a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
T بيستمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌، هر چيزي‌ شبيه‌ حرف‌ T.
T Bone گوشت‌ و استخوان‌ گاو بشكل‌ حرف‌ T.
T Flip Flop الاكلنگي‌ 'تي‌'.
T Shirt زيرپيراهني‌ مردانه‌، پيراهن‌ بي‌يقه‌.
T Square خط‌كش‌ چليپايي‌، خط‌كش‌ مخصوص‌ ترسيم‌ خط‌وط‌ موازي‌.
T' Other ديگري‌، دومي‌، دوم‌، بعدي‌، ديگر، نفر بعدي‌.
Ta (انگليسي‌ - در اصط‌لاح‌ كودكان‌) متشكرم‌ (sknaht).
Tab صورتحساب‌، هزينه‌، برگ‌، باريكه‌، حساب‌، شمارش‌، باريكه‌
Tab دادن‌ به‌، نوار زدن‌ به‌، نشاندار كردن‌، گلچين‌ كردن‌.
Tab جدول‌ بندي‌، زائده‌، صورت‌ حساب‌.
Tabanid (ج‌.ش‌.) خرمگس‌، مگس‌ سگ‌.
Tabard شنل‌ روي‌ زره‌ سلحشوران‌.
Tabasco سوس‌ فلفل‌ دار.
Tabby حرير موجدار، اعتابي‌، گربه‌ ماده‌، زن‌ نمام‌.
Tabernacle خيمه‌، پرستشگاه‌ موقت‌، مرقد، جايگزين‌ شدن‌.
Tablature نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌، شرح‌ روشن‌ و نمودار، تصوير خيالي‌،
Tablature تصور، تجسم‌ بصورت‌ وضوح‌، مقط‌ع‌، تصوير، نقاشي‌.
Table گذاشتن‌، در فهرست‌ نوشتن‌، كوهميز.
Table ميز، سفره‌، خوان‌، لوح‌، جدول‌، ليست‌، فهرست‌، (در
Table مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌، معوق‌ گذاردن‌، روي‌ ميز
Table جدول‌، ميز، مط‌رح‌ كردن‌.
Table Comparator مقايسه‌ كننده‌ نوارها.
Table D'hote خوراك‌ رسمي‌ و روزانه‌ مهمانخانه‌.
Table Linen دستمال‌ سفره‌، روميزي‌.
Table Look Up مراجعه‌ به‌ جدول‌.
Table Talk صحبتهاي‌ خصوصي‌ و غير رسمي‌ در سر ميز غذا، مفاوضه‌.
Table Tennis بازي‌ پينگ‌ پنگ‌، تنيس‌ روي‌ ميز.
Tableau پرده‌ نقاشي‌، تابلو، دور نماي‌ نقاشي‌، جدول‌.
Tablecloth سفره‌، روميزي‌.
Tableland فلات‌، زمين‌ هموار و مسط‌ح‌.
Tablesalt نمك‌ ط‌عام‌.
Tablespoon قاشق‌ سوپخوري‌.
Tablespoonful بقدر يك‌ قاشق‌ سوپ‌ خوري‌.
Tablet لوح‌، لوحه‌، صفحه‌، تخته‌، ورقه‌، قرص‌، بر لوح‌ نوشتن‌.
Tableware لوازم‌ ميز يا سفره‌، ظ‌روف‌ سفره‌، كارد و چنگال‌.
Tabloid خلاصه‌ شده‌، تلخيص‌ شده‌، چكيده‌، روزنامه‌ نيم‌ قط‌ع‌ و مصور
Taboo (ubat) تابو، حرام‌، منع‌ يا نهي‌ مذهبي‌، حرام‌ شمرده‌.
Tabor دمبك‌، تبيره‌، تنبور، ط‌بل‌، تنبور زدن‌، تبيره‌ زدن‌.
Taborer (nirobat)(teruobat)(terobat)(reruobat) تبيره‌زن‌.
Taboret (nirobat)(reruobat)(rerobat) (teruobat) تبيره‌زن‌.
Taborin (reruobat)(teruobat)(rerobat) (terobat) تبيره‌زن‌.
Tabourer (nirobat)(teruobat)(terobat) (rerobat) تبيره‌زن‌.
Tabouret (nirobat)(reruobat)(rerobat) (terobat) تبيره‌زن‌.
Tabret (مو.) ط‌بل‌ كوچك‌، تبيره‌.
Tabu (oobat) تابو، حرام‌، منع‌ يا نهي‌ مذهبي‌، حرام‌ شمرده‌.
Tabula Rasa مرحله‌ فرضي‌ فكري‌ خالي‌ از افكاروتخيلات‌، فكر ساده‌
Tabula Rasa وبدون‌ تصور اط‌فال‌، سپيد لوح‌.
Tabular جدولي‌، فهرستي‌، تخته‌اي‌، لوحي‌، كوهميزي‌.
Tabular جدولي‌.
Tabulate جدول‌ بندي‌ كردن‌.
Tabulate جدول‌ بندي‌ كردن‌، فهرست‌ كردن‌، مسط‌ح‌ كردن‌، تخت‌ كردن‌،
Tabulate تخت‌ ومسط‌ح‌، هموار.
Tabulating جدول‌ بند، جدول‌ بندي‌.
Tabulation جدول‌ بندي‌.
Tabulation جدول‌ بندي‌، تنظ‌يم‌ بصورت‌ جدول‌، تسط‌يح‌.
Tabulator (درمورد ماشين‌ تحرير) جدول‌ بند.
Tabulator جدول‌ بند، جدول‌ نويس‌.
Tacamahac (acahamacat) (گ‌.ش‌.) صمغ‌، بلسان‌ مخصوص‌ بخور معط‌ر.
Tacamahaca (cahamacat) (گ‌.ش‌.) صمغ‌، بلسان‌ مخصوص‌ بخور معط‌ر.
Tace (tecat) (صورت‌ امر فعل‌ erecat) ساكت‌ باش‌، ساكت‌.
Tace (essat) (درجمع‌) صفحات‌ فلزي‌ زره‌ زيركمر.
Tacet (ecat) (صورت‌ امر فعل‌ erecat) ساكت‌ باش‌، ساكت‌.
Tach (ehcat) گيره‌، قلاب‌، سگك‌، چنگك‌، نوار اتصال‌، گيره‌ يا
Tach قلاب‌ زدن‌ به‌.
Tache (hcat) گيره‌، قلاب‌، سگك‌، چنگك‌، نوار اتصال‌، گيره‌ يا
Tache قلاب‌ زدن‌ به‌.
Tachistoscope حافظ‌ه‌ وتوجه‌.
Tachistoscope (روانشناسي‌) دستگاه‌ تصوير افكني‌ سريع‌ براي‌ سنجش‌
Tachometer سرعت‌ سنج‌، سرعت‌ نما.
Tachometer اندازه‌ گير سرعت‌ چرخش‌.
Tachycardia تند دلي‌.
Tachygraphic وابسته‌ به‌تند نويسي‌.
Tachygraphy تند نويسي‌، تند نگاري‌.
Tachymeter دوربين‌ مسافت‌ ياب‌، دوربين‌ پيمايش‌ بلندي‌ يا فاصله‌.
Tacit ضمني‌، ضمنا، مفهوم‌، مقدر، خاموش‌، بارامي‌ وسكوت‌.
Taciturn كم‌ حرف‌، كم‌ گفتار، كم‌ سخن‌، خاموش‌، ارام‌.
Taciturnity كم‌ حرفي‌، خاموشي‌، سكوت‌، ارامش‌.
Tack پونز زدن‌، ضميمه‌كردن‌.
Tack ميخ‌ سرپهن‌ كوچك‌، پونز، رويه‌، مشي‌، خوراك‌، ميخ‌ زدن‌،
Tacker ميخ‌ زننده‌، كوك‌ زننده‌، جوش‌ دهنده‌.
Tackle داشتن‌، از عهده‌ برامدن‌، داراي‌ اسباب‌ و لوازم‌ كردن‌،
Tackle اسباب‌، لوازم‌ كار، ط‌ناب‌ وقرقره‌، گلاويز شدن‌ با، نگاه‌
Tackle بعهده‌ گرفتن‌، افسار كردن‌.
Tacky چسبناك‌، رنگ‌ ورو رفته‌، نخ‌ نما، كهنه‌.
Taco ساندويچ‌، نان‌ ساجي‌.
Taconite سنگ‌ چخماق‌ داراي‌ اهن‌ كم‌.
Tact عقل‌، ملاحظ‌ه‌، نزاكت‌، كارداني‌، مهارت‌، سليقه‌، درايت‌.
Tactful مبادي‌ اداب‌، بانزاكت‌، موقع‌ شناس‌، دنيا دار.
Tactic رزم‌ ارا، ماهردرفنون‌ جنگي‌، تاكتيك‌ يا رزم‌ ارايي‌.
Tactic جنگ‌ فن‌، رزم‌ شيوه‌، جنگ‌ فني‌، وابسته‌ به‌ رزم‌ شيوه‌،
Tactician جنگفن‌ گر، رزم‌ ارا، با تدبير، متخصص‌ فنون‌ جنگي‌.
Tactics جنگ‌ فن‌، تدابير جنگي‌، جنگ‌ داني‌، رزم‌ ارايي‌، فنون‌.
Tactile لمس‌ كردني‌، وابسته‌ بحس‌ بساوايي‌، لامسه‌اي‌.
Tactility قابليت‌ لمس‌، محسوسيت‌، لمس‌، بساوايي‌.
Taction لمس‌، تماس‌، دست‌ مالي‌.
Tactless بدون‌ مبادي‌ اداب‌، بي‌ مهارت‌، بي‌ سليقه‌، بي‌ نزاكت‌،
Tactless موقع‌ نشناس‌.
Tactual وابسته‌ به‌ حس‌ بساوايي‌، لامسه‌اي‌.
Tad (ز.ع‌.- امر.) بچه‌ كوچك‌، ني‌ ني‌.
Tadjik (kihzdat، kijat) تاجيك‌.
Tadpole بچه‌ وزغ‌، بچه‌ قورباغه‌.
Tadzhik (kijdat، kijat) تاجيك‌.
Taedium Vitae بيزاري‌ از زندگي‌، خستگي‌ از زندگي‌.
Taffeta (فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌، خوش‌ مزه‌، مجلل‌.
Taffetized داراي‌ بافت‌ تافته‌، ساده‌.
Taffia (aifat) مشروبي‌ شبيه‌ رم‌.
Taffrail كشتي‌.
Taffrail (د.ن‌.) قسمت‌ فوقاني‌ ومسط‌ح‌ عقب‌ كشتي‌، نرده‌ قسمت‌ عقب‌
Taffy تافي‌، نوعي‌ اب‌ نبات‌.
Tafia (aiffat) مشروبي‌ شبيه‌ رم‌.
Tag مثال‌ يا گفته‌ مبتذل‌، ضميمه‌ كردن‌، ضميمه‌ شدن‌ به‌،
Tag برچسب‌، منگوله‌ يا نوار، بند گردان‌ سرود، تهليل‌،
Tag بهوابازي‌ كردن‌.
Tag اتيكت‌ چسباندن‌ به‌، برچسب‌ زدن‌، بدنبال‌ اوردن‌، گرگم‌
Tag برچسب‌، برچسب‌ زدن‌، علامت‌ زدن‌.
Tag End اخرين‌ قسمت‌، انتها.
Tag Line جمله‌ نهايي‌ نمايش‌ وغيره‌، نقط‌ه‌ حساس‌.
Tagalong ط‌فيلي‌، انگل‌، موي‌ دماغ‌.
Tagboard مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌.
Tagrag And Bobtail (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌، اراذل‌ واوباش‌.
Tahitian اهل‌ جزيره‌ تاهيتي‌ در جزاير پلينزي‌.
Tail دم‌، دنباله‌، عقب‌، تعقيب‌ كردن‌.
Tail دم‌، دنباله‌، عقب‌.
Tail End قسمت‌ انتهايي‌، قسمت‌ نهايي‌، انتها، دنباله‌.
Tail Fin باله‌ دم‌ ماهي‌.
Tail Lamp چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌.
Tail Wind (در هوا نوردي‌) بادوزان‌ در عقب‌ هواپيما.
Tailboard تخته‌ عقب‌ گاري‌ وكاميون‌ براي‌ تخليه‌ بار.
Tailcoat كت‌ دامن‌ گرد مخصوص‌ مواقع‌ رسمي‌.
Tailer ط‌فيلي‌، جاسوس‌، تعاقب‌ كننده‌.
Tailgate درب‌ عقب‌ اتومبيل‌، دمراني‌ كردن‌ (يعني‌ با فاصله‌ كم‌
Tailgate وخط‌رناك‌ دنبال‌ ماشين‌ ديگر حركت‌كردن‌).
Tailing پس‌ مانده‌، تكه‌، انتها، دنباله‌، تعقيب‌.
Taille كمر.
Taille فرم‌، شكل‌، شكل‌ وساخت‌ مجسمه‌(خياط‌ي‌)، كمر، شكل‌ ودوخت‌
Tailless بي‌ دم‌.
Taillight چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌.
Tailor خياط‌، دوزندگي‌ كردن‌.
Tailor درخور كردن‌، مناسب‌ كردن‌.
Tailor's Chalk گچ‌ يا صابون‌ خياط‌ي‌ مخصوص‌ علامت‌ گذاري‌ روي‌ پارچه‌.
Tailored در خور، مناسب‌.
Tailpiece بخش‌ اخر هر چيز، سيم‌ گير، زه‌ گير، ارايش‌ ته‌ فصل‌
Tailpiece كتاب‌ وغيره‌.
Tailspin سقوط‌، زوال‌، اضمحلال‌، گيجي‌ وبيهوشي‌، سقوط‌ كردن‌.
Taint لكه‌ دار كردن‌، رنگ‌ كردن‌، الوده‌ شدن‌، لكه‌، ملوث‌ كردن‌،
Taint فاسد كردن‌، عيب‌.
Tajik (kihzdat، kijdat) تاجيك‌.
Take پنداشتن‌.
Take گرفتن‌، ستاندن‌، لمس‌ كردن‌، بردن‌، برداشتن‌، خوردن‌،
Take Down پياده‌ كردن‌، خراب‌ كردن‌.
Takin (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ بزرگ‌ تبت‌.
Talc ط‌لق‌، ط‌لق‌ زدن‌ به‌، باط‌لق‌ ساختن‌.
Talcky (suoclat، esoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌.
Talcose (ykclat، suoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌.
Talcous (ykclat، esoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌.
Talcum Powder پودر تالك‌، پودر ط‌لق‌.
Tale جمع‌، حساب‌.
Tale افسانه‌، داستان‌، قصه‌، حكايت‌، شرح‌، چغلي‌، خبركشي‌،
Talent (detnelat) استعداد، نعمت‌ خدا داده‌، درون‌ داشت‌.
Talent Scout واستخدام‌ كند.
Talent Scout كسيكه‌ اشخاص‌ لايق‌ وذيفن‌ را براي‌ كار مخصوصي‌ كشف‌
Talented (tnelat) استعداد، نعمت‌ خدا داده‌، درون‌ داشت‌.
Talipes (در ط‌ب‌) كجي‌ پا، ادم‌ پا چنبري‌.
Talisman ط‌لسم‌، تعويذ، جادو، جادوگرانه‌.
Talk گفتگو، صحبت‌، حرف‌، مذاكره‌، حرف‌ زدن‌.
Talk Down ساكت‌ كردن‌، از روبردن‌.
Talk Out بوسيله‌ بحث‌ شفاهي‌ موضوعي‌ را روشن‌ كردن‌، مط‌رح‌ مذاكره‌
Talk Out قرار دادن‌.
Talk Over مورد بحث‌ ومذاكره‌ مجدد قرار دادن‌.
Talk Up زدن‌، گستاخي‌ كردن‌.
Talk Up بانظ‌ر مساعد مورد بحث‌ قرار دادن‌، با صداي‌ بلند حرف‌
Talkative بسگوي‌، پرگو، پرحرف‌، وراج‌، پرچانه‌.
Talker ادم‌ ناط‌ق‌، ناط‌ق‌، سخنگو.
Talkie فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌.
Talking Book صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌.
Talking Machine گرامافون‌، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌.
Talking Point نكته‌ يا دليل‌ مهم‌ بحث‌ وگفتگو.
Talking To سرزنش‌ رسمي‌، نصيحت‌، توبيخ‌، اخط‌ار، تنبيه‌.
Talky پرحرف‌، حراف‌.
Tallboy قفسه‌ پايه‌دار، كلاهك‌ دودكش‌.
Tallish نسبتا بلند.
Talll گزاف‌، شاق‌، ادم‌ يا چيزبلندقد.
Talll بلند، قد بلند، بلند بالا، بلند قد، اغراق‌ اميز،
Tallow پيه‌ اب‌ كردن‌، پيه‌ نهنگ‌ وغيره‌ كه‌ براي‌ شمع‌ سازي‌ بكار
Tallow ميرود، پيه‌ مالي‌ كردن‌.
Tallowy پيه‌ مانند، چرب‌، پيه‌ اندود.
Tally كردن‌.
Tally چوبخط‌، حساب‌، جاي‌ چوبخط‌، برچسب‌، اتيكت‌، نظ‌ير، قرين‌،
Tally علامت‌، نشان‌، تط‌بيق‌كردن‌، مط‌ابق‌ بودن‌، باچوبخط‌ حساب‌
Tally شمردن‌، تط‌بيق‌ كردن‌، شمارش‌، شمارشگر.
Tallyho صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌، اهاي‌، كالسكه‌ سريع‌
Tallyho السير مسافري‌، اهاي‌ گفتن‌.
Tallyman حسابدار، فروشنده‌ اقساط‌ي‌.
Talmud تلمود، مجموعه‌ قوانين‌ شرعي‌ وعرفي‌ يهود.
Talon چنگال‌، ناخن‌، پنجه‌، پاشنه‌ پا، پاشنه‌.
Talus (تش‌.) استخوان‌ قاپ‌، مچ‌ پا.
Talus (ز.ش‌.) توده‌ سنگريزه‌ در پاي‌ صخره‌، شيب‌، رام‌ شدني‌،
Tam O' Shanter كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار.
Tam Tam ط‌بل‌ هندي‌.
Tamable (elbaemat) رام‌ شدني‌، رام‌ كردني‌.
Tamarack (گ‌.ش‌.) سياه‌ كاج‌.
Tamarind (گ‌.ش‌.) تمبر هندي‌.
Tamarisk (گ‌.ش‌.) گز، درخت‌ گز.
Tambour تنبور، دهل‌، تنفس‌ نگار، بنض‌ نگار، (مبل‌ سازي‌) رويه‌
Tambour يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌، ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ ساختن‌.
Tambourine دايره‌ زنگي‌، دايره‌، دايره‌ زنگي‌ زدن‌.
Tame رام‌، اهلي‌، بيروح‌، بيمزه‌، خودماني‌، راه‌ كردن‌.
Tameable (elbamat) رام‌ شدني‌، رام‌ كردني‌.
Tameless رام‌ نشدني‌.
Tamil زبان‌ تميل‌.
Tammany نفوذ سياسي‌ وبلدي‌ بوسيله‌ رشاء.
Tammany انجمن‌ تاماني‌ نيويورك‌، وابسته‌ بانجمن‌ ط‌رفدار كسب‌
Tamp سوراخي‌ را با شن‌ وغيره‌ پر كردن‌، بوسيله‌ ضربات‌
Tamp متوالي‌ بالا يا پايين‌ راندن‌.
Tamper مذاكرات‌ پنهاني‌ وزير جلي‌ داشتن‌، رشوه‌ دادن‌، مداخله‌
Tamper وفضولي‌ كردن‌، ناخنك‌ مردن‌.
Tamperer فضول‌، مداخله‌ كننده‌.
Tampon (سوراخ‌)، پنبه‌ يا كهنه‌ قاعدگي‌.
Tampon توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌، باكهنه‌ گرفتن‌
Tan افتاب‌ پوست‌ بدن‌ راقهوه‌اي‌ كردن‌، برنزه‌، مازوي‌ دباغي‌،
Tan پوست‌ مازو، مازويي‌، قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرد.
Tan دباغي‌ كردن‌، برنگ‌ قهوه‌اي‌ وسبزه‌ دراوردن‌، باحمام‌
Tanbark مازوي‌ دباغي‌، پوست‌ مازو، مازويي‌.
Tandem درشكه‌ يادوچرخه‌ دو نفري‌، جفت‌، قط‌ار، دو اسبه‌.
Tandem دوپشته‌، پشت‌ سر هم‌.
Tandem System سيستم‌ دو پشته‌.
Tang بوي‌ تند، مزه‌ تند، رايحه‌تند، نيش‌.
Tang (در چاقو وچفت‌ ولولا وغيره‌) زبانه‌، زبانه‌ دار كردن‌،
Tangelo (eniregnat=) (گ‌.ش‌.) نارنگي‌.
Tangency حالت‌ مماس‌، حالت‌ جيبي‌ (eebyaj).
Tangent مماس‌، تماس‌، خط‌ مماس‌، جيب‌.
Tangent مماس‌، تانژانت‌.
Tangerine (گ‌.ش‌.) نارنگي‌.
Tangible قابل‌ لمس‌، محسوس‌، پر ماس‌ پذير، لمس‌ كردني‌.
Tangle درهم‌ وبرهم‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن‌، گرفتار كردن‌، گير
Tangle افتادن‌، درهم‌ گير انداختن‌، گوريده‌ كردن‌.
Tanglement گرفتاري‌، اشفتگي‌، گره‌، گير، گوريدگي‌.
Tangly گوريده‌، گيردار، پر گرفتاري‌، درهم‌ وبرهم‌، ژوليده‌.
Tango رقص‌ تانگو، رقص‌ چهار ضربي‌ اسپانيولي‌، تانگو رقصيدن‌.
Tangram معماي‌ چيني‌.
Tangy زبانه‌ دار، داراي‌ مزه‌ تند.
Tank تانك‌، مخزن‌، درتانك‌ يامخزن‌ جاي‌ دادن‌.
Tank مخزن‌، حوض‌.
Tank Farm محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌.
Tankage مخزن‌ سازي‌، گنجايش‌ تانك‌ يا مخزن‌، مواد زائد كشتارگاه‌
Tankard ابخوري‌ بزرگ‌، افتابه‌.
Tanker كشتي‌ نفت‌ كش‌، تانك‌، اتومبيل‌ نفش‌ كش‌.
Tannage چرم‌ دباغي‌ شده‌، دباغي‌، دباغ‌ خانه‌، قهوه‌اي‌ در اثر
Tannage اشعه‌ افتاب‌.
Tannate (ش‌.) نمك‌ ياملح‌ مازو.
Tanner (ز.ع‌.) شش‌ پنس‌، دباغ‌، پوست‌ پيرا.
Tannery دباغي‌، دباغ‌ خانه‌.
Tannic (ش‌.) مازويي‌، مازودار، داراي‌ جوهر مازو.
Tannin (ش‌.) جوهر مازو، تانين‌.
Tannish مازووار، سبزه‌ رو.
Tansey (ysnat) (گ‌ش‌.) كاسني‌ بري‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat).
Tansy (yesnat) (گ‌ش‌.) كاسني‌ بري‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat).
Tansy Ragwort (گ‌.ش‌) زلف‌ پير يعقوبي‌.
Tantalate (ش‌.) نمك‌ اسيد تانتاليك‌.
Tantalize اميدوار، وسپس‌ محروم‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن‌،
Tantalize سردواندن‌، ازار دادن‌.
Tantalus (افسانه‌ يونان‌) تانتالوس‌ كه‌ مورد شكنجه‌ شديد زاوش‌
Tantalus قرار گرفت‌.
Tantamount برابر، معادل‌، هم‌ كف‌، همپايه‌، بمثابه‌.
Tantara صداي‌ شيپور، شيپور زدن‌.
Tantivy جانم‌ باشي‌ بتاخت‌، برو، چهارنعل‌.
Tantivy بتندي‌، زود، بزودي‌، تندبرو (به‌ اسب‌ گفته‌ مي‌ شود)،
Tantrum كج‌ خلقي‌، اوقات‌ تلخي‌، خشم‌، غيظ‌، قهر.
Tanyard (در دباغخانه‌) محل‌ خمره‌ هاي‌ دباغي‌.
Tao ط‌ريقت‌، روستايي‌، دهاتي‌.
Tao (درچين‌) راه‌، ط‌ريق‌، (فلسفه‌ چين‌) مسير ط‌بيعت‌، حقيقت‌،
Taoism پيروي‌ از ط‌ريقت‌ چيني‌.
Tap اب‌ زدن‌ به‌، از شير اب‌ جاري‌كردن‌، بهره‌ برداري‌ كردن‌
Tap شير اب‌، ضربت‌ اهسته‌، ضربات‌ اهسته‌ وپيوسته‌ زدن‌، شير
Tap از، سوراخ‌ چيزيرا بند اوردن‌.
Tapa (yrrebluM).
Tapa (appat) پارچه‌ ساخته‌ شده‌ از پوست‌ درخت‌ توت‌
Tape چسب‌، نوار زدن‌، ضبط‌ كردن‌.
Tape بانوار يا قيط‌ان‌ بستن‌، نوار، نوار ضبط‌ صوت‌، نوار
Tape نوار، بانوار بستن‌.
Tape Bound با تنگناي‌ نواري‌.
Tape Cable كابل‌ نواري‌.
Tape Deck (evird epat) نوار ران‌، نوار چرخان‌.
Tape Drive (kced epat) نوار ران‌، نوار چرخان‌.
Tape File پرونده‌ نواري‌.
Tape Jam گير كردن‌ نوار.
Tape Label برچسب‌ نوار.
Tape Library كتابخانه‌ نوارها.
Tape Measure (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌، نوار متر.
Tape Perforator نوار سوراخ‌ كن‌.
Tape Punch نوار منگنه‌ كن‌.
Tape Reader نوار خوان‌.
Tape Record روي‌ نوار ضبط‌ صوت‌ صدا را ضبط‌ كردن‌.
Tape Recorder دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌.
Tape Recorder نوار ضبط‌ كن‌، ضبط‌ صوت‌.
Tape Spool قرقره‌ نوار.
Tape Storage انباره‌ نواري‌.
Tape Synchronizer همگام‌ كننده‌ نوار.
Tape To Card از نوار به‌ كارت‌.
Tape Transport حامل‌ نوار.
Tape Unit واحد نوار.
Tape Verifier باز بين‌ نوار.
Tapeline (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌، نوار متر.
Taper شمع‌ مومي‌، باريك‌ شونده‌، نوك‌ تيز، باريك‌ شدن‌، مخروط‌ي‌
Taper شدن‌.
Taper Off كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌، مخروط‌ي‌ شدن‌، تدريجا متوقف‌ شدن‌.
Taperer حامل‌ شمع‌ در مراسم‌ مذهبي‌، باريك‌ كننده‌.
Tapestried داراي‌ پرده‌ منقوش‌، مزين‌ به‌ پارچه‌ مبلي‌.
Tapestry پرده‌ قاليچه‌ نما، پرده‌ نقش‌ دار، مليله‌ دوزي‌.
Tapeworn (ج‌.ش‌.) كرم‌ كدو، كرم‌ يكتا، حب‌ القرع‌.
Taphole سوراخ‌ جاي‌ شير اب‌، سوراخ‌ بشكه‌، سوراخ‌.
Tapioca نشاسته‌ كاساو يا مانيوك‌.
Tapir (ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا.
Tapis فرش‌، پارچه‌ منقوش‌ پرده‌اي‌ يا روميزي‌ يا فرش‌.
Tappa (apat) پارچه‌ ساخته‌ شده‌ از پوست‌ درخت‌ توت‌ (yrrebluM)
Tapper دق‌ الباب‌ كننده‌، توپي‌ گذار.
Tappet جلو امدگي‌ يا اهرمي‌ كه‌ بوسيله‌ چيز ديگري‌ بحركت‌ ايد.
Taproom محل‌ پياله‌ فروشي‌، بار مشروب‌ فروشي‌.
Taproot ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌، مهريشه‌.
Taps (نظ‌.) شيپور خاموشي‌.
Tapster ساقي‌، پيشخدمت‌ ميخانه‌.
Tar برانگيخته‌، خشمگين‌ كردن‌، ازردن‌.
Tar (.tv &.n): قير، قيرماليدن‌ به‌، قير زدن‌، (.tv):
Tar Paper كاغذ قير اندود.
Taradiddle (elddidarrat) (د.گ‌.) دروغ‌ كوچك‌.
Tarantella رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌.
Tarantism (ط‌ب‌) جنون‌ رقص‌.
Tarantula (ج‌.ش‌.) رط‌يل‌.
Taraxacum (گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد، شير دندان‌، گل‌ قاصد.
Tarboosh (hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌، فينه‌.
Tarbrush قلم‌ موي‌ مخصوص‌ قيركاري‌.
Tarbush (hsoobrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌، فينه‌.
Tardigrade كندرو، جانور كندرو، جانور تنبل‌.
Tardiness ديركرد، تاخير ورود، دير امدن‌.
Tardo (مو.) اهسته‌ (بنوازيد).
Tardy داراي‌ تاخير، دير، دير اينده‌، كند، كندرو، تنبل‌، سست‌
Tare وزن‌ خالص‌ (بدون‌ احتساب‌ وزن‌ ظ‌روف‌)، وزن‌ خالص‌ چيزيرا
Tare احتساب‌ كردن‌، (گ‌.ش‌.) ويسياي‌صحرايي‌، ماشك‌.
Targe (اسكاتلند) اماج‌، هدف‌، سپر، سند، زدن‌، پرسيدن‌.
Target نشانگاه‌، هدف‌، نشان‌، هدف‌ گيري‌ كردن‌، تير نشانه‌.
Target هدف‌.
Target Computer كامپيوتر هدف‌.
Target Language زبان‌ هدف‌.
Target Programm برنامه‌ هدف‌.
Target Routine روال‌ هدف‌.
Targum ترگم‌، ترجمه‌ زبان‌ ارامي‌ قسمتي‌ از عهد عتيق‌.
Tarheel اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا.
Tariff تعرفه‌ گمرگي‌، تعرفه‌بندي‌ كردن‌.
Tariff تعرفه‌.
Tarlatan پارچه‌ نخي‌ ساده‌ بافت‌.
Tarmac (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌.
Tarmacadam (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌.
Tarn درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌.
Tarnish تيره‌ كردن‌، كدر كردن‌، لكه‌ دار كردن‌.
Tarnishable كدر كردني‌.
Taro (گ‌.ش‌.) گوش‌ فيل‌ نواحي‌ گرمسير.
Tarpaulin پوشاندن‌.
Tarpaulin پارچه‌ كرباسي‌ قيراندود وعايق‌ اب‌، با تارپولين‌
Tarpon (ج‌.ش‌.) ماهي‌ بزرگ‌ وباريك‌ مديترانه‌.
Tarradiddle (elddidarat) (د.گ‌.) دروغ‌ كوچك‌.
Tarragon (گ‌.ش‌.) ترخون‌ (سبزي‌ خوراكي‌).
Tarre برانگيختن‌، خشمگين‌ كردن‌، ازردن‌.
Tarriance درنگ‌، اقامت‌، توقف‌.
Tarry قيري‌، قيراندود، درنگ‌، درنگ‌ كردن‌، تاخير كردن‌.
Tarsal وابسته‌ بقوزك‌ پا، مچ‌ پايي‌، استخوان‌ قوزك‌ پا.
Tarsier (ج‌.ش‌.) ميمون‌ شبگرد هندي‌.
Tarsometatarsus (ج‌.ش‌.) استخوان‌ مچ‌ پا واستخوان‌ كف‌ پا.
Tarsus (تش‌.) استخوان‌ قوزك‌ پا، قوزك‌ پا، ساق‌ پاي‌ مرغ‌.
Tart شيريني‌ مربايي‌.
Tart ترش‌ مزه‌، تند، زننده‌، ترش‌، مزه‌ غوره‌، زن‌ هرزه‌، نان‌
Tartan يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌، پارچه‌ پيچازي‌.
Tartar زبان‌ تاتاري‌، تاتار، ته‌ نشين‌، رسوب‌، باره‌ دندان‌،
Tartar درده‌.
Tartarean (nairatrat) دوزخي‌، جهنمي‌، تاتاري‌.
Tartaresauce (ecuasratrat) سوس‌، مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌ وترب‌
Tartaresauce وغيره‌.
Tartarian (naeratrat) دوزخي‌، جهنمي‌، تاتاري‌.
Tartaric تاتاري‌، اسيد تارتاريك‌، جوش‌ ترش‌.
Tartaric Acid جوش‌ ترش‌.
Tartarous درده‌ مانند، دردي‌ شكل‌، مشتق‌از درده‌ شراب‌، داراي‌
Tartarous باره‌ دندان‌.
Tartarsauce (ecuaseratrat) سوس‌، مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌
Tartarsauce وترب‌ وغيره‌.
Tartarus (افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌، عالم‌ اسفل‌، جهنم‌.
Tartish كمي‌ ترش‌.
Tartlet نام‌ مربايي‌ كوچك‌، كلوچه‌ ميوه‌ دار كوچك‌.
Tartrate (ش‌.) ملح‌ اسيد تارتاريك‌، ملح‌ جوهر غوره‌ يا جوش‌ ترش‌.
Tartufe رياكار، زهد فروش‌، خشكه‌ مقدس‌.
Tartufe (effutrat)(شخصيت‌ نمايشنامه‌مولير) مقدس‌ ريايي‌، عابد
Tartuffe (efutrat)(شخصيت‌ نمايشنامه‌مولير) مقدس‌ ريايي‌، عابد
Tartuffe رياكار، زهدفروش‌، خشكه‌مقدس‌.
Tasite (مع.) صخره‌ اتشفشاني‌.
Task كار، وظ‌يفه‌، تكليف‌، امرمهم‌، وظ‌يفه‌، زياد خسته‌ كردن‌،
Task بكاري‌ گماشتن‌، تهمت‌ زدن‌، تحميل‌ كردن‌.
Task تكليف‌، وظ‌يفه‌.
Taskmaster كارفرما، سركار، مباشر ظ‌الم‌، جبار، سختگير.
Taskwork معلوم‌، كارناخوشايند.
Taskwork كاري‌ كه‌ بعنوان‌ وظ‌يفه‌ انجام‌ ميشود، وظ‌يفه‌، كار
Tasse (ecat) (درجمع‌) صفحات‌ فلزي‌ زره‌ زيركمر.
Tassel منگوله‌، ريشه‌، چنبره‌، اويز زدن‌، منگوله‌ زدن‌ به‌،
Tassel كاكل‌ ذرت‌.
Taste چشيدن‌، لب‌ زدن‌، مزه‌ كردن‌، مزه‌ دادن‌، مزه‌، ط‌عم‌،
Taste چشاپي‌، ذوق‌، سليقه‌.
Tasteful با سليقه‌ (درست‌ شده‌)، خوش‌ ذوق‌، باذوق‌، خوشمزه‌.
Tasteless بيمزه‌، بي‌ سليقه‌، بي‌ ذائقه‌.
Taster كارشناس‌ چشيدن‌ مزه‌ شراب‌ وچاي‌ وغيره‌، مزه‌سنج‌، چشنده‌.
Tastily بط‌ور خوش‌ مزه‌.
Tasty باسليقه‌ تهيه‌ شده‌، خوش‌ ط‌عم‌، خوشمزه‌، گوارا.
Tat توري‌ حاشيه‌ بافتن‌، نوار توري‌ بافتن‌، داراي‌ حاشيه‌
Tat توري‌ كردن‌، حاشيه‌ توري‌ گذاشتن‌.
Tatar تاتار، تاتاري‌.
Tater (د.گ‌.) سيب‌ زميني‌.
Tatoo (ootat) خال‌ كوبي‌، خال‌ سوزني‌، خال‌ كوبيدن‌.
Tatter تكه‌ پارچه‌، لباس‌ پاره‌ پاره‌، ژنده‌پوش‌، رشته‌ رشته‌،
Tatter پاره‌ پاره‌ كردن‌، تكه‌ تكه‌شدن‌، تن‌ پوش‌ مندرس‌.
Tatterdemalion ادم‌ ژنده‌پوش‌.
Tatting توري‌ حاشيه‌ لباس‌.
Tattle حرف‌ مفت‌، ياوه‌، دري‌ وري‌ گفتن‌، فاش‌ كردن‌.
Tattletale Gray سفيد مايل‌ بخاكستري‌.
Tattoo (ootat) خال‌ كوبي‌، خال‌ سوزني‌، خال‌ كوبيدن‌.
Taught (ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ hcaet)، اموخته‌.
Taunt ط‌عنه‌ زدن‌، ط‌عنه‌.
Taunt دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌، سرزنش‌ كردن‌، شماتت‌ كردن‌،
Taunter متلك‌ گو، سرزنش‌ كننده‌.
Taupe رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌.
Taurine گاوي‌، وابسته‌ بتيره‌ گاو، گاو مانند، ثوري‌.
Taurus (نج.) برج‌ ثور، گاو گردون‌، گاو.
Taut سفت‌، شق‌، محكم‌ كشيدن‌، كشيده‌، مات‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن‌،
Taut محكم‌ بسته‌ شده‌ (مثل‌ط‌ناب‌ دور يك‌ بسته‌).
Tauten سفت‌ شدن‌، تنگ‌ ومحكم‌ كردن‌ يا شدن‌.
Tautness امادگي‌، كشيدگي‌ وسفتي‌.
Tautological حشو و زوائدي‌.
Tautology تكرار، حشو و زائد، حشوقبيح‌.
Tautology درستنما.
Tautomer جسم‌ هر تركيب‌ ومتبادل‌ با جسم‌ ديگر.
Tavern ميخانه‌.
Taverner ميخانه‌دار، مي‌ فروش‌.
Taw كردن‌، تيله‌، مهره‌ بازي‌.
Taw زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌، دباغي‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌، تيله‌ بازي‌
Tawdry زرق‌ وبرق‌ دار، جلف‌، مزخرف‌.
Tawie رام‌ شدني‌، نرم‌، سست‌ مهار.
Tawny گندم‌ گون‌، سبزه‌، اسمر، تيره‌، زرد مايل‌ بقهوه‌اي‌.
Tawpie زن‌ احمق‌ وشلخته‌.
Taws تازيانه‌ چرمي‌، شلاق‌ زدن‌.
Tax تهمت‌، سخت‌ گيري‌، ماليات‌بستن‌، ماليات‌ گرفتن‌ از، متهم‌
Tax كردن‌، فشاراوردن‌ بر.
Tax ماليات‌، باج‌، خراج‌، تحميل‌، تقاضاي‌ سنگين‌، ملامت‌،
Tax Evasion فرار از پرداخت‌ ماليات‌.
Tax Exempt معاف‌ از ماليات‌.
Tax Free بخشوده‌ از ماليات‌.
Taxable ماليات‌ بردار، مشمول‌ ماليات‌.
Taxation وضع‌ ماليات‌، ماليات‌ بندي‌، ماليات‌.
Taxeme كوچكترين‌ واحد ساختمان‌ لغوي‌، كوچكترين‌ قسمت‌ صرف‌
Taxeme ونحوي‌ كلمه‌.
Taxi باتاكسي‌ رفتن‌، تاكسي‌، خودروي‌ (هواپيما).
Taxi Dancer دختري‌ كه‌ در كلاس‌ رقص‌ يا كاباره‌ در مقابل‌ پول‌ با
Taxi Dancer مشتريان‌ ديگر ميرقصد.
Taxi Stand ماندگاه‌ مجاز تاكسي‌.
Taxicab تاكسي‌.
Taxidermist ويژه‌گر پر كردن‌ پوست‌ حيوانات‌ باكاه‌ وغيره‌، پوست‌ ارا.
Taxidermy پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌، پوست‌ ارايي‌.
Taximan راننده‌ تاكسي‌.
Taximeter مسافت‌ سنج‌، مسافت‌ نماي‌ تاكسي‌.
Taxis گرايش‌، تاكتيسم‌.
Taxis شكسته‌بندي‌، (زيست‌ شناسي‌) واكنش‌ موجود زنده‌ در برابر
Taxiway جاده‌ يا راه‌ تاكسي‌ رو، فرودگاه‌.
Taxon واحد ط‌بقه‌ بندي‌ گياهي‌ يا جانوري‌.
Taxonomy ره‌ ارايي‌، علم‌ رده‌ بندي‌، ط‌بقه‌ بندي‌.
Taxpayer ماليات‌ پرداز، ماليات‌ دهنده‌.
Tazza سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا.
Te Deum (م‌.ل‌.) توخدايي‌، سرودنيايش‌ خدا وعيسي‌.
Tea چاي‌، رنگ‌ چاي‌.
Tea Bag پاكت‌ محتوي‌ چاي‌ فوري‌.
Tea Dance ته‌ دانسان‌، مهماني‌ چاي‌ ورقص‌.
Tea Garden باغ‌ چايكاري‌.
Tea Maker چاي‌ دم‌ كن‌.
Tea Party عصرانه‌ چاي‌، مهماني‌ چاي‌.
Tea Rose گل‌ چاي‌.
Tea Service (tes aet) سرويس‌ چاي‌ خوري‌.
Tea Set (ecivres aet) سرويس‌ چاي‌ خوري‌.
Tea Shop رستوران‌، نهارخوري‌، قهوه‌خانه‌.
Teabowl فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌.
Teach اموختن‌، تعليم‌ دادن‌، درس‌ دادن‌، مشق‌ دادن‌، معلمي‌ يا
Teach تدريس‌ كردن‌.
Teachability امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌.
Teachable اموختني‌، تعليم‌ پذير، ياددادني‌، قابل‌ تعليم‌.
Teacher اموختار، اموزگار، معلم‌، مربي‌، مدرس‌، دبير.
Teachers College دانشسرا.
Teachership معلمي‌، اموختاري‌.
Teaching Machine ماشين‌ اموزش‌، ماشين‌ تدريس‌.
Teacup فنجان‌ چاي‌.
Teacupful بقدر يك‌ فنجان‌ چاي‌.
Teahouse قهوه‌ خانه‌، چاي‌ خانه‌.
Teak (kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌، چوب‌ ساج‌.
Teakettle قوري‌ چاي‌، كتري‌ چاي‌.
Teakwood (doowkaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌، چوب‌ ساج‌.
Teal (ج‌.ش‌.) مرغابي‌ جره‌.
Teal Blue رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌.
Team گروه‌، گروهه‌، دسته‌، دست‌، جفت‌، يك‌ دستگاه‌، تيم‌، دسته‌
Team درست‌ كردن‌، بصورت‌ دسته‌ياتيم‌ درامدن‌.
Teammate همگروه‌، عضو تيم‌، همكار، همقط‌ار.
Teamster ودرشكه‌.
Teamster كاميون‌ ران‌، راننده‌ يك‌ جفت‌ حيوان‌ يا دستگاه‌ اسب‌
Teamwork روح‌ همكاري‌، كار دسته‌ جمعي‌.
Teapot قوري‌ چاي‌.
Teapoy (yopet) (درهند) ميز چاي‌ خوري‌.
Tear كردن‌، دريدن‌، چاك‌ دادن‌.
Tear &.tv.n): دراندن‌، گسيختن‌، گسستن‌، پارگي‌، چاك‌، پاره‌
Tear (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌، سرشك‌، گريه‌، (.iv
Tear Down پاره‌ پاره‌ ومتلاشي‌ كردن‌، درهم‌ دريدن‌.
Tear Gas گاز اشك‌ اور.
Tear Jerking انگيز واحساساتي‌، گريه‌ اور.
Tear Jerking (rekrejraet) نمايش‌ يا داستان‌ فوق‌ العاده‌ هيجان‌
Tear Sheet قط‌عه‌ يا مقاله‌ پاره‌ شده‌ از مجله‌ يا روزنامه‌.
Tear Up پاره‌ كردن‌، درهم‌ دريدن‌.
Tearaway از روي‌ بيميلي‌ جدا شدن‌ از.
Teardrop اشك‌، قط‌ره‌ اشك‌.
Tearful اشكبار، گريان‌.
Tearjerker (gnikrej raet) نمايش‌ يا داستان‌ فوق‌ العاده‌ هيجان‌
Tearjerker انگيز واحساساتي‌، گريه‌اور.
Tearless بي‌ اشك‌، تهي‌ از اشك‌.
Tearoff كندن‌ از، پاره‌ پاره‌ كردن‌.
Tearoom اتاق‌ چاي‌، رستوران‌ كوچك‌ ودنج‌ مخصوص‌ نسوان‌.
Tease (ezaet)ازاردادن‌، اذيت‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن‌،
Tease سخنان‌ نيشدارگفتن‌، اذيت‌، پوش‌دادن‌ مو.
Teasel وغيره‌).
Teasel (elzaet، lezaet)(گ‌.ش‌.)بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌ چوپان‌،
Teasel خار، ماشين‌خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز پارچه‌
Teaser اذيت‌ كننده‌، شانه‌ كننده‌ پشم‌.
Teaspoon قاشق‌ چاي‌ خوري‌.
Teaspoonful بقدر يك‌ قاشق‌ چاي‌ خوري‌.
Teat نوك‌ پستان‌، ممه‌، شبيه‌ نوك‌ پستان‌، پستانك‌.
Teaze (esaet)ازاردادن‌، اذيت‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن‌،
Teaze سخنان‌ نيشدارگفتن‌، اذيت‌، پوش‌دادن‌ مو.
Teazel پارچه‌ وغيره‌).
Teazel چوپان‌، خار، ماشين‌ خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز
Teazel (lesaet، elzaet) (گ‌.ش‌.)بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌
Teazle (lesaet، lezaet) (گ‌.ش‌.) بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌
Teazle چوپان‌، خار، ماشين‌ خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز
Teazle پارچه‌ وغيره‌).
Teched (dehctet) مختل‌، بهم‌ خورده‌.
Technetium تكنتيوم‌ (عنصر فلزي‌).
Technic (lacinhcet) فن‌، اصط‌لاحات‌ وقواعد فني‌، فني‌، صناعت‌.
Technic فن‌، شيوه‌.
Technical فني‌.
Technical (cinhcet) فن‌، اصط‌لاحات‌ و قواعد فني‌، فني‌، صناعت‌.
Technicality رموز فني‌، اصط‌لاحات‌ فني‌، نكته‌ فني‌.
Technicalization استفاده‌ از اصط‌لاحات‌ يا روشهاي‌ فني‌.
Technician كاردان‌.
Technician شگردگر، متخصص‌ فني‌، ذيفن‌، كارشناس‌ فني‌، اهل‌ فن‌،
Technicolor (در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌.
Technique شگرد فن‌، اصول‌ مهارت‌، روش‌ فني‌، تكنيك‌، شيوه‌.
Technique فن‌، شيوه‌.
Technocracy شگرد سالاري‌، حكومت‌ اربابان‌ فن‌، حكومت‌ كارشناسان‌ فني‌.
Technological شگردي‌، اصول‌ فني‌، فنوني‌.
Technological مربوط‌ به‌ فن‌ شناسي‌، تكنولوژيكي‌.
Technologist فن‌ شناس‌.
Technology اشنايي‌ باصول‌ فني‌، فن‌ شناسي‌، فنون‌، شگرد شناسي‌.
Technology فن‌ شناسي‌، تكنولوژي‌.
Techy زود رنج‌، حساس‌، كج‌ خلق‌.
Tectonics ساختمان‌ شناسي‌، مبحث‌ ساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ شناسي‌.
Ted ولو كردن‌، برگردان‌ كردن‌، پخش‌ كردن‌.
Tedder ماشين‌ مخصوص‌ پخش‌ وخشك‌ كردن‌ علف‌ درو شده‌.
Teddybear خرس‌ عروسكي‌.
Tedious ملالت‌ اور، خسته‌ كننده‌، كسل‌ كننده‌، كج‌ خلق‌، ناراضي‌.
Tedium يكنواختي‌، ملالت‌، خستگي‌، دلتنگي‌، بيزاري‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌
Tedradynamous داراي‌ شش‌ پرچمي‌ كه‌ دو پرچمش‌ بلندتر باشد.
Tee توپ‌ را روي‌ گوه‌ قراردادن‌.
Tee حرف‌ T، هر چيزي‌ بشكل‌ T، (در بازي‌ گلف‌) گوه‌ زير توپ‌،
Tee Off شروع‌ كردن‌، اغاز كردن‌، محكم‌ زدن‌ (با no).
Tee Shirt (trihs.t=) پيراهن‌ بي‌ يقه‌، زير پيراهني‌.
Teem پر بودن‌، فراوان‌ بودن‌، بارور بودن‌، زاييدن‌.
Teen اسيب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنين‌ 31
Teen الي‌ 91سالگي‌.
Teen Age (reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teenager (reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teener (reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teens سنين‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌
Teens سالگي‌.
Teeny (ynit) ريز، ريزه‌، كوچك‌، ناچيز.
Teepee (eepet) چادر ياخيمه‌ سرخ‌پوستان‌.
Teepee (ipit، eepet) خيمه‌ مخروط‌ي‌ سرخ‌ پوستان‌.
Teeter رفتن‌، تلوتلو خوردن‌.
Teeter بالا وپايين‌ رفتن‌، الله‌ كلنگ‌ بازي‌ كردن‌، پس‌ وپيش‌
Teeterboard الله‌ كلنگ‌.
Teeth (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ htoot)، دندانها.
Teethe دندان‌ در اوردن‌.
Teething Ring حلقه‌ لاستيكي‌ مخصوص‌ گاز گرفتن‌ كودك‌ تا دندان‌ در اورد.
Teethridge برجستگي‌ استخوان‌ فك‌ كه‌ حفره‌هاي‌ دندانها بر ان‌ قرار
Teethridge دارد.
Teetotal وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌.
Teetotaler (rellatoteet) ط‌رفدار منع‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌.
Teetotalism پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌.
Teetotalist ط‌رفدار منع‌ مسكرات‌.
Teetotaller (relatoteet) ط‌رفدار منع‌ استعمال‌مشروبات‌ الكلي‌.
Teetotally كاملا، كلا، تماما.
Teetotum يويو.
Tegmen پوشش‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، (گ‌.ش‌.) پوسته‌ داخلي‌ تخم‌.
Tegmentum (mutnenmuget) پوست‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، غشاء پوششي‌.
Tegular سفالي‌، اجري‌، پولك‌ دار.
Tegument پوشش‌ ط‌بيعي‌ پوست‌، جلد، پوشش‌ اندام‌.
Tegumentary پوششي‌.
Tegumnentum (mutnemget) پوست‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، غشاء پوششي‌.
Tele Communication مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور، ارتباط‌ دور برد.
Telecamera دوربين‌ مخصوص‌ عكاسي‌ از فواصل‌ دور.
Telecast برنامه‌ تلزيويوني‌ پخش‌ كردن‌، برنامه‌ تلويزيوني‌.
Telecommunications ارتباط‌ از دور.
Telecontrol كنترل‌ از دور.
Telecourse دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌.
Telefilm فيلم‌ تلويزيوني‌.
Telegenic داراي‌ استعداد شركت‌ در برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌، مناسب‌
Telegenic براي‌ برنامه‌ تلويزيوني‌.
Telegony زن‌ از شوهران‌ بعدي‌.
Telegony انتقال‌ فرضي‌ صفات‌ ونفوذ اخلاقي‌ شوهر اول‌ در بچه‌ هاي‌
Telegram تلگرام‌، تلگراف‌، تلگراف‌ كردن‌.
Telegraph تلگراف‌، دستگاه‌ تلگراف‌، مخابره‌ تلگرافي‌.
Telegraph دور نگار، تلگراف‌.
Telegrapher تلگرافچي‌.
Telegraphic تلگرافي‌، مختصر، موجز.
Telegraphic از راه‌ دور نگاري‌، تلگرافي‌.
Telegraphist تلگرافچي‌.
Telegraphy فن‌ تلگراف‌، تلگراف‌.
Telegraphy دورنگاري‌، تلگرافي‌.
Telekinesis حركت‌ اجسام‌ بوسيله‌ ارواح‌.
Telemachus (افسانه‌ يونان‌) پسراديسيوس‌ (suessydo).
Teleman افسر مامور رمز ومخابرات‌ نيروي‌ دريايي‌.
Telemark (در اسكي‌) پيچ‌ اسكي‌ بجلو و جلو بردن‌ ان‌ از اسكي‌ ديگر
Telemeter مسافت‌ سنج‌، چندي‌ سنج‌، بامسافت‌ سنج‌ سنجيدن‌.
Telemeter دور سنج‌.
Telemetry دور سنجي‌، اندازه‌ گيري‌ از دور.
Telemetry مسافت‌ سنجي‌، چندي‌ سنجي‌ از راه‌ دور.
Telencephalon (تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌.
Teleologic وابسته‌ به‌ پايان‌ شناسي‌.
Teleologist پايان‌ شناس‌.
Teleology حكمت‌ علل‌ غايي‌، پايان‌ شناسي‌، مط‌العه‌ حكمت‌ غايي‌.
Teleost (ج‌.ش‌.) ماهي‌ استخواني‌، وابسته‌ به‌ ماهي‌ استخواني‌.
Telepathic فكر.
Telepathic وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌، وابسته‌ به‌ توارد يا انتقال‌
Telepathy ارتباط‌ افكار با يكديگر، دوهم‌ انديشي‌.
Telephnone Book دفتر تلفن‌.
Telephone دورگو، تلفن‌، تلفن‌ زدن‌، تلفن‌ كردن‌.
Telephone Booth اتاقك‌ تلفن‌، كيوسك‌ تلفن‌، كابين‌ تلفن‌.
Telephone Frequency بسامه‌ تلفني‌.
Telephone Receiver گوشي‌ تلفن‌.
Telephoner تلفن‌كننده‌.
Telephonic تلفني‌.
Telephonist تلفنچي‌.
Telephoto دستگاه‌ مخابره‌ عكس‌ از مسافات‌ دور.
Telephotographic (yhpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور.
Telephotography (cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور.
Teleplay نمايش‌ تلويزيوني‌، نمايشنامه‌ مخصوص‌ تلويزيون‌.
Teleprinter تله‌تايپ‌، ماشين‌ ثبت‌ مخابرات‌ تلگرافي‌، دور نويس‌.
Teleprinter چاپگر راه‌ دور.
Teleprocessing دور پردازي‌، پردازش‌ از دور.
Teleprompter اسباب‌ مخصوص‌ چرخاندن‌ خط‌وط‌ نوشته‌ در جلو ناط‌ق‌
Teleprompter تلويزيون‌.
Teleran تلويزيون‌ ورادار.
Teleran رادار تلويزيوني‌، دستگاه‌ هدايت‌ هواپيما بوسيله‌
Telescope دوربين‌ نجومي‌، تلكسوپ‌، تلسكوپ‌ بكار بردن‌.
Telescopic وابسته‌ بدوربين‌ نجومي‌.
Telesthesia احساس‌ چيزي‌ از مسافت‌ دور بدون‌ دخالت‌ حواس‌ پنجگانه‌.
Telethermoscope حرارت‌ سنج‌ از مسافات‌ دور.
Teletype از مسافات‌ دور، با ماشين‌تحرير از مسافات‌ دورمط‌البي‌
Teletype (retirwepytelet) ماشين‌ تحرير خود كار گيرنده‌ پيام‌
Teletype تحرير كردن‌، تله‌ تايپ‌، دورنگاره‌.
Teletype ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌.
Teletypesetting حروفچيني‌ از دور.
Teletypewriter ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌.
Teletypewriter (epytelet) ماشين‌ تحرير خود كار گيرنده‌ پيام‌ از
Teletypewriter مسافات‌ دور، با ماشين‌تحرير از مسافات‌ دورمط‌البي‌
Teletypewriter تحرير كردن‌، تله‌ تايپ‌، دورنگاره‌.
Teletypist متصدي‌ دوره‌ نگاره‌.
Teleutospore (گ‌.ش‌.) هاگ‌ كامل‌ وبالغ‌ قارچ‌ در اخر دوره‌ باروري‌.
Teleview به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌.
Televiewer بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌.
Televise درتلويزيون‌ نشان‌ دادن‌، برنامه‌ تلويزيوني‌ ترتيب‌ دادن‌.
Television دور نشان‌، تلويزيون‌.
Televisor بيننده‌ برنامه‌ تلويزيون‌.
Televisual تلويزيوني‌.
Telic متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌، نهايي‌، داراي‌ هدف‌ نهايي‌.
Teliospore (گ‌.ش‌.) جدارصخيم‌ اخرين‌ مرحله‌ ايجاد قارچ‌ موجد زنگ‌
Teliospore گياهي‌.
Tell فرق‌ گذاردن‌، فهميدن‌.
Tell گفتن‌، بيان‌ كردن‌، نقل‌ كردن‌، فاش‌ كردن‌، تشخيص‌ دادن‌،
Tell Off شمردن‌ وكنارگذاردن‌، تعيين‌ كردن‌، توبيخ‌ كردن‌، مردود
Tell Off شمردن‌.
Teller گوينده‌، قائل‌، راي‌ شمار، تحويل‌ دار.
Teller تحويلدار، ناقل‌.
Telltale سخن‌ چين‌، خبركشي‌ كردن‌.
Tellurian زميني‌، خاكي‌، ساكن‌ زمين‌، دستگاه‌ سنجش‌ حركات‌ زمين‌.
Telluric (suorullet) داراي‌ تلوريوم‌، زميني‌.
Tellurium (ش‌.) شبه‌ فلز كميابي‌ بعلامت‌ eT.
Tellurous (cirullet) داراي‌ تلوريوم‌، زميني‌.
Telly (ز.ع‌.- د.گ‌.) تلويزيون‌.
Telophase (ز.ش‌.) اخرين‌ مرحله‌ تقسيم‌ غير مستقيم‌ سلولي‌.
Telpherage استفاده‌ از دستگاه‌ نقاله‌ برقي‌.
Temblor زلزله‌.
Temerarious بي‌ پروا، بي‌ باك‌، متهور، تند، تصادفي‌.
Temerity بي‌ پروايي‌، تهور، بيباكي‌، جسارت‌.
Temper اب‌ دادن‌ (فلز)، درست‌ ساختن‌، درست‌ خمير كردن‌، ملايم‌
Temper كردن‌، معتدل‌ كردن‌، ميزان‌كردن‌، مخلوط‌ كردن‌، مزاج‌،
Temper حالت‌، خو، خلق‌، قلق‌، خشم‌، غضب‌.
Temperable (در موردفلز) اب‌ دادني‌.
Temperament مزاج‌، حالت‌، ط‌بيعت‌، خلق‌، فط‌رت‌، سرشت‌.
Temperamental مزاجي‌، خلقي‌، خويي‌.
Temperance اعتدال‌، ميانه‌ روي‌، ط‌رفداري‌ از منع‌ نوشابه‌ هاي‌
Temperance الكلي‌، خودداري‌.
Temperate معتدل‌، ملايم‌، ميانه‌ رو.
Temperature درجه‌ گرما، درجه‌ حرارت‌، دما.
Temperature دما، درجه‌ حرارت‌.
Tempest ايجاد كردن‌، توفاني‌ شدن‌.
Tempest توفان‌، تندباد، تندي‌، جوش‌ وخروش‌، هيجان‌، توفان‌
Tempestuous توفاني‌، تند، پرتوپ‌ وتشر.
Templar زائر بيت‌ المقدس‌، معبدي‌، وابسته‌ بمعبد، عضو جمعيت‌
Templar فراماسون‌، عضو فرقه‌اي‌ ازصليبيون‌ نظ‌امي‌ قرون‌ وسط‌ي‌.
Template الگو، قالب‌.
Template Matching تط‌بيق‌ الگوها.
Temple پرستشگاه‌، معبد، (تش‌.) شقيقه‌، گيجگاه‌.
Tempo (مو.) وقت‌، زمان‌، گام‌، ميزان‌ سرعت‌.
Temporal دنيوي‌، غير روحاني‌، جسماني‌، زماني‌، وابسته‌بگيجگاه‌،
Temporal شقيقه‌اي‌، موقتي‌، زودگذرفاني‌.
Temporality دارايي‌ دينوي‌، درامد روحانيون‌، بيدوامي‌، زود گذري‌،
Temporality جسمانيت‌، عرفيت‌.
Temporalize بدفع‌ الوقت‌ گذراندن‌، وقت‌ گذراندن‌، مط‌ابق‌ مقتضيات‌
Temporalize وقت‌ عمل‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌.
Temporary موقتي‌، اني‌، زود گذر، سپنج‌، سپنجي‌.
Temporary موقت‌، موقتي‌.
Temporary Storage انباره‌ موقت‌.
Temporization وقت‌ گذراني‌.
Temporize بدفع‌ الوقت‌ گذراندن‌، وقت‌ گذراندن‌.
Temporizer فرصت‌ ط‌لب‌ ومسامحه‌ كار.
Tempt اغوا كردن‌، فريفتن‌، دچار وسوسه‌ كردن‌.
Temptable قابل‌ اغوا، فريفته‌ شدني‌، وسوسه‌ پذير.
Temptation اغوا، وسوسه‌، فريب‌، ازمايش‌، امتحان‌.
Tempter وسوسه‌ گر، فريبنده‌، اغوا كننده‌، شيط‌ان‌.
Tempting وسوسه‌ انگيز، اغوا كننده‌، هوس‌ انگيز.
Ten ده‌، شماره‌ 01، (درجمع‌) چندين‌، خيلي‌.
Ten Cent Store فروشگاه‌ داراي‌ كالاهاي‌ ارزان‌.
Ten Commandments ده‌ فرمان‌ موسي‌، احكام‌ عشره‌.
Ten Strike (ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌، امر موفقيت‌ اميز.
Ten's Complement متمم‌ نسبت‌ به‌ 01.
Tenability قابليت‌ تصرف‌، قابليت‌ نگهداري‌، دفاع‌ پذيري‌.
Tenable نگاه‌ داشتني‌، قابل‌ مدافعه‌، قابل‌ تصرف‌.
Tenacious سرسخت‌، محكم‌، چسبنده‌، سفت‌، مستحكم‌، استوار.
Tenacity سختي‌، سفتي‌، چسبندگي‌، اصرار، سرسختي‌.
Tenaculum (ط‌ب‌) شريان‌ گير، الت‌ چسبنده‌.
Tenancy اجاره‌ داري‌، مدت‌ اجاره‌، مالكيت‌ موقت‌.
Tenant بودن‌.
Tenant كرايه‌ نشين‌، مستاجر، اجاره‌ دار، اجاره‌ كردن‌، متصرف‌
Tenantless بدون‌ مستاجر، (در مورد املاك‌) خالي‌، اشغال‌ نشده‌.
Tenantry اجاره‌ نشيني‌، اجاره‌ داري‌، كليه‌ مستاجرين‌ يك‌ ملك‌.
Tench (ج‌.ش‌.) ماهي‌ گول‌ اب‌ شيرين‌ اروپا واسيا.
Tend بودن‌، متمايل‌ بودن‌ به‌، گرايش‌داشتن‌.
Tend نگهداري‌ كردن‌ از، وجه‌ كردن‌، پرستاري‌ كردن‌، مواظ‌ب‌
Tend گراييدن‌، ميل‌ كردن‌.
Tendance توجه‌، مراقبت‌، مواظ‌بت‌، پرستاري‌، حضور.
Tendency گرايش‌، تمايل‌، ميل‌، توجه‌، استعداد، زمينه‌، علاقه‌
Tendency مختصر.
Tendency گرايش‌، تمايل‌.
Tendentious متوجه‌، رسيدگي‌ كننده‌.
Tendentious (suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌، متمايل‌،
Tender انبار، ارائه‌ دادن‌، تقديم‌ كردن‌، پيشنهاد، پول‌رايج‌،
Tender اميز، باملاحظ‌ه‌، حساس‌ بودن‌، ترد كردن‌، لط‌يف‌ كردن‌،
Tender مناقصه‌ ومزايده‌.
Tender نازك‌، حساس‌، لط‌يف‌، دقيق‌، ترد ونازك‌، باريك‌، محبت‌
Tender مناقصه‌، پيشنهاد دادن‌.
Tender Minded داراي‌ فكر حساس‌، رقيق‌ القلب‌، مهربان‌.
Tenderfoot پيش‌ اهنگ‌ تازه‌ كار، (مغرب‌ امر.) ادم‌ تازه‌ وارد،
Tenderfoot تازه‌ كار.
Tenderhearted (detfehrednet) دل‌ نازك‌، دل‌ رحيم‌.
Tenderhefted (detraehrednet) دل‌ نازك‌، دل‌ رحيم‌.
Tenderization ترقيق‌، نازك‌ سازي‌.
Tenderize حساس‌ كردن‌، ترد كردن‌، خواباندن‌ گوشت‌ (درماست‌ وغيره‌)
Tenderize براي‌ ترد ونازك‌ كردن‌ ان‌.
Tenderloin گوشت‌ پشت‌ مازو.
Tendinous بي‌ مانند، وتري‌، پي‌ دار، گوشت‌ پوره‌دار.
Tendon (درگوشت‌) پوره‌، (تش‌) پي‌، وتر، زردپي‌، (درجمع‌) اوتار.
Tendresse دلسوزي‌، رقت‌، مهرباني‌، شفقت‌، ترد.
Tendril پيچك‌، ريشه‌ پيچك‌.
Tenebrific (suoirbenet=suorbenet) تاريك‌ وتيره‌، تاريكي‌ اور،
Tenebrific ظ‌لماني‌، تاريك‌ كننده‌.
Tenebrous تاريك‌ كننده‌.
Tenebrous (suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌، تاريكي‌اور، ظ‌لماني‌،
Tenement ملك‌ استيجاري‌، مستغلات‌، اپارتمان‌.
Tenementary شامل‌ ملك‌ استيجاري‌، اپارتماني‌.
Tenet پايه‌ تفكر.
Tenet انگاشته‌، انگاره‌، عقيده‌، اصول‌، مرام‌، متعقدات‌ مذهبي‌،
Tenfold ده‌ برابر، ده‌ چندان‌.
Tennis تنيس‌.
Tennis Shoe (rekaens=) كفش‌، تنيس‌، كفش‌ كتاني‌.
Tennysonian وابسته‌ به‌ الفردتنيسان‌ شاعر انگليسي‌.
Tenon زبانه‌، زبانه‌ دار كردن‌.
Tenor فحوا، مفاد، نيت‌، رويه‌، تمايل‌، صداي‌ زير مردانه‌.
Tenpin بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌.
Tenruial اجاره‌.
Tenruial وابسته‌ بتصدي‌، تصرفي‌، اجاره‌، وابسته‌بمدت‌ تصرف‌ يا
Tense تصريف‌ زمان‌ فعل‌، سفت‌، سخت‌، ناراحت‌، وخيم‌، وخيم‌ شدن‌،
Tense (عصب‌ يا ط‌ناب‌) كشيده‌، عصبي‌ وهيجان‌ زده‌، زمان‌ فعل‌،
Tense تشديد يافتن‌.
Tensile قابل‌ انبساط‌، كش‌ دار.
Tensility قابليت‌ كشش‌، كش‌ داري‌.
Tensimeter (retemoisnet، retemosnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌
Tensimeter كشش‌ وفشارگاز وبخار.
Tensiometer كشش‌ وفشارگاز وبخار.
Tensiometer (retemosnet، retemisnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌
Tension كشش‌، امتداد، تمدد، قوه‌ انبساط‌، سفتي‌، فشار، بحران‌،
Tension تحت‌ فشار قرار دادن‌.
Tension كشش‌، تنش‌، كشمكش‌.
Tensional كششي‌، انبساط‌ي‌.
Tensionless بيفشار، بي‌ كشش‌.
Tensity قوه‌ كشش‌، سفتي‌، شدت‌، وخامت‌.
Tensive سفت‌ شونده‌، سفت‌ كننده‌، كشيدني‌، كشيده‌ شدني‌، وخيم‌
Tensive شونده‌.
Tensometer (retemoisnet، retemisnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌
Tensometer كشش‌ وفشارگاز وبخار.
Tensor (تش‌.) عضله‌ممدده‌، تانسو ر.
Tensorial ممدده‌ (hededdamom)، كششي‌.
Tent چادر، خيمه‌، خيمه‌ زدن‌، توجه‌، توجه‌ كردن‌، اموختن‌،
Tent نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌.
Tent Caterpillar (ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ پيله‌ ساز.
Tent Stitch كوك‌ اريب‌.
Tentacle (ج‌.ش‌.) شاخك‌ حساس‌، ريشه‌ حساس‌، موي‌ حساس‌ جانور (مثل‌
Tentacle موي‌ سبيل‌ گربه‌)، بازوچه‌.
Tentacular بازوچه‌اي‌، (ج‌.ش‌.) داراي‌ شاخك‌ حساس‌، شبيه‌ شاخك‌ حساس‌.
Tentage وسايل‌ چادر، چادر، خيمه‌زني‌.
Tentative ازمايشي‌، تجربي‌، امتحاني‌، عمل‌ تجربي‌.
Tenter خيمه‌دار، خيمه‌ دوز.
Tenter (نساجي‌) چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌، نگهدار، مستحفظ‌،
Tenterhook (نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌.
Tenth دهم‌، دهمين‌، ده‌ يك‌، عشر، عشريه‌.
Tenth Rate درجه‌ دهم‌، از پايين‌ ترين‌ جنس‌، پايين‌ ترين‌ درجه‌.
Tentless بي‌ چادر، (اسكاتلند) بي‌ توجه‌، بي‌ دقت‌، لاابالي‌.
Tentmaker خيمه‌ دوز، خيام‌.
Tenty (eitnet=) متوجه‌، مراقب‌، مواظ‌ب‌، دقيق‌، بدقت‌.
Tenuis علامت‌ مكث‌ و وقفه‌ در يوناني‌.
Tenuity نازكي‌، باريكي‌، رقت‌، سادگي‌، لط‌افت‌، قلت‌.
Tenuous رفيق‌، نازك‌، باريك‌، لط‌يف‌، دقيق‌، بدون‌ نقط‌ه‌ اتكاء.
Tenure حق‌ تصدي‌، تصرف‌، نگهداري‌، اشغال‌، اجاره‌ داري‌، تصدي‌.
Tepee (eepeet، ipit) خيمه‌ مخروط‌ي‌ سرخ‌ پوستان‌.
Tepid نيم‌گرم‌، ولرم‌، سست‌.
Tepidity نيم‌گرمي‌، ملولي‌، سستي‌، فقور.
Tepoy (yopaet) (درهند) ميز چاي‌ خوري‌.
Terai كلاه‌ لبه‌ پهن‌ نمدي‌ سفيد پوستان‌ مناط‌ق‌ حاره‌.
Teratology مبحث‌ شناسايي‌ جنين‌ ناقص‌الخلقه‌.
Teratoma تومور متشكله‌ از انساج‌ مختلف‌ جنيني‌.
Terbium (ش‌.) تربيوم‌، عنصر فلزي‌ كمياب‌ بعلامت‌ bT.
Tercel (ج‌.ش‌.) قوش‌ نر، قوش‌ چاردانگ‌.
Tercentenary (lainnetnecret)(جشن‌) سيصد سالگي‌، سه‌ قرن‌، سيصد ساله‌
Tercentennial (yranetnecret)(جشن‌) سيصد سالگي‌، سه‌ قرن‌، سيصد ساله‌.
Terebinth (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌.
Terebinthine تربانتين‌، سقز، سقزي‌.
Terete گرد، مدور، حلقوي‌، استوانه‌اي‌ شكل‌ در برش‌ عرضي‌.
Tergal (ج‌.ش‌.) پشتي‌، ظ‌هري‌.
Tergiversate مرتد شدن‌، از مسلك‌ خود دست‌ كشيدن‌.
Tergiversation برگشت‌، ارتداد، بي‌ ثباتي‌، تناقض‌ گويي‌.
Tergiversator مرتد، ط‌فره‌ رو.
Term مدت‌، دوره‌، دوره‌ انتصاب‌، جمله‌، اصط‌لاح‌، عبارت‌،
Term نيمسال‌، سمستر، ثلث‌ تحصيلي‌، شرايط‌، روابط‌، فصل‌،
Term موقع‌، هنگام‌، ناميدن‌.
Term لفظ‌، اصط‌لاح‌، دوره‌، شرط‌.
Term Insurance بيمه‌ موقت‌، بيمه‌ در مورد مخاط‌ره‌ براي‌ مدت‌ معيني‌.
Term Paper رساله‌ كوتاه‌.
Termagant پرجنجال‌، داد وبيداد كن‌، پتياره‌، سليط‌ه‌.
Termer (انگليس‌ - م‌.م‌.) مقيم‌، دسيسه‌ كار، زنداني‌.
Terminable فسخ‌ پذير، قابل‌ فسخ‌، پايان‌ يافتني‌، انتهايي‌.
Terminal راه‌ اهن‌ يا هواپيما، پايانه‌.
Terminal نهايي‌، انتهايي‌، واقع‌ در نوك‌، پايان‌، انتها، اخر خط‌
Terminal پايانه‌، پاياني‌.
Terminal Symbol نماد پاياني‌.
Terminal Unit واحد پايانه‌، واحد پاياني‌.
Terminate پايان‌ دادن‌، پايان‌ يافتن‌.
Terminate بپايان‌ رساندن‌، خاتمه‌ دادن‌، منقضي‌ كردن‌، فسخ‌ كردن‌،
Terminate محدود كردن‌، خاتمه‌ يافتن‌.
Terminate منتهي‌، محدود.
Terminating پايان‌ دار، پايان‌ بخش‌.
Terminating Symbol نماد پايان‌ بخش‌.
Termination پايان‌، پايان‌ يابي‌، پايان‌ دهي‌.
Termination پايان‌، خاتمه‌، انتها، فسخ‌، ختم‌.
Termination Date تاريخ‌ پايان‌.
Terminative كننده‌.
Terminative انتهايي‌، بپايان‌ رساننده‌، قط‌عي‌، خاتمه‌ دهنده‌، مختوم‌
Terminator بپايان‌ رساننده‌، فسخ‌ كننده‌.
Terminological وابسته‌ به‌ مجموعه‌ اصط‌لاحات‌، وابسته‌ به‌ اصط‌لاحات‌ علمي‌
Terminological وفني‌.
Terminology اصط‌لاحات‌ علمي‌ يافني‌، كلمات‌ فني‌، واژگان‌.
Terminology لفظ‌ گذاري‌، مجموعه‌ اصط‌لاحات‌.
Terminus ايستگاه‌ نهايي‌، پايانه‌.
Termite (ج‌.ش‌.) موريانه‌.
Termless بي‌ وعده‌، بي‌ مدت‌، بي‌ پايان‌، غير قابل‌ توصيف‌، بدون‌
Termless شرط‌.
Termtime دوره‌ تصدي‌، دوره‌ اجلاسيه‌ دادگاه‌، دوره‌ تحصيلي‌.
Tern (ج‌.ش‌.) پرستوك‌ دريايي‌، چلچله‌ دريايي‌، يك‌ دسته‌ سه‌
Tern تايي‌.
Ternary (etanret) سه‌ برگچه‌اي‌ سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، سومين‌، گروه‌
Ternary سه‌ تايي‌.
Ternary سه‌ مبنايي‌، در مبناي‌ سه‌.
Ternate گروه‌ سه‌تايي‌.
Ternate (yranret) سه‌ برگچه‌اي‌، سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، سومين‌،
Terne (etalpenret=) ورق‌ الياژي‌ مركب‌ از چهار قسمت‌ سرب‌
Terne ويك‌ قسمت‌ قلع‌، تيره‌ رنگ‌، با قلع‌وسرب‌ پوساندن‌.
Terneplate (enret=) ورق‌ الياژي‌ مركب‌ از چهار قسمت‌ سرب‌ ويك‌
Terneplate قسمت‌ قلع‌، تيره‌ رنگ‌، با قلع‌وسرب‌ پوساندن‌.
Terpene ترپن‌.
Terpene (ش‌.) هيدروكربن‌ هايي‌ موجود در اسانس‌ بفرمول‌ 61H 01C،
Terpenic (dionepret) ترپن‌ دار، مخلوط‌ باترپن‌.
Terpenoid (cinepret) ترپن‌ دار، مخلوط‌ باترپن‌.
Terpsichore رب‌ النوع‌ رقص‌ واوازهاي‌ دسته‌ جمعي‌، (مج.) رقاص‌، رقص‌.
Terpsichorean وابسته‌ به‌ رقص‌، رقاص‌.
Terra Alba مواد معدني‌ سفيد رنگ‌.
Terra Cotta سفالينه‌، گل‌ صورت‌ سازي‌، قرمز مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌.
Terra Firma خشكي‌، خاك‌، قط‌عه‌ اصلي‌، خط‌ه‌ بدون‌ جزيره‌.
Terra Incognita زمين‌ كشف‌ نشده‌، قط‌عه‌ زمين‌ از گرو در نيامده‌.
Terrace كردن‌.
Terrace بهار خواب‌، تراس‌، تراس‌ دار كردن‌، تختان‌، تختان‌ دار
Terrain زمينه‌، عوارض‌ زمين‌، زمين‌، ناحيه‌، نوع‌ زمين‌.
Terrane ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد.
Terrapin (ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ خوراكي‌ سواحل‌ فلوريدا.
Terraqueous شامل‌ خشكي‌ ودريا، زميني‌ ودريايي‌.
Terrarium گلخانه‌، نمايشگاه‌ جانوران‌ خشكي‌.
Terrazzo موزاييك‌ سيماني‌ مرمر نما.
Terrene خاكي‌، زميني‌، دنيوي‌، زمين‌، سرزمين‌.
Terrestrial زميني‌، خاكي‌، اين‌ جهاني‌، دنيوي‌.
Terret (tirret) حلقه‌ اتصالي‌، قلاده‌گردن‌ سگ‌.
Terrible سهمناك‌.
Terrible وحشتناك‌، وحشت‌ اور، ترسناك‌، هولناك‌، بسيار بد،
Terricolous (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) خاكزي‌، خاكي‌.
Terrier فهرست‌ ما يملك‌، (ج‌.ش‌.) سگ‌ بويي‌ شكاري‌، سگ‌ تري‌ ير.
Terrific ترسناك‌، هولناك‌، مهيب‌، عظ‌يم‌، فوق‌ العاده‌.
Terrify وحشت‌ زده‌ كردن‌.
Terrigenous تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌،
Terrigenous خاكزاد.
Territ (terret) حلقه‌ اتصالي‌، قلاده‌گردن‌ سگ‌.
Territorial زميني‌، ارضي‌، داخلي‌، محلي‌، منط‌قه‌اي‌.
Territorial Waters ابهاي‌ ساحلي‌.
Territorialism (ytilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌، ايجاد حكومت‌
Territorialism مستقل‌ ناحيه‌اي‌، كليسا سالاري‌.
Territoriality مستقل‌ ناحيه‌اي‌، كليسا سالاري‌.
Territoriality (msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌، ايجاد حكومت‌
Territorialization ايجاد ناحيه‌، محدود كردن‌ بيك‌ ناحيه‌.
Territory سرزمين‌، خاك‌، خط‌ه‌، زمين‌، ملك‌، كشور، قلمرو.
Terror دهشت‌، ترس‌ زياد، وحشت‌، بلا، بچه‌ شيط‌ان‌.
Terrorism ارعابگري‌، ايجاد ترس‌ و وحشت‌ در مردم‌.
Terrorist (citsirorret) ارعابگر، ط‌رفدار ارعاب‌ وتهديد.
Terroristic (tsirorret) ارعابگر، ط‌رفدار ارعاب‌ وتهديد.
Terrorization ارعابگري‌.
Terrorization حكومت‌ باتهديد وارعاب‌، عمل‌ ترور كردن‌، تهديد وارعاب‌،
Terrorize با تهديد وارعاب‌ حكومت‌ كردن‌، ترور كردن‌.
Terrorize ارعابگري‌ كردن‌، با تهديد وارعاب‌ كاري‌ انجام‌ دادن‌،
Terrorless بدون‌ ترس‌.
Terrtorialize متعدد تقسيم‌ كردن‌، بصورت‌قلمرو در اوردن‌.
Terrtorialize محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌، بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌، بنواحي‌
Terry پارچه‌ حوله‌اي‌، (نظ‌.) سرباز مدافع‌ مرزي‌ انگليس‌.
Terse موجز، بي‌ شاخ‌ وبرگ‌، مختصر ومفيد، مختصر.
Tertial (ج‌.ش‌.) مربوط‌ به‌ سومين‌ شاهپر بال‌ پرندگان‌، سومين‌
Tertial رديف‌ شاهپر.
Tertian هرسه‌ روز يكبار، سه‌ يك‌.
Tertiary سومين‌، ثالث‌، قسمت‌ سوم‌، دوران‌ سوم‌.
Tervalent (ش‌.) سه‌ظ‌رفيتي‌.
Terzarima شعر مسمط‌ بقافيه‌ (bcb، aba).
Tessellate بصورت‌ سنگهاي‌ چهارگوش‌ كوچك‌ دراوردن‌، باموزاييك‌ زينت‌
Tessellate دادن‌، با موزاييك‌ فرش‌ كردن‌.
Tessellation مفروش‌ سازي‌ با اجر موزاييك‌، موزاييك‌ كاري‌.
Tessera كلمه‌ عبور، اسم‌ شب‌، قط‌عات‌ كوچك‌ مرمر ياشيشه‌ مخصوص‌
Tessera اجر موزاييك‌.
Test كردن‌، محك‌ زدن‌، ازمودن‌ كردن‌.
Test ازمون‌، ازمايش‌، امتحان‌ كردن‌، محك‌، معيار، امتحان‌
Test ازمون‌، ازمودن‌.
Test Case قضيه‌ در ازمايش‌، شخص‌ يا چيز مورد ازمايش‌.
Test Data داده‌ هاي‌ ازماينده‌.
Test Match واستراليا.
Test Match مسابقه‌ ازمايشي‌، مسابقات‌ قهرماني‌ كريكت‌ انگليس‌
Test Paper كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌، ورقه‌ امتحان‌، ازمون‌ برگ‌.
Test Pilot خلبان‌ ازمايش‌ كننده‌ هواپيما.
Test Problem مسئله‌ ازمابنده‌.
Test Program برنامه‌ ازماينده‌.
Test Routine روال‌ ازماينده‌.
Test Tube (ش‌.) لوله‌ ازمايش‌.
Testa پوسته‌، (گ‌.ش‌.) تستا، كوزل‌، قشر خارجي‌ دانه‌.
Testable ازمون‌ پذير، امتحان‌ پذير، ازمايشي‌، شهادت‌ پذير.
Testacean صدف‌ دار، صدفي‌، نرم‌تن‌ صدف‌ دار.
Testaceous صدفي‌، صدف‌ دار، داراي‌ رنگ‌ اجر زرد.
Testacy وتدوين‌ وصيت‌ نامه‌.
Testacy داراي‌ وصيت‌ نامه‌ بودن‌، نگارش‌ وصيت‌ نامه‌، تهيه‌
Testament وصيت‌ نامه‌، پيمان‌، تدوين‌ وصيت‌ نامه‌، عهد.
Testamentary وصيتي‌، وابسته‌ به‌وصيت‌ نامه‌، وصيت‌ شده‌.
Testate (شخص‌) وصيت‌ كرده‌، داراي‌ وصيت‌، شاهد، وصيت‌ كردن‌،
Testate شهادت‌ دادن‌.
Testator موصي‌، وصيت‌ كننده‌، شاهد، ميراث‌ گذار.
Tester ازمايش‌ كننده‌، ممتحن‌، ازمونگر.
Tester ازماينده‌.
Testicle خايه‌، بيضه‌، خصيه‌، تخم‌.
Testiculate خايه‌اي‌، خايه‌ دار، بيضه‌ مانند.
Testifier شاهد، گواه‌، تصديق‌ كننده‌.
Testify گواهي‌ دادن‌، شهادت‌ دادن‌، تصديق‌ كردن‌.
Testimonial گواهي‌ نامه‌، شهادت‌، تصديق‌ نامه‌، سفارش‌ وتوصيه‌،
Testimonial رضايت‌ نامه‌، شاهد، پاداش‌، جايزه‌.
Testimony گواهي‌، شهادت‌، تصديق‌، مدرك‌، دليل‌، اظ‌هار.
Testiness زودرنجي‌ وكج‌ خلقي‌.
Testing ازمايش‌.
Testis (تش‌.) بيضه‌، خايه‌، تخم‌، گواهي‌، شهادت‌.
Testudinate مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌، گنبد مانند، لاك‌ پشت‌.
Testy زود رنج‌، كج‌ خلق‌.
Tetanal وابسته‌ به‌ كزاز.
Tetanic كزازي‌، داروي‌ ايجاد كننده‌ تشنجات‌ كزازي‌.
Tetanize (ط‌ب‌) بحالت‌ انقباض‌ دائم‌ در اوردن‌.
Tetanus كزاز، تشنج‌.
Tetched (dehcet) مختل‌، بهم‌ خورده‌.
Tetchy زودرنج‌، تند مزاج‌، ناراضي‌ نما، كج‌ خلق‌.
Tete A Tete دوبدو، محرمانه‌، گفتگوي‌ دو بدو.
Tether كمند، افسار، حدود، وسعت‌، افسار كردن‌.
Tetherball نوعي‌ بازي‌ دو نفره‌ با راكت‌ وتوپ‌.
Tetr (-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌
Tetr چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌.
Tetra (-rtet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌
Tetra چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌.
Tetrad چهار، گروه‌ چهارتايي‌، اربعه‌، چهارارزشي‌.
Tetraethyl شامل‌ چهاردسته‌ اتيل‌ در هر ملكول‌.
Tetrafluoride فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌.
Tetragonal (هن.) داراي‌ چهار زاويه‌، چهار كنجي‌.
Tetrahedral چهار ضلعي‌.
Tetrahedron (هن.) جسم‌ چهار سط‌حي‌، چهار ضلعي‌.
Tetrahydrate تركيب‌ شيميايي‌ شامل‌ چهار مولكول‌ اب‌.
Tetrahydroxy داراي‌ چهار هيدروكسيل‌ در هر ملكول‌.
Tetralogy (يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌، چهار درام‌ يا تراژدي‌.
Tetramer ماده‌ مركبي‌ كه‌ از چهار واحد تشكيل‌ شده‌ باشد.
Tetramerous چهار جزيي‌، چهارتايي‌، چهارپر.
Tetrameter شعر چهار وتدي‌، چهار وزني‌.
Tetrandrous داراي‌ چهار كاسبرگ‌.
Tetrapetalous داراي‌ چهار گلبرگ‌.
Tetraploid چهارتايي‌، چهارلا، چهارگانه‌.
Tetraploidy چهارتايي‌.
Tetrapterous چهارباله‌، داراي‌ چهار بال‌، چهار جناحي‌.
Tetrarch استاندار، والي‌ بخش‌ هاي‌ چهارگانه‌ امپراتوري‌.
Tetrarchy يكي‌ از استانهاي‌ چهارگانه‌، حكومت‌ چهار نفري‌.
Tetraspore (گ‌.ش‌.) گروهي‌ متشكل‌ از چهار هاگ‌.
Tetrasporic (suoropsartet) چهار هاگي‌.
Tetrasporous (ciropsartet) چهار هاگي‌.
Tetrastichous چهاربيتي‌، چهار جزيي‌.
Tetratomic (ش‌.) چهار اتمي‌، چهار ظ‌رفيتي‌.
Tetravalent چهار ظ‌رفيتي‌، چهار بنياني‌.
Tetrode (برق‌) لامپ‌ چهار قط‌بي‌.
Tetroxide (ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌، تركيب‌ چهار
Tetroxide اكسيژني‌.
Tetter بيماريهاي‌ تاول‌ دار پوست‌ مثل‌ زرد زخم‌.
Teuton نژادقديمي‌ ژرمن‌، توتني‌.
Teutonic توتني‌، از نژاد قديم‌ الماني‌، زبان‌ قديم‌ توتني‌.
Teutonism عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌.
Teutonize ساكن‌ المان‌ كردن‌، به‌ الماني‌ ترجمه‌ كردن‌.
Texas تكزاس‌.
Texas استان‌ تكزاس‌ دركشورهاي‌ متحده‌ امريكا، وابسته‌ به‌
Texbookish وابسته‌ به‌ كتاب‌ درسي‌، شبيه‌ متن‌ كتب‌ درسي‌.
Text متن‌، نص‌، موضوع‌، كتاب‌ درسي‌، مفاد.
Text متن‌.
Textbook كتاب‌ درسي‌، كتاب‌ اصلي‌ دريك‌ موضوع‌، رساله‌.
Textile پارچه‌، پارچه‌ بافته‌، در (جمع‌) منسوجات‌.
Textual مربوط‌ به‌ متن‌ يا نص‌، لفظ‌ي‌، متني‌.
Textual Critic نقدگر متون‌ ادبي‌، ناقد ادبي‌، منقد، نقد ادبي‌ متون‌.
Textuary مربوط‌ به‌ متن‌، لفظ‌ي‌، متني‌، متن‌.
Textural بافتني‌، منسوج‌، بافته‌.
Texture بافندگي‌، شالوده‌، بافته‌، پارچه‌ منسوج‌، بافت‌،
Texture تاروپود، داراي‌ بافت‌ ويژه‌اي‌ نمودن‌.
Thai اهل‌ كشور تايلند، زبان‌ رسمي‌ تايلند.
Thalamic (sumalaht) (تش‌.) تالاموس‌، ماده‌ خاكستري‌ مغز مياني‌.
Thalamus (cimalaht) (تش‌.) تالاموس‌، ماده‌ خاكستري‌ مغز مياني‌.
Thalassic دريايي‌، اقيانوسي‌، مربوط‌ به‌ دريا ياخليج‌، بحري‌.
Thalassocracy حكومت‌ بر درياها، سلط‌ه‌ دريايي‌، درياسالاري‌.
Thalassocrat فرمانرواي‌ درياها، مسلط‌ بر دريا.
Thaler يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌.
Thallic (ش‌.) مربوط‌ به‌تاليوم‌ وتركيبات‌ ان‌.
Thallium (ش‌.) تاليوم‌، عنصر فلزي‌ مشتق‌ از الومينيوم‌ بعلامت‌ IT.
Thallogenous ايجاد كننده‌ تاليوم‌.
Thalloid (گ‌.ش‌.) ريسه‌اي‌ شكل‌، ريسه‌اي‌، ساقه‌اي‌.
Thallophyte (گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار، از جنس‌ ريسه‌ داران‌.
Thallous (ش‌.) مربوط‌ به‌تاليوم‌.
Thallus (گ‌.ش‌.) پايه‌، ريسه‌، ساقه‌، بدنه‌ گياه‌.
Than نسبت‌ به‌، تا، كه‌، تا اينكه‌، بجز، غير از.
Thane (ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌، تيولدار ازاده‌.
Thaneship قلمرو يا موقعيت‌ ومقام‌ خان‌، مقام‌ خاني‌.
Thank سپاسگزاري‌ كردن‌، تشكر كردن‌.
Thank تشكر، سپاس‌، سپاسگزاري‌، اظ‌هارتشكر، تقدير،
Thanker سپاسگزار.
Thankful سپاسگزار، متشكر، ممنون‌، شاكر.
Thankless ناسپاس‌، حق‌ ناشناس‌، ناشكر، بيهوده‌.
Thanksgiving سپاسگزاري‌، شكر گزاري‌.
Thanksgiving Day (امر.) چهارمين‌ پنجشنبه‌ ماه‌ نوامبر، روزشكرگزاري‌.
Thankworthy قابل‌ سپاسگزاري‌، قابل‌ تشكر، قابل‌ شكر.
That ان‌، اشاره‌ بدور، ان‌ يكي‌، كه‌، براي‌ انكه‌.
Thatch كاه‌ وپيزر مخصوص‌ اندود وپوشش‌ بام‌، كاهگل‌، كاه‌ پوش‌
Thatch كردن‌، كاه‌ اندود كردن‌.
Thaumaturgic سحر.
Thaumaturgic مربوط‌ به‌ معجزه‌ يا كار خارق‌ العاده‌، خارق‌ العاده‌،
Thaumaturgy معجزه‌، جادو، كار خارق‌ العاده‌، خرق‌ عادت‌، معجزه‌،
Thaumaturgy اعجاز.
Thaw اب‌ شدن‌ (يخ‌ و غيره‌)، گداختن‌، گرم‌ شدن‌.
The حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌.
The Dansant ته‌ دانسان‌، مجلس‌ چاي‌ ورقص‌ عصرانه‌.
Theater (ertaeht) تئاتر، تماشاخانه‌، بازيگر خانه‌، تالار
Theater سخنراني‌.
Theater In The Round تماشاخانه‌ داراي‌ صحنه‌ مدور.
Theatergoer شخصي‌ كه‌ مكرر به‌ تئاتر ميرود، تماشاخانه‌ رو.
Theatre سخنراني‌.
Theatre (retaeht) تئاتر، تماشاخانه‌، بازيگر خانه‌، تالار
Theatrical وابسته‌ به‌ تماشاخانه‌، تئاتري‌، در خور تماشا.
Theatricalism تماشاخانه‌ مسلكي‌.
Theatricalism تماشاخانه‌ گرايي‌، پيروي‌ از روش‌ تماشاخانه‌،
Theatricalize اوردن‌.
Theatricalize تماشاخانه‌اي‌ كردن‌، بصورت‌ تاتر در اوردن‌، بروي‌ صحنه‌
Theatrics فن‌ نمايش‌ وتاتر.
Theca (گ‌.ش‌. - ج‌.ش‌.) پوشش‌، كپسول‌، كيسه‌، غلاف‌.
Thecal (etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار، غلاف‌ دار.
Thecate (laceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار، غلاف‌ دار.
Thee تورا، ترا، بتو.
Theft دزدي‌، سرقت‌.
Thegn (enaht) (حق.قديم‌ انگليس‌) خان‌، تيولدار ازاده‌.
Thein (enieht) (ش‌.) تئين‌ كه‌ درچاي‌ يافت‌ ميشود.
Theine (nieht) (ش‌.) تئين‌ كه‌ درچاي‌ يافت‌ ميشود.
Their شان‌، خودشان‌، مال‌ ايشان‌، مال‌ انها.
Theism اعتقاد بخدا، خدا شناسي‌، توحيد، يزدان‌ گرايي‌.
Theist يزدان‌ گراي‌، معتقد بخدا، خدا شناس‌، موحد، خدا پرست‌.
Theistic يزدان‌ گرايانه‌، خدا پرستانه‌.
Them ايشان‌ را، بايشان‌، بانها.
Thematic مقاله‌اي‌.
Thematic فرهشتي‌، ريشه‌اي‌، مربوط‌ بموضوع‌، موضوعي‌، مط‌لبي‌،
Theme مدار، نت‌، شاهد.
Theme موضوع‌، مط‌لب‌، مقاله‌، فرهشت‌، انشاء، ريشه‌، زمينه‌،
Theme Song (مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌، قط‌عه‌
Theme Song تكراري‌.
Themselves خودشان‌، خودشانرا.
Then انوقتي‌، متعلق‌ بان‌زمان‌.
Then سپس‌، پس‌ (از ان‌)، بعد، انگاه‌، دران‌ هنگام‌، در انوقت‌،
Thenar (تش‌.) (وابسته‌ به‌) كف‌ دست‌ يا كف‌ پا، برامدگي‌ كف‌ دست‌.
Thence از انجا، از ان‌ زمان‌، پس‌ از ان‌، از ان‌ جهت‌، ديگر.
Thenceforth از ان‌ پس‌، سپس‌.
Thenceforward از ان‌ پس‌، از انجا ببعد، از ان‌ وقت‌.
Theocentric متوجه‌ بخدا، خدا گراي‌، خدا دوست‌، خدا مركز.
Theocentricity (msirtnecoeht) توجه‌بخدا، خدا دوستي‌.
Theocentrism (yticirtnecoeht) توجه‌بخدا، خدا دوستي‌.
Theocracy يزدان‌ سالاري‌، حكومت‌ خدا، حكومت‌ روحانيون‌.
Theocrat خداوند كشور، ط‌رفدار يزدان‌ سالاري‌.
Theocratic مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌، مربوط‌ به‌ خدا سالاري‌.
Theodicy اعتقاد بعدالت‌ خدايي‌.
Theodolite تئودوليت‌، دوربين‌ مهندسي‌، زاويه‌سنج‌ ط‌ول‌ ياب‌.
Theogonic وابسته‌ به‌ مط‌العه‌ وشناسايي‌ اجداد واعقاب‌ خدايان‌.
Theogony خدايان‌.
Theogony نسب‌ نامه‌ خدايان‌، مط‌العه‌ وشناسايي‌ اجداد واعقاب‌
Theolog علوم‌ ديني‌.
Theolog (eugoloeht) متخصص‌ الهيات‌، دانشمند علم‌ دين‌، ط‌لبه‌
Theologian متخصص‌ الهيات‌، حكيم‌ الهي‌، خداشناس‌.
Theological وابسته‌ بعلوم‌ الهي‌.
Theologize درعلم‌ الهيات‌ بحث‌ كردن‌.
Theologue علوم‌ ديني‌.
Theologue (goloeht) متخصص‌ الهيات‌، دانشمند علم‌ دين‌، ط‌لبه‌
Theology يزدان‌ شناسي‌، علم‌ دين‌، الهيات‌، حكمت‌ الهي‌، خدا شناسي‌
Theonomous توسط‌ خدا حكومت‌ واداره‌ شده‌.
Theonomy حكومت‌ خدايي‌، كشوري‌ كه‌ خدا پادشاه‌ ان‌ باشد.
Theophanic وابسته‌ به‌ تجلي‌ خدا به‌ انسان‌.
Theophany تجلي‌ خدا به‌انسان‌، ظ‌هور خدا به‌ انسان‌.
Theorem قضيه‌، برهان‌، مسئله‌، قاعده‌، نكره‌.
Theorem قضيه‌.
Theorematic برهاني‌، متضمن‌ برهان‌، قضيه‌اي‌، مبني‌ بر قاعده‌.
Theoretical نظ‌ري‌.
Theoretician (tsiroeht=) نگرشگر، ويژه‌گر در تئوري‌.
Theorist متخصص‌ علوم‌ نظ‌ري‌، نگرشگر، ط‌رفدار استدلال‌ نظ‌ري‌.
Theorization نگرشگري‌، تحقيقات‌ نظ‌ري‌، استدلال‌ نظ‌ري‌.
Theorize فرضيه‌ بوجود اوردن‌، فرضيه‌اي‌ بنياد نهادن‌.
Theorize نگرشگري‌ كردن‌، استدلال‌ نظ‌ري‌ كردن‌، تحقيقات‌ نظ‌ري‌ كردن‌،
Theorizer نگرشگر، تئوري‌ باف‌.
Theory اصول‌ نظ‌ري‌، علم‌ نظ‌ري‌، اصل‌ كلي‌، فرض‌ علمي‌، تحقيقات‌
Theory نظ‌ري‌، نگرش‌، نظ‌ريه‌.
Theory نظ‌ريه‌، نگره‌، فرضيه‌.
Theosophical وابسته‌ به‌ عرفان‌، عرفاني‌.
Theosophist عارف‌، اهل‌ عرفان‌.
Theosophy عرفان‌، خدا شناسي‌، حكمت‌ الهي‌.
Therapeusis (scituepareht=) مبحث‌ تداوي‌، درمان‌ شناسي‌.
Therapeutic درماني‌، وابسته‌به‌ درمان‌ شناسي‌، معالج‌.
Therapeutist (tsipareht) (ط‌ب‌) متخصص‌ درمان‌ شناسي‌، درمان‌ شناس‌.
Therapist (tsituepareht) (ط‌ب‌) متخصص‌ درمان‌ شناسي‌، درمان‌ شناس‌.
Therapy (ط‌ب‌) درمان‌، معالجه‌، مداوا، تداوي‌.
There موضوع‌، انجا، ان‌ مكان‌.
There انجا، درانجا، به‌ انجا، بدانجا، در اين‌ جا، دراين‌
Thereabout دران‌ حدود، درهمان‌ نزديكي‌، تقريبا.
Thereafter پس‌ از ان‌، از ان‌ پس‌، بعد از ان‌، بعدها.
Thereat از ان‌ بابت‌، در انجا.
Thereby بدان‌ وسيله‌، از ان‌ راه‌، بموجب‌ ان‌ در نتيجه‌.
Therefore سپس‌.
Therefore براي‌ ان‌ (منظ‌ور)، از اينرو، بنابر اين‌، بدليل‌ ان‌،
Therefrom از ان‌، ازانجا، ناشي‌ از ان‌.
Therein دران‌، درانجا، از ان‌ بابت‌، از ان‌ حيث‌.
Thereinafter پيرو ان‌، بدنبال‌ ان‌، درتعقيب‌ ان‌، بعدا.
Thereinto درداخل‌ ان‌ در جزء ان‌، در ضمن‌ ان‌.
Thereon بر ان‌، بر اين‌، روي‌ ان‌، درانجا.
Thereto بان‌، بدان‌، بعلاوه‌.
Theretofore تا انزمان‌، پيس‌ از انوقت‌.
Thereunder در زير ان‌، بموجب‌ ان‌، در ذيل‌ ان‌.
Thereunto بان‌، بدان‌، بضميميه‌ ان‌، پيوسته‌ به‌ ان‌.
Thereupon درنتيجه‌، بنابراين‌، بيدرنگ‌، پس‌ از ان‌.
Therewith باان‌ (نامه‌ يا قرارداد)، به‌ پيوست‌، دران‌ هنگام‌،
Therewith بدانوسيله‌، بيدرنگ‌، فورا، درنتيجه‌ ان‌، از ان‌ بابت‌،
Therewith علاوه‌ بر اين‌، بعلاوه‌.
Theriac ترياق‌، معجون‌، پادزهر، شيره‌قند، ترياقي‌.
Therm حمام‌، داغ‌، حمام‌ عمومي‌، گرما.
Therm كالري‌ كوچك‌، معادل‌ هزار كالري‌ بزرگ‌، واحد گرما،
Thermae چشمه‌ اب‌ گرم‌، حمام‌ اب‌ گرم‌.
Thermal دمايي‌، گرمايي‌، حرارتي‌، گرم‌.
Thermal گرمايي‌، حرارتي‌.
Thermal Spring چشمه‌ اب‌ گرم‌.
Thermic گرمايي‌، وابسته‌ بگرما، حرارتي‌.
Thermionic Tube به‌ الكترود منتشر ميشود، لوله‌گرمايوني‌.
Thermionic Tube لوله‌ الكتروني‌ كه‌ دران‌ الكترون‌ بوسيله‌ حرارت‌ دادن‌
Thermistor رزيستور برقي‌، الت‌ مقاوم‌ در مقابل‌ برق‌.
Thermistor مقاومت‌ گرمايي‌.
Thermocoagulation (درجراحي‌) دلمه‌ شدن‌ نسوج‌ در اثر حرارت‌.
Thermocouple (الكتريسته‌) وسيله‌ اندازه‌ گيري‌ اختلاف‌ درجه‌ حرارت‌.
Thermocouple جفت‌ گرمايي‌، ترموكوپل‌.
Thermoduric قادر به‌ استقامت‌ در برابر حرارت‌ زياد، دماپاي‌.
Thermodynamic وابسته‌ بعلم‌ ترموديناميك‌، دماپويا.
Thermodynamics باحرارت‌.
Thermodynamics دانش‌ دماپويايي‌، مبحث‌ فعاليت‌ مكانيكي‌ ورابط‌ه‌ ان‌
Thermoelectric وابسته‌ به‌ رابط‌ه‌ برق‌ وحرارت‌، دما برقي‌.
Thermoelectricity ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌، دما برق‌.
Thermoelectron الكتروني‌ كه‌ در اثر گرما صادر شود.
Thermogram دمانگاشت‌، گرمانگار، دمانگاره‌.
Thermograph گرمانما، گرماسنج‌ خودكمار، دمانما.
Thermographer كسي‌ كه‌ گرماسنجي‌ كند، دمانگار.
Thermographic وابسته‌ به‌ گرما سنجي‌ يا دمانگاري‌.
Thermography دمانگاري‌، گرمانگاري‌.
Thermolabile بي‌ ثبات‌ يا ناپايدار درمقابل‌ حرارت‌، دماناپاي‌.
Thermolysis (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌، تحليل‌ حرارت‌ بدن‌.
Thermolytic وابسته‌ به‌تحليل‌ گرما، وابسته‌ به‌ تجزيه‌ در اثر گرما.
Thermometer (ertemomreht) گرماسنج‌، گرمانما، ميزان‌ الحراره‌،
Thermometer درجه‌، دماسنج‌.
Thermometer گرماسنج‌، حرارت‌ سنج‌.
Thermometre (rtemomreht) گرماسنج‌، گرمانما، ميزان‌ الحراره‌،
Thermometre درجه‌، دماسنج‌.
Thermometric وابسته‌ به‌ گرماسنج‌، وابسته‌ به‌ گرماسنجي‌.
Thermometry گرماسنجي‌، دماسنجي‌.
Thermonuclear وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌.
Thermophile گرمادوست‌، دمادوست‌، دماگرايي‌.
Thermophilic گرماگراي‌.
Thermopile پيل‌ گرماسنج‌.
Thermoplastic قابل‌ ارتجاع‌ يا نرمش‌ پذير دراثر حرارت‌.
Thermoplasticity قابلت‌ ارتجاع‌ يا نرمش‌ پذيري‌ در مقابل‌ حرارت‌.
Thermoregulation تنظ‌يم‌ حرارت‌.
Thermoregulator ترموستات‌، دستگاه‌ تنظ‌يم‌ حرارت‌.
Thermoregulatory وابسته‌ تنظ‌يم‌ حرارت‌.
Thermos فلاسك‌، ترمس‌، قمقمه‌، محفظ‌ه‌ ياظ‌رف‌ عهايق‌ حرارت‌.
Thermoscope دستگاه‌ گرمابين‌، گرماياب‌، دمابين‌.
Thermosetting قابل‌ سفت‌ شدن‌ در مقابل‌ حرارت‌.
Thermostability قابليت‌ استحكام‌ در مقابل‌ حرارت‌.
Thermostable باثبات‌ در اثر حرارت‌.
Thermostat (.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما، دستگاه‌ تنظ‌يم‌گرما،
Thermostat (.tv):بوسيله‌الت‌ تعديل‌ گرماكنترل‌ كردن‌.
Thermotactic دماواكنشي‌.
Thermotaxis تحرك‌ در اثر گرما، تنظ‌يم‌ خود بخود حرارت‌ در بدن‌،
Thermotaxis دماواكنش‌.
Thermotropic گرماگراي‌، علاقمند به‌ گرما، دماگراي‌.
Thermotropism دماگرايي‌، حساسيت‌ نسبت‌ به‌ گرما، گرماگرايي‌.
Therof از ان‌، وابسته‌ بان‌، متعلق‌ بان‌، از انجا.
Thesaurus قاموس‌، مجموعه‌ اط‌لاعات‌.
Thesaurus گنجينه‌، خزانه‌، انبار، مخزن‌، (مج.) فرهنگ‌ جامع‌،
These اينها، اينان‌.
Theseus يا تيسوس‌.
Theseus قهرمان‌ يوناني‌ فاتح‌ امازون‌ ها، (افسانه‌ يونان‌) تزه‌
Thesis پايان‌ نامه‌، رساله‌ دكتري‌، قضيه‌، فرض‌، (مو.) ضرب‌ قوي‌.
Thespian وابسته‌ به‌ تسپيس‌ شاعر يوناني‌، هنرپيشه‌.
Thetic (laciteht) وضع‌ شده‌، مقرر، معين‌، ثابت‌، مط‌لق‌،
Thetic وابسته‌ به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌.
Thetical به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌.
Thetical (citeht) وضع‌ شده‌، مقرر، معين‌، ثابت‌، مط‌لق‌، وابسته‌
Thetis (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ دريايي‌، مادر اشيل‌.
Theurgic جادويي‌، سحرانگيز، جادوگر، ساحر.
Theurgist معجزه‌ كننده‌، جادوگر.
Theurgy معجزه‌، جادو، سحر.
Thews نيروي‌ عضلاني‌، عضله‌، عادت‌، راه‌ورسم‌، رفتار، مشي‌،
Thews تقوي‌، وتر.
They انها، ايشان‌، انان‌.
They'd (dluow yeht، dah yeht=).
They'll (llahs yeht، lliw yeht=).
They're (era yeht=).
They've (devah yeht=).
Thiaminase تياميناز، انزيمي‌ كه‌ از بين‌ بردن‌ تيامين‌ را تسريع‌
Thiaminase ميكند.
Thick ابري‌، گرفته‌، زياد، پرپشت‌.
Thick كلفت‌، ستبر، صخيم‌، غليظ‌، سفت‌، انبوه‌، گل‌ الود، تيره‌،
Thick And Thin در هر حال‌، در دشواري‌ وسهولت‌، راسخ‌.
Thick Film Circuit مدار غشايي‌ ضخيم‌.
Thick Skinned پوست‌ كلفت‌، بي‌ احساس‌.
Thick Witted كودن‌، خشك‌ مغز، بي‌ ذوق‌.
Thicken تر شدن‌، غليظ‌ شدن‌.
Thicken كلفت‌ كردن‌، ستبر كردن‌، ضخيم‌ كردن‌، پرپشت‌ كردن‌، كلفت‌
Thickener ضخيم‌ ساز، غليظ‌ كننده‌، پرپشت‌ كننده‌.
Thicket بيشه‌، درختزار انبوه‌.
Thicketed پوشيده‌ شده‌ بوسيله‌ جنگل‌ ودرخت‌ زار.
Thickety بيشه‌ زار، بيشه‌ مانند.
Thickheaded احمق‌، نادان‌، كم‌ هوش‌، خرف‌.
Thickish (ylkciht) نسبتا ضخيم‌، نسبتا انبوه‌.
Thickly (hsikciht) نسبتا ضخيم‌، نسبتا انبوه‌.
Thickset انبوه‌، پرپشت‌، تنگ‌ هم‌، تنگ‌، كلفت‌، قط‌ور.
Thief دزد، سارق‌.
Thieve دزدي‌ كردن‌، دزديدن‌.
Thievery دزدي‌، سرقت‌.
Thievish دزدان‌.
Thievish خوگرفته‌ به‌دزدي‌، دست‌ كج‌، دزدوار، دزدانه‌، درخور
Thigh (تش‌.) ران‌.
Thighbone استخوان‌ ران‌.
Thightrope ط‌ناب‌ بندبازي‌.
Thimble انگشتانه‌، لوله‌ فلزي‌ كوتاه‌.
Thimbleberry (گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌.
Thimbleful باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌، يك‌ خرده‌، يك‌ جرعه‌.
Thimblerig شعبده‌ بازي‌ كردن‌، (بوسيله‌ فنجان‌ بازي‌) گول‌ زدن‌،
Thimblerig فريب‌ دادن‌، مغبون‌ كردن‌.
Thimblerigger فنجان‌ باز، مهره‌ باز، شعبده‌ باز، فريبكار.
Thimbleweed (گ‌.ش‌.) شقايق‌ نعمان‌، شبدر چمني‌.
Thin كردن‌، كم‌ كردن‌، رقيق‌ كردن‌، لاغر كردن‌، نازك‌شدن‌، كم‌
Thin نازك‌، باريك‌، لاغر، نزار، كم‌ چربي‌، كم‌ پشت‌، رقيق‌، كم‌
Thin مايه‌، سبك‌، رقيق‌ و ابكي‌، كم‌ جمعيت‌، بط‌ور رقيق‌، نازك‌
Thin پشت‌ كردن‌.
Thin Film Circuit مدار غشايي‌ نازك‌.
Thin Skinned داراي‌ پوست‌ نازك‌، پوست‌ نازك‌، (مج.) حساس‌، نازك‌
Thin Skinned نارنجي‌.
Thine از ان‌ تو، مال‌ تو.
Thing چيز، شي‌ء، كار، اسباب‌، دارايي‌، اشياء، جامه‌، لباس‌،
Thing موجود.
Thing In Itself (فلسفه‌) حقيقت‌ غايي‌، شي‌ء در نفس‌ خود.
Thingummy چيز، همان‌، اسمش‌.
Think انديشيدن‌، فكر كردن‌، خيال‌ كردن‌، گمان‌ كردن‌.
Think Piece (ز.ع‌.) مقاله‌ خبري‌ اميخته‌ با افكار وتفسيرات‌ نويسنده‌
Thinkable فكر كردني‌، انديشه‌ پذير، قابل‌ فكر، ممكن‌.
Thinker انديشمند، فكر كننده‌، متفكر، فكور.
Thinking Cap ط‌رز تفكر.
Thinner تر.
Thinner نازك‌ كننده‌، كم‌ كننده‌، رقيق‌ كننده‌، نازكتر، كم‌ پشت‌
Thinnish نسبتا لاغر.
Third سوم‌، سومي‌، ثالث‌، يك‌ سوم‌، ثلث‌، به‌ سه‌ بخش‌ تقسيم‌ كردن‌
Third Base بيس‌ بال‌.
Third Base موضع‌ بازيكن‌ براي‌ دفاع‌ منط‌قه‌ دورپايگاه‌ سوم‌ در بازي‌
Third Class سومين‌ دسته‌، درجه‌ سوم‌، بليط‌ درجه‌ 3.
Third Degree درجه‌ سوم‌، رتبه‌ سوم‌.
Third Dimension بعد سوم‌، ضخامت‌، كلفتي‌، وابسته‌ به‌ بعد سوم‌.
Third Estate (ط‌بقه‌) عوام‌.
Third Party شخص‌ ثالث‌.
Third Person سوم‌ شخص‌.
Third Rate درجه‌ سوم‌، پست‌.
Third Rater درجه‌ سوم‌.
Third Ventricle (تش‌.) بط‌ن‌ مياني‌ مغز.
Thirl دريدن‌، گرفتار كردن‌، محدود كردن‌.
Thirl سوراخ‌، حفره‌، پنجره‌، لرزش‌، ط‌نين‌، سوراخ‌ سوراخ‌ كردن‌،
Thirst تشنگي‌، عط‌ش‌، ارزومندي‌، اشتياق‌، تشنه‌بودن‌، ارزومند
Thirst بودن‌، اشتياق‌ داشتن‌.
Thirster تشنه‌.
Thirsty تشنه‌، عط‌ش‌ دار، خشك‌، بي‌ اب‌، مشتاق‌.
Thirteen سيزده‌، عدد سيزده‌.
Thirteenth سيزدهم‌، سيزدهمين‌، يك‌ سيزدهم‌.
Thirtieth سي‌ ام‌، سي‌امين‌، يك‌ سي‌ ام‌.
Thirty سي‌، عدد سي‌.
This اين‌، (صورت‌ جمع‌ ان‌ eseht است‌).
Thistle (گ‌.ش‌.) خار، بوته‌ خار، شوك‌، باد اور، شوك‌ مبارك‌،
Thistle تاتاري‌.
Thistledwon زائده‌ پر مانند خار، كرك‌ هاي‌ روي‌ خار.
Thistly خاردار.
Thither انجا، به‌ انجا، بدانسو، به‌ انط‌رف‌، انط‌رف‌ تر، دورتر.
Thitherto تا ان‌ زمان‌، تا ان‌ موقع‌، تاقبل‌ از ان‌.
Thitherward (sdrawrehtiht=) بانط‌رف‌، بدانسو.
Thitherwards (drawrehtiht=) بانط‌رف‌، بدانسو.
Tho اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌).
Thole كشيدن‌، تحمل‌ كردن‌، گذاردن‌، اجازه‌ دادن‌، چوب‌ يا ميله‌
Thole اهرم‌ پارو، گنبد، قبه‌.
Tholepin ميل‌ پاروگير، اهرم‌ لوله‌ توپ‌.
Thomas توماس‌، توما، اسم‌ خاص‌ مذكر.
Thong تسمه‌، قيش‌، شلاق‌ زدن‌، باتسمه‌ بستن‌.
Thor (نج.) برج‌ ثور، گاو.
Thoracic صدري‌، وابسته‌ به‌ قفسه‌ سينه‌.
Thoracic Duct (تش‌.) مجراي‌ سينه‌، مجراي‌ صدري‌.
Thoracotomy عمل‌ جراحي‌ شكافتن‌ جدار سينه‌.
Thorax سينه‌، صدر، قفسه‌ سينه‌.
Thorn خار، تيغ‌، سرتيز، موجب‌ ناراحتي‌، تيغ‌ دار كردن‌.
Thorn Apple (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار.
Thornback (ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار.
Thornbush (گ‌.ش‌.) بوته‌ خاردار، بوته‌ خار، تمشك‌ جنگلي‌.
Thornless بي‌ خار.
Thornlike خارمانند.
Thorny تيغستان‌، خاردار، تيغ‌ تيغي‌، خار مانند.
Thoro (hguoroht=) (امر.) كامل‌، تمام‌، تمام‌ وكمال‌.
Thorough از اول‌ تا اخر، بط‌ور كامل‌، كامل‌، تمام‌.
Thorough Paced قابل‌، حسابي‌.
Thorough Paced دقيق‌ گام‌، خوش‌ روش‌، بهمه‌ جور قدم‌ تربيت‌ شده‌(اسب‌)،
Thoroughbrace تسمه‌ چرمي‌ متصل‌ كننده‌ بدنه‌ كالسكه‌ به‌ فنر.
Thoroughbred اصيل‌، خوش‌ جنس‌، باتجربه‌، كارديده‌.
Thoroughfare راه‌ عبور، شارع‌ عام‌، شاهراه‌، معبر.
Thoroughgoing بسيار دقيق‌، تمام‌ وكمال‌.
Those انها، انان‌.
Thou تو، توبكسي‌ خط‌اب‌ كردن‌، يك‌ هزار دلار.
Though بهرحال‌، باوجود ان‌، بهرجهت‌، اگرچه‌، گرچه‌، هرچند با
Though اينكه‌، باوجوداينكه‌، ولو، ولي‌.
Thought گمان‌، انديشه‌، فكر، افكار، خيال‌، عقيده‌، نظ‌ر، قصد،
Thought سر، مط‌لب‌، چيزفكري‌، استدلال‌، تفكر.
Thought Out تفكر شده‌، فكر شده‌، سنجيده‌، مط‌العه‌ شده‌.
Thoughtful انديشمند، باملاحظ‌ه‌، بافكر، فكور، متفكر، انديشناك‌.
Thoughtless بي‌ فكر، بي‌ ملاحظ‌ه‌، لاقيد، ناشي‌ از بي‌ فكري‌.
Thoughtway ط‌رز تفكر.
Thousand هزار.
Thousandth يك‌ هزارم‌، يك‌ هزار، هزارم‌.
Thraldom (modllarht) بندگي‌، اسارت‌، عبوديت‌.
Thrall بنده‌، غلام‌، بندگي‌، بنده‌ كردن‌.
Thralldom (modlarht) بندگي‌، اسارت‌، عبوديت‌.
Thrash كوبيدن‌، از پوست‌ دراوردن‌، كتك‌ زدن‌، كوزل‌ كوبي‌.
Thrasher كوب‌.
Thrasher كوبنده‌، از پوست‌ دراورنده‌، ماشين‌ غله‌ پاك‌ كني‌، خرمن‌
Thrasonical لاف‌ زن‌، از روي‌ لاف‌ وگزاف‌.
Thraw دردكشيدن‌، پيچ‌ خورده‌، دررفته‌.
Thraw حالت‌ نزع‌، رنج‌، درد، عصبانيت‌، خشم‌، دردبردن‌،
Thrawart پيچ‌ خورده‌، در رفته‌، خودسر، كج‌ خلق‌.
Thread حديده‌وقلاويز كردن‌، رشته‌ رشته‌ شدن‌، مثل‌ نخ‌ باريك‌ شدن‌.
Thread به‌، موجي‌ كردن‌، داراي‌ خط‌وط‌ برجسته‌ كردن‌،
Thread نخ‌، ريسمان‌، قيط‌ان‌، رزوه‌، شيارداخل‌ پيچ‌ ومهره‌، شيار،
Thread برجستگي‌، رگه‌، رشته‌، نخ‌ كردن‌، بند كشيدن‌، نخ‌ كشيدن‌
Thread نخ‌، رگه‌، نخ‌ كردن‌، بند كشيدن‌.
Threadbare (در مورد پارچه‌) نخ‌ نما، مندرس‌.
Threaded بند كشيده‌، نخ‌ كشيده‌.
Threading بند كشي‌، نخ‌ كشي‌.
Threadless بي‌ نخ‌.
Threadlike نخ‌ مانند.
Thready باريك‌.
Thready نخ‌ مانند، باريك‌، نازك‌، چسبناك‌، رشته‌ رشته‌، باصداي‌
Threap سرزنش‌ كردن‌، زدن‌، اصرار كردن‌.
Threat تهديد، تهديد كردن‌، ترساندن‌.
Threaten تهديد كردن‌ ترساندن‌، خبردادن‌ از.
Threatener تهديد كننده‌، ترساننده‌.
Three سه‌، شماره‌ 3.
Three Address با سه‌ نشاني‌.
Three Decker هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌.
Three Dimensional سه‌ بعدي‌.
Three Fold سه‌ برابر، سه‌ لا، سه‌ دفعه‌، سه‌ مرتبه‌، سه‌ گانه‌.
Three Gaited (درمورد اسب‌) يورتمه‌ رو.
Three Handed سه‌ نفره‌، سه‌ دستي‌.
Three Input Adder افزايشگر با سه‌ ورودي‌.
Three Legged داراي‌ سه‌ پا، سه‌ پايه‌، سه‌ پا.
Three Phase (در برق‌) سه‌ فاز.
Three Piece درست‌ شده‌ از سه‌ قسمت‌، سه‌ پارچه‌، سه‌ تكه‌.
Three Ply سه‌ لا، سه‌ لايه‌.
Three Square داراي‌ سه‌ ضلع‌ مساوي‌، بشكل‌ مثلث‌، سوهان‌ اهنگري‌ داراي‌
Three Square مقط‌ع‌ مثلث‌ شكل‌.
Threepence سكه‌ سه‌ پني‌.
Threepenny داراي‌ ارزش‌ سه‌ پني‌.
Threescore شصت‌، شصت‌ تايي‌، سه‌ ضرب‌ در بيست‌.
Threesome سه‌ نفري‌، بازي‌ سه‌ نفري‌.
Thremmatology (ز.ش‌.) علم‌ پرورش‌ گياهان‌ وجانوران‌ اهلي‌.
Threnode مرثيه‌، سوگ‌ نامه‌.
Threnodist مرثيه‌ خوان‌، روضه‌ خوان‌، مرثيه‌ نويس‌.
Threnody مرثيه‌، سوگ‌ شعر، شعر عزا.
Thresh كوبيدن‌، از پوست‌ دراوردن‌، خرمن‌ كوبي‌ كردن‌.
Thresher امريكاواروپا(sunipluv saipola).
Thresher ماشين‌ خرمن‌ كوب‌، (ج‌.ش‌.) كوسه‌ماهي‌ درنده‌ سواحل‌
Threshing Machine ماشين‌ غله‌ پوست‌ كني‌، ماشين‌ خرمن‌ كوبي‌.
Threshold استانه‌، استانه‌ مانند، استانه‌اي‌.
Threshold استانه‌، سرحد.
Threshold Element عنصر استانه‌اي‌.
Threshold Function تابع‌ استانه‌اي‌.
Threshold Gate دريچه‌ استانه‌اي‌.
Threshold Logic منط‌ق‌ استانه‌اي‌.
Threshold Value ارزش‌ استانه‌اي‌.
Threshold Voltage اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌.
Threw (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht)، پرتاب‌ كرد، انداخت‌.
Thrice سه‌ بار، سه‌ دفعه‌، سه‌ مرتبه‌.
Thrift صرفه‌ جويي‌، خانه‌ داري‌، عقل‌ معاش‌.
Thriftless ولخرج‌، بي‌ عقل‌ معاش‌، دست‌ بباد.
Thrifty خانه‌ دار، صرفه‌ جو، مقتصد.
Thrill هيجان‌، بهيجان‌ اوردن‌، بتپش‌ دراوردن‌، لرز، لرزه‌.
Thriller مختلج‌.
Thriller (هر چيز) هيجان‌ انگيز، مرتعش‌ كننده‌، بلرزه‌ دراورنده‌،
Thrive پيشرفت‌ كردن‌، رونق‌ يافتن‌، كامياب‌ شدن‌.
Throat گلو، ناي‌، دهانه‌، (مج.) صدا، دهان‌، از گلو ادا كردن‌.
Throatlatch تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد.
Throaty داراي‌ گلوي‌ بزرگ‌، داراي‌ صداي‌ گرفته‌ وخشن‌.
Throb تپش‌، زدن‌، تپيدن‌، لرزيدن‌، تپش‌ داشتن‌، ضربان‌.
Throe تير كشيدن‌ (درد)، زايمان‌، رنج‌، گيرودار.
Thromboplastic تسريع‌ كننده‌ انعقاد خون‌.
Thrombus (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌، لخته‌.
Throne تخت‌، سرير، اورنگ‌، برتخت‌ نشستن‌.
Throng گروه‌، جمعيت‌، ازدحام‌، هجوم‌، ازدحام‌ كردن‌.
Throstle (ج‌.ش‌.) باسترك‌، دستگاه‌ پشم‌ ريسي‌.
Throttle گلو، دريچه‌ كنترل‌ بخار يا بنزين‌، خفه‌ كردن‌، گلو را
Throttle فشردن‌، جلو را گرفتن‌، جريان‌بنزين‌ را كنترل‌ كردن‌.
Throttler خفه‌ كننده‌.
Through (urht=) از ميان‌، از وسط‌، از توي‌، بخاط‌ر، بواسط‌ه‌،
Through سرتاسر، از اغاز تا انتها، كاملا، تمام‌ شده‌، تمام‌.
Through ازميان‌، از ط‌ريق‌، بواسط‌ه‌، در ظ‌رف‌، سرتاسر.
Throughither (rehtohguorht) دستپاچه‌، پريشانحال‌.
Throughother (rehtihguorht) دستپاچه‌، پريشانحال‌.
Throughout سراسر، تماما، از درون‌ و بيرون‌، بكلي‌.
Throughput توان‌ عملياتي‌، حاصل‌ كار.
Throve (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evirht)، موفق‌ شد، كامياب‌ شد.
Throw پرتاب‌، انداختن‌، پرت‌ كردن‌، افكندن‌، ويران‌ كردن‌.
Throw Away دور انداختن‌، اشغال‌، چيز دورانداخته‌، چيز بي‌ مصرف‌.
Throw Back ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌، باعث‌ تاخير شدن‌، رجعت‌،
Throw Back برگشت‌ به‌ خصال‌ نياكان‌.
Throw Down سبب‌ افتادن‌ شدن‌، ط‌رد كردن‌، رد كردن‌.
Throw Off دورانداختن‌، بيرون‌ دادن‌، فرار كردن‌ (از تعقيب‌
Throw Off كنندگان‌).
Throw Out بيرون‌ انداختن‌.
Throw Over ترك‌ كردن‌.
Throw Up بلند كردن‌، كناره‌ گيري‌ كردن‌ از، قي‌ كردن‌.-
Throwin (كلاچ‌ را) در دنده‌ انداختن‌، تزريق‌ كردن‌، مشاركت‌ كردن‌،
Throwin افزودن‌ بر.
Throwster پشم‌ باف‌، نراد.
Thru سرتاسر، از اغاز تا انتها، كاملا، تمام‌ شده‌، تمام‌.
Thru (hguorht=) از ميان‌، از وسط‌، از توي‌، بخاط‌ر، بواسط‌ه‌،
Thrum روي‌ ميز، ريشه‌ دار، مضراب‌ زدن‌، اندك‌، زرزركردن‌
Thrum (درساز)، روي‌ ميز زدن‌.
Thrum ريشه‌، ته‌ نخ‌، ريشه‌ يانخ‌ اويخته‌، صداي‌ تپ‌ تپ‌ يا زدن‌
Thrush باسترك‌، (ط‌ب‌) برفك‌.
Thrust فرو كردن‌، انداختن‌، پرتاب‌ كردن‌، چپاندن‌، سوراخ‌ كردن‌،
Thrust نيروي‌ پرتاب‌، زور، فشار.
Thrust رخنه‌ كردن‌ در، بزور بازكردن‌، نيرو، فشار موتور،
Thud تپ‌ تپ‌، هف‌ هف‌.
Thud صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌، ضربه‌، ضربه‌ هاي‌ متوالي‌،
Thug ادم‌ كش‌، بي‌ شرف‌، قاتل‌، گردن‌ كلفت‌.
Thuggee (yregguht) قتل‌، ادمكشي‌، ترور.
Thuggery (eegguht) قتل‌، ادمكشي‌، ترور.
Thuggish مثل‌ ادمكش‌.
Thuja Oil روغن‌ معط‌ر برگ‌ كاج‌ خمره‌اي‌.
Thule (در قديم‌) اخرين‌ نقط‌ه‌ شمالي‌ مسكون‌ دنيا (بعقيده‌
Thule بعضي‌ نروژ).
Thumb شست‌، باشست‌ لمس‌ كردن‌ يا ساييدن‌.
Thumb Index نويسه‌ نما.
Thumbhole حفره‌اي‌ كه‌ شست‌ دران‌ جا بگيرد، سوراخ‌ شستي‌، نويسه‌ نما
Thumbnail كوچك‌، ناخن‌ شست‌، هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد.
Thumbprint اثر شست‌، اثر شست‌ گذاشتن‌.
Thumbscrew اشكلك‌ شست‌، باشست‌ پيچاندن‌.
Thumbtack پونز، پونز زدن‌ به‌، با پونز محكم‌ كردن‌.
Thump ضربت‌، با چيز پهن‌ وسنگين‌ (مثل‌ چماق‌) زدن‌، صداي‌ تلپ‌،
Thump با صداي‌ تلپ‌ تلپ‌ زدن‌ ياراه‌ رفتن‌.
Thunder تندر، اسمان‌ غرش‌، رعد، رعد زدن‌، اسمان‌ غرش‌ كردن‌،
Thunder باصداي‌ رعد اسا ادا كردن‌.
Thunderbird وبرق‌.
Thunderbird (ج‌.ش‌.) الاگزنه‌ استراليايي‌، مرغ‌ افسانه‌اي‌ موجد رعد
Thunderbolt اذرخش‌، صاعقه‌، صاعقه‌زدن‌.
Thunderclap صداي‌ صاعقه‌ مانند، صداي‌ تندر، غرش‌ رعد.
Thundercloud ابر صاعقه‌ دار.
Thunderer تندرگر.
Thunderhead توده‌ ابري‌ كه‌ حاشيه‌اش‌ سفيد است‌ وقبل‌ از رعد وبرق‌ در
Thunderhead اسمان‌ ظ‌اهر ميشود.
Thundering رعد زن‌، صاعقه‌ انداز، غريب‌، رعد اسا.
Thunderous تندردار، رعد اسا، صاعقه‌ وار.
Thunderpeal غرش‌ رعد، صداي‌ رعد، غرش‌.
Thundershower رگبار همراه‌ با رعد وبرق‌.
Thunderstone سنگ‌ اذرخشي‌.
Thunderstorm توفان‌ تندري‌، توفان‌ همراه‌ بااذرخش‌ وصاعقه‌.
Thunderstrike مبهوت‌ شدن‌.
Thunderstrike دچار صاعقه‌ شدن‌، دچار رعد وبرق‌ شدن‌، صاعقه‌ زدن‌،
Thunderstroke صاعقه‌ زدگي‌، اصابت‌ صاعقه‌.
Thurible مجمر، بخوردان‌، بخور سوز.
Thurifer حامل‌ مجمر، حامل‌ بخوردان‌.
Thurl (ج.ش‌.) مفصل‌ خاصره‌ گوسفند.
Thursday پنج‌ شنبه‌.
Thus بدين‌ گونه‌، بدينسان‌، از اين‌ قرار، اينط‌ور، چنين‌،
Thus مثلا، بدين‌ معني‌ كه‌، پس‌، بنابر اين‌.
Thwack باچوب‌ پهن‌ كتك‌ زدن‌، زدن‌، پر كردن‌، ضربت‌.
Thwart (چيزي‌) ادامه‌ دادن‌ يا كشيدن‌.
Thwart بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌، خنثي‌ كردن‌، حائل‌ كردن‌، عقيم‌
Thwart گذاردن‌، مخالفت‌ كردن‌ با، انسداداريب‌، كج‌، در سرتاسر
Thwarter باط‌ل‌ كننده‌، خنثي‌ كننده‌، مسدود كننده‌.
Thwartwise بط‌ور اريب‌، بط‌ور متقاط‌ع‌، اريب‌، متقاط‌ع‌.
Thy مال‌ تو، ات‌، ت‌ (مثل‌ لباست‌ وخانه‌ات‌).
Thyestean ادمخوار.
Thyestes (افسانه‌ يونان‌) فرزند پلوپس‌ وبرادر اتريوس‌.
Thyme (گ‌.ش‌.) اويشن‌، صعتر.
Thymey (ymyht) اويشني‌، اويشن‌ دار.
Thymic اويشني‌، وابسته‌ به‌ غده‌ تيموس‌.
Thymus (تش‌.) غده‌ تيموس‌.
Thymy (yemyht) اويشني‌، اويشن‌ دار.
Thypatron لامپ‌ گازي‌، تايراترون‌.
Thyristor تاريستون‌.
Thyroid سپرديس‌، سپرمانند، وابسته‌ بغده‌ درقي‌.
Thyrsoid داراي‌ گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌.
Thyrsus (يونان‌ باستان‌) نيزه‌اي‌ كه‌ سر ان‌ ميوه‌ كاج‌ ويا شاخه‌
Thyrsus انگور نصب‌ شده‌، (گ‌.ش‌.)گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌.
Thyself خودت‌، خودتو.
Tiara پادشاهي‌، تاچ‌ پاپ‌، تاج‌ ياكلاه‌.
Tiara تارك‌ (korat)، كلاه‌ پادشاهي‌ (در ايران‌ قديم‌)، تاچ‌
Tibetan اهل‌ كشور تبت‌، تبتي‌.
Tibia (تش‌.) درشت‌ ني‌، قصبه‌ كبري‌.
Tibial وابسته‌ بدرشت‌ ني‌.
Tic (ط‌ب‌) انقباض‌ غير عادي‌ عضلات‌، حركات‌ غير ارادي‌ اندامها
Tick دررسيدگي‌ و تط‌بيق‌ ارقام‌ بكارميرود، خط‌نشان‌ گذاردن‌،
Tick تيك‌ تيك‌، چوبخط‌، سخت‌ ترين‌ مرحله‌، علامت‌، نشاني‌ كه‌
Tick وغريب‌ گز وغيره‌.
Tick خط‌ كشيدن‌، چوبخط‌ زدن‌، نسيه‌بردن‌، انواع‌ ساس‌ وكنه‌
Tick Fever (ط‌ب‌) تب‌ كنه‌اي‌، تب‌ راجعه‌.
Ticker ساعت‌، داراي‌ صداي‌ تيك‌ تيك‌، تلگراف‌.
Ticket كردن‌، بليط‌ دار كردن‌.
Ticket بليط‌، ورقه‌، اگهي‌، برچسب‌، برچسب‌ زدن‌ به‌، بليط‌ منتشر
Ticket بليط‌.
Tickicide داروي‌ كنه‌ كش‌.
Tickle غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌، خاريدن‌.
Tickler غلغلك‌ دهنده‌، بهم‌ زننده‌، تحريك‌ كننده‌ قمقمه‌كوچك‌.
Ticklish غلغلكي‌، حساس‌.
Ticktack (catcit) تيك‌ تاك‌، صداي‌ تپش‌ دل‌، ضربان‌، تيك‌ تيك‌.
Tictac (kcatkcit) تيك‌ تاك‌، صداي‌ تپش‌ دل‌، ضربان‌، تيك‌ تيك‌.
Tidal جزر و مدي‌، كشندي‌.
Tidal Wave موج‌ كشند.
Tidbit (tibtit) لقمه‌ چرب‌ ونرم‌، چيز عالي‌، خرده‌ ريز.
Tiddledywink (kniwydelddit) يك‌ نوع‌ بازي‌ دومينو، بچه‌.
Tiddledywinks (skniwydelddit) يك‌ نوع‌ بازي‌ دومينو، بچه‌.
Tide افتادن‌، كشند.
Tide جريان‌، عيد، كشند داشتن‌، جزر ومد ايجاد كردن‌، اتفاق‌
Tide Table نمودار جزر ومد ياكشند.
Tideland زمين‌ ساحلي‌ دستخوش‌ جزر ومد.
Tideless بي‌ كشند، بدون‌ جزر ومد، بي‌ جزر ومد، بي‌ فصل‌، بيموقع‌.
Tidemark اثر جزر ومد، اثر سيل‌، ميله‌ شاخص‌ جزر ومد، كشندنشان‌.
Tidewaiter مامور گمرك‌ لب‌ دريا، در انتظ‌ار فرصت‌، مترصد فرصت‌.
Tidewater اب‌ جزر ومد كه‌ بخشكي‌ ميرسد، (مج.) خط‌ ساحلي‌، كشند اب‌
Tideway مسيرجزر و مد، روگاه‌ جزر و مد، كشند راه‌.
Tidy بط‌ورمنظ‌م‌، مرتب‌، پاكيزه‌، منظ‌م‌ كردن‌، اراستن‌، مرتب‌
Tidy كردن‌.
Tie دستمال‌ گردن‌، كراوات‌، بند، گره‌، قيد، الزام‌، علاقه‌،
Tie رابط‌ه‌، برابري‌، تساوي‌بستن‌، گره‌ زدن‌، زدن‌.
Tie In ارتباط‌ دادن‌، وسيله‌ ارتباط‌.
Tie In فروش‌ جنسي‌ بشرط‌ انكه‌ مشتري‌ كالاي‌ ديگري‌ را هم‌ بخرد،
Tie Line خط‌ ارتباط‌ي‌.
Tie Silk پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌.
Tie Up انسداد، بستن‌، پيچيدن‌، مقيد كردن‌، حبس‌ كردن‌.
Tieback رسن‌ يابند پرده‌.
Tiepin سنجاق‌ كراوات‌، سنجاق‌ مدال‌ وزينت‌ الات‌ زنانه‌.
Tier رديف‌ صندلي‌، رديف‌، رده‌، صف‌، رديف‌ كردن‌، رديف‌ شدن‌.
Tier Table ميز كوچك‌.
Tierce ثلث‌ كردن‌، به‌ سه‌ قسمت‌ تقسيم‌ كردن‌، سه‌ ورق‌ جور اوردن‌.
Tierced رديف‌ دار، رديف‌ شده‌.
Tiff كدورت‌، كج‌ خلقي‌، كج‌ خلقي‌ كردن‌.
Tiffany پارچه‌ ململ‌، پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌.
Tiffin (درهند) ناهار مختصر، ناهار خوردن‌.
Tiger (ج‌.ش‌.) ببر، پلنگ‌.
Tiger Cat (ج‌.ش‌.) گربه‌وحشي‌، ببر.
Tiger Lily (گ‌.ش‌.) سوسن‌ بلند اسيايي‌.
Tiger Moth (ج‌.ش‌.) پروانه‌ درشت‌ اندام‌ ودراز بال‌ (eadiitcra).
Tigerish (ekilregit) درنده‌ خو، ببر صفت‌.
Tigerlike (hsiregit) درنده‌ خو، ببر صفت‌.
Tight سفت‌، محكم‌، تنگ‌ (gnat)، كيپ‌، مانع‌ دخول‌ هوا يا اب‌
Tight يا چيز ديگر، خسيس‌، كساد.
Tight Coupling جفت‌ شدگي‌، محكم‌.
Tight Lipped (dehtuom thgit) كم‌ حرف‌، خاموش‌، رازدار.
Tight Mouthed (deppil thgit) كم‌ حرف‌، خاموش‌، رازدار.
Tighten سفت‌ كردن‌، محكم‌ كردن‌، تنگ‌ كردن‌، فشردن‌، بستن‌، كيپ‌
Tighten كردن‌، سفت‌ شدن‌.
Tightener سفت‌ كننده‌، تنگ‌ كننده‌، كيپ‌ كننده‌.
Tightfisted خسيس‌، پست‌.
Tights جامه‌ چسبان‌ وخفت‌ (tfehk)، لباس‌ تنگ‌.
Tightwad شخص‌ خسيس‌.
Tightwire ط‌ناب‌ سيمي‌.
Tigress (ج‌.ش‌.) ببرماده‌، ماده‌ پلنگ‌.
Tigris رود دجله‌.
Tike (ekyt=) سگ‌، ادم‌ خام‌ دست‌ وبي‌ تجربه‌، كودك‌.
Til (گ‌.ش‌.) درخت‌ كنجد.
Tilbury درشكه‌ روباز سبك‌ دوچرخه‌.
Tile اجر كاشي‌، سفال‌، با اجر كاشي‌ فرش‌ كردن‌.
Tiler كاشي‌ پز، اجر پز، سفال‌ پز.
Till (.jnoc &.perp): تا، تااينكه‌، تاانكه‌، تاوقتيكه‌،
Till (.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌، زراعت‌كردن‌، زمين‌ را كاشتن‌،
Till دخل‌ پول‌، كشو، دخل‌ دكان‌، قلك‌، يخرفت‌.
Tillable قابل‌ كشت‌ وزرع‌.
Tillage كشت‌، كشاورزي‌، كشت‌ وزرع‌.
Tillandsia (گ‌.ش‌.) درخت‌ اناناس‌ گرمسيري‌ امريكايي‌.
Tiller جوانه‌زدن‌.
Tiller كشاورز، زارع‌، كشتكار، اهرم‌ سكان‌كشتي‌، جوانه‌،
Tillerman شخم‌ زن‌.
Tilt شمشيربازي‌ سواره‌ درقرون‌ وسط‌ي‌، زدوخورد، منازعه‌،
Tilt برخورد، سرعت‌، شتاب‌، پرتاب‌، شيب‌، سرازيري‌، كجي‌، تماي
Tilt كج‌ شدن‌، يك‌ ورشدن‌، كج‌ كردن‌، دراهتزاز بودن‌، در
Tilt ل‌، يك‌ وري‌ بودن‌.
Tilt نوسان‌ بودن‌، شيب‌ داشتن‌، مسابقه‌ نيزه‌ سواري‌،
Tilt كجي‌، كج‌ كردن‌ كج‌ شدن‌.
Tilth كشت‌، زمين‌ كشت‌ شده‌، زمين‌ مزروعي‌.
Tilting Yard (draytlit) ميدان‌ مبارزه‌ نيزه‌بازان‌ و سواركاران‌.
Tiltmeter شيب‌ سنج‌ زمين‌.
Tiltyard (dray gnitlit) ميدان‌ مبارزه‌ نيزه‌بازان‌ و سواركاران‌.
Timbal (labmyt) نقاره‌، دهل‌، كوس‌.
Timbale خوراكي‌ مركب‌ از گوشت‌ ماهي‌ وجوجه‌ وپنير وغيره‌، خوراك‌
Timbale دلمه‌.
Timber چوب‌، تير، الوار، كنده‌، درخت‌ الواري‌، صداي‌ خشك‌،
Timber پوشاندن‌.
Timber ناهنجار، ط‌نين‌دار شبيه‌صداي‌ زنگ‌، با الوار و تير
Timberhead انتهاي‌ تير كشتي‌ كه‌ ط‌ناب‌ بدان‌ اويزند.
Timberland جنگل‌، جنگل‌ چوب‌ الواري‌.
Timberline هيچ‌ درختي‌ رشد نميكند.
Timberline (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌
Timberman الوارفروش‌، نجار.
Timberwork الوارسازي‌، الواركاري‌، تخته‌بندي‌.
Timbre (lerbmit) دايره‌زنگي‌.
Timbrel (erbmit) دايره‌ زنگي‌.
Time وقت‌، زمان‌، گاه‌، فرصت‌، مجال‌، (درجمع‌) زمانه‌، ايام‌،
Time روزگار، مد روز، عهد، مدت‌، وقت‌ معين‌ كردن‌، متقارن‌
Time ساختن‌، مرور زمان‌ را ثبت‌ كردن‌، زماني‌، موقعي‌، ساعتي‌.
Time زمان‌، هنگام‌، وقت‌، مدت‌.
Time Bill سفته‌ مدت‌ دار، برنامه‌ حركت‌ قط‌ار.
Time Capsule محفظ‌ه‌ محتوي‌ اثار تاريخي‌ وفرهنگي‌.
Time Card گاه‌برگ‌.
Time Card كارتي‌ كه‌ ساعت‌ حضور وغياب‌ كارگر روي‌ ان‌ قيد ميشود،
Time Chart جدول‌ تط‌بيق‌ ساعات‌ نصف‌النهارات‌ مختلف‌.
Time Clock ساعتي‌ كه‌ زمان‌ ورود وخروج‌ كارمندان‌ را ثبت‌ ميكند،
Time Clock گاه‌ساعت‌.
Time Constant ثابت‌ زماني‌.
Time Dependent وابسته‌ به‌ زمان‌.
Time Deposit سپرده‌ء بانكي‌ مدت‌ دار.
Time Division Multiplex تسهيم‌ زماني‌.
Time Draft برات‌ مدت‌ دار.
Time Exposure مدت‌ بازماندن‌ ديافراگم‌ دوربين‌ عكاسي‌.
Time Honored مورد احترام‌ بعلت‌ قدمت‌.
Time Killer وقت‌ تلف‌ كن‌، وقت‌ كش‌.
Time Lapse مرور زمان‌، گاه‌گذشت‌.
Time Limit حد زماني‌.
Time Loan وام‌ مدت‌ دار، گاه‌وام‌.
Time Lock قفل‌ ساعتي‌، گاه‌قفل‌.
Time Money وام‌ مدت‌ دار.
Time Note سند يا قبض‌ مدت‌ دار.
Time Out ساعت‌ غيبت‌ كارگر، وقفه‌، فاصله‌، ايست‌، (درورزش‌) تايم‌،
Time Out مهلت‌.
Time Saver صرفه‌جويي‌ كننده‌ در وقت‌، گاه‌ اندوز.
Time Scale مقياس‌ زماني‌.
Time Sharing اشتراك‌ وقت‌.
Time Sheet ورقه‌ ثبت‌ ساعات‌ كار.
Time Zone منط‌قه‌ جغرافيايي‌ داراي‌ ساعت‌ يا نصف‌ النهار معيني‌.
Timeer زمان‌ سنج‌.
Timekeeper كارمند ثبت‌ اوقات‌، وقت‌ نگهدار، گاه‌نگهدار.
Timeless نامناسب‌، بي‌انتها.
Timely بموقع‌، بهنگام‌، بجا، بوقت‌، بگاه‌.
Timeous (suomit) (اسكاتلند) بموقع‌، بجا، بهنگام‌، زود.
Timepiece ساعت‌، گاه‌شمار.
Timer كسي‌ كه‌ وقت‌ را نگه‌مي‌دارد، ساعت‌.
Timeshare اشتراكي‌ كردن‌ وقت‌.
Timeshared با وقت‌ اشتراكي‌.
Timetable ساعات‌ كار.
Timetable گاه‌ فهرست‌، صورت‌ اوقات‌، برنامه‌ ساعات‌ كار، جدول‌
Timework كار از روي‌ مقاط‌عه‌.
Timeworn كهنه‌، قديمي‌، فرسوده‌.
Timid ترسو، كمرو، محجوب‌.
Timidity (ssendimit) حجب‌، كمرويي‌، ترسويي‌، بزدلي‌، جبن‌.
Timidness (ytidimit) حجب‌، كمرويي‌، ترسويي‌، بزدلي‌، جبن‌.
Timing تنظ‌يم‌ سرعت‌ چيزي‌، تنظ‌يم‌ وقت‌.
Timing تنظ‌يم‌ وقت‌، زمان‌ گيري‌.
Timing Chart (margaid gnimit) نمودار تنظ‌يم‌ وقت‌.
Timing Diagram (trahc gnimit) نمودار تنظ‌يم‌ وقت‌.
Timing Track شيار تنظ‌يم‌ وقت‌.
Timocracy (افلاط‌ون‌) شرف‌ سالاري‌، (ارسط‌و) مالك‌ سالاري‌.
Timocratic وابسته‌به‌ شرف‌ سالاري‌ يامالك‌ سالاري‌.
Timorous بزدل‌، ترسو، جبون‌.
Timothy اسم‌ خاص‌ مذكر، تيموتاوس‌.
Timous (suoemit) (اسكاتلند) بموقع‌، بجا، بهنگام‌، زود.
Timpani (مو.) نقاره‌، دهل‌، كوس‌.
Timpanist نقاره‌زن‌، ط‌بال‌.
Tin كردن‌، درحلب‌ ياقوط‌ي‌ريختن‌، حلب‌ كردن‌.
Tin قلع‌، حلبي‌، حلب‌، قوط‌ي‌، باقلع‌ يا حلبي‌ پوشاندن‌، سفيد
Tin Fish ماهي‌ كنسرو.
Tin Hat كلاه‌ خود فلزي‌.
Tin Pan Alley كوچه‌ موسيقي‌ دانان‌ واهنگ‌ سازان‌، جماعت‌ موسيقي‌ دانان‌.
Tinamou (ج‌.ش‌.) قرقاول‌، پرنده‌ خانواده‌ء eadimanit.
Tincal بوره‌ ط‌بيعي‌، بوراق‌ خام‌، تنكار.
Tincan قوط‌ي‌ حلبي‌.
Tinct جزيي‌.
Tinct رنگي‌، رنگ‌ (رقيق‌) دار، داراي‌ ته‌رنگ‌، رنگ‌، اثريارنگ‌
Tinctorial داراي‌ ته‌ رنگ‌، لوني‌، وابسته‌به‌رنگ‌ يا رنگرزي‌.
Tincture تنتور، ط‌عم‌ جزيي‌، اثر جزيي‌، رنگ‌ جزيي‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌
Tincture زدن‌، الودن‌.
Tinder (yrednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتيله‌ فندك‌، گيرانه‌.
Tinderbox فنك‌، قولان‌، جاي‌ گيرانه‌.
Tindery (rednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتيله‌ فندك‌، گيرانه‌.
Tine شاخ‌ فرعي‌، دندانه‌، نوك‌ شاخه‌ ياسيخ‌، چنگك‌ خيش‌، از
Tine دست‌ دادن‌، گم‌ كردن‌، بافتن‌.
Tinea (ط‌ب‌) هر نوع‌ مرض‌ قارچي‌ پوست‌، كچلي‌.
Tinfoil ورق‌ قلع‌، ورق‌ حلب‌، حلبي‌، ورقه‌ نازك‌ قلعي‌.
Ting صداي‌ زنگ‌ (دادن‌)، ط‌نين‌، ط‌نين‌ انداختن‌.
Tinge رنگ‌ كم‌، رنگ‌ جزيي‌، سايه‌ رنگ‌، كمي‌ رنگ‌ زدن‌.
Tingle صدا (كردن‌)، ط‌نين‌ (انداختن‌)، حس‌ خارش‌، سوزش‌ كردن‌،
Tingle حس‌ خارش‌ ياسوزش‌ داشتن‌، صدا.
Tinhorn بي‌ پول‌ و لات‌، متظ‌اهربه‌پولداري‌.
Tininess ريزي‌، كوچكي‌.
Tinker تعميركردن‌، بندزدن‌.
Tinker بند زن‌، وصال‌ (laassav)، سرهم‌بندي‌، وصله‌كاري‌،
Tinker's Dam (nmad s'reknit) چيز بي‌ارزش‌، خرده‌ريز.
Tinker's Damn (mad s'reknit) چيز بي‌ارزش‌، خرده‌ريز.
Tinkerer بند زن‌، سرهم‌ بند، وصله‌ زن‌، حلبي‌ ساز.
Tinkle جرنگ‌ جرنگ‌، صداي‌ جرنگ‌، صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌ كردن‌، ط‌نين‌
Tinkle داشتن‌، داراي‌ ط‌نين‌ كردن‌.
Tinkly ط‌نين‌ دار، جرنگ‌ جرنگي‌.
Tinman (rennit) حلبي‌ساز.
Tinner (namnit) حلبي‌ساز.
Tinnily قلع‌ وار، نازك‌، بط‌ور ظ‌ريف‌.
Tinny قلع‌ دار، قلعي‌، قلع‌ مانند، حلبي‌ ساز، قلع‌ كار.
Tinplate اهن‌سفيد، با قلع‌ پوشاندن‌، حلبي‌ كردن‌، ورق‌ حلبي‌.
Tinsel پولك‌، نقده‌، زرق‌ وبرق‌ دار، پولك‌ زدن‌.
Tinsmith حلبي‌ ساز، اهن‌ كوب‌.
Tinstone معدن‌ قلع‌، سنگ‌ قلع‌.
Tint ياسايه‌رنگ‌ نمودن‌.
Tint رنگ‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌ مختصر، سايه‌ءرنگ‌، داراي‌ ته‌رنگ‌
Tinter رنگرز، رنگ‌ كننده‌، رنگ‌ پس‌ دهنده‌.
Tintinnabulary شبيه‌ صداي‌ زنگ‌، داراي‌ ط‌نين‌.
Tintinnabulation جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نين‌ زنگ‌، ط‌نين‌ ناقوس‌.
Tintless بي‌ رنگ‌، بدون‌ سايه‌ رنگ‌.
Tintometer رنگ‌ سنج‌.
Tinware ظ‌روف‌ حلبي‌، حلبي‌ الات‌.
Tinwork قلع‌ كاري‌، كارخانه‌ قلع‌ كاري‌.
Tiny ريز، خرد، كوچولو، بچه‌ كوچولو، بسيار كوچك‌.
Tiny (yneet) ريز، ريزه‌، كوچك‌، ناچيز.
Tip ورشدن‌، انعام‌ دادن‌، محرمانه‌ رساندن‌، نوك‌، سرقلم‌،
Tip راس‌، تيزي‌ نوك‌ چيزي‌.
Tip گذاشتن‌، نوك‌ داركردن‌، كج‌ كردن‌، سرازير كردن‌، يك‌
Tip پول‌ چاي‌، انعام‌، اط‌لاع‌منحرمانه‌، ضربت‌ اهسته‌، نوك‌
Tip Off اخط‌ار، اط‌لاع‌ نهاني‌.
Tip Top بالاترين‌ درجه‌، اوج‌، بهترين‌، اعلي‌ درجه‌.
Tipcat بازي‌ الك‌ دولك‌، كلاه‌ نوك‌ تيز.
Tipper انعام‌ دهنده‌، كج‌ كننده‌، واژگون‌ كننده‌، تخليه‌كننده‌.
Tippet خز دور گردن‌ وسردست‌، گردن‌ پوش‌.
Tipple كردن‌، مشروب‌، نوشابه‌.
Tipple دائم‌ الخمر بودن‌، ميگساري‌ كردن‌، هميشه‌ نوشيدن‌، مست‌
Tippler ميگسار، دائم‌ الخمر، نوشابه‌ فروش‌.
Tipsiness مستي‌، لولي‌، سرخوشي‌.
Tipstaff عصاي‌ سرفلزي‌، چماق‌ دار، يساول‌.
Tipster فروشنده‌ اسرار واط‌لاعات‌ محرمانه‌، خبرچي‌.
Tipstock قنداق‌ جدا شونده‌ تفنگ‌ يا اسلحه‌.
Tipsy لول‌، لول‌ شدن‌، مست‌، تلوتلو خور.
Tiptoe بانوك‌ پا راه‌رفتن‌، نوك‌ پنجه‌.
Tirade سخنراني‌ دراز وشديداللحن‌.
Tire خسته‌ كردن‌، خسته‌، از پا درامدن‌، فرسودن‌، لاستيك‌ چرخ‌،
Tire لاستيك‌، لاستيك‌ زدن‌به‌.
Tired (ylderit) خسته‌، سير، بيزار، خستگي‌، باخستگي‌.
Tiredly (derit) خسته‌، سير، بيزار، خستگي‌، باخستگي‌.
Tireless بي‌ لاستيك‌، خستگي‌ ناپذير، نافرسودني‌.
Tiresias (افسانه‌ءيونان‌) غيب‌ گوي‌ نابيناي‌ شهر تبس‌ در يونان‌.
Tiresome خسته‌ كننده‌، مزاحم‌، ط‌اقت‌ فرسا.
Tirewoman كلفت‌، پيشخدمت‌ زن‌.
Tiring House (moor gnirit) (درتئاتر) محل‌ تعويض‌ لباس‌ هنرپيشه‌.
Tiring Room (esuoh gnirit) (درتئاتر) محل‌ تعويض‌ لباس‌ هنرپيشه‌.
Tirl لرزش‌، ارتعاش‌، صداي‌ارتعاش‌ نخ‌ ياكش‌.
Tirl كشيدن‌ نخ‌، لرزاندن‌ (بوسيله‌ كشيدن‌ نخ‌)، مرتعش‌ كردن‌،
Tiro كاراموز.
Tiro (oryt) (م‌.م‌.) نوچه‌، نواموز، تازه‌ كار، مبتدي‌،
Tisane داروهاي‌ خيسانده‌، داروهاي‌ جوشانده‌.
Tissue بافته‌، بافت‌، نسج‌، رشته‌، پارچه‌ء بافته‌.
Tissue Paper دستمال‌ كاغذي‌ نازك‌.
Tit تلافي‌، ضربه‌، يابو، دختريازن‌، نوك‌ پستان‌، ممه‌.
Titan (افسانه‌ يونان‌) تيتان‌، غول‌ پيكر، خداي‌ خورشيد.
Titaness زن‌ غول‌ پيكر.
Titanic (باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا، خيلي‌ كلان‌، وابسته‌ به‌ عنصر
Titanic تيتانيوم‌.
Titaniferous (ش‌.) حاوي‌ تيتانيوم‌، مولد تيتانيوم‌.
Titanism غول‌ اسايي‌، عظ‌يم‌ الجثگي‌، شورش‌ گرايي‌.
Titanium (ش‌.) عنصر فلزي‌ (اختصاري‌ ان‌ iT).
Titanous تيتانيوم‌ دار، حاوي‌ تيتانيوم‌.
Titbit قسمت‌ لذيذغذا، لقمه‌ خوشمزه‌، تكه‌ لذيذ وباب‌ دندان‌،
Titbit شايعات‌، اراجيف‌، خرده‌ ريز.
Tithable عشر دهنده‌، عشر گرفتن‌، مشمول‌ عشريه‌.
Tithe ده‌ يك‌، عشر، عشريه‌، ده‌ يك‌ گرفتن‌ از.
Tither عشر دهنده‌، عشر گيرنده‌.
Titillate غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌ شدن‌، (مج.) بط‌ور لذت‌ بخشي‌ تحريك‌
Titillate كردن‌.
Titillation غلغلك‌، غلغلك‌ اوري‌، لذت‌، كيف‌، هيجان‌.
Titillative غلغلك‌ اور.
Titivate (etavittit) زيبا كردن‌، اراستن‌، زيبا شدن‌.
Titivation اراستگي‌، پيراستگي‌.
Title كنيه‌، لقب‌، سمت‌، عنوان‌، اسم‌، مقام‌، نام‌، حق‌،
Title استحقاق‌، سند، صفحه‌ عنوان‌كتاب‌، عنوان‌ نوشتن‌،
Title واگذاركردن‌، عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، نام‌ نهادن‌.
Title Page صفحه‌ عنوان‌ كتاب‌.
Titleholder (tsiltit=) صاحب‌ سند مالكيت‌، داراي‌ عنوان‌، لقب‌ دار.
Titlist (redloheltit=) صاحب‌ سند مالكيت‌، داراي‌ عنوان‌، لقب‌
Titlist دار.
Titmouse (ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌.
Titratable قابل‌ عيارگيري‌.
Titrate عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌، عيار گرفتن‌.
Titration تعيين‌ عيار، عيارگيري‌.
Titrimetric عيارسنج‌، عيارسنجي‌.
Titter خنده‌ تو دزديده‌، پوزخند زدن‌، ترتر خنديدن‌.
Tittivate (etavitit) زيبا كردن‌، اراستن‌، زيبا شدن‌.
Tittle ذره‌، خرده‌، نقط‌ه‌، همزه‌.
Tittle Tattle شايعات‌ بي‌ اساس‌، سخن‌ چين‌، ياوه‌ گفتن‌.
Tittup جست‌ وخيز (از خوشحالي‌)، جفتك‌ زدن‌.
Titular لقبي‌، ناشي‌ از لقب‌ رسمي‌، افتخاري‌، عنواني‌، لقب‌ دار،
Titular صاحب‌ لقب‌، متصدي‌، داراي‌عنواني‌.
Tnt (eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌
To دربرابر، برحسب‌، مط‌ابق‌، بنا بر، علامت‌ مصدر انگليسي‌
To بسوي‌، سوي‌، بط‌رف‌، روبط‌رف‌، پيش‌، نزد، تا نسبت‌ به‌، در،
To است‌.
To And Fro پس‌ وپيش‌، عقب‌ وجلو رفتن‌.
To Be اينده‌، مربوط‌ باينده‌.
To Do هياهو، شلوغي‌، ازدحام‌.
To Wit يعني‌، بعبارت‌ ديگر، في‌ المثل‌.
Toad (ج‌.ش‌.) غوك‌، وزغ‌.
Toadeater چاخان‌، متملق‌.
Toadfish (ج‌.ش‌.) ماهي‌ دهان‌ گشاد دريايي‌.
Toadflax (گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌، گل‌ كتاني‌.
Toadstool (گ‌.ش‌.) قارچ‌ سمي‌.
Toady چاپلوس‌، متملق‌، كاسه‌ ليس‌، مداهنه‌ كردن‌.
Toadyism چاپلوسي‌، تملق‌، مداهنه‌، كاسه‌ ليسي‌.
Toast نان‌ برشته‌، باده‌ نوشي‌ بسلامتي‌ كسي‌، برشته‌ كردن‌ (نان‌)،
Toast بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌، سرخ‌شدن‌.
Toaster نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌، نان‌ برشته‌ كن‌، سرخ‌ كننده‌، برشته‌
Toaster كننده‌.
Toastmaster (در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌
Toastmaster ميكند.
Toastmistress بانوي‌ معرفي‌ كننده‌ ناط‌ق‌ سر ميز غذا.
Tobacco تنباكو، توتون‌، دخانيات‌.
Tobacconist تنباكو فروش‌، توتون‌ فروش‌، توتونچي‌.
Toboggan سورتمه‌ دراز و باريك‌، با سورتمه‌ رفتن‌.
Tobogganer سورتمه‌ سوار.
Tobogganist سورتمه‌ سوار.
Toby كفل‌، سرين‌، لنبر، خيابان‌، جاده‌ اصلي‌، راه‌ زني‌.
Tocher جهيزيه‌، جيهزيه‌ دادن‌، جهاز دادن‌.
Tocology (ygolokot=) علم‌ مامايي‌، مبحث‌ زايمان‌ ومامايي‌.
Tocsin زنگ‌، اژير، سوت‌ يا زنگ‌ خط‌ر.
Tod بوته‌، شاخ‌ وبرگ‌، واحد قديمي‌ وزن‌.
Today امروز.
Toddle تاتي‌ كردن‌، تاتي‌، كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌.
Toddler كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌، كودك‌ نو پا.
Toddy شيره‌ خرما كه‌ در ساختن‌ عرق‌ خرمابكار ميرود، عرق‌
Toddy خرما كه‌ بااب‌ گرم‌ مخلوط‌ شود.
Toe زدن‌ يا راه‌ رفتن‌.
Toe پنجه‌، انگشت‌ پاي‌ مهره‌ داران‌، جاي‌ پا، با انگشت‌ پا
Toe Box چرم‌ لايه‌ سرپنجه‌ كفش‌.
Toe Crack شكاف‌ جدار سم‌ اسب‌.
Toe Dance رقص‌ روي‌ نوك‌ پا، رقاصه‌ روي‌ نوك‌ پا.
Toehold (در كوهنوردي‌) محل‌ استقرار پنجه‌ پا، جاي‌ پا، نفوذ كم‌
Toeless بدون‌ پنجه‌.
Toenail ناخن‌ انگشت‌ پا.
Toeplate نعل‌ پنجه‌ كفش‌.
Toff شخص‌ اقا منش‌ وخوش‌ لباس‌.
Toffee تافي‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شكر زرد وشيره‌.
Toffy تافي‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شكر زرد وشيره‌.
Toft عرصه‌ خانه‌ ومتعلقات‌ ان‌، خانه‌ رعيتي‌، بلندي‌، پشته‌،
Toft تپه‌ كوچك‌.
Tog (ز.ع‌.) جامه‌ پوشاندن‌، لباس‌ پوشيدن‌، جامه‌.
Toga جبه‌، ردا، رداي‌ بي‌ استين‌، لباس‌ رسمي‌ قضات‌.
Together باضافه‌.
Together با، باهم‌، بايكديگر، متفقا، با همديگر، بضميمه‌،
Toggery رخت‌، جامه‌، ملبوس‌، يراق‌ ودهانه‌ اسب‌، (درجمع‌) لباس‌
Toggery فروشي‌.
Toggle زنجيريابندبراي‌ پيچاندن‌ وكنترل‌ ان‌.
Toggle ميخ‌ يا پيچ‌ اتصالي‌ حلقه‌ زنجير، ميله‌ عرضي‌ انتهاي‌
Toggle ضامن‌.
Toggle Flip Flop الا كلنگ‌ ضامني‌.
Toggle Switch گزينه‌ ضامني‌.
Togs ملبوس‌، جامه‌.
Togtherness اتفاق‌، باهمي‌.
Toil مجادله‌، بحث‌ وجدل‌، محصول‌ رنج‌، زحمت‌ كشيدن‌، رنج‌ بردن‌،
Toil رنج‌، محنت‌، كار پر زحمت‌، كشمكش‌، ستيز، پيكار،
Toil تور ياتله‌، دام‌.
Toile كرباس‌، پارچه‌ كتان‌ نازك‌.
Toiler زحمتكش‌، رنجبر.
Toilet توالت‌، ارايش‌، بزك‌، ميز ارايش‌، مستراح‌.
Toiletry ارايش‌، بزك‌، لوازم‌ ارايش‌، اسباب‌ توالت‌.
Toilette توالت‌، ارايش‌، بزك‌، ميز ارايش‌، مستراح‌.
Toilful پرزحمت‌، زحمتكش‌، ساعي‌.
Tokay انگور سفيد يا ارغواني‌ بيضي‌، شراب‌ شيرين‌ مجارستان‌.
Token نشانه‌، نشان‌، علامت‌، نشاني‌، يادگاري‌، رمز، معجزه‌،
Token علامت‌ رمزي‌، كلمه‌ رمزي‌، علامت‌ مشخصه‌، يادگار، يادبود،
Token اجازه‌ ورود، بليط‌ ورود.
Token نشانه‌.
Tokology (ygolocot=) علم‌ مامايي‌، مبحث‌ زايمان‌ ومامايي‌.
Tolbooth گيشه‌ دريافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار
Tolbooth (پذيرايي‌).
Told (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet)، گفته‌ شده‌.
Tole حلبي‌ منقوش‌ وجلادار.
Toledo شهر تولدو، شمشير ابدار مصنوع‌ تولدو.
Tolerability قابليت‌ پذيرش‌.
Tolerable مدارا پذير.
Tolerable قابل‌ تحمل‌، نسبتا خوب‌، ميانه‌، متوسط‌، قابل‌ قبول‌،
Tolerable تحمل‌ پذير، قابل‌ تحمل‌.
Tolerance تحمل‌، تاب‌.
Tolerance مدارا، سعه‌ نظ‌ر، اغماض‌، تحمل‌، بردباري‌، (ط‌ب‌) قدرت‌
Tolerance تحمل‌ نسبت‌ بدارو يا زهر.
Tolerant نظ‌ر، شكيبا، اغماض‌ كننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌.
Tolerant بامدارا، مدارا اميز، ازادمنش‌، ازاده‌، داراي‌ سعه‌
Tolerantly بامدارا، مدارا اميز، ازادمنش‌، ازاده‌، داراي‌ سعه‌
Tolerantly نظ‌ر، شكيبا، اغماض‌ كننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌.
Tolerate تحمل‌ كردن‌، برخورد هموار كردن‌، ط‌اقت‌ داشتن‌، مدارا
Tolerate كردن‌.
Tolerate تحمل‌ كردن‌، تاب‌ اوردن‌.
Toleration مدارا، بردباري‌، تحمل‌، ازادي‌، ازادگي‌، ازادمنشي‌.
Toll ط‌نين‌ موزون‌، باصداي‌ ناقوس‌ يا زنگ‌ اعلام‌ كردن‌.
Toll باج‌، باج‌ راه‌، راهداري‌، نواقل‌، عوارض‌، تحمل‌ خسارت‌،
Toll تعداد تلفات‌ جنگي‌، ضايعه‌، صداي‌ ط‌نين‌ زنگ‌ ياناقوس‌،
Toll باج‌، هزينه‌.
Toll Call (ز.ع.- امر.) مخابره‌ تلفني‌ خارج‌ شهري‌.
Tollbooth گيشه‌ دريافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار
Tollbooth (پذيرايي‌).
Tollgate باجداري‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌.
Tollhouse باجداري‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌.
Tollman مامور نواقل‌، راهدار.
Tollway باجراه‌.
Tom مخفف‌ اسم‌ توماس‌، جنس‌ نر، گربه‌ نر (tacmot).
Tom Collins نوعي‌ مشروب‌ الكلي‌ مركب‌ از جين‌ واب‌ وغيره‌.
Tom Thumb شخص‌ كوتوله‌، شخص‌ بي‌ اهميت‌.
Tom Tom ط‌بل‌ سرخ‌ پوستان‌، كوس‌، ط‌بل‌ زدن‌.
Tomahawk با تبر زين‌ زدن‌، تبرزين‌.
Tomato (گ‌.ش‌.) گوجه‌ فرنگي‌.
Tomb گور، ارامگاه‌، قبر، در گرو قرار دادن‌، مقبره‌.
Tombac مسبار، مط‌لا، فلز زرورق‌.
Tombless بي‌ ارامگاه‌، گورگم‌.
Tombola نوعي‌ قمار شبيه‌ لوتو.
Tomboy دختر پسروار.
Tomboyish (دختر) مثل‌ پسرها.
Tombstone سنگ‌ قبر.
Tomcat گربه‌ نر.
Tome جلد، جلد بزرگ‌، مجلد، دفتر، كتاب‌ قط‌ور.
Tomentose كرك‌ دار، پرزدار.
Tomentulose كركي‌، پرزدار.
Tomfool ادم‌ نادان‌، احمق‌، بليد، دلقك‌، لوده‌.
Tomfoolery مسخرگي‌، لودگي‌.
Tommy تامي‌، اسم‌ خاص‌ مذكر، توماس‌.
Tommy Gun مسلسل‌ دستي‌.
Tommyrot حماقت‌ محض‌، بلاهت‌.
Tomography پرتونگاري‌ مقط‌عي‌.
Tomography فن‌ تشخيص‌ امراض‌ از روي‌ عكسبرداري‌ با اشعه‌ مجهول‌،
Tomorrow فردا، روز بعد.
Tomtit (ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌.
Ton تن‌، واحد وزني‌ برابر با 0001 كيلوگرم‌.
Tonal مربوط‌ه‌ به‌ اهنگ‌ صدا.
Tonality چگونگي‌ صدا، اهنگ‌، مايه‌، رنگ‌ پذيري‌.
Tone صدا، اهنگ‌، درجه‌ صدا، دانگ‌، لحن‌، اهنگ‌ داشتن‌، باهنگ‌
Tone در اوردن‌، سفت‌ كردن‌، نوا.
Tone Arm (در گرامافون‌) الت‌ سوزن‌ نگهدار گرامافون‌.
Tone Deaf فاقد حساسيت‌ نسبت‌ به‌ اهنگ‌ موسيقي‌.
Tone Dialing شماره‌گيري‌ اهنگي‌.
Tone Language زبانهاي‌ اهنگي‌ (مثل‌ چيني‌ كه‌ تغيير اهنگ‌ وط‌رز تلفظ‌
Tone Language كلمه‌ معني‌ ان‌ را تغيير ميدهد).
Tone Poem شعر سمفوني‌، شعر متشابه‌ التلفظ‌، شعر داراي‌ ترادف‌.
Toneless بي‌ اهنگ‌، ناموزون‌.
Toneme كلمه‌ متشابه‌، لفظ‌ي‌ كه‌ در السنه‌ اهنگي‌ تلفظ‌ خاصي‌
Toneme داشته‌ باشد.
Tonemic داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌.
Tonetic مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌.
Tonetics مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌.
Tong انبر.
Tong بصدا در اوردن‌، ط‌نين‌ اندازشدن‌، انبر قند گير، انبرك‌،
Tong با انبر (چيزي‌ را) گرفتن‌، با انبر نگهداشتن‌، زنگ‌ را
Tongue گفتن‌، داراي‌ زبانه‌ كردن‌.
Tongue زبان‌، زبانه‌، شاهين‌ ترازو، بر زبان‌ اوردن‌، (باti)
Tongue And Groove كام‌ وزبانه‌.
Tongue Lash سرزنش‌ كردن‌، زخم‌ زبان‌ زدن‌، فحش‌ كاري‌.
Tongue Tie لكنت‌ زبان‌ داشتن‌، گير كردن‌ زبان‌، لكنت‌ زبان‌.
Tongue Twister كلمه‌ يا عبارت‌ داراي‌ تلفظ‌ دشوار.
Tongueless بي‌ زبان‌، گنگ‌.
Tonguelike زبان‌ مانند.
Tonic نيروبخش‌، مقوي‌، صدايي‌، اهنگي‌.
Tonicity صدا، اهنگ‌، نيروبخشي‌، نيروي‌ ارتجاعي‌.
Tonight امشب‌.
Tonnage بارگير.
Tonnage گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌، تن‌ شماري‌، برحسب‌ شماره‌ تن‌،
Tonner معيني‌.
Tonner كشتي‌ داراي‌ تعداد معيني‌ ظ‌رفيت‌، كاميون‌ داراي‌ ظ‌رفيت‌
Tonometer دانگ‌ سنج‌، دستگاه‌ اندازه‌ گيري‌ فشار وكشش‌.
Tonometry دانگ‌ سنج‌.
Tonsil (تش‌.) لوزه‌، بادامك‌.
Tonsillar بادامكي‌، شبيه‌ لوزتين‌.
Tonsillectomy (ط‌ب‌) در اوردن‌ لوزتين‌ بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌، عمل‌ لوزه‌.
Tonsillitis (ط‌ب‌) ورم‌ لوزتين‌، ورم‌ لوزه‌، زهر باد.
Tonsillotomy برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌.
Tonsorial وابسته‌ به‌ سلماني‌، دلاكي‌.
Tonsure كشيش‌.
Tonsure فرق‌ سر را تراشيدن‌، سر تراشيده‌، قسمت‌ تراشيده‌ سر
Tonus توش‌، نيرو، تنوس‌، (تش‌.) خاصيت‌ انقباض‌ عضله‌.
Too بعلاوه‌، نيز.
Too زياد، بيش‌ از حد لزوم‌، بحد افراط‌، همچنين‌، هم‌،
Took زمان‌ گذشته‌ فعل‌ ekat.
Tool الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، الت‌ دست‌، داراي‌ ابزار
Tool كردن‌، بصورت‌ ابزار دراوردن‌.
Tool ابزار، الت‌، شكل‌ دادن‌، مجهز كردن‌.
Toolbox جعبه‌ ابزار.
Toolhead ابزار نگهدار اتومبيل‌.
Toolhouse ابزارخانه‌، انبار ابزار.
Tooling شكل‌ دهي‌، تجهيز.
Toolroom اتاق‌ ابزار.
Toom (.n):اهنگ‌، صدا، دانگ‌.
Toom (.n &.jda): خالي‌، تهي‌، فاقد، لاغر، دراز، كم‌ هوش‌
Toot صداي‌ تيزشيپور وبوق‌ ياسوت‌، بط‌ور منقط‌ع‌ شيپور زدن‌.
Tooter مواظ‌ب‌، شيپور زن‌.
Tooth كردن‌، مضرس‌ كردن‌.
Tooth دندان‌، دندانه‌، نيش‌، داراي‌ دندان‌ كردن‌، دندانه‌ دار
Tooth And Nail بط‌ور وحشيانه‌، با جرات‌ باتهور، نوميدانه‌.
Tooth Billed داراي‌ منقار مضرس‌.
Toothache دندان‌ درد، درد دندان‌.
Toothbrush مسواك‌ دندان‌.
Toothed Wheel چرخه‌ دندانه‌ دار.
Toothily بصورت‌ مضرس‌، حريصانه‌.
Toothless بي‌ دندان‌، بدون‌ دندانه‌، (مج.) بچه‌ گانه‌.
Toothpaste خمير دندان‌.
Toothpick خلال‌ دندان‌، دندان‌ كاو.
Toothsome لذيذ، مط‌بوع‌، باب‌ دندان‌، خوشمزه‌، دندان‌ مز.
Toothy نما.
Toothy دندانه‌ دار، داراي‌ دندان‌ مضرس‌، (مج.) حريص‌، دندان‌
Tootle سوت‌ يا فلوت‌.
Tootle ني‌ يا فلوت‌ ملايم‌ زدن‌، دراز نوشتن‌، چرند گفتن‌، صداي‌
Top رويه‌، درجه‌ يك‌ فوقاني‌، كج‌ كردن‌، سرازير شدن‌.
Top سر، نوك‌، فرق‌، رو، قله‌، اوج‌، راس‌، روپوش‌، كروك‌،
Top سر، بالا، اوج‌، فوقاني‌، عالي‌.
Top Billing بالاترين‌ قسمت‌ اگهي‌ سينما، صدر اعلان‌.
Top Boot چكمه‌ سواري‌، كروك‌ اتومبيل‌.
Top Dog نژاد يا شخص‌ غالب‌، برتر.
Top Down از بالا به‌ پايين‌.
Top Drawer داراي‌ مقام‌ يا اهميت‌ عالي‌، قدرت‌ عاليه‌، هيئت‌ حاكمه‌.
Top Flight بالاترين‌ موفقيت‌، علو، اعلي‌ ترين‌ مرتبه‌.
Top Hat كلاه‌ مردانه‌ استوانه‌اي‌.
Top Heavy سرسنگين‌ وته‌ سبك‌، افتادني‌، غير عملي‌.
Top Hole عالي‌، درجه‌ يك‌.
Top Lift ط‌بقه‌ زيرين‌ پاشنه‌ پا.
Top Milk رويه‌ شير، سرشير، روشير.
Top Round قسمت‌ گرد (dreg) گوشت‌ كبابي‌.
Top Secret مخصوص‌ افسران‌ وخواص‌، خيلي‌ محرمانه‌.
Top Sergeant (نظ‌.) گروهبان‌ يكم‌.
Top Spin چرخش‌ فرفره‌ مانند توپ‌ بازي‌.
Top View نماي‌ فوقاني‌.
Topaz ياقوت‌ زرد، زبرجد هندي‌، توپاز.
Topcoat روپوش‌، پالتو.
Topdress بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌، سط‌حي‌ ريختن‌.
Tope برج‌ بودايي‌.
Tope نوشابه‌ زياد خوردن‌، درختستان‌، باغ‌، گنبد بودايي‌،
Toper باده‌ گسار، ميگسار، دائم‌ الخمر، كوسه‌ ماهي‌ اروپايي‌.
Topful پر، مالامال‌، لبريز.
Topfull پر، مالامال‌، لبريز.
Topgallant بي‌ مصرف‌ كشتي‌.
Topgallant سكوب‌ بالاي‌ دكل‌ كشتي‌، بالاترين‌ شكوب‌ دكل‌ كشتي‌، وسايل‌
Tophus سنگ‌اهكي‌ تراورتن‌، (ط‌ب‌) توفوس‌.
Topiary مربوط‌ بارايش‌ وتزئين‌ درختان‌، درخت‌ ارايي‌.
Topic موضوع‌، مبحث‌، عنوان‌، سرفصل‌، ضابط‌ه‌.
Topic Sentence (در انشاء) جمله‌ سرسط‌ر، جمله‌ عنوان‌.
Topicality حالت‌ مناسب‌، موضوع‌ مورد بحث‌ روز.
Topknot گره‌ زينتي‌ روبان‌ گيسو، كاكل‌.
Topless زنانه‌) بي‌ بالاتنه‌.
Topless بي‌ نوك‌، بي‌ سر، بي‌ قله‌، (مج.) بي‌ انتها، (لباس‌ شناي‌
Toploftiness (ytfolpot) خيلي‌ متكبر، خود فروش‌، تكبر، خود فروشي‌.
Toplofty فروشي‌.
Toplofty (ssenitfolpot) خيلي‌ متكبر، خود فروش‌، تكبر، خود
Toplogic وابسته‌ به‌ مكانشناسي‌.
Topmast دومين‌ دكل‌ كشتي‌ از عرشه‌.
Topmost اعلي‌ ترين‌، بالاترين‌.
Topnotch اخرين‌ نقط‌ه‌، درجه‌ يك‌، اعلي‌.
Topographer مكان‌ نگار، نقشه‌ بردار، مساح‌.
Topographic وابسته‌ بنقشه‌ برداري‌ يا مكان‌ نگاري‌.
Topography نقشه‌ برداري‌، مكان‌ نگاري‌، مساحي‌.
Topologist مكان‌ شناس‌.
Topology مكان‌ شناسي‌، وضعيت‌ جغرافيايي‌، قياس‌ بمكان‌.
Topology توپولوژي‌.
Toponymic وابسته‌ به‌ مكان‌ نامي‌، وابسته‌ به‌ نام‌ يك‌ محل‌ يا منط‌قه‌
Toponymy مط‌العه‌ وجه‌ تسميه‌ شهرها ونقاط‌، ذكر اسامي‌ نواحي‌،
Toponymy مكان‌ نامي‌.
Topper هرس‌ كن‌، شاخه‌ زن‌، سوهان‌، چيز عالي‌.
Topping كاكل‌، ط‌ره‌ گيسو، عمل‌ هرس‌ كردن‌، سرشاخه‌ زني‌، عالي‌،
Topping ممتاز، باشكوه‌، پرمدعا.
Topple از سر افتادن‌، برگشتن‌، واژگون‌ كردن‌.
Topsail (l'spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌، از سر، سراسيمه‌.
Topside بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌.
Topsides بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌.
Topsoil (ز.ش‌.) روخاك‌، خاك‌ سط‌حي‌، خاك‌ سط‌حي‌ را برداشتن‌.
Topstitch نزديك‌ درز لباس‌ كوك‌ زدن‌.
Topstone سنگ‌ راس‌، سنگ‌ فوقاني‌.
Topsy Turvy وارونه‌، واژگون‌، سروته‌، درهم‌ وبرهم‌.
Topsy Turvydom درهم‌ وبرهمي‌، اغتشاش‌، اشفتگي‌.
Topwork پيوند از جنس‌ ديگري‌ بدرخت‌ زدن‌.
Toque كلاه‌ زنانه‌ كوچك‌ و بي‌ لبه‌، (ج‌.ش‌.) بوزينه‌ داراي‌ موي‌
Toque كلاله‌اي‌.
Tor صخره‌ بلند، تپه‌ پرسنگ‌.
Tora تورات‌، شريعت‌ موسي‌.
Torah تورات‌، شريعت‌ موسي‌.
Torch مشعل‌، چراغ‌ قوه‌، مشعل‌دار كردن‌.
Torch Singer خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌.
Torch Song شعر احساساتي‌ وعشقي‌.
Torchbearer مشعل‌ دار.
Torchlight نور مشعل‌، هواي‌ گرگ‌ وميش‌، وابسته‌ به‌ نور مشعل‌.
Torchwood (گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ بلساني‌.
Tore قاش‌ زين‌، قرپوس‌ زين‌، گچ‌ بري‌، چنبري‌، علف‌ بلند، مرتع‌،
Tore چنبر، زمان‌ ماضي‌ فعل‌raet.
Toreador قهرمان‌ گاو باز سوار بر اسب‌.
Torero گاوباز پياده‌.
Toreutics فن‌ حكاكي‌ وقلم‌ زني‌ (بر روي‌ فلز).
Toric هلالي‌، چنبري‌.
Torii مدخل‌ معبد، ط‌اق‌ مدخل‌ معبد.
Torment زجر، عذاب‌، شكنجه‌، ازار، زحمت‌، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌.
Tormentor زجر دهنده‌، عذاب‌ دهنده‌.
Torn (اسم‌ مفعول‌ raet)، پاره‌ شده‌، درهم‌ دريده‌.
Tornadic گردبادي‌.
Tornado توفان‌، هيجان‌، گردباد، ط‌غيان‌.
Toroid سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌، مارپيچي‌.
Toroid چنبره‌.
Toroid Magnetic Core هسته‌ مغناط‌يسي‌ چنبره‌اي‌.
Torose متورم‌، برجسته‌، شكم‌ داده‌، (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و
Torose داراي‌ برجستگي‌ هاي‌ متناوب‌.
Torpe استعاره‌، معني‌ مجازي‌، ط‌عنه‌.
Torpedo اژدر، ماهي‌ برق‌، با اژدر خراب‌ كردن‌.
Torpedoboat (نظ‌.) ناو اژدرافكن‌.
Torpid خوابيده‌، سست‌، بيحال‌، بي‌ حس‌.
Torpidity حالت‌ بيحالي‌، حالت‌ سستي‌، ايست‌، كرختي‌.
Torquate ط‌وقه‌ دار، ط‌وقي‌.
Torque نيروي‌ گشتاوري‌، چنبره‌، ط‌وق‌، ط‌وقه‌.
Torque گشتاوري‌، نيروي‌ گردنده‌ درقسمتي‌ از دستگاه‌ ماشين‌،
Torque گشتاور، نيروي‌ پيچشي‌.
Torrent سيل‌، سيل‌ رود، جريان‌ شديد، سيل‌ وار.
Torrid حاره‌، زياد گرم‌، حاد، سوزاننده‌، سوزان‌، محترق‌،
Torrid بسيار مشتاق‌.
Torridity سوزاني‌، داغي‌.
Torridness سوزاني‌، داغي‌.
Torsade يراق‌ يا ريسمان‌ تابيده‌.
Torsion پيچش‌، پيچ‌ خوردگي‌، انقباض‌، پيچي‌.
Torso پيچ‌ يا تاب‌ خوردن‌، تاب‌ گشت‌، خاصيت‌ تاب‌ گشت‌.
Tort شبه‌ جرم‌، اسيب‌، ضرر.
Torte كيك‌ تخم‌ مرغ‌ وشكر ومغز گردو.
Tortellini خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌ پر از چاشني‌ جوشانده‌.
Torticollis (ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌، گردن‌ كجي‌.
Tortilla نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌.
Tortious (حق.) وابسته‌ به‌ شبه‌ جرم‌، زيان‌اور، مضر، موذي‌.
Tortoise لاك‌ پشت‌، سنگ‌ پشت‌، ادم‌ كندرو.
Tortricid (ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد
Tortricidae (ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد
Tortrix (ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد
Tortuosity پيچ‌ وخم‌، انحناء.
Tortuous درشكن‌، پيچاپيچ‌، غير مستقيم‌، پيچ‌ وخم‌ دار، فريبكار.
Torture شكنجه‌، عذاب‌، زجر، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌.
Torturer شكنجه‌ دهنده‌.
Torturous زجر دار، متضمن‌ زجر وشكنجه‌، ط‌اقت‌ فرسا.
Torus ط‌بق‌، ماهيچه‌، گچ‌ بري‌ بزرگ‌ هلالي‌ ته‌ ستون‌.
Tory عضو حزب‌ محافظ‌ه‌ كار انگليس‌، وابسته‌ به‌ حزب‌ محافظ‌ه‌
Tory كار.
Toryism اصول‌ وعقايد حزب‌ محافظ‌ه‌ كار، محافظ‌ه‌ كاري‌.
Tosh ادم‌ چرند، حرف‌ مفت‌، بي‌ معني‌.
Toss بالا انداختن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌، دستخوش‌ اواج‌ شدن‌،
Toss متلاط‌م‌ شدن‌، پرتاب‌، تلاط‌م‌.
Tosser دستخوش‌ امواج‌، پرت‌ كننده‌.
Tosspot مست‌، دائم‌ الخمر.
Tot اشغال‌، عدد، جمع‌، سرجمع‌، حاشيه‌ نويسي‌، يادداشت‌
Tot مختصر، مبلغ‌، جمع‌ بستن‌، بچه‌كوچك‌.
Total جمع‌، جمع‌ كردن‌، سرجمع‌ كردن‌.
Total كل‌، كلي‌، تام‌، مط‌لق‌، مجموع‌، جمع‌، جمله‌، سرجمع‌، حاصل‌
Total كل‌، جمع‌ كل‌، كامل‌.
Total Function تابع‌ كامل‌.
Totalisator ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌.
Totalism مركزي‌.
Totalism (msinairatilatot=) رژيم‌ حكومت‌ متمركز در يك‌ قدرت‌
Totalitarian يكه‌ تاز، وابسته‌ بحكومت‌ يكه‌ تازي‌، داراي‌ حكومت‌
Totalitarian مط‌لقه‌ وديكتاتوري‌.
Totalitarianism (msilatot=) رژيم‌ حكومت‌ متمركز در يك‌ قدرت‌ مركزي‌.
Totalitarianize تبديل‌ بحكومت‌ يكه‌ تاز كردن‌، بصورت‌ حكومت‌ مط‌لقه‌ و
Totalitarianize استبدادي‌ اداره‌ كردن‌.
Totality كليت‌، كلي‌، مقدار كلي‌، تماميت‌، مجموع‌.
Totalizator ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌.
Totalize كلي‌ كردن‌، كامل‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌.
Totalizer ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌.
Totally سربسر، جمعا، بط‌ور سرجمع‌، رويهمرفته‌، كاملا، كلا.
Totaquina داروي‌ ضد مالاريا مركب‌ از گنه‌ گنه‌ وتركيبات‌ ديگران‌.
Totaquine داروي‌ ضد مالاريا مركب‌ از گنه‌ گنه‌ وتركيبات‌ ديگران‌.
Tote برپشت‌ حمل‌ كردن‌.
Tote باربردن‌، حمل‌ ونقل‌ كردن‌، سوق‌ دادن‌، جمع‌ كردن‌، مجموع‌،
Tote Road جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌.
Totem گوشت‌ ان‌ خودداري‌ مي‌ كردند، روح‌ ياجانورحامي‌ شخص‌.
Totem توتم‌، روح‌ محافظ‌ شخص‌، درخت‌ يا جانوري‌ كه‌ سرخ‌ پوستان‌
Totem حفظ‌ وحامي‌ روحاني‌ خود دانسته‌واز تجاوز بدان‌ ياخوردن‌
Totem Pole تير يا چوبي‌ كه‌ نقوش‌ جانوران‌ محافظ‌ قبايل‌ مختلف‌ سرخ‌
Totem Pole پوستان‌ روي‌ ان‌ منقوش‌ بوده‌.
Totemic وابسته‌ به‌ توتم‌.
Totemism توتم‌ پرستي‌.
Totemist (etimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ يك‌ قوم‌ يا قبيله‌.
Totemistic وابسته‌ به‌ توتم‌.
Totemite (tsimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ يك‌ قوم‌ يا قبيله‌.
Toter نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌.
Tother ديگري‌، دومي‌، دوم‌، بعدي‌، ديگر، نفر بعدي‌.
Totipotency قدرت‌ توليد وايجاد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌.
Totipotent داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌.
Totter ترديد كردن‌، پس‌ و پيش‌ رفتن‌، تلو تلو خوردن‌، متزلزل‌
Totter شدن‌.
Tottery لرزان‌، مرتعش‌، متزلزل‌، ناپيدار، سست‌.
Totty ناپايدار، سست‌، لزان‌، مرتعش‌، بچه‌.
Toucan (ج‌.ش‌.) ط‌وفان‌، توكان‌.
Touch متاثر كردن‌، متاثر شدن‌، لمس‌دست‌ زني‌، پرماس‌، حس‌ لامسه‌.
Touch دست‌ زدن‌ به‌، لمس‌ كردن‌، پرماسيدن‌، زدن‌، رسيدن‌ به‌،
Touch Me Not Ish گل‌ حنا، امر ممنوعه‌، مغرور.
Touchhole سوراخ‌ جاي‌ فتيله‌ در توپهاي‌ قديمي‌.
Touchline (در فوتبال‌) خط‌ اط‌راف‌ زمين‌ فوتبال‌.
Touchstone سنگ‌ محك‌، معيار.
Touchy زود رنج‌، نازك‌ نارنجي‌، حساس‌، دل‌ نازك‌.
Tough پي‌ مانند، سفت‌، محكم‌، شق‌، با اسط‌قس‌، خشن‌، شديد،
Tough زمخت‌، بادوام‌، سخت‌، دشوار.
Tough Minded داراي‌ فكر خشن‌ وبدون‌ احساسات‌.
Toughen سفت‌ شدن‌، مثل‌ پي‌ شدن‌، سفت‌ كردن‌.
Toughie (yhguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌.
Toughy (eihguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌.
Toupee كاكل‌ ياموي‌ مصنوعي‌.
Tour گشت‌، سفر، مسافرت‌، سياحت‌، ماموريت‌، نوبت‌، گشت‌ كردن‌،
Tour سياحت‌ كردن‌.
Tourbillion (nollibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازي‌ گردبادي‌.
Tourbillon (noillibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازي‌ گردبادي‌.
Tourism گشتگري‌، جهانگردي‌، سياحت‌.
Tourist گشتگر، جهانگرد، سياح‌، جهانگردي‌ كردن‌.
Tourmaline (مع.) كهرباي‌ اصل‌.
Tournament مسابقات‌ قهرماني‌، تشكيل‌ مسابقات‌، مسابقه‌.
Tourney مسابقه‌، مسابقه‌ دادن‌.
Tourniquet شريان‌ بند.
Touse كشيدن‌، دست‌ زدن‌، اذيت‌ كردن‌، اندامهاي‌ كسي‌ را كشيدن‌،
Touse جدا كردن‌، كشيده‌ شدن‌، چروك‌ شدن‌.
Tousle نزاع‌.
Tousle ژوليدگي‌ مو، برهم‌ زدن‌، پريشان‌ كردن‌، مچاله‌ كردن‌،
Tout خريدار پيدا كردن‌، مشتري‌ جلب‌ كردن‌، صداي‌ نكره‌ ايجاد
Tout كردن‌، بلند جار زدن‌، باصداي‌بلند انتشار دادن‌.
Touter جار زن‌.
Tow شاهدانه‌، ط‌ناب‌، زنجير، يدك‌ كش‌، يدك‌ كشي‌.
Tow باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌، پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا
Tow دو، دوبار، دو قسم‌، دونوع‌، دوتا، هر دوتا.
Tow Car كاميون‌ جرثقيل‌ دار.
Tow Truck كاميون‌ جرثقيل‌ دار.
Towage كشش‌، عوارض‌ يدك‌ كشي‌، يدك‌ كشي‌.
Toward مقارن‌، درراه‌، براي‌.
Toward اينده‌، روي‌، بسوي‌، بط‌رف‌، نسبت‌ به‌، درباره‌، نزديك‌ به‌،
Towardly نرم‌.
Towardly مساعد، سازگار، اميد بخش‌، مط‌لوب‌، خوش‌ اتيه‌، كامياب‌،
Towboat كشتي‌ يدك‌ كش‌.
Towel ابچين‌، باحوله‌ خشك‌ كردن‌، حوله‌، دستمال‌ كاغذي‌.
Tower برج‌، قلعه‌ (مثل‌ برج‌) بلند بودن‌.
Tower House قلعه‌ مستحكم‌ قرون‌ وسط‌ي‌، خانه‌ بالاي‌ برج‌.
Tower Wagon اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌.
Towhead كسيكه‌ موهاي‌ مايل‌ به‌ سفيد يا خاكستري‌ دارد، پريشان‌
Towhead گيسو.
Towhee (ج‌.ش‌.) سهره‌ امريكايي‌.
Towline ط‌ناب‌ يا ريسماني‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ چيزي‌ را مي‌ كشند،
Towline ط‌ناب‌ بوكسل‌، ط‌ناب‌ مخصوص‌ صيد بالن‌.
Town شهرك‌، قصبه‌، شهر كوچك‌، قصبه‌ حومه‌ شهر، شهر.
Town Clerk كارمند شهرداري‌ يا فرمانداري‌.
Town Crier جارچي‌.
Town Hall تالار شهرداري‌ يا فرمانداري‌.
Town House خانه‌ شهري‌، گدا خانه‌، دارالمساكين‌.
Town Manager شهردار انتصابي‌.
Town Meeting انجمن‌ شهري‌، انجمن‌ بلدي‌، شوراي‌ شهري‌.
Townee ساكن‌شهر، شهري‌.
Townsfolk مردم‌ شهري‌.
Township شهرستان‌، ساكنين‌ قصبه‌ ياشهرستان‌
Townspeople اهالي‌ شهر، شهري‌.
Townswoman زن‌ شهري‌، دختر شهري‌، فاحشه‌، جنده‌.
Towny اهل‌ شهر، شهري‌.
Towrope ط‌ناب‌ مخصوص‌ يدك‌ كشيدن‌ چيزي‌.
Toxic زهري‌، سمي‌، ناشي‌ از زهر اگيني‌، زهراگين‌.
Toxicant مسموم‌ كننده‌، سمي‌، مسموم‌، زهر، سم‌، داروي‌ سمي‌.
Toxicogenic زهر زا، توليد كننده‌ محصولات‌ سمي‌.
Toxicologic وابسته‌ به‌ زهر شناسي‌.
Toxicologist زهر شناس‌، متخصص‌ زهر شناسي‌.
Toxicology زهر شناسي‌، مبحث‌ داروهاي‌ سمي‌.
Toxicosis بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر، ايجاد مسموميت‌.
Toxin زهرابه‌، تركيب‌ زهردار، داروي‌ سمي‌.
Toxophilite دوستدار تيروكمان‌، تيرانداز، كماندار.
Toxophily علم‌ تيراندازي‌ باتير وكمان‌.
Toxoplasmosis عفونت‌ انگلي‌ پستانداران‌ وپرندگان‌ وانسان‌.
Toy اسباب‌ بازي‌، سرگرمي‌، بازيچه‌، عروسك‌، بازي‌ كردن‌،
Toy وررفتن‌.
Toyer سازنده‌ اسباب‌ بازي‌.
Toylike عروسك‌ وار، مثل‌ اسباب‌ بازي‌.
Toyon (گ.ش‌.) درخت‌ راج‌ سفيد گل‌ سواحل‌ كاليفرنيا.
Trabeated (noitaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌.
Trabeation (detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌.
Trabecula ميله‌ ميله‌، داراي‌ فواصل‌ در بين‌ ياخته‌ ها.
Trabecular ميله‌ ميله‌.
Trabeculate ميله‌ ميله‌، ميله‌ دار.
Trace دنبال‌ كردن‌، پي‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌.
Trace اثر، نشان‌، رد پا، جاي‌ پا، مقدار ناچيز، ز ترسيم‌،
Trace رسم‌، ترسيم‌ كردن‌، ضبط‌كردن‌، كشيدن‌، اثر گذاشتن‌،
Trace رد، رديابي‌ كردن‌، رسم‌ كردن‌.
Traceable قابل‌ رديابي‌، جستجو كردني‌، يافتني‌، قابل‌ تعقيب‌.
Traceless بي‌ نشان‌، بي‌ اثر.
Tracer ردياب‌، نقشه‌ كش‌، ط‌راح‌، جستجو كننده‌، رسام‌.
Tracery تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌.
Trachea (اوند كامل‌، و تش‌.) قصبه‌ الريه‌، ناي‌.
Tracheal (yraehcart) مربوط‌ به‌ ناي‌، نايي‌، ناي‌ مانند.
Tracheary (laehcart) مربوط‌ به‌ ناي‌، نايي‌، ناي‌ مانند.
Tracheate (ج‌.ش‌.) ناي‌ دار، داراي‌ قصبه‌ الريه‌.
Tracheatomy (ط‌ب‌) بريدن‌ ناي‌، برش‌ ناي‌.
Tracheid (گ‌.ش‌.) اوند ناقص‌.
Tracheitis (ط‌ب‌) اماس‌ ناي‌.
Trachle سبب‌ خستگي‌ يا دردسر، روي‌ زمين‌ كشيدن‌، ناپاك‌ كردن‌،
Trachle چرك‌ كردن‌، تصادم‌ كردن‌، خسته‌ كردن‌ بزحمت‌ انداختن‌.
Trachoma (ط‌ب‌) تراخم‌.
Trachytic داراي‌ زبره‌ سنگ‌.
Tracing رديابي‌، ترسيم‌.
Tracing Routine روال‌ ردياب‌، روال‌ رسام‌.
Track شيار، لبه‌، باريكه‌، پيگردي‌ كردن‌.
Track تسلسل‌، توالي‌، ردپاراگرفتن‌، پي‌ كردن‌، دنبال‌ كردن‌.
Track رد پا، اثر، خط‌ اهن‌، جاده‌، راه‌، نشان‌، مسابقه‌ دويدن‌،
Track And Field وابسته‌ به‌ مسابقات‌ دو صحرايي‌ يا ميداني‌.
Trackage خط‌وط‌ راه‌ اهن‌، قدرت‌ كشش‌، حق‌ جريه‌.
Tracker دنبال‌ كننده‌، سراغ‌ گير، پي‌ كننده‌، كشنده‌.
Tracking پيگردي‌.
Tracking Symbol نماد پيگردي‌.
Tracklayer ريل‌ گذار.
Trackless بي‌ نشان‌، بي‌ رد پا، بي‌ جاده‌، بي‌ ريل‌، بي‌ اثر، بيراهه‌
Trackwalker بازرس‌ ريل‌ گذاري‌ راه‌ اهن‌.
Tract رشته‌، قط‌عه‌، مقاله‌، رساله‌، نشريه‌.
Tract مدت‌، مرور، كشش‌، حد، وسعت‌، اندازه‌، داستان‌
Tract يانمايشنامه‌ وياحوادث‌ مسلسل‌، نشان‌، اثر، رد بپا،
Tractable رام‌ شو، رام‌ كردني‌، سربراه‌، نرم‌، سست‌ مهار.
Tractarian مقاله‌، مذاكره‌، بحث‌، گفتگو.
Tractarian مقاله‌ نويس‌، چاپ‌ كننده‌ ويا انتشار دهنده‌، رساله‌،
Tractate رساله‌، مقاله‌، مذاكره‌، بحث‌، گفتگو.
Tractile كشيده‌ شدني‌، نرم‌، لوله‌ شو، دراز شدني‌، قابل‌ كشش‌،
Tractile قابل‌ اتساع‌.
Traction كشش‌، انقباض‌.
Tractive كشش‌ دار، وابسته‌ به‌ نيروي‌ كشش‌، كشنده‌.
Tractor تراكتور يا ماشين‌ شخم‌ زني‌، گاو اهن‌ موتوري‌.
Tracucement افترا زني‌، بدنام‌ سازي‌.
Trade مزاحمت‌، مبادله‌ كالا، تجارت‌ كردن‌با، داد وستد كردن‌.
Trade كاسبي‌، مسير، شغل‌، حرفه‌، پيشه‌، امد ورفت‌، سفر، ازار،
Trade سوداگري‌، بازرگاني‌، تجارت‌، داد وستد، كسب‌، پيشه‌ وري‌،
Trade بازرگاني‌، حرفه‌، داد و ستد كردن‌، مبادله‌ كردن‌.
Trade Acceptance برات‌ قبولي‌.
Trade Discount تخفيف‌ عمده‌ از ط‌رف‌ توليد كننده‌ به‌ خريدار.
Trade In مبادله‌ كردن‌، مبادله‌.
Trade Name نام‌ تجارتي‌.
Trade Off سبك‌ و سنگين‌ كردن‌.
Trade School مدرسه‌ حرفه‌اي‌.
Trade Union اتحاديه‌ اصناف‌، اتحاديه‌ صنفي‌.
Trade Unionism پيروي‌ از اصول‌ وروشهاي‌ اتحاديه‌ اصناف‌.
Trade Unionist عضو اتحاديه‌ صنفي‌.
Trademark علامت‌ تجارتي‌، علامت‌ تجارتي‌ گذاشتن‌.
Trader بازرگان‌، سوداگر.
Tradescantia (گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌.
Tradesfolk تاجر، سودا گر.
Tradesman كاسب‌، سوداگر، دكان‌ دار، افزارمند، پيشه‌ ور.
Tradespeople سوداگران‌، تجار، دكانداران‌، كسبه‌.
Trading Stamp ميدهند.
Trading Stamp تمبريكه‌ براي‌ تشويق‌ در مقابل‌ خريد كالا بخريدار
Tradition رسم‌، سنت‌، عقيده‌ موروثي‌، عرف‌، روايت‌ متداول‌، عقيده‌
Tradition رايج‌، سنن‌ ملي‌.
Traditionalism سنت‌ گرايي‌، سنت‌ پرستي‌، اعتقاد برسوم‌ باستاني‌.
Traditionalist اهل‌ سنت‌، پيرو روايات‌ وسنن‌، سنت‌ گراي‌.
Traditionalize سنتي‌ كردن‌، بصورت‌ حديث‌ در اوردن‌، بصورت‌ سنت‌ دراوردن‌.
Traditionary حديثي‌، روايتي‌، نقلي‌، روايت‌ شده‌، باستاني‌.
Traditionless بي‌ سنت‌.
Traditor خائن‌، خائن‌ در امر مذهبي‌.
Traduce لكه‌ دار كردن‌، تعريف‌كردن‌.
Traduce افترا زدن‌ به‌، بهتان‌ زدن‌ به‌، بدنام‌ كردن‌، رسوا كردن‌،
Traducer شخص‌ بدگو، تهمت‌ زن‌، مفتري‌، بهتان‌ زن‌.
Traffic (kciffart=) شد وامد، امد وشد، رفت‌ وامد، عبو ومرور،
Traffic امد وشد كردن‌، تردد كردن‌.
Traffic وسائط‌ نقليه‌، داد وستدارتباط‌، كسب‌، كالا، مخابره‌،
Traffic عبور و مرور.
Traffic Court دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌.
Traffic Island بلندي‌ وسط‌ خيابان‌ مخصوص‌ توقف‌ پياده‌ رو.
Traffic Signal علائم‌ مخصوص‌ عبور وسائط‌ نقليه‌، چراغ‌ راهنمايي‌.
Traffick وسائط‌ نقليه‌، داد وستدارتباط‌، كسب‌، كالا، مخابره‌،
Traffick امد وشد كردن‌، تردد كردن‌.
Traffick (ciffart=) شد وامد، امد وشد، رفت‌ وامد، عبو ومرور،
Trafficker تاجر، سوداگر، كاسب‌، دكان‌ دار، پشت‌ هم‌ انداز، دسيسه‌.
Tragacanth (گ‌.ش‌.) كتيرا.
Tragedian نويسنده‌ يا بازيگر نمايش‌ هاي‌ تراژدي‌ ومحزون‌.
Tragedienne بازيگر تراژدي‌ (زن‌).
Tragedy مصيبت‌، فاجعه‌، نمايش‌ حزن‌ انگيز، سوگ‌ نمايش‌.
Tragi Comedy باهم‌ اميخته‌باشد، اثرتراژدي‌ وكمدي‌.
Tragi Comedy سوگ‌ شاد نمايش‌، نمايشي‌ كه‌ دران‌ مط‌الب‌ جدي‌ ومضحك‌
Tragic حزن‌ انگيز، غم‌ انگيز، محزون‌، فجيع‌.
Tragic Flaw نقيصه‌ ياخدشه‌ در زندگي‌ قهرمان‌.
Tragicomic حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور.
Tragicomic مربوط‌ به‌ اثر كمدي‌ وتراژدي‌، غم‌ انگيز وتفريحي‌، حاوي‌
Tragopan (ج‌.ش‌.) قرقاول‌ رنگارنگ‌ هندي‌.
Tragus (تش‌.) زبانه‌ گوش‌، غضروف‌ جلو گوش‌.
Trail بدنبال‌ كشيدن‌، بدنبال‌ حركت‌ كردن‌، ط‌فيلي‌ بودن‌،
Trail پيشقدم‌، پيشرو، دنباله‌.
Trail دنباله‌ دار بودن‌، دنباله‌ داشتن‌، اثر پا باقي‌ گذاردن‌،
Trail Run رانش‌ ازمايشي‌.
Trailblazer پيشقدم‌، پيشگام‌.
Trailer گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد، يدك‌ دوچرخه‌
Trailer ياسه‌ چرخه‌ ياواگن‌، ترايلر، اتومبيل‌يدك‌ كش‌، يدك‌،
Trailer ردپاگير، باترايلر حمل‌ كردن‌.
Trailer پشت‌ بند.
Trailer Camp ترايلربا اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌.
Trailer Camp (krap reliart، truoc reliart) محل‌ استقرار
Trailer Card كارت‌ پشت‌ بند.
Trailer Court با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌.
Trailer Court (krap reliart، pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر
Trailer Label برچسب‌ پشت‌ بند.
Trailer Park با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌.
Trailer Park (truoc reliart، pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر
Trailer Record مدرك‌ پشت‌ بند.
Trailerite ساكن‌ اتاقهاي‌ متحرك‌ بوسيله‌ وسائط‌ نقليه‌.
Trailing Edge انتهاي‌ تيغه‌ پروانه‌ موتور وغيره‌.
Trailing Edge لبه‌ پشتي‌.
Trailng پشتي‌، عقبي‌.
Train قط‌ار، سلسله‌، تربيت‌ كردن‌.
Train قط‌ار، دنباله‌، دم‌، ازار، رشته‌، سلسله‌، متلزمين‌، نظ‌م‌،
Train ورزش‌ كردن‌، نشانه‌ رفتن‌.
Train ترتيب‌، سلسله‌ وقايع‌ توالي‌، حيله‌ جنگي‌، حيله‌، تله‌،
Train فريب‌ اغفال‌، تربيت‌ كردن‌، پروردن‌، ورزيدن‌، فرهيختن‌،
Train Oil روغن‌ بالن‌، روغن‌ نهنگ‌.
Trainable فرهيخت‌ پذير، تربيت‌ شدني‌، قط‌ار شدني‌.
Trainband گروه‌ نظ‌امي‌ تعليمات‌ ديده‌.
Trainbearer كسيكه‌ دنباله‌ لباس‌ ديگري‌ را مي‌ گيرد، دنباله‌ كش‌.
Trainee كار اموز، فرهيختگر.
Trainer فرهيختار.
Training College دانشسرا.
Training School اموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، كار اموزگاه‌.
Trainsick (در مورد مسافر ترن‌) دچار بهم‌ خوردگي‌ حال‌.
Traipse قدم‌ زدن‌، راه‌ رفتن‌، بزحمت‌ راه‌ رفتن‌، سرگردان‌ بودن‌،
Traipse ول‌ گشتن‌، هرزه‌ گردي‌ كردن‌.
Trait ويژگي‌، نشان‌ ويژه‌، نشان‌ اختصاصي‌، خصيصه‌.
Traitor خائن‌، خيانتكار.
Traitorous خيانت‌ اميز، خائن‌، خائنانه‌.
Traitress زن‌ خائن‌.
Traject گذرگاه‌، ورا افكني‌، ورا افكندن‌.
Traject از محلي‌ عبور كردن‌، از مسير بخصوصي‌ گذشتن‌، عبور،
Trajectory خط‌ سير، مسير، ورا افكن‌، مسير گلوله‌.
Trajectory خط‌ سير، گذرگاه‌.
Tram ترامواي‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌ رفتن‌.
Tramcar واگن‌ شهري‌، ترامواي‌.
Tramline خط‌ تراموا، خط‌ مخصوص‌ واگن‌ برقي‌.
Trammel يكجور دام‌ يا تور، پابند، كملاف‌، الت‌ ترسيم‌ بيضي‌،
Trammel تعديل‌، تعديل‌ كردن‌، بدام‌افتادن‌، محدود ساختن‌.
Tramontane واقع‌ در ماوراء جبال‌ الپ‌، بيگانه‌، وراكوهي‌.
Tramp كردن‌، اواره‌، فاحشه‌، اوارگي‌، ولگردي‌، صداي‌ پا.
Tramp پياده‌روي‌ كردن‌، با پا لگد كردن‌، اوره‌ بودن‌، ولگردي‌
Tramp ولگرد، اسمان‌ جل‌، خانه‌ بدوش‌، باصدا راه‌ رفتن‌،
Tramper ولگرد.
Trample پايمال‌ كردن‌، پامال‌ كردن‌، زير پا لگد ماك‌ل‌ كردن‌، لگد
Trampoline توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند.
Tramroad جاده‌ مخصوص‌ تراموا وواگن‌ برقي‌.
Tramway ترامواي‌، واگن‌ راه‌ اهن‌ برقي‌ يا اسبي‌.
Tranalpine واقع‌ در انسوي‌ كوه‌ الپ‌، ماوراي‌ الپي‌.
Trance نشئه‌، از خود بيخودي‌، بيهوشي‌، خلسه‌، مسحور كردن‌
Trance ياشدن‌، باچالاكي‌ حركت‌ كردن‌.
Trancscendent ورارو، برتري‌، مافوق‌، افضل‌، فائق‌، ماوراي‌ مقررات‌.
Tranformable قابل‌ تغيير شكل‌، دگرگوني‌ پذير.
Trangam اسباب‌ عجيب‌ وغريب‌، زيور.
Tranillumination انقال‌ نور از خلال‌ عضوي‌ بعضو ديگري‌.
Tranisitor ترانزيستور.
Trannlatability قابليت‌ ترجمه‌، قابليت‌ انقال‌.
Tranquil ارام‌، اسوده‌، بي‌ جنبش‌، درحال‌ سكون‌.
Tranquility (ytilliuqnart) ارامش‌، اسودگي‌، اسايش‌ خاط‌ر، راحت‌.
Tranquilize (ezilliuqnart) ارام‌ كردن‌، اسوده‌ كردن‌، فرونشاندن‌.
Tranquilizer مسكن‌ (nekkasom)، داروي‌ تسكين‌ دهنده‌.
Tranquillity (ytiliuqnart) ارامش‌، اسودگي‌، اسايش‌ خاط‌ر، راحت‌.
Tranquillize (eziliuqnart) ارام‌ كردن‌، اسوده‌ كردن‌، فرونشاندن‌.
Transact معامله‌ كردن‌، داد وستد كردن‌.
Transaction معامله‌، سودا، انجام‌.
Transaction تركنش‌، معامله‌.
Transaction Data داده‌هاي‌ تراكنشي‌.
Transaction File پرونده‌ تراكنش‌.
Transaction Oriented تراكنش‌ گر.
Transaction Tape نوار تراكنش‌.
Transactions معاملات‌، شرح‌ مذاكرات‌.
Transactor معامله‌ گر، سوداگر.
Transatlantic انط‌رف‌ اقيانوس‌ اط‌لس‌.
Transceiver فرستنده‌ و گيرنده‌.
Transcend ورارفتن‌، برتري‌ يافتن‌، سبقت‌ جستن‌، بالاتر بودن‌.
Transcendence برتري‌، تفوق‌، وراروي‌.
Transcendental متعالي‌، غير جبري‌.
Transcendentalism فلسفه‌ ماوراء الط‌بيعه‌، فلسفه‌ خارج‌ جهان‌ مادي‌.
Transcontinental عبور كننده‌ از سرتاسر قاره‌.
Transcribe كردن‌.
Transcribe اوانويسي‌ كردن‌، رونويس‌ كردن‌، رونوشت‌ برداشتن‌، نقل‌
Transcribe رونويسي‌ كردن‌.
Transcriber محرر، رونويس‌ كننده‌، اوانويس‌.
Transcript رونوشت‌، سواد، نسخه‌ رونوشت‌.
Transcript رونوشت‌.
Transcription رونويسي‌.
Transcription اوانويسي‌، رونويسي‌، استنساخ‌، سواد برداري‌، رونوشت‌.
Transcutaneal (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌، ماوراء پوستي‌،
Transcutaneal ورا پوستي‌.
Transcutaneous ورا پوستي‌.
Transcutaneous (laenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌، ماوراء پوستي‌،
Transducer دستگاه‌ ودهنده‌ نيرو بدستگاه‌ديگري‌.
Transducer ورارسان‌، ترانسفورماتور، دستگاه‌ گيرنده‌ نيرو از يك‌
Transducer مبدل‌.
Transduction ورا رساني‌، حلول‌، انقال‌، عبور، هدايت‌، عبور از
Transduction ماوراء چيزي‌.
Transect بط‌ور عرضي‌ برش‌ كردن‌، برش‌ عرضي‌ كردن‌.
Transection برش‌ يا مقط‌ع‌ عرضي‌.
Transept بازويي‌ كليسا، جناح‌ كليسا.
Transfer كردن‌، انتقال‌ واگذاري‌، تحويل‌، نقل‌، سند انتقال‌،
Transfer ورابري‌، ورابردن‌، انقال‌ دادن‌، واگذار كردن‌، منتقل‌
Transfer انتقالي‌.
Transfer انتقال‌، واگذاري‌، انتقال‌ دادن‌.
Transfer Check مقابله‌، انتقال‌.
Transfer Function تابع‌ انتقال‌.
Transfer Instruction دستور العمل‌ انتقال‌.
Transfer Interpreter مفسر انتقال‌.
Transfer Medium رسانه‌ انتقال‌.
Transfer Operation عمل‌ انتقال‌.
Transfer Time زمان‌ انتقال‌، مدت‌ انتقال‌.
Transferable انتقال‌ پذير، قابل‌ واگذاري‌.
Transferable انقال‌ پذير، قابل‌ انتقال‌، قابل‌ ورابري‌.
Transferee تحويل‌ گيرنده‌، منتقل‌ اليه‌، متصالح‌.
Transference انتقال‌، واگذاري‌، نقل‌، تحويل‌، حواله‌، ورابري‌.
Transferential انتقالي‌.
Transferor دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، مصالح‌، انتقال‌ دهنده‌.
Transferred انتقال‌ يافته‌، واگذار شده‌.
Transferrer انتقال‌ دهنده‌.
Transfigure تجلي‌ كردن‌، نوراني‌ كردن‌، دگر سيما كردن‌.
Transfigure تغيير صورت‌ دادن‌، تغيير شكل‌ يافتن‌، تغيير شكل‌ دادن‌،
Transfinite ماوراء اعداد محدود، خارج‌ از اعداد محدود.
Transfix سوراخ‌ كردن‌، ميخكوب‌ كردن‌، مبهوت‌ كردن‌، درجاي‌ خود
Transfix خشك‌ شدن‌.
Transfixion عمل‌ سوراخ‌ كردن‌، بهم‌ دوختن‌، حيرت‌ زدگي‌.
Transform كردن‌، تبديل‌ كردن‌.
Transform تغيير شكل‌ يافتن‌، تغيير شكل‌ دادن‌، دگرگون‌ كردن‌، نسخ‌
Transformation دگرسازي‌، تغيير شكل‌، تبديل‌ صورت‌، دگرگوني‌، وراريخت‌.
Transformation تراديسي‌، تبديل‌.
Transformative قابل‌ تغيير، قابل‌ تبديل‌، دگرگون‌ شونده‌.
Transformer تبديل‌ برق‌ ضعيف‌ به‌ برق‌ قوي‌.
Transformer تبديل‌ كننده‌، تغيير دهنده‌، ترانسفورماتور، دستگاه‌
Transformer تراديسيدن‌، مبدل‌.
Transfusable (elbisufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌.
Transfuse از يك‌ ظ‌رف‌ بظ‌رف‌ ديگر ريختن‌، چيزي‌ را نقل‌ وانتقال‌
Transfuse دادن‌، رسوخ‌ يافتن‌ در، تزريق‌كردن‌ در.
Transfusible (elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌.
Transfusion تزريق‌، نقل‌ وانتقال‌، رسوخ‌، تزريق‌ خون‌.
Transgress كردن‌ از.
Transgress تجاوز كردن‌ از، تخلف‌ كردن‌ از، تخط‌ي‌ كردن‌ از، سرپيچي‌
Transgression سرپيچي‌، تخلف‌، تجاوز، خط‌ا، گناه‌، فراروي‌.
Transgressive گناهكار، خاط‌ي‌، متجاوز، عاصي‌، خط‌اكار.
Transgressor متجاوز، متخلف‌، خط‌اكار، تجاوزكار، فرار و.
Tranship ياكشتي‌ ديگري‌.
Tranship نقل‌ وانقال‌ بار وغيره‌ از يك‌ وسيله‌ ياكشتي‌ به‌ وسيله‌
Transhumance چرگشت‌، حركت‌ موسمي‌ چهارپايان‌.
Transhumant چرا گرد، حركت‌ كننده‌ بسوي‌ كوهستان‌ براي‌ چرا.
Transience فراگذري‌، ناپايداري‌، زود گذري‌، بي‌ ثباتي‌، كوتاهي‌.
Transient زود گذر، ناپايدار، فاني‌، كوتاه‌، تند، فراگذر.
Transient گذرا.
Transient Failure خرابي‌ گذرا.
Transient Response واكنش‌ گذرا.
Transiguration دگرسيمايي‌، تبديل‌ صورت‌، تبديل‌ هيئت‌، تغيير شكل‌، جلي‌.
Transilluminate (ط‌ب‌) عبور نور از يك‌ عضو.
Transinformation اگاهي‌ متقابل‌.
Transistor ترانزيستور.
Transistorize داراي‌ ترانسيتور كردن‌.
Transistorized ترانزيستوري‌.
Transit گذر، عبور.
Transit عبور، گذر، راه‌ عبور، حق‌ العبور، عبور كردن‌.
Transit Time مدت‌ گذر، مدت‌ عبور.
Transition گذار، تحول‌.
Transition تغيير، برزخ‌، انتقالي‌.
Transition انتقال‌، عبور، تغيير از يك‌ حالت‌ بحالت‌ ديگر، مرحله‌
Transition Diagram نمودار گذارها، گذارنما.
Transitive تراگذر، متعدي‌.
Transitive مستقيم‌، (فعل‌) متعدي‌.
Transitive انتقالي‌، متغير، (من.) رابط‌ه‌ مجازي‌، رابط‌ه‌ غير
Transitivity زودگذري‌، انتقال‌ پذيري‌، حالت‌ متعدي‌.
Transitoriness زود گذري‌، حالت‌ ناپايداري‌، حالت‌ بي‌ بقايي‌.
Transitory سپنج‌، ناپايدار، فاني‌، زودگذر، بي‌ بقا.
Translatable قابل‌ ترجمه‌، قابل‌ معني‌ كردن‌، قابل‌ تعبير.
Translate ترجمه‌ كردن‌، معني‌ كردن‌، تفسير كردن‌.
Translate ترجمه‌ كردن‌، برگرداندن‌.
Translate Time هنگام‌ ترجمه‌، حين‌ ترجمه‌.
Translation ترجمه‌، برگردان‌.
Translation ترجمه‌، پچواك‌، تفسير، انقال‌، حركت‌ انتقالي‌.
Translative مجازي‌، استعاري‌، ترجمه‌اي‌، انتقالي‌، پچواكي‌.
Translator پچواك‌ گر، مترجم‌، ترجمان‌، ديلماج‌.
Translator مترجم‌، برگرداننده‌.
Transliterate حرف‌ بحرف‌ نوشتن‌.
Transliterate عين‌ كلمه‌ ياعبارتي‌ را از زباني‌ بزبان‌ ديگر نقل‌ كردن‌،
Transliterate حرف بحرف‌ نقل‌ كردن‌، نويسه‌گرداني‌ كردن‌.
Transliteration زباني‌ بزبان‌ ديگر.
Transliteration نويسه‌ گرداني‌، نقل‌ عين‌ تلفظ‌ كلمه‌ يا عبارتي‌ از
Transliteration حرف‌ به‌ حرف‌ نويسي‌.
Translocate جابجا كردن‌، از جاي‌ خود برون‌ كردن‌.
Translocation جابجا شدگي‌، جايگيري‌، پس‌ زني‌.
Translucence (ycneculsnart) فراتابي‌، نيم‌ شفافي‌، ماتي‌ شفافي‌،
Translucence حالت‌ زجاجي‌.
Translucency (ecneculsnart) فراتابي‌، نيم‌ شفافي‌، ماتي‌ شفافي‌،
Translucency حالت‌ زجاجي‌.
Translucid فراتاب‌، شفاف‌ كننده‌، روشن‌ كننده‌ زجاجي‌، شفاف‌.
Transmarine فرا دريا، واقع‌ در انسوي‌ دريا، متعلق‌ به‌ ماوراء بحار
Transmigrate فرا كوچ‌ كردن‌، كوچ‌ دادن‌، منتقل‌ كردن‌، تناسخ‌ كردن‌.
Transmigration تبعيد، فراكوچ‌.
Transmigration فرهنگسار، حلول‌ روح‌ مرده‌ در بدن‌ موجود زنده‌ ديگري‌،
Transmigrator فراكوچگر، مهاجر، نقل‌ مكان‌ كننده‌، تناسخ‌ كننده‌.
Transmigratory فراكوچ‌ كننده‌، مهاجرتي‌، مربوط‌ به‌ تناسخ‌، تناسخي‌.
Transmissibility فرا فرستادن‌ پذيري‌، قابليت‌ فرستادن‌، انتقال‌ پذيري‌،
Transmissibility قابليت‌ سرايت‌.
Transmissible مسري‌.
Transmissible فرافرستادني‌، فرستادني‌، انتقال‌ پذير، قابل‌ سرايت‌،
Transmission فرا فرستادن‌، سخن‌ پراكني‌.
Transmission انتقال‌، عبور، ارسال‌، سرايت‌، اسبابي‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌
Transmission نيروي‌ موتور اتومبيل‌ بچرخهامنتقل‌ ميشود، فرا فرستي‌،
Transmission مخابره‌، مخابرات‌، ارسال‌.
Transmission Error خط‌اي‌ مخابره‌.
Transmission Line خط‌ مخابره‌اي‌.
Transmission Rate نرخ‌ مخابره‌، سرعت‌ مخابره‌.
Transmissive انتقال‌ يافته‌.
Transmissive فرا فرست‌ پذير، انتقال‌ دهنده‌، فرستنده‌، قابل‌ انتقال‌،
Transmissivity فرافرست‌ پذيري‌، نيروي‌ انتقال‌ دهنده‌، قابليت‌ نقل‌
Transmissivity وانتقال‌.
Transmit دادن‌، سرايت‌ كردن‌.
Transmit فرا فرستادن‌، پراكندن‌، انتقال‌ دادن‌، رساندن‌، عبور
Transmit مخابره‌ كردن‌، فرستادن‌.
Transmittable قابل‌ فرا فرستي‌، قابل‌ پراكني‌ (بوسيله‌ راديو وغيره‌).
Transmittal (ecnattimsnart، ycnattimsnart) انتقال‌، سرايت‌،
Transmittal عبور، ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌.
Transmittance (lattimsnart، ycnattimsnart) انتقال‌، سرايت‌، عبور،
Transmittance ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌.
Transmittancy ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌.
Transmittancy (lattimsnart، ecnattimsnart) انتقال‌، سرايت‌، عبور،
Transmitter انتقال‌ دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، فرستنده‌، فرا فرست‌.
Transmitter مخابره‌كننده‌، فرستنده‌.
Transmogrification دگرگون‌ سازي‌، تغيير شكل‌، تحول‌، تناسخ‌.
Transmogrify تغييرشكل‌ دادن‌، نسخ‌ كردن‌.
Transmontane (niatnuomsnart) ماوراء كوهستاني‌، فرا كوهي‌.
Transmountain (niatnomsnart) ماوراء كوهستاني‌، فرا كوهي‌.
Transmutable قابل‌ تبديل‌، قلب‌ ماهيت‌ يافتني‌، دگرگوني‌ پذير.
Transmutation تبديل‌، تغيير شكل‌، قلب‌ ماهيت‌، تكامل‌، استحاله‌،
Transmutation تبديل‌ عنصري‌ بعنصر ديگري‌.
Transmutative قابل‌ تبديل‌، قابل‌ تغيير، تبديل‌ شدني‌، قلب‌ ماهيت‌
Transmutative يافتني‌.
Transmute كيمياگري‌ كردن‌، تغيير هيئت‌ دادن‌.
Transmute تبديل‌ كردن‌، تغيير شكل‌ دادن‌ قلب‌ ماهيت‌ كردن‌،
Transom ديگري‌، تير سردرب‌، سنگ‌ درب‌.
Transom الت‌ افقي‌ (در وپنجره‌)، پنجره‌ بالاي‌ در يا بالاي‌ پنجره‌
Transpacific ارام‌.
Transpacific وابسته‌ بسرتاسر اقيانوس‌ ارام‌، واقع‌ درانسوي‌ اقيانوس‌
Transparence فرانمايي‌، پشت‌نمايي‌، شفافيت‌، حالت‌ زجاجي‌.
Transparent پشت‌ نما، شفاف‌، نور گذران‌، فرانما، پيدا.
Transparent شفاف‌، ناپيدا.
Transpicuous فرا اشكار، شفاف‌، روشن‌، اشكار، واضح‌.
Transpierce رسوخ‌ كردن‌، سرتاسرسوراخ‌ كردن‌، سرتاسر سوراخ‌ شدن‌.
Transpiration فراتراوش‌، ترشح‌، خروج‌، نفوذ، افشاء، تعرق‌، نشر، حلول‌
Transpire دادن‌، فاش‌ شدن‌، رخنه‌كردن‌، فراتراويدن‌.
Transpire رويدادن‌، بيرون‌ امدن‌، نشركردن‌، نفوذ كردن‌، بخار پس‌
Transplant دادن‌، نشاء زدن‌، (جراحي‌) پيوندزدن‌، عضو پيوند شده‌،
Transplant فراكاشتن‌.
Transplant نشاكردن‌، درجاي‌ ديگري‌ نشاندن‌، مهاجرت‌ كردن‌، كوچ‌
Transplantable پيوند شدني‌، قابل‌ برداشتن‌ وكاشتن‌ درمحل‌ ديگري‌.
Transplantation فراكاشتن‌، پيوند، جابجا سازي‌، قلمه‌ زني‌، نشاكاري‌.
Transplanter ديگري‌.
Transplanter فراكاشتگر، حمل‌ كننده‌ از يك‌ محل‌ وكارنده‌ در محل‌
Transponder بط‌ور خودكار ان‌ را جواب‌ ميدهد.
Transponder دستگاه‌ گيرنده‌ يااداري‌ كه‌ بمحض‌ دريافت‌ مخابره‌اي‌
Transpondor بط‌ور خودكار ان‌ را جواب‌ ميدهد.
Transpondor دستگاه‌ گيرنده‌ يااداري‌ كه‌ بمحض‌ دريافت‌ مخابره‌اي‌
Transpontine واقع‌ در انسوي‌ پل‌، واقع‌ در جنوب‌ رود تيمز در لندن‌.
Transport باركش‌، حمل‌ ونقل‌، وسيله‌ نقليه‌، ترابري‌.
Transport نفي‌ بلد كردن‌، از خود بيخودشدن‌، از جا در رفتن‌،
Transport ترابري‌ كردن‌، بردن‌، حمل‌ كردن‌، نقل‌ وانتقال‌ دادن‌،
Transport حمل‌ كردن‌، حامل‌.
Transportability قابليت‌ حمل‌، ترابرپذيري‌.
Transportable قابل‌ حمل‌ ونقل‌، ترابرپذير.
Transportation ترابري‌، حمل‌ ونقل‌، باركشي‌، تبعيد، انتقال‌.
Transportation ترابري‌، حمل‌ و نقل‌.
Transporter ناقل‌.
Transporter ترابرگر، انتقال‌ دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، دستگاه‌ ناقله‌،
Transposable قابل‌ جابجا شدن‌، جابجا شدني‌.
Transpose پس‌ وپيش‌ كردن‌، قلب‌ كردن‌، مقدم‌ وموخر كردن‌، (ر.)
Transpose بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌.
Transpose ترانهادن‌، پس‌ و پيش‌ كردن‌.
Transposed ترانهاده‌، پس‌ و پيش‌.
Transposition ترانهش‌، پس‌ و پيشي‌.
Transposition (ر.)انتقال‌اعدادمعلوم‌ بيكسو و مجولات‌ بط‌رف‌ديگر
Transposition پس‌ و پيش‌ سازي‌، تقدم‌ و تاخر، جابجاشدگي‌،
Transposition معادله‌، فراگذاري‌.
Transreceiver فرستنده‌ و گيرنده‌.
Transrorm تراديسي‌، تراديسيدن‌، تبديل‌ كردن‌.
Transshape تغيير شكل‌ دادن‌، تغيير ماهيت‌ دادن‌، مسخ‌ كردن‌.
Transshipment انتقال‌ به‌ كشتي‌ يا وسيله‌ نقليه‌ ديگري‌.
Transubstantiate بجسم‌ ديگري‌ تبديل‌ كردن‌، قلب‌ ماهيت‌ كردن‌.
Transubstantiation قلب‌ ماهيت‌، استحاله‌، تبديل‌ جسمي‌ بجسم‌ ديگر، اعتقاد
Transubstantiation باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌
Transubstantiation هنگام‌ ورود ببدن‌ شخص‌ تبديل‌ بجسم‌ وخون‌ عيسي‌ ميگردد.
Transudate فرانشت‌، مواد فرانشت‌ شده‌، مواد مترشحه‌، ترشح‌، عرق‌،
Transudate تراوش‌.
Transudation فرانشت‌، تراوش‌، ترشح‌، نفوذ، رسوخ‌، عرق‌.
Transude تراوش‌ كردن‌، فرانشت‌ كردن‌.
Transuranic (muinarusnart) داراي‌ عدد اتمي‌ بيشتر از اورانيم‌.
Transuranium (cinarusnart) داراي‌ عدد اتمي‌ بيشتر از اورانيم‌.
Transvaluate نوسنجيدن‌.
Transvaluate (eulavsnart) سنجيدن‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي‌،
Transvaluation سنجش‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي‌، نوسنجيدن‌.
Transvalue نوسنجيدن‌.
Transvalue (etaulavsnart) سنجيدن‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي‌،
Transversal سنجش‌ ارزش‌ برحسي‌ معيار نويني‌، نوسنجي‌.
Transverse متقاط‌ع‌، خط‌ قاط‌ع‌، (تش‌.) عضله‌ مستعرضه‌.
Transverse Process زائده‌ جانبي‌ ستون‌ فقرات‌.
Transvestism تقليد از روش‌ و ط‌رز لباس‌ جنس‌ مخالف‌.
Transvestite ميكند، (در مورد مرد) زن‌ جامه‌.
Transvestite كسي‌ كه‌ در لباس‌ ورفتار از جنس‌ مخالف‌ خود تقليد
Trap كوچك‌، شكماف‌، نيرنگ‌، فريب‌دهان‌، بدام‌ انداختن‌، در
Trap زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌، دام‌، دريچ-ه‌، گير، محوط‌ه‌
Trap تله‌ انداختن‌.
Trap تله‌، در تله‌ اندازي‌.
Trapdoor دريچه‌.
Trapezium شبيه‌ ذوذنقه‌، چهار پهلو، چهار ضلعي‌ غير منظ‌م‌.
Trapezius (تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌.
Trapezoid ذوذنقه‌، ذوذنقه‌ وار.
Trapezoid ذوزنقه‌.
Trapezoidal ذوزنقه‌اي‌.
Trapezoidal Rule قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌.
Trapping تله‌ گذاري‌، در تله‌ اندازي‌.
Trapping يراق‌، تجملات‌ وتزئينات‌، بدام‌ اندازي‌.
Trappist عضو فرقه‌اي‌ از راهبان‌ مرتاض‌ اهل‌ سكوت‌.
Traps نردبان‌ قابل‌ حمل‌، اسباب‌، بنه‌ (henob).
Trapze بند بازي‌، ط‌ناب‌ بند بازي‌، ذوذنقه‌.
Trapzezist بند باز، اكروبات‌.
Trash در اوردن‌.
Trash اشغال‌، مهمل‌، خاكروبه‌، زوائد گياهان‌، بصورت‌ اشغال‌
Trashy مهمل‌، بيهوده‌، چرند، مزخرف‌، جفنگ‌.
Trasship بكشتي‌ يا وسيله‌ نقليه‌ ديگري‌ انتقال‌ دادن‌.
Trauma ضره‌، زخم‌، اسيب‌، ضربه‌ روحي‌ روان‌ اسيب‌، روان‌ زخم‌.
Traumatic وابسته‌به‌ روان‌ زخم‌، زخمي‌، جراحتي‌، ضربه‌اي‌.
Traumatism روان‌ زخم‌، (ط‌ب‌) ضربه‌، تصادم‌، اثر ضربت‌، ضغط‌ه‌.
Traumatize كردن‌.
Traumatize دچار روان‌ زخم‌ كردن‌، با ضرب‌ وجرح‌ مشروب‌ ساختن‌، معذب‌
Travail مشقت‌، درد زايمان‌، رنج‌ بردن‌، رنج‌ زحمت‌، درد شكيدن‌.
Trave تير، الوار، چهارچوب‌ اسب‌ بندي‌.
Travel درنروديدن‌، سفر كردن‌ مسافرت‌ كردن‌، رهسپار شدن‌،
Travel مسافرت‌، سفر، حركت‌، جنبش‌، گردش‌، جهانگردي‌.
Travel Agency اژانس‌ مسافري‌، اژانس‌ مسافرتي‌.
Travel Agent مسافرتي‌.
Travel Agent سفرچين‌، سفر ارا، بليط‌ فروش‌ سرويس‌ مسافري‌، اژانس‌
Traveler مسافر، پي‌ سپار رهنورد.
Traveler's Check چك‌ مسافرتي‌.
Traveling Fellowship بورس‌ تحصيلي‌ شامل‌ هزينه‌ مسافرت‌ وتحقيقات‌ در خارج‌ از
Traveling Fellowship محل‌ خود.
Traveling Man فروشنده‌ سيار.
Traveling Salesman فروشنده‌ سيار.
Traveller مسافر، پي‌ سپار، رهنورد.
Travelogue (lebasrevart) سخنراني‌ درباره‌ مسافرت‌.
Traversabel (eugolevart) سخنراني‌ درباره‌ مسافرت‌.
Traversable قابل‌ عبور.
Traversal پيمايش‌.
Traverse پيمودن‌، عرضي‌، متقاط‌ع‌.
Traverse خاكريز يا جان‌ پناه‌، خط‌ متقاط‌ع‌، اشكال‌، مانع‌ حائل‌،
Traverse ط‌ي‌ كردن‌، گذشتن‌ از، عبور كردن‌، قط‌ع‌ كردن‌.
Traverse درب‌ تاشو، حجاب‌ حاجز، عبورجاده‌، مسير، معبر، پيمودن‌،
Traverseal عمل‌ پيمودن‌، عمل‌ ط‌ي‌ كردن‌، پيمايش‌.
Travertine (nitrevart=) (مع.) سنگ‌ اهك‌ سفيد رنگ‌، تراورتن‌.
Travesty تعبير هجو اميز، تقليد مسخره‌ اميز كردن‌.
Travois ارابه‌ يا وسيله‌ نقليه‌ قديمي‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكا.
Trawl كشيدن‌، باتور كيسه‌اي‌ ماهي‌ گرفتن‌، دام‌ يا تور،
Trawl كيسه‌اي‌ كه‌ درته‌ درياكشيده‌ ميشود، بند.
Trawler كرجي‌ ماهيگيري‌.
Tray سيني‌، ط‌بق‌، جعبه‌ دو خانه‌.
Treacherous خيانت‌ اميز، خائنانه‌، خيانتكار، خائن‌.
Treachery نارو، خيانت‌، غدر، بي‌ وفايي‌.
Treacle شيره‌ قند، ترياق‌.
Tread گام‌ برداري‌، پاگذاشتن‌، راه‌ رفتن‌، لگد كردن‌.
Treader لگد كننده‌، گام‌ بردار.
Treadle پاتخته‌، ركاب‌ ماشين‌، جاپايي‌، ركاب‌ ساختن‌.
Treadmill چرخ‌ افقي‌ بزرگي‌ كه‌زندانيان‌ ان‌ را بحركت‌ دراورند،
Treadmill چرخ‌ عصارخانه‌، كارپرزحمت‌.
Treason خيانت‌، پيمان‌ شكني‌، بي‌ وفايي‌، غدر.
Treasonable (suionosaert) خيانت‌ اميز، قابل‌ ارتكاب‌ خيانت‌،
Treasonable خائنانه‌.
Treasonoius (elbanosaert) خيانت‌ اميز، قابل‌ ارتكاب‌ خيانت‌،
Treasonoius خائنانه‌.
Treasurable اندوختني‌.
Treasure گرامي‌ داشتن‌، دفينه‌.
Treasure گنج‌، گنجينه‌، خزانه‌، ثروت‌، جواهر، گنجينه‌ اندوختن‌،
Treasure Trove خزانه‌، دفينه‌، گنج‌، (مج.) كشف‌.
Treasurer خزان‌ دار، گنجور، صندوقدار.
Treasurership خزانه‌ داري‌.
Treasury خزانه‌ داري‌، گنجينه‌، گنج‌، خزانه‌.
Treasury Note اسكناس‌ صادره‌ از ط‌رف‌ خزانه‌.
Treasury Stock سهم‌ منتشره‌ شركت‌ كه‌ بعنوان‌ سرمايه‌ منظ‌ور ميگردد.
Treat درمان‌ كردن‌، درمان‌ شدن‌، خوراك‌ رايگان‌، چيز لذت‌ بخش‌.
Treat داشتن‌ با، مربوط‌ بودن‌ به‌، مهمان‌ كردن‌، عمل‌ اوردن‌،
Treat رفتار كردن‌، مورد عمل‌ قرار دادن‌، بحث‌ كردن‌، سروكار
Treat رفتار كردن‌، تلقي‌ كردن‌، مورد عمل‌ قرار دادن‌.
Treatable رام‌، نرم‌، تعليم‌ بردار، قابل‌ درمان‌، قابل‌ بحث‌.
Treater ط‌رف‌ معامله‌، مذاكره‌ كننده‌، ط‌رف‌ گفتگو.
Treatise رساله‌، مقاله‌، شرح‌، دانش‌ نويسه‌، توضيح‌.
Treatment رفتار، معامله‌، معالجه‌، ط‌رز عمل‌، درمان‌.
Treatment رفتار، تلقي‌، ط‌رز عمل‌.
Treaty پيمان‌، معاهده‌، قرار داد، پيمان‌ نامه‌، عهد نامه‌.
Treble سه‌ برابر، صداي‌ زير.
Treble سه‌ لا كردن‌، سه‌ برابر كردن‌، (مو.) صداي‌ زير در اوردن‌،
Treble Clef (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌.
Treble Staff (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌.
Trebly بط‌ور سه‌ برابر، سه‌ گانه‌، سه‌ لا.
Trebuchet (tekcubert) منجنيق‌ مخصوص‌ پرتاب‌ مرمي‌ (پرتابه‌)،
Trebuchet يكجور ترازو.
Trebucket (tehcubert) منجنيق‌ مخصوص‌ پرتاب‌ مرمي‌ (پرتابه‌)،
Trebucket يكجور ترازو.
Trecento (هنر وادب‌ ايتاليا) قرن‌ چهاردهم‌ ميلادي‌.
Tredecillion عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2.
Tree درتنگنا قرا ردادن‌.
Tree درخت‌، شجر، قالب‌ كفش‌، چوبه‌ دار، شجره‌ النسب‌، درخت‌
Tree كاشتن‌، بدرخت‌ پناه‌ بردن‌، بشكل‌ درخت‌ شدن‌، (ز.ع‌.)
Tree درخت‌.
Tree Farm محوط‌ه‌ درخت‌ كاري‌ جنگل‌ (براي‌ استفاده‌ تجارتي‌)، خزانه‌
Tree Farm درخت‌.
Tree House خانه‌ بالاي‌ درخت‌.
Tree Of Heaven (گ‌.ش‌.) درخت‌ عرعر.
Tree Structure ساخت‌ درختي‌.
Tree Surgeon درختان‌.
Tree Surgeon ويژه‌ گر برش‌ و قط‌ع‌ بخشهاي‌ بيماري‌ زده‌ يا پوسيده‌
Tree Surgery تشريح‌ علمي‌ درخت‌.
Treehopper (ج‌.ش‌.) زنجره‌ درختي‌.
Treeless بي‌ درخت‌.
Treenail كوبيدن‌.
Treenail (lianert=) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، با ميخ‌ چوبي‌ يا گوه‌ بهم‌
Treetop نوك‌ درخت‌.
Trefoil (گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌، سه‌ پره‌.
Treillage شبكه‌، داربست‌، چفته‌ مو.
Trek واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌.
Trek سفر، كوچ‌ مسافرت‌ باگاري‌، بازحمت‌ حركت‌ كردن‌، باسختي‌
Trekker مسافر باگاري‌.
Trellis شبكه‌، داربست‌، چفته‌، داربست‌ بستن‌.
Trelliswork داربست‌بندي‌، شبكه‌، چيز شبكه‌ مانند، شبكه‌ داربست‌.
Tremble لرزيدن‌، مرتعش‌ شدن‌، لرز، لرزه‌، ارتعاش‌، ترساندن‌،
Tremble لرزاندن‌، مرتعش‌ ساختن‌، رعشه‌.
Trembly لرزان‌، مرتعش‌، رعشه‌ دار.
Tremendous شگرف‌، ترسناك‌، مهيب‌، فاحش‌، عجيب‌، عظ‌يم‌.
Tremolant لرزش‌ دار، لرزان‌ (مو.)، موجد لرزش‌.
Tremolo (مع.) لرزش‌، لرزش‌ صدا، تحرير، ارتعاش‌.
Tremor (ruomert) لرزش‌، تكان‌، جنبش‌، تپش‌، رعشه‌، لرزه‌.
Tremour (romert) لرزش‌، تكان‌، جنبش‌، تپش‌، رعشه‌، لرزه‌.
Tremulant لرزش‌ دار، مرتعش‌، ترسان‌، لرزش‌، تحرير.
Tremulous لرزنده‌، تحرير دار، لرزش‌ دار، مرتعش‌، بيمناك‌.
Trenail (lianeert=) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، با ميخ‌ چوبي‌ يا گوه‌ بهم‌
Trenail كوبيدن‌.
Trench شيار ط‌ولاني‌، كندن‌، خندق‌ زدن‌.
Trench چال‌، جان‌ پناه‌، خندق‌، گودال‌، سنگر، استحكامات‌ خندقي‌،
Trench Foot (ط‌ب‌) پاي‌ سرمازده‌.
Trench Knitfe چاقوي‌ مخصوص‌ مبارزه‌ دست‌ بيقه‌.
Trenchancy تيزي‌، برندگي‌، قاط‌عي‌، نفوذ، شكاف‌.
Trenchant برنده‌، تيز، بران‌، نافذ، قاط‌ع‌، قط‌عي‌، سخت‌.
Trencher ماكول‌، خوردني‌، مفت‌ خور.
Trencher تخته‌ نان‌ بري‌، خوراكي‌ هاي‌ روي‌ ميز، پالتو باراني‌،
Trencherman ادم‌ خوش‌ خوراك‌، پرخور، اكول‌.
Trend الودگي‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سيل‌.
Trend گرايش‌، تمايل‌.
Trepan شدن‌، تمايل‌، چرخش‌، انحراف‌، خميدگي‌، مسير، استيل‌،
Trepan روند، متمايل‌ شدن‌، تمايل‌ داشتن‌، منجر شدن‌ به‌، خم‌
Trepan سبك‌، روش‌، (مع.) جهت‌، ط‌رف‌، سو.
Trepanation تله‌، حيله‌، بدام‌ انداختن‌.
Trepanation مته‌ حفاري‌ معدن‌ وجراحي‌، بامته‌ سوراخ‌ كردن‌، حيله‌ گر،
Trepass تخلف‌، تخط‌ي‌، تجاوز.
Trepass تجاوز كردن‌، تعدي‌ كردن‌، پا فرا گذاشتن‌، تخط‌ي‌ كردن‌،
Trephination مته‌ كاري‌ (جمجمه‌).
Trephine مته‌ كاري‌، ايجاد سوراخ‌ بامته‌.
Trepid لرزان‌، مرتعش‌، ترسان‌، مرتعش‌ كننده‌، ترسناك‌.
Trepidant ترسو، كمرو.
Trepidation بيم‌ وهراس‌، اشتفگي‌، لرزش‌، رعشه‌، وحشت‌.
Trespasser تجاوزكار، عهد شكن‌، متخلف‌، خلافكار، خاط‌ي‌، متجاوز.
Tressed بافته‌ شده‌، ط‌ره‌ شده‌، ط‌ره‌ ط‌ره‌.
Tressel (eltserT) سه‌ پايه‌، ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌.
Trestle (lessert) سه‌ پايه‌، ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌.
Trestlework تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌.
Trews شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌.
Trey (در ورق‌ بازي‌) سه‌ لو، خال‌ 3، پيشونديست‌ بمعني‌ داراي‌
Trey سه‌ قسمت‌ وسه‌ قسمتي‌ وسه‌تايي‌وهرسه‌ واحد يكبار.
Triable ازمايش‌ كردني‌، ازمودني‌.
Triad مجموع‌ سه‌ چيز، تثليث‌، سه‌ تايي‌، ثلاثي‌.
Triad مجموعه‌ سه‌تايي‌.
Trial ازمايش‌، امتحان‌، محاكمه‌، سعي‌.
Trial محاكمه‌، دادرسي‌، ازمايش‌، امتحان‌، رنج‌، كوشش‌.
Trial And Erroe ازمايش‌ و خط‌ا، سعي‌ و امتحان‌.
Trial And Error روش‌ ازمايش‌ و خط‌ا.
Trial Balance ترازنامه‌ ازمايشي‌.
Trial Jury (در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌.
Trial Lawyer وكيل‌ دادگستري‌ كه‌ در دادگاههاي‌ جنايي‌ حضور مييابد.
Trial Run استفاده‌ ازمايشي‌ (از هر چيز).
Triangle مثلث‌، سه‌ گوش‌، سه‌ پهلو، سه‌ بر.
Triangle مثلث‌، سه‌ گوش‌.
Triangular سه‌ گوشي‌، مثلثي‌.
Triangular سه‌ گوشه‌، داراي‌ سه‌ زاويه‌، بشكل‌ مثلث‌.
Triangularity مثلثي‌ شكل‌، سه‌گوشي‌، سه‌ پهلويي‌.
Triangularization مثلث‌ بندي‌.
Triangulate سه‌ زاويه‌اي‌، سه‌ گوش‌ كردن‌، بصورت‌ مثلث‌ دراوردن‌.
Triangulation گوش‌ سازي‌.
Triangulation تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌، سه‌
Triarchy سه‌ تن‌ سالاري‌، سه‌ بخشي‌.
Triassic (ز.ش‌.) مربوط‌ بدوره‌ ترياسه‌، ترياس‌.
Triatomic داراي‌ سه‌ اتم‌، سه‌ اتمي‌، سه‌ بنياني‌.
Triaxial سه‌ محوري‌، سه‌ جزيي‌.
Tribal قبيله‌اي‌، ط‌ايفه‌اي‌، سبط‌ي‌، ايلي‌، ايلياتي‌، تباري‌.
Tribalism زندگي‌ ايلياتي‌، سازمان‌ وتشكيلات‌ قبيله‌اي‌، قبيله‌
Tribalism گرايي‌، ايل‌ گرايي‌.
Tribe تبار، قبيله‌، ط‌ايفه‌، ايل‌، عشيره‌، (درجمع‌) قبايل‌.
Tribesman عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌، ايلياتي‌، هم‌ قبيله‌.
Triboelectricity ايجاد برق‌ در اثر اصط‌كاك‌، برق‌ مالشي‌.
Tribophysics فيزيك‌ اصط‌كاكي‌، مبحث‌ اصط‌كاك‌ در فيزيك‌.
Tribulate خفت‌ (taffehk) دادن‌، ازار كردن‌.
Tribulation محنت‌، رنج‌، ازمايش‌ سخت‌، عذاب‌، اختلال‌.
Tribunal دادگاه‌ محكمه‌، ديوان‌ محاكمات‌.
Tribunate مقام‌ يامسند قضاوت‌.
Tribune تريبون‌.
Tribune حامي‌ ملت‌، سكوب‌ سخنراني‌، كرسي‌ ياميز خط‌ابه‌، منبر،
Tribuneship مقام‌ حامي‌ ملت‌.
Tributary خراجگزار، فرعي‌، تابع‌، شاخه‌، انشعاب‌.
Tribute باج‌، خراج‌، احترام‌، ستايش‌، تكريم‌.
Trice كشيدن‌ يا بستن‌، باط‌ناب‌ بستن‌، دم‌، لحظ‌ه‌.
Triceps (تش‌.) ماهيچه‌ سه‌ سر.
Trichina (ج‌.ش‌.) كرم‌ گوشت‌ خوك‌، تريشين‌.
Trichinize با كرم‌گوشت‌ خوك‌ الوده‌ شدن‌.
Trichinosis (ط‌ب‌) الودگي‌ باتريشين‌ يا كرم‌ گوشت‌ خوك‌.
Trichinous (ج‌.ش‌.) مربوط‌ به‌ كرم‌ انگل‌ گوشت‌ خوك‌.
Trichoid مويي‌، شبيه‌ موي‌.
Trichome (cimohcirt) كرك‌ گياهي‌، مويك‌، مويچه‌.
Trichomic (emohcirt) كرك‌ گياهي‌، مويك‌، مويچه‌.
Trichomonad (ج‌.ش‌.) جانور اغازي‌ تاژكدار داراي‌ موهاي‌ كرك‌ مانند.
Trichotomous سه‌بخشي‌، بسه‌ بخش‌ تقسيم‌ شده‌، داراي‌ سه‌ قسمت‌.
Trichotomy تقسيم‌ وجود انسان‌ به‌ سه‌ قسمت‌ (تن‌ وجان‌ و روح‌)،
Trichotomy تقسيم‌ بسه‌ بخش‌.
Trichromat سه‌ رنگ‌، سه‌ رنگي‌.
Trichromatism (در بلور) سه‌ رنگي‌، وقوع‌ در سه‌ حالت‌.
Trick وفن‌، حيله‌ زدن‌، حقه‌بازي‌ كردن‌، شوخي‌ كردن‌.
Trick حيله‌، نيرنگ‌، خدعه‌، شعبده‌ بازي‌، حقه‌، لم‌، رمز، فوت‌
Trick Or Treat قاشق‌ زني‌ وكاسه‌ زني‌ دم‌ درب‌ خانه‌ هاي‌ مردم‌.
Trick Track (cartcirt) بازي‌ تخته‌ نرد قديمي‌.
Tricker حقه‌ باز، نيرنگ‌ باز، گول‌ زن‌، شياد.
Trickery حيله‌ گ‌ري‌، حيله‌ بازي‌، گول‌ زني‌، نيرنگ‌.
Trickily از روي‌ حقه‌ بازي‌.
Trickiness حقه‌ بازي‌، دغل‌ زني‌.
Trickish (yckirt) حيله‌ گرانه‌، شيادانه‌، مزورانه‌، از روي‌
Trickish حيله‌ وتزوير.
Trickle چكيدن‌، چكانيدن‌، چكه‌.
Tricklet نهر باريك‌.
Trickster حقه‌ باز، شياد، گول‌ زن‌، نيرنگ‌ باز، بامبول‌ زن‌.
Tricky نيرنگ‌ اميز، خدعه‌ اميز، مهارت‌ اميز، نيرنگ‌ باز.
Tricolette پارچه‌ ابريشم‌ مصنوعي‌ لباس‌ زنانه‌.
Tricolor پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌، سه‌ رنگ‌.
Tricone (nrocirt) كلاه‌ سه‌ ترك‌، سه‌ گوش‌، داراي‌ سه‌ شاخ‌.
Triconered داراي‌ سه‌ گوشه‌.
Tricorn (enocirt) كلاه‌ سه‌ ترك‌، سه‌ گوش‌، داراي‌ سه‌ شاخ‌.
Tricostate (گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌، داراي‌ سه‌ دنده‌.
Tricot كش‌ باف‌، بافتني‌، تريكو.
Tricotine پارچه‌ زبر لباسي‌ خانه‌ خانه‌.
Tricrotic (msitorcirt) نبض‌ سه‌ ضربه‌اي‌، ضربان‌ نبض‌ بط‌ور سه‌
Tricrotic ضربه‌اي‌.
Tricrotism (citorcirt) نبض‌ سه‌ ضربه‌اي‌، ضربان‌ نبض‌ بط‌ور سه‌
Tricrotism ضربه‌اي‌.
Trictrac (kcart kcirt) بازي‌ تخته‌ نرد قديمي‌.
Tricuspid سه‌نوك‌، سه‌ گوش‌، سه‌ لختي‌.
Tricuspid Valve (تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌، سرپوش‌ سه‌ گوش‌.
Tricuspidate داراي‌ سه‌ لخت‌، داراي‌ سه‌ چين‌ در دريچه‌ قلب‌.
Tricycle (cilcycirt) سه‌ چرخه‌، داراي‌ سه‌ چرخ‌.
Tricyclic (elcycirt) سه‌ چرخه‌، داراي‌ سه‌ چرخ‌.
Tridactyl (suolytcadirt) سه‌ انگشتي‌، سه‌ وتدي‌.
Tridactylous (lytcadirt) سه‌ انگشتي‌، سه‌ وتدي‌.
Trident دندانه‌اي‌.
Trident (etatnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌، عصاي‌ سه‌ دندانه‌، سه‌
Tridentate (tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌، عصاي‌ سه‌ دندانه‌، سه‌
Tridentate دندانه‌اي‌.
Tridimensional سه‌ بعدي‌ (id'ob).
Tridimensionality حالت‌ سه‌ بعدي‌.
Triduum عبادت‌ سه‌ روزه‌، سه‌ روز، ايام‌ ثلاثه‌.
Tried ازموده‌، ازموده‌ شده‌، در محك‌ ازمايش‌ قرار گرفته‌.
Triennial سه‌ ساله‌، هر سه‌ سال‌ يكبار.
Triennium دوره‌ سه‌ ساله‌.
Trier ازماينده‌، ازمايش‌ كننده‌، كوشا.
Trifid سه‌جزيي‌، سه‌ شاخه‌، سه‌ دندانه‌، سه‌ شكافي‌.
Trifle چيز جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌، كم‌ بها، بازيچه‌ قرار دادن‌،
Trifle سرسري‌ گرفتن‌.
Trifler بي‌ اهميت‌، جزيي‌.
Trifocal داراي‌ سه‌ فاصله‌ كانوني‌ ومركزي‌، سه‌ كانوني‌.
Trifoliate سه‌ برگ‌، سه‌ برگي‌.
Trifoliolate داراي‌ سه‌نشريه‌، سه‌ برگ‌.
Trifolium (گ‌.ش‌.) شبدر.
Triforium سه‌ دهاني‌، سه‌ بابي‌.
Triform داراي‌ شكل‌ سه‌ تايي‌، سه‌ شكلي‌، شكل‌ سه‌ تايي‌.
Trifurcate بسه‌ شاخه‌ تقسيم‌ شدن‌، بسه‌ قسمت‌ منقسم‌ شدن‌، چيز سه‌
Trifurcate انشعابي‌.
Trifurcation سه‌ شاخه‌، سه‌ گانگي‌، سه‌ انشعابي‌.
Trig مسابقه‌، خندق‌، از حركت‌ بازداشتن‌ (مثل‌ چرخ‌ ماشين‌)،
Trig دويدن‌، چهار نعل‌ رفتن‌، شيك‌، خود ارا، خط‌ شروع‌
Trig علامت‌ گذاشتن‌.
Trig قابل‌ اعتماد، وفادار، فعال‌، سرحال‌، منبسط‌، تر وتميز،
Trigeminal Neuralgia نورالژي‌ عصب‌ سه‌ قلو، درد عصب‌ سه‌ قلو.
Trigger (چيزي‌ را) كشيدن‌.
Trigger ماشه‌ اسلحه‌، گيره‌، سنگ‌ زير چرخ‌، چرخ‌ نگهدار، ماشه‌
Trigger ماشه‌، رها كردن‌، راه‌ انداختن‌.
Trigger Circuit مدار رها ساز.
Trigger Happy عاجز از كنترل‌ خود در اثر شادي‌، دست‌ به‌ هفت‌ تير.
Trigger Tube لامپ‌ رها ساز.
Triggerfish (ج‌.ش‌.) ماهيان‌ رنگارنگ‌ داراي‌ بدن‌ ضخيم‌.
Triggering رهاسازي‌، راه‌ اندازي‌.
Triggerman ماشه‌ كش‌، ادمكش‌ سريع‌ العمل‌ درميان‌ جماعت‌ اوباش‌.
Triglyphic وابسته‌ به‌ تزئينات‌ برجسته‌ سه‌ ترك‌.
Trigon مثلث‌ سه‌ گوش‌، گروه‌ سه‌ صورتي‌، (نج.) سه‌ حالتي‌، ستاره‌
Trigon سه‌ تايي‌، اجتماع‌ سه‌ستاره‌باهم‌.
Trigonometric (ر.) مثلثاتي‌، وابسته‌ به‌مثلثات‌.
Trigonometric مثلثاتي‌.
Trigonometry مثلثات‌.
Trigonometry (هن.) مثلثات‌.
Trigonous داراي‌ سه‌ زاويه‌، سه‌ زاويه‌اي‌، چليپايي‌، مثلث‌.
Trigraph متحد التلفظ‌.
Trigraph سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد، سه‌ حرف‌
Trihedral (هن.) سه‌ وجهي‌، سه‌ روي‌، سه‌ سط‌حي‌.
Trihydrate (ش‌.) تركيب‌ شيميايي‌ داراي‌ سه‌ ملكول‌ اب‌.
Trihydroxy (ش‌.) هيدوركسيدي‌ داراي‌ سه‌ بنيان‌ هيدروكسيل‌.
Trijugate (گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌، سه‌ زوج‌ برگچه‌اي‌.
Trikcy (hsikcirt) حيله‌ گرانه‌، شيادانه‌، مزورانه‌، از روي‌
Trikcy حيله‌ وتزوير.
Trilateral سه‌ جانبه‌، سه‌ ضلعي‌، سه‌ بر.
Trilaterality سه‌ ضلعي‌، حالت‌ سه‌ جانبي‌.
Trilinear (هن.) سه‌ خط‌ي‌، داراي‌ سه‌ خط‌.
Trilingual سه‌ زباني‌، متكلم‌ بسه‌ زبان‌.
Triliteral سه‌ حرفي‌، ثلاثي‌، كلمه‌ سه‌ حرفي‌.
Triliteralism حالت‌ سه‌ حرفي‌، ثلاثي‌.
Trill نهر)، پيچانيدن‌، لرزيدن‌، حرف‌ عله‌، علت‌، لرزش‌ صدا.
Trill با تحرير خواندن‌، چرخيدن‌، روان‌ شدن‌، جاري‌ شدن‌ (مثل‌
Triller اواز خوان‌ باتحرير.
Trillion (انگليس‌) عدد يك‌ با 81 صفر.
Trillion تريليون‌، (امر.- فرانسه‌) عدد يك‌ با 21 صفر،
Trilobate سه‌ قط‌عه‌اي‌، سه‌ تكه‌.
Trilobation سه‌ قط‌عه‌، سه‌ تكه‌اي‌.
Trilobite بند پايان‌ خرچنگي‌ داراي‌ بدن‌ سه‌ بند.
Trilocular (etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌، سه‌ ياخته‌اي‌.
Triloculate (ralucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌، سه‌ ياخته‌اي‌.
Trilogy سه‌ نمايش‌ تراژدي‌، گروه‌ سه‌ تايي‌.
Trim تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌.
Trim چيدن‌، پيراسته‌، مرتب‌، پاكيزه‌، تر وتميز، وضع‌، حالت‌،
Trim درست‌ كردن‌، اراستن‌، زينت‌ دادن‌، پيراستن‌، تراشيدن‌،
Trim Size اندازه‌ ط‌بيعي‌ (پس‌ از پرداخت‌ وبريدن‌ زاويه‌ چيزي‌).
Trimerous سه‌ جزيي‌، سه‌ بندي‌، سه‌ مفصلي‌، سه‌ گروهي‌.
Trimester دوره‌ سه‌ ماهه‌، در حدود سه‌ ماه‌.
Trimeter شعر سه‌ وتدي‌.
Trimmer پيرايشگر، دستكاري‌ كننده‌، صاف‌ كننده‌، زينت‌ دهنده‌،
Trimmer تغيير عقيده‌ دهنده‌ بنابمصالح‌روز، تاديب‌ كننده‌.
Trimolecular (ش‌.) سه‌ ذره‌اي‌، داراي‌ سه‌ ملكول‌.
Trimonthly هر سه‌ ماه‌ يكبار.
Trimorph (suohpromirt) سه‌ شكلي‌، سه‌ وجهي‌، سه‌ حالتي‌.
Trimorphous (hpromirt) سه‌ شكلي‌، سه‌ وجهي‌، سه‌ حالتي‌.
Trimotor هواپيماي‌ سه‌ موتوره‌.
Trinal (yranirt) سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، (ر.) داراي‌ سه‌ متغير.
Trinary (lanirt) سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، (ر.) داراي‌ سه‌ متغير.
Trindle (gnat)، پيچيدن‌، غلتاندن‌.
Trindle چرخ‌، شمع‌ مومي‌ دراز ونوك‌ تيز، (درصحافي‌ كتاب‌) تنگ‌
Trine سه‌ لا، سه‌ بر، سه‌ تايي‌.
Trinitarian معتقد به‌ تثليث‌، معتقد بوجود اقانيم‌ ثلاثه‌.
Trinity واحد.
Trinity سه‌گانگي‌، (در مسيحيت‌) معتقد بوجود سه‌ اقنوم‌ در خداي‌
Trinket گول‌ زنك‌، چيز كم‌ خرج‌، جواهر بدلي‌، دزدكي‌ وزير جلي‌
Trinket كار كردن‌.
Trinketer فروشنده‌ جواهر بدلي‌.
Trinketry جواهر الات‌ بدلي‌.
Trinkums زيور الات‌ بدلي‌ (yreppirf، steknirt).
Trinomial شامل‌ سه‌ نام‌، داراي‌ سه‌ عبارت‌، سه‌ اسمي‌.
Trio سه‌ نفر خواننده‌، قط‌عه‌ موسيقي‌ مخصوص‌ نواختن‌ ياخواندن‌
Trio سه‌ نفر، سه‌ نفري‌، سه‌ تايي‌.
Triode لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌، سه‌ راه‌.
Trip سكندري‌.
Trip سبك‌ رفتن‌، پشت‌ پا خوردن‌ يازدن‌، لغزش‌ خوردن‌، سكندري‌
Trip خوردن‌، سفر كردن‌، گردش‌ كردن‌، گردش‌، سفر، لغزش‌،
Trip Hammer چكش‌ اهرمي‌ لنگري‌.
Tripartite سه‌ جزيي‌، سه‌ نسخه‌اي‌، سه‌ جانبه‌، سه‌ ط‌رفه‌، سه‌ سويه‌.
Tripartition تقسيم‌ بسه‌ قسمت‌، سه‌ قسمتي‌ كردن‌، قسمت‌ سوم‌.
Tripe شكمبه‌، سيرابي‌، دكان‌ سيرابي‌، بي‌ ارزش‌.
Tripetalous داراي‌ سه‌ كلبرگ‌، سه‌ پر، سه‌ گلبرگي‌.
Triphibian (suoibihpirt) سه‌ حياتي‌، سه‌ خاصيتي‌، هواپيماي‌ دريايي‌
Triphibious (naibihpirt) سه‌ حياتي‌، سه‌ خاصيتي‌، هواپيماي‌ دريايي‌.
Triphthong كلمه‌ يا حرف‌ سه‌ صوتي‌.
Tripinnate (گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌، داراي‌ ارايش‌ سوزني‌.
Triplane هواپيماي‌ سه‌ ط‌بقه‌ يا سه‌ باله‌.
Triple كردن‌، سه‌ برابر چيزي‌ بودن‌.
Triple سه‌گانه‌، سه‌ برابر، سه‌ جزيي‌، سه‌ گروهي‌، سه‌ برابر
Triple سه‌ برابر، سه‌گانه‌.
Triple Address با نشاني‌ سه‌ گانه‌.
Triple Precision با دقت‌ سه‌ برابر.
Triple Space دو سط‌ر در ميان‌.
Triple Space دو خط‌ در ميان‌ كردن‌.
Triple Tongue نت‌ هاي‌ سه‌ تايي‌ را بسرعت‌ باساز نايي‌ زدن‌.
Triplet سه‌ گانه‌، سه‌ تايي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ قلو.
Triplet سه‌ قلو، سه‌ بخشي‌.
Triplex سه‌تايي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ لا.
Triplex سه‌ قسمتي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ برابر كردن‌.
Triplicate سه‌ برابر، در سه‌ نسخه‌، در سه‌ نسخه‌ تهيه‌ كردن‌.
Triplicate سه‌ نسخه‌اي‌، سه‌ برابر، سه‌برابر كردن‌.
Triplication (yticilpirt) سه‌ نسخه‌ ساي‌، تثليث‌، تهيه‌ در سه‌ نسخه‌.
Triplicity (noitacilpirt) سه‌ نسخه‌ ساي‌، تثليث‌، تهيه‌ در سه‌ نسخه‌
Triploblastic داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌.
Triploid (زيست‌ شناسي‌) سه‌ قسمتي‌، سه‌ بخشي‌، سه‌ جزيي‌.
Triploidy سه‌ قسمتي‌، حالت‌ سه‌ تايي‌.
Triply بط‌ور سه‌ برابر.
Tripod سه‌ پايه‌، سه‌ ركني‌، چيزي‌ كه‌ سه‌ پايه‌ داشته‌.
Tripos سه‌ پايه‌، (در دانشكده‌ كمبريج‌) امتحان‌ حساب‌.
Tripper سياح‌، مسافر، گشت‌ گر، دستگاه‌ لغزاننده‌.
Trippet ديگرميخورد.
Trippet زبانه‌ يا برجستگي‌ چرخ‌ كه‌ در فواصل‌ معين‌ بچرخ‌
Triptych عكسي‌ كه‌ در سه‌ قاب‌ تهيه‌ كرده‌ پهلوي‌ يكديگر قرار دهند
Triquetrous داراي‌ سه‌ گوشه‌ تند، مثلثي‌ شكل‌، سه‌ گوشه‌.
Triradiate داراي‌ سه‌ شعاع‌، سه‌ شاخه‌، سه‌ شعاعي‌.
Trireme كشتي‌ جنگي‌ روم‌ و يونان‌ باستان‌.
Trisect بسه‌ بخش‌ مساوي‌ تقسيم‌ كردن‌، سه‌ بخش‌ كردن‌، تقسيم‌ بسه‌
Trisect قسمت‌.
Trisector قسمت‌ كننده‌ بسه‌ بخش‌.
Triskele (noileksirt) شكلي‌ مركب‌ از سه‌ پره‌ يا سه‌ انشعاب‌، سه‌
Triskele تركي‌.
Triskelion (eleksirt) شكلي‌ مركب‌ از سه‌ پره‌ يا سه‌ انشعاب‌، سه‌
Triskelion تركي‌.
Trisoctahedron كثير الاضلاع‌ 42 وجهي‌، بلور 42 وجهي‌.
Triste (luftsirt) اندوهناك‌، گرفته‌، محزون‌، غمگين‌.
Tristful (etsirt) اندوهناك‌، گرفته‌، محزون‌، غمگين‌.
Tristylous (گ‌.ش‌.) سه‌ ستوني‌، سه‌ پايه‌.
Trisyly ساختمان‌ سه‌ ستوني‌، وضع‌ سه‌ ستوني‌.
Triteness ابتذال‌، فرسودگي‌.
Tritheism مسيحيت‌.
Tritheism سه‌ يزدان‌ گرايي‌، سه‌ خدايي‌، اعتقاد باقانيم‌ ثلاثه‌
Trithist پرستنده‌ سه‌ خدا، سه‌ اقنومي‌.
Tritone فاصله‌ سه‌ اهنگ‌، فاصله‌ سه‌ گام‌.
Triturable بصورت‌ پودر در اوردني‌، ساييدني‌.
Triturate ساييدن‌، نرم‌ كردن‌، بصورت‌ پودر دراوردن‌.
Trituration سايش‌، خردسازي‌، نرم‌ سازي‌، پودر سازي‌.
Triturator اسياب‌ كننده‌، ساينده‌.
Trity كهنه‌، پوسيده‌، مبتذل‌، بط‌ور مبتذل‌، بط‌ور پوسيده‌.
Triumph پيروزي‌، فتح‌، جشن‌ فيروزي‌، پيروزمندانه‌، فتح‌ وظ‌فر،
Triumph ط‌اق‌ نصرت‌، غالب‌ امدن‌، پيروزشدن‌.
Triumphant پيروز، منصور، فاتحانه‌، فرياد پيروزي‌.
Triumvier (etarivmuirt) يكي‌ از سه‌ زمامدار روم‌ قديم‌، سه‌ نفري‌.
Triumvirate (reivmuirt) يكي‌ از سه‌ زمامدار روم‌ قديم‌، سه‌ نفري‌.
Triune تثليث‌، اعتقاد بوجود سه‌ شخصيت‌ در خدا.
Trivalence (ycnelavirt، tnelavirt) تركيب‌ سه‌ بنياني‌، سه‌
Trivalence تركيبي‌، سه‌ ارزش‌.
Trivalency تركيبي‌، سه‌ ارزش‌.
Trivalency (ecnelavirt، tnelavirt) تركيب‌ سه‌ بنياني‌، سه‌
Trivalent سه‌ ارزشي‌.
Trivalent (ycnelavirt، ecnelavirt)(ش‌.) سه‌ ظ‌رفيتي‌، سه‌ بنياني‌،
Trivalve سه‌ دريچه‌اي‌.
Trivet سه‌ پايه‌، ديگپايه‌.
Trivia چيزهاي‌ بي‌ اهميت‌، ناچيز.
Trivial جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌، كم‌ مايه‌، مبتذل‌.
Trivial بديهي‌، ناچيز، مبتذل‌.
Triviality پيش‌ پاافتادگي‌، ابتذال‌، بي‌ موردي‌، ناچيزي‌.
Trivialization ناچيز شماري‌.
Trivialize بي‌ اهميت‌ شدن‌، بي‌ اهميت‌ دانستن‌، مبتذل‌ كردن‌.
Triweekly هر سه‌ هفته‌ يكبار، سه‌ هفته‌اي‌.
Trochaic باشد.
Trochaic (درشعر) مركب‌ از دو هجا كه‌ يكي‌ بلند و دومي‌ كوتاه‌
Trochal (ج‌.ش‌.) چرخي‌، شبيه‌ چرخ‌.
Troche قرص‌ دارو، قرص‌ مكيدني‌، شاخ‌ سه‌ شعبه‌ گوزن‌.
Trochee موكد وهجاي‌ دومش‌ كوتاه‌ ياخفيف‌ باشد.
Trochee (شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا
Trod (زمان‌ ماضي‌ قديمي‌ فعل‌ daert)، گام‌ زد.
Trodden (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ daert)، گام‌ زده‌.
Troglodyte غارنشين‌، انسانهاي‌ غارنشين‌، وحشي‌.
Troglodytic غارنشين‌، غارزي‌.
Trogon (ج‌.ش‌.) تروگن‌، مرغان‌ رنگارنگ‌.
Troika سه‌تايي‌.
Troika (روسي‌) ارابه‌ يا درشكه‌ سه‌ اسبه‌، سه‌ اسب‌، هر دسته‌
Trojan وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort).
Troll (افسانه‌ توتني‌) غول‌ يا جن‌ ساكن‌ غار وكوه‌، دايره‌ وار
Troll چرخش‌.
Troll حركت‌ كردن‌، چرخيدن‌، چرخاندن‌گرداندن‌، گشتن‌، سراييدن‌،
Troller چرخاننده‌، پيچاننده‌، خواننده‌.
Trolley (yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌، گاري‌ باركش‌،
Trolley اتومبيل‌باركش‌ كوتاه‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌برقي‌ حمل‌ كردن‌
Trolley Car (subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌، اتوبوس‌ برقي‌.
Trolleybus (rac yellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌، اتوبوس‌ برقي‌.
Trollop زن‌ شلخته‌، زن‌ بندوبار، زن‌ هرزه‌، جنده‌.
Trolly اتومبيل‌باركش‌ كوتاه‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌برقي‌ حمل‌ كردن‌
Trolly (yellort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌، گاري‌ باركش‌،
Trombone (مو.) ترومبون‌، شيپور داراي‌ قسمت‌ مياني‌ متحرك‌.
Trombonist شيپور زن‌، ترومبون‌ نواز.
Trommel (مع.) غربال‌ سيمي‌ استوانه‌ شكلي‌ مخصوص‌ سنگ‌ معدن‌.
Trone قپان‌، بازار، ميدان‌.
Troop گروه‌، دسته‌، عده‌ سربازان‌، استواران‌، گرد اوردن‌،
Troop فراهم‌ امدن‌، دسته‌ دسته‌شدن‌، رژه‌ رفتن‌.
Troop Carrier نيرو بر.
Trooper سپاهي‌، سوار، اسب‌ سواري‌، نظ‌امي‌.
Troopship كشتي‌ سرباز بر.
Tropaeolum (گ‌.ش‌.) اب‌ تره‌، شاهي‌ ابي‌.
Trophic وابسته‌ بتغذيه‌، غذايي‌، تغذيه‌اي‌.
Trophoplasm ماده‌ مغذيه‌ سيتوپلاسم‌.
Trophoplasmic (citomsalpohport) داراي‌ مواد مغذي‌ سيتوپلاسم‌.
Trophoplasmotic (cimsalpohport) داراي‌ مواد مغذي‌ سيتوپلاسم‌.
Trophy يادگاري‌ پيروزي‌، نشان‌ ظ‌فر، غنائم‌، جايزه‌.
Tropic استوا، گرمسيري‌، مدارراس‌السرط‌ان‌، مدارراس‌ الجدي‌
Tropic (laciprt) نواحي‌ گرمسيري‌ بين‌ دومدارشمال‌ وجنوب‌
Tropic حاره‌، گرمسير.
Tropical گرمسيري‌، مدارراس‌السرط‌ان‌، مدارراس‌ الجدي‌ حاره‌،
Tropical (ciprt) نواحي‌ گرمسيري‌ بين‌ دومدارشمال‌ وجنوب‌ استوا،
Tropical گرمسير.
Tropism سوگرايش‌، گرايش‌.
Tropologic گرمسيري‌، مجاز (zaajam)، مجازي‌، داراي‌ تفسير اخلاقي‌.
Tropology ترجمه‌ يا تفسير مجازي‌ وروحاني‌، استعاره‌ سازي‌.
Trot صداي‌ يورتمه‌ رفتن‌ اسب‌، كودك‌، عجوزه‌.
Trot يورتمه‌، يورتمه‌ روي‌، بچه‌ تاتي‌ كن‌، يورتمه‌ رفتن‌،
Troth وفا، وفاداري‌، پيمان‌، (م‌.م‌.) نامزد كردن‌، راستي‌،
Troth براستي‌، از روي‌ ايمان‌، نامزدي‌.
Trothplight نامزدي‌، (ك‌.) نامزد شدن‌، نامزد كردن‌.
Trotline نخ‌ قلاب‌ ماهي‌ گيري‌.
Trotter (درجمع‌) پاچه‌، يورتمه‌ ران‌، اسب‌ يورتمه‌ رو، شخص‌ چابك‌
Trotter و پركار.
Troubadour شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه‌،
Troubadour نغمه‌ سراي‌ سيار.
Trouble ازار، ازار دادن‌، رنجه‌ كردن‌، زحمت‌ دادن‌، دچار كردن‌،
Trouble اشفتن‌، مصدع‌ شدن‌، مزاحمت‌، زحمت‌، رنجه‌.
Troublemaker مزاحم‌، موجد زحمت‌ ودردسر، اشوبگر.
Troubler مزاحم‌، موجب‌ تصديع‌ خاط‌ر، مزاحمت‌.
Troubleshooter مشگل‌ گشا، كاشف‌ عيب‌ ونقص‌ ورفع‌ كننده‌ ان‌.
Troublesome پرزحمت‌، سخت‌، دردسردهنده‌، مصدع‌، رنج‌ اور.
Troublous رنجه‌ اور، پر زحمت‌، ط‌اقت‌ فرسا، پردردسر، مزاحم‌.
Trough ابشخور، سنگاب‌، تغار.
Trounce شكست‌ دادن‌، سخت‌ زدن‌، بسختي‌ تنبيه‌ كردن‌، سرزنش‌ كردن‌.
Troupe دسته‌ بازيگران‌ ونمايش‌ دهندگان‌، بصورت‌ دسته‌ حركت‌ كردن‌
Trouper عضو دسته‌ نمايش‌ دهندگان‌، سپاهي‌.
Troupial (suretci=) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ انجير خوار امريكايي‌.
Trousers شلوار.
Trousseau جهاز عروس‌، جامه‌ يا رخت‌ عروس‌.
Trout (ج‌.ش‌.) ماهي‌ قزل‌ الا، ماهي‌ قزل‌ الا گرفتن‌.
Trouty داراي‌ تعداد زيادي‌ ماهي‌ قزل‌ الا.
Trove چيز پيدا شده‌، گنجينه‌، تحفه‌.
Trover يابنده‌، چيز پيدا ده‌.
Trow انديشه‌ كردن‌، تصور كردن‌.
Trowel ماله‌، بيلچه‌ باغباني‌، ماله‌ كشيدن‌.
Troweler ماله‌ كش‌.
Troy شهر تروا در شمال‌ غربي‌ اسياي‌ صغير، وابسته‌به‌ تروا.
Truancy وقت‌ گذراني‌، پرسه‌ زني‌، ط‌فره‌ زني‌، گريز.
Truant رو، مكتب‌ گريز.
Truant ط‌فره‌ رو، از اموزشگاه‌ گريز زدن‌، شاگرد يا ادم‌ ط‌فره‌
Trubleshoot عيب‌ زدايي‌، رفع‌ عيب‌.
Truce جنگ‌ ايست‌، متاركه‌ جنگ‌، قرار داد متاركه‌ موقت‌ جنگ‌.
Truck خرده‌ريز، باركش‌، كاميون‌، واگن‌روباز، چرخ‌ باربري‌.
Truck معامله‌ كردن‌، سروكار داشتن‌ با، مبادله‌، معامله‌
Truck Trailer ترايلر كاميون‌، ارابه‌ بي‌ موتوري‌ كه‌ توسط‌ كاميون‌
Truck Trailer برده‌ شود.
Truckage مبادله‌ جنسي‌، مبادله‌، معامله‌، باركشي‌ با كاميون‌.
Trucker راننده‌ كاميون‌.
Truckle چاپلوسي‌ كردن‌، با چرخ‌ كوچك‌ مخصوص‌ غلتاندن‌، چرخ‌.
Truckle Bed (deb eldnurt=) تختواب‌ كوتاهي‌ كه‌ زير تختواب‌ ديگر
Truckle Bed قرار گيرد.
Truckler حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌، چاپ‌لوس‌.
Truckline سرويس‌ باربري‌.
Truckman معامله‌گر، راننده‌ كاميون‌.
Truckmaster شخصي‌ كه‌ مامور خريد وفروش‌ ميان‌ سرخ‌ پوستان‌ است‌.
Truculence (ycnelucurt) وحشيگري‌، سبعيت‌، خشونت‌.
Truculency (ecnelucurt) وحشيگري‌، سبعيت‌، خشونت‌.
Truculent وحشي‌، خشن‌، بي‌ رحم‌، قصي‌ القلب‌، سبع‌.
Trudge قدم‌ اهسته‌، راه‌ پيمايي‌ بازحمت‌، باخستگي‌ راه‌ رفتن‌.
Trudgen Stroke شناي‌ كرال‌.
Trudger راه‌ پيما، سالك‌، قدم‌ زننده‌.
True صحيح‌، ثابت‌ ياحقيقي‌ كردن‌، درست‌، راستين‌، فريور.
True راست‌، پابرجا، ثابت‌، واقعي‌، حقيقي‌، راستگو، خالصانه‌،
True درست‌، صحيح‌، واقعي‌.
True Bill اعلام‌ جرمي‌ كه‌ هيئت‌ منصفه‌ در ظ‌هر ان‌ صحه‌ گذارند.
True Complement متمم‌ واقعي‌، متمم‌ مبنايي‌.
True False Test ازمايش‌ درستي‌ ونادرستي‌ چيزي‌.
True Life واقعي‌، حقيقي‌ وصحيح‌، مط‌ابق‌ زندگي‌ روزمره‌.
Trueborn پاكزاد، پاك‌ نهاد.
Truehearted پاك‌ نهاد.
Truehearted (ssendetraeheurt) صميمي‌، بي‌ ريا، پاكباز، پاكدل‌،
Trueheartedness نهاد.
Trueheartedness (detraeheurt) صميمي‌، بي‌ ريا، پاكباز، پاكدل‌، پاك‌
Truelove عشق‌ پاك‌.
Trueness درستي‌، صداقت‌، بي‌ ريايي‌، حقيقي‌، خلوص‌ نيت‌.
Truepenny رفيق‌ درستكار، باشرافت‌.
Truffle (گ‌.ش‌.) قارچ‌ دنبلان‌، قارچ‌ خوراكي‌ دنبلان‌، دنبلان‌ وار.
Truism چيزي‌ كه‌ پر واضح‌ است‌، ابتذال‌.
Truistic عاري‌ از لط‌ف‌، بيمزه‌، بديهي‌، مبتذل‌.
Trull فاحشه‌، دختر جوان‌، كلفت‌ (taflok).
Truly قانوني‌، بخوبي‌.
Truly صادقانه‌، باشرافت‌، موافق‌ باحقايق‌، بدرستي‌، بط‌ور
Trump خال‌اتو بازي‌ كردن‌، مغلوب‌ ساختن‌پيشي‌ جستن‌، ادم‌ خوب‌،
Trump صداي‌ شيپور، (در بازي‌ ورق‌) خال‌ اتو، خال‌ حكم‌،
Trump نيروي‌ ذخيره‌ ونهاني‌.
Trump Up نسبت‌ ناروا دادن‌، دروغ‌ بافتن‌، تهمت‌ زدن‌.
Trumped Up خلاف‌ واقع‌، نادرست‌، بيمورد، ناروا، جعلي‌.
Trumpery خرده‌ ريز، خرت‌ وپرت‌، سخن‌ مهمل‌، زرق‌ وبرق‌ دار، نادان‌
Trumpery فريب‌، خوش‌ ظ‌اهر، چرند.
Trumpet شيپور، كرنا، بوق‌، شيپورچي‌، شيپور زدن‌.
Trumpeter شيپور زن‌، شيپورچي‌، كرنازن‌، جارچي‌.
Truncate بي‌ سر كردن‌، شاخه‌ زدن‌، ناقص‌ كردن‌.
Truncate بريدن‌، كوتاه‌ كردن‌.
Truncation برش‌، كوتاه‌ سازي‌.
Truncation قط‌ع‌ سر، سرزني‌، بي‌ سر سازي‌، ابتر سازي‌، تسط‌يح‌ زوايا،
Truncation ناقص‌ سازي‌.
Truncation Error خط‌اي‌ برشي‌.
Truncheon چوب‌ پاسبان‌، چوب‌ قانون‌، باتون‌، عصا، چماق‌، باچماق‌
Truncheon ياباتون‌ زدن‌.
Trundle چرخك‌، غلتك‌، باركش‌ كوتاه‌، تراندن‌، غلتاندن‌، گشتن‌،
Trundle چرخيدن‌، غل‌ خوردن‌.
Trundle Bed تختخواب‌ بزرگتري‌ جا بگيرد.
Trundle Bed (debelkcurt=) تختخواب‌ چرخكدار كوتاهي‌ كه‌ زير
Trundler غلتاننده‌، غلتان‌، غلتك‌ زن‌.
Trunk تنه‌، بدنه‌، كنده‌درخت‌، خرط‌وم‌ بيني‌ انسان‌، چمدان‌ بزرگ‌،
Trunk صندوق‌، بدنه‌ستون‌.
Trunk شاه‌ سيم‌.
Trunk Circuit شاه‌ مدار، معبر مشترك‌.
Trunk Hose شلوار كوتاهي‌ كه‌ تانيمه‌ ران‌ ميرسيده‌.
Trunnion بازودسته‌، سر محور.
Truss چوب‌ بست‌ زدن‌، پايه‌ زدن‌، بستن‌، بسيخ‌ كشيدن‌، بدار
Truss بستن‌، بدار اويخته‌ شدن‌، خرپا، شكم‌ بند، بقچه‌، انبان‌،
Truss كوك‌ زن‌، بهم‌ بستن‌، بادبان‌ را جمع‌ كردن‌، بار سفر
Truss اويختن‌، جفت‌ كردن‌، گره‌ زدن‌، دسته‌كردن‌، متمسك‌ شدن‌،
Truss فتق‌ بند.
Truss Bridge پل‌ داراي‌ اسكلت‌ اهني‌.
Trusser چوب‌ بست‌ زننده‌، بسته‌، دسته‌، محكم‌ شده‌، بشكه‌ ساز.
Trust شركتها، ائتلاف‌، اعتماد داشتن‌، مط‌مئن‌ بودن‌، پشت‌ گرمي‌
Trust اعتقاد، اعتبار، مسئوليت‌، امانت‌، وديعه‌، اتحاديه‌
Trust اعتماد، ايمان‌، توكل‌، اط‌مينان‌، پشت‌ گرمي‌، اميد،
Trust داشتن‌ به‌.
Trust Company شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار، بانكي‌ كه‌ امانات‌ وسپرده‌ها
Trust Company را نيز نگهميدارد.
Trust Fund سپرده‌، وجه‌ اماني‌، سرمايه‌ اماني‌.
Trust Territory ناحيه‌ تحت‌ قيمومت‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
Trustee امين‌، متولي‌، امانت‌ دار، توليت‌ كردن‌.
Trusteeship امانت‌، امانت‌ داري‌، توليت‌، جزء امنا بودن‌.
Truster اط‌مينان‌ كننده‌، باور كننده‌، امانت‌ گذار، وديعه‌ گذار،
Truster اعتباردهنده‌، نسيه‌ دهنده‌، توكل‌ كننده‌.
Trustful موتمن‌، مط‌مئن‌، معتمد، اط‌مينان‌، اعتماد.
Trustiness قابليت‌ اعتماد.
Trustworthy قابل‌ اعتماد، معتمد، موثق‌، درست‌، امين‌.
Trusty اط‌مينان‌ بخش‌.
Trusty معتبر، قابل‌ اعتماد، موتمن‌، مورد اط‌مينان‌، امين‌،
Truth راستي‌، صدق‌، حقيقت‌، درستي‌، صداقت‌.
Truth Table جدول‌ درستي‌، جدول‌ صحت‌.
Truth Value ارزش‌ درستي‌.
Truthful (yllufhturt) راستگو، صادق‌، راست‌، از روي‌ صدق‌ وصفا.
Truthfully (lufhturt) راستگو، صادق‌، راست‌، از روي‌ صدق‌ وصفا.
Try جدا كردن‌، سنجيدن‌، ازمايش‌، امتحان‌، ازمون‌، كوشش‌.
Try كوشش‌ كردن‌، سعي‌ كردن‌، كوشيدن‌، ازمودن‌، محاكمه‌ كردن‌،
Trying كوشا، ساعي‌، سخت‌.
Tryout ازمون‌ براي‌ گزيدن‌ نامزد مسابقات‌ يانمايش‌ وغيره‌،
Tryout ازمايش‌ درجه‌ استعداد، ازمايش‌.
Tryst قرار ملاقات‌، ميعادگاه‌، نامزدي‌، قرار ملاقات‌ گذاشتن‌.
Tryworks كوره‌ اجري‌ داراي‌ سه‌ پايه‌ كار گذارده‌ شده‌ در ان‌.
Tsar (razc، razt=) تزار، امپراتور روسيه‌.
Tsetse (ج‌.ش‌.) مگس‌ تسه‌ تسه‌ ناقل‌ تريپانوزوم‌.
Tu Quoque بعمل‌ متقابل‌ گفته‌ ميشود).
Tu Quoque (لاتين‌) تونيز، توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌
Tu Whit Tu Whoo صدايي‌ شبيه‌ صداي‌ جغد، صداي‌ جغد.
Tub هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر، شستشوكردن‌، شسته‌ شدن‌.
Tub تغار چوبي‌، تغار رخت‌ شويي‌، ط‌شت‌، وان‌، حمام‌ فرنگي‌،
Tuba شيپور بزرگ‌.
Tubal (تش‌.) وابسته‌ به‌ لوله‌ رحمي‌ يا گذرگاه‌ تخم‌، لوله‌ رحم‌،
Tubal لوله‌اي‌.
Tubate داراي‌ شكل‌ لوله‌، لوله‌ مانند.
Tubbable متناسب‌ براي‌ لوله‌ يا تغار يابشكه‌.
Tubber تغار ساز، ط‌شت‌ ساز، گازر، شستشو دهنده‌.
Tubby چاق‌، فربه‌، خمره‌ وار، بشكل‌ وان‌.
Tube وغيره‌، ناودان‌، لامپ‌، لاستيك‌تويي‌ اتومبيل‌ ودوچرخه‌
Tube لوله‌، تونل‌، مجرا، دودكش‌، ناي‌، ني‌، لوله‌ خميرريش‌
Tube وغيره‌، لوله‌ دار كردن‌، از لوله‌ رد كردن‌.
Tube لامپ‌، لوله‌.
Tuber برجستگي‌ (گ‌.ش‌.) قارچ‌ دنبلان‌.
Tuber تكمه‌، دكمه‌، زگيل‌، سيبك‌، برامدگي‌ زگيل‌ مانند،
Tubercle دندان‌ اسياب‌، برجستگي‌ روي‌استخوان‌.
Tubercle (گ‌.ش‌.- تش‌.) ازخ‌، برامدگي‌ گرد، دكمه‌، زگيل‌، برامدگي‌
Tubercular ازخي‌، ازخ‌ دار، برامدگي‌ دار، سلي‌، مسلول‌.
Tuberculate تكمه‌اي‌، داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ سلي‌، مبتلا بمرض‌ سل‌.
Tuberculation ابتلاء بمرض‌ سل‌، برجستگي‌ يازگيل‌.
Tuberculosis (ط‌ب‌) مرض‌ سل‌.
Tuberculotoxin مواد سمي‌ كه‌ از باسيل‌ كخ‌ ترشح‌ ميشود.
Tuberculous داراي‌ برامدگي‌ يا دكمه‌، مسلول‌، سلي‌.
Tuberculum دكمه‌، برجستگي‌.
Tubing نصب‌ لوله‌، لوله‌ بدون‌ درز.
Tubing مصالح‌ لوله‌ سازي‌ ولوله‌ كشي‌، لوله‌ سازي‌، لوله‌ گذاري‌،
Tubular مجوف‌، لوله‌ مانند، سيگاري‌ شكل‌، ساخته‌ شده‌ از لوله‌.
Tubular لوله‌اي‌.
Tubularity حالت‌ لوله‌اي‌، چيز مجوف‌.
Tubule لوله‌ كوچك‌، ناسور.
Tubuliferous (larolfilubut) داراي‌ گلهاي‌ لوله‌اي‌ وط‌بقي‌ شكل‌،
Tubuliferous وابسته‌ به‌ استكانيان‌.
Tubulifloral وابسته‌ به‌ استكانيان‌.
Tubulifloral (suorefilubut) داراي‌ گلهاي‌ لوله‌اي‌ وط‌بقي‌ شكل‌،
Tubulure (ش‌.) دريچه‌ كوچك‌ لوله‌اي‌.
Tuck قرارگرفتن‌ياقرار دادن‌، شمشير نازك‌.
Tuck توگذاشتن‌، نيرو، زور، شدت‌ زومندي‌، درجاي‌ دنج‌
Tuck نيرو، روحيه‌، چين‌ دادن‌ ياجمع‌ كردن‌ انتهاي‌ ط‌ناب‌،
Tuck چين‌، تاه‌، بالازدگي‌، بالازني‌، توگذاري‌، شيريني‌ مربا،
Tuck Point بند كشي‌ كردن‌ درزهاي‌ اجر وسنگ‌ (باسيمان‌ يا اهك‌ وگچ‌).
Tuck Shop مغازه‌ قنادي‌، مغازه‌ حلويات‌ (معمولا مجاور مدرسه‌).
Tucker شمشير ساز، خوراك‌، تامين‌ غذا كردن‌.
Tucket خوشه‌ نرسيده‌ذرت‌ هندي‌.
Tudor خانواده‌ سلط‌نتي‌ تودور در انگليس‌.
Tuesday (syadseut) سه‌شنبه‌.
Tuesdays (yadseut) سه‌شنبه‌.
Tuffet صندلي‌ يانشيمن‌ كوتاه‌، كلاله‌، خوشه‌.
Tuft كلاله‌، ط‌ره‌ دار يا پرزداركردن‌.
Tuft دسته‌، ط‌ره‌، منگوله‌، ريشه‌ پارچه‌، ته‌ ريش‌، ريش‌ بزي‌،
Tufter كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد، شكارچي‌.
Tug كوشش‌، زحمت‌، تقلا، يدك‌ كش‌.
Tug بزحمت‌ كشيدن‌، بازوركشيدن‌، تقلا كردن‌، كوشيدن‌، كشش‌،
Tugger يدك‌ كش‌، كسيكه‌ كوشش‌ وتقلا ميكند، وسيله‌ نقاله‌.
Tuille زره‌ ران‌ وپهلو.
Tuition (lanoitiut) شهريه‌، حق‌ تدريس‌، تعليم‌، تدريس‌، اموزانه‌
Tuitional (noitiut) شهريه‌، حق‌ تدريس‌، تعليم‌، تدريس‌، اموزانه‌.
Tulip (گ‌.ش‌.) لاله‌، گل‌ لاله‌.
Tulle پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌.
Tumble رقصيدن‌، جست‌ وخيز كردن‌، پريدن‌، افتادن‌، لغزيدن‌،
Tumble اشفتگي‌، بهم‌ ريختگي‌.
Tumble ناگهان‌ افتادن‌، غلت‌ خوردن‌، معلق‌ خوردن‌، غلت‌، چرخش‌،
Tumbledown خراب‌، لغزان‌.
Tumbler ليوان‌، معلق‌ زن‌، بازيگر شيرين‌ كار.
Tumbleweed (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌.
Tumbling Barrel غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌.
Tumbling Verse (انگليس‌) شعر بي‌ قاعده‌ وبي‌ وزن‌ قديمي‌.
Tumbrel ادم‌ مست‌ وتلوتلو خور.
Tumbrel (lirbmut) الت‌ شكنجه‌، گيوتين‌، گاري‌، قايق‌ ته‌ صاف‌،
Tumbril ادم‌ مست‌ وتلوتلو خور.
Tumbril (lerbmut) الت‌ شكنجه‌، گيوتين‌، گاري‌، قايق‌ ته‌ صاف‌،
Tumefaction (ecnecsemut) اماس‌، ورم‌، حالت‌ تورم‌.
Tumefactive متورم‌، اماس‌ دار.
Tumescence (noitcafemut) اماس‌، ورم‌، حالت‌ تورم‌.
Tumescent (dimut) بادكرده‌، اماس‌ كرده‌، اماسيده‌، ورم‌ كرده‌،
Tumescent متورم‌، ورقلنبيده‌، پراب‌ وتاب‌، مط‌نط‌ن‌.
Tumid (tnecsemut) بادكرده‌، اماس‌ كرده‌، اماسيده‌، ورم‌ كرده‌،
Tumid متورم‌، ورقلنبيده‌، پراب‌ وتاب‌، مط‌نط‌ن‌.
Tumidity ورم‌، اماس‌، غرور، بادكردگي‌.
Tummy شكم‌، معده‌.
Tumor (ruomut) دشپل‌، تومور، برامدگي‌، ورم‌، غده‌.
Tumorous دشپل‌ دار، دشپلي‌، متورم‌، مغرور، گستاخ‌، غده‌اي‌.
Tumour (romut) دشپل‌، تومور، برامدگي‌، ورم‌، غده‌.
Tump (د.گ‌.-انگليس‌) تپه‌، توده‌ درختان‌ واقع‌ بر روي‌ تپه‌،
Tump توده‌، انبوه‌، انباشته‌.
Tumult هنگامه‌، همهمه‌، غوغا، شلوغ‌، جنجال‌، اشوب‌، التهاب‌،
Tumult اغتشاش‌ كردن‌، جنجال‌ راه‌انداختن‌.
Tumultuary پراشوب‌، اشفته‌، پر سر وصدا.
Tumultuous پر همهمه‌، پر اشوب‌، شلوغ‌، بهم‌ ريخته‌، بي‌ نظ‌م‌.
Tumulus پشته‌ خاك‌ روي‌ قبر، مقبره‌، تپه‌.
Tun بشكه‌ بزرگ‌، بقدر يك‌ بشكه‌، ادم‌ يا چيز بشكه‌ مانند،
Tun لوله‌ بخاري‌، ليوان‌، قدح‌، دربشكه‌ ريختن‌.
Tuna (hsif anut=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ توناياتون‌.
Tuna Fish (anut=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ توناياتون‌.
Tunable (ylbanut، elbaenut=) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك‌،
Tunable موزون‌، تنظ‌يم‌ پذير.
Tunably (elbaenut، elbanut) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك‌، موزون‌،
Tunably تنظ‌يم‌ پذير.
Tundra تندرا، دشت‌ هاي‌ بي‌ درخت‌ پوشيده‌ از گلسنگ‌ نواحي‌ قط‌بي‌.
Tune اهنگ‌، لحن‌، نوا، اهنگ‌ صدا، اواز، لحن‌ تلفظ‌، وفق‌
Tune وغيره‌، رنگ‌، نغمه‌.
Tune دادن‌، كوك‌ كردن‌ ياميزان‌ كردن‌الت‌ موسيقي‌ ياراديو
Tune ميزان‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، كوك‌ كردن‌.
Tune Up شروع‌ باواز كردن‌، (مك‌.) موتور را تنظ‌يم‌ كردن‌.
Tuneable تنظ‌يم‌ پذير.
Tuneable (ylbanut، elbanut=) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك‌، موزون‌،
Tuned ميزان‌ شده‌، وفق‌ يافته‌، كوك‌ شده‌.
Tuneful خوش‌ اهنگ‌، شيرين‌، مليح‌، خوش‌ الحان‌، بانوا.
Tunel Diode ديود نقبي‌، ديود تونلي‌.
Tuneless ناكوك‌، بي‌ اهنگ‌، نارسا، ناموزون‌.
Tuner ميزان‌ كننده‌، ميزان‌ كننده‌ موتور، پيچ‌ ميزان‌ راديو،
Tuner وسيله‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ برق‌ وغيره‌، نواگر.
Tungsten (مع.) تنگستن‌، تونگستن‌، فلزي‌ از جنس‌ كروم‌.
Tungstic داراي‌ تنگستن‌.
Tunic مرد وزن‌ ميپوشيده‌اند، بلوزيا كت‌ كوتاه‌ كمربند دار،
Tunic كت‌ كوتاه‌ سربازان‌ انگليس‌، پوشش‌.
Tunic نيام‌، (روم‌ قديم‌) پيراهن‌ بي‌ استين‌ يا با استين‌ كه‌
Tunica غشاء پوششي‌، نام‌ قبيله‌اي‌ از سرخ‌ پوستان‌ امريكا.
Tunicate نيام‌ دار.
Tunicate (detacinut) نيام‌ دار، پوشش‌ دار، پيراهن‌ پوش‌، جانور
Tunicated نيام‌ دار.
Tunicated (etacinut) نيام‌ دار، پوشش‌ دار، پيراهن‌ پوش‌، جانور
Tunicle پوشش‌ ياپيراهن‌ كوتاه‌ وكوچك‌، لباس‌ رويي‌ كشيش‌ در عشاء
Tunicle رباني‌، لباس‌ كوتاه‌.
Tuning ميزان‌ سازي‌.
Tuning Fork (مو.) دوشاخه‌، دياپازون‌.
Tuning Pipe ناي‌ مخصوص‌ كوك‌ وميزان‌ كردن‌ بعضي‌ الات‌ موسيقي‌.
Tunnel تونل‌، نقب‌، سوراخ‌ كوه‌، نقب‌ زدن‌، تونل‌ ساختن‌، نقب‌ راه‌
Tunny (ج‌.ش‌.) هر نوع‌ ماهي‌ اسقومري‌ اقيانوسي‌.
Tup شاخ‌ قوچ‌، سندان‌، چكش‌، شاخ‌ زدن‌، جفت‌ گيري‌ كردن‌.
Tuple چند تايي‌.
Tuppence دوپني‌.
Tuque كلاه‌ بافته‌ پشمي‌ زمستاني‌.
Turanian توراني‌، مردمي‌ از نژاد التايي‌ اورال‌.
Turban عمامه‌، دستار، كلاه‌ عمامه‌ مانند.
Turbid گل‌ الود، تيره‌، كدر، درهم‌ وبرهم‌، مه‌ الود.
Turbidimetry زلال‌ سنجي‌.
Turbidity تيرگي‌، گل‌ الودي‌، مه‌ الودي‌.
Turbinal (ج‌.ش‌.- تش‌.) پيچي‌ شكل‌، فرفره‌اي‌.
Turbinate وارونه‌ مخروط‌، فرفره‌اي‌، مانند مخروط‌ وارونه‌، مارپيچ‌.
Turbine توربين‌.
Turbo پيشوندي‌ بمعني‌ توربيني‌ ووابسته‌ به‌ توربين‌.
Turbocar اتومبيل‌ توربين‌ دار.
Turbocharger موتور شارژ كننده‌ توربين‌.
Turbofan دستگاه‌تهويه‌ يا بادبزن‌ متحرك‌ بوسيله‌ توربين‌.
Turbogenerator دستگاه‌ مولد برق‌ داراي‌ توربين‌.
Turbojet هواپيماي‌ جت‌ توربين‌ دار، جت‌ توربيني‌.
Turbojet Engine موتور هواپيماي‌ داراي‌ توربين‌ جت‌.
Turboprop توربين‌ دار.
Turboprop (enigne relleporp obrut=) هواپيماي‌ داراي‌ موتور
Turboprop Jet Engine موتور جت‌ مجهز به‌ موتور توربين‌.
Turbot (ج‌.ش‌.) سپر ماهي‌، ماهي‌ پهن‌ خوراكي‌.
Turbulator اسباب‌ مخصوص‌ بهم‌ زدن‌ مايعات‌.
Turbulence (ycnelubrut) اشفتگي‌، اغتشاش‌، اشوب‌، گردنكشي‌، تلاط‌م‌.
Turbulency (ecnelubrut) اشفتگي‌، اغتشاش‌، اشوب‌، گردنكشي‌، تلاط‌م‌.
Turbulent سركش‌، گردنكش‌، ياغي‌، متلاط‌م‌، اشفته‌.
Turcoman (namokrut) تركمن‌، تركمني‌.
Turd سنده‌، گه‌، پشكل‌.
Tureen ظ‌رف‌ سوپ‌ خوري‌، قدح‌ سوپ‌ خوري‌.
Turf مرغزار، ذغال‌ سنگ‌ نارس‌، باچمن‌ پوشاندن‌.
Turf چمن‌، كلوخ‌ چمني‌، خاك‌ ريشه‌ دار، ط‌بقه‌ فوقاني‌ خاك‌،
Turgescence تورم‌، برامدگي‌، اماس‌، بادكردگي‌، تكبر.
Turgescent اماس‌ كننده‌، متورم‌، باد كرده‌، پرط‌مط‌راق‌.
Turgid بادكرده‌، اماس‌ دار، متورم‌، متسع‌، پر ط‌مط‌راق‌.
Turgidity ورم‌، اماس‌، باد، بادكردگي‌، تورم‌، غرور، ط‌مط‌راق‌.
Turgor پروتوپلاسم‌ گياهي‌.
Turgor (گ‌.ش‌.) ورم‌ سلولهاي‌ زنده‌ گياهي‌، اتساع‌ غشاء
Turing Machine ماشين‌ تورينگ‌.
Turk ترك‌، اهل‌ كشور تركيه‌.
Turk's Capcactus (daehs'krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌.
Turk'shead (sutcacpac s'krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌.
Turkey كشور تركيه‌، بوقلمون‌، شكست‌ خورده‌، واخورده‌.
Turki (cikrut) زبانهاي‌ تركي‌ شامل‌ جغتايي‌ وعثماني‌.
Turkic (ikrut) زبانهاي‌ تركي‌ شامل‌ جغتايي‌ وعثماني‌.
Turkish تركي‌، ترك‌.
Turkish Bath گرمابه‌ بخار، حمام‌ (بنوعي‌ كه‌ در ايران‌ وتركيه‌ مرسوم‌
Turkish Bath است‌).
Turkish Towel حوله‌ مخمل‌ نما.
Turkism اداب‌ وسنن‌ تركي‌، اصط‌لاحات‌ تركي‌.
Turkoman (namocrut) تركمن‌، تركمني‌.
Turmeric (گ‌.ش‌.) زردچوبه‌.
Turmoil غوغا، ناراحتي‌، پريشاني‌، بهم‌ خوردگي‌، اشفتگي‌.
Turn نوبت‌، چرخش‌، گردش‌ (بدور محور يامركزي‌)، چرخ‌، گشت‌
Turn تمايل‌، تغيير جهت‌، تاه‌ زدن‌، برگرداندن‌، پيچاندن‌،
Turn گشتن‌، چرخيدن‌، گرداندن‌، وارونه‌ كردن‌، تبديل‌ كردن‌،
Turn تغيير دادن‌، دگرگون‌ ساختن‌
Turn ماشين‌ تراش‌، پيچ‌ خوردگي‌، قرقره‌، استعداد، ميل‌،
Turn Around Time زمان‌ برگشت‌.
Turn Off خاموش‌ كردن‌ ياشدن‌، محل‌ چرخش‌، نقط‌ه‌ تحول‌، نقط‌ه‌ انحراف‌
Turn On شيراب‌ يا سويچ‌ برق‌ را بازكردن‌، بجريان‌ انداختن‌،
Turn On روشن‌ كردن‌.
Turn Out رسيدن‌، (انگليس‌) اعتصاب‌، اعتصابگر.
Turn Out اجتماع‌، ازدحام‌، توليد، ازكاردرامدن‌، بنتيجه‌ مط‌لوبي‌
Turn Out توليد كردن‌، وارونه‌ كردن‌، با كليد خاموش‌ كردن‌،
Turn Over عايدي‌ فعاليت‌، عملكرد، محصول‌، بازده‌، انتقال‌،
Turn Over مرور كردن‌، ورق‌ زدن‌، برگشتگي‌، واژگون‌ شدگي‌، سرمايه‌،
Turn Over برگردان‌، تعويض‌.
Turn Over غلتاندن‌، وارونه‌ كردن‌، برگرداندن‌ (خاك‌)، تعمق‌ كردن‌،
Turn To مبارزه‌، توجه‌، عط‌ف‌ توجه‌، مراجعه‌، بكار پرداختن‌.
Turn Up رخ‌ دادن‌، ظ‌هور، ظ‌اهر شدن‌.
Turner خراط‌، تراش‌ كار، چرخ‌ كار، چرخنده‌، چرخاننده‌.
Turnery تراش‌، اشياء تراشيدني‌، منبت‌ كاري‌.
Turnery خراط‌ي‌، تراش‌ كاري‌، دكان‌ خراط‌ي‌، كارخانه‌ تراش‌، ماشين‌
Turnicidae (inrut=) (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بلدرچين‌.
Turning Chisel اسكنه‌ ماشين‌ تراش‌، قلم‌ ماشين‌ تراش‌.
Turning Point نقط‌ه‌ برگشت‌، مرحله‌ قاط‌ع‌، نقط‌ه‌ تحول‌.
Turnip (گ‌.ش‌.) شلغم‌، منداب‌.
Turnix (eadicinrut=) (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بلدرچين‌.
Turnkey زندانبان‌، كليد دار زندان‌، دستگاه‌ انحراف‌ سنج‌ زاويه‌.
Turnover برگشت‌، حجم‌ معاملات‌، تغيير و تبديل‌.
Turnpike جاده‌، شاهراه‌، باج‌ راه‌.
Turnsole (گ‌.ش‌.) گل‌ افتاب‌ گردان‌، گياه‌ تورنسل‌.
Turnspit اسبابي‌ كه‌ سيخ‌ كباب‌ را روي‌ اتش‌ ميچرخاند.
Turnstile تيري‌ كه‌ چهار بازوي‌ گردنده‌ داردوهركس‌ ميخواهد از ان‌
Turnstile چرخانده‌ وارد ميشود، گردان‌ در.
Turnstile بگذرد كوپن‌ خود را در سوراخ‌ان‌ انداخته‌ وانرا
Turntable صفحه‌ گردونه‌، سكوب‌ چرخنده‌، معلق‌، پشتك‌.
Turpentine تربانتين‌، سقز، قندرون‌، تربانتين‌ زدن‌ به‌.
Turpentinic (suonitneprut) سقزدار، داراي‌ تربانتين‌.
Turpentinous (cinitneprut) سقزدار، داراي‌ تربانتين‌.
Turpitude فساد، پستي‌، دلواپسي‌، دنائت‌ ذاتي‌.
Turps روغن‌ يا عرق‌ تربانتين‌.
Turquois (esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌، سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌
Turquoise (siouqrut=) (مع.) فيروزه‌، سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌.
Turret مناره‌ كوچك‌، برج‌ كوچك‌، (نظ‌.) برج‌ متحرك‌، برج‌ گردان‌،
Turret جان‌ پناه‌.
Turtle شكار كردن‌.
Turtle هر نوع‌ لاك‌ پشت‌ ابي‌، كبوتر قمري‌، لاك‌ پشت‌، لاك‌ پشت‌
Turtleback عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌.
Turtleback (ج‌.ش‌.) كاسه‌ پشت‌، لاك‌ پشت‌، هر چيز برجسته‌ بيضي‌ شكل‌،
Turtledove (ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir)، يار، عزيز، محبت‌
Turtledove نشان‌ دادن‌.
Turtlehead (گ‌.ش‌.) عشبه‌ خيلون‌.
Turtleneck يقه‌ اسكي‌، يقه‌ برگردان‌، ژاكت‌ يقه‌ دار.
Turves (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ frut)، مرغزار، چمنها.
Tuscan اهل‌ توسكاني‌، وابسته‌ بتوسكاني‌ در ايتاليا.
Tusche جوهر چاپ‌ مخصوص‌ ط‌راحي‌ و گراور سازي‌.
Tusk دندان‌ دراز وتيز، دندان‌ نيش‌ اسب‌، عاج‌، دندان‌ عاج‌
Tusk كندن‌.
Tusk فيل‌، دندان‌ گراز حيوانات‌، (بادندان‌) سوراخ‌ كردن‌ يا
Tusk Tenon بط‌وري‌ كه‌ رويهم‌ بشكل‌ پله‌ ياتضاريس‌ پله‌اي‌ درايند.
Tusk Tenon زبانه‌ يا گيره‌اي‌ كه‌ داراي‌ زبانه‌ هاي‌ كوچكتري‌ باشد
Tusker (ج‌.ش‌.) فيل‌ عاج‌ دار، گراز، داراي‌ دندان‌ گراز.
Tussah (hessut، erossut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌.
Tusseh (hassut، erossut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌.
Tussive سرفه‌ اور، وابسته‌ به‌ سرفه‌.
Tussle بحث‌ كردن‌، تقـلا كردن‌.
Tussle تقـلا، مسابقه‌ جسماني‌، كشمكش‌، مجادله‌، نزاع‌ كردن‌،
Tussock دسته‌ علف‌، دسته‌ مو، دسته‌ انبوه‌، كـلاله‌.
Tussock Grass (گ‌.ش‌.) علف‌ چمن‌ وچراگاه‌، چمن‌ باتلاقي‌.
Tussocky مويي‌، پشمالو، پوشيده‌ از كلاله‌ مو يا علف‌.
Tussore (hassut، hessut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌.
Tut اوه‌، عجبا.
Tutee كسي‌ كه‌ تحت‌ سرپرستي‌ لله‌ باشد.
Tutelage للگي‌، قيمومت‌، سرپرستي‌، تعليم‌ سرخانه‌.
Tutelary بقيمومت‌، وابسته‌ بسرپرست‌، قيمومتي‌.
Tutelary داراي‌ قيم‌ يا سرپرست‌، داراي‌ محافظ‌ وحامي‌، وابسته‌
Tutor دانشجويان‌، درس‌ خصوصي‌ دادن‌ به‌.
Tutor (lairotut) اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظ‌ر درس‌
Tutorage (pihsotut) معلمي‌، اموزانه‌، سرپرستي‌، قيمومت‌، للگي‌.
Tutoress معلمه‌، قيم‌ زن‌، اموزگار زن‌.
Tutorial (rotut) اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظ‌ر درس‌
Tutorial دانشجويان‌، درس‌ خصوصي‌ دادن‌ به‌.
Tutoship (egarotut) معلمي‌، اموزانه‌، سرپرستي‌، قيمومت‌، للگي‌.
Tutoyer دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌، در محاوره‌
Tutoyer (تو) استعمال‌ كردن‌.
Tuts (گ‌.ش‌.) درخت‌ سناي‌ زهري‌.
Tutti (مو.) براي‌ تمام‌ صداها وسازها، باهم‌، مجتمعا.
Tux (odexut=) لباس‌ مردانه‌ مخصوص‌ چاي‌ عصر، لباس‌ رسمي‌.
Tuxedo (xut=) لباس‌ مردانه‌ مخصوص‌ چاي‌ عصر، لباس‌ رسمي‌.
Tuyere دهانه‌ لوله‌، دهانه‌ دم‌ اهنگري‌.
Twaddle چرند گفتن‌، سخن‌ بي‌ معني‌.
Twaddler چرند گو، مهمل‌ گو، چرند نويس‌.
Twain دو، دوتا، جفت‌، زوج‌، توام‌، دوقلو، چند قلو.
Twang صداي‌ زه‌، صداي‌ تودماغي‌، صداي‌دنگ‌ دنگ‌ ايجاد كردن‌.
Twang صدايي‌ كه‌ هنگام‌ كشيدن‌ سيم‌ ساز از ان‌ شنيده‌ ميشود،
Twangy داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌، تودماغي‌.
Twayblade (گ‌.ش‌.) انواع‌ ثعلب‌ داراي‌ برگ‌ زوجي‌، ليستر، جريان‌.
Tweak (بيني‌)، نيشگون‌ تيز.
Tweak نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌، پيچ‌ دادن‌، پيچيدن‌، پيچاندن‌
Tweed پارچه‌ پشم‌ ونخ‌ راه‌ راه‌ مردانه‌، نوعي‌ فاستوني‌.
Tweedey (درمورد پارچه‌) پشم‌ ونخ‌ راه‌ راه‌، فاستوني‌.
Tweedledum And Tweedledee دو فرد يا دو گروه‌ خيلي‌ مشابه‌.
Tweese (ezeewt) كندن‌ مو، (ط‌ب‌) انبرك‌.
Tweet صداي‌ جير جير، جير جير كردن‌ (پرندگان‌ كوچك‌).
Tweeter بلندگوي‌ داراي‌ صداي‌ ناهنجاروگوشخراش‌.
Tweeze (eseewt) كندن‌ مو، (ط‌ب‌) انبرك‌.
Tweezer موچين‌، قيچي‌، انبرك‌، باموچين‌ كندن‌.
Twelfth دوازدهم‌، دوازدهمين‌، يكي‌ از دوازده‌ قسمت‌.
Twelve دوازده‌، دوازده‌گانه‌، يك‌ دوجين‌.
Twelve Punch سوراخ‌ سط‌ر دوازدهم‌.
Twelvmo ورق‌ كاغذ دوازده‌ ورقي‌، قط‌ع‌ 21 ورقي‌.
Twentieth يك‌ بيستم‌، بيستمين‌، بيستم‌.
Twenty عدد بيست‌.
Twenty Fourmo قط‌ع‌ كاغذ ياكتاب‌ 42 ورقي‌.
Twenty One (بازي‌ ورق‌) بيست‌ ويك‌، عدد بيست‌ ويك‌.
Twice دوبار، دوفعه‌، دومرتبه‌، دوبرابر.
Twice Born دوباره‌ زاد، تجسم‌ ثانوي‌، تولد تازه‌ روحاني‌ يافته‌.
Twice Laid ساخته‌ شده‌ از انتهاي‌ رشته‌هاي‌ ط‌ناب‌.
Twiddle بارامي‌ دست‌ زدن‌، بازي‌ كردن‌، ور رفتن‌، باساعت‌ مچي‌
Twiddle وغيره‌ بازي‌ كردن‌، وررفتن‌ (باچيزي‌)، تكان‌ دادن‌.
Twig (.n): شاخه‌ كوچك‌، تركه‌، (.tv): فهميدن‌، ديدن‌.
Twigged (yggiwt) شاخه‌ دار، تركه‌ مانند، لاغر.
Twiggy (deggiwt) شاخه‌ دار، تركه‌ مانند، لاغر.
Twilight تاريك‌ روشن‌، هواي‌ گرگ‌ وميش‌، شفق‌.
Twilit تاريك‌ وروشن‌، گرگ‌ وميش‌، نيمه‌ روشن‌.
Twill پارچه‌ جناغي‌، پارچه‌ جناغي‌ بافتن‌.
Twin (درجمع‌) جوزا، هم‌ شكمان‌، زوج‌، جفت‌، دوتا، دوقلو،
Twin توام‌ كردن‌، جفت‌ كردن‌.
Twin دوقلو، توام‌، همزاد.
Twin Check مقابله‌ توام‌، بررسي‌ توام‌.
Twinborn دوقلو بدنيا امده‌.
Twine ريسمان‌ چند لا، نخ‌ قند، پيچ‌، بهم‌ بافتن‌، دربرگرفتن‌.
Twiner دورميزند، پيچنده‌.
Twiner (ريسمان‌ ريسي‌) چندلا كننده‌، چيزي‌ كه‌ مي‌ پيچد يا
Twinflower (گ‌.ش‌.)پيچ‌ امين‌ الدوله‌ معط‌ر امريكايي‌.
Twinge دور زدن‌، پيچيدن‌، درد كشيدن‌، تير كشيدن‌، نيش‌، سوزش‌،
Twinge سرزنش‌ وجدان‌، دردشديدوناگهاني‌.
Twinkle چشمك‌ زدن‌ (بويژه‌ در مورد ستارگان‌)، برق‌ زدن‌ ياتكان‌
Twinkle تكان‌ خوردن‌، چشمك‌، بارقه‌، تلاءلو.
Twinkler چشمك‌ زن‌، جرقه‌ زن‌.
Twirl چرخش‌، گردش‌، چرخيدن‌.
Twirler پيچ‌ دهنده‌، چرخاننده‌.
Twist تابيدن‌، پيچ‌ دار كردن‌.
Twist پيچ‌، تاب‌، نخ‌ يا ريسمان‌ تابيده‌، پيچ‌ خوردگي‌، پيچيدن‌،
Twist Drill پارچه‌ راه‌ راه‌ مارپيچي‌.
Twister كسي‌ كه‌ ميچرخاند يا مي‌ پيچاند، كسي‌ كه‌ اغراق‌ ميگويد
Twister يا تحريف‌ ميكند، گردباد، چرخان‌.
Twistor حافظ‌ه‌ پيچشي‌.
Twisty تاب‌ دار، پيچ‌ خورده‌، پيچ‌ دار، منحرف‌، تابيده‌.
Twit سرزنش‌ كردن‌، عيوب‌ يا اشتباهات‌ كسي‌ را ياداور شدن‌،
Twit سرزنش‌.
Twitch (ssarg hctiwt=) تكان‌ ناگهاني‌، ناگهان‌ كشيدن‌، جمع‌
Twitch شدن‌، بهم‌ كشيدن‌، گره‌ زدن‌، فشردن‌، پيچاندن‌، سركوفت‌
Twitch دادن‌، منقبض‌ شدن‌، كشش‌، حركت‌ يا كشش‌ ناگهاني‌.
Twitch Grass بهم‌ كشيدن‌، گره‌ زدن‌، فشردن‌، پيچاندن‌، سركوفت‌ دادن‌،
Twitch Grass (hctiwt=) تكان‌ ناگهاني‌، ناگهان‌ كشيدن‌، جمع‌ شدن‌،
Twitch Grass منقبض‌ شدن‌، كشش‌، حركت‌ يا كشش‌ ناگهاني‌.
Twitter چهچه‌، چهچه‌ زدن‌، صداهاي‌ مسلسل‌ ومتناوب‌ ايجاد كردن‌،
Twitter كننده‌.
Twitter (از شدت‌ شوق‌ ياهيجان‌)لرزيدن‌، هيجان‌ وارتعاش‌، سرزنش‌
Twittery عصباني‌، لرزان‌، تحريك‌ شده‌.
Twixt (txiwteb=) مابين‌، درميان‌.
Two Address با دو نشاني‌.
Two Bit بارزش‌ 52 سنت‌، جزيي‌، بي‌ اهميت‌.
Two Faced دو رو، دو وجهه‌، ادم‌ دو رو.
Two Fisted شديد، سخت‌، نيرومند، دومشتي‌.
Two Handed داراي‌ دو دست‌، قوي‌، محكم‌، استوار.
Two Input Adder افزايشگر با دو ورودي‌.
Two Input Subtractor كاهشگر با دو ورودي‌.
Two Level Logic منط‌ق‌ دوسط‌حي‌.
Two Level Store انباره‌ دو سط‌حي‌.
Two Out Of Five Code رمز دو از پنج‌.
Two Pass دو گذري‌.
Two Pass Assmbler هم‌ گذر دو گذري‌.
Two Phase وهله‌اي‌.
Two Phase (در مورد برق‌) دو فاز، دومرحله‌اي‌، دوحالتي‌، دو
Two Phase Machine ماشين‌ دو فازه‌.
Two Ply دولا، دولاتاب‌.
Two Scale دو مقياسي‌، دودويي‌.
Two Sided دوپهلو، دوط‌رفه‌.
Two Some دونفري‌، دو نفره‌، دوگانه‌.
Two Star دوستاره‌اي‌، سرلشكر، دريا دار.
Two State دو حالتي‌.
Two State Algebra جبر دو حالتي‌.
Two State Circuit مدار دو حالتي‌.
Two State Jump جهش‌ دو حالتي‌.
Two State Variable متغيير دو حالتي‌.
Two Step دوگامي‌، رقص‌ دوگامي‌.
Two Valued دو ارز، دو ارزشي‌.
Two Way داراي‌ دو راه‌، دو راهه‌.
Two Way دو راهه‌، دو ط‌رفه‌.
Two Way List ليست‌ دو ط‌رفه‌.
Two Wire Circuit مدار دو سيمه‌.
Two's Complement متمم‌ نسبت‌ به‌ دو.
Twofold داراي‌ دو چيز، دوقسمتي‌، دو برابر، دوگانه‌.
Twon Car اتومبيل‌ كرايه‌ مسافري‌.
Twonsman اهل‌ شهر، شهري‌، همشهري‌.
Twopence مبلغ‌ دو پنس‌، مسكوك‌ دو پنسي‌.
Twopenny سكه‌ دو پنسي‌، كتاب‌ اول‌ ابتدايي‌ بچه‌ ها.
Tycoon سرمايه‌ دار خيلي‌ مهم‌، ادم‌ بانفوذ وپولدار.
Tying (وجه‌ وصفي‌ معلوم‌ از فعل‌ eit)، متصل‌ كننده‌.
Tyke ادم‌ خام‌ دست‌، بچه‌ شيط‌ان‌ وموذي‌، ط‌فل‌.
Tyke (ekit) ادم‌ خام‌ دست‌، بچه‌ شيط‌ان‌ و موذي‌، كودك‌.
Tymbal (labmit) نقاره‌، دهل‌، كوس‌.
Tympan (nonapmyt=) ط‌بل‌، جبهه‌ كليسا، پرده‌، غشاء.
Tympanic بشكل‌ ط‌بل‌، مثل‌ پرده‌ صماخ‌.
Tympanist ط‌بل‌ زن‌.
Tympanites استسقاء ط‌بل‌، نفخ‌ شكم‌ در اثر گاز.
Tympanon (napmyt=) ط‌بل‌، جبهه‌ كليسا، پرده‌، غشاء.
Tympanum (تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌، گوش‌ مياني‌، پرده‌ گوش‌، ط‌بل‌.
Tympany ورم‌، گزافه‌ گويي‌، مبالغه‌، صداي‌ سنگين‌، ط‌بل‌.
Typable (elbaepyt) باماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوشتني‌.
Typal شبيه‌ نمونه‌، نمونه‌اي‌، شبيه‌ حروف‌ چاپي‌.
Type كليشه‌، باسمه‌، ماشين‌تحرير، ط‌بقه‌ بندي‌ كردن‌، با
Type ماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوع‌ خون‌، نوع‌ خون‌ را معلوم‌ كردن‌.
Type سنخ‌، نوع‌، قسم‌، رقم‌، گونه‌، الگو، قبيل‌، حروف‌ چاپي‌،
Type گونه‌، نوع‌، حروف‌ چاپ‌، ماشين‌ تحرير، ماشين‌ كردن‌.
Type Font خانواده‌ حروف‌.
Type Genus جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌)، نوع‌ مشخص‌.
Type Writer ماشين‌ تحرر، حرف‌ نگار.
Typeable (elbapyt) باماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوشتني‌.
Typeface ط‌رح‌ حروف‌، سبك‌ حروف‌.
Typeset حروفچيني‌ كردن‌.
Typesetter حروفچين‌.
Typesetting حروف‌ چيني‌.
Typewrite باماشين‌ تحرير نوشتن‌.
Typewriter ماشين‌ تحرير.
Typhoid تيفوئيدي‌، وابسته‌ به‌ تيفوئيد، حصبه‌.
Typhoon توفان‌ سخت‌ درياي‌ چين‌، گردباد.
Typhous (suhpyt) تيفوس‌، تيفوسي‌، حصبه‌اي‌.
Typhus (suohpyt) تيفوس‌، تيفوسي‌، حصبه‌اي‌.
Typical نوعي‌.
Typicality (ssenlacipyt) نمونه‌، علامت‌، شاخصيت‌، خصوصيت‌.
Typicalness (ytilacipyt) نمونه‌، علامت‌، شاخصيت‌، خصوصيت‌.
Typification سنخ‌ بندي‌، ط‌بقه‌ بندي‌، علامت‌ سازي‌، تعيين‌ نمونه‌.
Typify نمونه‌ دادن‌، بانمونه‌ مشخص‌ كردن‌، نمونه‌ بودن‌،
Typify نماينده‌ نوعي‌ازگياه‌ ياجانوربودن‌.
Typing ماشين‌ نويسي‌.
Typist ماشين‌نويس‌.
Typist ماشين‌ نويس‌.
Typograph ماشين‌ حروف‌ ريزي‌ وحروف‌ چيني‌.
Typographer مامور چاپخانه‌، چاپچي‌، مط‌بعه‌ چي‌.
Typographic چاپي‌، مربوط‌ به‌ چاپ‌.
Typography فن‌ چاپ‌، فن‌ بيان‌ وتعريف‌ چيزي‌ بصورت‌ علائم‌ ونشانه‌ هاي‌
Typography رمزي‌.
Typology سنخ‌ شناسي‌، گونه‌ شناسي‌، نوع‌ شناسي‌، نشانه‌ شناسي‌.
Tyrannical ستمگرانه‌، وابسته‌ بفرمانرواي‌ ظ‌الم‌، ظ‌المانه‌.
Tyrannicide قاتل‌ ستمگران‌، ستمگر كش‌، ستمگر كشي‌.
Tyrannize ستم‌ كردن‌، مستبدانه‌ حكومت‌ كردن‌.
Tyrannous ستمگر، ستمگرانه‌، ظ‌المانه‌، از روي‌ ظ‌لم‌ وستمگري‌.
Tyranny جور (rvoj)، ظ‌لم‌ وستم‌.
Tyranny حكومت‌ ستمگرانه‌، حكومت‌ استبدادي‌، ستمگري‌، ظ‌لم‌، ستم‌،
Tyrant ستمگر، حاكم‌ ستمگر يا مستبد، سلط‌ان‌ ظ‌الم‌.
Tyre (erit=) لاستيك‌ اتومبيل‌.
Tyro مبتدي‌، تازه‌ كار، نوچه‌.
Tyro كاراموز.
Tyro (orit) (م‌.م‌.) نوچه‌، نواموز، تازه‌ كار، مبتدي‌،
Tyupical سنخي‌، نوبتي‌، نوبه‌اي‌، برجسته‌، شاخص‌، معروف‌.
Tzar (razc، rast=) تزار، امپراط‌ور روسيه‌ قديم‌.
Tzarina ملكه‌ روسيه‌ تزاري‌.
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه