a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
J دهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
Jab سيخ‌ زدن‌، خنجر زدن‌، سوراخ‌ كردن‌.
Jab ضربت‌ با چيز تيز، ضربت‌ با مشت‌، خرد كردن‌، سك‌ زدن‌،
Jaber تند و ناشمرده‌ گفتن‌.
Jaber ورد، سخن‌ تند و ناشمرده‌، گپ‌، گپ‌ زني‌، وراجي‌ كردن‌،
Jaberwocky سخن‌ نامفهوم‌.
Jabiru (ج‌.ش‌) لك‌ لك‌ ابزي‌ نقاط‌ گرم‌ و معتدل‌ امريكا.
Jaborandi (گ‌.ش‌) درخت‌ جابوراندي‌ برزيلي‌.
Jabot دستمال‌ سينه‌ چين‌ دار مردان‌ قرن‌ هجدهم‌.
Jaboticaba (گ‌.ش‌) عودالبرق‌.
Jacal كلبه‌ سقف‌ پوشالي‌ مكزيكي‌، چپر.
Jacamar حشرات‌ تغذيه‌ مي‌ كنند.
Jacamar (ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از
Jacana راه‌ ميرود.
Jacana (ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌
Jacaranda (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز، پيچ‌ اناري‌.
Jacinth (مع.) سنگ‌ يماني‌، ياقوت‌ زعفراني‌، (م‌.م‌-گ‌.ش‌.) سنبل‌.
Jacinthe رنگ‌ پرتغالي‌ روشن‌، نارنجي‌ روشن‌.
Jack سرباز، جك‌ زدن‌.
Jack خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌، (در ورق‌ بازي‌)
Jack In The Box شود، نوعي‌ اتش‌ بازي‌، علي‌ ورجه‌.
Jack In The Box جعبه‌اي‌ كه‌ چون‌ در انرا ميگشايند ادمكي‌ از ان‌ خارج‌
Jack Mackerel (ج‌.ش‌) ماهي‌ ازاد كاليفرنيا.
Jack O' Lantern نور كاذب‌، دروغ‌ نور.
Jack Of All Trades همه‌ كاره‌، همه‌ فن‌ حريف‌.
Jack Salmon (ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا.
Jack Tar (د.ن‌.) ملوان‌، ملاح‌.
Jackal (ج‌.ش‌) شغال‌، توره‌، جان‌ كني‌ مفت‌.
Jackanapes (ك‌.) ميمون‌، بوزينه‌، جلف‌، ادم‌ خودساز.
Jackass الاغ‌ نر، خر نر، (مج.) ادم‌ كله‌ خر.
Jackboot چكمه‌ ساقه‌ بلند.
Jackdaw (ج‌.ش‌.) زاغچه‌، زاغي‌، كلاغ‌ پيشه‌.
Jacket درپوشه‌ گذاردن‌.
Jacket ژاكت‌، نيمتنه‌، پوشه‌، جلد، كتاب‌، جلد كردن‌، پوشاندن‌،
Jackhammer مته‌ دستي‌ مخصوص‌ سوراخ‌ كردن‌ سنگ‌.
Jackknife تا شو، بازو بسته‌ شونده‌، شيرجه‌ رفتن‌.
Jackknife چاقوي‌ بزرگ‌ جيبي‌، قلمتراش‌، با چاقو بريدن‌، بدنبال‌،
Jackleg خام‌ دست‌، تازه‌ كار، ناشي‌، نادرست‌، موقتي‌، دم‌ دست‌.
Jacklight نورافكن‌ مخصوص‌ ماهيگيري‌.
Jackpot برنده‌ تمام‌ پولها، جوايز رويهم‌ انباشته‌.
Jackrabbit دراز و اويخته‌ دارند.
Jackrabbit (ج‌.ش‌) نژاد خرگوشهاي‌ بزرگ‌ شمال‌ امريكا كه‌ گوشهاي‌
Jackscrew (مك‌.) جك‌ پيچي‌.
Jackshaft دنده‌ عقب‌، دنده‌ دو در اتومبيل‌.
Jackstay بادبان‌ بند، بند تير.
Jackstraw ادم‌ پوشالي‌ يا كاهي‌، ادم‌ بي‌ عرضه‌.
Jacob يعقوب‌ نبي‌ قوم‌ يهود.
Jacob's Ladder (نج.) كهكشان‌، جاده‌ شيري‌.
Jacobean مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌.
Jacobin مخالف‌ دولت‌.
Jacobin راهب‌ فرقه‌ دومي‌ نيكن‌ (nacinimoD)، عضو فرقه‌ مذهبي‌
Jacobinism ايين‌ جاكوبين‌ها.
Jacobite عراق‌، ط‌رفدار سلط‌نت‌ جيمز اول‌ پادشاه‌ مخلوع‌ انگليس‌.
Jacobite عضو فرقه‌ راهبان‌ دومي‌ نيكن‌، عضو كليساي‌ قدم‌ سوريه‌ و
Jaconet پارچه‌ نخي‌ نازك‌ هندي‌ شبيه‌ موسلين‌، ململ‌.
Jacquard نقوش‌ و تصاوير بر روي‌ پارچه‌ (بوسيله‌ بافت‌).
Jacquerie شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌، ط‌بقه‌ روستايي‌، دهاتيان‌.
Jactation پوچ‌.
Jactation (noitatitcaj) لاف‌، لاف‌ زني‌، (حق.) دعوي‌ دروغ‌، ادعاي‌
Jactitation (noitatcaj) لاف‌، لاف‌ زني‌، (حق.) دعوي‌ دروغ‌، ادعاي‌ پوچ‌
Jaculate پرتاب‌ كردن‌، انداختن‌، پرت‌ كردن‌.
Jaculation پرتاب‌.
Jade كار انداختن‌ (در اثر زياده‌ روي‌).
Jade (ك‌.) مرد بي‌معني‌، دختر لاسي‌، پشم‌ سبز، خسته‌ كردن‌، از
Jade ژاد، اسب‌ پير، يابو يا اسب‌ خسته‌، زن‌ هرزه‌، زنكه‌،
Jade Green رنگ‌ سبز يشمي‌، رنك‌ سبز مايل‌ به‌ ابي‌.
Jaded (hsidaj) خسته‌، بي‌ اشتها.
Jadeite يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود، يشم‌ سبز.
Jadish (dedaj) خسته‌، بي‌ اشتها.
Jaeger شكارچي‌، علاقمند به‌ شكار، مرد شكارچي‌.
Jag دندانه‌، كنگره‌، نوك‌، برامدگي‌ تيز، بريدگي‌، خار،
Jag زدن‌، ناهموار بريدن‌.
Jag سيخونك‌، سيخـك‌، دندانه‌دار كردن‌، كنگره‌دار كردن‌، چاك‌
Jagged دندانه‌دار، ناهموار.
Jaggery شكر گور، شكر زرد.
Jaguar (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF).
Jahweh يهو خداي‌ يهود.
Jail حبس‌، زندان‌، محبس‌، حبس‌ كردن‌.
Jailbird محبوس‌، جنايتكار، زنداني‌.
Jailbreak فرار از زندان‌، گريختن‌ از محبس‌ (بازور).
Jailer (roliaj) زندانيان‌.
Jailor (reliaj) زندانيان‌.
Jake Leg ميشود.
Jake Leg (ط‌ب‌.) فلجي‌ كه‌ به‌ علت‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌ ايجاد
Jakes ترشح‌ مدفوع‌، كثافت‌، اشغال‌، درهم‌ ريخته‌.
Jalap جلب‌، ژالاپ‌، داروي‌ مسهل‌.
Jalopy اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌.
Jam فشار)، متراكم‌ كردن‌، شلوغ‌ كردن‌، شلوغ‌ كردن‌(با امد و
Jam دادن‌.
Jam شد زياد)، بستن‌، مسدود كردن‌، وضع‌ بغرنج‌، پارازيت‌
Jam مربا، فشردگي‌، چپاندن‌، فرو كردن‌، گنجاندن‌(با زور و
Jam Session (مو.) اجراي‌ اهنگ‌ هاي‌ ط‌رب‌ انگيز بوسيله‌ اركسترهاي‌
Jam Session بزرگ‌ و نوازندگان‌ فراوان‌.
Jamb تير عمودي‌ چارچوپ‌، (ك‌.) چهار چوپ‌ درب‌ و هر چيز
Jamb ديگري‌، ستون‌، لغاز، تير بيرون‌ امده‌.
Jambalaya اش‌ شله‌ قلمكار.
Jambeau ساق‌ پوش‌، زره‌ ساق‌ پا (جمع‌ xuaebmaj).
Jamboree جمبوري‌، مجمع‌ پيشاهنگان‌، خوشي‌.
Jangle داد و بيداد كردن‌، غوغا كردن‌.
Jangle جنجال‌، قيل‌ و قال‌، داد و بيداد، غوغا، جنجال‌ كردن‌،
Janissary (yrazinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌، سرباز پياده‌ نظ‌ام‌.
Janitor دربان‌، سرايدار، فراش‌ مدرسه‌، راهنماي‌ مدرسه‌،
Janitor راهنماي‌ مدرسه‌.
Janitorial مربوط‌ به‌ فراشي‌.
Janitress فراش‌ زن‌.
Janizary (yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌، سرباز پياده‌ نظ‌ام‌.
January ژانويه‌، اولين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌.
Janus Faced دورو، حيله‌ گر، ادم‌ دورو، دغلباز.
Januslike دورو، جانوس‌ مانند.
Japan ژاپن‌، جلا، جلا دادن‌.
Japan Allspice (گ‌.ش‌.) گل‌ يخ‌.
Japan Clover (گ‌.ش‌.) شبدر ژاپني‌.
Japanese ژاپني‌، ژاپوني‌.
Japanese Andromeda (گ‌.ش‌.) بوته‌ هميشه‌ سبز اسيايي‌.
Japanese Iris (گ‌.ش‌.) زنبق‌ ژاپوني‌.
Japanization ژاپني‌ شدن‌.
Japanize بسبك‌ ژاپني‌ در اوردن‌، بسبك‌ ژاپوني‌ تزئين‌ نمودن‌.
Jape جماع‌ كردن‌.
Jape فريب‌ دادن‌، لط‌يفه‌ زدن‌، مسخره‌ كردن‌، گمراه‌ كردن‌،
Jape فريب‌، لط‌يفه‌، گول‌، شوخي‌، دست‌ انداختن‌ شخص‌، ط‌عنه‌،
Japer فريبكار، لط‌يفه‌ گو.
Japery فريبكاري‌، لط‌يفه‌ گوي‌.
Japheth يافث‌ فرزند نوح‌ پيامبر.
Japonica كامليا.
Japonica (گ‌.ش‌.) به‌ ژاپوني‌، گلابي‌ ژاپوني‌، گل‌ چاي‌ ژاپوني‌،
Jar بودن‌، نزاع‌ كردن‌، تكان‌ دادن‌، لرزاندن‌.
Jar بلوني‌، كوزه‌ دهن‌ گشاد، سبو، خم‌، شيشه‌ دهن‌ گشاد،
Jar و نزاع‌، ط‌نين‌ انداختن‌، اثر نامط‌لوب‌ باقي‌ گذاردن‌،
Jar مرتعش‌ شدن‌، خوردن‌، تصادف‌ كردن‌، ناجور بودن‌، مغاير
Jar تكان‌، جنبش‌، لرزه‌، ضربت‌، لرزيدن‌ صداي‌ ناهنجار، دعوا
Jardiniere جعبه‌ گلدان‌، جعبه‌اي‌ كه‌ گل‌ در ان‌ سبز كرده‌ و براي‌
Jardiniere ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند، گلدان‌.
Jargon صنف‌، لهجه‌ خاص‌.
Jargon سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌، سخن‌ بي‌ معني‌، اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ يك‌
Jargonize بقالب‌ اصط‌لاحات‌ خاص‌ علمي‌ يافني‌ مخصوص‌ در اوردن‌.
Jargonize بزبان‌ غير مصط‌لح‌ يا اميخته‌ در اوردن‌ يا ترجمه‌ كردن‌،
Jarl دانماركي‌ يا نروژي‌.
Jarl فرمانروا يا امير(در ممالك‌ اسكانديناوي‌)، امير
Jasey (انگليس‌ - د.گ‌.) كلاه‌ گيس‌، كلاه‌ گيس‌ تهيه‌ شده‌ از پشم‌
Jasey تابيده‌.
Jasmine (گ‌.ش‌.) ياسمن‌، گل‌ ياس‌.
Jason (افسانه‌ يونان‌) جيسون‌.
Jasper (مع.) يشم‌، يشب‌.
Jaspery يشمي‌.
Jassid (ج‌.ش‌.) زنجيره‌ كوچك‌، افت‌ گياهي‌.
Jauk (اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌، ور رفتن‌.
Jaunce (ecnarp =) خراميدن‌.
Jaundice افتادن‌.
Jaundice (ط‌ب‌) زردي‌، يرقان‌، دچار يرقان‌ كردن‌، برشك‌ و حسد در
Jaunt گردش‌، تفريح‌، مسافرت‌ كوچك‌، تفرخ‌ كردن‌، سفر كوچك‌ كردن‌
Jaunty خود نما، خود ساز، جلف‌، مغرور، گستاخ‌، لاقيد، زرنگ‌.
Java جاوه‌.
Java Sparrow (ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند.
Javelin نيزه‌ دستي‌ سبك‌، زوبين‌، پرتاب‌ نيزه‌.
Javelle Water اب‌ ژاول‌، محلول‌ هيپوكلريت‌ سديم‌.
Jaw درايي‌ كردن‌، پرچانگي‌ كردن‌.
Jaw فك‌، ارواره‌، گيره‌، دم‌ گيره‌، وراجي‌، تنگنا، هرزه‌
Jawbone استخوان‌ ارواره‌، استخوان‌ فك‌.
Jay (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود، (مج.) شخص‌ پر حرف‌ و احمق‌.
Jaybird (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود.
Jaycee عضو اط‌اق‌ بازرگاني‌ جوانان‌.
Jaygee ناوبان‌ يكم‌ نيروي‌ دريايي‌ (edarg roinuj tnanetueil).
Jayhawker لقب‌ اهالي‌ استان‌ كانزاس‌ در اتازوني‌.
Jayvee عضو تازه‌ كار تيم‌ ورزشي‌ دانشگاه‌.
Jaywalk با بي‌ توجهي‌ از وسط‌ خيابان‌ راه‌ رفتن‌.
Jaywalker پياده‌ايكه‌ از وسط‌ مناط‌ق‌ ممنوعه‌ خيابان‌ عبور ميكند.
Jazz موسيقي‌ جاز، سر و صدا، فريب‌، نشاط‌، جاز نواختن‌.
Jazzist (namzzaj) جاز زن‌.
Jazzman (tsizzaj) جاز زن‌.
Jazzy جاز مانند.
Jealous حسود، رشك‌ مند، رشك‌ ورز، غيور، بارشك‌، رشك‌ بر.
Jealousy رشك‌، حسادت‌.
Jean فاستوني‌ نخي‌، شلوار فاستوني‌ نخي‌ مخصوص‌ كار.
Jeep جيپ‌، اتومبيل‌ نيرومند و جنگي‌ امريكا.
Jeer ط‌عنه‌، ط‌نز، مسخره‌، ريشخند، استهزاء، ط‌عنه‌ زدن‌، سخن‌
Jeer مسخره‌ اميز گفتن‌، هو كردن‌.
Jehad جهاد (dahij).
Jehovah يهو خداي‌ بني‌ اسرائيل‌.
Jehovah's Witnesses عيسي‌ پس‌ از هزار سال‌ ديگراعتقاددارند.
Jehovah's Witnesses دسته‌اي‌ از مسيحيان‌ كه‌ بحكومت‌ خداوند و به‌ بازگشت‌
Jejunal وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌.
Jejune بيهوده‌، نارس‌، تهي‌، خشك‌، بي‌ مزه‌، بي‌ لط‌افت‌.
Jejunum (تش‌.) تهي‌ روده‌، معاء صائم‌، ژژونوم‌.
Jell ماسيدن‌.
Jell لرزانك‌، منجمد كردن‌، دلمه‌ شدن‌، سفت‌ كردن‌، بستن‌،
Jellify شل‌ كردن‌، مثل‌ ژله‌ شدن‌.
Jellify بشكل‌ لرزانك‌ در اوردن‌، ژله‌ مانند كردن‌، نرم‌ كردن‌،
Jello (نام‌ تجارتي‌) ژله‌، لرزانك‌، مسقط‌ي‌.
Jelly دلمه‌، لرزانك‌، ماده‌ لزج‌، جسم‌ ژلاتيني‌.
Jelly Bean نوعي‌ اب‌ نبات‌ پاستيل‌، ادم‌ حساس‌ و بي‌ اراده‌ و سست‌
Jelly Bean عنصر.
Jelly Roll رولت‌، نان‌ شيريني‌ ژله‌ دار و لوله‌ كرده‌.
Jellyfish درسواحل‌ نيو انگلند زندگي‌ ميكند.ستاره‌ دريايي‌.
Jellyfish (ج‌.ش‌.) كاواكان‌ يا توتياء البحر اقيانوس‌ كه‌ بيشتر
Jelutong (گ‌.ش‌.) ماده‌ رزيني‌ درخت‌ شاهدانه‌ ك‌ه‌ بجاي‌ صمغ‌ ادامس‌
Jelutong بكار ميرود.
Jemadar (در ارتش‌ هند) ستوان‌، افسر.
Jemmy ديلم‌ مخصوص‌ دزدان‌.
Jennet اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌، خر ماده‌، ماچه‌خر.
Jenny جراثقال‌ لوكوموتيو، جراثقال‌ دوار.
Jeopard بمخاط‌ره‌ انداختن‌، در خط‌ر صدمه‌ يا مرگ‌ قرار دادن‌.
Jeopard (ezidrapoej) بخط‌ر انداختن‌.
Jeopardize (drapoej) بخط‌ر انداختن‌.
Jeopardous خط‌رناك‌.
Jeopardy مخاط‌ره‌، خط‌ر، (م‌.م‌.) مسئله‌ بغرنج‌، گرفتاري‌ حقوقي‌.
Jequirity دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌.
Jerboa (ج‌.ش‌.) موش‌ دو پا، يربوع‌.
Jeremiad سوگواري‌، نوحه‌ سرايي‌، سوگنامه‌، مرثيه‌.
Jeremiah ارمياي‌ نبي‌.
Jerk تكان‌، تكان‌ تند، حركت‌ تند و سريع‌، كشش‌، انقباض‌
Jerk ماهيچه‌، تشنج‌، تكان‌ سريع‌ دادن‌، زود كشيدن‌، ادم‌ احمق‌
Jerk و نادان‌.
Jerkin كت‌ چرمي‌ مردانه‌ كه‌ به‌ تن‌ چسبيده‌ باشد، نيمتنه‌ چرمي‌.
Jerky نامنظ‌م‌ رونده‌، تشنجي‌، متناوب‌، خشكانده‌ شده‌ در افتاب‌.
Jeroboam قدح‌ بزرگ‌، جام‌ شراب‌ بزرگ‌.
Jerry اسم‌ خاص‌ مخفف‌ (dlarej) (ز.ع‌.- انگليس‌) سرباز الماني‌،
Jerry الماني‌.
Jerry Build بنا سازي‌ كردن‌، سرهم‌ بندي‌ كردن‌، با مصالح‌ ارزان‌
Jerry Build ساختمان‌ كردن‌.
Jerry Built سر هم‌ بندي‌ شده‌، ارزان‌ بنا شده‌، با بي‌ دقتي‌ روي‌ هم‌
Jerry Built سوار شده‌.
Jersey پارچه‌ كشباف‌، زير پيراهن‌ كشباف‌.
Jersey Giant (ج‌.ش‌.) نژاد ماكيان‌ خانگي‌ بزرگ‌.
Jerusalem اورشليم‌، بيت‌ المقدس‌.
Jess پابند قوش‌، پابند.
Jesse يسي‌ (نام‌ پدر حضرت‌ داود).
Jest استهزاء كردن‌، ببازي‌ گرفتن‌، شوخي‌ كردن‌، مزاح‌ گفتن‌.
Jest گوشه‌، كنايه‌، عمل‌، كردار، ط‌عنه‌ زدن‌، تمسخر كردن‌،
Jest لط‌يفه‌، بذله‌، شوخي‌، بذله‌ گويي‌، خوش‌ ط‌بعي‌، ط‌عنه‌،
Jester دلقك‌، شوخ‌.
Jesuit لايولا تاسيس‌ شد.
Jesuit يسوعيون‌، عضو فرقه‌ مذهبي‌ بنام‌ انجمن‌ عيسي‌ كه‌ بوسيله‌
Jesuitic وابسته‌ به‌ يسوعيون‌.
Jesuitry يسوعيت‌.
Jesus عيسي‌.
Jesus Christ عيسي‌ مسيح‌.
Jet جت‌، كهرباي‌ سياه‌، سنگ‌ موسي‌، مهر سياه‌، مرمري‌، فوران‌،
Jet پرتاب‌، پراندن‌، فواره‌ زدن‌، دهانه‌.
Jet كردن‌، بخارج‌ پرتاب‌ كردن‌، بيرون‌ ريختن‌ (با فشار)،
Jet فواره‌، پرش‌ اب‌، جريان‌ سريع‌، دهنه‌، مانند فواره‌ جاري‌
Jet Airplane هواپيماي‌ جت‌.
Jet Engine موتور جت‌، موتور پرتابي‌.
Jet Propelled مجهز به‌ موتور جت‌، داراي‌ سرعت‌ سير هواپيماي‌ جت‌.
Jet Propulsion جهش‌ و كشش‌ جسمي‌ بط‌رف‌ جلو در اثر خروج‌ مايع‌ جهنده‌اي‌
Jet Propulsion در جهت‌ عقب‌.
Jet Stream تند باد.
Jete (در بالت‌) حركت‌ سريع‌ پا بط‌رف‌ خارج‌.
Jetsam كالايي‌ كه‌ براي‌ سبك‌ كردن‌ كشتي‌ بدريا مي‌ ريزند، كالاي‌
Jetsam اب‌ اورد.
Jettison بيرون‌ افكندن‌.
Jettison بدريا ريزي‌ كالاي‌ كشتي‌، (مج.) از شر چيزي‌ راحت‌ شدن‌،
Jettisonable دور انداختني‌.
Jetty (.jda):سياه‌ رنگ‌، سياه‌، (iv &.n):بارانداز، اسكله‌
Jetty بندر.
Jew جهود، يهودي‌، كليمي‌.
Jew's Harp (مو.) چنگ‌ دهن‌ گير، سازي‌ كه‌ با دندان‌ نگاه‌ ميدارند
Jew's Harp و با انگشت‌ ميزنند، زنبورك‌.
Jewel مرصع‌ كردن‌.
Jewel گوهر، جواهر، سنگ‌ گرانبها، زيور، با گوهر اراستن‌،
Jeweler جواهر ساز، جواهر فروش‌، جواهري‌، گوهر فروش‌.
Jeweller جواهر ساز، جواهر فروش‌.
Jewelry جواهر فروشي‌.
Jewelweed (گ‌.ش‌.) گل‌ حنا (arolfib sneitapmI).
Jewess زن‌ يهودي‌.
Jewish يهودي‌.
Jewry يهوديت‌.
Jezebel سليط‌ه‌، زن‌ شرير و بدكار، ايزابل‌.
Jhvh يهوه‌ خداي‌ قوم‌ يهود.
Jib ارواره‌، نوسان‌ كردن‌، واخوردن‌، پس‌ زني‌، وقفه‌.
Jib بادبان‌ سه‌ گوش‌ جلو كشتي‌، لب‌ زيرين‌، دهان‌، حرف‌،
Jibboom (د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌.
Jibe (د.ن‌.) ناگهان‌ باين‌ سو و ان‌ سو حركت‌ كردن‌ (بادبان‌)،
Jibe موافقت‌ كردن‌، تط‌بيق‌ كردن‌.
Jiff (yffij) يك‌ ان‌، يك‌ لحظ‌ه‌، يك‌ دم‌.
Jiffy (ffij) يك‌ ان‌، يك‌ لحظ‌ه‌، يك‌ دم‌.
Jig نوعي‌ رقص‌ تند، اهنگ‌ رقص‌ تند، جست‌ و خيز سريع‌، شيرين‌
Jig كاري‌، با اهنگ‌ تند رقص‌ كردن‌، جست‌ و خيز كردن‌،
Jig استهزاء كردن‌.
Jigger گاري‌ تك‌ اسبه‌، خمره‌ رنگ‌رزي‌، غربال‌، بادبان‌ كوچك‌.
Jigger رامشگر، ماشين‌ نم‌ مالي‌، جرثقيل‌ ابي‌، درشكه‌ يك‌ اسبه‌،
Jigger ط‌ناب‌ قرقره‌، بادبان‌ كوچك‌، يكجور كرجي‌ كوچك‌، رقاص‌،
Jiggle تكان‌ اهسته‌، جنبش‌، اهسته‌ تكان‌ دادن‌.
Jiggly لق‌، جنبنده‌، تكان‌ خورده‌.
Jigsaw اره‌ منبت‌ كاري‌ اره‌ مويي‌.
Jigsaw Puzzle با ان‌ بسازند.
Jigsaw Puzzle نوعي‌ بازي‌ معمايي‌ كه‌ بازيكنان‌ بايد قط‌عات‌ متلاشي‌ و
Jigsaw Puzzle مختلف‌ يك‌ شكل‌ يا نقشه‌ را با هم‌جفت‌ كرده‌ و شكل‌ مخصوص‌
Jillion مقدار زياد (بيش‌ از ميليون‌).
Jilt ناگهان‌ معشوق‌ را رها كردن‌، فريفتن‌، بيوفا.
Jilt زني‌ يا مردي‌ كه‌ معشوق‌ خود را يكباره‌ رها كند،
Jim Crow سياه‌ پوست‌ امريكايي‌، مط‌رب‌ دوره‌ گرد.
Jim Dandy (ز.ع‌.- امر.) ادم‌ خيلي‌ شيك‌، چيز خيلي‌ شيك‌، چيز عالي‌.
Jimjams جنون‌ خمري‌، هذيان‌ الكلي‌.
Jimmy چالاك‌، چابك‌ دست‌، ماهر، ديلم‌، با ديلم‌ باز كردن‌.
Jimsonweed (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ استرامونيه‌ (muinomarts arutaD).
Jingle زنگ‌ ايجاد كردن‌، جرنگيدن‌.
Jingle صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نين‌ زنگ‌، جرنگ‌ جرنگ‌ كردن‌، ط‌نين‌
Jingly داراي‌ صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌.
Jingo اجي‌ مجي‌.
Jingo كلمه‌ كه‌ شعبده‌ بازان‌ در موقع‌ شعبده‌بازي‌ بكار ميبرند،
Jingoism وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌.
Jink ط‌فره‌، گريز، شوخي‌، لط‌فه‌، شوخي‌، سرحال‌، بسرعت‌ حركت‌
Jink كردن‌، بسرعت‌ چرخ‌ زدن‌، ط‌فره‌ رفتن‌.
Jinn (innij) جن‌، جني‌.
Jinni (nnij) جن‌، جني‌.
Jinriki (ahsikirnij) درشكه‌ ژاپني‌ كه‌ توسط‌ حمال‌ كشيده‌ ميشود،
Jinriki ريكشا.
Jinrikisha ريكشا.
Jinrikisha (ikirnij) درشكه‌ ژاپني‌ كه‌ توسط‌ حمال‌ كشيده‌ ميشود،
Jinx ادم‌ بد شانس‌، ادم‌ كه‌ بدشانسي‌ مياورد، شانس‌ نياوردن‌.
Jipijapa (گ‌.ش‌.) درخت‌ كلاه‌ پاناما، گردوي‌ هندي‌.
Jitney اتومبيل‌ كرايه‌اي‌، ارزان‌.
Jitter (ز.ع‌.- امر.) عصباني‌ شدن‌، عصباني‌ بودن‌، با عصبانيت‌
Jitter رفتار كردن‌، با عصبانيت‌ سخن‌ گفتن‌.
Jitterbug نوعي‌ رقص‌ دو نفره‌.
Jitters عصبانيت‌ فوق‌العاده‌، از كوره‌ در رفته‌، وحشت‌.
Jittery وحشت‌ زده‌ و عصبي‌.
Jiujitsu براو، جودو 0
Jiujitsu مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌
Jiujutsu مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌
Jiujutsu براو، جودو 0
Jive رقص‌ سوينگ‌، كلمات‌ بيهوده‌ و احمقانه‌، چرند.
Jo (اسكاتلند) يار، همدم‌.
Job كردن‌.
Job كار، امر، سمت‌، شغل‌، ايوب‌، مقاط‌عه‌ كاري‌ كردن‌، دلالي‌
Job's Tears (گ‌.ش‌.) دمع‌ ايوب‌، شجره‌ التسبيح‌.
Jobber كار چاق‌ كن‌، سودجو.
Jobbery سودجويي‌، سوء استفاده‌، مقاط‌عه‌، كار چاق‌ كني‌.
Jobholder كارمند، عضو ثابت‌ موسسه‌.
Jock ژوك‌ (مخفف‌ اسم‌ nhoJ)، سرباز اسكاتلندي‌.
Jockey فراهم‌ كردن‌، نيرنگ‌ زدن‌، اسب‌ دواني‌ كردن‌، سواركار
Jockey اسب‌ دواني‌ شدن‌.
Jockey اسب‌ سوار حرفه‌اي‌، چابك‌ سوار، گول‌ زدن‌، با حيله‌
Jockey Club باشگاه‌ سوار كاران‌.
Jockstrap فتق‌ بند، بيضه‌ بند.
Jocose شوخ‌، شنگ‌، شوخي‌ اميز، فكاهي‌، بذله‌ گويي‌.
Jocosity شوخي‌، خوشحالي‌.
Jocular شوخ‌، شوخي‌ اميز، فكاهي‌.
Jocularity شوخ‌، خوش‌ مزگي‌، ط‌رب‌.
Jocund خوش‌، فرحناك‌، سر چنگ‌، بشاش‌.
Jocundity شوخ‌ ط‌بعي‌.
Jodhpur شلوار چسبان‌ سواري‌.
Joel (م‌.ل‌.) خداوند، يوئيل‌ پيغمبر بني‌اسرائيل‌.
Joepye Weed (گ‌.ش‌.) اذان‌ الحمار، علف‌ تب‌ بر.
Jog اهسته‌ دويدن‌، جلو امدگي‌ يا عقب‌ رفتگي‌، باريكه‌،
Jog بيقاعدگي‌، هل‌ دادن‌، تنه‌ زدن‌ به‌.
Jog Trot يورتمه‌ كوتاه‌، (مج.) كار يكنواخت‌ و اهسته‌.
Jogger كسيكه‌ اهسته‌ مي‌ دود، هل‌ دهنده‌.
Joggle تيزي‌ يا شكاف‌ اجر و چوب‌ و غيره‌، بند زدن‌، ميخ‌ زدن‌،
Joggle بند، بريدگي‌ اجر و امثال‌ ان‌ براي‌ جلوگيري‌ از لغزش‌،
Joggle بهم‌ جفت‌ كردن‌ دو چيز، تكان‌ تكان‌ خوردن‌، متصل‌ كردن‌.
Johannes يوحناي‌ حواري‌، يوحنا، جوهانس‌.
John يوحنا، يحيي‌، مستراح‌.
John Barleycorn مشروب‌ الكلي‌ خانگي‌.
John Bull لقب‌ ملت‌ انگليس‌.
John Done (حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد).
John Hancock امضاء خود سخص‌، امضاء اصيل‌.
John Henry امضاء خود سخص‌، امضاء اصيل‌.
Johnboat قايق‌ دراز و باريك‌.
Johnny پاسبان‌، جانور نر، جنس‌ نر.
Johnny انگليسي‌، مرد انگليسي‌، جوان‌ ژيگولو و خوشگذران‌،
Johnny Jump Up (گ‌.ش‌.) گل‌ بنفشه‌ امريكايي‌.
Johnny On The Sopt (د.گ‌.- امر.) حاضر و اماده‌.
Johnnycake (امر.) نوعي‌ كيك‌ يا نان‌ شيرمال‌.
Join متصل‌ كردن‌، پيوستن‌، پيوند زدن‌، ازدواج‌ كردن‌،
Join گراييدن‌، متحد كردن‌، در مجاورت‌ بودن‌.
Joinder پيوستگي‌، الحاق‌، اتفاق‌.
Joiner وصال‌.
Joinery نازك‌ كاري‌، تجاري‌.
Joint كردن‌، مساعي‌ مشترك‌.
Joint درزه‌، بند گاه‌، بند، مفصل‌، پيوندگاه‌، زانويي‌، جاي‌
Joint شركتي‌، مشاع‌، شريك‌، متصل‌، كردن‌، خرد كردن‌، بند بند
Joint كشيدن‌ ترياك‌ با استعمال‌ نوشابه‌، لولا، مشترك‌، توام‌،
Joint Grass (گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌، علف‌ پنير، علف‌ ماست‌.
Joint Resolution تصميم‌ مشترك‌،
Joint Stock سهامي‌، شركت‌ سهامي‌.
Jointer صاحب‌ شيره‌ كش‌ خانه‌، صاحب‌ مشروب‌ فروشي‌.
Jointure مشترك‌ و مشاعي‌.
Jointure مهريه‌ ملكي‌، دارايي‌ مشترك‌ زن‌ و شوهر، اجاره‌داري‌
Jointworm كرم‌ كدو، كرمهاي‌ بند بند، كرم‌ گندم‌.
Joist تير اهن‌، تير اهن‌ گذاري‌، نصب‌ تير.
Joke شوخي‌، لط‌يفه‌، بذله‌، شوخي‌ كردن‌.
Joker شوخ‌، بذله‌ گو، ژوكر.
Jollification خوشي‌، ط‌رب‌، ط‌ربناك‌ كردن‌.
Jollity خوشي‌، عيشي‌، كيف‌، عياشي‌، زيور.
Jolly سر كيف‌، خوشحال‌، بذله‌گو، خيلي‌.
Jolly Boat قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌.
Jolly Roger پرچم‌ دزدان‌ دريايي‌.
Jolt تلق‌، ضربت‌، يكه‌.
Jolt تكان‌ دادن‌، دست‌ انداز داشتن‌، تكان‌ خوردن‌، تكان‌، تلق‌
Jolter تكان‌ دهنده‌، دست‌ اندازدار.
Joltwagon گاري‌ يا ارابه‌ پرتكان‌.
Jonah يونس‌ پيغمبر.
Jonah Crab (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ بزرگ‌ امريكاي‌ غربي‌.
Jonathan يوناتان‌ فرزند شائول‌ و دوست‌ داود پيغمبر.
Jonquil (گ‌.ش‌.) گل‌ نسترن‌، گل‌ عنبري‌.
Jorum كوزه‌ ابخوري‌، محتويات‌ قدح‌، مقدار زياد.
Joseph's Coat كت‌ چند رنگ‌، كت‌ رنگارنگ‌.
Josh كسي‌ را دست‌ انداختن‌، شوخي‌ كردن‌، متلك‌.
Joshua يوشع‌ بن‌ نون‌ پيغمبر اسرائيل‌.
Joshua Tree (گ‌.ش‌.) درخت‌ خنجري‌ يا ابره‌ ادم‌ جنوب‌ شرقي‌ امريكا.
Joss بت‌ چيني‌، سر عمله‌، سر كارگر.
Jostle تنه‌، هل‌، تكان‌، تنه‌ زدن‌.
Jot خرده‌، ذره‌، نقط‌ه‌، با شتاب‌ نوشتن‌ (معمولا با nwod).
Jotting چيزيكه‌ با عجله‌ نوشته‌ شده‌.
Jounce بشدت‌ بالا و پايين‌ پريدن‌، تكان‌ دادن‌، تكان‌ خوردن‌،
Jounce دست‌ انداز داشتن‌(جاده‌).
Journal روزنامه‌، دفتر روزنامه‌، دفتر وقايع‌ روزانه‌.
Journalese بزرگ‌ جلوه‌ دادن‌ مط‌الب‌ در روزنامه‌نگاري‌.
Journalism روزنامه‌نگاري‌.
Journalist روزنامه‌نگار.
Journalize روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌.
Journalize در دفتر روزنامه‌ وارد كردن‌، در دفتر ثبت‌ كردن‌، دفتر
Journey سفر، مسافرت‌، سياحت‌، سفر كردن‌.
Journeyman كارگر مزدور، كارگر ماهر.
Journeywork مزدوري‌، شاگردي‌، كارمزد، كارپست‌، كاربيقاعده‌.
Joust نيزه‌ بازي‌ سواره‌، مبارزه‌ كردن‌.
Jove (افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر، ستاره‌ مشتري‌.
Jovial ط‌رب‌انگيز، خوش‌ گذران‌، عياش‌، سعيد.
Joviality خوشي‌، ط‌رب‌، شوخ‌ بودن‌.
Jow ضربت‌، صداي‌ زنگ‌، ضربت‌ زدن‌.
Jowl فك‌، ارواره‌ زيرين‌ پرنده‌، گونه‌، كله‌ ماهي‌.
Joy كردن‌، لذت‌ بردن‌ از.
Joy خوشي‌، سرور، مسرت‌، لذت‌، حظ‌، شادي‌ كردن‌، خوشحالي‌
Joyance شادي‌، مسرت‌، خوشي‌.
Joyful شاد.
Joyride سرقت‌ اتومبيل‌ براي‌ خوشگذراني‌ و تفريح‌.
Jubilant شادمان‌ هلهله‌ كننده‌، فرخنده‌، فيروز.
Jubilate فرياد شادي‌.
Jubilation هلهله‌، شادي‌، جشن‌، شادماني‌.
Jubilee جشن‌، روز شادي‌، روز ازادي‌، سال‌ ويژه‌، سالگرد.
Judah يهودا فرزند يعقوب‌.
Judaism يهوديت‌.
Judaize يهودي‌ شدن‌، اداب‌ و رسوم‌ يهودي‌ را پذيرفتن‌.
Judas يهودا اسخر يوط‌ي‌.
Judas Tree (گ‌.ش‌.) درخت‌ ارغوان‌.
Jude مسيحيان‌ است‌.
Jude يهودا نويسنده‌ رساله‌ يهودا كه‌ از رسالات‌ عهد جديد
Judea يهوديه‌ كه‌ قسمتي‌ از جنوب‌ فلسط‌ين‌ بوده‌.
Judge تشخيص‌ دادن‌، قاضي‌، دادرس‌، كارشناس‌.
Judge قضاوت‌ كردن‌، داوري‌ كردن‌، فتوي‌ دادن‌، حكم‌ دادن‌،
Judge Advocate قاضي‌ عسكر.
Judgement (tnemgduj) داوري‌، دادرسي‌، فتوي‌، راي‌.
Judgeship منصب‌ قضا، قضاوت‌.
Judgment (tnemegduj) داوري‌، دادرسي‌، فتوي‌، راي‌.
Judicable قابل‌ قضاوت‌.
Judicative قضاوتي‌.
Judicature قوه‌ قضائيه‌، هيئت‌ دادرسان‌، هيئت‌ قضاوت‌.
Judicial (yraiciduj) قضايي‌، شرعي‌، وابسته‌ بدادگاه‌.
Judiciary (laiciduj) قضايي‌، شرعي‌، وابسته‌ بدادگاه‌.
Judicious داراي‌ قوه‌ قضاوت‌ سليم‌.
Judo فن‌ دفاع‌ بدون‌ اسلحه‌ ژاپوني‌، كشتي‌ جودو.
Jug كوزه‌، بستو، دركوزه‌ ريختن‌.
Jugate افتاده‌، روي‌ هم‌ قرار گرفته‌، جفت‌.
Jugate داراي‌ برگچه‌هاي‌ زوجي‌ (در مسكوكات‌ و غيره‌) روي‌ هم‌
Jugful بك‌ كوزه‌ پر.
Juggernaut نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌، نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌.
Juggle شعبده‌، تردستي‌، حقه‌بازي‌، شيادي‌، چشم‌بندي‌.
Juggler تردست‌، شعبده‌باز.
Jugglery تردستي‌، شعبده‌بازي‌.
Jugular زير گلويي‌، وابسته‌ بوريد وداجي‌.
Jugulum زير گلو، ترقوه‌.
Jugum برگچه‌ زوج‌، يكزوج‌ برگچه‌.
Juice اب‌ ميوه‌، شيره‌، عصاره‌، شربت‌، جوهر.
Juice Up نيرو و جان‌ به‌، رونق‌ دادن‌ به‌.
Juicer متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر، عصاره‌گير.
Juicy ابدار، شيره‌دار، شاداب‌، پر اب‌، باراني‌.
Jujitsu مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌
Jujitsu براو، جودو 0
Juju بت‌، ط‌لسم‌، افسون‌، نظ‌ر قرباني‌.
Jujube (گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌، سيلان‌، سيلانك‌، عنابيان‌.
Juke Joint گرامافون‌ را با انداختن‌ پول‌ دراسباب‌ خودكار ميزند.
Juke Joint رستوران‌ كوچكي‌ كه‌ خوراك‌ ارزان‌ داشته‌ و نيز صفحات‌
Jukebox و دكمه‌ مخصوص‌ انتخاب‌ صفحه‌.
Jukebox جعبه‌ گرامافون‌ خودكار داراي‌ سوراخي‌ براي‌ ريختن‌ پول‌
Julep شربت‌ ط‌بي‌، مشروبي‌ معط‌ر مركب‌ از جين‌ و رم‌ و اب‌ پرتغال‌
Julian Calendar تنظ‌يم‌ شده‌.
Julian Calendar تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌
Julienne ابگوشت‌ سبزيجات‌ بريده‌ شده‌.
Juliet كفش‌ راحتي‌ زنانه‌، ژولت‌.
July ماه‌ ژوئيه‌.
Jumble كيك‌ كوچك‌ شبيه‌ حلقه‌، درهم‌ اميختگي‌، شلوغي‌، تكان‌
Jumble تكان‌ خوردن‌، سواري‌ كردن‌.
Jumbo درشت‌، بزرگ‌، ادم‌ تنومند و بدقواره‌، جانور غول‌اسا.
Jump پراندن‌، جهاندن‌، پرش‌، جهش‌، افزايش‌ ناگهاني‌، ترقي‌.
Jump جستن‌، پريدن‌، خيز زدن‌، جور درامدن‌، وفق‌ دادن‌،
Jump Off پرش‌، اغاز، شروع‌ بحمله‌.
Jump Seat صندلي‌ تا شو.
Jumper جهنده‌، پرنده‌، بلوز، استين‌ كوتاه‌ زنانه‌.
Jumping Jack عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌.
Jumping Off Place نقط‌ه‌ يا مبداء، شروع‌ بكاري‌، نقط‌ه‌ عزيمت‌.
Junco (ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌، زرد وره‌.
Junction نقط‌ه‌ اتصال‌، اتصال‌، برخوردگاه‌.
Juncture اتصال‌، الحاق‌، پيوستگي‌، مفصل‌، درزگاه‌، ربط‌.
June ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌.
Jungle جنگل‌.
Jungle Gym ميروند.
Jungle Gym چهارچوبي‌ كه‌ اط‌فال‌ روي‌ ان‌ تاب‌ خورده‌ و بالا و پايين‌
Junior دانشكده‌ يا دبيرستان‌.
Junior اصغر، موخر، كم‌، زودتر، تازه‌تر، دانشجوي‌ سال‌ سوم‌
Junior College دانشكده‌ مقدماتي‌ تا دو ساله‌، اموزشكده‌.
Junior High School دبيرستان‌ مقدماتي‌ (كه‌ شامل‌ كلاس‌ هفتم‌ و هشتم‌ است‌).
Juniorate مدرسه‌ شبانه‌روزي‌ متوسط‌ه‌ محصلين‌ دو ساله‌ مقدماتي‌
Juniorate يسوعيون‌.
Juniper (گ‌.ش‌.) پيرو، سرو كوهي‌(sinummoc surepinuJ).
Juniper Oil روغن‌ درخت‌ عرعر، اردج‌.
Junk چيني‌.
Junk جنس‌ بنجل‌، بدورانداختن‌، بنجل‌ شمردن‌، قايق‌ ته‌ پهن‌
Junk جگن‌، ني‌، جنس‌ اوراق‌ و شكسته‌، اشغال‌، كهنه‌ و كم‌ ارزش‌،
Junker جوان‌ نجيب‌ زاده‌ الماني‌، اصيل‌ زاده‌ الماني‌.
Junkerdom (msireknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌.
Junkerism (modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌.
Junket سفر تفريحي‌، سفر، خوش‌ گذراني‌ كردن‌، سور زدن‌، سفر
Junket تفريحي‌ كردن‌.
Junkie شيره‌اي‌، استعمال‌ كننده‌ء هروئين‌ و مواد مخدره‌.
Junky بي‌ارزش‌، بنجل‌، بد.
Juno (افسانه‌ء يونان‌) جونو نام‌ زن‌ ژوپيتر.
Junta دسته‌بندي‌، حزب‌، دسته‌، انجمن‌ سري‌.
Jura (laruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌.
Jural (aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌.
Jurat شهرداري‌.
Jurat (انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌، رئيس‌
Juratory قضايي‌، فقهي‌.
Jurel (ج‌.ش‌) انواع‌ ماهيان‌ خاردار دم‌ چنگالي‌.
Juridical قضايي‌، حقوقي‌، قانوني‌، شرعي‌، فقهي‌.
Jurisconsult قضايي‌.
Jurisconsult قانون‌ دان‌، حقوق‌ دان‌، فقيه‌، مشاور حقوقي‌، مشاور
Jurisdiction حوزه‌ء قضايي‌، قلمروقدرت‌.
Jurisprudence حقوق‌ الهي‌، فقه‌.
Jurist (citsiruj) قانون‌ دان‌، حقوقدان‌.
Juristic (tsiruj) قانون‌ دان‌، حقوقدان‌.
Juror عضو هيئت‌ منصفه‌، داور.
Jury (حق.) هيئت‌ منصفه‌، ژوري‌، داورگان‌.
Jus Sanguinis (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ تابعيت‌ فرزند از روي‌
Jus Sanguinis تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد.
Jussive حالت‌ امري‌، فرماني‌، صيغه‌ء امر، كلمه‌ء امري‌.
Jussoli ان‌ متولد شده‌.
Jussoli (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در
Just دم‌.
Just فقط‌، درست‌، تنها، عينا، الساعه‌، اندكي‌ پيش‌، درهمان‌
Just (.n): tsuoj=، (.jda): عادل‌، دادگر، منصف‌، باانصاف‌،
Just بي‌ط‌رف‌، منصفانه‌، مقتضي‌، بجا، مستحق‌، (.vda): (د.گ‌.)
Justice داد، عدالت‌، انصاف‌، درستي‌، دادگستري‌.
Justice Of The Peace قاضي‌ صلحيه‌، امين‌ صلح‌، دادرس‌ دادگاه‌ بخش‌.
Justiciar وسط‌ايي‌ انگليس‌، دادرس‌ عاليرتبه‌، داور والامقام‌،
Justiciar مامور قضايي‌ عاليرتبه‌.
Justiciar (حق.-انگليس‌) قاضي‌ عاليرتبه‌ء دادگاههاي‌ عالي‌ قرون‌
Justifiability مجاز بودني‌، روا بودني‌، روايي‌، جواز شرعي‌.
Justifiable قابل‌ توجيه‌، توجيه‌ پذير.
Justification توجيه‌، دليل‌ اوري‌.
Justifier توجيه‌ كننده‌.
Justify حق‌ دادن‌ (به‌)، تصديق‌ كردن‌، ذيحق‌ دانستن‌، توجيه‌ كردن‌.
Jut پيش‌ رفتن‌، پيشرفتگي‌ داشتن‌، جلو رفتن‌ (بيشتر با tuo
Jut يا مانندان‌ بكارميرود)، پيش‌ رفتگي‌، پيش‌ امدگي‌.
Jute بكار ميرود، (با حرف‌ بزرگ‌) ط‌ايفه‌اي‌ از مردم‌ سفلاي‌
Jute المان‌.
Jute (گ‌.ش‌.) جوت‌، كنف‌ هندي‌، الياف‌ كنف‌ كه‌ براي‌ گوني‌ بافي‌
Juvenescence حالت‌ جوان‌ شدن‌.
Juvenescent جوان‌ شونده‌، نو جوان‌، تازه‌ جوان‌.
Juvenile نوجوان‌، در خور جواني‌، ويژه‌ نو جوانان‌.
Juvenilia نويسندگان‌ بزرگ‌.
Juvenilia اثار دوره‌ جواني‌، تاليفات‌ دوره‌ جواني‌ شعرا و
Juxtapose پيش‌ هم‌ گذاشتن‌، پهلوي‌ هم‌ گذاشتن‌.
Juxtaposition پهلوي‌ هم‌ گذاري‌، مجاورت‌.
j curveروانشناسى : منحنى جى
j valveورزش : سوپاپ کپسول هواى غواص که بطور خودکار بسته شود
j'adoubeژادوبورزش : مرتب مى کنم
j-1علوم دريايى : اداره يکم
j-2علوم دريايى : اداره دوم
j-3علوم دريايى : اداره سوم
j-4علوم دريايى : ادره چهارم
j-5علوم دريايى : اداره پنجم
j-bandعلوم هوايى : باند فرکانس
j-bar liftورزش : تله اسکى ميله اى دونفره
j-displayالکترونيک : ارائه جى
j-scanالکترونيک : ارائه جى
jab checkingورزش : فروبردن غيرمجاز مستقيم چوب لاکراس به بدن حريف
jab kickورزش : ضربه انحرافى کوتاه
jacetکلمات مرتبط(jacet):
jachson's lawروانشناسى : قانون جکسون
jachsonکلمات مرتبط(jachson):
jack a dandyادم خودساز،جلف ،کج کلاه
jack and gillدونامه نماينده........
jack archمعمارى : طاق افقى
jack boxجعبه اتصالعلوم نظامى : جعبه تقسيم تلفن
jack frostلولوى زمستانى ،بابايخى
jack in officeادم باد درسرکه تازه بمقام( پشت ميزنشينى ) رسيده است
jack johnsonد راصطلاح عامه سربازها،نارنجک بزرگ المانى
jack ketchدارزن ،طناب انداز
jack knife bridgeعمران : پل متحرک تاشو
jack o' lentتمثال يهوداى اسخر يوطى ،اماج ،هدف
jack on both sidesشريک دزدورفيق قافله
jack planeرنده بزرگعلوم مهندسى : رنده درشت تراشمعمارى : رنده دستگاه
jack potدربازى پوکر) پول ميان که بازى کردن دست رامنوط بداشتن.... ميسازد
jack ringطوق جک ،حلقه اى استوانه اى که جهت نصب لوله جدار يا بيرون کشيدن لوله از خاک به صورت طوق محافظ از ان استفاده ميشودعمران : خاموت
jack rollعمران : چرخ چاه
jack screwپيچ تنظيمعلوم مهندسى : پيچ بالابرعلوم هوايى : پيچ بالابرنده
jack snipeنوک درازه ،يلوه
jack staffعلوم دريايى : ميله پرچم سينه
jack towelحوله بى سروته که دوراستوانه ياغلتکى باشد
jack up (to)معمارى : بالا بردن
jack-bootچکمه بلند
jack-hammerمته چکشى ،مته کوه برى
jack-puddingمسخره ،لوده
jackesخصوصى ،محرمانه ،نهانى ،پنهان ،محرم ،خلوت
jackson haines spinچرخيدن روى يک پا در حالت نشسته( اسکت)ورزش : چرخيدن روى يک پا در حالت نشسته
jacksonکلمات مرتبط(jackson):
jacksonian epilepsyروانشناسى : صرع جکسونى
jacksonianکلمات مرتبط(jacksonian):
jackstaffعلوم نظامى : ميله پرچم سينه ناو
jackstay 1طناب حمالعلوم دريايى : سيم حمال
jackstay 2علوم دريايى : داربست
jackstoneريگ( در ريگ بازى)
jackstonesريگ بازى: يکجوربازى باپنج ياشش ريگ
jacob's staffچوبى که نوک اهنى داردودرزمين پيمايى بکارميرود،مسافت سنج
jacobian coordinatesعمران : مختصات ژاکوبى
jacobianکلمات مرتبط(jacobian):
jacobusسکه زرکه درزمان جيمزيکم زدندوبهاى ان از ¹2تا24 شيلينگ بود
jacopيعقوب
jactitation of marriageدعوى دروغ نسبت به زناشويى
jaculatorنيزه انداز،نيزه دار
jacvk screwخرک پيچدار،جک پيچدار
jacvkکلمات مرتبط(jacvk):
jaffaيافا،يکجور پرتغال
jagannathيکى از خدايان هندوهاکه او راkrishnaمينامندومظهرهشتمينvishnu است
jaggednessدندانه دار بودن ،بريدگى
jaggerالت کنگره سازى يادندانه سازى
jaggiesدندانه ها،دندانه دار بودن ،کنگرهکامپيوتر : شکستگى
jaggyدندانه دار،دندانه دندانه ،ناهموارى ،بريدگى
jahemmyعلوم نظامى : جراثقال چرخدار مخصوص اخراجات ناوچه هاى اب خاکى
jahn-teller effectشيمى : اثر يان - تلر
jahn-teller theoremشيمى : قضيه يان - تلر
jahnکلمات مرتبط(jahn):
jail_etcکسيکه زندان خانه اوشده است ،زندانى ،کرم زنداز
jainismدين برهمابودا،يکجوردين درهندکه ميانه دين برهماودين بوداست
jajirogiکلمات مرتبط(jajirogi):
jakeکلمات مرتبط(jake):
jam cleatورزش : قلاب نگهدارنده طناب قايق
jam nutعلوم هوايى : نوعى مهره قفلى نازک
james-lange theoryروانشناسى : نظريه جيمز - لانگه
jamesکلمات مرتبط(james):
jammerکلمات مرتبط(jammer):
jamming transmitterعلوم مهندسى : فرستنده پارازيت
jammingتوليد پارازيت ،تراکم ،توليد اختلال در دستگاهها،اغتشاش ،پارازيت پخش کردنالکترونيک : پخش پارازيتعلوم هوايى : پارازيت فرستادنعلوم نظامى : سفت شدن
jan gridعلوم نظامى : سيستم مختصات مشترک نقشه هاى مورد استفاده نيروهاى سه گانه
janکلمات مرتبط(jan):
jangکلمات مرتبط(jang):
janisch defenceدفاع يانيشورزش : دفاع شليمان
janischکلمات مرتبط(janisch):
janusنجوم : ژانوس
japan lacquerعلوم مهندسى : لاک يا رنگ سياه
japko-chagiورزش : ضربه پا همراه گرفتن پا
japkoکلمات مرتبط(japko):
jar ramming methodعلوم مهندسى : روش ضربه اى قالبريزى
jar-ram molding machineعلوم مهندسى : دستگاه قالبريزى حرفه اى
jargonicغيرمفهوم ،غير مصطلح
jargonistکسى که به زبان غيرمصطلح ،سخن ميگويد
jarringدر اهتزاز بودن پرچم ،تکان دهنده ،مغايرت ،نزاع ،تکانعلوم نظامى : به اهتزاز دراوردن
jasperedيشمى
jasperizeيشمى کردن
jato unitقسمت خرج موشکىعلوم نظامى : موتور موشکى يدکى گلوله هاى توپخانه
jatoکلمات مرتبط(jato):
jauntilyاز روى خودنمائى
javaneseجاوه اى ،اهل جاوه
javelin throwورزش : پرتاب نيزه
javelin throwerورزش : پرتابگر نيزه
javelineerزوبين دار،نيزه دار
javelleکلمات مرتبط(javelle):
jaw chuckعلوم مهندسى : سه نظام فک دار
jabberسخن تند و ناشمرده ،ورور کردن ،پچ پچ کردن ،تند و ناشمرده گفتن
jabererورزن ،گپ زن ،پچ پچ کننده
jack knifeورزش : خم شدن بجلو با پاهاى مستقيم و گرفتن مچ پا با دستها
jaw clutch couplingدرگيرى دندانهعلوم مهندسى : پيوست دندانه
jaw cruserمعمارى : سنگ شکن فکى
jaw shotورزش : ضربه به گوى در گوشه ميز بيليارد
jaw-breakerارواره شکن ،سنگ شکن ،کلمه اى که تلفظ ان دشوار است
jaw-breakingدشوار براى تلفظ
jaw-toothدندان اسياب
jawedکلمات مرتبط(jawed):
jawsmithکسيکه با محبت زياد مردم ،فريبى ميکند،مردم فريب
jawyپرچانه
jazz-bandدسته جاززن
jclJob Control Language،زبان کنترل کارکامپيوتر : زبان کنترل برنامه
jcsرئيس ستاد ارتشعلوم نظامى : رئيس ستاد مشترک
jeadoکلمات مرتبط(jeado):
jealouslyحسودانه ،از روى حسادت ،غيورانه
jeansکلمات مرتبط(jeans):
jeap &gillدو نام نماينده براى پسران ودختران که درحکايات يامثل هابگويند
jeap puddoingلوده ،مسخره
jeapکلمات مرتبط(jeap):
jearطنز،طعنه زدن ،استهزاء کردن ،مسخره کردن
jearerطعنه زن ،استهزا کننده
jearinglyبه استهزا،به طعنه
jectکلمات مرتبط(ject):
jectorکلمات مرتبط(jector):
jeebiesکلمات مرتبط(jeebies):
jeeringکلمات مرتبط(jeering):
jeheemyجرثقيل جهيمىعلوم نظامى : جرثقيل سنگين براى بيرون کشيدن قايقها از گلعلوم دريايى : جرثقيل سنگين براى بيرون کشيدن قايقها از گل
jelliedدلمه وار،منجمد،بسته
jelly-fish floatورزش : شناور شدن در اب با دست و پاى دراز
jeofailسهو،اشتباه
jerichoکلمات مرتبط(jericho):
jerkingکلمات مرتبط(jerking):
jerqueبازرگانى : بازرسى کشتى
jerusalem aسيب زمينى ترشى ،برالماسى
jesting aشوخى بکنار
jestingکلمات مرتبط(jesting):
jestinglyبه شوخى
jet a-1علوم هوايى : سوخت موتور توربينى که در دماى ¹ -5درجه منجمد ميشود
jet aعلوم هوايى : سوخت موتور توربينى که در دماى ¹ 4درجه منجمد ميشود
jet bعلوم هوايى : نوعى سوخت تقطير شده
jet blast deflectorعلوم دريايى : تورى محافظ
jet diffusion basinعمران : حوضچه ايکه در اثر پخش فورانى انرژى را کاهش ميدهد
jet diffusionعمران : پخش فورانى
jet flapعلوم هوايى : فلپى که جريان هوا يا گازهاى پر انرژى خارج شده در امتداد لبه فرار از روى ان عبور ميکنند
jet flow gateدريچه با سرلولهعمران : فشاراين دريچه زياداست
jet liftعلوم هوايى : استفاده از تراست موتورجت
jet mixerعمران : مخلوط کننده با فشار ابمعمارى : مخلوط کننده با فشار اب
jet starعلوم نظامى : نوعى هواپيماى کوچک حمل و نقل چهار موتوره جت
jet turnورزش : چرخش موازى اسکى ها
jetevatorعلوم هوايى : فلپ يا رينگ کوچکى روى نازل خروجى راکت براى کنترل بردار تراست
jetstarکلمات مرتبط(jetstar):
jetstreamعلوم هوايى : باد تقريبا افقى با سرعت بيش از ¹ 8کيلومتر بر ساعت
jetted wellعمران : چاه فورانى
jettedکلمات مرتبط(jetted):
jetting bitعمران : مته تزريقى
jetting of pilesمعمارى : کوبيدن شمعها با فشار اب
jetting tubeعمران : لوله تزريق در حفارى
jettingکلمات مرتبط(jetting):
jettison of cargoبازرگانى : محموله را به هنگام خطر به دريا ريختن
jettisoned mineمينهاى تعجيلىعلوم نظامى : مين گذارى هوايى تعجيلى در دريا
jettisonedکلمات مرتبط(jettisoned):
jettonمهره ،ژتون
jewel-boxجعبه جواهر
jewel-caseقوطى جواهر
jeweller's puttyگرد قلع و سرب که براى پاک کردن شيشه و فلز بکار مى برند
jewlesکلمات مرتبط(jewles):
jews harpعلوم نظامى : حلقه لنگرعلوم دريايى : حلقه لنگر
jewsکلمات مرتبط(jews):
jfکلمات مرتبط(jf):
jgکلمات مرتبط(jg):
jia ippon kumiteورزش : مبارزه ازاد تک ضربه اى
jiaکلمات مرتبط(jia):
jib=boomمعمارى : بازوى جرثقيل
jibstayورزش : قسمت فوقانى تير که بادبان يک گوشه روى ان قرار مى گيرد
jiffy jackشيمى : جک ازمايشگاهى
jiggingورزش : بالا و پايين بردن طعمه در اب
jigmilعلوم مهندسى : دستگاه مته و فرز مختصاتى
jigsکلمات مرتبط(jigs):
jikanورزش : پايان وقت
jimاز اسامى اقايان
jionورزش : صداى معبد،نام نوعى کاتا
jireugiورزش : ضربه با دست نفوذى
jisenورزش : مبارزه واقعى
jiya kumiteورزش : مبارزه ازاد
jiyaکلمات مرتبط(jiya):
jnd (just-noticeable difference)جى ان دىروانشناسى : کمترين تفاوت محسوس
jndکلمات مرتبط(jnd):
jo-boltعلوم هوايى : نوعى پرچ با دندانه هاى داخلى متشکل از سه قسمت
job analysisعلوم مهندسى : تجزيه کارروانشناسى : تحليل شغلىبازرگانى : تجزيه و تحليل شغلعلوم نظامى : تجزيه و تحليل مشاغل
job bookکتاب راهنماى انجام کارعلوم نظامى : راهنماى کار تعمير دستگاهها
job cardکارت کارکامپيوتر : کارت برنامه
job classificationروانشناسى : طبقه بندى شغلىبازرگانى : طبقه بندى شغل
job control languageزبان کنترل کار،زبان کنترل برنامهکامپيوتر : جى سى ال
job control programکامپيوتر : برنامه کنترل برنامه
job control statementجمله کنترل کارکامپيوتر : جمله کنترل برنامه
job costingارزيابى هزينه هابازرگانى : هزينه يابى کار
job definitionکامپيوتر : تعريف برنامه
job descriptionشرح شغل ،کتاب شرح مشاغلروانشناسى : توصيف شغلىبازرگانى : شرح وظايف شغلىعلوم نظامى : شرح مشاغل
job elementsروانشناسى : عناصر شغلى
job enlargementروانشناسى : گسترش شغلى
job evaluationروانشناسى : ارزشيابى شغلىبازرگانى : ارزيابى شغل
job input streamکامپيوتر : مسيل ورودى برنامه
job lotته مانده انبارقانون ـ فقه : کالاهاى گوناگون که يک جا خريدارى مى شودبازرگانى : مجموعه کالاهايى که در يک مرحله توليد ميگردد
job managementکامپيوتر : مديريت برنامه
job mix concreteمعمارى : بتن درجا
job nameکامپيوتر : نام برنامه
job numberکامپيوتر : شماره کار
job officeمعمارى : دفتر کارگاه
job orderحکم کارعمران : دستور کارمعمارى : دستور کارعلوم نظامى : دستور انجام کار تعميرات
job output streamکامپيوتر : مسيل خروجى برنامه
job placementروانشناسى : تعيين شغل
job queueصف کارکامپيوتر : صف برنامه
job satisfactionروانشناسى : رضايت شغلى
job schedulerکامپيوتر : زمان بند کارها
joining shackleعلوم دريايى : بخوى زنجير
joiningقانون ـ فقه : الحاق
joint (to)بست زدنمعمارى : اتصال دادن
joint accountحساب مشترکقانون ـ فقه : حساب مشترکبازرگانى : حساب بانکى مشترک
joint adventureتجارت مشترکبازرگانى : سرمايه گذارى مشترک
joint amphibious operationsعلوم نظامى : عمليات مشترک اب خاکى
joint and several guaranteeقانون ـ فقه : ضمانت تضامنى
joint and several liabilityقانون ـ فقه : مسئووليت تضامنىبازرگانى : مسئووليت تضامنى
joint and several reponsibilityقانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى
joint and several responsibilityتضامنقانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى
joint and severalقانون ـ فقه : تضامنى
joint boltمعمارى : پيچ و مهره اتصالى
joint bondبازرگانى : تعهد يا ضمانت مشترک
joint chief of staff (jcs)رئيس ستاد مشترکعلوم نظامى : رئيس ستاد ارتش
joint commandفرماندهى مشترکعلوم نظامى : يکان مشترک
joint committeeقانون ـ فقه : کميسيون مشترک
joint costsقانون ـ فقه : هزينه مشترکبازرگانى : هزينه هاى مشترک
joint declarationقانون ـ فقه : بيانيه مشترک
joint demandبازرگانى : تقاضاى مشترک
joint drainعمران : زهکش عمودى
joint enterpriseبازرگانى : موسسه اقتصادى مشترک
joint exerciseتمرين مشترک ،مانور مشترکعلوم نظامى : تمرين مشترک بين نيروهاى مسلح
joint fillerدرزپرکنعمران : نوارهايى که از مواد قابل تراکم ساخته شده و پر کردن درزها به کار ميرودمعمارى : مواد درزبندى
joint filling compoundمعمارى : مواد درزبندى
joint forceنيروى مشترک( نيرويى که از قسمتهاى مختلف نيروهاى مسلح سه گانه تشکيل شده باشد)علوم نظامى : نيروى مشترک
joint groutingمعمارى : پر کردن درزها يا بندها
joint guarantorقانون ـ فقه : ضامن تضامنى
joint handsشريک شدنقانون ـ فقه : تشريک مساعى کردن
joint heirقانون ـ فقه : شريک ارث
joint hingeمعمارى : لولاى قدى
joint insuranceبازرگانى : بيمه اشتراکى
joint lengthعلوم مهندسى : طول اتصال
joint liabilityقانون ـ فقه : تضامن
joint of masonryدرز،هرزملات ،بند( بنايى)معمارى : بند
joint openingعمران : دهانه يک درز
joint operationsعلوم نظامى : عمليات مشترک مابين نيروهاى مسلح ارتش
joint ownerشريک ملکقانون ـ فقه : مالک مشاع ،در جمع مالکين مشاع
joint ownershipاشاعه ،اشتراک در مالکيت ،مالکيت مشاع ،مالکيت مشترکقانون ـ فقه : مالکيت اشتراکى ،مالکيت مشاعبازرگانى : مالکيت مشاع
joint petroleum officeعلوم نظامى : دفتر امور سوخت رسانى مشترک نيروهاى مسلح در صحنه عمليات
joint pinعلوم مهندسى : خار اتصال
joint product offerبازرگانى : فروش يک کالا همراه با کالاى ديگر
joint productsبازرگانى : محصولات مشترک
joint resistanceالکترونيک : مقدار مقاومت مفصل
joint responsibilityقانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى
joint servicesبازرگانى : خدمات مشترک
joint servicingعلوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح
joint sharesبازرگانى : سهام مشترک
joint spaceمحل اتصالعلوم مهندسى : محل لحيم
joint staffعلوم نظامى : ستاد مشترکعلوم دريايى : ستاد مشترک
joint stock partnershipقانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى
joint strategic objectivesعلوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى
joint supplyبازرگانى : عرضه مشترک
joint task forceگروه رزمى مشترکعلوم نظامى : نيروى ماموريت مشترک از نيروهاى مسلح
joint tenancyاجاره دارى مشترکقانون ـ فقه : شرکت در اجاره دارى
joint tenantsاجاره داران مشترکقانون ـ فقه : در CL چند تن را گويند که مشترکا "از عين مستاجره استفاده کند با اين قيد که هر يک پس از مرگ ديگرى يا ديگران حق استفاده انحصارى داشته باشد
joint ventureسرمايه گذارى مشترکبازرگانى : سرمايه گذارى مشترک ،تجارت مشترک
job schedulrکامپيوتر : زمان بند برنامه
job securityبازرگانى : امنيت شغلى
job specificationروانشناسى : ويژگيهاى شغلىبازرگانى : مشخصات شغلى
job statementکامپيوتر : حکم برنامه
job stepگام برنامهکامپيوتر : مرحله برنامه
job stickدسته بازى ،سکان هدايتکامپيوتر : دسته فرمان
job streamورودى براى سيستم عامل ،مسيل عملياتکامپيوتر : مسيل برنامه ها
job to job transitionکامپيوتر : فرايند جستجوى يک برنامه و فايل هاى مربوط به ان و اماده کردن کامپيوتر جهت اجراى يک کار خاص
job trainingبازرگانى : اموزش شغلى
job turnaroundمدت زمان کارکامپيوتر : مدت زمان برنامه
jobber (am)مقاطعه کار،پيمانکار،دلالمعمارى : واسطه
jobbingواسطه بازرگانىبازرگانى : عمل واسطه گرى
jobilateخوشى کردن ،شادى کردن ،از خوشى فرياد زدن ،هلهله کردن
jobotتورى يا چين چينى که براى ارايش درسينه بند زنانه ميگذارند
jobsکلمات مرتبط(jobs):
jocasta complexروانشناسى : عقده يوکاستا
jocastaکلمات مرتبط(jocasta):
jock(ey)ورزش : سوارکار حرفه اى
jocketteورزش : سوارکار زن
jockey roomورزش : رختکن سوارکاران
jockeyingاسب سوارى ،اسب دوانى ،فريب ،زرنگى
jocoseriousشوخى و جدى
jocularlyاز روى شوخى
jocundlyبا شوخى
jocundnessخوشى ،خوشدلى
joeکلمات مرتبط(joe):
joepyeکلمات مرتبط(joepye):
jog(ging) cartورزش : ارابه سنگين براى تمرين
joggle shackleعلوم دريايى : بخوى خميده
jogoslavيوگوسلاوى ،اهل يوگوسلاوى
john aleay jonesجان که نام ديگران جوتراست
john having come we dinedجان که امد ما ناهار خورديم ،پس از امدن جان ما ناهار خورديم
john's own opinionعقيده خود جان
john's pencilمداد جان
johnsonکلمات مرتبط(johnson):
join (to)معمارى : متصل کردن
join a societyقانون ـ فقه : عضو انجمنى شدن
join clipشيمى : گيره اتصال
join handsتوحيد مساعى کردن
join in marriageوصلت دادن
join issue with a personقانون ـ فقه : با کسى وارد مرافعه يا دعوى شدن
join upبه هم پيوستنعلوم نظامى : مجتمع کردن هواپيماها
joiner doorدربهاى اب ناپذيرعلوم نظامى : درب معمولى ناو
joiner's gaugeخط کش تيره دار( نجارى)معمارى : خط کش تيره دار
joiner's hardwareمعمارى : ابزار نجارى
joinery sawbenchعلوم مهندسى : اره مدور نجارى
joinery workعلوم مهندسى : نجارى
joining pointمعمارى : نقطه اتصال
joint washerعلوم مهندسى : واشر اتصال
joint weldعلوم مهندسى : جوشکارى اتصالى
joint zoneعلوم نظامى : منطقه مشترک
joint, tongue and grooveعمران : اتصال کام و زبانه
joint-sealing materialعمران : مواد درزبندى
joint-stock companyقانون ـ فقه : شرکت سهامى
joint-stockسهامى ،داراى سرمايه مشترک
jointedبنددار،بندبند
jointing ironعلوم مهندسى : اهن اتصال
jointing materialعلوم مهندسى : مواد پرکننده
jointing planeرنده دستگاهمعمارى : رنده بلند
jointing ruleمعمارى : شمشه کرم بندى
jointing woodمعمارى : شمشه ملات
jointingبندکشى( بنايى)معمارى : بندکشى
jointing=sealingدرزبندى ،پر کردن درزها،اببندى درزمعمارى : بندکشى
jointlessبى بند،بى مفصل
jointly and severallyتضامنا"قانون ـ فقه : متضامنا"
jointly responsibleقانون ـ فقه : متضامن
jointly-owned propertyقانون ـ فقه : مال مشترک
jointlyمشاعا"،باهم ،متفقا"،مشترکا"معمارى : همه با همقانون ـ فقه : مشاعا"،شراکتا"
jointsبندهاعمران : مفصلها
joisted floorمعمارى : کف تيرکدار
joistedکلمات مرتبط(joisted):
joiting lawعلوم مهندسى : قانون ژول
joitingکلمات مرتبط(joiting):
joke openingگشايش مضحکورزش : دفاع مدرن شطرنج
jokingکلمات مرتبط(joking):
jokinglyبشوخى ،شوخى کنان
jollifyعيش کردن ،مستى ،کردن ،سرخوش بودن ،خوشى دادن به
jolting tableعلوم مهندسى : ميز لرزان
joltingکلمات مرتبط(jolting):
joly and prettyشوخ وقشنگ
jolyکلمات مرتبط(joly):
joming testعمران : ازمايش تعيين سختى فلزات
jomingکلمات مرتبط(joming):
jonesکلمات مرتبط(jones):
joo chin pyon soon kootورزش : کف دست بالا
joo choo-seogiورزش : ايستادن اسب سوارى
jooکلمات مرتبط(joo):
joomeokورزش : مشت تکواندو
joomokکلمات مرتبط(joomok):
jooshimورزش : داور کنار تکواندو
jordanاردن
josephکلمات مرتبط(joseph):
joule effectالکترونيک : اثر ژول
joule kelvin effectعلوم هوايى : انبساط گاز با فشار زياد از مجراى کنترل سوخت يا پلاک منفذدار که با کاهش دما همراه است
joule's lawالکترونيک : قانون ژول
joule's lawsشيمى : قوانين ژول
joule-thomson coefficientشيمى : ضريب ژول - تامپسون
joule-thomson effectشيمى : اثر ژول - تامپسون
joule-thomson experimentشيمى : ازمايش ژول - تامپسون
jouleالکترونيک : ژولنجوم : ژول
joungکلمات مرتبط(joung):
jourکلمات مرتبط(jour):
jourdianکلمات مرتبط(jourdian):
journal bearingعلوم مهندسى : ياطاقان گرد
journal of the iranian mathematical sociعمران : ماهنامه انجمن رياضى ايران
journal-bookدفتر گزارش روزانه
journey-manکارگر مزدور،شاگرد يا،کارگر روزمزد
journey-workمزدورى ،شاگردى
joviallyبا خوشى
jovian planetsنجوم : سياره هاى مشترى مانند
jovianکلمات مرتبط(jovian):
joyfullyباخوشى ،به شادمانى ،از روى خوشحالى
joyfulnessخوشحالى ،خوشى
joylessبى شادى ،خالى از کيف ،غمگينى
joyousسروراميز،شادمان ،مسرور
joyouslyاز روى شادى ،با خوشى
joyousnessشادمانى ،خوشى
joysکلمات مرتبط(joys):
joystick switchعلوم مهندسى : کليد صليبى
joystickسکان هدايتکامپيوتر : دسته فرمان
ju danورزش : دان ¹ 1کاراته
juکلمات مرتبط(ju):
juck workميخ کوبىعمران : کوبيدن ميخ در کف و ديوارهاى کانال به منظور ايجاد رسوب
juckکلمات مرتبط(juck):
juctionکلمات مرتبط(juction):
judaicusکلمات مرتبط(judaicus):
judas iscariotيهودى اسخريوطى
judas-treeدرخت ارغوان
judementکلمات مرتبط(judement):
judexکلمات مرتبط(judex):
judge advocate generalرئيس دادگاه نظامىقانون ـ فقه : رئيس دادرسى ارتش مشاور حقوقى وزارت جنگ يا وزارت دفاع مشاور حقوقى ارتش
judge by appearancesقانون ـ فقه : حکم به ظاهر کردن
judge made lawقانون ـ فقه : نظام حقوقى مبتنى بر سوابق قضايى و ارا محاکم
judgedکلمات مرتبط(judged):
judgement by defaultقانون ـ فقه : حکم غيابى
judgement debtمحکوم بهقانون ـ فقه : دادخواسته
judgement debtorمحکوم عليهقانون ـ فقه : دادباخته
judgement deptبازرگانى : بدهى که دادگاه حکم پرداخت انرا صادر نموده است
judgement on meritsقانون ـ فقه : حکم ماهوى
judgement-dayروز داورى ،روز رستاخيز
judgement-hallدادگاه
judgement-seatدادگاه
judgementsکلمات مرتبط(judgements):
judges disciplianary tribunalقانون ـ فقه : دادگاه قضات انتظامى
judgesکلمات مرتبط(judges):
judgewasکلمات مرتبط(judgewas):
judglکلمات مرتبط(judgl):
judgment by d.حکم غيابى
judgment by defaultقانون ـ فقه : حکم غيابى
judgment by defultقانون ـ فقه : حکم غيابى
judgment debtقانون ـ فقه : محکوم به مالى
judgment on procedural mattersقانون ـ فقه : حکم شکلى
judgment on technicalitiesقانون ـ فقه : حکم شکلى
judgmentsکلمات مرتبط(judgments):
judicataکلمات مرتبط(judicata):
judicatoryقضائى ،قطعى
judiceکلمات مرتبط(judice):
judicial arbitratorداور قانونىبازرگانى : داور قضائى
judicial assistanceقانون ـ فقه : معاضدت قضايى
judicial circumstantial evidenceقانون ـ فقه : اماره قضايى
judicial confessionقانون ـ فقه : اقرار در دادگاه
judicial courtمحاکم عدليهقانون ـ فقه : دادگاههاى دادگسترى
judicial delegationقانون ـ فقه : تفويض قضايى
judicial immunityقانون ـ فقه : مصونيت قضايى
judicial interrogatorبازپرسقانون ـ فقه : قاضى تحقيق
judicial powerقانون ـ فقه : قوه قضاييه
judicial precedentقانون ـ فقه : رويه قضايى
judicial reviewبازرگانى : تجديد نظر قضائى
judicial separaionجدايى زن و شوهر از نظر حقوقىقانون ـ فقه : در اين حالت زن و شوهر از هر جهت مجرد محسوب مى شوند ولى حق ازدواج مجدد را ندارند و روابطشان با جنس مخالف زنا تلقى مى شود
judicial settlementتسويه قضايىقانون ـ فقه : حل اختلاف قضايى
judicial writقانون ـ فقه : نامه رسمى صادره از محکمه
judiciallyاز نظر قضائى
judiciouslyخردمندانه ،از روى تشخيص ،صحيح
judiciousnessخردمندى ،قضاوت درست ،تشخيص درست
judicisکلمات مرتبط(judicis):
judmentکلمات مرتبط(judment):
judns be trayed jesusيهودابه مسيح خيانت کرد
judnsکلمات مرتبط(judns):
judokaورزش : جودوکار
judustryکلمات مرتبط(judustry):
judyعلوم نظامى : در رهگيرى هوايى علامت اينست که با هواپيماى دشمن درگير شده ام و در حال انجام ماموريت مى باشم
jug fishingورزش : ماهيگيرى با بطرى
jug handleشکاف به عرض دست( کوهنوردى)ورزش : شکاف به عرض دست
juglar cycleدور ژوگلار( دورتجارى ميان مدت)بازرگانى : دور ژوگلار
juglarکلمات مرتبط(juglar):
juicelessبى اب ،بى شيره
juicinessابدارى ،شادابى
juiniorکلمات مرتبط(juinior):
juji ukeورزش : دفاع ضربدرى
jujiورزش : ضربدرى
jukeکلمات مرتبط(juke):
julain dateتقويم ژولينعلوم نظامى : تاريخ ژولين
julainکلمات مرتبط(julain):
julian numberکامپيوتر : عدد جوليان
julianکلمات مرتبط(julian):
jumble-shopدکانى که خرده ريز و کالاى ،گوناگون ارزان و نيمدار دران ميفروشند
jumbo risksبازرگانى : خطرات بزرگ
jump altitudeارتفاع پرشعلوم نظامى : ارتفاع مناسب براى پرش چتربازان
jump ballجمپبالورزش : توپى که داور بين دو بازيگر به هوا مى اندازد
jump fishingورزش : ماهيگيرى سيار براى کشف محل ماهيها
jump height curveعمران : منحنى ارتفاع جهش در مقابل ابگذرى
jump jointعلوم مهندسى : اتصال لب به لب
jump kickورزش : شوت درحال پرش
jump lineکامپيوتر : سطر پرش
jump passورزش : پاس در حال پرش
jump racingورزش : مسابقه پرش از مانع
jump riderورزش : سوارکار در پرش
jump setورزش : پاس پرشى
jump shooterورزش : شوت جفت زن
jump spark distributorالکترونيک : دلکو با جرقه جهنده
jump spark ignitionالکترونيک : احتراق با جرقه جهنده
jump sparkالکترونيک : جرقه جهنده
jump speedسرعت مناسب براى پرش با چترعلوم نظامى : سرعت پرش
jump spinورزش : چرخش با اغاز پرش بهوا
jump startشروع از محل اغاز با پرش به هوا و بجلو( اسکى روى اب)ورزش : شروع از محل اغاز با پرش به هوا و بجلو
jump stopورزش : توقف ناگهانى با پرش بهوا وچرخش
jump the gumورزش : خطا در اغاز پرش
jump turnورزش : تغيير جهت و پيچ در پرش
jumpinessجهندگى ،حالت بيقرارى ،حساسيت
jumping eventورزش : مسابقه پرش با نيزه يا ارتفاع يا طول
jumping hillورزش : سکوى پرش
jumping ladderعلوم دريايى : پله چوبى
jumpingجهنده ،پرش ،جست
jumpinglyجست وخيز کنان ،پرش کنان
jumpmasterمدير پرش چتربازىورزش : مربى يا سرپرست چتربازانعلوم نظامى : مربى پرش
jumpoکلمات مرتبط(jumpo):
jumpyجهنده ،عصبانى ،بيقرار،حساس ،هيجان اور
junction boxجعبه اتصال ،جعبه تقسيم( برقکارى)علوم مهندسى : جعبه ترمينالالکترونيک : جعبه اتصالمعمارى : جعبه تقسيم
junction cableعلوم مهندسى : کابل اتصال
junction pointعمران : نقطه الحاق
junction potentialشيمى : پتانسيل اتصال
junction selectorعلوم مهندسى : مرکز تلفن خودکار سلکتورى
junction wellعمران : چاهها يا گودالهايى که در محل تلاقى تغيير شيب زهکشهاى زيرزمينى ايجاد ميگردند
june bugورزش : نوعى قرقره ماهيگيرى
jungledجنگل دار،جنگلى
junglyجنگلى ،جنگل دار،پرجنگل
juniورزش : دوازده
junior officerعلوم دريايى : افسر جزء
junior schoolروانشناسى : دوره اول دبيرستان
juniorityکوچکترين ،کهترى ،رتبه پائين ترقانون ـ فقه : صغر
junk bozrdعلوم مهندسى : مقواى ضخيم
junk surfورزش : امواج نامناسب براى موج سوارى
junk-boardمقواى کلفت
junketingخوش گذرانى ،مهمانى
juntoقانون ـ فقه : دسته بندى سياسى
jupکلمات مرتبط(jup):
jupiterهرمزد،برجيس ،مشترىنجوم : ژوپيترعلوم نظامى : نوعى موشک زمين به هواستعلوم دريايى : برجيس
jupkkiکلمات مرتبط(jupkki):
jurکلمات مرتبط(jur):
jurantسوگندخورنده ،قسم خورنده
jureکلمات مرتبط(jure):
juridical personقانون ـ فقه : شخص حقوقى
juridical personalityقانون ـ فقه : شخصيت حقوقى
juridicallyاز لحاظ قضائى ،از لحاظ حقوقى
jurisکلمات مرتبط(juris):
jurisdicationاختيار قانونى ،حق قضاوت ،قلمرو،حوزه ،صلاحيت ،حاکميتقانون ـ فقه : قضاوت
jurisdiction clauseبازرگانى : شرط داورى
jurisdiction of the courtقانون ـ فقه : صلاحيت دادگاه
jurisdictional disputeقانون ـ فقه : مرکز حل اختلافات کارگرى
jurisdictionalکلمات مرتبط(jurisdictional):
jurisdictionsکلمات مرتبط(jurisdictions):
jurisprudentقانون دان ،حقوق دان ،فقيهقانون ـ فقه : قانون دان
jurisprudentialوابسته به عمل قانون
juristconsultقانون ـ فقه : مفتى
juristic opinionقانون ـ فقه : فتوى
juristic preferenceقانون ـ فقه : استحسان
juristicallyاز لحاظ حقوقى ،قانونا"
jurnalکلمات مرتبط(jurnal):
jury sturtعلوم هوايى : پايه اضافى يا موقتى
jury-boxجايگاه ويژه هيئت منصفه
jury-manقانون ـ فقه : عضو هيات منصفه
juryrigبرپا کردن موقتعلوم نظامى : سوار کردن موقت وسايلعلوم دريايى : سوار کردن موقت وسايل
jus cipileحقوق مدنىقانون ـ فقه : حقوق مدنى رم
jus disponendiقانون ـ فقه : حق واگذار کردن اموال
jus ex injuria non oriturقانون ـ فقه : تعدى و تجاوز فرد براى او حقى ايجاد نمى کند
jus gentiumحقوق ملتهاقانون ـ فقه : مجموعه حقوق ژوستى نى ين امپراطور رم
jus in reقانون ـ فقه : حق کامل و مطلق ناشى از مالکيت عمومى
jus maritiقانون ـ فقه : حق مرد نسبت به دارايى منقول زنش
jus postliminiiقانون استعاده حقوق ،هرگاه اموال کسى در جنگ توسط دشمن اخذ و متعاقبا "پس گرفته شودقانون ـ فقه : حق وى نسبت به ان اموال محفوظ است
jus terthقانون ـ فقه : حق شخص ثالث
jusحقوققانون ـ فقه : حق
jusad remحق معلققانون ـ فقه : حق ناکامل
jusadکلمات مرتبط(jusad):
just as you likeهر جور ميل شما باشد
just in timeدرست بموقعبازرگانى : روشى در تدارک مواد که در ان کالاهاى مورد نظر درست در زمان نياز دريافت مى شود
just manقانون ـ فقه : عادل
just priceقيمت عادلانهبازرگانى : قيمت منصفانه
just profitسود عادلانهبازرگانى : سود منصفانه
just the sameقانون ـ فقه : معهذا
just wageبازرگانى : مزد عادلانه
just witnessesعدولقانون ـ فقه : شهود عادل
just-noticeable difference (jnd)کمترين تفاوت محسوسروانشناسى : جى ان دى
justice of supreme courtقانون ـ فقه : مستشار ديوان عالى کشور
justicerدادرس
justicesکلمات مرتبط(justices):
justiceshipدادرسى ،داورى
justiciableقابل دادرسى ،تحت محاکمه
justiciaryداور عالى رتبه
justicingدادرسى ،احقاق حق
justifiable homicideقتل قابل عفو يا قتل مجاز،قتلى که صفت مجرمانه ندارد،قتل قابل توجيهقانون ـ فقه : قتل با عذر موجه
justifiable reasonدليل موجهقانون ـ فقه : علت موجه
justifiablyبطور قابل تصديق ،بطور قابل تبرئه
justificatory conditionsقانون ـ فقه : عوامل موجهه
justificatoryاثبات کننده ،توجيه اميز،مويد،مثبت
justifiedکلمات مرتبط(justified):
justinianکلمات مرتبط(justinian):
justiseکلمات مرتبط(justise):
justlyحقا"،انصافا"،به حق ،به درستىقانون ـ فقه : حقا"
justnessدرستى ،صحت ،حقانيت ،عدالت ،حق بودن
jute heartعلوم دريايى : مغزى کنفى
jutlandژوتلاند،شبه جزيره دانمارک
jutlanderاهل ژوتلاند
jutteورزش : نوعى سلاح بنام ده دست
juttingپيشرفته ،پيش امده
juttyپيشرفتگى داشتن ،جلورفتن( از)
juvenalکلمات مرتبط(juvenal):
juvenile courtدادگاه اطفالقانون ـ فقه : دادگاه نوجوانانروانشناسى : دادگاه نوجوانان
juvenile delinquencyقانون ـ فقه : بزهکارى اطفالروانشناسى : بزهکارى نوجوانان
juvenile offenderقانون ـ فقه : طفل بزهکار
juvenilelyجوانانه
juvenilityنيروى جوانى
jvdgesکلمات مرتبط(jvdges):
jydکلمات مرتبط(jyd):
journal of the iranian mathematical sociعمران : ماهنامه انجمن رياضى ايران
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه