a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
Y بيست‌ و پنجمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
Yacht كرجي‌ بادي‌ يا بخاري‌ مخصوص‌ تفرج‌.
Yacht Rope ط‌ناب‌ ساخته‌ شده‌ از الياف‌ نرم‌ و سفيد مانيل‌.
Yachting قايق‌ راني‌، مسافرت‌ با قايق‌ تفريحي‌.
Yachtsman صاحب‌ كشتي‌ تفريحي‌، علاقمند به‌ دريانوردي‌.
Yack (kay) روده‌ درازي‌، پرحرفي‌، وراجي‌.
Yahveh (hewhay) يهوه‌(نام‌ خدا درميان‌ قوم‌ اسرائيل‌).
Yahweh (hevhay) يهوه‌(نام‌ خدا درميان‌ قوم‌ اسرائيل‌).
Yak (.n): (ج‌.ش‌.) گاوميش‌ دم‌ كلفت‌، گاونر و كوهان‌ دار،
Yak (.n &.tv): بط‌ور مداوم‌ حرف‌ زدن‌، وراجي‌ كردن‌،
Yak روده‌درازي‌.
Yam (گ‌.ش‌) سيب‌ زميني‌ هندي‌، سيب‌ زميني‌ شيرين‌.
Yamen (در چين‌) اداره‌ يا مقام‌ رسمي‌ مندرين‌ يا كارمند
Yamen داراي‌ رتبه‌، اداره‌ دولتي‌.
Yammer شيون‌ و زاري‌ پي‌ در پي‌ كردن‌، شيون‌ و زاري‌.
Yank (eeknay) ضربه‌ناگهاني‌ و شديد، تكان‌ شديدوسخت‌، تشنج‌،
Yank زودكشيدن‌، تكان‌ تنددادن‌، امريكايي‌.
Yankee زودكشيدن‌، تكان‌ تنددادن‌، امريكايي‌.
Yankee (knay) ضربه‌ناگهاني‌ و شديد، تكان‌ شديدوسخت‌، تشنج‌،
Yankee Doodle سرباز شمالي‌ امريكا(در جنگ‌ داخلي‌).
Yap (ج‌.ش‌) سگ‌ زوزه‌ كش‌، سگ‌ بداصل‌، زوزه‌، صداي‌ تند و تيز،
Yap حرف‌، سخن‌، زوزه‌ كشيدن‌، عوعو كردن‌.
Yard معادل‌ 4419/0 متر.
Yard يارد(63 اينچ‌ يا 3 فوت‌)، محوط‌ه‌ يا ميدان‌، محصور
Yard كردن‌، انبار كردن‌(در حياط‌)، واحد مقياس‌ ط‌ول‌ انگليسي‌
Yard Goods اجناس‌ ذرعي‌.
Yard Man گاو، متصدي‌ محوط‌ه‌.
Yard Man كسيكه‌ براي‌ اداره‌ كارهاي‌ ط‌ويله‌ اجير ميشود، مهتر
Yardage ميزان‌ و مقدار چيزي‌ بحسب‌ يارد، مجموعه‌.
Yardmaster رئيس‌ محوط‌ه‌ بارانداز راه‌ اهن‌.
Yardstick چوب‌ ذرع‌، ميزان‌، مقياس‌، پيمانه‌، معيار.
Yare اماده‌، تند، جلد، تردست‌، سرزنده‌.
Yarn افسانه‌ پردازي‌ كردن‌.
Yarn نخ‌ تابيده‌، نخ‌ با فندگي‌، الياف‌، داستان‌ افسانه‌ اميز،
Yarn Dye نخ‌ پارچه‌ بافي‌ را رنگ‌ كردن‌.
Yarrow (گ‌.ش‌.) بومادران‌، بومادران‌ هزار برگ‌.
Yaup (pway) خميازه‌ كشيدن‌، زوزه‌، جيغ‌ زدن‌، وراجي‌ كردن‌.
Yaw از مسير خود منحرف‌ شدن‌.
Yaw انحراف‌ كشتي‌ از مسير خود، انحراف‌، تجاوز از حدود،
Yawl قايق‌ چهار پارويي‌ يا شش‌ پارويي‌ حمل‌ شده‌ در كشتي‌.
Yawn گفتن‌، دهن‌ دره‌.
Yawn دهن‌ دره‌ كردن‌، خميازه‌ كشيدن‌، با حال‌ خميازه‌ سخن‌
Yawp (puay) خميازه‌ كشيدن‌، زوزه‌، جيغ‌ زدن‌، وراجي‌ كردن‌.
Yaws (ط‌ب‌) بيماري‌ مسري‌ و عفوني‌ حاصله‌ در اثراسپيروكتي‌
Yaws بنام‌ (eunetrep amenoperT).
Ycleped (tpelcy) ناميده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌.
Yclept (depelcy) ناميده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌.
Ye شكل‌ قديمي‌ كلمه‌ ehT، شماها.
Yea اري‌، بله‌، در حقيقت‌، بلكه‌، راي‌ مثبت‌.
Yean بچه‌ اوردن‌ (بزو گوسفند)، بره‌ زاييدن‌.
Yean Round در تمام‌ سال‌، كار كننده‌ در تمام‌ سال‌.
Yeanling نوزاده‌ بره‌، بزغاله‌.
Year سال‌، سنه‌، سال‌ نجومي‌.
Yearbook سالنامه‌، گزارشات‌ سالانه‌.
Yearling ادم‌ يكساله‌، گياه‌ يك‌ ساله‌.
Yearlong يكسال‌ تمام‌، يكساله‌.
Yearly ساليانه‌، همه‌ سال‌، سال‌ بسال‌.
Yearn ارزو كردن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مشتاق‌ بودن‌.
Yeast مخمر، (مج.) خميرمايه‌، خميرترش‌، تخميرشدن‌.
Yeasty مخمر مانند، داراي‌ ماده‌ تخميري‌، خميردار، خمير مايه‌
Yeasty دار.
Yegg (namggey) (ز.ع‌) جاني‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شكن‌.
Yeggman (ggey) (ز.ع‌.) جاني‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شكن‌.
Yell فرياد زدن‌، نعره‌ كشيدن‌، صدا، نعره‌، هلهله‌.
Yellow زرد، اصفر، ترسو، زردي‌.
Yellow Bile ترشح‌ ميشود و موجب‌ ايجادحالت‌ سودايي‌ ميگردد.
Yellow Bile سودا، صفرا، ماده‌ء زردي‌ كه‌ در قديم‌ ميگفتند از كبد
Yellow Daisy (گ‌.ش‌.) گل‌ پنچ‌ هزاري‌، گل‌ ژاپوني‌.
Yellow Fever (ط‌ب‌) تب‌ زرد.
Yellow Grease پيه‌ خوك‌.
Yellow Green Alga (ج‌.ش‌) جلبك‌ داراي‌ رنگدانه‌ زرد تا سبز.
Yellow Jack (ط‌ب‌) تب‌ زرد، پرچم‌ قرنط‌ينه‌ كشتي‌.
Yellow Jacket (ج‌.ش‌.) زنبور زرد اجتماعي‌(eadipseV).
Yellow Ocher گل‌ اخري‌، اخري‌ زرد، رنگ‌ اخري‌.
Yellowhammer (ج‌.ش‌.) سهره‌ اروپايي‌ (allenirtic azirebmE).
Yellowish زردفام‌، مايل‌ بزردي‌.
Yellowlegs (ج‌.ش‌.) يلوه‌ بزرگ‌ زرد رنگ‌.
Yelp واغ‌ واغ‌ كردن‌، لاف‌ زدن‌، باليدن‌، جيغ‌ زدن‌، واغ‌ واغ‌.
Yelper (ج‌.ش‌.) توله‌.
Yen واحد پول‌ ژاپن‌، اصرار، تمايل‌، رغبت‌ شديد.
Yeoman (ylnamoey) خرده‌ مالك‌، كشاورز، مالك‌ جزء.
Yeoman Of The Guard گارد سلط‌نتي‌ محافظ‌ جان‌ پادشاه‌ انگليس‌.
Yeoman's Service خدمت‌ صادقانه‌ و از روي‌ وفاداري‌ و صميميت‌.
Yeomanly (namoey) خرده‌ مالك‌، كشاورز، مالك‌ جزء.
Yeomanry خرده‌ مالكين‌، سواره‌ نظ‌ام‌، سرباز داوط‌لب‌.
Yerk برداشتن‌، لگد، مشت‌، ضربت‌، حركت‌ سريع‌ و شديد.
Yerk قاپيدن‌ وبردن‌، محكم‌ بستن‌، فشار دادن‌، هل‌ دادن‌، شكاف‌
Yerk سيخ‌ زدن‌، سك‌ زدن‌، برانگيزاندن‌، شلاق‌ زدن‌ كوبيدن‌،
Yes بله‌، بلي‌، اري‌، بلي‌ گفتن‌.
Yes Man ادم‌ بله‌ بله‌ گو، نوكر.
Yester مربوط‌ به‌ ديروز.
Yesterday ديروز، روز پيش‌، زمان‌ گذشته‌.
Yesteryear سال‌ گذشته‌، پارسال‌.
Yestreen ديروز عصر، ديشب‌.
Yet هم‌، بااينحال‌، ولي‌، درعين‌ حال‌.
Yet هنوز، تا ان‌ زمان‌، تا كنون‌، تا انوقت‌، تاحال‌، باز
Yew (گ‌.ش‌.) سرخدار.
Yiddish زبان‌ عبري‌ رايج‌ ميان‌ كليميان‌ روسيه‌ ولهستان‌ والمان‌
Yiddish وغيره‌(مخلوط‌ي‌ازالماني‌وعبري‌).
Yield ثمر دادن‌، واگذاركردن‌، ارزاني‌ داشتن‌، بازده‌، محصول‌،
Yield حاصل‌، تسليم‌ كردن‌ يا شدن‌.
Yielder تسليم‌ كننده‌، بدهكار، پاداش‌ دهنده‌، حاصل‌ دهنده‌.
Yip جير جير كردن‌، زوزه‌ كشيدن‌، عوعو كردن‌، واغ‌ واغ‌.
Yippee هيپ‌ هيپ‌ هورا.
Yodel كوهستاني‌ دراواز خود تكرار ميكنند.
Yodel صداي‌ اواز مانند دلي‌ دلي‌ كه‌ اهالي‌ سويس‌ و مردم‌
Yodeler اواز خوان‌، دلي‌ دلي‌ گو.
Yoga (cigoy) رياضت‌، فلسفه‌ جوكي‌.
Yoghurt (trugoy) (امر.) ماست‌، يوقورت‌.
Yogi (nigoy) جوكي‌، مرتاض‌ هندي‌.
Yogic (agoy) رياضت‌، فلسفه‌ جوكي‌.
Yogin (igoy) جوكي‌، مرتاض‌ هندي‌.
Yogurt (truhgoy) (امر.) ماست‌، يوقورت‌.
Yoicks وجد.فرياد تحريك‌ و تشويق‌ براي‌ تازي‌ شكاري‌ مخصوص‌
Yoicks صيد روباه‌، علامت‌ تعجب‌ در هيجان‌ و خشم‌ و خوشي‌ و
Yoke يوغ‌، (مج.) اسارت‌، بندگي‌ عبوديت‌، در زير يوغ‌ اوردن‌،
Yoke جفت‌ كردن‌، (مج.) وصل‌ كردن‌.
Yoke (kloy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زيست‌ شناسي‌) محتويات‌ نط‌فه‌.
Yokefellow يار، رفيق‌، هم‌ تراز، شريك‌، شريك‌ زندگي‌.
Yokel روستايي‌، برزگر، دهاتي‌، نادان‌.
Yolk (ekoy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زيست‌ شناسي‌) محتويات‌ نط‌فه‌.
Yolk Sac (جنين‌ شناسي‌) كيسه‌ زرده‌ دورتادور جنين‌.
Yon شخص‌ ان‌ ط‌رفي‌، ان‌ يكي‌ ديگر، ان‌.
Yond دورتر، عقب‌ تر، ان‌، انها.
Yonder انجا، انسو، انط‌رف‌، واقع‌ در انجا، دور.
Yonker (reknuoy) نجيب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌.
Yoohoo اهوي‌، اهاي‌.
Yore در زماني‌ بسياردور، در گذشته‌، در قديم‌.
Yorkshire (ج‌.ش‌) خوك‌ سفيد از نژاد يوركشاير، ايالت‌ يوركشاير
Yorkshire درشمال‌ انگلستان‌.
You شما، شمارا.
You All همه‌ شما.
You'd dah uoy، dluow uoy =.
You'll llahs uoy، lliw uoy =.
You're (era uoy=) شما هستيد.
You've (evah uoy=) شما داريد.
Young جوان‌، تازه‌، نوين‌، نوباوه‌، نورسته‌، برنا.
Young Turk افسر جوان‌ افراط‌ي‌.
Youngest جوانترين‌.
Youngger جوانتر، بچه‌ تر.
Youngish جوان‌وار، نسبتا جوان‌.
Youngling جوانه‌ (درگياهان‌)، جوانك‌، مبتدي‌.
Youngster نو باوه‌، جوانك‌، پسر بچه‌، (گ‌.ش‌.) برگچه‌.
Younker (reknoy) نجيب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌.
Your مال‌ شما، مربوط‌ به‌ شما، متعلق‌ به‌شما.
Yours مال‌ شما، مال‌ خود شما(ضمير ملكي‌).
Yourself خود شما، شخص‌ شما.
Yous Truly ارادتمند شما.
Youth نوباوگان‌، جواني‌، شباب‌، شخص‌ جوان‌، جوانمرد، جوانان‌.
Youth Hostel شبانه‌ روزي‌ جوانان‌، مهمانسراي‌ جوانان‌.
Youthful داراي‌ نيروي‌ شباب‌، جوان‌، باط‌راوت‌.
Yowl كشيدن‌، عوعو كردن‌، زوزه‌.
Yowl صداهاي‌ ناهنجار ايجاد كردن‌، ناله‌ و شيون‌ كردن‌، زوزه‌
Yoyo يويو، نوعي‌ اسباب‌ بازي‌ بچگانه‌.
Yucca (گ‌.ش‌.) درخت‌ يوكاي‌ امريكايي‌.
Yule جشن‌ ميلاد عيسي‌ مسيح‌.
Yule Log بخاري‌ منزل‌ گذارند.
Yule Log كنده‌ بزرگي‌ كه‌ شب‌ ميلاد بمناسبت‌ اغاز مراسم‌ عيد در
Yuletide ايام‌ عيد تولد عيسي‌.
Yummy جالب‌، زيبا، جالب‌ توجه‌، لذيذ، خوشمزه‌.
Yurt (atruy) خيمه‌ كروي‌ قرقيزهاي‌ ساكن‌ سيبريه‌.
Yurta (truy) خيمه‌ كروي‌ قرقيزهاي‌ ساكن‌ سيبريه‌.
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه