a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
U بيست‌ و يكمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
U Boat زير دريايي‌ (مخصوصا زير دريايي‌ الماني‌).
Ubiquitous (م‌.م‌.) حاضر، همه‌جا حاضر، موجود درهمه‌ جا.
Ubiquity حضور در همه‌جا در يك‌ وقت‌ (مثل‌ ذات‌ پروردگار).
Udder غده‌ پستاني‌ يا شيري‌، پستان‌ گاو و مانند ان‌.
Ugh اه‌، پيف‌.
Uglify زشت‌ كردن‌، بدتركيب‌ كردن‌.
Ugly زشت‌، بد گل‌، كريه‌.
Ugsome مهيب‌، مخوف‌، ترسناك‌.
Ukase داشته‌.
Ukase (در روسيه‌ تزاري‌) فرمان‌ اميراتور كه‌ قوت‌ قانوني‌
Ukrainian اهل‌ اوكراني‌ در كشور شوروي‌.
Ukulele يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار.
Ulcer ريش‌ كردن‌، ريش‌.
Ulcer (ط‌ب‌) زخم‌، قرحه‌، زخم‌ معده‌، قرحه‌ دار كردن‌ يا شدن‌،
Ulcerate زخم‌ شدن‌، توليد قرحه‌ كردن‌، ريش‌ شدن‌.
Ulceration ايجاد زخم‌ يا قرحه‌، زخم‌ يا قرحه‌، ريشي‌.
Ulcerous ريش‌، زخمي‌، قرحه‌اي‌، زخم‌ دار، قرحه‌ دار، مجروح‌.
Ulna (تش‌) زند اسفل‌، زند زيرين‌.
Ulotrichous پشمالو، داراي‌ موهاي‌ شبيه‌ پشم‌.
Ulotrichy پشمالويي‌، زبر مو بودن‌.
Ulster ايالت‌ اولسيتر در ايرلند، پالتو گشاد مردانه‌.
Ulterior بعدي‌، انط‌رف‌، در درجخ‌ دوم‌ اهميت‌، نهان‌.
Ultimacy حالت‌ غايي‌، ، حالت‌ نهايي‌، غائيت‌.
Ultimaratio نتيجه‌ غايي‌.
Ultimate نهايي‌، اجل‌، اخر، غايي‌، بازپسين‌، دورترين‌.
Ultimatum اتمام‌ حجت‌، اخرين‌ پيشنهاد، قط‌عي‌، غايي‌، نهايي‌.
Ultimo ماه‌ گذشته‌ (مخفف‌ ان‌.tlu است‌).
Ultra 'مافوق‌'و 'فرا'.
Ultra (.jda &.n): فرا، ماوراي‌، افراط‌ي‌، خيلي‌ متعصب‌،
Ultra ماورا فضا' و ماورا حدودو ثغور' و برتراز' و
Ultra مافوق‌، (.ferp &.n): پيشونديست‌ بمعني‌ ' ماورا' و
Ultra Vires خارج‌ از حدود اختيارات‌ قانوني‌، بسيار عالي‌ مقام‌.
Ultraconservative بيش‌ از حد محافظ‌ه‌ كار، خيلي‌ محتاط‌.
Ultrahigh Frequency (FHU) بسامد ماوراء زياد.
Ultrahigh Frequency (FHU) بسامد ماوراء زياد.
Ultraism كاري‌.
Ultraism فراگرايش‌، فراروي‌، از حد گذراني‌، زياده‌ روي‌، افراط‌
Ultramarine واقع‌ در انسوي‌ دريا، رنگ‌ ابي‌ سير.
Ultramodern فرانو، بسيار تازه‌، خيلي‌ جديد، متجدد.
Ultramodernist فرانو گراي‌، ادم‌ خيلي‌ متجدد.
Ultramontane وابسته‌ به‌ كشورها و مردمي‌ كه‌ درانط‌رف‌ كوه‌ها و
Ultramontane ارتفاعات‌ هستند، تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌.
Ultramontanism سكونت‌ در ارتفاعات‌ زياد، اعتقاد به‌تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌.
Ultramundane فراجهاني‌، ماورا جهان‌، ماوراگيتي‌، ماورا منظ‌ومه‌ شمسي‌
Ultranationalism عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌، ملت‌ پرستي‌ افراط‌ي‌.
Ultrared فراقرمز، فراسرخ‌، (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز.
Ultraviolet فرابنفش‌، ايجاد شده‌ بوسيله‌ اشعه‌ ماورا بنفش‌ يا
Ultraviolet فرابنفش‌.
Ululant زوزه‌ كش‌.
Ululate زوزه‌ كشيدن‌(مانند سگ‌ يا گرگ‌)، جيغ‌ كشيدن‌(مانند جغد)،
Ululate باصداي‌ بلند ناله‌ و زاري‌ كردن‌.
Ululation زوزه‌ كشي‌، ناله‌ و زاري‌.
Ulysses اوديسه‌ منسوب‌ به‌ هومر شاعرنابيناي‌يوناني‌.
Ulysses (suessydo=) (افسانه‌ يونان‌) اوليسز قهرمان‌حماسه‌
Umbellulate داراي‌ گل‌ اذين‌ چتري‌ فرعي‌.
Umber سايه‌، روح‌، شبح‌، سايه‌ انداختن‌، قهوه‌اي‌ مايل‌ بزرد.
Umbilical نافي‌، واقع‌ در نزديكي‌ ناف‌، مركزي‌، بط‌ني‌.
Umbilicate (detacilibmu) نافي‌، نافدار.
Umbilicated (etacilibmu) نافي‌، نافدار.
Umbilication تشكيل‌ ناف‌.
Umbilicus (levan) (تش‌.) ناف‌، پيوندگاه‌ ناف‌، فرورفتگي‌ ناف‌
Umbilicus مانند.
Umbra سايه‌، شبح‌، روح‌، نقط‌ه‌ تاريك‌.
Umbrage سايه‌ وار، سوظ‌ن‌، نگراني‌، رنجش‌.
Umbrage سايه‌، تاري‌، تاريكي‌، سايه‌ شاخ‌ و برگ‌، اثر، شابهت‌
Umbrageous زودرنج‌، سايه‌ دار، داراي‌ سو ظ‌ن‌، بيمناك‌، رنجيده‌ خاط‌ر
Umbrella چتر، سايبان‌، حفاظ‌، چتر استعمال‌ كردن‌.
Umlaut ادغام‌، ادغام‌ حرف‌ صدادار درحرف‌ صدادار بعدي‌، ادغام‌
Umlaut كردن‌.
Umpirage حكميت‌، داوري‌.
Umpire سرحكم‌ (makah)، سرداور، داور مسابقات‌، حكميت‌، داوري‌،
Umpire داوري‌ كردن‌.
Umpteen (htneetpmu) بي‌ حد و حصر، معتني‌ به‌، متعدد، وافر،
Umpteen بيشمار.
Umpteenth (neetpmu) بي‌ حد و حصر، معتني‌ به‌، متعدد، وافر،
Umpteenth بيشمار.
Un پيشوند بمعني‌ 'لا' و ' نه‌' و غير و 'عدم‌' و 'نا'.
Unaadorned ساده‌، عريان‌، بي‌ پيرايه‌، بي‌ زيور.
Unabashed بي‌ شرم‌، گستاخ‌.
Unabated فرو ننشسته‌، كاسته‌ نشده‌.
Unable عاجز، ناتوان‌.
Unabridged مشروح‌، مختصرنشده‌، كوتاه‌ نشده‌، كامل‌، تلخيص‌ نشده‌.
Unaccommodated ناهمساز، بدون‌ وسايل‌ راحتي‌، فراهم‌ نشده‌، بي‌ مسكن‌.
Unaccompanied بدون‌ همراه‌، تنها، بدون‌ مصاحب‌، بدون‌ ملتزمين‌ ركاب‌.
Unaccountable مرموز.
Unaccountable توضيح‌ ناپذير، غير مسئول‌، غير قابل‌ توصيف‌، عريب‌،
Unaccounted بحساب‌ نيامده‌، حساب‌ نشده‌، فاقد توضيح‌.
Unadulterated خالص‌، مخلوط‌ نشده‌، بدون‌ مواد خارجي‌.
Unadvised بدون‌ اط‌لاع‌، تند وبي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ احتياط‌، بي‌ پروا.
Unaffected بي‌ پيرايه‌، ساده‌، بي‌ تكليف‌، صميمي‌، بيريا.
Unaligned بدون‌ صف‌ ارايي‌، غير وابسته‌ بحزب‌، غير متشكل‌، بيط‌رف‌.
Unallowable غيرمجاز.
Unallowable غيرمجاز.
Unalloyed بدون‌ الياژ، غير مخلوط‌، خالص‌، ناب‌.
Unalterable تغيير ناپذير، غير متغير.
Unanimity اتفاق‌ ارا هم‌ اوازي‌، هم‌ رايي‌، يكدلي‌.
Unanimous هم‌ راي‌، متفق‌ القول‌، يكدل‌ و يك‌ زبان‌، اجماعا.
Unanswerable جواب‌ ناپذير، بيجواب‌، قاط‌ع‌، دندان‌ شكن‌، تكذيب‌ ناپذير
Unappealabe (حق.) پژوهش‌ ناپذير، غيرقابل‌ استيناف‌.
Unappealing غير قابل‌ استيناف‌، غير جذاب‌، غير منط‌قي‌، ناپسند،
Unappealing نچسب‌.
Unappeasable استمالت‌ ناپذير، اقناع‌ نشدني‌، راضي‌ نشدني‌، تسكين‌
Unappeasable نيافتني‌.
Unapt كند.
Unapt كودن‌، دير اموز، نامناسب‌، غير محتمل‌، غير متناسب‌،
Unarm خلع‌ سلاح‌ كردن‌، غير مسلح‌ كردن‌.
Unary يگاني‌.
Unary يگاني‌.
Unary Operation عمل‌ يگاني‌.
Unary Operation عمل‌ يگاني‌.
Unary Operator عملگر يگاني‌.
Unary Operator عملگر يگاني‌.
Unasked ناپرسيده‌.
Unasked سوال‌ نشده‌، خواسته‌ نشده‌، پرسيده‌ نشده‌، مط‌البه‌ نشده‌،
Unassailable يورش‌ ناپذير، بي‌ ترديد، غير قابل‌ بحث‌، غيرقابل‌ حمله‌.
Unassertive محجوب‌، كمرو، افتاده‌ حال‌.
Unassuming فروتن‌، بي‌ ادعا، افتاده‌، بي‌ تصنع‌، بي‌ تكلف‌، ساده‌.
Unattached ناوابسته‌، توفيق‌ نشده‌، اعزام‌ نشده‌، ازاد، منتظ‌ردستور
Unattended بي‌ مراقبت‌.
Unattended بي‌ مراقبت‌.
Unattended Operation عملكرد بي‌ مراقب‌.
Unattended Operation عملكرد بي‌ مراقب‌.
Unavailable Energy نيروي‌ عاط‌ل‌ و باط‌ل‌، نيروي‌ خارج‌ از دسترس‌.
Unavoidable اجتناب‌ ناپذير، غير قابل‌ اجتناب‌، چاره‌ ناپذير.
Unaware (serawanu) بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ خبر، ناگهان‌، غفلتا،
Unaware سراسيمه‌، ناخوداگاه‌، ناخود اگاهانه‌.
Unawares (erawanu) بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ خبر، ناگهان‌، غفلتا، سراسيمه‌،
Unawares ناخوداگاه‌، ناخود اگاهانه‌.
Unbacked بي‌ حامي‌، رام‌ نشده‌.
Unbalance مشاعر پيدا كردن‌، عدم‌ توازن‌، اختلال‌ مشاعر.
Unbalance غير متعادل‌ كردن‌، تعادل‌ (چيزي‌ را) بر هم‌ زدن‌، اختلال‌
Unbalanced نامتعادل‌، نامتوازن‌
Unbalanced نامتعادل‌، نامتوازن‌
Unbated تخفيف‌ داده‌نشده‌.
Unbearable تحمل‌ ناپذير، غير قابل‌ تحمل‌، تاب‌ ناپذير.
Unbeatable باخت‌ ناپذير، شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشدني‌، بي‌ نظ‌ير،
Unbeatable بي‌ همتا.
Unbeaten نباخته‌، شكست‌ نخورده‌، مغلوب‌ نشده‌، ضرب‌ نخورده‌.
Unbecoming ناشايسته‌، نازيبا، ناخوشايند.
Unbeknown (tsnwonkebnu) نادانسته‌، بنامعلوم‌، خارج‌ از معلومات‌
Unbeknown شخصي‌، مجهول‌.
Unbeknownst (nwonkebnu) نادانسته‌، بنامعلوم‌، خارج‌ از معلومات‌
Unbeknownst شخصي‌، مجهول‌.
Unbelief بي‌ اعتقادي‌، بي‌ ايماني‌.
Unbelievable باور نكردني‌، غير قابل‌ باور.
Unbeliever (niveilebnu) كافر، بي‌ ايمان‌، غير مومن‌، بي‌ اعتقاد،
Unbeliever دير باور.
Unbelievin (reveilebnu) كافر، بي‌ ايمان‌، غير مومن‌، بي‌ اعتقاد،
Unbelievin دير باور.
Unbend باز كردن‌، رها كردن‌، شل‌ كردن‌، راست‌ كردن‌.
Unbiased نشده‌.
Unbiased بيغرض‌، عاري‌ از تعصب‌، بدون‌ تبعيض‌، تحت‌ تاثير واقع‌
Unbiased بي‌ پيشقدر.
Unbiased بي‌ پيشقدر.
Unbind از بند رها كردن‌، شل‌ كردن‌.
Unblenched غير مشوش‌، بي‌ اشوب‌، ارام‌.
Unblessed (tselbnu) نامبارك‌، ناميمون‌، ملعون‌، بينوا، بدبخت‌.
Unblest نامبارك‌، ناميمون‌، ملعون‌، بينوا، بدبخت‌.
Unblushing بدون‌ شرم‌، بي‌ خجالت‌، عاري‌ از شرم‌.
Unbolt گشودن‌ (چفت‌)، باز كردن‌ (چفت‌).
Unbonnet كلاه‌ رااز سربرداشتن‌، اشكار كردن‌.
Unborn نشده‌، غير مولد، نازاد.
Unborn نزاده‌، هنوز زاده‌ نشده‌، هنوززاده‌ نشده‌، هنوز ظ‌اهر
Unbosom راز خود را فاش‌ كردن‌، اسرار دل‌ را گفتن‌.
Unbound غير محدود، بي‌ پايان‌، مقيد نشده‌، رها شده‌.
Unbounded بيكران‌.
Unbounded بيكران‌.
Unbowed نشده‌.
Unbowed خم‌ نشده‌، انحنا پيدا نكرده‌، تعظ‌يم‌ نكرده‌، سر كوب‌
Unbrace شل‌ كردن‌، تضعيف‌ كردن‌.
Unbrace بازكردن‌، گشودن‌ (زره‌ و مانند ان‌)، رها يا ازاد كردن‌،
Unbraid از هم‌ باز شدن‌، ريش‌ ريش‌ كردن‌.
Unbranched بي‌شاخ‌ و برگ‌، بدون‌ انشعاب‌، بدون‌ شعبه‌.
Unbred نااموخته‌، پرورش‌ نيافته‌، بد ببار امده‌.
Unbridle گسيخته‌ كردن‌، از بند رها كردن‌.
Unbridle لجام‌ گسيخته‌، بي‌ مهار، مهار در رفته‌، ول‌ كردن‌، لجام‌
Unbroke (nekorbnu) رام‌ نشده‌، سوقان‌ گيري‌ نشده‌، مسلسل‌،
Unbroke ناشكسته‌.
Unbroken (ekorbnu) رام‌ نشده‌، سوقان‌ گيري‌ نشده‌، مسلسل‌،
Unbroken ناشكسته‌.
Unbuckle استراحت‌ كردن‌، سگك‌ يا چفت‌ و بست‌ را باز كردن‌، اسودن‌.
Unbuild خراب‌ كردن‌، بكلي‌ ويران‌ كردن‌، محو كردن‌.
Unburden سبكبار كردن‌، بار از دوش‌ كسي‌ برداشتن‌، اعتراف‌ و درد
Unburden دل‌ كردن‌.
Unbutton گشودن‌ دكمه‌، گشوده‌.
Uncage از قفس‌ رها كردن‌، ازاد كردن‌.
Uncalled For ناخواسته‌، غير ضروري‌، ناخوانده‌، نامط‌لوب‌.
Uncanny غير ط‌بيعي‌، غريب‌، وهمي‌، جدي‌، زيرك‌.
Uncap كلاه‌ از سر برداشتن‌، سر پوش‌ برداشتن‌ از.
Uncaused بدون‌ علت‌ معين‌، بي‌ دليل‌، بي‌ سبب‌.
Unceasing ايست‌ ناپذير، بلاانقط‌اع‌، بدون‌ وقفه‌، مسلسل‌، پايان‌
Unceasing ناپذير.
Unceremonious ساده‌، بي‌ تشريفات‌، بي‌ تعارف‌، بي‌ نزاكت‌.
Uncertain نامعلوم‌، مشكوك‌، مردد، متغير، دمدمي‌.
Uncertainty نامعلومي‌، ترديد، شك‌، چيز نامعلوم‌، بلاتلكيفي‌.
Uncertainty ترديد، نامعلومي‌.
Uncertainty ترديد، نامعلومي‌.
Unchain از زنجير و بندرها كردن‌.
Unchanged عوض‌ نشده‌.
Unchanged عوض‌ نشده‌.
Uncharged محسوب‌ نشده‌، رسمامتهم‌ نشده‌.
Uncharged پر نشده‌ (مانند تفنگ‌ و باط‌ري‌)، بحساب‌ هزينه‌ نيامده‌،
Uncharitable بي‌ سخاوت‌، بيرحم‌، سخت‌ گير در قضاوت‌، بي‌ گذشت‌.
Uncharted اكتشاف‌ نشده‌، در نقشه‌ يا جدول‌ وارد نشده‌، نامعلوم‌،
Uncharted ندانسته‌.
Unchaste الوده‌ دامن‌، بي‌ عفت‌، بي‌ عفاف‌.
Unchastity بي‌ عفتي‌، بي‌ ناموسي‌.
Unchristian غير مسيحي‌.
Uncial قديم‌ يونان‌ و روم‌.
Uncial يك‌ دوازدهمي‌، شبيه‌ يك‌ دوازدهم‌، وابسته‌ بحروف‌ الفباي‌
Uncinate چنگكي‌، قلاب‌ دار.
Uncinus زائده‌ قلابي‌، عضو سركج‌ يا قلاب‌ مانند.
Uncircumcised ختنه‌ نشده‌، غير مختون‌، غير يهودي‌.
Uncivil بي‌ تربيت‌، بي‌ تمدن‌، وحشي‌، بي‌ ادب‌.
Uncivilized غير متمدن‌، وحشي‌، بي‌ ادب‌.
Unclasp باز كردن‌ (قلاب‌ و مانندان‌)، باز كردن‌ يا شدن‌.
Unclassified محرمانه‌.
Unclassified ط‌بقه‌ بندي‌ نشده‌، در رديف‌ بخصوصي‌ قرار نگرفته‌، غير
Unclassified غير سري‌.
Unclassified غير سري‌.
Uncle عمو، دايي‌، عم‌.
Uncle Sam لقب‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا، عمو سام‌.
Unclean ناپاك‌، نجس‌، غير سالم‌، الوده‌.
Unclench (hcnilcnu) شل‌ شدن‌، سست‌ شدن‌، شل‌ كردن‌ يا شدن‌.
Unclinch (hcnelcnu) شل‌ شدن‌، سست‌ شدن‌، شل‌ كردن‌ يا شدن‌.
Uncloak بي‌ ردا كردن‌، فاش‌ كردن‌.
Unclothe جامه‌ از تن‌ بدر اوردن‌، عريان‌ كردن‌، لخت‌ شدن‌.
Unco غريبه‌، ناشناس‌، خجالتي‌، غير عادي‌، خارق‌ العاده‌،
Unco (اسكاتلند) بسيار، جالب‌ توجه‌، عجيب‌، غريب‌، شخص‌
Unco مهيج‌، هيجان‌، مرموز.
Uncoditioned قط‌عي‌ نشده‌، شرط‌ نشده‌، قيد نشده‌، غيرمشروط‌.
Uncomfortable ناراحت‌، نامساعد (مانند هوا)، ناخوشايند.
Uncommitted ناوابسته‌، غير متعهد نشده‌، تعهد نشده‌، تقبل‌ نشده‌.
Uncommon غير عادي‌، غير متداول‌، غيرمعمول‌، نادر، كمياب‌.
Uncommunicative بي‌ علاقه‌ به‌ مكالمه‌ و تبادل‌ فكر و خبر، خاموش‌، كم‌ حرف‌
Uncomplimentary غير كامل‌، بي‌ تعارف‌، ناخوشايند، برخورنده‌.
Uncompromising قط‌عي‌، سخت‌ ناسازگار، غير قابل‌ انعط‌اف‌، تسليم‌ نشو،
Uncompromising تمكين‌ ندادني‌، مصالحه‌ ناپذير.
Uncomputable محاسبه‌ ناپذير.
Uncomputable محاسبه‌ ناپذير.
Unconcern بي‌ علاقگي‌، لاقيدي‌، عدم‌ علاقه‌، خونسردي‌.
Unconcerned بي‌ عرقه‌، خونسرد، لاقيد.
Unconditional قط‌عي‌، مط‌لق‌، بدون‌ قيد وشرط‌، بلا شرط‌.
Unconditional غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌.
Unconditional غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌.
Unconditional Branch انشعاب‌ غير شرط‌ي‌.
Unconditional Branch انشعاب‌ غير شرط‌ي‌.
Unconditional Jump جهش‌ غير شرط‌ي‌.
Unconditional Jump جهش‌ غير شرط‌ي‌.
Unconditional Transfer انتقال‌ غير شرط‌ي‌.
Unconditional Transfer انتقال‌ غير شرط‌ي‌.
Unconquerable تسخير ناپذير، شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشده‌.
Unconscionable غير معقول‌، گزاف‌، خلاف‌ وجدان‌، بي‌ وجدان‌.
Unconscious هوش‌، نابخود، ضمير ناخوداگاه‌، ضمير نابخود.
Unconscious غش‌ كرده‌، ناخوداگاه‌، از خود بيخود، بي‌ خبر، عاري‌ از
Unconsidered غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ توجه‌، نسنجيده‌.
Unconstitutional بر خلاف‌ قانون‌ اساسي‌، برخلاف‌ مشروط‌يت‌.
Unconstitutionality مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌.
Uncontrollable غيرقابل‌ جلوگيري‌، كنترل‌ ناپذير، غيرقابل‌ نظ‌ارت‌.
Unconventional ازاد از قيود و رسوم‌، غير قرار دادي‌، خلاف‌ عرف‌.
Unconventionality عدم‌ رعايت‌ اداب‌ و رسوم‌، بي‌ تكليفي‌.
Uncoordinated ناهماهنگ‌.
Uncoordinated ناهماهنگ‌.
Uncork چوب‌ پنبه‌ بط‌ري‌ را بر داشتن‌، رها كردن‌.
Uncorrelated ناهمبسته‌.
Uncorrelated ناهمبسته‌.
Uncounted بي‌ شمار، نشمرده‌، شمرده‌ نشده‌، غير قابل‌ شمارش‌.
Uncouple جدا كردن‌، رها كردن‌، از قلاده‌ باز كردن‌، از حالت‌
Uncouple زوجي‌ خارج‌ كردن‌، باز شدن‌.
Uncouth زشت‌، ناهنجار، ناسترده‌، ژوليده‌، نامربوط‌.
Uncover برهنه‌ كردن‌، اشكار كردن‌، كشف‌ كردن‌.
Uncreated غير مخلوق‌، ابدي‌.
Uncritical غير انتقادي‌، غير و خيم‌، عادي‌.
Uncrown بي‌ تاج‌ و تخت‌ كردن‌، خلع‌ كردن‌ يا شدن‌.
Unction روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، روغن‌، مرهم‌، مداهنه‌،
Unction چرب‌ زباني‌، حظ‌، تلذذ، نرمي‌، لينت‌.
Unctuous چرب‌، روغني‌، چرب‌ و نرم‌، مداهنه‌ اميز.
Uncurl از انحنا در امدن‌، مستقيم‌ شدن‌، بي‌ فر شدن‌.
Uncus قلاب‌، چنگ‌، چنگك‌، زائده‌.
Uncut بريده‌ نشده‌، قط‌ع‌ نشده‌، از هم‌ جدا نشده‌.
Undaunted بيباك‌، وحشي‌، رام‌ نشده‌، سركش‌، بي‌ واهمه‌.
Undeceive مبرا از فريب‌ و تزوير كردن‌، از فريب‌ اگاهانيدن‌.
Undecidable تصميم‌ ناپذير.
Undecidable تصميم‌ ناپذير.
Undecillion عدد يك‌ با 63 صفر بتوان‌ 2.
Undeeded بصورت‌ سند درنيامده‌، در سند قيد نشده‌، سند تنظ‌يم‌
Undeeded نشده‌.
Undefined تعريف‌ نشده‌.
Undefined تعريف‌ نشده‌.
Undefined Entry فقره‌ تعريف‌ نشده‌.
Undefined Entry فقره‌ تعريف‌ نشده‌.
Undefined Label برچسب‌ تعريف‌ نشده‌.
Undefined Label برچسب‌ تعريف‌ نشده‌.
Undemonstrative غيرمثبت‌، فاقد ضمير اشاره‌، غير مدلل‌، خوددار.
Undeniable انكار ناپذير.
Under مخفي‌ در زير، كسري‌ دار، كسر، زيرين‌.
Under زير، درزير، تحت‌، پايين‌ تراز، كمتر از، تحت‌ تسلط‌،
Under The Counter قاچاقي‌، داروي‌ بدون‌ نسخه‌ و غير مجاز.
Under Way درحركت‌، دردست‌ اقدام‌، در شرف‌ وقوع‌.
Underact درست‌ انجام‌ ندادن‌، از كار كم‌ گذاشتن‌.
Underage فروسال‌، نابالغ‌، صغير، كمتر از سن‌ قانوني‌.
Underbid (درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌.
Underbody غيره‌) قسمت‌ زير، پايين‌ تنه‌ لباس‌.
Underbody زير تنه‌، پايين‌ تنه‌ جانوران‌، (درهواپيماوكشتي‌ و
Underbred از نژاد غيراصيل‌، نااصل‌ زاده‌، بي‌ تربيت‌.
Underbrush بوته‌، درخت‌ كوچك‌ روينده‌ در زير درخت‌.
Underclassman شاگرد سالهاي‌ اول‌ و دوم‌ دانشگاه‌.
Underclothes (gnihtolcrednu) زير پيراهني‌، زيرپوش‌، لباس‌ زير.
Underclothing (sehtolcrednu) زير پيراهني‌، زيرپوش‌، لباس‌ زير.
Undercoat پشم‌ زيرين‌، زير لايه‌.
Undercool كردن‌.
Undercool خيلي‌ كمتر از ميزان‌ لازم‌ سرد كردن‌، فوق‌ العاده‌سرد
Undercover مخفي‌، سري‌، رمزي‌، جاسوس‌، نهاني‌، زير جلي‌.
Undercroft اتاق‌ زير زميني‌، اتاقك‌ زير كليسا، اتاق‌ كليسا.
Undercurrent جريان‌ تحتاني‌، عمل‌ پنهاني‌، زير موج‌.
Undercut ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌، ببرش‌ زيرين‌، از
Undercut زير بريدن‌.
Underdeveloped كم‌ پيشرفت‌، رشد كافي‌ نيافته‌، عقب‌ افتاده‌.
Underdo از كار كم‌ گذاردن‌، قصور كردن‌، نيم‌ پخته‌ كردن‌ (غذا)،
Underdo نيم‌ پز كردن‌.
Underdog سگ‌ شكست‌ خورده‌، توسري‌ خور.
Underdrawers زير شلواري‌.
Underestimate ناچيز پنداشتن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌، تخمين‌ كم‌.
Underestimation سبك‌ شماري‌ سهل‌ گيري‌، ناچيز شماري‌.
Underexpose كمتر از حد لزوم‌ در معرض‌ (نور و غيره‌) قرار دادن‌.
Underfeed غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌.
Underflow پاريز.
Underflow پاريز.
Underfoot در زيرپا، قسمت‌ كف‌ پا، بط‌ور پنهاني‌، جلو راه‌.
Undergarment زير پوش‌، لباس‌ بزير، زير جامه‌.
Undergird تقويت‌ كردن‌، بست‌ زدن‌ به‌.
Undergo تحمل‌ كردن‌، دستخوش‌ (چيزي‌) شدن‌، متحمل‌ چيزي‌ شدن‌.
Undergraduate دانشجوي‌ دوره‌ ليسانس‌.
Underground (انگليس‌) راه‌اهن‌ زير زميني‌، (مج.) تشكيلات‌ محرمانه‌ و
Underground زيرزميني‌، واقع‌ در زيرزمين‌، زير زمين‌.
Undergrowth بزرگتري‌ ميرويد، زير گياه‌، پشم‌ يا رويش‌ زيرين‌.
Undergrowth زير رست‌، بوته‌ ها و درختان‌ كوچكي‌ كه‌ زير گياه‌
Underhand نهاني‌، زير جلي‌، حقه‌ بازي‌، تقلب‌ و تزوير.
Underhung پيش‌ امده‌، اويخته‌.
Underlay در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌، لايه‌ زيرين‌.
Underlet كمتر از ارزش‌ واقعي‌ اجاره‌ دادن‌.
Underlie در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌، زمينه‌ جيزي‌ بودن‌.
Underline زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌، تاكيد كردن‌، خط‌ زيرين‌.
Underling ادم‌ زير دست‌، ادم‌ پست‌ و حقير، دون‌ پايه‌.
Underlip لب‌ زيرين‌.
Underlying در زير قرار گرفته‌، اصولي‌ يا اساسي‌، متضمن‌.
Undermine تحليل‌ بردن‌، از زير خراب‌ كردن‌، نقب‌ زدن‌.
Undermost پايين‌ ترين‌، زير ترين‌، ادني‌.
Underneath در زير، از زير، زيرين‌، پاييني‌، پايين‌.
Undernourished (tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌، گرفتارسوء تغذيه‌.
Undernourishment (dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌، گرفتارسوء تغذيه‌.
Undernutrition رنجوري‌ (در اثر نرسيدن‌ خوراك‌ كافي‌ ببدن‌).
Underpants تنكه‌ (hekonot)، زير پوش‌، زير شلواري‌.
Underpart زيرين‌ بخش‌، تقسيمات‌ جز، بخش‌ فرعي‌، بخش‌ تحتاني‌.
Underpass زيرين‌ راه‌.
Underpass مسير جاده‌ در زير پل‌ هوايي‌، جاده‌ زيرجاده‌ ديگري‌،
Underpin پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌.
Underpin پي‌ بندي‌ كردن‌، پي‌ سنگي‌ درزير ديوار قرار دادن‌،
Underplay نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌، (بازي‌ ورق‌) دست‌ خود
Underplay را ادا نكردن‌.
Underplot توط‌ئه‌، دسيسه‌ محرمانه‌، دوز و كلك‌.
Underplot داستان‌ فرعي‌، يك‌ سلسله‌ حوادث‌ تبعي‌ و عرفي‌ نمايش‌،
Underprivileged محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌، درمضيقه‌،
Underprivileged تنگدست‌، كم‌ اميتاز.
Underrate شمردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌.
Underrate چيزي‌ را كمتر از قيمت‌ واقعي‌ نرخ‌ گذاشتن‌، ناچيز
Underscore خط‌ يا علامتي‌ زيرچيزي‌ كشيدن‌، تاكيد، زيرين‌ خط‌.
Undersea زيرابي‌، متحرك‌ در زيراب‌، زير دريا.
Undersecretary معاون‌ وزارتخانه‌.
Undersell ارزان‌ تر فروختن‌، روي‌ دست‌ كسي‌ رفتن‌.
Undersexed داراي‌ تمايل‌ جنسي‌ كمتر از ط‌بيعي‌، داراي‌ ناتواني‌ جنسي‌
Undershirt زيرپيراهني‌، عرقگير.
Underside ط‌رف‌ يا سوي‌ زيرين‌، سط‌ح‌ پاييني‌، زيرين‌، دورني‌.
Undersign (درزير ورقه‌) امضاء كردن‌.
Undersigned امضاء كننده‌ زير، داراي‌ امضاء (در زير صفحه‌).
Undersized كوچكتر از معمول‌، كوچكتر از اندازه‌ معمولي‌.
Underskirt زيردامني‌.
Understand فهميدن‌، ملتفت‌ شدن‌، دريافتن‌، درك‌ كردن‌، رساندن‌.
Understanding ماهر، فهميده‌.
Understanding فهم‌، ادراك‌، هوش‌، توافق‌، تظ‌ر، موافقت‌، باهوش‌، مط‌لع‌،
Understate حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌.
Understatement كتمان‌ حقيقت‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌.
Understrapper دون‌ پايه‌، شخص‌ حقيقر، شخص‌ كوچك‌، عامل‌ پايين‌ درجه‌.
Understudy هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌، عضو علي‌ البدل‌.
Undersurface (edisrednu =) وابسته‌ بزير سط‌ح‌، فرورويه‌، موجود
Undersurface درزيرسط‌ح‌، متحرك‌ در زيرسط‌ح‌.
Undertake قول‌ دادن‌، متقبل‌ شدن‌، تقبل‌ كردن‌.
Undertake تعهد كردن‌، متعهد شدن‌، عهده‌دار شدن‌، بعهده‌گرفتن‌،
Undertaker (gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌
Undertaker ياكاري‌ رابعهده‌ ميگيرد، جواب‌ گو، مسئول‌، كارگير.
Undertaker ميگيرد، مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌، متعهد، كسيكه‌ ط‌رح‌
Undertaking (rekatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌ ميگيرد،
Undertaking مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌، متعهد، كسيكه‌ ط‌رح‌ ياكاري‌
Undertaking رابعهده‌ ميگيرد، جواب‌ گو، مسئول‌، كارگير.
Undertenant مستاجر دست‌ دوم‌.
Undertone ته‌ رنگ‌، رنگ‌ كمرنگ‌، ته‌صدا، موجود در زمينه‌.
Undertow جريان‌ اب‌ زيردريا.
Undervaluation تقويم‌ ياارزيابي‌ كمتر از ميزان‌ واقعي‌، كم‌ ارزش‌ گذاري‌
Undervalue كمتر از ارزش‌ واقعي‌ تخمين‌ زدن‌.
Undervarious بعناوين‌ گوناگون‌.
Underwaist زيرپيراهني‌، جليقه‌.
Underwater زير اب‌، چير ابي‌، زير ابزي‌.
Underwear زير پوش‌، زيرجامه‌، لباس‌ زير.
Underweight كسر وزن‌، داراي‌ كسروزن‌.
Underwood گياهي‌ كه‌ در زيردرختي‌ روييده‌، زير بوته‌.
Underworld عالم‌اموات‌، دنياي‌ تبه‌ كاران‌ و اراذل‌، زيرين‌ جهان‌.
Underwrite در زير سندي‌ نوشتن‌، امضاكردن‌، تعهد كردن‌.
Underwriter متعهد، بيمه‌ گر، تقبل‌ كننده‌.
Undesirability نامط‌لوبي‌.
Undesirable نامط‌لوب‌، ناخوش‌ ايند، ناخواسته‌.
Undetectable نايافتني‌، غير قابل‌ كشف‌.
Undetectable نايافتني‌، غير قابل‌ كشف‌.
Undetected نايافته‌، كشف‌ نشده‌.
Undetected نايافته‌، كشف‌ نشده‌.
Undetected Error خط‌اي‌ نايافته‌.
Undetected Error خط‌اي‌ نايافته‌.
Undetermined نامعين‌.
Undetermined نامعين‌.
Undeviating بدون‌ انحراف‌، بدون‌ ترديد راي‌، مصمم‌.
Undies زيرلباس‌، زير جامه‌ (زنانه‌)، زير پوش‌ كودكان‌.
Undirected هدايت‌ نشده‌، رهبري‌ نشده‌، راهنمايي‌ نشده‌.
Undisturbed غير مختل‌، مختل‌ نشده‌.
Undisturbed غير مختل‌، مختل‌ نشده‌.
Undo واچيدن‌، بي‌اثركردن‌، خنثي‌ كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌، خراب‌
Undo كردن‌، ضايع‌ كردن‌، بي‌ابرو كردن‌، باز كردن‌.
Undoubted مسلم‌، بدون‌ شك‌، بدون‌ ترديد.
Undress لباس‌ كندن‌، جامه‌ معمولي‌ (در مقايسه‌ با اونيفورم‌).
Undue زيادي‌، غير ضروري‌، ناروا، بي‌ مورد.
Undulant موج‌ دار، داراي‌ عوارض‌ پست‌ و بلند.
Undulate موج‌ دار كردن‌، تموج‌ داشتن‌، موجدار بودن‌، نوسان‌ داشتن‌
Undulation تموج‌، نوسان‌، حركت‌ موجي‌، زيروبم‌.
Undulatory موجي‌، مواج‌.
Unduly ناروا، بي‌ جهت‌، بي‌ خود.
Undutiful وظ‌يفه‌ نشناس‌.
Undying لايزال‌، غير فاني‌، پايدار، فناناپذير.
Unearth از زيرخاك‌ در اوردن‌، افتابي‌ كردن‌، از لانه‌ بيرون‌
Unearth كردن‌، از زيردراوردن‌، حفاري‌ كردن‌.
Unearthly عجيب‌ و غريب‌، غيرزميني‌.
Uneasy ناراحت‌، مضط‌رب‌، پريشان‌ خيال‌، بي‌ارام‌.
Unemployable غيرفابل‌ استخدام‌.
Unemployed بيكار، بي‌ مصرف‌، عاط‌ل‌، بكار بيفتاده‌.
Unemployment بيكاري‌، عدم‌ اشتغال‌.
Unending بي‌ پايان‌.
Unequal نابرابر، نامساوي‌، غير متعادل‌، نامرتب‌، ناموزن‌.
Unequal نابرابر، نامساوي‌.
Unequal نابرابر، نامساوي‌.
Unequivocal روشن‌، غير مبهم‌، صريح‌، اشتباه‌ نشدني‌، بدون‌ ابهام‌.
Unerring خط‌ا ناپذير، اشتباه‌ نشدني‌، غير قابل‌ لغزش‌، بي‌ ترديد.
Unessential غير ضروري‌، غير مهم‌، غيراساسي‌، غير اصلي‌.
Uneven ناهموار، ناصاف‌، ناجور.
Uneventful بي‌ حادثه‌، بدون‌ رويداد مهم‌.
Unexampled بيسابقه‌، بيمانند، بي‌ نظ‌ير، غير موازي‌، بيهمتا.
Unexceptionable استثناء ناپذير، بي‌عيب‌، انتقاد ناپذير.
Unexpected ناگاه‌، غيره‌ مترقبه‌، غيرمنتظ‌ره‌.
Unexpressive نارسا، غير حاكي‌، عاري‌ از معني‌، بي‌ حالت‌.
Unfadable محونشدني‌، نازدودني‌.
Unfailing تمام‌ نشدني‌، كم‌ نيامدني‌، پايدار، باوفا.
Unfair باد)، ناهموار.
Unfair غير منصفانه‌، نادرست‌، بي‌ انصاف‌، نامساعد (درمورد
Unfaith (lufhtiafnu) بي‌ ايماني‌، نقض‌ ايمان‌، بي‌ وفا، بدقول‌.
Unfaithful (htiafnu) بي‌ ايماني‌، نقض‌ ايمان‌، بي‌ وفا، بدقول‌.
Unfamiliar (ytirailimafnu) نااشنا، ناشناخته‌، عجيب‌، نااشنايي‌.
Unfamiliarity (railimafnu) نااشنا، ناشناخته‌، عجيب‌، نااشنايي‌.
Unfasten رها كردن‌، باز كردن‌، ازاد كردن‌.
Unfathered بي‌ پدر، حرامزاده‌، تقلبي‌.
Unfathomable ژرف‌، غيرقابل‌ عمق‌ سنجي‌.
Unfavorable نامساعد، بد، مخالف‌، برعكس‌، زشت‌، بد قيافه‌، نامط‌لوب‌.
Unfeeling بي‌ عاط‌فه‌، سنگدل‌، بيحس‌، فاقد احساسات‌.
Unfeigned واقعي‌، حقيقي‌، تقلبي‌، بدون‌ تصنع‌، اصيل‌.
Unfetter از قيد رها شدن‌، از زنجيرازاد شدن‌.
Unfinished ناتمام‌، تمام‌ نشده‌، بي‌ پايان‌.
Unfit ناشايسته‌، ناباب‌، نامناسب‌، نامناسب‌ كردن‌.
Unfix رها كردن‌، ازاد كردن‌، باز كردن‌، غيرثابت‌ كردن‌.
Unfledged خام‌ دست‌، پر در نياورده‌، كاملا رشد نكرده‌، نابالغ‌،
Unfledged نارسا.
Unflinching ثابت‌ قدم‌، پايدار، مصمم‌.
Unfold اشكار كردن‌، فاش‌ كردن‌، اشكار شدن‌، رها كردن‌، باز
Unfold كردن‌، تاه‌ چيزي‌ را گشودن‌.
Unforeseen پيش‌ بيني‌ نشده‌.
Unforgettable از ياد نرفتني‌، فراموش‌ نشدني‌.
Unformatted بي‌قالب‌.
Unformatted بي‌قالب‌.
Unformed ناساخت‌.
Unformed بدون‌ شكل‌ منظ‌م‌ هندسي‌، بدون‌ سازمان‌، تشكيل‌ نشده‌،
Unfortunate بدبخت‌، مايه‌ تاسف‌، ناشي‌ از بدبختي‌.
Unfortunately متاسفانه‌، بدبختانه‌.
Unfounded بي‌ اساس‌، بي‌ پايه‌، بي‌ اصل‌.
Unfrequented بدون‌ امد و رفت‌، دور افتاده‌، تكرار نشدني‌، غير مكرر.
Unfriended بي‌ دوست‌، بي‌ يار، بي‌رفيق‌.
Unfrock خلع‌ لباس‌ كردن‌، از كسوت‌ روحاني‌ خارج‌ شدن‌.
Unfruitful بي‌ بار، بي‌ ثمر، بيهوده‌، بي‌ حاصل‌.
Unfunded بدون‌ سرمايه‌، تهيدست‌، بي‌ بودجه‌.
Unfurl گشودن‌، افراشتن‌ (پرچم‌)، بادبان‌ گستردن‌.
Unfurnished بدون‌ اثاثيه‌.
Ungainly بدون‌ سود.
Ungainly زمخت‌ و غيرجذاب‌، زشت‌، بي‌ لط‌ف‌، ناازموده‌، بيحاصل‌،
Ungenerous پست‌، لئيم‌، خسيس‌، بي‌ سخاوت‌، بي‌ گذشت‌.
Ungodly بي‌ دين‌، خدانشناس‌، سنگدل‌، لامذهب‌.
Ungovernable غيرقابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ اداره‌، وحشي‌، لجام‌ گسيخته‌.
Ungraceful عاري‌ از متانت‌، نازيبا، نامط‌بوع‌، زشت‌، خالي‌ از لط‌ف‌.
Ungracious خارج‌ از نزاكت‌، نامط‌بوع‌، خشن‌، منفور، ناصواب‌.
Ungrateful ناسپاس‌، حق‌ ناشناس‌، نمك‌ بحرام‌، ناخوش‌ ايند.
Ungual ناخن‌، ناخن‌ دار، سم‌ دار، شبيه‌ سم‌، ناخني‌.
Unguent روغن‌، خمير، مرهم‌.
Ungulate بشكل‌ ناخن‌، بشكل‌ سم‌، سم‌ دار، جانور سم‌ دار.
Unhallow (dewollahnu) عمل‌ كفر اميزكردن‌، كفراميز، نامقدس‌
Unhallow كردن‌.
Unhallowed (wollahnu) عمل‌ كفر اميزكردن‌، كفراميز، نامقدس‌ كردن‌.
Unhand رها كردن‌، ول‌ كردن‌، از دست‌ دادن‌، از دست‌ باز كردن‌.
Unhandsome نازيبا، زشت‌، ناصواب‌، نامط‌بوع‌، نامناسب‌.
Unhandy دور از دسترس‌.
Unhandy مشكل‌ بدست‌ امده‌، ناراحت‌، نامناسب‌ براي‌ حمل‌ ونقل‌،
Unhappy بدبخت‌، ناكام‌، نامراد، شوربخت‌، بداقبال‌.
Unhealthy بيمار.
Unhealthy ناتندرست‌، ناسالم‌، ناخوش‌، ناخوشي‌ اور، غير سالم‌،
Unheard نشنيده‌، ناشنيده‌، بي‌ سابقه‌، توجه‌ نشده‌، بگوش‌ نخورده‌،
Unheard غيرمسموع‌، غير معروف‌، غريب‌.
Unhinge از لولا در اوردن‌، مختل‌ كردن‌، باز كردن‌، گشودن‌، دچار
Unhinge اختلال‌ مشاعر كردن‌.
Unhitch شل‌ كردن‌، باز كردن‌، ازاد كردن‌.
Unholy نامقدس‌، كفر اميز، سنگدل‌.
Unhood سرپوش‌ برداشتن‌ از، اشكار كردن‌.
Unhook از قلاب‌ باز كردن‌، شل‌ كردن‌، رها كردن‌.
Unhorse درشگه‌ باز كردن‌، از جاي‌ خود تكان‌ دادن‌، جابجا كردن‌.
Unhorse از اسب‌ افتادن‌ يا پياده‌ شدن‌، اسب‌ را از گاري‌ يا
Unhouseled (م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌.
Unhurried بي‌ شتاب‌، بي‌ عجله‌.
Uni پيشونديست‌ بمعني‌ 'يك‌ ' و 'واحد' و 'تك‌'.
Uniaxial يك‌ محوري‌، داراي‌ يك‌ محور، يك‌ محوري‌.
Unicameral داراي‌ يك‌ مجلس‌ مقننه‌، سيستم‌ پارلماني‌ يك‌ مجلسي‌.
Unicellular (ytiralullecinu) (ج‌.ش‌.) تك‌ ياخته‌، يك‌ سلولي‌.
Unicellularity (ralullecinu) (ج‌.ش‌.) تك‌ ياخته‌، يك‌ سلولي‌.
Unicorn جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌، تكشاخ‌.
Unidimensional يك‌ بعدي‌، تك‌ بعدي‌.
Unidimensional يك‌ بعدي‌، تك‌ بعدي‌.
Unidirection (lanoitceridinu) داراي‌ يك‌ جهت‌، يك‌ جهتي‌، تك‌ سوي‌.
Unidirectional (noitceridinu) داراي‌ يك‌ جهت‌، يك‌ جهتي‌، تك‌ سوي‌.
Unidirectional يك‌ جهته‌، يك‌ سويه‌.
Unidirectional يك‌ جهته‌، يك‌ سويه‌.
Unifiable تكسازپذير، قابل‌ اتحاد، قابل‌ هم‌رنگي‌.
Unification تكسازي‌، يكي‌ سازي‌، يگانگي‌، يك‌ شكلي‌، وحدت‌.
Unifier تكسازگر، متحد كننده‌، يكي‌ كننده‌، موجد وحدت‌.
Unifilar نخ‌.
Unifilar تك‌ رشته‌اي‌، يك‌ لا، يك‌ تا، يك‌ رشته‌، داراي‌ يك‌ سيم‌ يا
Unifoliate (گ‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ برگ‌، يك‌ برگه‌، يك‌ برگچه‌اي‌.
Uniform اونيفورم‌، يك‌ ريخت‌، يك‌ شكل‌، متحدالشكل‌، يكنواخت‌ كردن‌
Uniform يكسان‌، متحد الشكل‌، يكنواخت‌.
Uniform يكسان‌، متحد الشكل‌، يكنواخت‌.
Uniformity يكساني‌، يكنواختي‌.
Uniformity يكساني‌، يكنواختي‌.
Uniformity يكريختي‌، يكنواختي‌، يكساني‌، متحدالشكلي‌.
Uniformly بط‌ور يكسان‌، بط‌ور يكنواخت‌.
Uniformly بط‌ور يكسان‌، بط‌ور يكنواخت‌.
Unify متحد كردن‌، يكي‌ كردن‌، يكي‌ شدن‌، تك‌ ساختن‌.
Unihibit (detibihinu) ازاد، بي‌ قيد وبند، خودماني‌، ناخوددار.
Unihibited (tibihinu) ازاد، بي‌ قيد وبند، خودماني‌، ناخوددار.
Unilateral يك‌ ضلعي‌، يكط‌رفه‌، يك‌ جانبه‌، تك‌ سويه‌، يك‌ سويه‌.
Unilateral يكجانبه‌.
Unilateral يكجانبه‌.
Unilinear پايان‌، تك‌ خط‌ي‌.
Unilinear در يك‌ خط‌ واحد، داراي‌ تغييرات‌ مسلسل‌ از اغاز تا
Unimpeachable غير قابل‌ سرزنش‌، بري‌ از اتهام‌.
Unimportant بي‌ اهميت‌، غيرمهم‌.
Uninformed بي‌اط‌لاع‌، جاهل‌.
Unintelligence بي‌ هوشي‌، بي‌ استعدادي‌، كند ذهني‌.
Unintelligent بيهوش‌، بي‌ استعداد، كودن‌.
Unintelligible غير مفهوم‌، غامض‌، پيچيده‌، غير صريح‌.
Unintentional غيرعمدي‌.
Uninterested بي‌ علاقه‌، بي‌دخل‌ وتصرف‌، بدون‌ توجه‌، خونسرد.
Uninterrupted پيوسته‌، غير منقلع‌، قط‌ع‌ نشده‌، متوالي‌، مسلسل‌.
Uninterrupted بي‌ وقفه‌.
Uninterrupted بي‌ وقفه‌.
Uninvited ناخوانده‌، دعوت‌ نشده‌، سرزده‌.
Union اتحاد واتفاق‌، يگانگي‌ وحدت‌، اتصال‌، پيوستگي‌، پيوند،
Union وصلت‌، اتحاديه‌، الحاق‌، اشتراك‌ منافع‌.
Union اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌.
Union اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌.
Union Jack پرچم‌ ملي‌ انگليس‌.
Union Shop مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌
Union Shop راميپذيرد مشروط‌ باينكه‌ بعداعضو شوند.
Union Suit پيراهن‌ و شلوار يكپارچه‌.
Unionism اصول‌ تشكيلات‌ اتحاديه‌، اتحاديه‌ گرايي‌.
Unionize متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌.
Uniparental ازيك‌ ولي‌، از يك‌ پدر و مادر.
Uniparous (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) تكزا، هر بار يك‌ تخم‌ گذار، يك‌ بچه‌زا.
Unipod تكپايه‌، داراي‌ يك‌ پايه‌ (مثل‌ دوربين‌ عكاسي‌)، يكپا.
Unipolar يك‌ قط‌بي‌، (تش‌.) سلولهاي‌ عصبي‌ يك‌ قط‌بي‌.
Unipolarity حالت‌ يك‌ قط‌بي‌.
Unipotent داراي‌ قدرت‌ رويش‌ در يك‌ جهت‌ يا بصورت‌ يك‌ سلول‌.
Unique بيتا، بي‌ همتا، بيمانند، بي‌نظ‌ير، يكتا، يگانه‌، فرد.
Unique يكتا، يگانه‌، منحصر به‌ فرد.
Unique يكتا، يگانه‌، منحصر به‌ فرد.
Uniqueness يكتايي‌، يگانگي‌.
Uniqueness يكتايي‌، يگانگي‌.
Unisexual يك‌ جنسي‌ (يعني‌ يانر و يا ماده‌)، يك‌ جنسه‌.
Unisexuality حالت‌ يك‌ جنسي‌.
Unison هماوايي‌، هم‌ اهنگي‌، هم‌ صدايي‌، يك‌ صدايي‌، اتحاد،
Unison اتفاق‌.
Unisonal (tnanosinu، suonosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا،
Unisonal متحدالقول‌، يك‌ نوا.
Unisonant متحدالقول‌، يك‌ نوا.
Unisonant (suonosinu، lanosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا،
Unisonous متحدالقول‌، يك‌ نوا.
Unisonous (tnanosinu، lanosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا،
Unit فردي‌.
Unit واحد، ميزان‌، يگان‌، شمار، يك‌ دستگاه‌، فرد، نفر، عدد
Unit واحد، يكه‌.
Unit واحد، يكه‌.
Unit Distance با فاصله‌ واحد.
Unit Distance با فاصله‌ واحد.
Unit Record تك‌ مدركي‌.
Unit Record تك‌ مدركي‌.
Unitage يك‌ واحد، برحسب‌، يگان‌.
Unitarian (yratinu =) موحد، پيرو توحيد، يكتاپرست‌، توحيد گراي‌
Unitarianism توحيد گرايي‌، وحدت‌ گرايي‌، اعتقاد بوحدت‌ وجود، يكتا
Unitarianism پرستي‌.
Unitary (nairatinu) موحد، پيرو توحيد، يكتاپرست‌، توحيد گراي‌
Unite دادن‌، تركيب‌ كردن‌، سكه‌ قديم‌ انگليسي‌.
Unite بهم‌ پيوست‌، متحد كردن‌، يكي‌ كردن‌، متفق‌ كردن‌، وصلت‌
United States ايالات‌ متحده‌.
Unitive متحد كننده‌، موجد اتحاد.
Unitize بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌.
Unity واحد.
Unity يگانگي‌، پيوستگي‌، وحدت‌، شركت‌، اشتراك‌، شماره‌ يك‌،
Unity يگانگي‌، وحدت‌، واحد.
Unity يگانگي‌، وحدت‌، واحد.
Univalent يك‌ارزشي‌، يكه‌، واحد، داراي‌ يك‌ ظ‌رفيت‌، يك‌ بنياني‌.
Univalve يك‌ كپه‌اي‌، يك‌ دريچه‌اي‌، داراي‌ صدف‌ يك‌ پارچه‌.
Universal كلي‌، عمومي‌، عالمگير، جامع‌، جهاني‌، همگاني‌.
Universal فراگير، جامع‌، عمومي‌، جهاني‌.
Universal فراگير، جامع‌، عمومي‌، جهاني‌.
Universal Joint دو ميله‌ متصل‌ بهم‌ وفا در بچرخش‌، مفصل‌ چرخنده‌.
Universal Language زبان‌ فراگير.
Universal Language زبان‌ فراگير.
Universal Set مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌.
Universal Set مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌.
Universalism (ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌، كليت‌، عام‌ گرايي‌، جامعيت‌
Universality (msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌، كليت‌، عام‌ گرايي‌، جامعيت‌
Universality فراگيري‌، جامعيت‌، عموميت‌.
Universality فراگيري‌، جامعيت‌، عموميت‌.
Universalization تعميم‌، عاميت‌، كليت‌، همگاني‌ سازي‌.
Universalize جامعيت‌ بخشيدن‌ به‌، عام‌ كردن‌، جهاني‌ كردن‌.
Universe دهر، عالم‌، دنيا.
Universe عالم‌ وجود، گيتي‌، جهان‌، كيهان‌، كائنات‌، كون‌ و مكان‌،
Universe جهان‌.
Universe جهان‌.
University دانشگاه‌.
Univocal متحدالكلمه‌، يك‌ صدا، يكنوا، هم‌ذوق‌، همخو.
Unjust غير عادلانه‌، غير منصفانه‌، بي‌ عدالت‌، بي‌ انصاف‌،
Unjust ناروا، ناصحيح‌، ستمگر.
Unjustifiable ناموجه‌، ناحق‌.
Unkempt شانه‌ نكرده‌، ژوليده‌، نامرتب‌، ناهنجار، خشن‌، ناسترده‌.
Unkennel از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌، راندن‌.
Unkind نامهربان‌، بي‌ مهر، بي‌ محبت‌، بي‌ عاط‌فه‌.
Unknit گشودن‌(گره‌)، باز كردن‌ گره‌، وابافتن‌، وابافته‌ شدن‌.
Unknowable (gniwonknu) ندانسته‌، ماورا تجربيات‌ انساني‌، غير
Unknowable قابل‌ ادراك‌ و فهم‌، ندانستي‌، جاهل‌، بي‌ اط‌لاع‌.
Unknowing (elbawonknu) ندانسته‌، ماورا تجربيات‌ انساني‌، غير
Unknowing قابل‌ ادراك‌ و فهم‌، ندانستي‌، جاهل‌، بي‌ اط‌لاع‌.
Unknown ناشناخته‌، مجهول‌، ناشناس‌، گمنام‌، بي‌ شهرت‌، نامعلوم‌.
Unknown ناشناخته‌، مجهول‌.
Unknown ناشناخته‌، مجهول‌.
Unlace بند كفش‌ و غيره‌ را باز كردن‌، گشودن‌.
Unlatch چفت‌ راباز كردن‌، قفل‌ را باز كردن‌، باز شدن‌.
Unlawful نامشروع‌، خلاف‌ شرع‌، حرام‌، غيرقانوني‌.
Unleaded بي‌ سرب‌، بدون‌ سرب‌ (دربين‌ حروف‌ چاپ‌).
Unlearn محفوظ‌ات‌ را فراموش‌ كردن‌، از ياد بردن‌.
Unleash از بند باز كردن‌، رهاكردن‌.
Unless مگراينكه‌، جز اينكه‌، مگر.
Unlettered بي‌ سواد، درس‌ نخوانده‌، نادان‌.
Unlicked ليسيده‌ نشده‌، درست‌ شكل‌ بخود نگرفته‌.
Unlike بي‌ شباهت‌، برخلاف‌، غير، برعكس‌.
Unlike Signs علامتهاي‌ متفاوت‌.
Unlike Signs علامتهاي‌ متفاوت‌.
Unlikelihood عدم‌ احتمال‌، ناجوري‌، نابرابري‌.
Unlikely غير محتمل‌، غير جذاب‌، قابل‌ اعتراض‌، بعيد.
Unlimber اماده‌ كردن‌، مهيا شدن‌.
Unlimited نامحدود، نامعلوم‌، نامشخص‌، نامعين‌، بي‌ حد.
Unlink جدا كردن‌، از هم‌ باز كردن‌، سواكردن‌، بندهاي‌
Unlink زنجيررااز هم‌ باز كردن‌.
Unload خالي‌ كردن‌ - تخليه‌ كردن‌، بار خالي‌ كردن‌.
Unload خالي‌ كردن‌.
Unload خالي‌ كردن‌.
Unlock گشودن‌ (قفل‌)، بازكردن‌.
Unlooked For غير منتظ‌ره‌.
Unloose شل‌ كردن‌، ازاد كردن‌، رها كردن‌، ول‌ كردن‌، گشودن‌ (گره‌)
Unlucky شوم‌، تيره‌ بخت‌، بخت‌ برگشته‌، بديمن‌، بدشگون‌.
Unmake انداختن‌.
Unmake خلع‌ مقام‌ كردن‌، بهم‌ زدن‌، خراب‌ كردن‌، از خاصيت‌
Unman فاقد مردانگي‌ كردن‌، از مردي‌ انداختن‌.
Unmannered اداب‌.
Unmannered (ylrennemnu) فاقد رفتار شايسته‌، خشن‌، بي‌ادب‌، بدون‌
Unmarked بي‌ نشان‌.
Unmarked بي‌ نشان‌.
Unmask نقاب‌ برداشتن‌ از، چيزي‌ را اشكار كردن‌.
Unmatched بي‌ همتا، بي‌ تا.
Unmeaning هوش‌، بي‌ عقل‌، ساده‌، احمق‌، كم‌ عمق‌.
Unmeaning بي‌ معني‌، پوچ‌، چرند، جفتگ‌، نامفهوم‌، بي‌ اهميت‌، بي‌
Unmeet نامناسب‌، فاقد صلاحيت‌، بي‌ قواره‌، ناشايسته‌.
Unmennerly (derennamnu) فاقد رفتار شايسته‌، خشن‌، بي‌ادب‌، بدون‌
Unmennerly اداب‌.
Unmentionable نگفتني‌، غير قابل‌ تذكر، غير قابل‌ گوشزد.
Unmerciful (ylluficremnu) بي‌ رحم‌، جبار، ستمكار، نامهربان‌.
Unmercifully (luficremnu) بي‌ رحم‌، جبار، ستمكار، نامهربان‌.
Unmistakable خالي‌ از اشتباه‌ و سوء تفاهم‌، بي‌ترديد.
Unmitigated كامل‌، كاسته‌ نشده‌، تخفيف‌ نيافته‌.
Unmoral غيراخلاقي‌، غريب‌.
Unmorality عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌.
Unmuffle واپيچاندن‌.
Unmuffle دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌، چشم‌ كسي‌ را باز كردن‌،
Unmuzzle پوزه‌بند را باز كردن‌.
Unnatural غير ط‌بيعي‌، بر خلاف‌ اصول‌ ط‌بيعت‌، ناسرشت‌.
Unnecessary نالازم‌، غير ضروري‌، غير واجب‌، بيش‌ از حد لزوم‌.
Unnerve مرعوب‌ كردن‌، فاقد عصب‌ كردن‌، دلسرد كردن‌، ضعيف‌ كردن‌.
Unnormalized ناهنجار، هنجار نشده‌.
Unnormalized ناهنجار، هنجار نشده‌.
Unnumbered بي‌ شمار، شماره‌ گذاري‌ نشده‌.
Unobtrusive محجوب‌، فاقد جسارت‌.
Unoccupied اشغال‌ نشده‌، خالي‌، بدون‌ مستاجر.
Unofficial غير رسمي‌، داراي‌ عدم‌ رسميت‌، غير مستند.
Unorganized نابسامان‌، غير مشتكل‌، فاقد سازمان‌، درهم‌ و برهم‌.
Unorthodox غير ارتدكس‌، داراي‌ عقيده‌ ناصحيح‌ يا غير معمول‌.
Unpack باز كردن‌، (چمدان‌ يا بسته‌)، بسته‌ بندي‌ را گشودن‌.
Unpack باز كردن‌، غير بسته‌اي‌ كردن‌.
Unpack باز كردن‌، غير بسته‌اي‌ كردن‌.
Unpacked غير بسته‌اي‌.
Unpacked غير بسته‌اي‌.
Unpaid پرداخت‌ نشده‌.
Unparalleled بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بي‌ همتا.
Unparliamentary غيرپارلماني‌، برخلاف‌ اصول‌ پارلماني‌.
Unpeg ميخ‌ در اوردن‌ از، گيره‌ را باز كردن‌ از.
Unpeople (etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌.
Unperfect غير كامل‌، ناكامل‌، ناشي‌، نابلد، ناقص‌.
Unpin ميخ‌ يا سنجاق‌ را در اوردن‌.
Unpleasant نامط‌بوع‌، ناگوار، ناخوش‌ ايند.
Unpleasantness ناخشنودي‌، نامط‌بوعي‌، وضع‌ نامناسب‌.
Unpolitical غيرسياسي‌، بي‌اط‌لاع‌ از سياست‌.
Unpopular غيرمشهور، بدنام‌، غير محبوب‌، منفور.
Unpopularity عدم‌شهرت‌، عدم‌ محبوبيت‌، بدنامي‌.
Unprecedented بي‌ سابقه‌، بي‌ مانند، جديد، بي‌ نظ‌ير.
Unpredictable غيرقابل‌ پيشگويي‌، غيرقابل‌ استناد، دمدمي‌.
Unpredictable غير قابل‌ پيشگويي‌.
Unpredictable غير قابل‌ پيشگويي‌.
Unpregnant غير مستعد، غيرحامله‌.
Unprejudiced بي‌تعصب‌، منصف‌، بدون‌ تبعيض‌ يا ط‌رفداري‌.
Unpretentious نامتظ‌اهر، فروتن‌، محقر، خالي‌ از جلال‌ و ابهت‌، بي‌ تكلف‌
Unprincipled بي‌ مسلك‌، بي‌ مرام‌، هر دمبيل‌.
Unprintable غيرقابل‌ چاپ‌، چاپ‌ نشدني‌.
Unprivileged غير ممتاز.
Unprivileged غير ممتاز.
Unprofessional غيرحرفه‌اي‌، اماتور، ناپيشه‌ كار، غير فني‌.
Unprofitable بي‌ سود، غيرقابل‌ استفاده‌، بي‌ ثمر.
Unpromising اميد.
Unpromising مايوس‌ كننده‌، غيرقابل‌ اط‌مينان‌، نوميد كننده‌، بدون‌
Unqualified فاقد شرايط‌ لازم‌، فاقد صلاحيت‌، بيحدو حصر، نامحدود،
Unqualified كامل‌.
Unquestionable (gninoitseuqnu) محقق‌، غيرقابل‌ منازعه‌، غيرقابل‌
Unquestionable اعتراض‌، رد نكردني‌.
Unquestioning (elbanoitseuqnu) محقق‌، غيرقابل‌ منازعه‌، غيرقابل‌
Unquestioning اعتراض‌، رد نكردني‌.
Unquiet شلوغ‌، پرسروصدا.
Unquote قول‌ تمام‌ است‌.
Unquote (درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌، نقل‌ و
Unravel از هم‌باز كردن‌، از گير در اوردن‌، حل‌ كردن‌.
Unread خوانده‌ نشده‌، قرائت‌ نشده‌، بيسواد.
Unready نامهيا، مردد، كند، غيراماده‌، حاضر نشده‌.
Unreal (citsilaernu) غير واقعي‌، خيالي‌، تصوري‌، واهي‌، وهمي‌.
Unrealistic (laernu) غير واقعي‌، خيالي‌، تصوري‌، واهي‌، وهمي‌.
Unreality عدم‌ واقعيت‌، عدم‌ حقيقت‌.
Unreason نابخردي‌، بيخردي‌، كم‌ عقلي‌، حماقت‌، عمل‌ خلاف‌ عقل‌.
Unreasonable زورگو.
Unreasonable نابخرد، بيخرد، نامعقول‌، ناحساب‌، ناحق‌، بي‌ دليل‌،
Unreel واچرخاندن‌، از قرقره‌ باز كردن‌، باز گفتن‌، تعريف‌ كردن‌
Unregarded ازقلم‌ افتاده‌، مورد توجه‌ قرار نگرفته‌.
Unregenerate بنانشده‌، دوباره‌ توليد نشده‌، گناهكار(detarenegernu)
Unregenerate دوباره‌ ساخته‌ نشده‌، دوباره‌ حيات‌ نيافته‌، دوباره‌
Unregenerated بنانشده‌، دوباره‌ توليد نشده‌، گناهكار(etarenegernu).
Unregenerated دوباره‌ ساخته‌ نشده‌، دوباره‌ حيات‌ نيافته‌، دوباره‌
Unrelenting بي‌ امان‌، سخت‌ گير، بيرحم‌، نرم‌نشدني‌، تسليم‌ نشدني‌.
Unreliability عدم‌ اط‌مينان‌، بي‌ اعتباري‌.
Unreliability عدم‌ اط‌مينان‌، بي‌ اعتباري‌.
Unreliable غيرقابل‌ اعتماد، اتكا ناپذير.
Unreliable نامط‌مئن‌، غير قابل‌ اط‌مينان‌، نامعتبر.
Unreliable نامط‌مئن‌، غير قابل‌ اط‌مينان‌، نامعتبر.
Unremitting مدام‌، مداوم‌، پشتكار دار، مصر دركار، بي‌ امان‌.
Unrequited بدون‌ تلافي‌ يا عمل‌ متقابل‌.
Unreserve (devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌، سادگي‌، بيمحابايي‌، رك‌ گو
Unresponsive بي‌ توجه‌، بدون‌ احتياط‌، بي‌ مسئوليت‌، بي‌ علاقه‌.
Unrest ناارامي‌، اشوب‌، اشفتگي‌، اضط‌راب‌، بيقراري‌، بيتابي‌.
Unrestrained بي‌ لجام‌، مط‌لق‌، ازاد، نامحدود، بي‌ بند و بار، ازاد.
Unrighteous بي‌ تقوي‌، گناهكار، ناصالح‌، نامناسب‌، ناشايست‌،
Unrighteous غيرعادلانه‌.
Unripe نگد، نارس‌، كال‌، نابالغ‌، نرسيده‌، پيش‌ رس‌، زودرس‌.
Unrivaled بي‌ رقيب‌، بي‌ نظ‌ير، بي‌همتا، بيتا، عالي‌.
Unroll باز كردن‌ (توپ‌ پارچه‌ وط‌ومار و غيره‌)، باز شدن‌.
Unruffled موج‌.
Unruffled ارام‌ شده‌، ارام‌ كرده‌، صاف‌، ارام‌، چين‌ نخورده‌، بدون‌
Unruly سركش‌، ياغي‌، متمرد، مضط‌رب‌، متلاط‌م‌.
Unsaid ناگفته‌.
Unsaturate (detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌، سيرنشده‌، اشباع‌
Unsaturate نشده‌.
Unsaturated (etarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌، سيرنشده‌، اشباع‌ نشده‌
Unsaved پس‌ انداز نشده‌، محفوظ‌ نشده‌، نجات‌ نيافته‌.
Unsavory بي‌ مزه‌، بدبو، بد مزه‌، ناگوار، ناخوش‌ ايند.
Unsay نگفتن‌، گفته‌ نشدن‌، انكار كردن‌، پس‌ گرفتن‌ (گفته‌).
Unscathed صدمه‌ نديده‌، خسارت‌ نديده‌، زخمي‌ نشده‌.
Unschooled مدرسه‌نرفته‌، تعليم‌ نگرفته‌، كار اموزي‌ نكرده‌.
Unscientific غيرعلمي‌، خلاف‌ موازين‌ علمي‌.
Unscrew باز كردن‌ پيچ‌، شل‌ كردن‌ پيچ‌، واپيچاندن‌.
Unscrupulous بي‌توجه‌ به‌ نيك‌ و بد، بي‌ مرام‌، بي‌ پروا.
Unseal مهر چيزي‌ را گشودن‌، مهر چيزي‌ را شكستن‌.
Unseam بدون‌ درز كردن‌، چاك‌ دادن‌.
Unsearchable غير قابل‌ كشف‌، جستجو نكردني‌، كاوش‌ ناپذير.
Unseasonable نابهنگام‌، بي‌مورد، بي‌موقع‌، بي‌ جا.
Unseat از كرسي‌.
Unseat سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌)، محروم‌ كردن‌ نماينده‌
Unseemly نازيبا، ناشايسته‌، بدمنظ‌ر، بعيد، بط‌ور نازيبا.
Unseen ناديده‌، مشاهده‌نشده‌، مكشوف‌ نشده‌.
Unselfish متواضع‌، مودب‌، بدون‌ خود خواهي‌، ناخودخواه‌.
Unset (درمورداستخوان‌ شكسته‌).
Unset ثابت‌ نشده‌، جايگزين‌ نشده‌، جاانداخته‌ نشده‌
Unset باز نشاندن‌، پياده‌ كردن‌.
Unset باز نشاندن‌، پياده‌ كردن‌.
Unsettle برهم‌ زدن‌، ناراحت‌ كردن‌، مغشوش‌ كردن‌.
Unsew خياط‌ي‌ راشكافتن‌، كوك‌ چيزيراشكافتن‌.
Unsex از خواص‌ جنسي‌ محروم‌ كردن‌.
Unshackle از زنجير ازاد كردن‌، ازقيد و بندازادكردن‌.
Unshaped (nepahsnu) بي‌ شكل‌، شكل‌ نگرفته‌، گستاخ‌، وحشي‌.
Unshapen (depahsnu) بي‌ شكل‌، شكل‌ نگرفته‌، گستاخ‌، وحشي‌.
Unsheathe اختن‌، از غلاف‌ در اوردن‌، از غلاف‌ بيرون‌ كشيدن‌.
Unship از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌.
Unshod بي‌ نعل‌، نعل‌ نشده‌، نعل‌ نخورده‌، بي‌ پاپوش‌.
Unsight ديده‌ نشده‌، نديده‌، امتحان‌ نكرده‌، از ديدن‌ محروم‌ كردن‌
Unsightly ناخوشايند، بدمنظ‌ر، كريه‌، بدنما.
Unsigned بي‌ علامت‌، بدون‌ امضاء.
Unsigned بي‌ علامت‌، بدون‌ امضاء.
Unskilled (luflliksnu) خام‌ دست‌، غير متخصص‌، بي‌تجربه‌، بي‌ مهارت‌
Unskillful (delliksnu) خام‌ دست‌، غير متخصص‌، بي‌تجربه‌، بي‌ مهارت‌.
Unsling از فلاخن‌ پرتاب‌ كردن‌، پرتاب‌ كردن‌، رها كردن‌.
Unsnarl رفع‌ پيچيدگي‌ و ابهام‌.
Unsociability مردم‌ گريزي‌.
Unsociable نشين‌.
Unsociable مردم‌ گريز، گريزان‌ از اجتماع‌، غير اجتماعي‌، گوشه‌
Unsocial غير اجتماعي‌، مردم‌ گريز.
Unsolvable لاينحل‌.
Unsolvable لاينحل‌.
Unsought ناخواسته‌.
Unsought كاوش‌ نشده‌، جستجو نشده‌، كشف‌ نشده‌، كوشش‌ نشده‌،
Unsound غلط‌، ناسالم‌، ناخوش‌، نادرست‌، ناصحيح‌.
Unsparing بي‌ دريغ‌، فراوان‌، ظ‌الم‌، سخت‌، اسراف‌ كننده‌.
Unspeakable ناگفتني‌، توصيف‌ ناپذير، غيرقابل‌ بيان‌.
Unspotted بي‌ لكه‌، لكه‌ دار نشده‌، بدون‌ الودگي‌، ننگين‌ نشده‌.
Unsprung بي‌ فنر، بدون‌ فنر، با فنر، مجهزنشده‌.
Unstable نااستوار، بي‌ ثبات‌، بي‌ پايه‌، لرزان‌، متزلزل‌.
Unstable ناپايا، ناپايدار.
Unstable ناپايا، ناپايدار.
Unstable State حالت‌ ناپايا.
Unstable State حالت‌ ناپايا.
Unsteady متغير، بي‌ ثبات‌ كردن‌، متزلزل‌ كردن‌، لرزان‌، لق‌.
Unstrap از بند يا تسمه‌ رها كردن‌.
Unstressed بي‌ تشويش‌، بدون‌ اضط‌راب‌، بدون‌ كشش‌، بدون‌ مد(ddam).
Unstring چيزي‌ را سست‌ كردن‌، شل‌ كردن‌، ازاد كردن‌.
Unstring نخ‌ چيزي‌ را كشيدن‌ (مثل‌ تسبيح‌ و غيره‌)، نخ‌ يا بند
Unstudied مط‌العه‌ نشده‌.
Unsubscripted بي‌ زيرنويس‌.
Unsubscripted بي‌ زيرنويس‌.
Unsubstantial واهي‌.
Unsubstantial (ytilaitnatsbusnu) بي‌ اساسي‌، بي‌اهميتي‌، بي‌ اساس‌،
Unsubstantiality (laitnatsbusnu) بي‌ اساسي‌، بي‌اهميتي‌، بي‌ اساس‌، واهي‌.
Unsuccess (lufsseccusnu) شكست‌، عدم‌ موفقيت‌، ناموفق‌.
Unsuccessful (sseccusnu) شكست‌، عدم‌ موفقيت‌، ناموفق‌.
Unsuitable نامناسب‌، ناباب‌.
Unsung خوانده‌ نشده‌، (بشكل‌ اواز)، ستايش‌ نشده‌، سروده‌ نشده‌.
Unswathe از قنداق‌ باز كردن‌، از بند رهانيدن‌.
Unsymmetrical داراي‌ عدم‌ تقارلن‌، غير متقارن‌.
Untangle از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌، حل‌ كردن‌.
Untaught تعليم‌ نيافته‌، درس‌ نخوانده‌، نادان‌، فرانگرفته‌.
Unteach سبب‌ فراموشي‌ شدن‌، باور نداشتن‌.
Untenable غيرقابل‌ دفاع‌، اشغال‌ نشدني‌، غير قابل‌ اشغال‌.
Untented بي‌ چادر، بي‌ لباس‌، برهنه‌.
Unthinkable غيرقابل‌ فكر، فكرنكردني‌، غيرقابل‌ تعمق‌.
Unthread نخ‌ بيرون‌ اوردن‌ از (مثلا از سوزن‌).
Untidy درهم‌ و برهم‌، نامرتب‌.
Untie باز كردن‌، گشودن‌، حل‌ كردن‌.
Until تا، تااينكه‌، وقتي‌ كه‌، تا وقتي‌ كه‌.
Untimely نابهنگام‌، بيموقع‌، نامعقول‌، غير منتظ‌ره‌، بيگاه‌.
Untitled بدون‌ عنوان‌، بي‌ نام‌، بي‌ نشان‌، بدون‌ سراغاز.
Unto ot=.
Untold ناگفته‌، ناشمرده‌، بي‌ حساب‌، اشكار نشده‌.
Untouchability ناپذيري‌.
Untouchability (elbahcuotnu) نجس‌، لمس‌ ناپذير، غيرقابل‌ لمس‌، لمس‌
Untouchable لمس‌ ناپذيري‌.
Untouchable (ytilibahcuotnu) نجس‌، لمس‌ ناپذير، غيرقابل‌ لمس‌،
Untoward تبه‌ كار، فاسد، خود سر - نامساعد، بدامد، نامناسب‌.
Untread بعقب‌ گام‌ برداشتن‌، برگشتن‌، بازگشتن‌.
Untried ناازموده‌، امتحان‌ نشده‌، محاكمه‌ نشده‌.
Untrue دروغ‌، ناراستين‌، نادرست‌، خائن‌، خلاف‌ واقع‌، غيرواقعي‌،
Untrue بيوفا.
Untruth (lufhturtnu) خلاف‌ حقيقت‌، كذب‌، ناراستي‌، سقم‌، خيانت‌.
Untruthful (hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌، كذب‌، ناراستي‌، سقم‌، خيانت‌.
Untuck از بند ازاد كردن‌.
Untune بي‌ ترتيب‌ كردن‌، فاقد هم‌ اهنگي‌ كردن‌.
Untutored نااموخته‌، ساده‌، زود باور.
Untwine از هم‌ باز كردن‌، گشودن‌.
Untwist واتابيدن‌، باز كردن‌، گشودن‌، جدا كردن‌، خار كردن‌.
Unused بكارنبرده‌.
Unused بكارنرفته‌، نامستعمل‌، خو نگرفته‌، عادت‌ نكرده‌،
Unused Code رمز بلا استفاده‌.
Unused Code رمز بلا استفاده‌.
Unused Time زمان‌ بلا استفاده‌.
Unused Time زمان‌ بلا استفاده‌.
Unusual غيرعادي‌، غيرمعمول‌، غريب‌، مخالف‌ عادت‌.
Unutterable نگفتني‌، زائدالوصف‌، غير قابل‌ توصيف‌.
Unvalued بدون‌ ارج‌، بي‌ پاداش‌، بي‌ ارزش‌.
Unvarnished جلا نخورده‌، بي‌ جلا.
Unveil حجاب‌ برداشتن‌، نمودار كردن‌، پرده‌ برداري‌، اشكارساختن‌
Unvocal گنگ‌، ناگويا، غيرمصط‌لح‌، بدون‌ موسيقي‌، بدون‌ نوسان‌ صدا
Unvoice محروم‌ از صدا كردن‌، بدون‌ صدا ادا كردن‌، بي‌ صدا شدن‌.
Unwarrantable (detnarrawnu) غيرقابل‌ ضمنانت‌، توجيه‌ نكردني‌، بيجا.
Unwarranted (elbatnarrawnu) غيرقابل‌ ضمنانت‌، توجيه‌ نكردني‌، بيجا
Unwary نااگاه‌، بدون‌ نگراني‌، بدون‌ تعجب‌ و تشويش‌.
Unwashed شسته‌ نشده‌، حمام‌ نگرفته‌، جز ومردم‌ عادي‌.
Unwearied خستگي‌ دركرده‌، بانشاط‌، خسته‌ نشده‌، از پاي‌ درنيامده‌.
Unweave از پيچيدگي‌ دراوردن‌، بيرون‌ اوردن‌، گره‌ گشودن‌،
Unweave وابافتن‌، واچيدن‌.
Unwelcome ناخوش‌ ايند، ناخواسته‌.
Unwell بدحال‌، ناخوش‌، ناپاك‌.
Unwholesome ناگوارا، غيرسالم‌، مضر، ناپاك‌.
Unwieldy سنگين‌، گنده‌، بدهيكل‌، دير جنب‌، صعب‌.
Unwilling بي‌ ميل‌، بي‌تمايل‌.
Unwind كوك‌ چيزي‌ راباز كردن‌، بي‌ كوك‌ كردن‌.
Unwind باز كردن‌، باز كردن‌ از پيچ‌.
Unwind باز كردن‌، باز كردن‌ از پيچ‌.
Unwise نادان‌، جاهل‌، غير عاقلانه‌.
Unwitting بي‌ خبر، بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ توجه‌، بي‌ هوش‌، غيرعمدي‌.
Unwonted غيرمعتاد، غير عادي‌.
Unworldly روحاني‌، غيردنيايي‌.
Unworn كهنه‌ نشده‌، استعمال‌ نشده‌.
Unworthy ناشايسته‌، نالايق‌، نازيبا، نامستحق‌.
Unwrap كردن‌.
Unwrap واپيچيدن‌، باز كردن‌ (بسته‌ و غيره‌)، ازاد كردن‌، صاف‌
Unwreathe واپيچيدن‌، واكردن‌ (نخ‌)، باز كردن‌.
Unwritten ننوشته‌، غير مدون‌، غيركتبي‌، شفاهي‌، بط‌ور شفاهي‌.
Unwritten Law قانون‌ ننوشته‌، عرف‌، رسم‌ متداول‌.
Unyielding سركش‌، گردنكش‌.
Unyoke از زير يوغ‌ ازاد كردن‌، ازاد كردن‌.
Unzip زيپ‌ لباس‌ رابازكردن‌، جدا كردن‌.
Up سربالايي‌، برخاستن‌، بالارفتن‌، صعود كردن‌، ترقي‌ كردن‌،
Up بالا بردن‌ ياترقي‌ دادن‌.
Up بالا، روي‌، بالاي‌، دربلندي‌، جلو، برفراز، سپري‌ شده‌،
Up بالا، در حال‌ كار.
Up بالا، در حال‌ كار.
Up And Down اينجا وانجا.
Up And Down فراز ونشيب‌، بالا و پايين‌، زير ورو، جلو و عقب‌،
Up Country ييلاقي‌، نواحي‌ داخل‌ كشور.
Up To تاحد، تا، تاحدود، بميزان‌.
Up To Date تازه‌، جديد، مط‌ابق‌ اخرين‌ ط‌رز، متداول‌.
Up To Date بهنگام‌، جديد.
Up To Date بهنگام‌، جديد.
Upbeat (مو.) ضربه‌ غير موكد مخصوصا در پايان‌ قط‌عه‌، خوش‌ بين‌،
Upbeat موفق‌، شادمان‌، شادكام‌.
Upbraid سرزنش‌ كردن‌، متهم‌ كردن‌، ملامت‌ كردن‌.
Upbringing تربيت‌، پرورش‌، روش‌ اموزش‌ و پرورش‌ بچه‌.
Upbuild ساختن‌، بنا كردن‌.
Upcoming زود اينده‌، نزديك‌، دراتيه‌ نزديك‌، رسيدني‌.
Update بصورت‌ امروزي‌ در اوردن‌، جديد كردن‌.
Update بهنگام‌ در اوردن‌.
Update بهنگام‌ در اوردن‌.
Updating بهنگام‌ دراوري‌.
Updating بهنگام‌ دراوري‌.
Upend راست‌ نشاندن‌، بر روي‌ پايه‌ نشاندن‌، افكندن‌.
Upgrade بالا بردن‌، از درجه‌ بالا، بط‌رف‌ بالا، سربالايي‌، ترفيع‌.
Upgrade بهبود امكانات‌، ترفيع‌.
Upgrade بهبود امكانات‌، ترفيع‌.
Upheaval تغيير فاحش‌، تحول‌، انقلاب‌، (ز.ش‌.) برخاست‌، بالا امدن‌.
Upheave از زير چيزي‌ رابلند كردن‌، بلند شدن‌.
Uphill سر بالايي‌، جاده‌ سربالا، دشوار، مشكل‌.
Uphold حمايت‌ كردن‌ از، تقويت‌ كردن‌، تاييد كردن‌.
Upholster مبلمان‌ كردن‌ خانه‌، پرده‌ زدن‌، رومبلي‌ زدن‌.
Upholsterer خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌.
Upholstery اثاثه‌ يا لوازم‌ داخلي‌ (مثل‌ پرده‌ و امثال‌ ان‌).
Upkeep نگهداري‌، تعمير، نگهداري‌ كردن‌، هزينه‌ نگهداري‌ و
Upkeep تعمير، مرمت‌.
Upland زمين‌ بلند، بلند، زمين‌ مرتفع‌، دور از دريا.
Uplift بالا بردن‌، متعال‌ ساختن‌، روبتعالي‌ نهادن‌.
Uplifter بالا برنده‌، متعال‌ كننده‌.
Upmost بالاترين‌، زبرين‌، عالي‌ ترين‌، بالاترين‌ درجه‌، مافوق‌.
Upon روي‌، بر، بر روي‌، فوق‌، بر فراز، بمحض‌، بمجرد.
Upper بالايي‌، زبرين‌، فوقاني‌، بالا رتبه‌، بالاتر، رويه‌.
Upper بالايي‌، فوقاني‌.
Upper بالايي‌، فوقاني‌.
Upper Bound كران‌ بالا.
Upper Bound كران‌ بالا.
Upper Case حرف‌ بزرگ‌.
Upper Case حرف‌ بزرگ‌.
Upper Class بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌، زبرپايه‌.
Upper Class وابسته‌ به‌ ط‌بقات‌ بالاي‌ اجتماع‌، وابسته‌ به‌ كلاسهاي‌
Upper Hand اقايي‌، اربابي‌، امتياز، برتري‌، دست‌ بالا.
Upper Limit حد بالايي‌، حد فوقاني‌.
Upper Limit حد بالايي‌، حد فوقاني‌.
Upperclassman ميخواند، عضو صنوف‌ ممتازه‌ اجتماع‌.
Upperclassman كسيكه‌ در كلاسهاي‌ عالي‌ دانشگاه‌ يا دبيرستان‌ درس‌
Uppercut شود(از پايين‌ ببالا)، از زير مشت‌ زدن‌.
Uppercut (دربازي‌ بوكس‌) مشتي‌ كه‌ از زير به‌ چانه‌ حريف‌ زده‌
Uppermost بالاترين‌، از بالا، رو، از اغاز، از ابتدا.
Uppish مغرور، باد در خيشوم‌ انداز، فوقاني‌.
Uppity (hsippu=) مغرور.
Upraise بلند كردن‌، بالا بردن‌.
Uprear بلند شدن‌، بالا بردن‌، نصب‌ كردن‌.
Upright راست‌، عمودي‌، درست‌، درستكار، نيكو كار، راد.
Upright قائم‌، راست‌.
Upright قائم‌، راست‌.
Uprise برخاستن‌، ط‌غيان‌ كردن‌، ببالارفتن‌، ط‌لوع‌ كردن‌، بالا
Uprise امدن‌، از خواب‌ برخاستن‌.
Upriser ط‌غيان‌ كننده‌، بالا رونده‌.
Uprising شورش‌، ط‌غيان‌، قيام‌، برخاست‌، بلوا، برخيزش‌.
Uproar هنگامه‌، غوغا، بلوا، داد وبيداد، غريو، شورش‌، همهمه‌.
Uproarious پرغوغا، پرصدا، پر همهمه‌، پرسروصدا.
Uproot بركندن‌، ريشه‌ كن‌ كردن‌، از ريشه‌ كندن‌، ازبن‌ در اوردن‌.
Ups And Downs نشيب‌ وفراز زندگي‌، صعود و افول‌ اقبال‌.
Upset كردن‌، مضط‌رب‌ كردن‌، شكست‌ غير منتظ‌ره‌، واژگوني‌، نژند،
Upset ناراحت‌، اشفته‌.
Upset واژگون‌ كردن‌، برگرداندن‌، چپه‌ كردن‌، اشفتن‌، اشفته‌
Upsetter واژگون‌ كننده‌، مختل‌ كننده‌.
Upshot نتيجه‌، حاصل‌، خلاصه‌، اخرين‌ شماره‌، سرانجام‌.
Upside بالاترين‌ قسمت‌، قسمت‌ بالايي‌، فوقاني‌، بالا.
Upside Down وارونه‌، معكوس‌، واژگون‌.
Upstairs بالاخانه‌، دراشكوب‌ بالا، ساختمان‌ فوقاني‌.
Upstanding مستقيم‌، قائم‌، سر راست‌، خوش‌ هيكل‌، شرافتمند.
Upstart نوكيسه‌، تازه‌بدوران‌ رسيده‌، ادم‌ متكبر، يكه‌ خوردن‌،
Upstart روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌).
Upstate وابسته‌ به‌بخش‌ شمالي‌ ايالت‌، شمال‌ ايالت‌ نيويورك‌.
Upstater اهل‌ شمال‌ استان‌.
Upstream بالاي‌ رودخانه‌، نزديك‌ به‌ سرچشمه‌، مخالف‌ جريان‌ رودخانه‌
Upstroke حركت‌ قلم‌ بط‌رف‌ بالا، خط‌ منبسط‌ بط‌رف‌ بالا.
Upsurge ناگهاني‌.
Upsurge بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌، صعود ناگهاني‌، قيام‌ فوري‌ و
Uptake دودكش‌، بالاگيري‌، بلند سازي‌، درك‌، ادراك‌، فهم‌.
Upthrow پرتاب‌ ببالا، بط‌رف‌ بالاانداختن‌، تحول‌ شديد.
Upthrust بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌، حركت‌ بط‌رف‌ بالا (بافشار).
Uptilt بط‌رف‌ بالا كج‌ كردن‌.
Uptown بالاي‌ شهر، واقع‌ در محلات‌ شمال‌ شهر.
Uptrend زبرروند، تمايل‌ بسوي‌ بالا.
Upturn تغيير وضع‌، روبترقي‌.
Upturn چرخش‌ ببالا، برگشت‌ (بوضع‌ بهتر)، تبديل‌ به‌ احسن‌،
Upward (sdrawpu) بالايي‌، روببالا، روبترقي‌، بط‌رف‌ بالا.
Upwards (drawpu) بالايي‌، روببالا، روبترقي‌، بط‌رف‌ بالا.
Upwell موقعيت‌ بهتري‌ يافتن‌، ترقي‌ كردن‌، بط‌رف‌ بالا رفتن‌.
Upwind خلاف‌ جهت‌ باد.
Uranium (ش‌.) اورانيوم‌.
Uranographic (lacihpargonaru) وابسته‌ به‌ اسمان‌ نگاري‌.
Uranographical (cihpargonaru) وابسته‌ به‌ اسمان‌ نگاري‌.
Uranography هيئت‌).
Uranography شرح‌ عالم‌، عالم‌ شناسي‌، اسمان‌ نگاري‌ (بخشي‌ از علم‌
Uranological وابسته‌ به‌ هيئت‌ و اجرام‌ سماوي‌، وابسته‌ به‌ اسمانشناسي‌
Uranology اسمان‌ شناسي‌، مبحث‌ اجرام‌ سماوي‌ و سيارات‌، ستاره‌شناسي‌
Uranometry اسمانسنجي‌.
Uranometry نقشه‌ اجرام‌ سماوي‌، اندازه‌ گيري‌ اجرام‌ سماوي‌،
Uranus تيتان‌ها(snatiT)، (نج.) ستاره‌ اورانوس‌.
Uranus (افسانه‌) خداي‌ اسمان‌ فرزند زمين‌ و پدر
Urban شهري‌، مدني‌، اهل‌ شهر، شهر نشين‌.
Urbane مودب‌، خليق‌، مقرون‌ به‌ ادب‌، مودبانه‌.
Urbanism (ytinabru) شهر نشيني‌، شهر سازي‌، اعتياد بزندگي‌ شهري‌
Urbanist (citsinabru) شهر نشين‌، متمدن‌، وابسته‌ بشهر نشيني‌.
Urbanistic (tsinabru) شهر نشين‌، متمدن‌، وابسته‌ بشهر نشيني‌.
Urbanite كسيكه‌ در شهر زندگي‌ ميكند، شهر نشين‌.
Urbanity (msinabru) شهر نشيني‌، شهر سازي‌، اعتياد بزندگي‌ شهري‌
Urbanization شهري‌ سازي‌، اسكان‌ درشهر.
Urbanize شهري‌ كردن‌، مدني‌ كردن‌، صيقلي‌ كردن‌، صاف‌ كردن‌، تصفيه‌
Urbanize كردن‌، مودب‌ كردن‌.
Urbiculture شهر فرهنگ‌، مسائل‌ و مشكلات‌ زندگي‌ شهري‌ و شهرها.
Urceolate زنگوله‌، كوزه‌اي‌، داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ و دهانه‌ كوچك‌.
Urchin بچه‌ بد ذات‌، بچه‌ شيط‌ان‌، جوجه‌ تيغي‌، جن‌.
Urdu زبان‌ اردو.
Ure عادت‌، تمرين‌، ممارست‌، عرف‌، ممارست‌ كردن‌، عرفي‌ ساختن‌.
Urea ماده‌ پيشاب‌، اوره‌ بفرمول‌ 2(2HN)OC.
Uretic پيشابي‌، شاشي‌.
Urge شدن‌، ابرام‌ كردن‌، انگيزش‌.
Urge اصرار كردن‌، با اصرار وادار كردن‌، انگيختن‌، تسريع‌
Urgency فوريت‌، ضرورت‌، نيازشديد.
Urgent فوري‌، ضروري‌، مبرم‌، اصرار كننده‌.
Urgent مبرم‌.
Urgent مبرم‌.
Uric ادراري‌، موجود در ادرار، پيشابي‌.
Uric Acid (ش‌.) اسيداوريك‌.
Urinal ظ‌رف‌ پيشاب‌، گلدان‌ ادرار، شاشگاه‌، محل‌ ادرار.
Urinalysis تجزيه‌ شيميايي‌ ادرار، پيشاب‌ سنجي‌.
Urinary پيشابي‌، ادراري‌، بولي‌، پيشاب‌ دان‌.
Urinary Bladder (تش‌.) مثانه‌، پيشاب‌ دان‌.
Urinate ادرار كردن‌، شاشيدن‌، پيشاب‌ كردن‌.
Urination دفع‌ ادرار، ازاله‌ بول‌.
Urine پيشاب‌، ادرار، زهر اب‌، بول‌، شاش‌.
Urn كوزه‌، گلدان‌، گلدان‌ يا ظ‌رف‌ محتوي‌ خاكستر مرده‌.
Urogenital (تش‌.) وابسته‌ به‌دستگاه‌ ادرار و اعضاي‌ تناسلي‌،
Urogenital ادراري‌ و تناسلي‌.
Urologic (lacigoloru، ygoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در
Urologic باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند.
Urological باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند.
Urological (ygoloru، cigoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در
Urologist (ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماريهاي‌ دستگاه‌ ادرار.
Urology باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند.
Urology (lacigoloru، cigoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در
Ursa Major (نج.) دب‌ اكبر.
Ursa Minor (نج.) دب‌ اصغر.
Ursiform خرس‌ مانند.
Ursine خرس‌ مانند، شبيه‌ خرس‌.
Urticant سوزش‌ دار، خارش‌ دار، چيزي‌ كه‌ خارش‌ بياورد.
Urticaria (lairacitru) (ط‌ب‌) خارش‌، سوزش‌، كهير، بدن‌ خارش‌.
Urticarial (airacitru) (ط‌ب‌) خارش‌، سوزش‌، كهير، بدن‌ خارش‌.
Urticate نيش‌ زدن‌ (باخار)، سوزش‌ دادن‌.
Urtication ايجاد خارش‌ وسوزش‌ (دراثرگزنه‌ و غيره‌).
Us مارا، بما، خودمان‌، نسبت‌ بما.
Usability قابليت‌ استفاده‌، بكارخوري‌.
Usable (elbaesu) قابل‌ استفاده‌، مصرف‌ كردني‌، بكار بردني‌.
Usage عادت‌، رسم‌، معمول‌، عرف‌، استعمال‌، كاربرد.
Usage استفاده‌، كاربرد.
Usage استفاده‌، كاربرد.
Usance مهلت‌، مدت‌، سررسيد، عرف‌، ربح‌ پول‌، سود سرمايه‌.
Usascii Code رمز اسكي‌ امريكايي‌.
Usascii Code رمز اسكي‌ امريكايي‌.
Use (.iv &.tv)استعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، مصرف‌ كردن‌،
Use سودمندي‌، استفاده‌، تمرين‌، تكرار، ممارست‌.
Use بكارانداختن‌ (.n)كاربرد، استعمال‌، مصرف‌، فايده‌،
Use استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌.
Use استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌.
Use By Name استفاده‌ بانام‌.
Use By Name استفاده‌ بانام‌.
Use By Value استفاده‌ با ارزش‌.
Use By Value استفاده‌ با ارزش‌.
Use Up نفس‌ افتادن‌.
Use Up مصرف‌ كردن‌، تحليل‌ بردن‌، مورد استفاده‌ قرارگرفتن‌، از
Useable (elbasu) قابل‌ استفاده‌، مصرف‌ كردني‌، بكار بردني‌.
Useful سودمند، مفيد، بافايده‌.
Useless بي‌ فايده‌، عاري‌ از فايده‌، باط‌له‌، بلااستفاده‌.
User بكار برنده‌، استعمال‌ كننده‌، استفاده‌ كننده‌.
User كاربر، استفاده‌ كننده‌.
User كاربر، استفاده‌ كننده‌.
User Defined تعريف‌ شده‌ توسط‌ كاربر.
User Defined تعريف‌ شده‌ توسط‌ كاربر.
User Program برنامه‌ كاربر.
User Program برنامه‌ كاربر.
User Supplied تامين‌ شده‌ توسط‌ كاربر.
User Supplied تامين‌ شده‌ توسط‌ كاربر.
User Terminal پايانه‌ كاربر.
User Terminal پايانه‌ كاربر.
Usher كردن‌، يساولي‌ كردن‌، ط‌ليعه‌ چيزي‌ بودن‌.
Usher راهنما، راهنمايا كنترل‌ سينما و غيره‌، راهنمايي‌
Usual هميشگي‌، معمول‌، عادي‌، مرسوم‌، متداول‌.
Usually معمولا.
Usufruct (حق. - روم‌ و مدني‌) حق‌ استفاده‌ از عين‌ و نمائات‌، حق‌
Usufruct عمري‌ و رقبي‌، از عين‌ و نمائات‌ مالي‌ استفاده‌ كردن‌،
Usufruct حق‌ عمري‌ و رقبي‌ داشتن‌.
Usurer ربا خوار، سود خوار - تنزيل‌ خوار، صراف‌.
Usurious ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌.
Usurp غصب‌ كردن‌، بزور گرفتن‌، ربودن‌.
Usurpation غصب‌.
Usurper غاصب‌.
Usury رباخواري‌، تنزيل‌ خواري‌، حرام‌ خواري‌.
Utensil لوازم‌ اشپزخانه‌، وسايل‌، اسباب‌، ظ‌روف‌.
Uterine رحمي‌، زهداني‌، بط‌ني‌، شكمي‌.
Uterus (تش‌.) زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌.
Utilitarian سودمند گرايي‌، سودمندگرا.
Utilitarian مط‌لوبيت‌ چيزي‌ بخاط‌رسودمندي‌ ان‌، معتقد باصل‌ اخلاقي‌
Utilitarianism سودمند گرايي‌، كاربرد گرايي‌، اعتقاد باينكه‌ نيكي‌،
Utilitarianism بدي‌ هر چيزي‌ بسته‌بدرجه‌سودمندي‌ ان‌ براي‌ عامه‌ مردم‌ است‌
Utility برق‌ و تلفن‌)، ، كاربردپذيري‌.
Utility سودمندي‌، مفيديت‌، سود، فايده‌، صنايع‌ همگاني‌ (مثل‌
Utility سودمندي‌.
Utility سودمندي‌.
Utility Program برنامه‌ سودمند.
Utility Program برنامه‌ سودمند.
Utility Routine روال‌ سودمند.
Utility Routine روال‌ سودمند.
Utilizable قابل‌ مصرف‌، قابل‌ استفاده‌، مصرف‌، بكاربري‌.
Utilization سودمندي‌، استفاده‌، مصرف‌، بكاربري‌.
Utilization بكارگيري‌، بهره‌ برداري‌، بكارگرفتگي‌.
Utilization بكارگيري‌، بهره‌ برداري‌، بكارگرفتگي‌.
Utilize رساندن‌، بكار زدن‌.
Utilize استفاده‌ كردن‌ از، مورد استفاده‌ قرار دادن‌، بمصرف‌
Utilize بكار گرفتن‌، بهره‌برداري‌ كردن‌.
Utilize بكار گرفتن‌، بهره‌برداري‌ كردن‌.
Utilizer استفاده‌ كننده‌، بكار برنده‌.
Utmost بيشترين‌، منتهاي‌ كوشش‌، حداكثر، دورترين‌.
Utopia دولت‌ يا كشور كامل‌ و ايده‌ الي‌، مدينه‌ فاضله‌.
Utopianism اصلاحات‌.
Utopianism (msipotu) خيالبافي‌، تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌
Utopism اصلاحات‌.
Utopism (msinaipotu) خيالبافي‌، تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌
Utriculus (تش‌.) زهدانچه‌.
Utter مط‌لق‌، بحداكثر، باعلي‌ درجه‌، كاملا، جمعا، حداعلي‌،
Utter غير عادي‌، اداكردن‌، گفتن‌، فاش‌ كردن‌، بزبان‌ اوردن‌.
Utterance اداء، اظ‌هار، سخن‌، نط‌ق‌، گفتن‌.
Utterer اظ‌هار كننده‌، ادا كننده‌.
Utterly مط‌لقا، كاملا، بكلي‌.
Uttermost حداعلي‌، حداكثر، بيشترين‌.
Uvula (تش‌.) زبان‌ كوچك‌، لهات‌، ملازه‌.
Uvular وابسته‌ بزبان‌ كوچك‌، ملازي‌، لهاتي‌.
Uxorial زوجه‌اي‌، عيالي‌، وابسته‌ به‌ عيال‌.
Uxoricide عيال‌ كشي‌، قتل‌ عيال‌.
Uxorious زن‌پرست‌، عيال‌ پرست‌، بنده‌ و مط‌يع‌ عيال‌ خود.
Uzbak (gebzu، kebzu=) از بك‌، ازبكي‌.
Uzbeg (kabzu، kebzu=)از بك‌، ازبكي‌.
Uzbek (gebzu، kabzu=)از بك‌، ازبكي‌.
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه