a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
I ميشود)، نهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
I (د.) اول‌ شخص‌ مفرد، من‌ (درحال‌ مفعولي‌ em گفته‌
I Beam تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori).
I'd Iبمعني‌ من‌بايد و من‌داشتم‌.
I'd مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah
I'll lliw I =.
I'm (ma I) من‌ هستم‌، منم‌.
I've evah I=.
Iamatology مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌.
Iamb (submai=) وتد مجموع‌، يك‌ هجاي‌ كوتاه‌ و يك‌ هجاي‌ بلند.
Iambic وابسته‌به‌وتد مجموع‌.
Iambize اشعار هجايي‌ بسبك‌ وتد مجموع‌ساختن‌.
Iatraliptics مرهم‌ گذاري‌، معالجه‌ با مالش‌.
Iatric وابسته‌ به‌ پزشكي‌، ط‌بي‌.
Iatrochemistry شيمي‌ پزشكي‌.
Iatrology علم‌ ط‌بابت‌، علم‌ العلاج‌، رساله‌ پزشكي‌، رساله‌ ط‌بي‌.
Iberian اهل‌ شبه‌جزيره‌ايبري‌.
Ibex بز كوهي‌، مرال‌، بشكل‌ بز كوهي‌.
Ibidem ايضا، تكرار ميشود، در همانجا، (مخفف‌ ان‌ dibi است‌).
Ibis (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌.
Icarian وابسته‌به‌ ايكاروس‌ (suraci)، بلند پرواز.
Icarus (افسانه‌ يونان‌) ايكاروس‌ پسر دالوس‌.
Ice منجمد كردن‌، يخ‌بستن‌، منجمد شدن‌، شكر پوش‌ كردن‌، يخ‌،
Ice سردي‌، خونسردي‌ و بي‌ اعتنايي‌.
Ice Age دوره‌ يخ‌، دوره‌يخبندان‌.
Ice Cap قله‌ يخي‌، يخ‌پهنه‌، (ط‌ب‌) كيسه‌يخ‌.
Ice Cold فوق‌ العاده‌ سرد، مثل‌ يخ‌.
Ice Cream بستني‌.
Ice Field سرزمين‌ يخي‌، يخزار، يخ‌شناور.
Ice Foot يخ‌ پوزه‌، ديواره‌ يخ‌در نواحي‌شمال‌.
Ice Pick يخ‌ خرد كن‌، چكش‌ يخ‌شكن‌.
Ice Plant كارخانه‌يخ‌ساز.
Ice Skate روي‌يخ‌ اسكي‌كردن‌، اسكي‌ روي‌ يخ‌.
Ice Storm ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌، كولاك‌.
Icebag كيسه‌يخ‌.
Iceberg توده‌ يخ‌ غلتان‌، كوه‌يخ‌ شناور، توده‌ يخ‌شناور.
Icebink يختاب‌، روشنايي‌ كه‌ دراثرانعكاس‌ نور يخ‌ درافق‌
Icebink پيداميشود، پرتگاه‌ يخ‌ درسواحل‌ دريا.
Iceboat قايق‌ يخ‌ شكن‌، قايق‌ مخصوص‌ مسابقه‌ روي‌ يخ‌، سورتمه‌ يخي‌.
Icebound احاط‌ه‌شده‌از يخ‌، يخ‌ بند، يخ‌بسته‌.
Icebox يخچال‌.
Icebreaker قايق‌ يخ‌شكن‌، كشتي‌ يخ‌شكن‌.
Icefall ابشار يخي‌، توده‌ يخ‌غلتان‌.
Icehouse يخچال‌، خانه‌و ساختمان‌ساخته‌شده‌از يخ‌.
Iceland ايسلند، جزيره‌ ايسلند، زبان‌ايسلندي‌.
Iceland Moss (گ‌.ش‌.) گلسنگ‌ ايسلندي‌ (acidnalsi airartec).
Iceland Poppy (گ‌.ش‌.) انواع‌ خشخاش‌ مزروعي‌ چندساله‌.
Iceland Spar (مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌.
Iceman يخ‌ فروش‌، يخچال‌ دار، يخي‌، بستر دوران‌ يخ‌.
Iceneedle شناوريافت‌ ميشود.
Iceneedle يكي‌ از ذرات‌ ظ‌ريف‌ يخ‌ كه‌ در هواي‌ سرد و شفاف‌ بط‌ور
Ichnite (etilonhci) سنگواره‌جاي‌ پا، اثر پاي‌ فسيل‌ شده‌.
Ichnolighology (ycnamonhci، ygolonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از روي‌ رد
Ichnolighology پا، رد پا شناسي‌.
Ichnolite (etinhci) سنگواره‌جاي‌ پا، اثر پاي‌ فسيل‌ شده‌.
Ichnology روي‌ رد پا، رد پا شناسي‌.
Ichnology (ycnamonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از
Ichnomancy (ygolonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از روي‌
Ichnomancy رد پا، رد پا شناسي‌.
Ichor (افسانه‌يونان‌) خون‌ خدايان‌، اب‌ جراحت‌، خونابه‌.
Ichorous خونابه‌اي‌.
Ichthyoid (ج‌.ش‌.) ماهي‌ وار، شبيه‌ ماهي‌.
Ichthyology ماهي‌ شناسي‌.
Ichthyophagous ماهيخوار، تغذيه‌ كننده‌ از ماهي‌.
Icicle قنديل‌ يخ‌، قله‌ يخ‌، يخ‌ پاره‌، قط‌عه‌يخ‌.
Icily بط‌ور سرد، يخ‌مانند.
Iciness حالت‌ يخي‌، سردي‌.
Icing شكر و تخم‌مرغ‌ روي‌ شيريني‌.
Icker (اسكاتلند) خوشه‌ذرت‌، سنبله‌ ذرت‌.
Icon شمايل‌، تمثال‌، تنديس‌، پيكر، تصوير، تصوير حضرت‌ مسيح‌
Icon يامريم‌ ويامقدسين‌ مسيحي‌.
Iconoclasm شمايل‌ شكني‌، بت‌ شكني‌.
Iconoclast بت‌ شكن‌.
Iconography پيكر نگار.
Iconolater شمايل‌ پرست‌.
Iconology شمايل‌ شناسي‌، پيكر شناسي‌.
Icosahedron (هن.) بيست‌ رويي‌، بيست‌ وجهي‌، بلوربيست‌ وجهي‌.
Icosi پيشوندي‌ بمعني‌ بيست‌ و بيست‌تايي‌.
Icterus (ط‌ب‌) زردي‌، يرقان‌.
Ictus سكته‌، ضرب‌، ضربان‌، تپش‌، حمله‌ناگهاني‌ بيهوشي‌.
Icy يخي‌، پوشيده‌ از يخ‌، بسيارسرد، خنك‌.
Id مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌
Id شهواني‌ وجنسي‌ازان‌ ناشي‌ ميشود، نهاد.
Idea انگاره‌، تصور، انديشه‌، فكر، خيال‌، گمان‌، نيت‌، مقصود،
Idea معني‌، اگاهي‌، خبر، نقشه‌ كار، ط‌رزفكر.
Ideal كمال‌ مط‌لوب‌، هدف‌ زندگي‌، ارمان‌، ارزو، ايده‌ال‌، دلخواه‌
Idealism ارمان‌ گرايي‌، معنويت‌، خيال‌ انديشي‌، سبك‌ هنري‌ خيالي‌.
Idealist ايده‌ اليست‌.
Idealistic ارماني‌، مط‌لوب‌، وابسته‌به‌ارمان‌ گرايي‌، ارمان‌ گرا.
Ideality انديشه‌ گرايي‌.
Idealize (به‌)، دلخواه‌سازي‌.
Idealize بصورت‌ايده‌ال‌ در اوردن‌، صورت‌ خيالي‌ و شاعرانه‌ دادن‌
Idealogy (ygoloedi) مبحث‌ افكار و ارزوهاي‌ باط‌ني‌، خيال‌، ط‌رز
Idealogy تفكر، ايدئولوژي‌، انگارگان‌.
Ideate تصور كردن‌، فكر كردن‌، خيال‌ كردن‌.
Ideation خيال‌ انديشي‌.
Ideational (evitaedi) وهمي‌، خيالي‌، انديشه‌اي‌.
Ideative (lanoitaedi) وهمي‌، خيالي‌، انديشه‌اي‌.
Idem همان‌، ايضا، همان‌نويسنده‌، در همانجا.
Identic مساوي‌، عينا، همان‌، منط‌بق‌ با، يكسان‌.
Identifiable قابل‌ شناسايي‌.
Identification شناسايي‌، تعيين‌هويت‌، تط‌بيق‌، تميز.
Identifier معين‌ كننده‌ هويت‌.
Identify شناختن‌، تشخيص‌ هويت‌ دادن‌، يكي‌ كردن‌.
Identity هويت‌، شخصيت‌، اصليت‌، شناسايي‌، عينيت‌.
Ideogram تجسم‌ و نمايش‌ عقايد و افكار و اجسام‌ با تصوير.
Ideogramic (cimmargoedi) نمايشي‌، تجسمي‌.
Ideogrammic (cimargoedi) نمايشي‌، تجسمي‌.
Ideograph امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌، مارك‌ تجارتي‌.
Ideology تفكر، ايدئولوژي‌، انگارگان‌.
Ideology (ygolaedi) مبحث‌ افكار و ارزوهاي‌ باط‌ني‌، خيال‌، ط‌رز
Ides و ژوئيه‌ و اكتبر و سيزدهم‌ماههاي‌ رومي‌.
Ides عيد، (در گاهنامه‌ قديم‌ روم‌) روز پانزدهم‌ مارس‌ و مه‌
Idiocy حماقت‌، خبط‌ دماغ‌، سبك‌ مغزي‌، ابلهي‌.
Idiographic وابسته‌ به‌مجاز، مجازي‌، مادي‌، انديشه‌ نگار.
Idiolect ط‌رزبيان‌ و لحن‌ سخن‌ شخص‌ در يك‌ مرحله‌زندگي‌.
Idiom لهجه‌، زبان‌ ويژه‌، اصط‌لاح‌.
Idiomatic اصط‌لاحي‌.
Idiomorphic داراي‌ شكل‌ مخصوص‌ بخود، داراي‌ شكل‌ صحيح‌ خود.
Idiopathy صفت‌ خاص‌، علاقه‌ خاص‌، ناخوشي‌ جداگانه‌.
Idiosyncrasy حال‌ مخصوص‌، ط‌بيعت‌ ويژه‌، ط‌رز فكر ويژه‌،
Idiosyncrasy شيوه‌ويژه‌هرنويسنده‌، خصوصيات‌اخلاقي‌.
Idiot ادم‌ سفيه‌و احمق‌، خرف‌، سبك‌ مغز، ساده‌.
Idiotic ابلهانه‌.
Idiotism سفاهت‌، حماقت‌، جهالت‌، بي‌ خبري‌.
Idle بيكار، تنبل‌، بيهوده‌، بيخود، بي‌ اساس‌، بي‌ پروپا،
Idle وقت‌ گذراندن‌، وقت‌ تلف‌ كردن‌، تنبل‌ شدن‌.
Idle Wheel دنده‌ چرخ‌ رابط‌ بين‌ دو چرخ‌.
Idleness (esseldi) بيكاري‌ تنبلي‌، بط‌الت‌، بيهودگي‌، گيجي‌، كند
Idleness ذهني‌.
Idler ادم‌ بيكار و تنبل‌، چرخ‌ دلاله‌، بيكاره‌.
Idler Pulley قرقره‌ زنجير.
Idler Wheel چرخ‌ يا دنده‌ چرخنده‌اي‌ كه‌حركت‌ را به‌چرخ‌ ديگري‌ انتقال‌
Idler Wheel ميدهد.
Idlesse كند ذهني‌.
Idlesse (sseneldi) بيكاري‌ تنبلي‌، بط‌الت‌، بيهودگي‌، گيجي‌،
Idol بت‌، صنم‌، خداي‌ دروغي‌، مجسمه‌، لاف‌ زن‌، دغل‌ باز، سفسط‌ه‌،
Idol وابسته‌به‌ خدايان‌ دروغي‌ وبت‌ ها، صنم‌، معبود.
Idolatrous مربوط‌ به‌ بت‌ پرستي‌ و كفر.
Idolatry بت‌ پرست‌.
Idolization پرستش‌، بت‌ سازي‌.
Idolize داشتن‌.
Idolize بت‌ ساختن‌، صنم‌ قرار دادن‌، پرستيدن‌، بحد پرستش‌ دوست‌
Idoneous مناسب‌، جور، درخور، مختص‌، مخصوص‌، فراخور.
Idyl زندگاني‌ روستايي‌، چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌.
Idyl (llydi) چكامه‌ كوتاه‌، قصيده‌ كوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ اي‌ از
Idyll (lydi) چكامه‌ كوتاه‌، قصيده‌ كوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ اي‌ از
Idyll زندگاني‌ روستايي‌، چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌.
If كاش‌، اگر، چنانچه‌، (مج.)شرط‌، حالت‌، فرض‌، تصور، بفرض‌.
If اگر، چنانچه‌، ايا، خواه‌، چه‌، هرگاه‌، هر وقت‌، اي‌ كاش‌،
Iffy داراي‌ احتمالات‌ زياد، داراي‌ ليت‌ و لعل‌ زياد.
Igloo (ulgi) كلبه‌اسكيموها.
Iglu (oolgi) كلبه‌اسكيموها.
Igneous اذرين‌، اتشين‌، اتش‌ دار، اتش‌ فشاني‌، محترقه‌.
Ignescent جرقه‌زن‌، محترقه‌، جرقه‌ دار، اتشي‌.
Igni پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ اتش‌.
Ignisfatuus شعله‌ كمرنگ‌.
Ignisfatuus روشنايي‌ شبانه‌ بر روي‌ زمين‌ هاي‌ باتلاقي‌ كه‌تصور ميرفت‌
Ignisfatuus ازاحتراق‌ گازهاي‌ باتلاقي‌ بوجودميايد، چيز گمراه‌كننده‌،
Ignite اتش‌ زدن‌، روشن‌ كردن‌، گيراندن‌، اتش‌ گرفتن‌، مشتعل‌شدن‌.
Igniter (rotingi) گيرانه‌.
Ignition سوزش‌، احتراق‌، اتش‌ گيري‌، اشتعال‌، هيجان‌.
Ignitor (retingi) گيرانه‌.
Ignoble ناكس‌، فرومايه‌، پست‌، بد گوهر، ناجنس‌، نا اصل‌.
Ignominious رسوا، مفتضح‌، موجب‌رسوايي‌، ننگ‌ اور.
Ignominy بد نامي‌، رسوايي‌، افتضاح‌، خواري‌، كار زشت‌.
Ignoramus شخص‌ كاملا بي‌ سواد، جاهل‌، ادم‌نادان‌.
Ignorance ناداني‌، جهل‌، بي‌ خبري‌، ناشناسي‌، جهالت‌.
Ignorant نادان‌.
Ignoratio Elenchi با بيان‌ خود، مشاغبه‌.
Ignoratio Elenchi سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌
Ignore تجاهل‌ كردن‌، ناديده‌پنداشتن‌، چشم‌ پوشيدن‌، رد كردن‌،
Ignore بي‌ اساس‌ دانستن‌، برسميت‌ نشناختن‌.
Iguana (ج‌.ش‌.) سوسمار درختي‌، هرنوع‌ سوسمار بزرگ‌.
Iguanodont (ديرين‌شناسي‌) سوسمار بزرگ‌ گياهخوار قديم‌.
Ihs (susel) مخفف‌ كلمه‌ يوناني‌ عيسي‌.
Ileac (laeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز.
Ileal (caeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز.
Ileitis (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌، اماس‌ روده‌دراز.
Ileum روده‌دراز، چم‌ روده‌، معاء غلاظ‌.
Ileus (ط‌ب‌) انسداد روده‌، قولنج‌الياوسي‌.
Ilex (kao mloh) (گ‌.ش‌.) بلوط‌ سبز (xeli sucreuq).
Iliac (laili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سريني‌، حرقفي‌.
Iliad ايلياد، داستان‌حماسي‌ منسوب‌ به‌هومر.
Ilial (caili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سريني‌، حرقفي‌.
Ilium استخوان‌ حرقفي‌، حرقفه‌.
Ilk تيره‌، خانواده‌، نوع‌، جور، گونه‌، دسته‌، ط‌بقه‌.
Ilka (hcae، yreve) هر كدام‌، هر يك‌.
Ill بدخواهي‌ و شرارت‌، غير دوستانه‌، زيان‌.
Ill ناخوش‌، رنجور، سوء، خراب‌، خط‌ر ناك‌، ناشي‌، مشكل‌، سخت‌،
Ill بيمار، بد، زيان‌ اور، ببدي‌، بط‌ور ناقص‌، از روي‌
Ill Advised مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌، غير عاقلانه‌، بد فهمانده‌شده‌.
Ill Being بدبختي‌، بدي‌، ناهنجاري‌.
Ill Bred بي‌ تربيت‌، بي‌ ادب‌، غير متمدن‌، بد تربيت‌ شده‌.
Ill Fated بدبخت‌، بدط‌الع‌، شوم‌، بدبختي‌اور، موجب‌ بدبختي‌.
Ill Favored زننده‌، نامط‌لوب‌، نامساعد، نگون‌ بخت‌.
Ill Favored غير جذاب‌، بد برخورد، زشت‌، داراي‌ صورت‌ ناهنجار و
Ill Gotten با وسايل‌ غير مشروع‌ بدست‌ امده‌، نا مشروع‌، حرام‌.
Ill Humored بداخلاق‌، بدخو، مخالف‌، ترشرو، عبوس‌.
Ill Mannered بد روش‌، بي‌ تربيت‌، بد خو، بي‌ ادب‌.
Ill Natured بدط‌بيعت‌، بدباط‌ن‌، بداخلاق‌، عبوس‌، ترشرو، بدسرشت‌،
Ill Natured نامط‌بوع‌.
Ill Sorted بد نهاد، ناموافق‌، ناسازگار، ناپسند، ناخوشايند،
Ill Sorted نامناسب‌، ناجور.
Ill Starred بداختر، بد ط‌الع‌، بدبخت‌.
Ill Tempered بد خلق‌، بدخو.
Ill Timed بيموقع‌، نابهنگام‌.
Ill Treat ضايع‌ كردن‌.
Ill Treat بدرفتاري‌ كردن‌، بد استقبال‌ كردن‌، سوءاستفاده‌ كردن‌،
Ill Treatment بد رفتاري‌، سوء استفاده‌.
Ill Usage سوءاستعمال‌.
Ill Use بد استعمال‌كردن‌، سوء استفاده‌، بد رفتاري‌.
Ill Will سوء نيت‌، دشمني‌، خصومت‌.
Ill Wisher ادم‌ بد نيت‌، بد خواه‌، بد ط‌ينت‌، بد منش‌.
Illation استباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌.
Illative استنباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌.
Illaudable ناستوده‌، نكوهيده‌.
Illegal غير قانوني‌، نا مشروع‌، حرام‌، غيرمجاز.
Illegibility نا خوانايي‌، خوانده‌ نشدني‌.
Illegible ناخوانا.
Illegitimacy غير مشروعي‌، حرامزادگي‌.
Illegitimate حرامزاده‌، غير مشروع‌، ناروا.
Illiberal بي‌ گذشت‌، كوته‌ فكر، متعصب‌، مخالف‌ اصول‌ ازادي‌.
Illicit ممنوع‌، قاچاق‌، نا مشروع‌، مخالف‌ مقررات‌.
Illimitable بي‌ پايان‌، بيحد، نامحدود، محدود نشدني‌.
Illinois استان‌ <ايلي‌ نويز> در ايالت‌ متحده‌ امريكا.
Illiquid نا معلوم‌، جامد، غير مايع‌، غير قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌.
Illiteracy بيسوادي‌.
Illiterate بي‌ سواد، عامي‌، درس‌ نخوانده‌.
Illness مرض‌، ناخوشي‌، بيماري‌، كسالت‌، شرارت‌، بدي‌.
Illogic غير منط‌قي‌، خلاف‌ منط‌ق‌.
Illume روشن‌ كردن‌، منور كردن‌، روشن‌فكر ساختن‌.
Illuminable منورشدني‌.
Illuminate روشن‌ كردن‌، درخشان‌ساختن‌، زرنما كردن‌، چراغاني‌كردن‌،
Illuminate موضوعي‌ را روشن‌ كردن‌، روشن‌ (شده‌)، منور، روشن‌ فكر.
Illuminati اشراقيون‌، روشن‌ ضميران‌، روشن‌ فكران‌.
Illumination روشن‌سازي‌، تنوير، چراغاني‌، تذهيب‌، اشراق‌.
Illumine (emulli) روشن‌ كردن‌.
Illuminism اشراقي‌، پيروي‌ از فلسفه‌اشراقي‌.
Illusion فريب‌، گول‌، حيله‌، خيال‌ باط‌ل‌، وهم‌.
Illusionism وهم‌ گرايي‌، نقاشي‌ از مناظ‌ر خيالي‌، نگارش‌ يا توصيف‌
Illusionism مناظ‌ر وهمي‌، خيالبافي‌، حقه‌بازي‌.
Illusive واقعي‌.
Illusive (yrosulli) گمراه‌كننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمي‌، غير
Illusory واقعي‌.
Illusory (evisulli) گمراه‌كننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمي‌، غير
Illustrate توضيح‌ دادن‌، بامثال‌ روشن‌ساختن‌، شرح‌دادن‌، نشان‌دادن‌،
Illustrate مصور كردن‌، اراستن‌، مزين‌ شدن‌.
Illustration مثال‌، تصوير.
Illustrative روشنگر، گويا، توضيح‌ دهنده‌.
Illustrious برجسته‌، نامي‌، درخشان‌، ممتاز، مجلل‌.
Illuviate در اثر نقل‌ مكان‌از محلي‌ در محل‌ ديگري‌ رسوب‌ شدن‌
Illuviate (خاك‌) ته‌نشين‌ شدن‌.
Illuviation رسوب‌، ته‌نشيني‌، ابرفت‌.
Illy (yldab، lli) از روي‌ بدي‌، از روي‌ بد خواهي‌.
Illyrian بومي‌ ايليريا(airylli).
Ilolater بت‌ پرست‌، ستايشگر، تحسين‌كننده‌.
Image تصور، خيالي‌، منظ‌ر، مجسم‌ كردن‌، خوب‌ شرح‌ دادن‌،
Image مجسم‌ساختن‌.
Image مجسمه‌، تمثال‌، شكل‌، پنداره‌، شمايل‌، تصوير، پندار،
Imagery صنايع‌ بديعي‌، تشبيه‌ادبي‌، شكل‌ و مجسمه‌، مجسمه‌ سازي‌،
Imagery شبيه‌سازي‌، تصورات‌.
Imaginable درك‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوري‌.
Imaginable (lanigami) تصور كردني‌، قابل‌ تصور، انگاشتني‌، قابل‌
Imaginal قابل‌ درك‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوري‌.
Imaginal (elbanigami) تصور كردني‌، قابل‌ تصور، انگاشتني‌،
Imaginary انگاشتي‌، پنداري‌، وهمي‌، خيال‌، خيالي‌، تصوري‌.
Imagination پندار، تصور، تخيل‌، انگاشت‌، ابتكار.
Imaginative پرپندار، پر انگاشت‌، داراي‌ قوه‌ تصور زياد.
Imagine تفكر كردن‌.
Imagine تصور كردن‌، پنداشتن‌، فرض‌ كردن‌، انگاشتن‌، حدس‌ زدن‌،
Imagism پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از
Imagism مكتب‌ شعر جديد كه‌ قبل‌ از جنگ‌ اول‌ جهاني‌ رايج‌ شده‌ و
Imagism قيد سجع‌ وقافيه‌است‌، مكتب‌ شعر جديد، مكتب‌ تخيل‌.
Imago حشره‌كه‌بصورت‌ كامل‌ و بالغ‌ در ميايد.
Imago (ج‌.ش‌.) حشره‌كامل‌ و بالغ‌، اخرين‌مرحله‌ دگرديسي‌
Imam (فارسي‌) امام‌، پيشوا.
Imaret عمارت‌، مسافرخانه‌.
Imbalance عدم‌ تعادل‌، عدم‌ توازن‌، ناهماهنگي‌.
Imbecile سبك‌ مغز، بي‌ كله‌، كند ذهن‌، خرفت‌، ابله‌.
Imbecility كند ذهني‌، خرفتي‌.
Imbed debme =.
Imbibe نوشيدن‌، اشباع‌كردن‌، جذب‌ كردن‌، خيساندن‌، تحليل‌ بردن‌،
Imbibe فرو بردن‌، در كشيدن‌.
Imbibition جذب‌، استنشاق‌، (مج.) درك‌، اشباع‌.
Imbitter rettibme =.
Imbricate روي‌ هم‌قرار گرفته‌، فلس‌ فلس‌، پولك‌ پولك‌.
Imbricate مثل‌ فلس‌ ماهي‌ روي‌ هم‌چيدن‌، نيمه‌ نيمه‌ روي‌ هم‌گذاشتن‌،
Imbroglio درهم‌ و برهم‌، قط‌عه‌موسيقي‌ درهم‌ اميخته‌ و نامرتب‌،
Imbroglio مسئله‌ غامض‌، سوء تفاهم‌.
Imbrue اغشتن‌، الوده‌ كردن‌، تر كردن‌، خيساندن‌، مرط‌وب‌ كردن‌،
Imbrue اشباع‌ كردن‌، جذب‌ كردن‌.
Imbue خوب‌ رنگ‌ گرفتن‌، خوب‌ نفوذ كردن‌، رسوخ‌كردن‌ در، اغشتن‌،
Imbue اشباع‌ كردن‌، ملهم‌ كردن‌.
Imburse اضافه‌ كردن‌، افزودن‌، با ارزش‌ كردن‌، انبار كردن‌، در
Imburse كيسه‌ گذاردن‌، پرداختن‌.
Imfancy كودكي‌، صغر، عدم‌ بلوغ‌، نخستين‌ دوره‌ رشد.
Imitable قابل‌ تقليد.
Imitate نواي‌ كسي‌ را در اوردن‌، تقليد كردن‌، پيروي‌ كردن‌،
Imitate كپيه‌كردن‌.
Imitation تقليد، پيروي‌، چيز تقليدي‌، بدلي‌، ساختگي‌، جعلي‌.
Imitative تقليدي‌، بدلي‌.
Imitator مقلد.
Immaculacy بي‌ الايشي‌، پاكي‌، عفت‌، منزهي‌، معصوميت‌.
Immaculate معصوم‌.
Immane بزرگ‌، پهناور، زياد، غول‌ پيكر، شرير.
Immanence (ycnenammi) حضور در همه‌ جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌.
Immanency (ecnenammi) حضور در همه‌جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌.
Immanent سرتاسرجهان‌، درهمه‌جاحاضر.
Immanent ماندگار، اصلي‌، (در مورد خدا) داراي‌ نفوذ كامل‌ در
Immanentism نظ‌ريه‌ فسلفي‌ كه‌ معتقد است‌ رابط‌ه‌ ميان‌ خدا و فكر و
Immanentism روح‌ و دنيا رابط‌ه‌اي‌ ذاتي‌ است‌.
Immaterial غير مادي‌، مجرد، معنوي‌، جزئي‌، بي‌ اهميت‌.
Immaterialism معنويت‌، عدم‌ اعتقاد به‌ ماده‌، تجرد.
Immaterialize غير مادي‌ كردن‌.
Immature نا بالغ‌، نارس‌، رشد نيافته‌، نابهنگام‌، بي‌ تجربه‌.
Immaturity نارسي‌، نابالغي‌.
Immeasurable بي‌ اندازه‌، پيمايش‌ ناپذير، بيكران‌، بي‌ قياس‌.
Immediacy بي‌ درنگي‌، فوريت‌، بي‌ واسط‌گي‌، بي‌ فاصلگي‌، مستقيم‌ و
Immediacy بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌، اگاهي‌، حضور ذهن‌، بديهي‌، قرب‌ جواز.
Immediate ضروري‌.
Immediate بي‌ درنگ‌، فوري‌، بلافاصله‌، بلا واسط‌ه‌، پهلويي‌، اني‌،
Immedicable بي‌ درمان‌، درمان‌ناپذير، بهبود ناپذير.
Immemorial ياد نياوردني‌، بسيار قديم‌، خيلي‌ پيش‌، ديرين‌.
Immense بي‌ اندازه‌، گزاف‌، بيكران‌، پهناور، وسيع‌، كلان‌، بسيار
Immense خوب‌، ممتاز، عالي‌.
Immensity زيادي‌، بيكراني‌.
Immensurable بي‌ قياس‌، خيلي‌ قديم‌، برتر از قياس‌.
Immerge فرو بردن‌، غوط‌ه‌ دادن‌(در اب‌ يا مايع‌ ديگري‌)، غسل‌
Immerge ارتماسي‌ دادن‌، فرو رفتن‌.
Immergence فرو بردن‌، غوط‌ه‌ورسازي‌.
Immerse فرو بردن‌، زير اب‌ كردن‌، پوشاندن‌، غوط‌ه‌دادن‌، غسل‌
Immerse ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد).
Immersion غسل‌، غوط‌ه‌وري‌.
Immesh (hsemne=) در دام‌ نهادن‌، گرفتار كردن‌.
Immethodical بدون‌اسلوب‌، بي‌ رويه‌، بي‌ سبك‌، بي‌ قاعده‌، بي‌ ترتيب‌.
Immigrant مهاجر، تازه‌ وارد، غريب‌، كوچ‌ نشين‌، اواره‌.
Immigrate مهاجرت‌ كردن‌ (بكشور ديگر)، ميهن‌ گزيدن‌، توط‌ن‌ اختيار
Immigrate كردن‌، اوردن‌، نشاندن‌، كوچ‌ كردن‌.
Immigration مهاجرت‌، كوچ‌.
Imminence نزديك‌.
Imminence (ycnenimmi) نزديكي‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر
Imminency نزديك‌.
Imminency (ecnenimmi) نزديكي‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر
Imminent قريب‌ الوقوع‌، حتمي‌.
Immingle درهم‌ اميختن‌، بهم‌ اميختن‌، مخلوط‌ كردن‌.
Immiscibility حالت‌ مخلوط‌ نشدني‌، غير قابليت‌ اختلاط‌.
Immiscible مخلوط‌ نشدني‌.
Immitigable تخفيف‌ ناپذير، سبك‌ نشدني‌، تسكين‌ ندادني‌، فرو ننشستني‌
Immix در هم‌اميختن‌، اميزش‌ يافتن‌.
Immixture اختلاط‌ و امتزاج‌.
Immobile بي‌ جنبش‌، بي‌ حركت‌، ثابت‌، جنبش‌ ناپذير.
Immobility عدم‌ تحرك‌، بي‌ جنبشي‌، بيحركتي‌.
Immobilization عدم‌ تحرك‌.
Immobilize ثابت‌ كردن‌، مدتي‌ در بستربي‌ حركت‌ ماندن‌.
Immobilize بي‌ بسيج‌ كردن‌، جمع‌ كردن‌، از جنبش‌ و حركت‌ باز داشتن‌،
Immoderacy نامحدودي‌.
Immoderacy بي‌ اندازگي‌، زيادي‌، فوق‌ العادگي‌، بي‌ اعتدالي‌،
Immoderate بي‌ اعتدال‌، زياد.
Immoderation زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، زيادتي‌.
Immodest بي‌ شرم‌، پر رو، بي‌ عفت‌، گستاخ‌، جسور، نا نجيب‌.
Immolate قرباني‌ شدن‌، فدا كردن‌، كشته‌ شده‌، فدايي‌.
Immolation قرباني‌.
Immolator قرباني‌ كننده‌.
Immoral بد سيرت‌، بد اخلاق‌، زشت‌ رفتار، هرزه‌، فاسد.
Immorality بد اخلاقي‌، فساد.
Immortal ابدي‌، فنا ناپذير، جاويدان‌، جاويد.
Immortality ابديت‌.
Immortalize جاويد كردن‌، شهرت‌ جاويدان‌ دادن‌ به‌.
Immortelle (گ‌.ش‌.) گل‌ دگمه‌، جاويدان‌، گل‌ پايا.
Immotile بيحركت‌، بي‌ جنبش‌.
Immovability غير منقولي‌، بي‌ جنبشي‌، بي‌ حركتي‌، استواري‌.
Immovable غير منقول‌، استوار، ثابت‌.
Immune داراي‌ مصونيت‌ قانوني‌ و پارلماني‌، مصون‌ كردن‌، محفوظ‌
Immune مصون‌، ازاد، مقاوم‌ دربرابر مرض‌ بر اثر تلقيح‌ واكسن‌،
Immune كردن‌.
Immunity مصونيت‌، ازادي‌، بخشودگي‌، معافيت‌، جواز.
Immunization مصونيت‌ دادن‌.
Immunize مصونيت‌ دار كردن‌.
Immunochemistry علم‌ايمني‌ شيميايي‌، مبحث‌ ايمني‌ شناسي‌ شيميايي‌.
Immunogenetics زيست‌ شناسي‌، مبحث‌ مصونيت‌ نژادي‌.
Immunogenetics يا نژاد بحث‌ ميكند، مط‌العه‌ارتباط‌ داخلي‌ از لحاظ‌
Immunogenetics رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌
Immunologic مربوط‌ به‌ مصونيت‌، وابسته‌به‌ ايمني‌ شناسي‌.
Immunology مبحث‌ مصونيت‌، ايمني‌شناسي‌.
Immunotherapy پادگن‌.
Immunotherapy ايمن‌ درماني‌، معالجه‌ يا جلوگيري‌ از بيماري‌ بوسيله‌
Immure در چهار ديوار نگاهداشتن‌، محصور كردن‌، زنداني‌ كردن‌.
Immurement در ديوار قرار دادن‌.
Immusical ناجور، نا موزون‌، خارج‌ از قواعد موسيقي‌، بدون‌
Immusical هماهنگي‌.
Immutability تغيير ناپذيري‌، پا بر جايي‌، ثبات‌.
Immutable تغيير ناپذير، پابرجا.
Imp بچه‌شرير و شيط‌ان‌، جني‌، مرد جوان‌، وصله‌، پيوند زدن‌،
Imp كردن‌، مجهز كردن‌، ازار دادن‌، مسخره‌كردن‌.
Imp قلمه‌ زدن‌(گياه‌)، غرس‌ كردن‌، افزودن‌، تكه‌دادن‌، تعمير
Impact كردن‌، با شدت‌اصابت‌ كردن‌، ضربت‌، فشار، تماس‌، اصابت‌،
Impact بهم‌ فشردن‌، پيچيدن‌، زير فشار قرار دادن‌، با شدت‌ ادا
Impact اثر شديد، ضربه‌.
Impacted بهم‌ چسبيده‌، باهم‌ جوش‌ خورده‌(مثل‌ انتهاي‌ استخوانهاي‌
Impacted شكسته‌)، باهم‌ جمع‌شده‌، كارگذاشته‌شده‌، ميان‌ چيزي‌ گير
Impacted كرده‌، تحت‌ فشار.
Impaction فشار سخت‌، بهم‌ فشردگي‌، بسته‌بندي‌، گير افتادگي‌.
Impaint رنگ‌ زدن‌، نقاشي‌ كردن‌.
Impair خراب‌ كردن‌، زيان‌ رساندن‌، معيوب‌ كردن‌.
Impale احاط‌ه‌كردن‌، محدود كردن‌، ميله‌ كشيدن‌.
Impale چهار ميل‌ كردن‌، بر چوب‌ اويختن‌، سوراخ‌ كردن‌،
Impalpability داراي‌ خصوصيات‌ لمس‌ نا پذيري‌، حس‌ نشدني‌.
Impalpable لمس‌ نشدني‌، غير محسوس‌.
Impanel در صورت‌ نوشتن‌، نام‌نويسي‌ كردن‌ (در هيئت‌ منصفه‌).
Imparadise به‌بهشت‌ فرستادن‌، غرق‌ در خوشحالي‌ كردن‌.
Imparity غير قابل‌ تقسيم‌ بودن‌ اعداد بدو قسمت‌ مساوي‌، ط‌اقي‌،
Imparity عدم‌سنخيت‌، عدم‌ تجانس‌، نابرابري‌.
Impark در محوط‌ه‌ نگاه‌ داشتن‌، در اغل‌ نگاهداشتن‌، در پارك‌ يا
Impark جنگل‌ محصور كردن‌.
Impart سهم‌ بردن‌، بهره‌ مند شدن‌از، رساندن‌، ابلاغ‌ كردن‌،
Impart افشاء كردن‌، بيان‌ كردن‌، سهم‌ دادن‌، بهره‌مند ساختن‌،
Impart افاضه‌كردن‌.
Impartial بيط‌رف‌، بيغرض‌، راست‌ بين‌، عادل‌، منصفانه‌.
Impartiality بيط‌رفي‌.
Impartible بخش‌ ناپذير، جدايي‌ ناپذير، غير قابل‌ تفكيك‌.
Impassable غير قابل‌ عبور، صعب‌ العبور، بي‌ گدار، نا گذرا.
Impassablility نا گذشتني‌، امكان‌ ناپذيري‌، عدم‌ قابليت‌ عبور، غير
Impassablility قابل‌ پذيرش‌.
Impasse كوچه‌ بن‌ بست‌، (مج.) حالتي‌ كه‌از ان‌رهايي‌ نباشد، وضع‌
Impasse بغرنج‌ و دشوار، گير، تنگنا.
Impassibility بي‌ حسي‌، عدم‌ حساسيت‌، تحمل‌ ناپذيري‌، بيدردي‌.
Impassible بي‌ حس‌، فاقد احساس‌، بيدرد.
Impassion بر انگيختن‌، شوراندن‌، تحريك‌ كردن‌، به‌هيجان‌اوردن‌، بر
Impassion سر شهوت‌ اوردن‌.
Impassive تالم‌ ناپذير، بيحس‌، پوست‌ كلفت‌، بي‌ عاط‌فه‌، خونسرد.
Impaste خمير كردن‌، خمير گرفتن‌، رنگ‌ غليظ‌ زدن‌ به‌.
Impasto رنگ‌ زني‌ غليط‌، شيوه‌ رنگ‌ زني‌ غليظ‌.
Impatience بي‌ تابي‌، بي‌ صبري‌، ناشكيبايي‌، بي‌ حوصلگي‌، بي‌ ط‌اقتي‌.
Impatiens (گ‌.ش‌.) گل‌ حنا، ميوه‌ گل‌ حنا، جنس‌ گل‌ حنا.
Impatient نا شكيبا، بي‌ صبر، بي‌ تاب‌، بي‌ حوصله‌، بد اخلاق‌.
Impavid بي‌ ترس‌، بي‌ محابا.
Impawn گرو گذاشتن‌، رهن‌ گذاشتن‌، به‌رهن‌ دادن‌.
Impeach گرفتن‌ از، عيب‌ جويي‌ كردن‌، ترديد كردن‌ در، باز داشتن‌،
Impeach متهم‌ كردن‌، بدادگاه‌جلب‌ كردن‌، احضار نمودن‌، عيب‌
Impeach مانع‌شدن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن‌.
Impeachment اتهام‌، احضار بدادگاه‌، اعلام‌ جرم‌.
Impearl مرواريد اراستن‌، مرواريد نشان‌كردن‌.
Impearl بشكل‌ مرواريد در اوردن‌، با مرواريد مزين‌كردن‌، با
Impeccability بي‌ گناهي‌، معصوميت‌، بي‌ نقصي‌، بي‌ عيبي‌.
Impeccable بي‌ عيب‌ و نقص‌.
Impecuniosity بي‌ پولي‌، تهيدستي‌.
Impecunious بي‌ پول‌، تهيدست‌.
Impedance ظ‌اهري‌.
Impedance مقاومت‌ صوري‌ برق‌ در برابر جريان‌ متناوب‌، مقاومت‌
Impede بازداشتن‌، مانع‌شدن‌، ممانعت‌ كردن‌.
Impediment مانع‌، عايق‌، رادع‌، محظ‌ور، اشكال‌، گير.
Impedimenta چيزهاي‌ دست‌ و پا گير، توشه‌ سفر، بنه‌ سفر، اسباب‌
Impedimenta تاخير حركت‌، (حق.) موانع‌ قانوني‌.
Impel وادار كردن‌، بر ان‌ داشتن‌، مجبور ساختن‌.
Impellent سوق‌ دهنده‌، جنباننده‌، محرك‌، وادار كننده‌.
Impeller (rollepmi) وادار كننده‌، پيش‌ برنده‌، تشجيح‌ كننده‌.
Impellor (rellepmi) وادار كننده‌، پيش‌ برنده‌، تشجيح‌ كننده‌.
Impend مشرف‌ بودن‌، اويزان‌ كردن‌، در شرف‌ وقوع‌ بودن‌، محتمل‌
Impend الوقوع‌ بودن‌.
Impendent قريب‌ الوقوع‌، تهديد كننده‌، اويزان‌.
Impenetrability نفوذ ناپذيري‌.
Impenetrable غير قابل‌ رسوخ‌، سوراخ‌ نشدني‌، داخل‌ نشدني‌، نفوذ
Impenetrable نكردني‌، درك‌ نكردني‌، پوشيده‌.
Impenitence ميلي‌ نسبت‌ بتوبه‌، توبه‌ناپذيري‌، عدم‌توبه‌.
Impenitence سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌، پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌، بي‌
Impenitent توبه‌ناپذير، ناپشيمان‌.
Imperative امري‌، دستوري‌، حتمي‌، الزام‌ اور، ضروري‌.
Imperator امپراتور، فرمانده‌، امر كننده‌، امر، فرمانرواي‌ مط‌لق‌.
Imperceivable غير مشهود، غير قابل‌ ادراك‌، غير محسوس‌.
Imperceptible تدريجي‌، نفهميدني‌، درك‌ نكردني‌.
Imperceptible ديده‌ نشدني‌، غير قابل‌ مشاهده‌، جزئي‌، غير محسوس‌،
Impercipient بي‌ بصيرت‌، بي‌ احساس‌، ادم‌بي‌بصيرت‌.
Imperfect ناقص‌، ناتمام‌، ناكامل‌، از بين‌ رفتني‌.
Imperfection نقص‌، عيب‌.
Imperfective ناقص‌، ناتمام‌، معيوب‌، معلول‌.
Imperforate بي‌ سوراخ‌، بي‌ روزنه‌، منگنه‌ نشده‌، بسته‌.
Imperial با شكوه‌، مجلل‌، همايون‌، همايوني‌.
Imperial شاهنشاهي‌، پادشاهي‌، امپراتوري‌، با عظ‌مت‌، (مج.) عالي‌،
Imperial Moth (ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌.
Imperialism حكومت‌ امپراتوري‌، استعمار ط‌لبي‌، امپرياليسم‌.
Imperialist امپرياليست‌.
Imperialistic استعمار ط‌لب‌، استعمار گراي‌، بهره‌ جويانه‌.
Imperil در مخاط‌ره‌ انداختن‌، بخط‌ر انداختن‌.
Imperious امرانه‌، تحكم‌اميز، مبرم‌، امر، متكبر.
Imperishable فاسد نشدني‌.
Imperium قدرت‌ مط‌لقه‌، حق‌ حاكميت‌ مط‌لقه‌، پادشاهي‌.
Impermanence (ycnenamrepmi) نا پايداري‌ بي‌ دوامي‌.
Impermanency (ecnenamrepmi) نا پايداري‌ بي‌ دوامي‌.
Impermanent نا پايدار، بي‌ ثبات‌.
Impermeability نشت‌ ناپذيري‌، نفوذ ناپذيري‌، ناتراوايي‌.
Impermeable نشت‌ ناپذير.
Impermissibility ناروايي‌، غير مجازي‌، ممنوعيت‌، عدم‌ جواز.
Impermissible ممنوع‌، غير مجاز، ناروا.
Impersonal غيرشخصي‌، فاقد شخصيت‌، بي‌ فاعل‌.
Impersonate جعل‌ هويت‌ كردن‌، خود رابجاي‌ ديگري‌ جا زدن‌.
Impersonation جعل‌ هويت‌، نقش‌ ديگري‌ را بازي‌ كردن‌.
Impertinence (ycnenitrepmi) جسارت‌، فضولي‌، گستاخي‌، نامربوط‌ي‌، بي‌
Impertinence ربط‌ي‌، نابهنگامي‌، بي‌موقعي‌، اهانت‌.
Impertinency ربط‌ي‌، نابهنگامي‌، بي‌موقعي‌، اهانت‌.
Impertinency (ecnenitrepmi) جسارت‌، فضولي‌، گستاخي‌، نامربوط‌ي‌، بي‌
Impertinent گستاخ‌، بي‌ ربط‌.
Imperturbable تزلزل‌ ناپذير، ارام‌، خونسرد، ساكت‌.
Impervious مانع‌ دخول‌ (اب‌)، تاثر ناپذير، غير قابل‌ نفوذ.
Impetiginous زرد زخمي‌.
Impetigo (ط‌ب‌) قوباء اصفر، زرد زخم‌.
Impetrate با عجز و لابه‌ بدست‌ اوردن‌، (ك‌.) براي‌ چيزي‌ لابه‌و
Impetrate استغاثه‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌.
Impetuosity بي‌ پروايي‌، تهور، تندي‌، حرارت‌.
Impetuous بي‌ پروا، تند و شديد.
Impetus نيروي‌ جنبش‌، عزم‌، انگيزه‌.
Impiety نا پرهيزكاري‌، بي‌ تقوايي‌، بي‌ ايماني‌، بد كيشي‌.
Impinge كردن‌.
Impinge تجاوز كردن‌، تخط‌ي‌ كردن‌، حمله‌ كردن‌، خرد كردن‌، پرت‌
Impious ناپرهيزكار، بي‌ دين‌، خدا نشناس‌، كافر، بد كيش‌.
Impish جن‌مانند، جن‌ خو، شيط‌ان‌ صفت‌، شيط‌ان‌.
Implacability نرم‌ نشدني‌، سنگدل‌، ارام‌ نشدني‌، تسكين‌ناپذيري‌،
Implacability كينه‌توزي‌، سختي‌.
Implacable سنگدل‌، كينه‌توز.
Implant كاشت‌، جاي‌ دادن‌، فرو كردن‌، كاشتن‌، القاء كردن‌.
Implantation كاشتن‌، القاء.
Implausibility ناپسندي‌، ناموجه‌ بودن‌، غير قابل‌ قبولي‌، غير مقبولي‌.
Implausible نامحتمل‌، غيرمحتمل‌، غيرمقبول‌، ناپسند.
Implead دادخواست‌ دادن‌، عرضحال‌ دادن‌، دفاع‌ كردن‌.
Implement ايفاء كردن‌، اجراء كردن‌تكميل‌ كردن‌.
Implement الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، اجراء، انجام‌، انجام‌دادن‌،
Implementation اجرا، انجام‌.
Implicate دلالت‌ كردن‌ بر، گرفتار كردن‌، مشمول‌ كردن‌، بهم‌ پيچيدن‌،
Implicate مستلزم‌بودن‌.
Implication دلالت‌، معني‌، مستلزم‌ بودن‌، مفهوم‌.
Implicit التزامي‌، مجازي‌، اشاره‌ شده‌، مفهوم‌، تلويحا
Implicit فهمانده‌شده‌، مط‌لق‌، بي‌ شرط‌.
Implicit Function (ر.) معادله‌ چيزي‌ كه‌حل‌ ان‌ مستلزم‌ حل‌ يك‌ يا چند
Implicit Function معادله‌ ديگر باشد.
Implode از داخل‌ تركيدن‌، از داخل‌ منفجر شدن‌.
Implore استغاثه‌ كردن‌از.
Implore درخواست‌ كردن‌ از، عجز و لابه‌ كردن‌به‌، التماس‌ كردن‌به‌،
Implosion انفجار از داخل‌.
Imply اشاره‌ داشتن‌ بر، اشاره‌كردن‌، رساندن‌.
Imply مط‌لبي‌ را رساندن‌، ضمنا فهماندن‌، دلالت‌ ضمني‌ كردن‌بر،
Impolite بي‌ تربيت‌، خشن‌، زمخت‌، خام‌، بي‌ ادب‌، غير متمدن‌.
Impolitic مخالف‌ مصلحت‌، مخالف‌ رويه‌صحيح‌، بيجا.
Imponderability عدم‌ قابليت‌ سنجش‌، بي‌ وزني‌، غير محسوسي‌.
Imponderable بي‌ تعقل‌، نا انديشيدني‌.
Impone تسجيل‌ كردن‌، گذاردن‌، تكليف‌ كردن‌، شرط‌ بندي‌ كردن‌.
Import اهميت‌ داشتن‌، كالاي‌ رسيده‌، كالاي‌ وارده‌، (درجمع‌) واردا
Import وارد كردن‌، به‌كشور اوردن‌، اظ‌هار كردن‌، دخل‌ داشتن‌به‌،
Import تاثير كردن‌ در، با پيروزي‌بدست‌ امدن‌، تسخير كردن‌،
Import ت‌.
Importable وارد كردني‌، كالاي‌ قابل‌ وارد كردن‌.
Importance اهميت‌، قدر، اعتبار، نفوذ، شان‌، تقاضا، ابرام‌.
Important مهم‌.
Importation ورود، واردات‌.
Importer وارد كننده‌.
Importunate سمج‌، مبرم‌، عاجز كننده‌، سماجت‌اميز، مزاحم‌.
Importune مصرانه‌ خواستن‌، اصرار كردن‌ به‌، عاجز كردن‌، سماجت‌
Importune كردن‌، ابرام‌كردن‌، مصرانه‌.
Importunity اصرار، ابرام‌.
Impose بستن‌بر.
Impose تحميل‌ كردن‌، اعمال‌ نفوذ كردن‌، گرانبار كردن‌، ماليات‌
Imposing تحميل‌ كننده‌، با ابهت‌.
Imposition تحميل‌، تكليف‌، وضع‌، باج‌، ماليات‌، عوارض‌.
Impossibility امكان‌ ناپذيري‌، عدم‌ امكان‌، كار نشدني‌.
Impossible غير ممكن‌، امكان‌ نا پذير، نشدني‌.
Impost باج‌، ماليات‌، تعرفه‌بندي‌ كردن‌.
Imposter (rotsopmi) دغل‌ باز، وانمود كننده‌، ط‌رار، غاصب‌.
Imposthume (emutsopmi) دمل‌ چركي‌.
Impostor (retsopmi) دغل‌ باز، وانمود كننده‌، ط‌رار، غاصب‌.
Impostume (emuhtsopmi) دمل‌ چركي‌.
Imposture دورويي‌، غصب‌، ط‌راري‌، فريب‌، مكر، حيله‌.
Impotence جنسي‌، لاغري‌.
Impotence (ycnetopmi) كاري‌، سستي‌ كمر، عنن‌، ناتواني‌، ضعف‌
Impotency جنسي‌، لاغري‌.
Impotency (ecnetopmi) كاري‌، سستي‌ كمر، عنن‌، ناتواني‌، ضعف‌
Impotent داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء، ناتوان‌، اكار.
Impound توقيف‌ كردن‌، ضبط‌ كردن‌، نگه‌داشتن‌.
Impoverish كردن‌.
Impoverish فقير كردن‌، بي‌ نيرو كردن‌، بي‌ قوت‌ كردن‌، بي‌ خاصيت‌
Impoverishment بينواسازي‌، بينوايي‌.
Impracticability غير عملي‌ بودن‌، چيز غير عملي‌.
Impracticable اجراء نشدني‌، غير عملي‌، بيهوده‌.
Impractical غير عملي‌، نشدني‌.
Imprecate لعنت‌ كردن‌، نفرين‌كردن‌، التماس‌ كردن‌.
Imprecation لعن‌، نفرين‌، تضرع‌.
Imprecatory نفرين‌اميز، لعنت‌اميز.
Imprecise غير دقيق‌، نادرست‌، بي‌ صراحت‌، غير صريح‌، مبهم‌.
Impregnability تسخير نشدني‌، استواري‌، ابستن‌ نشدني‌.
Impregnable غير قابل‌ تسخير، رسوخ‌ ناپذير.
Impregnant ابستن‌، اشباع‌شده‌، ابستن‌كننده‌.
Impregnate ابستن‌ كردن‌، لقاح‌كردن‌، اشباع‌كردن‌.
Impregnation ابستن‌سازي‌، اشباع‌.
Impresa شعار، علامت‌، نشانه‌، جمله‌شعاري‌، پند، مثال‌.
Impresario مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌، مدير اپرا، مديريا
Impresario راهنماي‌ اپرا و كنسرت‌.
Imprescriptible وابسته‌به‌ اموال‌ حقوقي‌ كه‌مشمول‌ مرور زمان‌ نيست‌، غير
Imprescriptible مشمول‌ مرور زمان‌، تجويز نشده‌.
Impress (.iv&.tv): تحت‌ تاثير قرار دادن‌، باقي‌ گذاردن‌، نشان‌
Impress گذاردن‌، تاثير كردن‌ بر، مهر زدن‌، (.n): مهر، نشان‌،
Impress اثر، نقش‌، ط‌بع‌، نشان‌.
Impressible تاثير پذير.
Impression خاط‌ره‌، نشان‌ گذاري‌، چاپ‌، ط‌بع‌.
Impression اثر، جاي‌ مهر، گمان‌، عقيده‌، خيال‌، احساس‌، ادراك‌،
Impressionable تاثر پذير، تحت‌ نفوذ قرار گيرنده‌، اثر پذير.
Impressionism ادراك‌، مكتب‌ تجسم‌.
Impressionism سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌
Impressive موثر، برانگيزنده‌، برانگيزنده‌ احساسات‌، گيرا.
Impressment گذاري‌، مهر زدن‌، جديت‌، حرارت‌.
Impressment سخره‌، مصادره‌، بكار اجباري‌ گماري‌، اعمال‌ زور، اثر
Impressure امري‌(noisserpmi).
Impressure اعمال‌ نيرو بر روي‌ چيزي‌، فشار و زور در
Imprest وادار بخدمت‌ لشكري‌ يا دريايي‌كردن‌، مصادره‌، مساعده‌،
Imprest قرضي‌، قرض‌ داده‌شده‌، پيشكي‌.
Imprimatur اجازه‌چاپ‌، (مج.) تصويب‌، پذيرش‌، قبول‌.
Imprimis اولا، اول‌ انكه‌، در مرحله‌ نخست‌.
Imprint مهر زدن‌، نشاندن‌، گذاردن‌، زدن‌، منقوش‌ كردن‌.
Imprison بزندان‌ افكندن‌، نگهداشتن‌.
Imprisonment حبس‌، زنداني‌ شدن‌.
Improbability عدم‌ احتمال‌، دوري‌، استبعاد، حادثه‌يا امر غير محتمل‌.
Improbable غير محتمل‌.
Improbity نادرستي‌، ناراستي‌، بي‌ ديانتي‌، نا پاكي‌.
Impromptu بالبداهه‌، بداهتا، بي‌ مط‌العه‌، تصنيف‌، كاري‌ كه‌ بي‌
Impromptu مط‌العه‌ و بمقتضاي‌ وقت‌ انجام‌دهند، بالبداهه‌ حرف‌ زدن‌.
Improper ناشايسته‌، نامناسب‌، بيجا، خارج‌از نزاكت‌.
Improper Fraction (ر.) كسري‌ كه‌صورت‌ ان‌ بزرگتر از مخرج‌ باشد.
Impropriety ناشايستگي‌، بي‌ مناسبتي‌.
Improvability بهبود پذيري‌، اصلاح‌ شدني‌.
Improvable بهبود پذير.
Improve پيشرفت‌ كردن‌، اصلاحات‌ كردن‌.
Improve بهبودي‌ دادن‌، بهتر كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، بهبودي‌ يافتن‌،
Improvement بهبود، پيشرفت‌، بهترشدن‌، بهسازي‌.
Improvidence بي‌ احتياط‌ي‌، عاقبت‌ نينديشي‌، اسراف‌.
Improvident بي‌ احتياط‌، لاابالي‌.
Improvisation بديهه‌ گويي‌، بديهه‌سازي‌، حاضر جوابي‌، تعبيه‌، ابتكار.
Improvise بالبداهه‌ساختن‌، انا ساختن‌، تعبيه‌ كردن‌.
Improviser چيزيرا ميسازد.
Improviser (rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌، كسيكه‌ بسرعت‌ يا بلامقدمه‌
Improvisor چيزيرا ميسازد.
Improvisor (resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌، كسيكه‌بسرعت‌ يا بلا مقدمه‌
Imprudence بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ تدبيري‌، نابخردي‌، بي‌ مبالاتي‌.
Imprudent بي‌ احتياط‌، بي‌ تدبير.
Impudence گستاخي‌، چشم‌ سفيدي‌، خيره‌ سري‌.
Impudent گستاخ‌، چشم‌ سفيد، پر رو.
Impugn كردن‌، مورد اعتراض‌ قرار دادن‌.
Impugn رد كردن‌، اعتراض‌ كردن‌ (به‌)، تكذيب‌ كردن‌، عيب‌ جويي‌
Impuissance نا تواني‌، ضعف‌ قواي‌ جنسي‌، سستي‌، عجز، كم‌ زوري‌، عنن‌.
Impulse انگيزه‌ دادن‌ به‌.
Impulse بر انگيزش‌، انگيزه‌ ناگهاني‌، تكان‌ دادن‌، بر انگيختن‌،
Impulsion انگيزه‌ اني‌، دژ انگيز.
Impulsive كسيكه‌ از روي‌ انگيزه‌اني‌ و بدون‌ فكر قبلي‌ عمل‌ ميكند.
Impunity بخشودگي‌، معافيت‌ از مجازات‌، معافيت‌ از زيان‌.
Impure ژيژ، ناپاك‌، چرك‌، كثيف‌، ناصاف‌، ناخالص‌، نادرست‌.
Impurity ناپاكي‌، الودگي‌، كثافت‌.
Imputable نسبت‌ دادني‌، اسناد دادني‌، سزاوار سرزنش‌.
Imputation نسبت‌ دادن‌، بستن‌ به‌.
Impute متهم‌ كردن‌.
Impute نسبت‌ دادن‌، بستن‌، اسناد كردن‌، دادن‌، تقسيم‌ كردن‌،
In (.tv):درميان‌گذاشتن‌، جمع‌كردن‌، (.n):شاغلين‌، زاويه‌،
In روي‌، از، باب‌ روز، (.jda):دروني‌، شامل‌، نزديك‌،
In توي‌، اندر، لاي‌، درظ‌رف‌، هنگام‌، به‌، بر، با، بالاي‌،
In (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌.
In دم‌دست‌، داخلي‌(.vda):رسيده‌، امده‌، درتوي‌، بط‌رف‌،
In نزديك‌ ساحل‌، باامتياز، بامصونيت‌،
In Absentia (لاتين‌) غايب‌، در غيبت‌.
In And In رو بدرون‌، مرتبا بط‌رف‌ داخل‌، يك‌ نوع‌قمار چهار ط‌اسي‌.
In Law كسي‌ كه‌ تحت‌ حمايت‌ قانون‌ است‌، خويشاوند و منسوب‌
In Law بوسيله‌ ازدواج‌، خويشاوند سببي‌.
In Memoriam (لاتين‌) بياد، بيادگار، بيادبود.
In Order That تا اينكه‌، براي‌ اينكه‌.
In Personam (حق.) عليه‌ شخص‌ خاصي‌، عليه‌ انسان‌.
In Petto بط‌ور خصوصي‌، رمزي‌، سري‌، بصورت‌ خيلي‌ ريز و ظ‌ريف‌.
In Propria Persona (حق.) شخصا، بنفسه‌، بوسيله‌ خود شخص‌.
In Re درباره‌، درحالت‌.
Inability ناتواني‌، فروماندگي‌، درماندگي‌، عجز، بي‌لياقتي‌.
Inaccessibility عدم‌ دسترسي‌، دست‌ نارسي‌، استبعاد، دوري‌.
Inaccessible خارج‌از دسترس‌، منيع‌.
Inaccuracy عدم‌ دقت‌.
Inaccuracy نادرستي‌، عدم‌ صحت‌، اشتباه‌، غلط‌، چيز ناصحيح‌ و غلط‌،
Inaccurate غلط‌، نادرست‌.
Inaction فعاليت‌، سستي‌، بي‌ حالي‌، تنبلي‌، ركود، سكون‌.
Inaction ناكنش‌، بي‌ كاري‌، بي‌ حركتي‌، بيهودگي‌، بي‌ اثري‌، بدون‌
Inactivate ناكنش‌ ور ساختن‌، بي‌ كار كردن‌، سست‌ كردن‌، غير فعال‌
Inactivate كردن‌.
Inactive تنبل‌، بي‌ جنبش‌، خنثي‌، كساد.
Inactive ناكنش‌ ور، بي‌ كاره‌، غير فعال‌، سست‌، بي‌ حال‌، بي‌ اثر،
Inactivity ركود، عدم‌ فعاليت‌.
Inadequacy نابسندگي‌، نارسايي‌، نامناسبي‌، بي‌ كفايتي‌، عدم‌تكافو.
Inadequate غير كافي‌، نابسنده‌.
Inadmissibility ناروايي‌.
Inadmissible ناروا، غير جايز، ناپسنديده‌، تصديق‌ نكردني‌.
Inadvertence سهو، بي‌ ملاحظ‌گي‌، ندانستگي‌، بي‌ توجهي‌، غفلت‌، غير
Inadvertence عمدي‌، عدم‌تعمد.
Inadvertent سهو، غير عمدي‌.
Inadvisable ناروا، مخالف‌.
Inadvisable غير مقتضي‌، دور از صلاح‌، مضر، بي‌ صرفه‌، دور از مصلحت‌،
Inalienability عدم‌ قابليت‌ بيع‌ (مثل‌ اموال‌ عمومي‌ از قبيل‌ ط‌رف‌ و
Inalienability شوارع‌ و پل‌ ها).
Inalienable بيع‌ ناپذير، محروم‌نشدني‌، لايتجزا.
Inalterable تغيير ناپذير، ثابت‌.
Inamorata زن‌ عاشق‌، شيفته‌، دلداده‌.
Inane تهي‌، بي‌ مغز، پوچ‌، چرند، فضاي‌ نامحدود، احمق‌.
Inanimate روح‌ دادن‌، انگيختن‌، بيجان‌، غير ذيروح‌.
Inanition زندگي‌، جنبش‌، الهام‌.
Inanition بي‌ جاني‌، بي‌ روحي‌، جمود، مردگي‌، انگيزش‌، تحريك‌، سر
Inanity پوچي‌، بي‌ مغزي‌، بيهودگي‌، كار بيهوده‌، بط‌الت‌.
Inapparent نا اشكار، نامريي‌، ناپيدا، پنهان‌، پوشيده‌.
Inappeasable ارام‌، ناپذير، غير قابل‌ تسكين‌، قانع‌ نشدني‌.
Inappetence بي‌ اشتياقي‌، بي‌ ميلي‌، بي‌ علاقگي‌.
Inapplicable تط‌بيق‌ نكردني‌، غير قابل‌ اجرا، نامناسب‌، ناجور، غير
Inapplicable قابل‌ اط‌لاق‌، غير مشمول‌.
Inapposite بيجا، بي‌ مورد، بي‌ ربط‌، نامربوط‌، ناشايسته‌، بي‌ موقع‌.
Inappreciable ارزيابي‌، غيرقابل‌ تقدير، نامحسوس‌، ناچيز.
Inappreciable غير محسوس‌، جزئي‌، ناچيز، بي‌ بها، نامريي‌، غير قابل‌
Inappreciative قدر ناشناس‌، غير محسوس‌، جزئي‌.
Inapproachable نزديك‌ نشدني‌، بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بدون‌ دسترسي‌.
Inappropriate غير مقتضي‌، بيجا، نامناسب‌، ناجور، بيمورد.
Inapt بي‌ استعداد، ناشايسته‌، بي‌ مهارت‌، نامناسب‌، بيجا.
Inaptitude بي‌ استعدادي‌، بي‌ لياقتي‌، بي‌ مهارتي‌، ناشايستگي‌.
Inarticulate درست‌ادا نشده‌، غير ملفوظ‌.
Inarticulate وابسته‌ به‌ بي‌ مفصلان‌، بي‌ بند، بي‌ مفصل‌، ناشمرده‌،
Inartistic غير هنري‌، فاقد اصول‌ هنري‌، بي‌ هنر.
Inasmuch As بدرجه‌اي‌ كه‌، از انجاييكه‌، تا انجاييكه‌.
Inattention اعتنايي‌.
Inattention عدم‌توجه‌، محل‌ نگذاشتن‌، بي‌ اعتنا بودن‌، بي‌ توجهي‌، بي‌
Inattentive بي‌ اعتنا، بي‌ توجه‌.
Inaudible غير قابل‌ شنيدن‌، غير قابل‌ شنوايي‌، نارسا، شنيده‌
Inaudible نشده‌، غير مسموع‌.
Inaugural گشايشي‌، افتتاحي‌، سخنراني‌ افتتاحي‌.
Inaugurate گشودن‌، افتتاح‌كردن‌، بر پا كردن‌، براه‌ انداختن‌، داير
Inaugurate كردن‌، اغاز كردن‌.
Inauguration افتتاح‌، گشايش‌.
Inauspicious نحس‌، شوم‌، ناخجسته‌، نامبارك‌، ناميمون‌.
Inboard بط‌رف‌ مركز كشتي‌، داخل‌ كشتي‌.
Inborn درون‌زاد، نهادي‌، موروثي‌، جبلي‌ (yllebaj)، ذاتي‌، فط‌ري‌
Inbound به‌ درون‌، وارد شونده‌، داخل‌ مرز، محصور در حدود معيني‌
Inbreathe دميدن‌، (مج.) ملهم‌ كردن‌، در كشيدن‌، استنشاق‌ كردن‌،
Inbreathe فرو بردن‌، تنفس‌ كردن‌.
Inbred از موجودات‌ هم‌تيره‌.
Inbred ذاتي‌، جبلي‌، فط‌ري‌، غريزي‌، ايجاد شده‌ بر اثر تخم‌كشي‌
Inbreed جانوران‌ هم‌تيره‌ تخم‌ كشيدن‌، از يك‌ نژاد ايجاد كردن‌.
Inbreed توليد كردن‌، موجب‌ شدن‌، بوجود اوردن‌، پرورش‌ دادن‌، از
Inbreeding هم‌ نژادها، درون‌ همسري‌.
Inbreeding تخم‌ كشي‌ از جانوران‌ هم‌تيره‌، توليد و تناسل‌ در ميان‌
Incalculability بي‌ حسابي‌، نا معلومي‌.
Incalculable شمرده‌ نشدني‌، نا شمردني‌، نامعلوم‌، بي‌ حساب‌.
Incalescence گرماگرايي‌، گرما جويي‌، گرم‌ شدگي‌.
Incalescent گرما گراي‌.
Incandesce از گرماي‌ زياد سفيد شدن‌، تاب‌ امدن‌.
Incandescence روشنايي‌ سيمابي‌، نور سفيد دادن‌، افروختگي‌.
Incandescent داراي‌ نور سيمابي‌، تابان‌.
Incandescent Lamp لامپ‌ برقي‌ داراي‌ نور سيمابي‌، لامپ‌ نئون‌.
Incantation افسون‌، جادو، ط‌لسم‌، افسون‌ گري‌، افسون‌ خواني‌،
Incantation جادوگري‌، سحر، تبليغات‌.
Incapability عجز، ناتواني‌، بي‌ لياقتي‌.
Incapable عاجز، ناتوان‌، نا قابل‌، نالايق‌، بيعرضه‌، محجور، نفهم‌.
Incapacitate ناقابل‌ ساختن‌، سلب‌ صلاحيت‌ كردن‌ از، بي‌ نيرو ساختن‌،
Incapacitate از كار افتادن‌، ناتوان‌ ساختن‌، محجور كردن‌.
Incapacitation محجوري‌، ناتواني‌.
Incapacity عجز، عدم‌ صلاحيت‌.
Incarcerate در زندان‌ نهادن‌، زنداني‌ كردن‌، حبس‌ كردن‌.
Incarceration حبس‌ بودن‌.
Incarnadine گلگون‌كردن‌، رنگ‌ قرمز گوشتي‌.
Incarnate مجسم‌ (بصورت‌ ادمي‌)، داراي‌ شكل‌ جسماني‌، برنگ‌ گوشتي‌،
Incarnate مجسم‌ كردن‌، صورت‌ خارجي‌ دادن‌.
Incarnation تجسم‌، صورت‌ خارجي‌.
Incase در جعبه‌ گذاردن‌، در صندوق‌ قرار دادن‌.
Incaution بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ اعتنايي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ پروايي‌.
Incautious بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌.
Incendiary (rotatiga=) اتش‌ زا، اتش‌ افروز.
Incense بخور دادن‌ به‌، سوزاندن‌، بخور خوشبو، تحريك‌ كردن‌،
Incense تهييج‌ كردن‌، خشمگين‌ كردن‌.
Incentive انگيزه‌، فتنه‌ انگيز، اتش‌ افروز، موجب‌، مشوق‌.
Incept اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، در خود گرفتن‌.
Inception نط‌فه‌.
Inception اغاز، شروع‌، درجه‌ گيري‌، اصل‌، اكتساب‌، دريافت‌، بستن‌
Incertitude ناپايداري‌ زندگي‌.
Incertitude نا معلومي‌، عدم‌تحقق‌، شك‌ و ترديد، نا امني‌،
Incessant لاينقط‌ع‌، پيوسته‌، پي‌ در پي‌، بي‌ پايان‌.
Incest زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌.
Incestuous جنس‌.
Incestuous زاني‌ با محارم‌، وابسته‌ به‌ جفت‌ گيري‌ جانوران‌ از يك‌
Inch اينچ‌، مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر.
Inchmeal خرد خرد، رفته‌ رفته‌، بتدريج‌، كم‌ كم‌.
Inchoate اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، تازه‌ بوجود امده‌، نيمه‌ تمام‌
Inchworm repool =.
Incidence تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌، مشموليت‌.
Incidence شيوع‌ مرض‌، انتشار (مرض‌)، برخورد، تلافي‌، تصادف‌، وقوع‌،
Incident تابع‌.
Incident شايع‌، روي‌ داد، واقعه‌، حادثه‌، ضمني‌، حتمي‌ وابسته‌،
Incinerate خاكستر كردن‌، سوزاندن‌، با اتش‌ سوختن‌.
Incineration سوزاندن‌، تبديل‌ بخاكستر كردن‌.
Incinerator ميشود.
Incinerator كوره‌اي‌ كه‌اشغال‌ يا لاشه‌مرده‌ در ان‌سوزانده‌ و خاكستر
Incipience (ycneipicni) وضع‌ مقدماتي‌ ابتدايي‌، حالت‌ نخستين‌.
Incipient نخستين‌، بدوي‌، اوليه‌، مرحله‌ابتدايي‌.
Incipincy (ecneipicni) وضع‌ مقدماتي‌ ابتدايي‌، حالت‌ نخستين‌.
Incipit اغازسروده‌يانواخته‌شود، پيش‌ درامد، مقدمه‌، ديباجه‌.
Incipit شروع‌ و اغاز، شعر يا قط‌عه‌اي‌ كه‌در
Incircumspect بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ دقت‌، بي‌ مبالات‌.
Incircumspection بي‌ مبالاتي‌.
Incise بريدن‌، كندن‌، چاك‌ دادن‌، شكاف‌ دادن‌، حجاري‌ كردن‌.
Incision شكاف‌، برش‌، چاك‌.
Incisive برنده‌، قاط‌ع‌، دندان‌ پيشين‌، ثنايا، تيز، نافذ.
Incisor دندان‌ پيشين‌، ثنايا.
Incitation انگيزش‌، تحريك‌، وادار سازي‌، اغوا، انگيزه‌، تهييج‌،
Incitation محرك‌.
Incite انگيختن‌، باصرار وادار كردن‌، تحريك‌ كردن‌.
Incitement تحريك‌، تهييج‌، انگيزش‌.
Incivility بي‌ تربيتي‌، خشونت‌، وحشيگري‌، بي‌ تمدني‌.
Inclemency سنگدلي‌.
Inclemency سختي‌، شدت‌، بي‌ اعتدالي‌، فقدان‌ ملايمت‌، بي‌ رحمي‌،
Inclement شديد، بي‌ اعتدال‌.
Inclination نهاد، سيرت‌، ط‌بيعت‌، تمايل‌، شيب‌، انحراف‌.
Incline خم‌ كردن‌، كج‌ كردن‌، متمايل‌ شدن‌، مستعد شدن‌، سرازير
Incline كردن‌، شيب‌ دادن‌، متمايل‌ كردن‌، شيب‌.
Inclined Plane سط‌ح‌ شيب‌ دار.
Inclining خميدگي‌ بجلو و پايين‌، تعظ‌يم‌، تمايل‌، ميل‌.
Inclip احاط‌ه‌كردن‌، چسبيدن‌، دراغوش‌ گرفتن‌.
Inclose (erusolcni) چهارديواري‌، حصار، چينه‌كشيدن‌، محصور
Inclose كردن‌.
Inclosure (esolcni) چهار ديواري‌، حصار، چينه‌كشيدن‌، محصور كردن‌
Includable (elbidulcni) شامل‌ كردني‌.
Include در برداشتن‌، شامل‌ بودن‌، متضمن‌بودن‌، قرار دادن‌،
Include شمردن‌، به‌حساب‌ اوردن‌.
Includible (elbadulcni) شامل‌ كردني‌.
Inclusion گنجايش‌، دربرداري‌، دخول‌، شمول‌.
Inclusive شامل‌، مشمول‌.
Incoercible انقباض‌ ناپذير، بدون‌ كره‌ و اجبار، بي‌اختيار.
Incogitant بي‌ انديشه‌، بي‌ فكر، بي‌ خيال‌، فارغ‌ البال‌.
Incognita زن‌ناشناس‌، با جامه‌مبدل‌.
Incognito نا شناخت‌، نا شناس‌، مجهول‌الهويه‌، بانام‌ مستعار.
Incognizant بي‌ خبر، نا اگاه‌، بدون‌اط‌لاع‌، غير وارد، بدون‌ شناسايي‌.
Incoherence عدم‌ربط‌، عدم‌ چسبندگي‌، ناجوري‌، عدم‌ تط‌ابق‌، ناسازگاري‌،
Incoherence تناقض‌.
Incoherent متناقض‌، بي‌ ربط‌.
Incombustible نسوز، نسوختني‌، غير قابل‌ احتراق‌.
Income درامد، عايدي‌، دخل‌، ريزش‌، ظ‌هور، جريان‌، وروديه‌،
Income جديدالورود، مهاجر، واردشونده‌.
Income Tax ماليات‌ بر درامد، ماليات‌ بر عايدات‌.
Incoming وارد شونده‌، اينده‌، امده‌، عايد شونده‌، دخول‌.
Incommensurability گنگي‌، تباين‌، عدم‌ تقارن‌، سنجش‌ ناپذيري‌.
Incommensurable سنجش‌ ناپذير، گنگ‌، متناقض‌.
Incommensurate بي‌ تناسب‌، ناپسند، نارسا، نامناسب‌.
Incommode رساندن‌، گيج‌كردن‌، دست‌ پاچه‌ كردن‌.
Incommode ناراحت‌ كردن‌، ناراحت‌ گذاردن‌، دردسر دادن‌، ازار
Incommodious ناراحت‌.
Incommodity نارضايتي‌، خسران‌، زيان‌، ناراحتي‌، ناجوري‌.
Incommunicable غير قابل‌ سرايت‌، نگفتني‌، غيرقابل‌ پخش‌، بيحرف‌، غير
Incommunicable قابل‌ ابلاغ‌، بدون‌ رابط‌ه‌.
Incommunicado بدون‌ وسايل‌ ارتباط‌، در حبس‌ مجرد.
Incommunicative كم‌حرف‌، كم‌سخن‌، بي‌ معاشرت‌ و بي‌ اميزش‌.
Incommutable استحاله‌ناپذير، تبديل‌ ناپذير، غير قابل‌ تعويض‌، ثابت‌،
Incommutable سبك‌ نشدني‌، تخفيف‌ ناپذير.
Incomparable رقيب‌، غير قابل‌ مقايسه‌.
Incomparable غير قابل‌ قياس‌، بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بي‌ همتا، بي‌
Incompatibility نا سازگاري‌.
Incompatible نا سازگار، نا موافق‌، ناجور، نامناسب‌، (ط‌ب‌)غير قابل‌
Incompatible استعمال‌ با يكديگر.
Incompetence نارسايي‌، نقص‌، (حق.)عدم‌ صلاحيت‌.
Incompetence (ycnetepmocni) نا شايستگي‌، بي‌ كفايتي‌، نادرستي‌،
Incompetency (ecnetepmocni) ناشايستگي‌، بي‌ كفايتي‌، نادرستي‌،
Incompetency نارسايي‌، نقص‌، (حق.)عدم‌ صلاحيت‌.
Incompetent نا مناسب‌، غير كافي‌، ناشايسته‌، بي‌ كفايت‌، نالايق‌.
Incomplete نا تمام‌، ناقص‌، انجام‌ نشده‌، پر نشده‌، معيوب‌.
Incompliant نپذيرنده‌، نا هموار، تسليم‌نشو، سرسخت‌.
Incomprehensibility غير قابل‌ فهم‌ بودن‌.
Incomprehensible نفهميدني‌، دور از فهم‌، درك‌ نكردني‌، نا محدود.
Incomprehension عدم‌ درك‌.
Incompressibility تراكم‌ ناپذيري‌.
Incompressible تراكم‌ نا پذير، فشار نا پذير، خلاصه‌نشدني‌، كوچك‌
Incompressible نشدني‌، غير قابل‌ تلخيص‌، فشرده‌ نشدني‌.
Incomputable بي‌ شمار، بي‌ حساب‌، غير قابل‌ محاسبه‌.
Inconceivable تصور نكردني‌، غير قابل‌ ادراك‌، باور نكردني‌.
Inconcinnity بي‌ تناسبي‌، زشتي‌، بي‌ ظ‌رافتي‌، ناشايستگي‌.
Inconclusive غيرقاط‌ع‌، مجمل‌، ناتمام‌، بي‌ نتيجه‌، بي‌ پايان‌.
Incondensable ناچگال‌ پذير، خلاصه‌نشدني‌، تغليظ‌ نشدني‌.
Incondite بدتنظ‌يم‌ شده‌، داراي‌ انشاء سخيف‌، ناهنجار.
Inconformity نابرابري‌، عدم‌مط‌ابقت‌، عدم‌موافقت‌، عدم‌سنخيت‌.
Incongruence نابرابري‌، ناسازگاري‌، عدم‌ تجانس‌.
Incongruent نامتجانس‌.
Incongruity عدم‌تجانس‌، ناسازگاري‌.
Incongruous نامتجانس‌.
Inconscient بي‌ خبر، بي‌ هوش‌، بيخرد، غير اگاه‌، بي‌ روح‌، ناخود
Inconscient اگاه‌.
Inconsecutive نادرست‌، غير معقول‌، بي‌ نتيجه‌.
Inconsecutive (tneuqesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌، بي‌ ربط‌، گسيخته‌،
Inconsequent (evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌، بي‌ ربط‌،
Inconsequent گسيخته‌، نادرست‌، غير معقول‌، بي‌ نتيجه‌.
Inconsequential ناپي‌ ايند، غير منط‌قي‌، نامربوط‌، بي‌ اهميت‌، ناچيز.
Inconsiderable ناچيز، جزئي‌، بي‌ اهميت‌، خرد، ناقابل‌.
Inconsiderate بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ فكر، سهل‌ انگار، بي‌ پروا.
Inconsideration بي‌ ملاحظ‌گي‌.
Inconsistence (ycnetsisnocni) تناقض‌، تباين‌، ناجوري‌، ناسازگاري‌،
Inconsistence ثباتي‌.
Inconsistence ناهماهنگي‌، ناجوري‌، نا سازگاري‌، نا استواري‌، بي‌
Inconsistency (ecnetsisnocni) تناقض‌، تباين‌، ناجوري‌، ناسازگاري‌،
Inconsistency ثباتي‌.
Inconsistency ناهماهنگي‌، ناجوري‌، نا سازگاري‌، نا استواري‌، بي‌
Inconsistent متناقض‌، ناجور.
Inconsolable دلداري‌ ناپذير، تسلي‌ ناپذير، غير قابل‌ تسليت‌.
Inconsonance ناجوري‌، عدم‌ توافق‌، ناهماهنگي‌، عدم‌ سنخيت‌.
Inconsonant ناجور.
Inconspicuous غيرمحسوس‌، غيرمشخص‌.
Inconspicuous ناپيدا، نامعلوم‌، غير برجسته‌، كمرنگ‌، نامريي‌، جزئي‌،
Inconstancy عدم‌ثبات‌، ناپايداري‌، بي‌ ثباتي‌، تلون‌مزاج‌.
Inconstant بي‌ ثبات‌، بي‌ وفا.
Inconsumable مصرف‌ نكردني‌، سوخته‌نشدني‌، تمام‌نشدني‌.
Incontestable بي‌ چون‌و چرا، مسلم‌، غيرقابل‌ بحث‌، محقق‌.
Incontinence (ycnenitnocni) عدم‌كف‌ نفس‌، ناپرهيزكاري‌، بي‌اختياري‌،
Incontinence هرزگي‌.
Incontinency هرزگي‌.
Incontinency (ecnenitnocni) عدم‌كف‌ نفس‌، ناپرهيزكاري‌، بي‌اختياري‌،
Incontinent ناپرهيزكار.
Incontrollable غير قابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ جلوگيري‌، شديد.
Incontrovertible مسلم‌.
Incontrovertible غير قابل‌ بحث‌، بدون‌مناقشه‌، بي‌ چون‌و چرا، بدون‌مباحثه‌،
Inconvenience اسيب‌، اذيت‌، اسباب‌ زحمت‌.
Inconvenience زحمت‌، ناراحتي‌، دردسر، ناسازگاري‌، ناجوري‌، نامناسبي‌،
Inconvenient ناراحت‌، ناجور.
Inconvertible مبادله‌ ناپذير، غير قابل‌ تغيير، غير قابل‌ تسعير.
Inconvincible قانع‌نشونده‌، ملزم‌ نشدني‌.
Inconvincible متقاعد نشدني‌، اقناع‌ نكردني‌، شخص‌ متقاعد نشدني‌، ادم‌
Incoordinate فاقد حس‌ همكاري‌، نامساوي‌، غيرمتجانس‌.
Incoordination فقدان‌هم‌اهنگي‌، عدم‌همكاري‌.
Incorporate جادادن‌، داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌(در دفتر
Incorporate يكي‌ كردن‌، بهم‌ پيوستن‌، متحد كردن‌، داخل‌ كردن‌،
Incorporate ثبت‌ شركتها)، اميختن‌، تركيب‌ كردن‌، معنوي‌، غير جسماني‌
Incorporation تلفيق‌، اتحاد، ادخال‌، جا دادن‌، ايجاد شخصيت‌ حقوقي‌
Incorporation اتصال‌، الحاق‌، يكي‌ سازي‌ تركيب‌، يكي‌ شدني‌، پيوستگي‌،
Incorporation براي‌ شركت‌.
Incorporative وابسته‌به‌الحاق‌، الحاقي‌، مشاركت‌.
Incorporator كارمند اتحاديه‌، تشكيل‌ دهنده‌، تركيب‌ كننده‌، يكي‌
Incorporator سازنده‌.
Incorporeal غير مادي‌، بي‌ جسم‌، مجرد، معنوي‌.
Incorporeity معنويت‌، تجرد، غير جسماني‌بودن‌.
Incorrect نشده‌، معيوب‌، ناقص‌، ناجور.
Incorrect نا درست‌، غلط‌، ناراست‌، غير دقيق‌، غلط‌ دار، تصحيح‌
Incorrigible اصلاح‌ناپذير، بهبودي‌ ناپذير، درست‌ نشدني‌.
Incorrupt پاك‌ كردن‌، سالم‌كردن‌، درستكاركردن‌.
Incorrupt (detpurrocni=) درست‌، فاسد نشده‌، صحيح‌ و بي‌ عيب‌،
Incorruptible فاسد نشدني‌، فساد نا پذير، منحرف‌ نشدني‌.
Incorruption فساد ناپذيري‌.
Increasable افزودني‌، افزايش‌ پذير، زياد كردني‌، قابل‌ ازدياد.
Increase دادن‌، اضافه‌، افزايش‌، رشد، ترقي‌، زيادشدن‌.
Increase افزودن‌، زياد كردن‌، توسعه‌ دادن‌، توانگركردن‌، ترفيع‌
Increaser فزونگر، زياد كننده‌.
Increate افريده‌ نشده‌، ازلي‌، قائم‌ بالذات‌، غير مخلوق‌.
Incredible باور نكردني‌، غيرقابل‌ قبول‌، افسانه‌اي‌.
Incredulity دير باوري‌، شكاكي‌، بي‌ اعتقادي‌.
Incredulous دير باور.
Increment افزايش‌، ترقي‌، سود، توسعه‌.
Increscent افزايش‌، اضافه‌، زيادي‌، توسعه‌، زياد شونده‌.
Incretion ترشح‌ دروني‌ يا داخلي‌، تراوش‌ داخلي‌.
Incriminate تهمت‌ زدن‌ به‌، گناهكارقلمداد نمودن‌.
Incriminate مقصر قلمداد كردن‌، بگناه‌متهم‌ كردن‌، گرفتاركردن‌،
Incross اولاد يا محصول‌.
Incross اختلاط‌ و اميزش‌ صفات‌ارثي‌ يك‌ ط‌ايفه‌ ميان‌ افراد ان‌،
Incrossbreed توليد شده‌ در اثر اميزش‌ نژاد، اميزش‌ نژادي‌ كردن‌.
Incrust با قشر و پوست‌ پوشاندن‌، داراي‌ پوشش‌ سخت‌كردن‌، قشر
Incrust تشكيل‌ دادن‌، (بر روي‌).
Incrustation (tnemtsurcni) پوسته‌، قشر، پوشش‌، اندود، نماي‌ مرمر.
Incrustment (noitatsurcni) پوسته‌، قشر، پوشش‌، اندود، نماي‌ مرمر.
Incubate بر خوابيدن‌، روي‌ تخم‌ خوابيدن‌، جوجه‌ كشي‌ كردن‌.
Incubation خوابيدن‌ روي‌ تخم‌، بر خوابش‌، جوجه‌كشي‌، (ط‌ب‌) دوره‌
Incubation نهفتگي‌ ياكمون‌.
Incubator ماشين‌ جوجه‌ كشي‌، محل‌ پرورش‌ اط‌فال‌ زودرس‌.
Incubus بختك‌، كابوس‌، ظ‌الم‌، زورگو.
Inculcate فرو كردن‌، جايگير ساختن‌، تلقين‌كردن‌، پا گذاشتن‌،
Inculcate پايمال‌ كردن‌.
Inculpable متهم‌ شدني‌.
Inculpate متهم‌ كردن‌، تهمت‌ زدن‌ به‌، مقصر دانستن‌.
Incult ناهنجار، نتراشيده‌، زمخت‌، كشت‌ نشده‌، باير.
Incumbency تصدي‌، عهده‌ داري‌، وظ‌يفه‌، لزوم‌، وجوب‌.
Incumbent متصدي‌، ناگزير، لازم‌ با(no و nopu).
Incunabulum پيله‌ حشره‌، كتب‌ قديمي‌.
Incur وارد امدن‌، (خسارت‌) ديدن‌.
Incur موجب‌ (خرج‌ يا ضرر يا تنبيه‌ و غيره‌) شدن‌، متحمل‌ شدن‌،
Incurable علاج‌ ناپذير، بي‌ درمان‌، بيچاره‌، بهبودي‌ ناپذير.
Incuriosity بي‌ اعتنايي‌، بي‌ توجهي‌، بي‌ تفاوتي‌، عدم‌كنجكاوي‌.
Incurious نا كنجكاو.
Incurrence تحميل‌، تعلق‌ گرفتگي‌، شمول‌، مشموليت‌.
Incursion تاخت‌ و تاز، تهاجم‌، تاراج‌ و حمله‌، تعدي‌.
Incurvate بشكل‌ منحني‌ در اوردن‌، خميده‌ كردن‌.
Incurve خميدگي‌، انحناء، كج‌ كردن‌.
Incus استخوان‌ سنداني‌، سندان‌.
Incuse نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش، نقش‌ چكشي‌.
Ind هند غربي‌.
Indagate تحقيق‌ كردن‌، تجسس‌ كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌، بررسي‌ كردن‌.
Indagation تحقيق‌، تجسس‌.
Indebted بدهكار، مديون‌، مرهون‌، رهين‌ منت‌، ممنون‌.
Indecency بي‌ نزاكتي‌، بي‌ شرمي‌، نا زيبندگي‌، گستاخي‌.
Indecent شرم‌اور، گستاخ‌، نا نجيب‌، بي‌ حيا.
Indecipherable نكردني‌، حل‌ نكردني‌، غيرقابل‌ استخراج‌.
Indecipherable غيرقابل‌ كشف‌ (در مورد تلگراف‌ رمز و غيره‌)، كشف‌
Indecision بي‌ تصـميمي‌، دو دلي‌، بي‌ عزمي‌، ترديد، تامل‌.
Indecisive دودل‌، غير قط‌عي‌.
Indeclinable صرف‌ نشدني‌، غير قابل‌ تصريف‌، پرهيز نكردني‌.
Indecomposable فساد ناپذير، فاسد نشدني‌، از هم‌ نپاشيدني‌.
Indecorous بي‌ ادب‌، نا صحيح‌، بي‌ جا، بي‌ نزاكت‌.
Indecorum بي‌ نزاكتي‌، عدم‌ رعايت‌ ايين‌ معاشرت‌، نادرستي‌.
Indeed براستي‌، راستي‌، حقيقتا، واقعا، هر اينه‌، در واقع‌،
Indeed همانا، في‌الواقع‌، اره‌ راستي‌.
Indefatigable خستگي‌ ناپذير، خسته‌نشدني‌.
Indefeasibility لغو نكردني‌، الغاء نشدني‌، فسخ‌ نا پذيري‌.
Indefeasible لغو نكردني‌، الغاء نشدني‌، فسخ‌ ناپذير، پابرجا،
Indefeasible برقرار، بط‌لان‌ ناپذير، از دست‌ ندادني‌.
Indefectible خلل‌ ناپذير، عيب‌ نكردني‌، خراب‌ نشدني‌، بي‌ عيب‌، درست‌.
Indefensible غيرقابل‌ دفاع‌، غيرقابل‌ اعتذار، تصديق‌ نكردني‌.
Indefinable غير قابل‌ تعريف‌، توصيف‌ نشدني‌.
Indefinite نكره‌.
Indefinite نا محدود، بيكران‌، بي‌ حد، بي‌ اندازه‌، غيرقابل‌
Indefinite اندازه‌گيري‌، نامعين‌، غير قط‌عي‌، (بط‌ور صفت‌) غير صريح‌،
Indehiscence نا شكوفايي‌، نا گشايي‌، باز نشدني‌.
Indehiscent نا شكوفا.
Indelibility ثبات‌، پاك‌ نشدني‌ بودن‌.
Indelible پاك‌ نشدني‌، محو نشدني‌، ماندگار، ثابت‌.
Indelicacy بي‌ لط‌افتي‌، زمختي‌، خشونت‌، بي‌ نزاكتي‌.
Indelicate بي‌ نزاكت‌، خشن‌.
Indemnification پرداخت‌ غرامت‌، تاوان‌ پردازي‌، جبران‌ زيان‌.
Indemnifier تاوان‌ پرداز.
Indemnify تاوان‌ دادن‌، لط‌مه‌ زدن‌ به‌، اذيت‌ كردن‌، صدمه‌ زدن‌ به‌،
Indemnify غرامت‌ دادن‌.
Indemnity تاوان‌، غرامت‌، جبران‌ زيان‌، بخشودگي‌، صدمه‌.
Indemonstrable اثبات‌ نا پذير، غير قابل‌ اثبات‌، غير قابل‌ شرح‌.
Indent (دادن‌)، دندانه‌گذاري‌.
Indent بر جسته‌كردن‌، دندانه‌ دار كردن‌، تو رفتگي‌، سفارش‌
Indentation دندانه‌گذاري‌، دندانه‌، كنگره‌، تضريس‌.
Indention تو گذاري‌، عقب‌ بردگي‌، جاي‌ باز درمتن‌.
Indenture &.tv):بشاگردي‌ گرفتن‌، با سند مقيد كردن‌، با سند
Indenture (.n): سند دو نسخه‌اي‌، دوتاسازي‌، دوبل‌ كردن‌، قرارداد،
Indenture سياهه‌ رسمي‌ زدندانه‌گذاري‌، عهد نامه‌، كنترات‌، (.iv
Indenture مقيد شدن‌، با قرار داد استخدام‌ كردن‌، شيار دار كردن‌،
Indenture دندانه‌ دار كردن‌.
Independence استقلال‌، ازادي‌، بي‌ نيازي‌ از ديگران‌.
Independent مستقل‌، خود مختار، داراي‌ قدرت‌ مط‌لقه‌.
Indescribable وصف‌ ناپذير، توصيف‌ ناپذير، نامعلوم‌.
Indestructible فنا ناپذير، از ميان‌ نرفتني‌، نابود نشدني‌.
Indeterminable غير قابل‌ تعيين‌، نا محدود، بي‌ حدو حصر.
Indeterminacy بي‌ تكليفي‌، نا معلومي‌، نا مشخصي‌، پادر هوايي‌.
Indeterminate نا معين‌، پادر هوا، نا مشخص‌، بي‌ نتيجه‌.
Indevout نا پرهيزگار، بي‌ تقوي‌، نا پارسا، بي‌ دين‌.
Index (.n): راهنما(مثلا در جدول‌ و پرونده‌)، شاخص‌،
Index دراوردن‌، نشان‌ دادن‌، بصورت‌الفبايي‌ (چيزي‌ را) مرتب‌ كر
Index فهرست‌ راهنما، (.iv &.tv):داراي‌ فهرست‌ كردن‌، بفهرست‌
Index (دركتاب‌) جاانگشتي‌، نمايه‌، نما، راهنماي‌ موضوعات‌،
Index دن‌.
Index Finger انگشت‌ نشان‌، سبابه‌.
Index Fossil سنگواره‌ شاخص‌ ط‌بقات‌ زمين‌شناسي‌.
Index Number مقايسه‌ حجم‌ در بعضي‌ مواقع‌با عدد شاخص‌.
Index Number عدد شاخص‌، عددي‌ كه‌ دلالت‌ بر حجم‌ كند(مثل‌ نرخ‌ و قيمت‌)،
Indfferent بيعلاقه‌، لاقيد، بي‌ تفاوت‌، بي‌ تعصب‌، بي‌ اثر.
India هندوستان‌.
India Ink مركب‌ چين‌.
India Paper ساخته‌ميشود، نوعي‌ كاغذ نازك‌.
India Paper كاغذ مركب‌ خشك‌ كن‌ نرم‌ و كرم‌ رنگي‌ كه‌ در چين‌
India Rubber كائوچو، لاستيك‌، ساخته‌ شده‌ از لاستيك‌.
Indian هندي‌، هندوستاني‌، وابسته‌به‌ هندي‌ ها.
Indian Club باشگاه‌ هنديها، ميل‌ زورخانه‌.
Indian Corn (گ‌.ش‌.) ذرت‌، بلال‌.
Indian File (نظ‌.) ستون‌يك‌.
Indian Giver بخشنده‌ دون‌.
Indian Giver كسي‌ كه‌ چيزي‌ بكسي‌ ميدهد و بعد انرا پس‌ ميگيرد،
Indian Hemp (گ‌.ش‌.) شاهدانه‌ هندي‌، شاهدانه‌كانادايي‌.
Indian Licorice (گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌، نخود امريكايي‌.
Indian Red خاك‌ سرخ‌ مايل‌ بزرد.
Indian Summer هواي‌ ارام‌ و خشك‌ و صافي‌ كه‌ در اواخر پاييز در شمال‌
Indian Summer ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود.
Indian Tobacco تنباكوي‌ هندي‌ (acitsur anitocin).
Indic وابسته‌ به‌ هند، هندي‌.
Indican شيره‌ نيل‌، ماده‌سازنده‌ نيل‌.
Indicant اشاره‌ نما، نماينده‌، نشان‌ دهنده‌، دلالت‌ كننده‌.
Indicate نشان‌ دادن‌، نمايان‌ساختن‌، اشاره‌كردن‌ بر.
Indication نشان‌، اشاره‌، دلالت‌، اشعار، نشانه‌.
Indicative دهنده‌، دلالت‌ كننده‌، حاكي‌، دال‌ بر.
Indicative اخباري‌، خبر دهنده‌، اشاره‌كننده‌، مشعر بر، نشان‌
Indicator انديكاتور، نماينده‌، شاخص‌، اندازه‌، مقياس‌، فشار سنج‌.
Indices (صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni).
Indict (حق.) عليه‌ كسي‌ ادعا نامه‌تنظ‌يم‌ كردن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن‌،
Indict متهم‌ كردن‌، تعقيب‌ قانوني‌ كردن‌.
Indictable (حق.) قابل‌ تعقيب‌.
Indicter (rotcidni) تعقيب‌ كننده‌، اعلام‌ جرم‌كننده‌.
Indiction پانزده‌ ساله‌، ارزيابي‌.
Indiction (بستن‌) ماليات‌ پانزده‌ ساله‌ املاك‌، اگهي‌، اعلام‌، دوره‌
Indictment (حق.) اعلام‌ جرم‌، تنظ‌يم‌ ادعا نامه‌، اتهام‌.
Indictor (retcidni) تعقيب‌ كننده‌، اعلام‌ جرم‌ كننده‌.
Indifference خونسردي‌، بي‌ علاقگي‌، لاقيدي‌، سهل‌ انگاري‌.
Indifferentism لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌.
Indigence تنگدستي‌، نداري‌، تهيدستي‌، بي‌ چيزي‌، فقر.
Indigenous بومي‌، ط‌بيعي‌، ذاتي‌، مكنون‌، فط‌ري‌.
Indigent تهيدست‌، تهي‌، خالي‌، تنگدست‌.
Indigested نا گواريده‌، هضم‌ نشده‌، نسنجيده‌، فكر نكرده‌.
Indigestibility غير قابل‌ هضم‌ بودن‌، بد گوار بودن‌.
Indigestible بد گوار، غير قابل‌ هضم‌.
Indigestion بد گواري‌، سوء هاضمه‌، رودل‌، دير هضمي‌.
Indigestive هضم‌ نشدني‌.
Indigitation اگهي‌، اعلام‌، اظ‌هار، اعلان‌، شمارش‌.
Indign غير مستحق‌، نا مط‌لوب‌، زننده‌، بدون‌استحقاق‌، فاقد
Indign شايستگي‌، خشمگين‌ كردن‌.
Indignant اوقات‌ تلخ‌، متغير، رنجيده‌، خشمگين‌، ازرده‌.
Indignation خشم‌.
Indignity هتك‌ ابرو.
Indigo نيل‌، نيل‌ پر ط‌اوس‌، وسمه‌، رنگ‌، نيلي‌، برنگ‌ نيلي‌.
Indigo Plant (گ‌.ش‌.) گياهان‌نيل‌ دار، درخت‌ نيل‌، بوته‌ نيل‌.
Indigo Snake ekans llub=.
Indirect غير مستقيم‌، پيچيده‌، غير سر راست‌، كج‌.
Indirect Lighting نور غير مستقيم‌، نور منعكس‌ شده‌.
Indirect Object (د.) مفعول‌ غير مستقيم‌.
Indirect Tax ماليات‌ غير مستقيم‌.
Indirection دغل‌ بازي‌، غير مستقيمي‌، بيراهه‌ روي‌.
Indiscernible Able تميز ندادني‌، غير قابل‌ تشخيص‌، نا پيدا.
Indiscipline (م‌.م‌.) بي‌ انضباط‌ي‌، بي‌ انتظ‌امي‌، سركشي‌.
Indiscoverable غير قابل‌ كشف‌، غير قابل‌ درك‌، غير قابل‌ تشخيص‌.
Indiscreet فاقد حس‌ تشخيص‌، بي‌ تميز، بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌.
Indiscrete بهم‌ پيوسته‌، غير مجزا، غير قابل‌ تشخيص‌.
Indiscretion بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ خردي‌، بي‌ عقلي‌.
Indiscriminate ناشي‌ از عدم‌ تبعيض‌، خالي‌ از تبعيض‌، يكسره‌.
Indiscrimination عدم‌ تشخيص‌، عدم‌ تبعيض‌، بي‌ نظ‌ري‌.
Indispensable نكردني‌، لازم‌ الاجرا.
Indispensable واجب‌، حتمي‌، چاره‌ نا پذير، ضروري‌، ناگزير، صرفنظ‌ر
Indispose بيمار ساختن‌، بي‌ ميل‌ كردن‌، اماده‌ ساختن‌.
Indispose (م‌.م‌.) نا مناسب‌ كردن‌، ناجور كردن‌، مريض‌ كردن‌،
Indisputable بي‌ چون‌ و چرا، مسلما، بي‌ گفتگو، بط‌ور غير قابل‌ بحث‌،
Indisputable بط‌ور مسلم‌.
Indissoluble قابل‌ حل‌، بهم‌ نخوردني‌، منحل‌ نشدني‌، ماندگار، پايدار.
Indissoluble حل‌ نشدني‌، تجزيه‌نا پذير، اب‌ نشدني‌، ناگداز، غير
Indistinct نا معلوم‌، تيره‌، غير روشن‌، درهم‌، اهسته‌، ناشنوا.
Indistinctive نا مشخص‌.
Indistinguishable (م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌، تميز ندادني‌.
Indite انشاء كردن‌، ساختن‌، درست‌ كردن‌، تصنيف‌ كردن‌، نوشتن‌.
Indivertible (م‌.م‌.) انحراف‌ نا پذير، منحرف‌ نكردني‌، غير قابل‌
Indivertible انحراف‌.
Individual شخص‌، فرد، تك‌، منحصر بفرد، متعلق‌ بفرد.
Individualism تشكيل‌ يافته‌ است‌، خصوصيات‌ فردي‌، حالت‌ انفرادي‌، تك‌
Individualism اقتصاد، اعتقاد به‌ اينكه‌حقيقت‌ازجوهر هاي‌ منفردي‌
Individualism روي‌، فرد گرايي‌.
Individualism اصول‌ استقلال‌ فردي‌، اصول‌ ازادي‌ فردي‌ در سياست‌و
Individualist تك‌ روي‌، فرد گراي‌.
Individuality فرديت‌، شخصيت‌، وجود فردي‌.
Individualization منفرد سازي‌، فرد سازي‌، تك‌ سازي‌.
Individualize تشخيص‌ دادن‌، حالت‌ ويژه‌ دادن‌، منفرد ذكر كردن‌، بصورت‌
Individualize از ديگران‌ جدا كردن‌، مجزا كردن‌، تك‌ سازي‌، تميز دادن‌،
Individualize فردي‌ در اوردن‌.
Individuate تك‌ قرار دادن‌، فرد كردن‌، انفرادي‌ كردن‌، مجزا كردن‌،
Individuate كردن‌.
Individuate جدا كردن‌، تميز دادن‌، تميز دادن‌، شخصيت‌ دادن‌، مشخص‌
Individuation فرد پرستي‌، تك‌ سازي‌، فرد سازي‌، جدا سازي‌، تك‌ شدگي‌،
Individuation تشخيص‌ فرد در جمع‌، شخصيت‌، وجود (شخص‌)، جدا شدگي‌،
Individuation يكايكي‌، تكي‌.
Indivisibility غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌.
Indivisible غير قابل‌ تقسيم‌.
Indo %uropean هند و اروپايي‌.
Indo Chinese ملت‌ هندوچين‌، ساكنين‌ هندوچين‌، هندوچيني‌، دورگه‌ هندي‌
Indo Chinese و چيني‌.
Indocile نا فرمان‌، سركش‌، رام‌ نشدني‌، تعليم‌ نا پذير.
Indocility تعليم‌ نا پذيري‌، سركشي‌.
Indoctrinate مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌.
Indoctrinate اموختن‌، تلقين‌ كردن‌، اغشتن‌، اشباع‌ كردن‌، تعاليم‌
Indolence فرويش‌، رخوت‌، سستي‌، تنبلي‌، تن‌اسايي‌، راحت‌ ط‌لبي‌.
Indolent سست‌، تنبل‌.
Indomitability تسخير ناپذيري‌.
Indomitable رام‌ نشدني‌، سركش‌، سخت‌، غير قابل‌ فتح‌، تسخير نا پذير،
Indomitable تسلط‌ ناپذير.
Indonesian اهل‌ كشور اندونزي‌، وابسته‌به‌ اندونزي‌.
Indoor خانگي‌، زير سقف‌، دروني‌، داخلي‌.
Indorse (esrodne) (م‌.م‌.) توشيح‌ كردن‌، پشت‌ نويسي‌ كردن‌.
Indraft (thgardni) ريزش‌ چيزي‌ بسوي‌ درون‌، تو كشيدن‌.
Indraght (tfardni) ريزش‌ چيزي‌ بسوي‌ درون‌، تو كشيدن‌.
Indrawn جذب‌ كرده‌، تو كشيده‌، بداخل‌ كشيده‌، جذب‌ شده‌ بدرون‌،
Indrawn محتاط‌، منزوي‌.
Indubitable بدون‌ شك‌، بدون‌ ترديد، بي‌ چون‌ و چرا.
Induce وادار كردن‌، اعوا كردن‌، غالب‌ امدن‌ بر، استنتاج‌ كردن‌،
Induce تحريك‌ شدن‌، تهييج‌ شدن‌.
Inducement انگيزه‌، موجب‌، وسيله‌، مسبب‌، كشش‌.
Inducible وادار كردني‌.
Induct فهميدن‌، درك‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، وارد كردن‌، گماشتن‌
Induct بر، اشنا كردن‌، القاء كردن‌.
Inductance (برق‌) اندوكتانس‌، ظ‌رفيت‌ القاء مغناط‌يسي‌.
Inductee كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌.
Inductile لوله‌ نشو، دراز نشو، كش‌ بر ندار، خم‌ نشدني‌.
Induction پيش‌ سخن‌، مقدمه‌، استقراء.
Induction قياس‌، قياس‌ كل‌ از جزء، استنتاج‌، القاء، ايراد، ذكر،
Inductive قياسي‌، استنتاجي‌.
Inductor (فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء، واسط‌ه‌.
Indue (eudne=) پوشيدن‌، پوشاندن‌، اراستن‌، بخشيدن‌، دادن‌.
Indulge كردن‌، دل‌ كسي‌ را بدست‌ اوردن‌، نرنجاندن‌.
Indulge مخالفت‌ نكردن‌، مخالف‌ نبودن‌، رها ساختن‌، افراط‌ كردن‌
Indulge (دراستعمال‌ مشروبات‌ و غيره‌)، زياده‌روي‌ كردن‌، شوخي‌
Indulgence كردن‌، غفو كردن‌، زياده‌ روي‌، افراط‌.
Indulgence بخشيدن‌، لط‌ف‌ كردن‌، از راه‌ افراط‌ بخشيدن‌، ولخرجي‌
Indulgent بخشنده‌، زياده‌ رو.
Indult جواز، پروانه‌، اجازه‌ نامه‌، امتياز، فتوا.
Indurate (مج.) پوست‌ كلفت‌ كردن‌.
Indurate سخت‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌، پينه‌ خورده‌ كردن‌، بي‌ حس‌ كردن‌،
Indusium پرده‌ يا پوشش‌ روي‌ ميوه‌، غلاف‌ ميوه‌.
Industrial صنعتي‌، داراي‌ صنايع‌ بزرگ‌، اهل‌ صنعت‌.
Industrial School اموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، مدرسه‌صنعتي‌.
Industrial Union اتحاديه‌ صنعتي‌.
Industrialism سيستم‌ صنعتي‌، صنعت‌ گرايي‌.
Industrialist كارخانه‌ دار.
Industrialization صنعتي‌ سازي‌.
Industrialize صنعتي‌ كردن‌، بنگاههاي‌ صنعتي‌ تاسيس‌ كردن‌.
Industrious ماهر، زبر دست‌، ساعي‌، كوشا.
Industry صنعت‌، صناعت‌، پيشه‌ و هنر، ابتكار، مجاهدت‌.
Indwell اشغال‌ كردن‌، مسكن‌ گزيدن‌.
Indwell جا گرفتن‌ (در)، جايگير شدن‌ (در)، ساكن‌ شدن‌(در)،
Inebriant مست‌ كننده‌، مستي‌ اور، مسكر.
Inebriate مست‌ كردن‌، سرخوش‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌.
Inebriety مستي‌.
Inedible (م‌.م‌.) نخوردني‌، ناخوردني‌، غير قابل‌ خوردن‌.
Inedited (م‌.م‌.) منتشر نشده‌، نشر نشده‌، چاپ‌ نشده‌.
Ineducable غير قابل‌ تحصيل‌، غير قابل‌ تربيت‌.
Ineffability غيرقابل‌ توصيفي‌، توصف‌ نيامدني‌.
Ineffable شخص‌ غير قابل‌ توصيف‌، نگفتني‌.
Ineffaceable پاك‌ نشدني‌، محو نشدني‌، ماندگار.
Ineffective بي‌ اثر، بيهوده‌، غير موثر، بي‌ نتيجه‌، بيفايده‌.
Ineffectual بيهوده‌، بي‌ نتيجه‌، بي‌ اثر، غير موثر، بيفايده‌.
Inefficacious بي‌ خاصيت‌، نا سودمند، بي‌ فايده‌، بي‌ اثر.
Inefficacity (ycaciffeni) بي‌ كفايتي‌، بيهودگي‌، پوچي‌، بي‌ اثري‌.
Inefficacy (yticaciffeni) بي‌ كفايتي‌، بيهودگي‌، پوچي‌، بي‌ اثري‌.
Inefficiency بي‌ كفايتي‌، بي‌ عرضگي‌، عدم‌ كارداني‌، بي‌ ظ‌رفيتي‌.
Inefficient بي‌ كفايت‌.
Inelastic غير قابل‌ انعط‌اف‌، تغيير نا پذير، سفت‌.
Inelastic بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌، بدون‌ كشش‌، ناجهنده‌، شق‌، سركش‌،
Inelegance نا زيبايي‌، بي‌ ظ‌رافتي‌، زشتي‌، ناهنجاري‌.
Inelegant نا زيبا، ناهنجار.
Ineligible انتخاب‌، فاقد شرايط‌ لازم‌، غير قابل‌ قبول‌.
Ineligible (م‌.م‌.) غير مشمول‌، شامل‌ نشدني‌، نا شايسته‌ براي‌
Ineloquent بي‌ فصاحت‌.
Ineluctability نا چاري‌، نا گزيري‌.
Ineluctable نا گريز، چاره‌ ناپذير، غير قابل‌ مقاومت‌، ناچار.
Ineludible ط‌فره‌ نزدني‌، گريز ناپذير، نا گزير.
Inenarrable غير قابل‌ حكايت‌، غير قابل‌ بيان‌، غير قابل‌ رويت‌.
Inept بي‌ عرضه‌، نا شايسته‌، ناجور، بي‌ معني‌، بي‌ منط‌ق‌، نادان‌
Ineptitude بي‌ عرضگي‌، ناداني‌.
Inequality نا برابري‌، عدم‌ تساوي‌، اختلاف‌، فرق‌، ناهمواري‌.
Inequitable خلاف‌ موازين‌ انصاف‌، غير منصفانه‌.
Inequity بيعدالتي‌، بي‌ انصافي‌، نا درستي‌، خلاف‌ موازين‌ انصاف‌.
Ineradicable ريشه‌ كن‌ نشدني‌، قلع‌ و قمع‌ نا پذير، قلع‌ نشدني‌.
Inerrancy بي‌ خط‌ايي‌، بي‌ غلط‌ي‌، فاقد غلط‌ و اشتباه‌، بي‌ لغزشي‌.
Inerrant بي‌ خط‌ا، بي‌ اشتباه‌.
Inert نا كار، فاقد نيروي‌ جنبش‌، بيروح‌، بيجان‌، ساكن‌، راكد.
Inertia (فيزيك‌) جبر، قوه‌ جبري‌، ناكاري‌، سكون‌.
Inescapable گريز نا پذير، چاره‌نا پذير، غير قابل‌ اجتناب‌.
Inessential غير ضروري‌، غير واجب‌، بي‌ ذات‌، غير اصلي‌.
Inestimable فوق‌ العاده‌، گرانبها، تخمين‌ نا پذير، بي‌ بها.
Inevitable نا چار، نا گزير، اجتناب‌ نا پذير، چاره‌ نا پذير،
Inevitable غير قابل‌ امتناع‌، حتما، حتمي‌ الوقوع‌، بديهي‌.
Inexact نادرست‌، درست‌ نشده‌، از روي‌ عدم‌ دقت‌.
Inexactitude عدم‌ دقت‌.
Inexcusable عذر نا پذير، بدون‌ بهانه‌، نبخشيدني‌، غير معذور.
Inexhaustibility پايان‌ نا پذيري‌، تهي‌ نشدني‌.
Inexhaustible خستگي‌ نا پذير، پايان‌ نا پذير، تهي‌ نشدني‌، پايدار.
Inexistence نيستي‌، نابودي‌، عدم‌، معدومي‌، اتكاء ذاتي‌.
Inexistency نيستي‌، نا بودي‌، عدم‌، معدومي‌، اتكاء ذاتي‌.
Inexistent معدوم‌، غير موجود.
Inexorability سختي‌، سنگدلي‌.
Inexorable نرم‌ نشدني‌، سخت‌، سنگدل‌، بي‌ شفقت‌، تسليم‌ نشدني‌.
Inexpedience صلاحيت‌.
Inexpedience (ycneidepxeni) (م‌.م‌.) عدم‌ اقتضا، بي‌ مصلحتي‌، عدم‌
Inexpediency صلاحيت‌.
Inexpediency (ecneidepxeni) (م‌.م‌.) عدم‌ اقتضا، بي‌ مصلحتي‌، عدم‌
Inexpedient غير مقتضي‌.
Inexpensive ارزان‌، كم‌ خرج‌، معقول‌، صرفه‌ جو، ساده‌.
Inexperience نا ازمودگي‌، بي‌ تجربگي‌، خامي‌، خام‌ دستي‌.
Inexpert بي‌ تجربه‌، بي‌ تخصص‌، بي‌ مهارت‌، فاقد خبرگي‌.
Inexpiable بي‌ كفاره‌، مرمت‌ ناپذير، جبران‌ نكردني‌.
Inexplicable غير قابل‌ توضيح‌، روشن‌ نكردني‌، دشوار.
Inexplicit غير صريح‌، بط‌ور ضمني‌، بدون‌ توضيح‌، دشوار.
Inexpressible غير قابل‌ اظ‌هار، نا گفتني‌، غيرقابل‌ بيان‌.
Inexpressive غير گويا، نارسا، نرساننده‌ مقصود، گنگ‌، بيحالت‌.
Inexpugnable شكست‌ نا پذير، حمله‌ نا پذير، منقرض‌ نكردني‌.
Inextensible تمديد نا پذير، بسط‌ نا پذير، منقرض‌ نكردني‌.
Inextenso كاملا بلند، بط‌ول‌ كافي‌، داراي‌ درازاي‌ مناسب‌.
Inextinguishable خاموش‌ نشدني‌، فرو ننشاندني‌، مستهلك‌ نكردني‌.
Inextremis در اخرين‌ مرحله‌، نزديك‌ بمرگ‌.
Inextricable نگشودني‌، حل‌ نشدني‌، حل‌ نكردني‌.
Infallible لغزش‌ ناپذير، مصون‌ از خط‌ا، منزه‌ از گناه‌.
Infallibly لغزش‌ ناپذيري‌.
Infamous اور، ننگين‌، بدنام‌.
Infamous رسوا، بد نام‌، مفتضح‌، پست‌، نفرت‌ انگيز شنيع‌، رسوايي‌
Infamy رسوايي‌، بدنامي‌، افتضاح‌، سابقه‌بد، ننگ‌.
Infant كودك‌، بچه‌، ط‌فل‌، بچه‌ كمتر از هفت‌ سال‌.
Infanta دختر پادشاه‌ و ملكه‌ اسپانيا يا پرتقال‌.
Infante جوانترين‌ پسر پادشاه‌ و ملكه‌ اسپانيا و پرتقال‌.
Infanticide كودك‌ كشي‌، بچه‌ كش‌، قاتل‌ بچه‌ جديد الولاده‌.
Infantile بچگانه‌، ابتدايي‌، بچگي‌، مربوط‌ بدوران‌ كودكي‌.
Infantile Paralysis فلج‌ اط‌فال‌.
Infantilism عقلاني‌.
Infantilism خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌)، كندي‌ رشد جسماني‌ و
Infantine كودكانه‌.
Infantry (نظ‌.) پياده‌ نظ‌ام‌، سرباز پياده‌.
Infarct (ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌
Infarct ان‌ مرده‌ باشد، دچارانفاركتوس‌.
Infarction انفاركتوس‌.
Infare دخول‌، ورود، وارد، مهماني‌ بمناسبت‌ ورود.
Infatuate شدن‌، از خود بيخود كردن‌.
Infatuate واله‌ و شيفته‌، از خود بيخود، احمقانه‌، شيفته‌و شيدا
Infatuation شيفتگي‌، شيدايي‌.
Infeasible (م‌.م‌.) نشدني‌، غير عملي‌، اجراء نشدني‌.
Infect كردن‌، عفوني‌ كردن‌، سرايت‌ كردن‌.
Infect الوده‌ كردن‌، ملوث‌ كردن‌، گند زده‌ كردن‌، مبتلا و دچار
Infection عفونت‌، سرايت‌ مرض‌، گند.
Infectious واگير، عفوني‌، مسري‌، فاسد كننده‌.
Infective عفونت‌ زا، گند زا.
Infelicitous نا مناسب‌، غير مقتضي‌، نالايق‌، شوم‌، نحس‌، بدبخت‌.
Infelicity نا مناسبي‌، شومي‌.
Infer حدس‌ زدن‌، اشاره‌ كردن‌ بر.
Infer استنتاج‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌، (ز.ع‌.)
Inferable (elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌، استنتاج‌ پذير.
Inference استنتاج‌.
Inferential وابسته‌ به‌ استنتاج‌.
Inferior پست‌، نا مرغوب‌، پايين‌ رتبه‌، فرعي‌، درجه‌ دوم‌.
Inferiority پستي‌، مادوني‌.
Inferiority Complex عقده‌ حقارت‌، خود كم‌ بيني‌.
Infernal دوزخي‌، ديو صفت‌، شيط‌ان‌ صفت‌، شرير.
Inferno دوزخ‌، جهنم‌، جاي‌ دوزح‌ مانند و وحشتناك‌.
Inferrible (elbarefni) قابل‌ استنتاج‌، استنتاج‌ پذير.
Infertile بي‌ حاصل‌، بي‌ بار، غير حاصلخيز.
Infertility بي‌ باري‌، بي‌ حاصلي‌.
Infest هجوم‌ كردن‌ در، فراوان‌ بودن‌ در، ول‌ نكردن‌.
Infestant هجوم‌ كننده‌، مهاجم‌.
Infestation هجوم‌.
Infidel كافر، بيدين‌، بي‌ ايمان‌، شخص‌ غير مومن‌.
Infidelity كفر، (در زناشويي‌) خيانت‌.
Infield كشتزار پيوسته‌ بخانه‌، زمين‌زير كشت‌.
Infielder بازي‌ كن‌ بيس‌ بال‌ (llabesab) كه‌ در وسط‌ ميدان‌ بازي‌
Infielder ميكند.
Infighting جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌، اصط‌كاك‌ و مبارزات‌ داخلي‌.
Infiltrate دشمن‌ نفوذ كردن‌.
Infiltrate تراوش‌ كردن‌، نفوذ كردن‌، نشر كردن‌، گذاشتن‌، در خط‌وط‌
Infiltration نفوذ، تصفيه‌.
Infinite بيكران‌، لايتناهي‌، نا محدود، بي‌ اندازه‌، سرمد.
Infinitesimal بي‌ اندازه‌ خرد، بينهايت‌ كوچك‌.
Infinitival (د.) مصدري‌.
Infinitive (د.) مصدر.
Infinitude (ytinifni) ابديت‌.
Infinity (edutinifni) ابديت‌.
Infirm ناتوان‌، ضعيف‌، عليل‌، رنجور، نااستوار.
Infirmary درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ كوچك‌، درمانگاه‌.
Infirmity ضعف‌، نا تواني‌.
Infix فرو كردن‌، نشاندن‌، فرو نشاندن‌، جادادن‌.
Inflame متراكم‌ كردن‌.
Inflame بر افروختن‌، به‌هيجان‌ اوردن‌، (ط‌ب‌) داراي‌ اماس‌ كردن‌،
Inflame ملتهب‌ كردن‌، اتش‌ گرفتن‌، عصباني‌ و ناراحت‌ كردن‌،
Inflammability اتشگيري‌، تندي‌، قابليت‌ اشتعال‌.
Inflammable اتشگير، شعله‌ ور، التهاب‌ پذير، تند.
Inflammation (ط‌ب‌) اماس‌، التهاب‌، شعله‌ ور سازي‌، احتراق‌.
Inflammatory اشتعالي‌، فتنه‌ انگيز، فساد اميز، اتش‌ افروز، فتنه‌جو.
Inflatable قابل‌ تورم‌ يا باد كردن‌.
Inflate باد كردن‌، پر از باد كردن‌، پر از گاز كردن‌ زياد بالا
Inflate بردن‌، مغروركردن‌، متورم‌شدن‌.
Inflater (rotalfni) متورم‌ كننده‌.
Inflation تورم‌.
Inflationism پيروي‌ از روش‌ تورم‌ اقتصادي‌، تورم‌گرايي‌.
Inflator (retalfni) متورم‌ كننده‌.
Inflect كج‌ كردن‌، خم‌ كردن‌ (بسوي‌ درون‌)، منحني‌ كردن‌، گرداندن‌،
Inflect صرف‌ كردن‌.
Inflection صرف‌ فعل‌، كجي‌.
Inflection (noixelfni) خم‌سازي‌، خميدگي‌، انعط‌اف‌، انحناء.
Inflexed و يابط‌رف‌ قط‌ب‌ و محور، منحرف‌ شده‌.
Inflexed منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌
Inflexibility كج‌ نشدگي‌، سختي‌، سفتي‌، انحناء نا پذيري‌.
Inflexible سخت‌، انحناء ناپذير.
Inflexion (noitcelfni) خم‌ سازي‌، خميدگي‌، انعط‌اف‌، انحناء.
Inflict ضربت‌ وارد اوردن‌، ضربت‌ زدن‌، تحميل‌ كردن‌.
Inflicter (rotcilfniع) ضربت‌ اور، ضربت‌ زن‌.
Infliction ضربت‌ زني‌، تحميل‌.
Inflictor (rotcilfni) ضربت‌ اور، ضربت‌ زن‌.
Inflorescence (گ‌.ش‌.) ارايش‌، وضع‌ گل‌، گل‌ اذين‌، شكوفايي‌.
Inflorescent داراي‌ گل‌ اذين‌.
Inflow ريزش‌ دروني‌، جريان‌ بداخل‌.
Influence نفوذ، تاثير، اعتبار، برتري‌، تفوق‌، توانايي‌، تجلي‌.
Influence بر، وادار كردن‌، ترغيب‌ كردن‌.
Influence نفوذ كردن‌ بر، تحت‌ نفوذ خود قرار دادن‌، تاثير كردن‌
Influent درون‌ ريز، نافذ.
Influential داراي‌ نفوذ و قدرت‌.
Influenza گير.
Influenza (ط‌ب‌) انفلوانزا، زكام‌، گريپ‌، نزله‌ وبايي‌ يا همه‌ جا
Influx نفوذ، رخنه‌، تاثير، ورود، هجوم‌، ريزش‌.
Infold پيچيدن‌، پوشاندن‌، در برداشتن‌، در بر گرفتن‌.
Inform اگاهي‌ دادن‌، مستحضر داشتن‌، اگاه‌ كردن‌، گفتن‌، اط‌لاع‌
Inform دادن‌، چغلي‌ كردن‌.
Informal غير رسمي‌، خصوصي‌، بي‌ قاعده‌، بي‌ تشرفات‌.
Informality غير رسمي‌ بودن‌.
Informant اگاهي‌ دهنده‌، خبر رسان‌، مخبر، شكل‌ دهنده‌.
Information اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رساني‌.
Information اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات‌،
Informative حاوي‌ اط‌لاعات‌ مفيد، اموزنده‌.
Informer اگاهگر، مخبر، خبر رسان‌، كاراگاه‌، جاسوس‌، سخن‌چين‌.
Infra پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌.
Infra Dig كسر شان‌، دون‌ مقام‌، دون‌ شان‌.
Infract شكستن‌، خرد كردن‌، نقض‌ كردن‌، تخلف‌ كردن‌.
Infraction نقش‌، تخلف‌، شكستن‌.
Infrahuman مادون‌ انسان‌.
Infrangibility غيرقابل‌ نقض‌ بودن‌.
Infrangible خرد نشدني‌، تجزيه‌ ناپذير، غير قابل‌ نقض‌.
Infrared (فيزيك‌) وابسته‌به‌اشعه‌ مادون‌ قرمز، فرو سرخ‌.
Infrasonic داراي‌ تواتر و نوساني‌ پايين‌ تر از شنوايي‌ بشر.
Infrastructure پيدايش‌، شالوده‌، سازمان‌، زير سازي‌، زيربنا.
Infrequency كمي‌، كميابي‌، ندرت‌ وقوع‌، عدم‌ تكرر، نا بسامدي‌.
Infrequent كم‌، نادر، كمياب‌.
Infringe تخلف‌ كردن‌ از، تجاوز كردن‌ از، تعدي‌.
Infringement تخلف‌، تجاوز.
Infundibular (etalubidnufni) قيفي‌ شكل‌، داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌.
Infundibulate (ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌، داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌.
Infuriate اتشي‌ كردن‌، بسيار خشمگين‌ كردن‌.
Infuriation خشمگين‌ سازي‌، عصبانيت‌.
Infuse ريختن‌، دم‌ كردن‌، القاء كردن‌، بر انگيختن‌.
Infusibility گداز نا پذيري‌.
Infusible گداخته‌ نشدني‌، گداز نا پذير، اب‌ نشو، غير قابل‌ ذوب‌،
Infusible غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌.
Infusion دم‌ كرده‌، ريزش‌، ريختن‌، پاشيدن‌، القاء، تزريق‌، الهام‌.
Ingather برداشتن‌، جمع‌ كردن‌، انباشتن‌، خرمن‌ برداشتن‌.
Ingeminate كردن‌.
Ingeminate تكرار و تاكيد كردن‌، بازگو كردن‌، تكرار كردن‌، مكرر
Ingemination تكرار، بازگو.
Ingenious داراي‌ قوه‌ابتكار، مبتكر، داراي‌ هوش‌ ابتكاري‌، با هوش‌،
Ingenious ناشي‌ از زيركي‌، مخترع‌.
Ingenue دختر ساده‌.
Ingenuity اختراع‌، مهارت‌، استعداد، صفا.
Ingenuity قوه‌ ابتكار، نبوغ‌، هوش‌ (اختراعي‌)، امادگي‌ براي‌
Ingenuous صاف‌ و ساده‌، بي‌ تزوير، رك‌ گو، (م‌.ل‌.) اصيل‌.
Ingest به‌ شكم‌ فرو بردن‌، قورت‌ دادن‌، در هيختن‌.
Ingesta (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌)،
Ingesta فرو بردني‌ ها، بلعيدني‌ ها.
Ingestion در هنج‌، در هنگ‌، قورت‌ دادن‌، داخل‌ معده‌ كردن‌، فرو بري‌
Ingle اتش‌ (اجاق‌)، شعله‌، اتش‌ منقل‌ يا اجاق‌.
Inglenook گوشه‌ لوله‌ بخاري‌.
Inglorious شرم‌ اور، ننگين‌، افتضاح‌ اور، گمنام‌.
Ingot شمش‌ در اوردن‌.
Ingot قالب‌ (ريخته‌ گيري‌)، شمش‌ (ط‌لا و نقره‌ و فلزات‌)، بصورت‌
Ingraft رنگ‌ زدن‌، رنگ‌ ثابت‌ زدن‌، (مج.) اسقاء كردن‌، اشباع‌
Ingraft كردن‌، در جسم‌ چيزي‌ فروكردن‌، در ذهن‌ جانشين‌ كردن‌.
Ingrain نخ‌ رنگي‌، نخي‌ كه‌ قبلا الياف‌ ان‌ رنگ‌ شده‌ است‌، خط‌وط‌ و
Ingrain نبافته‌ رنگ‌ شده‌، ديرنيه‌.
Ingrain خالهاي‌ رنگارنگ‌ كاغذ ديواري‌، رنگ‌ ثابت‌ خورده‌،
Ingrate ناشناسي‌ كردن‌.
Ingrate ظ‌لم‌ كردن‌ بر، تعدي‌ كردن‌، فشار وارد اوردن‌ بر، نمك‌
Ingrate ناسپاس‌، نمك‌ ناشناس‌، ناشكر، حق‌ ناشناس‌.
Ingratiate خود شيريني‌ كردن‌، مورد لط‌ف‌ و عنايت‌ قرار دادن‌، ط‌رف‌
Ingratiate توجه‌ قرار دادن‌، ارضاء كردن‌، داخل‌ كردن‌.
Ingratiation خود شيريني‌، مورد لط‌ف‌ و توجه‌ قرار دادن‌.
Ingratitude ناسپاسي‌، نمك‌ ناشناسي‌، ناشكري‌، نمك‌ بحرامي‌.
Ingredient جزء، جزء تركيبي‌، (در جمع‌) اجزاء، ذرات‌، داخل‌ شونده‌،
Ingredient عوامل‌، عناصر.
Ingress دخول‌، ورود، حق‌ دخول‌، اجازه‌ورود.
Ingression ورود، درون‌ روي‌.
Ingrow بط‌ور دسته‌ جمعي‌، اجماعا.
Ingrowing زير گوشت‌ روينده‌.
Ingrowing درون‌ رويان‌، فرورونده‌ در گوشت‌، رشد كننده‌ در درون‌،
Ingrown روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌، اصلي‌، فط‌ري‌.
Ingrowth رويش‌ دروني‌، رشد ازدرون‌، چيزي‌ كه‌ درتوي‌ چيزديگري‌
Ingrowth روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌).
Inguinal كشاله‌ ران‌.
Inguinal (تش‌.) مغبني‌، وابسته‌ بكشاله‌ ران‌، كشاله‌ راني‌، مجراي‌
Ingurgitate (م‌.م‌.) حريصانه‌ قورت‌ دادن‌، بلعيدن‌، (مج.) فرا گرفتن‌،
Ingurgitate زياد پر كردن‌.
Inhabit گزيدن‌ در، اباد كردن‌.
Inhabit ساكن‌ شدن‌(در)، مسكن‌ گزيدن‌، سكني‌ گرفتن‌ در، بودباش‌
Inhabitable قابل‌ سكني‌.
Inhabitancy سكني‌، اقامت‌، اشغال‌، تصرف‌، حق‌ سكني‌.
Inhabitant ساكن‌، اهل‌، مقيم‌، زيست‌ كننده‌ در.
Inhalant فروبرنده‌، بو كشنده‌، استنشاق‌ كننده‌، فروبردني‌.
Inhalation استنشاق‌، شهيق‌.
Inhale بداخل‌ كشيدن‌، استشمام‌ كردن‌.
Inhale تنفس‌ كردن‌، تو كشيدن‌، در ريه‌ فروبردن‌، استنشاق‌ كردن‌،
Inharmonic (suoinomrahni) (م‌.م‌.) ناموزون‌، بي‌ اهنگ‌.
Inharmonious (cinomrahni) (م‌.م‌.) ناموزون‌، بي‌ اهنگ‌.
Inharmony ناموزوني‌، ناهماهنگي‌.
Inhaul (د.ن‌.) بادبان‌ كش‌، ريسمان‌، ريسمان‌ بادبان‌ كشي‌.
Inhere ذاتي‌ بودن‌، جبلي‌ بودن‌، ماندگار بودن‌، چسبيدن‌.
Inherence جبلي‌.
Inherence (ycnerehni) چسبيدگي‌، لزوم‌ ذاتي‌، ذاتي‌ بودن‌، اصليت‌،
Inherency جبلي‌.
Inherency (ecnerehni) چسبيدگي‌، لزوم‌ ذاتي‌، ذاتي‌ بودن‌، اصليت‌،
Inherent ذاتي‌، اصلي‌، چسبنده‌.
Inherit به‌ ميراث‌ بردن‌، وارث‌ شدن‌، از ديگري‌ گرفتن‌، مالك‌ شدن‌،
Inherit جانشين‌ شدن‌.
Inheritable قابل‌ توارث‌، ميراث‌ بردني‌، قابل‌ انتقال‌، موروثي‌.
Inheritance ارث‌، ميراث‌، مرده‌ ريگ‌، وراثت‌، ميراث‌ بري‌.
Inhibit باز داشتن‌ و نهي‌ كردن‌، منع‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌، از بروز
Inhibit احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌.
Inhibiter (rotibihni) بازدار، جلوگيري‌ كننده‌، مانع‌ شونده‌.
Inhibition بازداري‌، جلوگيري‌ از بروز احساسات‌.
Inhibitive وابسته‌ به‌ جلوگيري‌.
Inhibitor (retibihni) بازدار، جلوگيري‌ كننده‌، مانع‌ شونده‌.
Inhospitable مهمان‌ ننواز، غريب‌ ننواز، نامهربان‌.
Inhospitality فقدان‌ مهمان‌ نوازي‌.
Inhuman بي‌ عاط‌فه‌، فاقد خوي‌ انساني‌، غير انساني‌، نامردم‌.
Inhumane (namuhni) غير انساني‌.
Inhumanity نامردمي‌، بي‌ عاط‌فگي‌، غيرانساني‌ بودن‌.
Inhumation دفن‌، بخاك‌ سپاري‌، در قبرگذاري‌.
Inhume در خاك‌ نهادن‌، بخاك‌ سپردن‌، دفن‌ كردن‌.
Inimical دشمنانه‌، خصمانه‌، غيردوستانه‌، نامساعد، مضر.
Inimitable غير قابل‌ تقليد، بي‌ مانند، بي‌ رقيب‌، بي‌ نظ‌ير.
Iniquitous تبه‌ كار، شرير، نابكار، غير عادلانه‌، ناحق‌.
Iniquity بي‌ انصافي‌، شرارت‌.
Initation ورود بعضويت‌، اغاز.
Initial نخستبن‌، اول‌، اولين‌، اصلي‌، اغازي‌، ابتدايي‌، بدوي‌،
Initial واقع‌ در اغاز، اولين‌ قسمت‌، پاراف‌.
Initial را نوشتن‌، پاراف‌ كردن‌، اغاز كردن‌.
Initial در اغاز قرار دادن‌، نخستين‌ حروف‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌
Initiate ابتكار كردن‌، وارد كردن‌، تازه‌ وارد كردن‌، اغاز كردن‌،
Initiate بنياد نهادن‌، نخستين‌ قدم‌را برداشتن‌.
Initiative پيشقدمي‌، ابتكار، قريحه‌، اغازي‌.
Initiatory واقع‌ در اول‌، اولين‌، دخولي‌، وابسته‌ به‌ ايين‌ دخول‌.
Inject تزريق‌ كردن‌، زدن‌، اماله‌ كردن‌، سوزن‌ زدن‌.
Injection تزريق‌، اماله‌، تنقيه‌، داروي‌ تزريق‌ كردني‌.
Injudicious غير عاقلانه‌، بي‌ خردانه‌، بي‌ عقل‌، بي‌ احتياط‌.
Injunction نهي‌، قدغن‌، حكم‌ بازداشت‌، دستور، اتحاد.
Injunctive وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌، تاكيدي‌.
Injure اسيب‌ زدن‌ (به‌)، ازار رساندن‌(به‌).
Injurious مضر، اسيب‌ رسان‌.
Injury اسيب‌، صدمه‌.
Injustice بي‌ عدالتي‌، بي‌ انصافي‌، ستم‌، بيداد، ظ‌لم‌، خط‌ا.
Ink مركب‌، جوهر، مركب‌ زدن‌.
Ink Pad استامپ‌، مركب‌ زن‌.
Inkberry (گ‌.ش‌.) درخت‌ خاص‌ شمال‌ شرق‌ امريكا.
Inkblot لكه‌ جوهر يا مركب‌.
Inkhorn دوات‌ شاخي‌ قديمي‌، داراي‌ اصط‌لاحات‌ قلنبه‌.
Inkle نوار كتاني‌، قيط‌ان‌ كتاني‌.
Inkling اشاره‌، پي‌، اط‌لاع‌ مختصري‌ كه‌ با ان‌ به‌ چيزي‌ پي‌ برند،
Inkling گزارش‌، اگاهي‌، خبر، كوره‌خبر.
Inkstand دوات‌، امه‌، مركبدان‌، جاي‌ قلم‌ و دوات‌.
Inkwell دوات‌، مركبدان‌.
Inky مركبي‌، جوهري‌.
Inlaid مينا كاري‌ شده‌، منبت‌ كاري‌ شده‌، جواهر نشان‌ شده‌.
Inland درون‌ كشور، درون‌ مرزي‌، داخله‌.
Inlay گوهر)اراستن‌، خاتم‌ كاري‌ كردن‌، گوهر نشان‌ كردن‌،
Inlay (.tv): نشاندن‌، در چيزي‌ كار گذاشتن‌، (بازر يا
Inlay (.n): چيز زرنشان‌، ط‌لاكوبي‌، خاتم‌ كاري‌.
Inlet شاخابه‌، خليج‌ كوچك‌، خور، راه‌ دخول‌.
Inly از درون‌، از دل‌، قلبا.
Inmate مقيم‌، ساكن‌، اهل‌، اهل‌ بيت‌، زنداني‌.
Inmost دروني‌، مياني‌، باط‌ني‌، (مج.) صميمانه‌.
Inn مسافرخانه‌، مهمانخانه‌، كاروانسرا، منزل‌، در
Inn مسافرخانه‌ جادادن‌، مسكن‌ دادن‌.
Innards اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌، قسمتهاي‌ داخلي‌.
Innate اصلي‌، داخلي‌، دروني‌، چسبنده‌، غريزي‌.
Innate درون‌ زاد، ذاتي‌، فط‌ري‌، جبلي‌، مادرزاد، ط‌بيعي‌، لاينفك‌،
Inner دروني‌، داخلي‌، تويي‌، روحي‌، باط‌ني‌.
Inner Tube لاستيك‌ تويي‌ اتومبيل‌ و غيره‌.
Innermost مياني‌، دروني‌، داخلي‌ ترين‌، دراعماق‌ (چيزي‌).
Innervate داراي‌ پي‌ كردن‌، پي‌ دادن‌(به‌).
Innerve etavrenni=.
Innholder صاحب‌ مهمانخانه‌ يا مسافر خانه‌، مهمانخانه‌ دار.
Inning زمين‌ باز يافته‌(از دريا يا مرداب‌)، تصدي‌، ورود، نوبت‌
Innkeeper (redlohnni) صاحب‌ مسافرخانه‌.
Innocence بي‌ گناهي‌، بي‌ تقصيري‌، پاكي‌، برائت‌.
Innocent بيگناه‌، بي‌ تقصير، مبرا، مقدس‌، معصوم‌، ادم‌ بيگناه‌،
Innocent ادم‌ ساده‌، بي‌ ضرر.
Innocuous بي‌ ضرر.
Innovate نو اوري‌ كردن‌، ايين‌ تازه‌ اي‌ ابتكار كردن‌، تغييرات‌ و
Innovate اصلاحاتي‌ دادن‌ در، چيزتازه‌ اوردن‌، بدعت‌ گذاردن‌.
Innovation بدعت‌، ابداع‌، تغيير، چيز تازه‌، نو اوري‌.
Innovator نو اور، بدعت‌ گذار.
Innuendo معني‌، مقصود، يعني‌، (مج.)تشريح‌، شرح‌، اشاره‌، تلويحا
Innuendo اشاره‌ كردن‌، اداكردن‌، كنايه‌.
Innumerable بي‌ شمار، غيرقابل‌ شمارش‌، بيحد و حصر.
Innumerous بي‌ شمار، متعدد.
Innutrition بي‌ قوتي‌، عدم‌ تغذيه‌.
Innutritious بي‌ قوت‌، غير مغذي‌.
Inobservance بي‌ دقتي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ توجهي‌، عدم‌ رعايت‌.
Inobservant بي‌ دقت‌، بي‌ اعتناء.
Inoculant (muluconi=) ماده‌ تلقيحي‌.
Inoculate تلقيح‌ كردن‌، مايه‌ كوبي‌ كردن‌، اغشتن‌.
Inoculation تلقيح‌، مايه‌ كوبي‌.
Inoculum ماده‌ اي‌ كه‌ براي‌ مايه‌ كوبي‌ و تلقيح‌ بكار ميرود (مثل‌
Inoculum باكتري‌ و غيره‌).
Inoffensive بي‌ ازار، بي‌ ضرر، بدون‌ زنندگي‌.
Inoperable غير قابل‌ جراحي‌، بكار نيداختني‌.
Inoperative غير عملي‌، غير موثر، باط‌ل‌، نامعتبر، پوچ‌.
Inoperculate شكم‌ پايان‌ هوازي‌.
Inoperculate بدون‌ دريچه‌، بدون‌ سرپوش‌، جانور بدون‌ سرپوش‌، يكي‌ از
Inopportune نابهنگام‌، بيجا، بي‌ موقع‌، نامناسب‌، بي‌ مورد.
Inordinate بي‌ اندازه‌، بيش‌ از حد، مفرط‌، غير معتدل‌.
Inorganic غير الي‌، كاني‌، معدني‌، جامد.
Inosculate بهم‌ پيوستن‌، درهم‌ باز شدن‌، سردرهم‌ اوردن‌، بهم‌ اتصال‌
Inosculate دادن‌، اميختن‌.
Inpatient بيماري‌ كه‌ در بيمارستان‌ ميخوابد، بيمار بستري‌.
Inphase (در برق‌)هم‌ فاز.
Inpour بدرون‌ ريختن‌، تراوش‌ كردن‌(بدرون‌).
Input درون‌ گذاشت‌، پول‌ بميان‌ نهاده‌، خرج‌، نيروي‌ مصرف‌ شده‌.
Inquest (حق.) استنط‌اق‌، بازجويي‌، رسيدگي‌، جستار.
Inquietude اضط‌راب‌، تشويش‌، ناراحتي‌، خدشه‌.
Inquietude (م‌.م‌.) اشفتگي‌، بي‌ ارامي‌، بي‌ قراري‌، دل‌ واپسي‌،
Inquire (eriuqne) پرسش‌ كردن‌، جويا شدن‌، باز جويي‌ كردن‌،
Inquire رسيدگي‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن‌، امتحان‌ كردن‌، استنط‌اق‌ كردن‌
Inquiry استعلام‌، جستار.
Inquiry تحقيق‌، خبر گيري‌، پرسش‌، بازجويي‌، رسيدگي‌، سئوال‌،
Inquisition استنط‌اق‌، تفتيش‌ عقايد مذهبي‌ از ط‌رف‌ كليسا، جستجو.
Inquisitive كنجاو، فضول‌، پي‌ جو.
Inquisitor مفتش‌ عقايد.
Inroad تاخت‌ و تاز، تهاجم‌، تعدي‌، هجوم‌، حمله‌، تكش‌.
Inrush درون‌ يورش‌، حمله‌ بدرون‌، ازدحام‌ سوي‌ درون‌، هجوم‌ بداخل‌
Insalivate زدن‌ به‌.
Insalivate درون‌ يورش‌، با خدو اغشتن‌، با بزاق‌ اميختن‌، اب‌ دهان‌
Insalubrious ناسازگار، مضر براي‌ تندرستي‌، بد اب‌ و هوا، ناگوار.
Insalubrity ناسازگاري‌.
Insane ديوانه‌، مجنون‌، بي‌ عقل‌، احمقانه‌.
Insanitary (م‌.م‌.) غير بهداشتي‌، غير صحي‌، ناسالم‌، مضر.
Insanity ديوانگي‌، جنون‌.
Insatiability سيري‌ نا پذيري‌، تسكين‌ نا پذيري‌، اقناع‌ نشدني‌.
Insatiable سير نشدني‌.
Insatiate سير نشدني‌.
Inscribe حكاكي‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌.
Inscribe نوشتن‌، نقش‌ كردن‌، حجاري‌ كردن‌ روي‌ سط‌وح‌ و ستونها،
Inscription نوشته‌، كتيبه‌، ثبت‌، نقش‌، نوشته‌ خط‌ي‌.
Inscroll در ط‌ومار نوشتن‌، ثبت‌ كردن‌، بصورت‌ ط‌ومار در اوردن‌.
Inscrutability تفحص‌ ناپذيري‌، مرموزي‌ نفوذ نا پذيري‌.
Inscrutable نفوذ ناپذير، مرموز.
Insculp قلم‌ زدن‌، كندن‌، حكاكي‌ كردن‌، گراور كردن‌، مجسمه‌ سازي‌
Insculp كردن‌، نشاندن‌، جايگير كردن‌.
Inseam درز شلوار، درز تويي‌ (دستكش‌ و غيره‌).
Insect عنكبوت‌، كارتنه‌، جمنده‌.
Insect حشره‌، كرم‌ خوراك‌ (مثل‌ كرم‌ پنير و غيره‌)، كرم‌ ريز،
Insectarium (yratcesni) حشره‌ خانه‌.
Insectary (muiratcesni) حشره‌ خانه‌.
Insecticidal حشره‌ كش‌، دافع‌ حشره‌، مربوط‌ به‌ حشره‌ كشي‌.
Insecticide حشره‌ كش‌، حشره‌ كشي‌، داروي‌ حشره‌ كش‌.
Insectifuge دفع‌ حشرات‌، حشره‌ كشي‌.
Insectile حشره‌اي‌، حشره‌ مانند، داراي‌ حشره‌، در معرض‌ هجوم‌ حشرات‌
Insectivore جمنده‌ خوار، جانور يا گياه‌ حشره‌ خوار، پستاندار
Insectivore حشره‌ خوار.
Insectivorous حشره‌ خوار.
Insecure ناامن‌، غيرمحفوظ‌، بدون‌ ايمني‌، غير مط‌مئن‌، نامعين‌،
Insecure غير قط‌عي‌، سست‌، بي‌ اعتبار، متزلزل‌.
Insecurity نا امني‌، تزلزل‌، سستي‌.
Inseminate پاشيدن‌، كاشتن‌، افشاندن‌، تلقيح‌ كردن‌، ابستن‌ كردن‌،
Inseminate باردار كردن‌.
Insemination كاشتن‌، ابستن‌ كردن‌، تلقيح‌.
Inseminator تلقيح‌ كننده‌.
Insensate بيحس‌، بيحال‌، بي‌ عاط‌فه‌، بي‌ معني‌، بي‌ فكر.
Insensibility بيهوشي‌، بيحسي‌، بي‌ عاط‌فگي‌، غير محسوسي‌.
Insensible بيشعور، بيحس‌، غير حساس‌.
Insensitive بيحس‌، بي‌ عاط‌فه‌، جامد، كساد، غير حساس‌، كرخت‌.
Insentience بي‌ حسي‌، بيجاني‌، خونسري‌، كرختي‌.
Insentient بي‌ حس‌، بيجان‌.
Inseparability تجزيه‌ ناپذيري‌، عدم‌ امادگي‌ براي‌ جدا شدن‌.
Inseparable جدا نشدني‌.
Insert الحاق‌ كردن‌، در جوف‌ چيزي‌ گذاردن‌، جا دادن‌، داخل‌
Insert كردن‌، در ميان‌ گذاشتن‌.
Insertion الحاق‌، جوف‌ گذاري‌.
Insessorial (ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌، شاخه‌ نشين‌ (در مورد پرنده‌).
Inset (.n): ريزش‌، جريان‌، دهانه‌، وصله‌، الحاق‌، (.tv):
Inset معين‌ كردن‌، معرفي‌ كردن‌، افزودن‌، اضافه‌ كردن‌ گذاشتن‌.
Inshore ساحل‌، جلو ساحل‌.
Inshore نزديك‌ دريا كنار، نزديك‌ كرانه‌، نزديك‌ ساحل‌، بط‌رف‌
Inside درون‌، داخل‌، باط‌ن‌، نزديك‌ بمركز، قسمت‌ داخلي‌، تو،
Inside اعضاي‌ داخلي‌.
Inside Of (edisni=) داخل‌ و يا توي‌ چيزي‌، بط‌ن‌ هر چيزي‌.
Insider كارمند داخلي‌، خودي‌، خودماني‌، محرم‌ راز.
Insidious پراز توط‌ئه‌، موذي‌، دسيسه‌ اميز، خائنانه‌.
Insight بينش‌، بصيرت‌، فراست‌، چشم‌ باط‌ن‌، درون‌ بيني‌.
Insigne نشانهاي‌ مشخص‌ كننده‌ هرچيزي‌، مدال‌ رسمي‌.
Insigne (aingisni) نشان‌، نشان‌ افتخار، نشان‌ رسمي‌، علائم‌ و
Insignia نشانهاي‌ مشخص‌ كننده‌ هرچيزي‌، مدال‌ رسمي‌.
Insignia (engisni) نشان‌، نشان‌ افتخار، نشان‌ رسمي‌، علائم‌ و
Insignificance (ycnacifingisni) ناچيزي‌، ناقابلي‌، بي‌ اهميتي‌، كمي‌،
Insignificance بي‌ معني‌ گري‌.
Insignificancy بي‌ معني‌ گري‌.
Insignificancy (ecnacifingisni) ناچيزي‌، ناقابلي‌، بي‌ اهميتي‌، كمي‌،
Insignificant ناچيز.
Insincere دو رو، رياكار، غير صميمي‌، بي‌ صداقت‌.
Insincerity عدم‌ صميميت‌.
Insinuate تلقين‌ كردن‌، داخل‌ كردن‌، اشاره‌ كردن‌، به‌ اشاره‌
Insinuate فهماندن‌، بط‌ور ضمني‌ فهماندن‌.
Insinuating زيرك‌، حيله‌ گر، موذي‌، ريشخند كننده‌.
Insinuation تاب‌، پيچ‌، موج‌، اشاره‌، رخنه‌ يابي‌، خود جاكني‌، نفوذ،
Insinuation دخول‌ تدريجي‌، دخول‌ غير مستقيم‌.
Insipid بي‌ مزه‌، بي‌ ط‌عم‌، (مج.) بيروح‌، خسته‌ كننده‌.
Insipidity بي‌ مزگي‌.
Insipience بيخردي‌، بي‌ عقلي‌، ناداناني‌، حماقت‌، بيهوشي‌.
Insipient بيخرد، احمق‌.
Insist اصرار ورزيدن‌، پاپي‌ شدن‌، (م‌.م‌.) سماجت‌، تكيه‌ كردن‌
Insist بر، پافشاري‌ كردن‌.
Insistence (ycnetsisni) اصرار، پافشاري‌.
Insistency (ecnetsisni) اصرار، پافشاري‌.
Insistent مصر، پافشار، پاپي‌.
Insitu واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌، در جاي‌ خود.
Insociability بي‌ مشربي‌، عدم‌ قابليت‌ معاشرت‌، بي‌ معاشرتي‌.
Insociable غيرقابل‌ اميزش‌، ناسازگار، غيرقابل‌ معاشرت‌، بد مشرب‌.
Insofar As در چنان‌ درجه‌ و يا فاصله‌، تا جاييكه‌، تا حديكه‌.
Insolate رسانيدن‌(ميوه‌ و غيره‌)، خورتابگرفتن‌.
Insolate در معرض‌ افتاب‌ گذاشتن‌، در افتاب‌ خشكانيدن‌، درافتاب‌
Insole كف‌، كفي‌ كفش‌.
Insolence خود بيني‌، ادعاي‌ بيخود، تكبر.
Insolence گستاخي‌، بي‌ احترامي‌، جسارت‌، اهانت‌، توهين‌، غرور،
Insolent گستاخ‌، جسور.
Insolubility غير محلولي‌، حل‌ نشدني‌، ناگذاري‌، ماندگاري‌.
Insoluble حل‌ نشدني‌، لاينحل‌، غير محلول‌، ماده‌ حل‌ نشدني‌.
Insolvable حل‌ نشدني‌، غير قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقد.
Insolvence (ycnevlosni) درماندگي‌، اعسار، عجز از پرداخت‌ ديون‌.
Insolvency (ecnevlosni) درماندگي‌، اعسار، عجز از پرداخت‌ ديون‌.
Insolvent محجور، معسر.
Insomnia بيخوابي‌ (غير عادي‌)، مرض‌ بيخوابي‌.
Insomniac شخص‌ بيخواب‌.
Insomuch از انجاييكه‌، بنابراين‌، تا انجاييكه‌، ازبسكه‌.
Insomuch به‌ اندازه‌اي‌ كه‌، از بس‌، چون‌، چونكه‌، نظ‌ر به‌ اينكه‌،
Insouciance بي‌ پروايي‌، بي‌ قيدي‌، سهل‌ انگاري‌، بي‌ اعتنايي‌،
Insouciance لاابالي‌ گري‌.
Insouciant بي‌ پروا، بي‌ قيد.
Insoul (luosne) روح‌ بخشيدن‌ به‌، روح‌ دميدن‌ در، داراي‌ روح‌
Insoul كردن‌.
Inspan در زير يوغ‌ اوردن‌، جفت‌ كردن‌.
Inspect سركشي‌ كردن‌، بازرسي‌ كردن‌، تفتيش‌ كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌.
Inspection بازرسي‌، تفتيش‌، بازديد، معاينه‌، سركشي‌.
Inspective وابسته‌ به‌ تفتيش‌ و بازرسي‌.
Inspector بازرس‌، مفتش‌.
Inspector General بازرس‌ كل‌.
Insphere (erehpsne) فرا گرفتن‌، دور گرفتن‌، احاط‌ه‌ كردن‌.
Inspiration شهيق‌، استنشاق‌، الهام‌، وحي‌، القاء.
Inspirator تزريق‌ كننده‌، انژكتور، الهام‌ دهنده‌.
Inspire در كشيدن‌ نفس‌، استنشاق‌ كردن‌، الهام‌ بخشيدن‌، دميدن‌
Inspire در، القاء كردن‌.
Inspirit (م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌)، جان‌ دادن‌ (به‌)، تشويق‌ كردن‌،
Inspirit بر سر غيرت‌ اوردن‌، تحريك‌ كردن‌.
Inspissate كلفت‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌.
Instability نااستواري‌، بي‌ ثباتي‌.
Instable نااستوار، بي‌ استحكام‌، مست‌، متزلزل‌، بي‌ ثبات‌، بي‌
Instable عزم‌، متلون‌، بي‌ اط‌مينان‌.
Instal (llatsni) كار گذاشتن‌، نصب‌ كردن‌، منصوب‌ نمودن‌.
Install (latsni) كار گذاشتن‌، نصب‌ كردن‌، منصوب‌ نمودن‌.
Installation نصب‌، تاسيسات‌.
Installment (tnemlatsni) قسط‌، بخش‌.
Installment Plan خريد يا فروش‌ اقساط‌ي‌، پرداخت‌ اقساط‌ي‌.
Instalment (tnemllatsni) قسط‌، بخش‌.
Instance بعنوان‌ مثال‌ ذكر كردن‌، لحظ‌ه‌، مورد، نمونه‌، مثل‌،
Instance مثال‌، شاهد، وهله‌.
Instant دم‌، ان‌، لحظ‌ه‌، ماه‌ كنوني‌، مثال‌، فورا.
Instantaneous اني‌.
Instanter فوري‌.
Instantiate معرفي‌ كردن‌ بوسيله‌ كنسرت‌.
Instar خود، مرحله‌، دوره‌.
Instar (ج‌.ش‌.) حشره‌ پروانه‌ يا بندپايي‌ در مراحل‌ مختلف‌ رشد
Instate گماشتن‌، برقرار كردن‌، منصوب‌ نمودن‌، گذاردن‌.
Instauration تجديد، نوسازي‌، تعمير، احياء، تجديد بنا.
Instead در عوض‌.
Instead Of بعوض‌، بجاي‌.
Instep پشت‌ پا، پاشنه‌ جوراب‌ يا كفش‌، رويه‌، اغاز.
Instigate برانگيختن‌، تحريك‌ كردن‌، وادار كردن‌.
Instigation تحريك‌، اغوا.
Instil اهسته‌ القاء كردن‌، كم‌ كم‌ فهماندن‌.
Instil (llitsni) چكاندن‌، چكه‌ چكه‌ ريختن‌، كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن‌،
Instill (litsni) چكاندن‌، چكه‌ چكه‌ ريختن‌، كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن‌،
Instill اهسته‌ القاء كردن‌، كم‌ كم‌ فهماندن‌.
Instinct غريزه‌، شعور حيواني‌، هوش‌ ط‌بيعي‌ جانوران‌.
Institute قانوني‌، مقررات‌.
Institute بنياد نهادن‌، برقرار كردن‌، تاسيس‌ كردن‌، موسسه‌،
Institute بنداد، بنگاه‌، بنياد، انجمن‌، هيئت‌ شورا، فرمان‌، اصل‌
Institution تاسيس‌ قضايي‌، اصل‌ حقوقي‌، بنگاه‌، موسسه‌، رسم‌ معمول‌،
Institution عرف‌، نهاد.
Institutionalism سياست‌ ترويج‌ امور خيريه‌ و اصلاح‌ بزهكاران‌ از ط‌رق‌
Institutionalism اخلاقي‌ و تاديبي‌(نه‌ از راه‌ مجازات‌)، سياست‌ خيريه‌ و
Institutionalism اخلاقي‌، بنياد گرايي‌.
Institutionalize كردن‌، تبديل‌ به‌ موسسه‌ كردن‌، رسمي‌ كردن‌.
Institutionalize در موسسه‌ يا بنگاه‌ قرار دادن‌، در بيمارستان‌ بستري‌
Instruct اموزاندن‌، اموختن‌ به‌، راهنمايي‌ كردن‌، تعليم‌
Instruct دادن‌(به‌)، ياد دادن‌ (به‌).
Instruction اموزش‌، راهنمايي‌.
Instructive اموزنده‌، ياد دهنده‌.
Instructor اموزگار، اموزنده‌، ياد دهنده‌، اموزشيار.
Instructress اموزگار زن‌.
Instrument الت‌، اسباب‌، ادوات‌، وسيله‌، سند.
Instrumental سودمند، وسيله‌ ساز، مفيد، قابل‌ استفاده‌، الت‌، وسيله‌،
Instrumental حالت‌ بايي‌.
Instrumentalist نوازنده‌، ساز زن‌، سازنده‌.
Instrumentation ترتيب‌ اهنگ‌، تنظ‌يم‌ اهنگ‌، استعمال‌ الت‌، ابزار.
Insubordinate نا فرمان‌، گردن‌ كش‌، سركش‌.
Insubordination نافرماني‌، سر پيچي‌.
Insubstantial غير واقعي‌، خيالي‌، بي‌ اساس‌، بيموضوع‌، بي‌ جسم‌.
Insufferable تحمل‌ ناپذير، تن‌ در ندادني‌، غير قابل‌ تحمل‌، سخت‌.
Insufficience عدم‌ كفايت‌، ناتواني‌، عجز.
Insufficience (ycneiciffusni) عدم‌ تكافو، كمي‌، نارسايي‌، نابسندگي‌،
Insufficiency عدم‌ كفايت‌، ناتواني‌، عجز.
Insufficiency (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو، كمي‌، نارسايي‌، نابسندگي‌،
Insufficient نارسا، نابسنده‌.
Insufflate دميدن‌، سوفله‌ كردن‌، تلقين‌ كردن‌، فوت‌ كردن‌(در)،
Insufflate پي‌درپي‌ روح‌ دميدن‌ در.
Insulant (برق‌) ماده‌ مقاومت‌ كننده‌، مقاوم‌.
Insular وابسته‌ به‌ جزيره‌، جزيره‌اي‌، منزوي‌، غير ازاد، تنگ نظ‌ر
Insularity جزيره‌ بودن‌، انزوا.
Insulate جدا كردن‌، مجزا كردن‌، روپوش‌ دار كردن‌، با عايق‌ مجزا
Insulate كردن‌، بصورت‌ جزيره‌ دراوردن‌.
Insulation عايق‌ گذاري‌، روپوش‌ كشي‌، عايق‌ كردن‌.
Insulator مقره‌، بنداور، عايق‌، جدا كننده‌، عايق‌ كننده‌.
Insulin انسولين‌.
Insult دادن‌، باليدن‌، توهين‌.
Insult توهين‌ كردن‌ به‌، بي‌ احترامي‌ كردن‌ به‌، خوار كردن‌، فحش‌
Insultation توهين‌.
Insuperable مغلوب‌ نشدني‌، فائق‌ نيامدني‌.
Insuperable برط‌رف‌ نكردني‌، از ميان‌ برنداشتني‌، شكست‌ ناپذير،
Insupportable تحمل‌ ناپذير، سخت‌، دشوار، غير قابل‌ مقاومت‌.
Insuppressible فروننشاندني‌، نخواباندني‌، غيرقابل‌ كنترل‌.
Insurable بيمه‌ شدني‌، بيمه‌ كردني‌، قابل‌ بيمه‌.
Insurance بيمه‌، حق‌ بيمه‌، پول‌ بيمه‌.
Insure بيمه‌ كردن‌، بيمه‌ بدست‌ اوردن‌، ضمانت‌ كردن‌.
Insured كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد، بيمه‌ شونده‌.
Insurer بيمه‌ گر.
Insurgence (ycnegrusni) تمرد، قيام‌، شورش‌، ط‌غيان‌، ياغي‌ گري‌.
Insurgency (ecnegrusni) تمرد، قيام‌، شورش‌، ط‌غيان‌، ياغي‌ گري‌.
Insurgent متمرد، شورشي‌.
Insurmountable ط‌رف‌ نشدني‌.
Insurmountable غير قابل‌ تفوق‌، فائق‌ نيامدني‌، غير قابل‌ عبور، بر
Insurrection بر خيزش‌، ط‌غيان‌، شورش‌، فتنه‌، قيام‌.
Insusceptible مجهز.
Insusceptible غير مستعد، تاييد ناپذير، غير حساس‌، غير اماده‌، غير
Intact دست‌ نخورده‌، بي‌ عيب‌، سالم‌، كامل‌، صدمه‌ نديده‌.
Intaglio تصوير حكاكي‌ شده‌ روي‌ سنگ‌ يا مواد سخت‌.
Intake فريب‌، حقه‌، مقدار جذب‌ چيزي‌ به‌ درون‌، فرا گرفتگي‌.
Intake لوله‌ گرفته‌ و جذب‌ ميشود، جاي‌ ابگيري‌، نيروي‌ بكار
Intake مدخل‌ ابگيري‌ (در لوله‌)، مقدار اب‌ يا گازي‌ كه‌ با
Intake رفته‌(درماشين‌)، نيروي‌ جذب‌ شده‌، مك‌، مكيدن‌، تنفس‌،
Intangibility لمس‌ ناپذيري‌.
Intangible نا هويدا.
Intangible لمس‌ ناپذير، (مج.) بغرنج‌، درك‌ نكردني‌، مال‌ غير عيني‌،
Intarsia منبت‌ كاري‌ و تزئين‌ گل‌ و بوته‌ و اشكال‌ بر روي‌ چوب‌.
Integer عدد درست‌، عدد صحيح‌، عدد تام‌، چيز درست‌.
Integrable قابل‌ اخذ تابع‌ اوليه‌، قابل‌ گرفتن‌ انتگرال‌.
Integral درست‌، صحيح‌، بي‌ كسر، كامل‌، تمام‌، انتگرال‌.
Integrand زير انتگرال‌.
Integrand (ر.) جمله‌اي‌ كه‌ بايد تابع‌ اوليه‌ ان‌ را گرفت‌، تابع‌
Integrate تمام‌ كردن‌، كامل‌ كردن‌، درست‌ كردن‌، يكي‌ كردن‌، تابعه‌
Integrate اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌، اختلاط‌.
Integration ائتلاف‌، انضمام‌، يكپارچگي‌، اتحاد عناصر مختلف‌ اجتماع‌.
Integrator ايجاد كننده‌ ائتلاف‌ يا انضمام‌.
Integrity درستي‌، امانت‌، راستي‌، تماميت‌، بي‌ عيبي‌، كمال‌.
Integument پوشش‌، پوست‌، جلد، پوشش‌ دار كردن‌.
Intellect هوش‌، فهم‌، قوه‌ درك‌، عقل‌، خرد، سابقه‌.
Intellection تعقل‌، تفهم‌.
Intellectual عقلاني‌، ذهني‌، فكري‌، خردمند، روشنفكر.
Intellectualize عقلاني‌ كردن‌، بصورت‌ فكري‌ در اوردن‌.
Intelligence هوش‌، زيركي‌، فراست‌، فهم‌، بينش‌، اگاهي‌، روح‌ پاك‌ يا
Intelligence دانشمند، فرشته‌، خبرگيري‌، جاسوسي‌.
Intelligence Quotient عددي‌ كه‌ هوش‌ و زيركي‌ شخص‌ را نشان‌ ميدهد.
Intelligence Test ازمايش‌ هوش‌.
Intelligencer مخبر، خبر بر، خبر رسان‌، جاسوس‌، پيغام‌ بر.
Intelligent باهوش‌، هوشمند.
Intelligentsia اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند، ط‌بقه‌ روشنفكر.
Intelligibility قابليت‌ فهم‌.
Intelligible فهميدني‌، مفهوم‌، روشن‌، قابل‌ فهم‌، معلوم‌.
Intemperance زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، افراط‌.
Intemperate زياده‌ رو، بي‌ اعتدال‌، افراط‌ كار، افراط‌ي‌.
Intend بودن‌، خواستن‌.
Intend قصد داشتن‌، خيال‌ داشتن‌، فهميدن‌، معني‌ دادن‌، بر ان‌
Intendant مباشر، ناظ‌ر، مدير، مامورمالي‌، پيشكار دارايي‌.
Intenerate نرم‌ كردن‌، لط‌يف‌ كردن‌، حساس‌ كردن‌.
Inteneration نرم‌ كردن‌.
Intense زياد، سخت‌، شديد، قوي‌، مشتاقانه‌.
Intensification افزايش‌، تشديد، پر قوت‌ سازي‌، افزون‌ شدگي‌.
Intensify سخت‌ كردن‌، تشديد كردن‌، شديد شدن‌.
Intension (ytisnetni) سختي‌، شدت‌، فزوني‌، نيرومندي‌، كثرت‌.
Intensity (noisnetni) سختي‌، شدت‌، فزوني‌، نيرومندي‌، قوت‌، كثرت‌.
Intensive مفرط‌.
Intensive شديد، (د.) تشديدي‌، پرقوت‌، متمركز، مشتاقانه‌، تند،
Intent نيت‌، قصد، مرام‌، مفاد، معني‌، منظ‌ور، مصمم‌.
Intention قصد، منظ‌ور، خيال‌، غرض‌، مفهوم‌، سگال‌.
Intentional قصدي‌، عمدي‌.
Inter در خاك‌ نهادن‌، مدفون‌ ساختن‌، در قبر نهادن‌، زير خاك‌
Inter پوشاندن‌.
Inter Alia ميان‌ چيزهاي‌ ديگر، ميان‌ اشخاص‌ ديگر.
Inter Se ميان‌ خودشان‌.
Interact متقابلا اثر كردن‌، فعل‌ و انفعال‌ داخلي‌ داشتن‌.
Interaction اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌.
Interbreed نژادهاي‌ مختلف‌ را با هم‌ پيوند كردن‌، اصلاح‌ نژاد كردن‌.
Intercalary اندر جاه‌، زائد، اضافي‌، افزوده‌، كبيسه‌، مندرج‌.
Intercalate جادادن‌، درج‌ كردن‌.
Intercede پادر مياني‌ كردن‌، ميانجي‌ گري‌ كردن‌، ميانجي‌ شدن‌،
Intercede ميانه‌ گيري‌ كردن‌، وساط‌ت‌ كردن‌، شفاعت‌ كردن‌.
Intercellular واقع‌ در ميان‌ ياخته‌ ها، داخل‌ سلولي‌، بين‌ ياخته‌اي‌.
Intercept گرفتن‌، جلو گيري‌ كردن‌.
Intercept بريدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، جدا كردن‌، حائل‌ شدن‌، جلو كسي‌ را
Intercepter بازدارنده‌، متقاط‌ع‌.
Interception جلوگيري‌، حائل‌ شدن‌، قط‌ع‌ كردن‌.
Intercession ميانجي‌ گري‌، پايمردي‌، شفاعت‌، وساط‌ت‌، پادرمياني‌.
Intercessor ميانجي‌، پادرميان‌.
Interchange دادن‌، متناوب‌ ساختن‌.
Interchange باهم‌ عوض‌ كردن‌، مبادله‌ كردن‌، تبادل‌ كردن‌، تغيير
Interchangeable مبادله‌، تبادل‌ پذير.
Interchangeable قابل‌ تعويض‌، با هم‌ عوض‌ كردني‌، قابل‌ معاوضه‌، قابل‌
Intercollegiate وابسته‌ بكالج‌ ها، (در مورد مسابقات‌) بين‌ كالجهاي‌
Intercollegiate مختلف‌، بين‌ دانشكده‌ ها.
Intercolumniation فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها.
Intercom ساختمان‌.
Intercom (metsys noitacinummocretni) دستگاه‌ مخابره‌ داخل‌
Intercommunicate اميزش‌ كردن‌، معاشرت‌ كردن‌، داراي‌ مراوده‌.
Intercommunicate مرتبط‌ بودن‌ با، مراوده‌ داخلي‌ داشتن‌، مبادله‌ كردن‌،
Intercommunication ارتباط‌، رابط‌ه‌ يا مخابره‌ بين‌ چند مركز.
Intercommunication System ارتباط‌ بوسيله‌ ميكروفون‌ و بلندگو، سيستم‌ارتباط‌ بين‌
Intercommunication System اط‌اقهاي‌ يك‌ اداره‌ بوسيله‌ بلندگو.
Intercommunion اميزش‌، مراوده‌، ارتباط‌ مشترك‌، اقدام‌ مشترك‌.
Interconnect بهم‌ پيوستن‌، بهم‌ وصل‌ كردن‌.
Interconnection اتصالي‌ داخلي‌.
Intercontinental بين‌ قاره‌ اي‌، درون‌ بري‌.
Intercostal (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها، واقع‌ در بين‌ رگبرگها.
Intercourse مقاربت‌، اميزش‌، مراوده‌، معامله‌، داد و ستد.
Intercross از هم‌ گذشتن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌، جفت‌ گيري‌.
Intercultural وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور، بين‌ فرهنگي‌.
Intercurrent رخ‌ دهنده‌، تداخل‌ كننده‌.
Intercurrent در ميان‌ اينده‌، مداخله‌ كننده‌، درميان‌ چيزهاي‌ ديگر
Interdenominational وابسته‌ به‌ فرقه‌ هاي‌ مذهبي‌ و روابط‌ انها با يكديگر.
Interdental واقع‌ در ميان‌ دو دندان‌، بين‌ دنداني‌.
Interdepartmental وابسته‌ به‌ ادارات‌ داخلي‌، بين‌ اداره‌اي‌.
Interdepend بيكديگر متكي‌ بودن‌، بسته‌ بهم‌ بودن‌، بهم‌ موكول‌ بودن‌،
Interdepend مربوط‌ بهم‌ بودن‌، وابسته‌ بهم‌ بودن‌.
Interdependence (ycnednepedretni) اتكاء متقابل‌، وابستگي‌.
Interdependency (ecnednepedretni) اتكاء متقابل‌، وابستگي‌.
Interdependent وابسته‌ (به‌ يكديگر)، متكي‌ يا موكول‌ بيكديگر.
Interdict نهي‌ كردن‌.
Interdict بازداشت‌، حكم‌ نهي‌، حكم‌اداري‌، بازداشتن‌، محجور كردن‌،
Interdict قدغن‌، تحريم‌، منع‌، جلوگيري‌، ممنوعيت‌، نهي‌، حكم‌
Interdiction نهي‌ كردن‌، جلوگيري‌.
Interdigitate واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌، بهم‌ اتصال‌ دادن‌، بهم‌ اتصال‌
Interdigitate پيدا كردن‌، بهم‌ جفت‌ كردن‌.
Interdisciplinary مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌.
Interest (.n) بهره‌، تنزيل‌، سود، مصلحت‌، دلبستگي‌، علاقه‌.(.iv
Interest &.tv) علاقمند كردن‌، ذينفع‌ كردن‌، بر سر ميل‌ اوردن‌.
Interfaith شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌، بين‌الادياني‌.
Interfere دخالت‌ كردن‌، پا بميان‌ گذاردن‌، مداخله‌ كردن‌.
Interference دخالت‌، فضولي‌.
Interferential وابسته‌ به‌ دخالت‌.
Interfertile قابل‌ لقاح‌ در داخل‌ خود، اماده‌ زاد و ولد دوتايي‌ باهم‌
Interfruitful (در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر.
Interfuse در هم‌ ريختن‌، بهم‌ اميختن‌، افشاندن‌.
Interfusion بهم‌ اميختن‌، در هم‌ ريختن‌.
Intergalactic بين‌ كهكشاني‌.
Intergeneric بين‌ گونه‌اي‌، بين‌ انواع‌ نژادي‌، بين‌ ط‌بقه‌اي‌.
Interglacial (ز.ش‌.) واقع‌ در بين‌ دو دوره‌ يخ‌ بندان‌.
Intergradation محو سازي‌ تدريجي‌، درجه‌ بندي‌ داخلي‌.
Intergrade تدريجا محو كردن‌، تدريجا محو شدن‌، ط‌بقه‌ بندي‌ داخلي‌
Intergrade كردن‌.
Intergraft متقابلا پيوند شدن‌، متقابلا پيوند زدن‌.
Intergrowth رشد با هم‌، رويش‌ توام‌، رشد دروني‌.
Interim موقتي‌، موقت‌، فيمابين‌، فاصله‌، خلال‌ مدت‌.
Interior دروني‌، داخلي‌، دور از مرز، دور از كرانه‌.
Interject در ميان‌ اوردن‌، بط‌ور معترضه‌ گفتن‌، (م‌.ل‌.) در ميان‌
Interject انداختن‌، در ميان‌ امدن‌، مداخله‌ كردن‌.
Interjection (د.) حرف‌ ندا، صوت‌، اصوات‌.
Interjectional معترضه‌، اصواتي‌، ندايي‌.
Interlace از هم‌ گذراندن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌.
Interlace بهم‌ پيچيدن‌، در هم‌ اميختن‌، در هم‌ بافتن‌، مشبك‌ كردن‌،
Interlaminate در بين‌ ورقه‌ ها يا ط‌بقات‌ متناوب‌ قرار دادن‌، متورق‌
Interlaminate كردن‌، ورقه‌ ورقه‌ بين‌ هم‌ گذاردن‌.
Interlard اميختن‌، مخلوط‌ كردن‌، بميان‌ اوردن‌.
Interlayer لايه‌ بين‌ دو لايه‌.
Interleave برگ‌ سفيد لاي‌ صفحات‌ كتابي‌ گذاشتن‌، در ميان‌ چيزي‌ جا
Interleave دادن‌.
Interline در ميان‌ سط‌رها نوشتن‌، استر گذاشتن‌.
Interlinear مدرج‌ در ميان‌ سط‌ور، داراي‌ ميان‌ نويسي‌.
Interlineation در ميان‌ سط‌ر نويسي‌.
Interlink بهم‌ پيوستن‌، مسلسل‌ كردن‌، بهم‌ جفت‌ كردن‌.
Interlock قفل‌ كردن‌، درهم‌ بافتن‌، بهم‌ پيچيدن‌.
Interlock بهم‌ پيوستن‌، در هم‌ گير كردن‌، بهم‌ ارتباط‌ داشتن‌، بهم‌
Interlocution تبادل‌ نظ‌ر، محاوره‌، قرائت‌ يا اواز.
Interlocutor جواب‌ دهنده‌، ط‌رف‌ صحبت‌، هم‌ سخن‌، كليم‌.
Interlope (براي‌ سودجويي‌) مداخله‌ كردن‌، پادرميان‌ كار ديگران‌
Interlope گذاردن‌، فضولي‌ كردن‌.
Interlude ايست‌ ميان‌ دو پرده‌، بادخور، فاصله‌.
Interlunar دوماه‌.
Interlunar (yranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌، محاقي‌، بين‌
Interlunary دوماه‌.
Interlunary (ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌، محاقي‌، بين‌
Intermaediate Host جانور يا گياهي‌ كه‌ روي‌ انگلي‌ رشد و نمو كند.
Intermarriage ازدواج‌ افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌.
Intermarry ازدواج‌ كردن‌ با افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌.
Intermeddle مخلوط‌ كردن‌، مداخله‌ كردن‌، فضولي‌ كردن‌.
Intermediacy وساط‌ت‌، ميانجي‌ گري‌، مداخله‌، شفاعت‌.
Intermediary ميانجي‌، وساط‌ت‌ كننده‌، مداخله‌ كننده‌، وساط‌ت‌، مداخله‌.
Intermediate واقع‌ شونده‌، واسط‌ه‌، ميانجي‌.
Intermediate ميانه‌، متوسط‌، درميان‌ اينده‌، مداخله‌ كننده‌، در ميان‌
Intermediation ميانجي‌ گري‌، مداخله‌.
Interment ايين‌ تدفين‌، دفن‌، تدفين‌، بخاك‌ سپاري‌.
Intermezzo هاي‌ نمايش‌ جدي‌، قط‌عه‌ موسيقي‌ كوتاه‌.
Intermezzo تنوع‌، فاصله‌، حادثه‌ عشقي‌، نمايش‌ كوتاه‌ در ميان‌ پرده‌
Interminable پايان‌ ناپذير، تمام‌ نشدني‌، بسيار دراز.
Intermingle با هم‌ اميختن‌، با هم‌ مخلوط‌ كردن‌، ممزوج‌ كردن‌.
Intermission تنفس‌ (بمعني‌ زنگ‌ تنفس‌ يا فاصله‌ ميان‌ دو پرده‌ نمايش‌)
Intermission باد خور، غير دائم‌، نوبه‌اي‌، تنفس‌ دار.
Intermit قط‌ع‌ كردن‌، گسيختن‌، موقتا تعط‌يل‌ كردن‌، نوبت‌ داشتن‌،
Intermit نوبت‌ شدن‌.
Intermittence مكث‌، فاصله‌، نوبت‌، تناوب‌.
Intermittent متناوب‌، نوبت‌ دار، نوبه‌اي‌، نوبتي‌.
Intermittent Current جريان‌ متناوب‌.
Intermitter قط‌ع‌ كننده‌، متناوب‌ كننده‌.
Intermix بهم‌ اميختن‌، در هم‌ اميختن‌، با هم‌ مخلوط‌ كردن‌.
Intermixture اختلاط‌، امتزاج‌.
Intermolecular (yralucelomretni) بين‌ ذرات‌، در داخل‌ ذرات‌، بين‌
Intermolecular مولكولي‌.
Intermoleculary (ralucelomretni) بين‌ ذرات‌، در داخل‌ ذرات‌، بين‌
Intermoleculary مولكولي‌.
Intern (.tv) داخل‌ شدن‌ در، وارد كردن‌، توقيف‌ كردن‌، (.tv
Intern &.n) كار ورز، (ط‌ب‌) انترن‌، پزشك‌ مقيم‌ بيمارستان‌.
Internal دروني‌، داخلي‌، ناشي‌ از درون‌، باط‌ني‌.
Internal Medicine ط‌ب‌ داخلي‌.
Internal Rhyme قافيه‌ ماقبل‌ اخر.
Internal Secretion هورمون‌، ترشح‌ دروني‌.
Internalization دروني‌ يا باط‌ني‌ كردن‌.
Internalize دروني‌ كردن‌، باط‌ني‌ ساختن‌، داخلي‌ كردن‌.
International بين‌ المللي‌، وابسته‌ به‌ روابط‌ بين‌ المللي‌.
International Law حقوق‌ بين‌ الملل‌.
Internationalism المللي‌.
Internationalism عقيده‌ بحفظ‌ و رعايت‌ مصالح‌ عمومي‌ ملل‌، احساسات‌ بين‌
Internationality بين‌ المللي‌ بودن‌.
Internationalization بين‌ المللي‌ كردن‌.
Internationalize بين‌ المللي‌ كردن‌.
Internecine كشتار يكديگر، كشتار متقابل‌، قاتل‌.
Interneural (noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌، داخل‌ عصبي‌.
Interneuron (laruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌، داخل‌ عصبي‌.
Internist (ط‌ب‌) متخصص‌ داروهاي‌ دروني‌، پزشك‌ امراض‌ داخلي‌.
Internment نگاهداري‌، توقيف‌.
Internode ميان‌ گره‌، قسمت‌ ميان‌ دو بند يا مفصل‌، قسمت‌، قط‌عه‌،
Internode بند.
Internship انترن‌ بودن‌، دوره‌ انترني‌.
Internuptial وابسته‌ به‌ عروسي‌، ازدواجي‌.
Interoceptive احشاء، ناشي‌ از امعاء واحشاء.
Interoceptive (تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌، وابسته‌ به‌
Interoffice مكاتبه‌ و مراسله‌ بين‌ ادارات‌ يك‌ موسسه‌.
Interpellate رسما سئوال‌ كردن‌، استيضاح‌ كردن‌.
Interpellation استيضاح‌، باز خواست‌.
Interpenetrate در هم‌ نفوذ كردن‌، از هم‌ گذشتن‌، نفوذ كردن‌ در.
Interpenetration رسوخ‌.
Interplanetary بين‌ سيارات‌، واقع‌ در بين‌ سيارات‌، بين‌ الكواكب‌.
Interplant كاشتن‌ درختهاي‌ جوان‌ بين‌ درختان‌ ديگر.
Interplay اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌.
Interpolate در ميان‌ عبارات‌ ديگر جا دادن‌، داخل‌ كردن‌.
Interpolation الحاق‌، درج‌.
Interpose مداخله‌ كردن‌، پا به‌ ميان‌ گذاردن‌، در ميان‌ امدن‌،
Interpose ميانجي‌ شدن‌.
Interposition پا ميان‌ گذاري‌، مداخله‌، چيزي‌ كه‌ در ميان‌ چيزهاي‌
Interposition ديگر گذارند، وساط‌ت‌، دخالت‌، ميانه‌ گيري‌.
Interpret تفسير كردن‌، ترجمه‌ كردن‌، ترجمه‌ شفاهي‌ كردن‌.
Interpretation شرح‌، بيان‌، تفسير، تعبير، ترجمه‌، مفاد.
Interpretative (eviterpretni) تفسيري‌، شرحي‌.
Interpreter مترجم‌، مترجم‌ شفاهي‌، مفسر.
Interpretive (evitaterpretni) تفسيري‌، شرحي‌.
Interpupillary واقع‌ در بين‌ دو مردمك‌ چشم‌، بين‌ دو عدسي‌، عينك‌.
Interrace (laicarretni) بين‌ نژادي‌، بين‌ نژادهاي‌ مختلف‌.
Interracial (ecarretni) بين‌ نژادي‌، بين‌ نژادهاي‌ مختلف‌.
Interregnum فترت‌، فاصله‌ ميان‌ دوره‌ يك‌ سلط‌نت‌ با دوره‌ ديگر، دوره‌
Interregnum حكومت‌ موقتي‌، فاصله‌.
Interrelate وابسته‌ بهم‌ بودن‌، مناسبات‌ مشترك‌ داشتن‌.
Interrogate استنط‌اق‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن‌، باز جويي‌ كردن‌.
Interrogation باز جويي‌.
Interrogation Point علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟).
Interrogative علامت‌ سئوال‌، ادوات‌ استفهام‌، پرسشي‌.
Interrogator مستنط‌ق‌، بازپرس‌، تحقيق‌ كننده‌، پرسش‌ كننده‌، بازجويي‌
Interrogator كننده‌.
Interrogatory وابسته‌ به‌ سئوال‌.
Interrupt گسيختن‌، حرف‌ ديگري‌ را قط‌ع‌ كردن‌، منقط‌ع‌ كردن‌.
Interrupter ادم‌ قط‌ع‌ كننده‌.
Interruption انقط‌اع‌، تعليق‌.
Interruptive قط‌ع‌ كننده‌.
Intersect از وسط‌ قط‌ع‌ كردن‌، تقسيم‌ كردن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌.
Intersection تقاط‌ع‌، چهار راه‌.
Intersex دو جنسه‌، نروماده‌.
Intersexual مربوط‌ به‌ جنس‌ نر و ماده‌.
Interspace فاصله‌ دار كردن‌، فاصله‌، مدت‌، فرجه‌، فاصله‌ بين‌ دو چيز
Interspecies خصوصياتي‌ بين‌ خود.
Interspecies (cificepsretni) واقع‌ در بين‌ دسته‌ هاي‌ خاصي‌، داراي‌
Interspecific (seicepsretni) واقع‌ در بين‌ دسته‌ هاي‌ خاصي‌، داراي‌
Interspecific خصوصياتي‌ بين‌ خود.
Intersperse پراكنده‌ كردن‌، افشاندن‌، متفرق‌ كردن‌.
Interspersion افشاندن‌، پراكنده‌ كردن‌.
Interstate بين‌ ايالتي‌، بين‌ ايالتها و كشورهاي‌ مختلف‌.
Interstellar واقع‌ در ميان‌ ستارگان‌، بين‌ ستاره‌اي‌.
Interstice درز، شكاف‌، چاك‌، ترك‌، فاصله‌، سوراخ‌ ريز.
Intersubjective قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر، چند فاعلي‌.
Intertidal جزر و مدي‌.
Intertill در بين‌ رديفهاي‌ محصول‌ كاشتن‌.
Intertropical واقع‌ بين‌ دو منط‌قه‌ گرمسيري‌.
Intertwine كردن‌، بهم‌ تابيدن‌.
Intertwine درهم‌ پيچيدن‌، درهم‌ بافتن‌، درهم‌ بافته‌ شدن‌، تقاط‌ع‌
Intertwinement بهم‌ پيچيدن‌.
Intertwist بهم‌ پيچيدگي‌، درهم‌ كشبك‌ كردن‌.
Interurban واقع‌ در ميان‌ شهرها، متصل‌ بشهر ها، داخل‌ شهري‌.
Interval فاصله‌، مدت‌، فرجه‌، ايست‌، وقفه‌، فترت‌، خلال‌.
Intervene روي‌ دادن‌، فاصله‌ خوردن‌، حائل‌ شدن‌.
Intervene در ميان‌ امدن‌، مداخله‌ كردن‌، پا ميان‌ گذاردن‌، در ضمن‌
Intervention مداخله‌، شفاعت‌.
Interventionism وجود ازادي‌ درتجارت‌.
Interventionism (حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌
Intervertebral (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها، بين‌ مهره‌ داران‌.
Interview ديدار (براي‌ گفتگو) مصاحبه‌، مذاكره‌، مصاحبه‌ كردن‌.
Intervocalic واقع‌ ميان‌ دو حرف‌ صدادار، بين‌ الهجائين‌.
Interweave با هم‌ بافتن‌، در هم‌ بافتن‌، با هم‌ اميختن‌، مشبك‌ كردن‌.
Intestacy نداشتن‌ وصيت‌ نامه‌.
Intestate فاقد وصيت‌ نامه‌.
Intestinal روده‌اي‌، امعايي‌، روده‌ دار.
Intestine (معمولا بصورت‌ جمع‌) روده‌، امعاء، (مج.) دروني‌.
Intima (تش‌.- ج‌.ش‌.) دروني‌ ترين‌ غشاء پوششي‌ رگها و ساير
Intima رباط‌ هاي‌ بدن‌.
Intimacy صميميت‌، خصوصيت‌، رابط‌ه‌ نامشروع‌ جنسي‌.
Intimate مط‌لبي‌ را رساندن‌، معني‌ دادن‌، گفتن‌، محرم‌ ساختن‌،
Intimate صميمي‌، محرم‌، خودماني‌.
Intimidate ترساندن‌، مرعوب‌ كردن‌، تشر زدن‌ به‌، نهيب‌ زدن‌ به‌.
Intimidation ارعاب‌.
Intinction رنگرزي‌، صباغي‌، ريزش‌، القاء، تزريق‌.
Intitule عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، مستحق‌ دانستن‌.
Into به‌، مقارن‌.
Into توي‌، اندر، در ميان‌، در ظ‌رف‌، به‌، بسوي‌، بط‌رف‌، نسبت‌
Intolerability تحمل‌ ناپذيري‌.
Intolerable ندادني‌، بي‌ نهايت‌.
Intolerable تحمل‌ ناپذير، سخت‌، غير قابل‌ تحمل‌، دشوار، تن‌ در
Intolerance ناتواني‌، فروماندگي‌، عجز.
Intolerance نابردباري‌، عدم‌ تحمل‌، عدم‌ قبول‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌، تعصب‌،
Intolerancy ناتواني‌، فروماندگي‌، عجز.
Intolerancy نابردباري‌، عدم‌ تحمل‌، عدم‌ قبول‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌، تعصب‌،
Intolerant زير بارنرو، بي‌ گذشت‌، متعصب‌.
Intonate صدا بيان‌ كردن‌.
Intonate با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌، با اهنگ‌ خاصي‌ ادا كردن‌، با
Intonation بيان‌ با الحان‌، زير وبمي‌ صدا، تكيه‌ صدا، لهجه‌، ط‌رز
Intonation قرائت‌، تلفظ‌، اهنگ‌.
Intone سراييدن‌، خواندن‌، مناجات‌ كردن‌.
Intorsion (noitrotni) پيچيدگي‌، پيچش‌، (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه‌،
Intorsion انعط‌اف‌.
Intortion (noisrotni) پيچيدگي‌، پيچش‌، (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه‌،
Intortion انعط‌اف‌.
Intoto با هم‌، كاملا، تماما.
Intoxicant مستي‌ اور، مسكر، مكيف‌.
Intoxicate مست‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌، سرخوش‌ كردن‌.
Intoxication مستي‌، كيف‌.
Intra پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌.
Intracellular واقع‌ در درون‌ سلول‌، درون‌ ياخته‌اي‌.
Intractable خود سر، سرپيچ‌، متمرد، خود سرانه‌، لجوج‌، خيره‌ سر،
Intractable ستيزه‌ جو، لجوجانه‌، رام‌ نشدني‌.
Intradermal (cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌، درون‌ پوستي‌.
Intradermic (lamredartni) واقع‌ در زير پوست‌، درون‌ پوستي‌.
Intrados (مع.) قوس‌ دروني‌، قوس‌ داخلي‌، زير ط‌اق‌، قوس‌ داخلي‌ ط‌اق‌
Intramolecular واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌، درون‌ ذره‌اي‌.
Intramuscular درون‌ ماهيچه‌اي‌.
Intransigeance ناسازگاري‌، عدم‌ تراضي‌.
Intransigeance (ecnegisnartni، ycnegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست‌،
Intransigence (ecnaegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست‌، ناسازگاري‌،
Intransigence عدم‌ تراضي‌.
Intransigency (ecnaegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست‌، ناسازگاري‌،
Intransigency عدم‌ تراضي‌.
Intransigent سخت‌ گير، سر سخت‌.
Intransitive لازم‌، فعل‌ لازم‌.
Intrant داخل‌ شونده‌، دخول‌ رسمي‌ و قانوني‌، ورود رسمي‌، كسي‌ كه‌
Intrant وارد انجمن‌ يا دانشكده‌ يامقامي‌ ميشود، وارد، داخل‌،
Intrant نفوذ كننده‌.
Intrapsychic با شخصيت‌، با عقل‌، واقع‌ در درون‌ شخصيت‌ يا روان‌.
Intraspecies (cificepsartni) شامل‌ گروه‌ بخصوصي‌، داخل‌ گونه‌اي‌.
Intraspecific (seicepsartni) شامل‌ گروه‌ بخصوصي‌، داخل‌ گونه‌اي‌.
Intrastate درون‌ ايالتي‌، درون‌ كشوري‌.
Intrauterine واقع‌ در بچه‌دان‌ يا رحم‌، درون‌ زهداني‌.
Intravenous موجود در سياهرگ‌ يا وريد، داخل‌ وريدي‌.
Intravital حيات‌.
Intravital (mativartni) (زيست‌ شناسي‌) در زمان‌ زندگي‌، در ط‌ي‌
Intravitam حيات‌.
Intravitam (lativartni) (زيست‌ شناسي‌) در زمان‌ زندگي‌، در ط‌ي‌
Intrench hcnertne =.
Intrepid با جرات‌، دلير، شجاع‌، بي‌ باك‌، بي‌ ترس‌، متهور.
Intricacy پيچيدگي‌، بغرنجي‌، تودرتويي‌، ريزه‌ كاري‌.
Intricate بغرنج‌، پيچيده‌.
Intrigant (tnaugirtni) دسيسه‌ باز، پشت‌ هم‌انداز، فتنه‌ جو،
Intrigant انتريك‌ چي‌.
Intriguant (tnagirtni) دسيسه‌ باز، پشت‌ هم‌انداز، فتنه‌ جو،
Intriguant انتريك‌ چي‌.
Intrigue دسيسه‌ كردن‌، توط‌ئه‌ چيدن‌، فريفتن‌.
Intrinsic ذاتي‌، اصلي‌، باط‌ني‌، ط‌بيعي‌، ذهني‌، روحي‌، حقيقي‌، مرتب‌،
Intrinsic شايسته‌.
Introduce معرفي‌ كردن‌، نشان‌ دادن‌، باب‌ كردن‌، مرسوم‌ كردن‌، اشنا
Introduce كردن‌، مط‌رح‌ كردن‌.
Introduction مقدمه‌، ديباچه‌، معارفه‌، معرفي‌، معرفي‌ رسمي‌،
Introduction اشناسازي‌، معمول‌ سازي‌، ابداع‌، احداث‌.
Introductory ديباچه‌اي‌، وابسته‌ به‌ مقدمه‌، معارفه‌اي‌.
Introgresseive داخل‌ شونده‌.
Introgression دخول‌، ورود.
Introit دخول‌، ورود، مدخل‌، سرود افتتاحيه‌.
Intromission معارضه‌.
Intromission تو رفتگي‌، مواد الحاقي‌، درج‌، ارسال‌، قبول‌، تصديق‌،
Intromit كردن‌، مزاحم‌شدن‌، مانع‌ شدن‌.
Intromit داخل‌ كردن‌، دراوردن‌، جادادن‌، منصوب‌ كردن‌، دخالت‌
Introrsal (esrortni) (گ‌.ش‌.) رو كننده‌ بسوي‌ درون‌، درونگشا.
Introrse (lasrortni) (گ‌.ش‌.) رو كننده‌ بسوي‌ درون‌، درونگشا.
Introspect بخود برگشتن‌، بخود امدن‌، درخود فرورفتن‌.
Introspection باط‌ن‌ بيني‌، درون‌ گرايي‌.
Introversion توجه‌ بدرون‌، برگشت‌ بسوي‌ درون‌، بدرون‌ كشيدگي‌.
Introvert بسوي‌ درون‌ كشيدن‌، بخود متوجه‌كردن‌، شخصي‌ كه‌ متوجه‌
Introvert بباط‌ن‌ خود است‌، خويشتن‌ گراي‌.
Intrude سرزده‌ امدن‌، فضولانه‌ امدن‌، بدون‌ حق‌ وارد شدن‌، بزور
Intrude داخل‌ شدن‌.
Intruder كسيكه‌ سرزده‌ يا بدون‌ اجازه‌ وارد شود، مزاحم‌، مخل‌.
Intrusion دخول‌ سرزده‌ و بدون‌ اجازه‌.
Intrusive بزور داخل‌ شونده‌، فرو رونده‌.
Intrusive فضول‌، فضولانه‌، سرزده‌ (اينده‌)، ناخوانده‌(وارد شونده‌)،
Intrust tsurtne =.
Intubate (ط‌ب‌) لوله‌ فروكردن‌ در، بوسيله‌ لوله‌ باز نگاه‌داشتن‌،
Intubate لوله‌گذاردن‌ در.
Intuit دستور دادن‌، تعليم‌دادن‌، اگاه‌كردن‌، درك‌ كردن‌.
Intuition بصيرت‌، بينش‌، شهود، اشراق‌.
Intuition درك‌ مستقيم‌، انتقال‌، كشف‌، دريافت‌ ناگهاني‌، فراست‌،
Intuitionalism مستقيما وبدون‌ استدلال‌ دريافت‌، شهود گرايي‌.
Intuitionalism (msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌
Intuitionism (msilanoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را
Intuitionism ميتوان‌ مستقيما وبدون‌ استدلال‌ دريافت‌، شهود گرايي‌.
Intuitive حسي‌، بصير، ذاتي‌.
Intuitive مستقيما درك‌ كننده‌، مبني‌ بر درك‌ يا انتقال‌ مستقيم‌،
Intumesce بالا امدن‌، باد كردن‌، اماس‌ كردن‌، پف‌ كردن‌.
Intussuscept درخود گرفتن‌، جذب‌ كردن‌، غلاف‌ كردن‌.
Inunction مسح‌، روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، مرهم‌.
Inundate اشباع‌ كردن‌.
Inundate سيل‌ زده‌ كردن‌، از اب‌ پوشانيدن‌، زير سيل‌ پوشاندن‌،
Inundation سيل‌ اب‌ گرفتگي‌.
Inure موجب‌ شدن‌.
Inure (rune) عادت‌ دادن‌، خودادن‌، اموخته‌كردن‌، معتاد كردن‌،
Inurn ريختن‌، بخاك‌ سپردن‌.
Inurn در ظ‌رف‌ نگاه‌ داشتن‌ (بازگشت‌ شود به‌ nru)، در خاكدان‌
Inutile استفاده‌.
Inutile ناسودمند، بيفايده‌، بيهوده‌، نامناسب‌، بي‌ منفعت‌، بي‌
Inutilty بي‌استفادگي‌، ناسودمندي‌.
Invacuo در خلاء.
Invade حمله‌كردن‌ بر، تجاوز كردن‌.
Invade تاخت‌ و تاز كردن‌ در، هجوم‌ كردن‌، تهاجم‌كردن‌،
Invader تاخت‌ و تازگر، مهاجم‌، حمله‌كننده‌.
Invaginate غلاف‌ كردن‌، توي‌ خود برگرداندن‌.
Invagination خوردن‌ روده‌.
Invagination غلاف‌ شدگي‌، توهم‌گيركردگي‌، توي‌ خود برگشتگي‌، (ط‌ب‌) پيچ‌
Invalid كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌.
Invalid ناتوان‌، (.tv &.iv): (etadilavni) ناتوان‌كردن‌، عليل‌
Invalid (.n &.jda): بي‌ اعتبار، باط‌ل‌، پوچ‌، نامعتبر، عليل‌،
Invalidate (dilavni) ناتوان‌كردن‌، عليل‌ كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌.
Invalidation باط‌ل‌ سازي‌.
Invalidism معلولي‌، زمين‌ گيري‌، ناخوشي‌.
Invalidity عدم‌اعتبار، بط‌لان‌، فساد.
Invaluable فوق‌ العاده‌ گرانبها، غيرقابل‌ تخمين‌، پر بها.
Invariability ط‌ولي‌ وخط‌ي‌، تغييرناپذيري‌، نامغير.
Invariability (ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌
Invariable تغيير ناپذير، ثابت‌، يكنواخت‌، نامتغير.
Invariance ط‌ولي‌ وخط‌ي‌، تغييرناپذيري‌، نامغير.
Invariance (ytilibairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌
Invariant غير متنوع‌، يكسان‌، ثابت‌، نامتغير.
Invasion تاخت‌ و تاز، هجوم‌، تهاجم‌، استيلا، تعرض‌.
Invective پرخاش‌، سخن‌ حمله‌ اميز، ط‌عن‌، ناسزا گويي‌.
Inveigh حمله‌ قرار دادن‌.
Inveigh سخن‌ سخت‌ گفتن‌، با سخن‌ حمله‌ كردن‌، (باtsniaga) مورد
Inveigle بردن‌، بدام‌انداختن‌.
Inveigle از راه‌ بدر بردن‌، فريفتن‌، سرگرم‌ كردن‌، گمراه‌كردن‌ و
Inveiglement فريب‌، اغوا.
Invent اختراع‌ كردن‌، از پيش‌ خود ساختن‌، ساختن‌، جعل‌ كردن‌،
Invent چاپ‌ زدن‌، تاسيس‌ كردن‌.
Invention اختراع‌، ابتكار.
Inventive اختراع‌ كننده‌، اختراعي‌، مبتكر.
Inventor مخترع‌، جاعل‌.
Inventorial مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌، فهرستي‌، سياهه‌اي‌، مفصل‌.
Inventory دفتر دارايي‌، فهرست‌ اموال‌، سياهه‌، صورت‌ كالا.
Inverse وارونه‌، معكوس‌، برعكس‌، مقابل‌، برگشته‌.
Invert سخن‌ واژگون‌، قلب‌ عبارت‌، معكوس‌ كردن‌ نسبت‌.
Invert برگشتگي‌، برگرداني‌، بالعكس‌ كردن‌، سوء تعبير، انحراف‌،
Invertebrate ذيفقار، (مج.) نااستوار، بي‌ عزم‌.
Invertebrate بدون‌ استخوان‌ پشت‌، بدون‌ ستون‌ فقرات‌، بي‌ مهره‌، غير
Inverter معكوس‌ كننده‌، بر گرداننده‌.
Invest گذاردن‌.
Invest گذاردن‌، نهادن‌، منصوب‌ كردن‌، اعط‌اء كردن‌ سرمايه‌
Investigate جستار كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌(به‌)، وارسي‌ كردن‌، بازجويي‌
Investigate مقدماتي‌ بدست‌اوردن‌.
Investigate كردن‌(در)، تحقيق‌ كردن‌، استفسار كردن‌، اط‌لاعات‌
Investigation تحقيق‌، رسيدگي‌.
Investiture اعط‌اي‌ نشان‌، سرمايه‌گذاري‌، دادن‌امتياز، تفويض‌.
Investment سرمايه‌ گذاري‌، مبلغ‌ سرمايه‌ گذاري‌ شده‌.
Investor سرمايه‌ گذار.
Inveterate ديرنه‌، ريشه‌ كرده‌، معتاد، سر سخت‌، كينه‌اميز.
Inviable عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌.
Invidious حسودانه‌، منزجر كننده‌، نفرت‌ انگيز، زشت‌.
Invigorate نيرو دادن‌، قوت‌ دادن‌، روح‌ بخشيدن‌، پر زور كردن‌،
Invigorate تقويت‌ شدن‌، خوش‌ بنيه‌شدن‌.
Invigoration تقويت‌.
Invincibility شكست‌ ناپذيري‌.
Invincible شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشدني‌.
Inviolable مصون‌، مقدس‌، غصب‌ نكردني‌.
Inviolate غصب‌ نشدني‌، معتبر، تجاوز نشده‌، مصون‌.
Inviscid لزج‌، چسبناك‌.
Invisibility ناپديدي‌، نامريي‌ بودن‌.
Invisible نامريي‌، ناپديد، نامعلوم‌، مخفي‌، غيرقابل‌ مشاهده‌،
Invisible غيرقابل‌ تشخيص‌، غير محسوس‌.غ
Invitation دعوت‌، وعده‌ خواهي‌، وعده‌گيري‌، جلب‌.
Invite دعوت‌ كردن‌، ط‌لبيدن‌، خواندن‌، وعده‌ گرفتن‌، مهمان‌ كردن‌،
Invite وعده‌ دادن‌.
Invocate استدعا كردن‌، دعا خواندن‌.
Invocate دعا كردن‌ به‌، خواستن‌، استمداد كردن‌ از، احضار كردن‌،
Invocation نيايش‌.
Invoice فاكتور، صورت‌ حساب‌، سياهه‌، صورت‌، صورت‌ كردن‌، فاكتور
Invoice نوشتن‌.
Invoke دعا كردن‌ به‌، ط‌لب‌ كردن‌، بالتماس‌ خواستن‌.
Involucrate داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌، پوشش‌ دار.
Involucre (گ‌.ش‌.) پوشش‌، (تش‌.) پوشش‌ غشايي‌، گريبانه‌.
Involucrum (گ‌.ش‌.) گريبانه‌، پوشش‌، (ط‌ب‌) تشكيل‌ استخوان‌ جديد.
Involuntary بي‌ اختيار، غير ارادي‌، غير عمدي‌.
Involute پيچدار شدن‌.
Involute بغرنج‌، تودرتو، مبهم‌، غامض‌، پيچدار، پيچيده‌شدن‌،
Involution قوه‌يابي‌، (د. بديع‌) پيچداركردن‌ عبارت‌.
Involution عود مرض‌، عود چيزي‌، پيچ‌، پيچيدن‌، (ر.) توان‌ يابي‌،
Involve گرفتار كردن‌، گير انداختن‌، وارد كردن‌، گرفتارشدن‌،
Involve در گير كردن‌ يا شدن‌.
Involved در گير، پيچيده‌، بغرنج‌، مبهم‌، گرفتار، مورد بحث‌.
Involvement درگيري‌، گرفتاري‌.
Invulnerability اسيب‌ ناپذيري‌.
Invulnerable محفوظ‌ از خط‌ر، زخم‌ ناپذير، اسيب‌ ناپذير، شكست‌
Invulnerable ناپذير، رويين‌ تن‌.
Inward دروني‌، تويي‌، داخلي‌، (مج.)باط‌ني‌، ذاتي‌، داخل‌ رونده‌،
Inward دين‌ دار، پرهيزكار، رام‌، درون‌.
Inward Light نور داخلي‌، نور باط‌ني‌، اشراق‌.
Inweave (evaewne) باهم‌بافتن‌، درهم‌ بافتن‌، درهم‌ متقاط‌ع‌ كردن‌.
Inwrought از تو كار كرده‌، نقشه‌ دار، گلدار، (مج.) جبلي‌، مخمر،
Inwrought مصور.
Iodin (enidoi) (ش‌.) يد، عنصر شيميايي‌ كه‌علامت‌ان‌ I ميباشد.
Iodine (nidoi) (ش‌.) يد، عنصر شيميايي‌ كه‌علامت‌ان‌ I ميباشد.
Iodize يود تزريق‌ كردن‌، يود زدن‌ (به‌).
Iodous يودي‌، داراي‌ يود.
Ion يون‌، ذره‌تبديل‌ شده‌ به‌برق‌.
Ionic يوني‌، وابسته‌به‌يون‌ الكتريكي‌، يكنوع‌ حروف‌ سياه‌
Ionic چاپخانه‌، زبان‌قديمي‌مردم‌ايوني‌ يونان‌، سرستون‌ ساخته‌
Ionic شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌.
Ionize به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌، تبديل‌ به‌يون‌ كردن‌.
Ionosphere يون‌ كره‌، قسمتي‌ از فضاي‌ جو زمين‌ كه‌ از ارتفاع‌ 52
Ionosphere ميل‌ شروع‌ ميشود و تا00022 ميل‌ادامه‌ دارد.
Iota ايوتا، حرف‌ نهم‌الفباي‌ يوناني‌، نقط‌ه‌، ذره‌.
Iou فته‌ ط‌لب‌، تمسك‌، سند بدهكاري‌(مخفف‌ uoy ewo I).
Ipecac (ahnaucacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌، اپيكا، اليون‌ كوكي‌.
Ipecacuanha (cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌، اپيكا، اليون‌ كوكي‌.
Ipsedixit (م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌، گفته‌ محض‌.
Ipsilateral قرار گرفته‌و يا ظ‌اهر شده‌روي‌ همان‌ سمت‌ بدن‌.
Ipsissima Verba عين‌ بيانات‌ و گفته‌شخص‌.
Ipso Facto در نفس‌ خود، بالفعل‌، بواسط‌ه‌ ماهيت‌ خود فعل‌، (حق.)
Ipso Facto عضويت‌ خود بخودي‌.
Iranian ايراني‌، اهل‌ ايران‌، وابسته‌به‌ ايران‌.
Iraqi عراقي‌، وابسته‌ به‌عراق‌.
Irascibility زود خشمي‌، تند خويي‌.
Irascible زود خشم‌، اتشي‌ مزاج‌، زود غضب‌، تند ط‌بع‌، سودايي‌.
Irate خشمگين‌، خشمناك‌.
Ire خشم‌، غضب‌، عصبانيت‌، از جا در رفتگي‌.
Ireful خشمناك‌.
Irenic ارام‌، ساكن‌، مسالمت‌اميز، صلح‌جو.
Ireversible تغيير ناپذير، دگرگون‌ نشدني‌، بر نگشتني‌، بر
Ireversible نگرداندني‌، لغو نشدني‌.
Irid (تش‌.) عنبيه‌ چشم‌، (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از جنس‌ سوسن‌ يا زنبق‌.
Iridaceous (گ‌.ش‌.) از تيره‌ سوسن‌ يا زنبق‌، زنبقي‌.
Iridescence (ycnecsediri) نمايش‌ قوس‌ قزحي‌، نمايش‌ رنگين‌ كمان‌.
Iridescency (ecnecsediri) نمايش‌ قوس‌ قزحي‌، نمايش‌ رنگين‌كمان‌.
Iridescent قوس‌ قزحي‌، رنگين‌ كماني‌.
Iris عنبيه‌، (گ‌.ش‌.) جنس‌ زنبق‌ و سوسن‌، رنگين‌كمان‌.
Irish ايرلندي‌.
Irish Bull بيان‌ بظ‌اهر موافق‌ و در حقيقت‌ مخالف‌.
Irish Coffee قهوه‌ داغ‌ شيرين‌ با ويسكي‌ ايرلندي‌ و كرم‌.
Irish Gaelic زبان‌ سلتي‌ (citlec) ايرلندي‌.
Irish Man ايرلندي‌.
Irish Terrier (ج‌.ش‌.) سگ‌ كوچك‌ ايرلندي‌ از نژاد ترير.
Irish Wolfhound (ج‌.ش‌.) سگ‌ شكاري‌ بزرگ‌ و قوي‌ هيكل‌.
Irish Woman زن‌ ايرلندي‌.
Irishism عبارت‌ يا اصط‌لاح‌ يا رسوم‌ مشخص‌ ايرلندي‌.
Irk دانستن‌، رنجاندن‌، ازردن‌.
Irk خسته‌شدن‌، فرسوده‌شدن‌، بي‌ ميل‌ بودن‌، بيزار بودن‌، بد
Irksome خستگي‌ اور، كسل‌ كننده‌، متنفر، ازرده‌.
Iron اهن‌، اط‌و، اتو، اتو كردن‌، اتو زدن‌، اهن‌ پوش‌ كردن‌.
Iron Age عصر اهن‌.
Iron Curtain پرده‌ اهنين‌.
Iron Foundry اهن‌ريزي‌، كارخانه‌ذوب‌ اهن‌.
Iron Gray (yerg nori) رنگ‌ خاكستري‌ و سياه‌اهن‌، رنگ‌ سياه‌اهن‌.
Iron Grey (yarg nori) رنگ‌ خاكستري‌ و سياه‌اهن‌، رنگ‌ سياه‌اهن‌.
Iron Horse لوكوموتيو.
Iron Lung ريه‌ مصنوعي‌.
Iron Mold سياهي‌ اهن‌، لكه‌.
Iron Pyrites (مع.) پيريت‌ اهن‌.
Ironbound با اهن‌ بسته‌، نجير شده‌، خشن‌.
Ironclad زره‌ پوش‌، اهن‌ پوش‌، سفت‌، سخت‌.
Ironer مرد اهنين‌، اتو كش‌، اهن‌كار.
Ironic ط‌عنه‌اميز، ط‌عنه‌زن‌، ط‌عنه‌اي‌، كنايه‌دار.
Ironist ط‌عنه‌ زن‌.
Ironmaster اهن‌ساز.
Ironmonger اهن‌ فروش‌، فروشنده‌ اهن‌الات‌.
Ironmongery اهن‌فروشي‌.
Ironsmith اهنگر.
Ironstone سنگ‌ اهن‌.
Ironware اهن‌ الات‌، فلز الات‌، ظ‌روف‌ اهني‌، ظ‌روف‌ سخت‌.
Ironwood (گ‌.ش‌.) دمير اغاسي‌، دمرانجيلي‌، درخت‌ اهن‌.
Ironwork اهنكاري‌، اهن‌ساخته‌، اهن‌الات‌.
Irony ط‌عنه‌، وارونه‌گويي‌، گوشه‌و كنايه‌و استهزاء، مسخره‌،
Irony پنهان‌ سازي‌، تمسخر، سخريه‌، ط‌نز.
Irradiance (ycnaidarri) درخشندگي‌، تابش‌، روشني‌، تابندگي‌، لوستر
Irradiancy (ycnaidarri) درخشندگي‌، تابش‌، روشني‌، تابندگي‌، لوستر
Irradiant نور افشان‌.
Irradiate درخشان‌ كردن‌، منور كردن‌، نورافكندن‌.
Irradiation پرتو افكني‌.
Irradicable غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌، ريشه‌ كن‌ نشدني‌.
Irrational غير عقلاني‌، نامعقول‌، غير منط‌قي‌، بي‌ معني‌.
Irreclaimable برنگشتني‌، بازيافت‌ نكردني‌، درست‌ نشدني‌.
Irreconcilable تط‌بيق‌، اشتي‌ ناپذير.
Irreconcilable وفق‌ ناپذير، جور نشدني‌، ناسازگار، مخالف‌، غير قابل‌
Irrecoverable غير قابل‌ وصول‌، غير قابل‌ جبران‌، جبران‌ ناپذير.
Irrecusable رد نكردني‌، غير قابل‌ رد، دندان‌ شكن‌.
Irredeemable غير قابل‌ خريداري‌، باز خريد نشدني‌، از گرو در
Irredeemable نيامدني‌، غير قابل‌ استخلاص‌، پايان‌ ناپذير.
Irredenta از گرو در نيامده‌، انجام‌ نشده‌، جبران‌ نشده‌.
Irredentism بايتاليا.
Irredentism الحاق‌ گرايي‌، سياست‌ اعاده‌ نقاط‌ ايتاليايي‌ زبان‌
Irreducible غير قابل‌ تقليل‌، ناكاستني‌، ساده‌نشدني‌.
Irreflexive بي‌ فكر، بي‌ خيال‌، بدون‌بازتاب‌، بدون‌ واكنش‌.
Irrefragable لجوج‌، تسليم‌ نشدني‌.
Irrefragable غير قابل‌ انكار و تكذيب‌، رد نكردني‌، سرسخت‌، خود راي‌،
Irrefrangible مصون‌، منزه‌، نرم‌، غيرقابل‌ تجزيه‌.
Irrefrangible ناگسستني‌، غير قابل‌ شكستن‌، غير قابل‌ غضب‌، نگفتني‌،
Irrefutable تكذيب‌ ناپذير، انكار ناپذير، غير قابل‌ تكذيب‌.
Irregardless بي‌اعتنا، بي‌ پروا، صرفنظ‌ر از.
Irregular عادي‌، غير معمولي‌، بي‌ ترتيب‌، نا مرتب‌.
Irregular بي‌ قاعده‌ (در مورد فعل‌)، خلاف‌ قاعده‌، بي‌ رويه‌، غير
Irregularity بي‌ قاعدگي‌، بي‌ ترتيبي‌، نا منظ‌مي‌، بي‌ نظ‌مي‌، يبوست‌.
Irrelative بي‌ ربط‌، نا مناسب‌، نا مربوط‌، مط‌لق‌.
Irrelevance (ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌، نا مربوط‌ي‌، نامناسبي‌.
Irrelevancy (ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌، نا مربوط‌ي‌، نامناسبي‌.
Irrelevant نا مربوط‌، بي‌ ربط‌.
Irreligion بد كيشي‌، بي‌ ديني‌، خدا نشناسي‌، شرارت‌، بيحرمتي‌ به‌
Irreligion مقدسات‌، اديان‌ كاذبه‌و منحرفه‌، دين‌ دروغي‌.
Irreligious بي‌ دين‌، بد كيش‌.
Irremeable بر نگشتني‌، بط‌ور غير قابل‌ برگشت‌، برگشت‌ نا پذير.
Irremediable چاره‌ ناپذير، بي‌ درمان‌، غير قابل‌ استرداد.
Irremovable معزول‌ نشدني‌، برداشته‌نشدني‌، ثابت‌.
Irreparable جبران‌ ناپذير، مرمت‌ ناپذير، خوب‌ نشدني‌.
Irrepealable لغو نكردني‌، غير قابل‌ الغاء، باط‌ل‌ نشدني‌، فسخ‌ نكردني‌
Irreplaceable غير قابل‌ تعويض‌، غير منقول‌، بي‌ عوض‌.
Irrepressible جلوگيري‌ نكردني‌، منع‌ ناپذير، غيرقابل‌ جلو گيري‌،
Irrepressible خوابانده‌ نشدني‌، مط‌يع‌ نشدني‌، سركش‌.
Irreproachable سرزنش‌ نكردني‌، ملامت‌ نكردني‌، بي‌ گناه‌.
Irresistibility ايستادگي‌ ناپذيري‌، مقاومت‌ ناپذيري‌.
Irresistible غير قابل‌ مقاومت‌، سخت‌، قوي‌.
Irresoluble اب‌ نشدني‌، غيرمحلول‌، ازاد نشدني‌.
Irresoluble تجيزيه‌ نا پذير، رها نشدني‌، ول‌، نگشودني‌، ناگداز،
Irresolute بي‌ عزم‌، بي‌ تصميم‌، دو دل‌، مردد.
Irresolution بي‌ عزمي‌، ترديد.
Irresolvable تجزيه‌ناپذير، غير قابل‌ تجزيه‌، جدا نشدني‌، حل‌ نشدني‌.
Irrespective بدون‌ مراعات‌، صرفنظ‌ر از.
Irrespective قط‌ع‌ نظ‌ر از، (م‌.ك‌.) بيط‌رف‌، بي‌ ادب‌، احترام‌نگذار،
Irrespirable غير قابل‌ تنفس‌، دم‌نزدني‌، غير قابل‌ استنشاق‌.
Irresponsibility وظ‌يفه‌ نشناسي‌.
Irresponsible وظ‌يفه‌نشناس‌، غير مسئول‌، نامعتبر، عاري‌ از حس‌ مسئوليت‌
Irretrievable بر نگشتني‌، غير قابل‌ استرداد، باز نيافتني‌.
Irreverence هتك‌ حرمت‌، بي‌ ادبي‌، عدم‌ احترام‌، بيحرمتي‌.
Irreverent بي‌ ادب‌، هتاك‌.
Irrevocability غير قابل‌ فسخ‌ بودن‌، برگشت‌ ناپذيري‌.
Irrevocable غير قابل‌ فسخ‌، (در مورد عقد) لازم‌، قط‌عي‌.
Irrigate ابياري‌ كردن‌، اب‌ دادن‌ (به‌).
Irrigation ابياري‌.
Irritability كج‌ خلقي‌، زود رنجي‌.
Irritable زورد رنج‌، كج‌ خلق‌، تند مزاج‌، تحريك‌ پذير.
Irritant برانگيزنده‌، خراش‌ اور، دلخراش‌، سوزش‌ اور، خشم‌ اور،
Irritant محرك‌، بخشم‌ اورنده‌، ازارنده‌.
Irritate سوزش‌ دادن‌، ازردن‌، رنجاندن‌.
Irritate عصباني‌ كردن‌، برانگيختن‌، خشمگين‌ كردن‌، خراش‌ دادن‌،
Irritation رنجش‌، سوزش‌، خشم‌، ناراحتي‌، خراش‌، ازردگي‌.
Irrupt فوران‌ كردن‌، اتش‌ فشان‌ كردن‌، ناگهان‌ايجاد شدن‌.
Irruption فوران‌، ايجاد ناگهاني‌.
Is است‌ هست‌ (سوم‌ شخص‌ مفرد از فعل‌)
Isaac اسحق‌ فرزند حضرت‌ ابراهيم‌.
Isaiah (saiasi) اشعياء نبي‌ اسرائيل‌.
Isaias (haiasi) اشعياء نبي‌ اسرائيل‌.
Isallobar در زمان‌ معيني‌رانشان‌ ميدهد.
Isallobar (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌
Isallobaric در زمان‌ معيني‌رانشان‌ ميدهد.
Isallobaric (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌
Ischaemia (aimhcsi) (ط‌ب‌) نقصان‌ خون‌ در عضو، كم‌ خوني‌ موضعي‌.
Ischium (تش‌.) ورك‌، استخوان‌ ورك‌، استخوان‌ نشيمنگاهي‌.
Ischmia (aimeahcsi) (ط‌ب‌) نقصان‌ خون‌ در عضو، كم‌ خوني‌ موضعي‌.
Ishmael اسمعيل‌ فرزند ابراهيم‌ و هاجر.
Isinglass سريشم‌ماهي‌، ط‌لق‌، ورقه‌ ميكا.
Isis (افسانه‌مصري‌) ايزس‌ الهه‌حاصلخيزي‌.
Islam دين‌اسلام‌، اسلامي‌.
Islamism پيروي‌ از دين‌اسلام‌، اسلام‌ گرايي‌.
Islamize بصورت‌ اسلامي‌ در اوردن‌، صورت‌اسلامي‌ دادن‌ به‌.
Island ابخست‌، جزيره‌، محل‌ ميخكوبي‌ شده‌ وسط‌ خيابان‌ و ميدان‌
Island و غيره‌، جزيره‌ ساختن‌، جزيره‌ دار كردن‌.
Island Universe (نج.) كهكشان‌.
Islander جزيره‌نشين‌.
Isle جزيره‌، جزيره‌كوچك‌، جزيره‌ نشين‌ كردن‌، مجزا كردن‌.
Islet جزيره‌ كوچك‌، جاي‌ پرت‌ و دور افتاده‌.
Islets Of Langerhans (تش‌.) دسته‌ هاي‌ سلولي‌ اثني‌ عشر بنام‌ <جزاير
Islets Of Langerhans لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند.
Ism (.n): اصول‌، عقيده‌، اعتقاد، رويه‌، مكتب‌، سيستم‌عملي‌،
Ism گرايش‌، اصالت‌.(fus=) پسوندي‌ بمعني‌ <عمل‌> و <كار> و
Ism <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>.
Isn't (ton si) نيست‌.
Isobar (جغ) خط‌ جغرافيايي‌ نشان‌ دهنده‌ نقاط‌ هم‌ فشار، (ش‌.)
Isobar هم‌ فشار.
Isobar دواتم‌ داراي‌ وزن‌ مساوي‌ ولي‌داراي‌ عدد اتمي‌ غير مساوي‌،
Isobare هم‌ فشار.
Isobare (جغ) خط‌ جغرافيايي‌ نشان‌ دهنده‌ نقاط‌ هم‌ فشار، (ش‌.)
Isobare دواتم‌ داراي‌ وزن‌ مساوي‌ ولي‌داراي‌ عدد اتمي‌ غير مساوي‌،
Isochromatioc همرنگ‌، متساوي‌ اللون‌، منحني‌ همرنگ‌.
Isochronal (suonorhcosi) همزمان‌، واقع‌ شونده‌ در فواصل‌ منظ‌م‌ و
Isochronal مساوي‌، متقارن‌، متوازن‌.
Isochronism تقارن‌، ايجاد تقارن‌، همزماني‌، ايجاد همزماني‌.
Isochronous مساوي‌، متقارن‌، متوازن‌.
Isochronous (lanorhcosi) همزمان‌، واقع‌ شونده‌ در فواصل‌ منظ‌م‌ و
Isocline هم‌شيب‌، داراي‌ شيب‌ متقارن‌ و مساوي‌، هم‌ خواب‌ (در مخمل‌
Isocline و غيره‌).
Isoclinic Line خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها
Isoclinic Line تمايل‌ سوزن‌ مغناط‌يسي‌ يكسان‌ است‌نشان‌ داده‌ ميشود.
Isodiametric داراي‌ ابعاد مساوي‌، هم‌ اندازه‌، داراي‌ قط‌ر مساوي‌.
Isodimorphism هم‌ دو شكلي‌.
Isodimorphism تقارن‌ دو شكلي‌، تقارن‌ و هم‌ شكلي‌ بين‌ دو چيز دوشكل‌،
Isodimorphous هم‌ دوشكل‌.
Isodose داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر، هم‌شعاع‌، هم‌تابش‌.
Isodynamic داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ مساوي‌.
Isoelectric (برق‌) هم‌توان‌، داراي‌ فشار الكتريكي‌ مساوي‌.
Isoelectronic داراي‌ الكترونهاي‌ يكسان‌.
Isogamete جنسي‌ جفت‌ خود قابل‌ تشخيص‌ نيست‌، هم‌ گاميت‌.
Isogamete جورگان‌، سلول‌ جنسي‌ كه‌ از نظ‌ر شكل‌ و كار از سلول‌
Isogametic (suomagosi) داراي‌ خاصيت‌ هم‌گاميتي‌.
Isogamous (citemagosi) داراي‌ خاصيت‌ هم‌گاميتي‌.
Isogony برابري‌، تعادل‌ و تساوي‌ در رشد، همرشدي‌.
Isohel (جغ.) خط‌ همشيد.
Isoheyt خط‌ هم‌باش‌، خط‌ شاخص‌ نقاط‌ هم‌ باران‌.
Isolate گذاردن‌، منفرد كردن‌، عايق‌ دار كردن‌.
Isolate مجزا كردن‌، سوا كردن‌، در قرنط‌ينه‌ نگاهداشتن‌، تنها
Isolation انزوا، كناره‌گيري‌.
Isolationism پيروي‌ از سياست‌ انزوا، انزوا گرايي‌.
Isomagnetic داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌.
Isomer هم‌فرمول‌.
Isomer (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر
Isomer يكي‌ است‌، (ش‌.- گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.)هم‌ پاره‌، ايزومر، هم‌تركيب‌،
Isomerous يكي‌ است‌، (ش‌.- گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.)هم‌ پاره‌، ايزومر، هم‌تركيب‌،
Isomerous هم‌فرمول‌.
Isomerous (remosi) (ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر
Isometric داراي‌ يك‌ ميزان‌، هم‌ اندازه‌، (سنگ‌ شناسي‌) داراي‌ ذرات‌
Isometric ريز متساوي‌، هم‌متر.
Isometropia چشم‌.
Isometropia همديدي‌، تشابه‌ انكسار نور در دو چشم‌، تساوي‌ ديد دو
Isomorph همريخت‌، (ش‌.- مع.) مواد همشكل‌، ماده‌ يك‌ شكل‌،
Isomorph گروه‌ ديگري‌ است‌، هم‌شكل‌.
Isomorph (زيست‌شناسي‌) جانور يا گياه‌ وياگروهي‌ كه‌مشابه‌ گياه‌يا
Isonomy حقوقي‌.
Isonomy برابري‌ در حقوق‌سياسي‌، برابري‌ سياسي‌، تساوي‌ سياسي‌ و
Isopiestic هم‌ فشار، داراي‌ فشار يكسان‌، خط‌ هم‌ فشار.
Isopleth خط‌ هم‌ چند، هم‌ چند.
Isopod (ج‌.ش‌.) جانور سخت‌ پوست‌ بر<=> پاي‌، وابسته‌ بجاوران‌
Isopod برابر پاي‌، برابر پاي‌، جورپاي‌.
Isopodan برابر پاي‌، برابر پاي‌، جورپاي‌.
Isopodan (ج‌.ش‌.) جانور سخت‌ پوست‌ بر<=> پاي‌، وابسته‌ بجاوران‌
Isosceles Triangle مثلث‌ متساوي‌الساقين‌، سه‌گوشه‌ دو پهلو برابر.
Isotherm خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را
Isotherm خط‌ همدما.
Isotherm نشان‌ ميدهد، (درجمع‌) خط‌وط‌متحدالحراره‌، خط‌ هم‌ گرما،
Isotonic هم‌كشش‌، داراي‌ كشش‌ مساوي‌، داراي‌ اهنگ‌ مساوي‌، هم‌ توان‌.
Isotope جسم‌ ايزوتوپ‌، همسان‌.
Isotopy داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌، برابري‌ عددي‌ اتمي‌.
Isotropic داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو، همگراي‌، داراي‌ خواص‌
Isotropic فيزيكي‌ مشابه‌.
Isotropy همگرايي‌، همساني‌.
Israel اسرائيل‌.
Israelite اسرائيلي‌، عبراني‌، يهودي‌، كليمي‌.
Issuable صادر كردني‌، قابل‌ صدور، انتشار دادني‌.
Issuance صدور، انتشار.
Issuant صادر كننده‌، منتشر كننده‌، منتشر شونده‌.
Issue بر امد، پي‌ امد، نشريه‌، فرستادن‌، بيرون‌امدن‌، خارج‌
Issue نژاد، نوع‌، عمل‌، كردار، اولاد، نتيجه‌ بحث‌، موضوع‌،
Issue شدن‌، صادر شدن‌، ناشي‌ شدن‌، انتشار دادن‌، رواج‌ دادن‌،
Issue شماره‌.
Isthmian (cimhtsi) برزخي‌، تنگه‌اي‌، وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما،
Isthmian وابسته‌ به‌ باريكه‌، گردنه‌اي‌، ساكن‌ تنگه‌.
Isthmic وابسته‌ به‌باريكه‌، گردنه‌اي‌، ساكن‌ تنگه‌.
Isthmic (naimhtsi) برزخي‌، تنگه‌اي‌، وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما،
Isthmus تنگه‌ خالي‌، برزخ‌، باريكه‌.
It مرد).
It ان‌، ان‌ چيز، ان‌ جانور، ان‌ كودك‌، او (ضمير سوم‌شخص‌
It'd (dluow ti، dah ti)=.
It'll (lahs ti -lliw ti)=.
It's (sah ti، si ti)=.
Italiacize با حروف‌ خوابيده‌ نوشتن‌.
Italian ايتاليايي‌.
Italianism ايتاليايي‌ مابي‌، پيروي‌ از اداب‌ و رسوم‌ مردم‌ ايتاليا.
Italianize ايتاليايي‌ كردن‌.
Italic وابسته‌به‌ايتاليايي‌ هاي‌ قديم‌، (در چاپ‌) حروف‌ يك‌ وري‌،
Italic حروف‌ كج‌، حروف‌ خوابيده‌.
Italicism عبارات‌ و اصط‌لاحات‌ ايتاليايي‌.
Itch خارش‌، جرب‌، خارش‌ كردن‌، خاريدن‌.
Itchy خارش‌ دار.
Item فقره‌، (در جمع‌) اقلام‌، رقم‌، تكه‌، قط‌عه‌خبري‌، بخش‌.
Itemization جزء بجزء نويسي‌.
Itemize جزء به‌ جزء نوشتن‌، به‌ اقلام‌ نوشتن‌.
Iterance تكرار، باز گويي‌.
Iterant تكرار كننده‌، بازگو كننده‌، مكرر كننده‌، ازسر گيرنده‌.
Iterate تكرار كردن‌، دوباره‌ گفتن‌، بازگو كردن‌.
Iteration تكرار، گفتن‌، بازگو.
Itineracy (ycnareniti) سياري‌، در بدري‌، گردش‌، سير.
Itinerancy (ycareniti) سياري‌، در بدري‌، گردش‌، سير.
Itinerant سيار، دوره‌ گرد.
Itinerary برنامه‌ سفر، خط‌ سير، سفرنامه‌.
Itinerate گردش‌ كردن‌، سيار بودن‌، مسافرت‌ تبليغاتي‌ كردن‌.
Its مال‌ او، مال‌ ان‌.
Itself خودش‌ (خود ان‌چيز، خود ان‌جانور)، خود.
Ivied پوشيده‌ از پاپيتال‌، پيچك‌ دار.
Ivory عاج‌، دندان‌ فيل‌، رنگ‌ عاج‌.
Ivory Tower برج‌ عاج‌، محل‌ دنج‌، محل‌ ارام‌ براي‌ تفكر، گوشه‌خلوت‌.
Ivy (گ‌.ش‌.) پاپيتال‌، لبلاب‌، پيچك‌.
i a the beauties of natureمن از زيبائيهاى طبيعت حظ کردم
i a with you on that matterمن در ان موضوع با شما موافق هستم
i am a stranger hereمن اينجا غريبم
i am about thatمن در اين خصوص دلواپس هستم
i am afraid of himاز او ميترسم
i am afriadميترسم ،براى کاستن از اثرخبرى که به کسى مى دهند به کار مى برند
i am at my wit's endبکلى گيج شده ام ،ديگر عقلم به جايى نميرسد
i am at your serviceدر خدمت شما هستم
i am awkwardly situatedبد جورى گرفتار شده ام
i am behind in my rentکرايه خانه ام عقب افتاده است
i am bend on goingمصمم هستم بروم
i am betterبهترم
i am busy at the momentاکنون کار دارم ،فعلا `کار دارم ،نقدا `مشغولم
i promise to comeقول ميدهم بيايم
illegitimate childقانون ـ فقه : طفل نامشروع
illumination by diffusionعلوم نظامى : روشن کردن منطقه از طريق انعکاس نور غير مستقيم يا سايه روشن
illumination by reflectionعلوم نظامى : روشن کردن منطقه از طريق انعکاس يا شکست نور
illumination changeعلوم مهندسى : تعويض روشنايى
illumination meterعلوم مهندسى : نورسنج فتومتر
illumination methodروش روشنايىعلوم مهندسى : سبک روشنايى
illumination photometerشدت روشنايى سنجعلوم مهندسى : لوکس متر
illumination planطرح روشن کردن منطقه نبردعلوم نظامى : طرح روشنايى منطقه
illumination roundگلوله روشن کنندهعلوم نظامى : گلوله منور
illuminativeروشن کننده ،روشنى بخش
illuminatoاشراقى
illuminatorدستگاه روشنايى ،روشن کننده ،نورافکن ،مذهبعلوم مهندسى : وسيله روشنايى
illuministاشراقى
illumniation apertureعلوم مهندسى : روزنه روشنايى
illumniationکلمات مرتبط(illumniation):
illusion of spaceمعمارى : القاء خاصيت فضايى
illusionalخيالى ،مبنى باشتباه بينائى
illusionistبيننده رويا،تردست ،حيله باز
illusivelyبطور فريبنده
illusivenessفريبندگى
illusorilyبطور فريبنده
illusorinessفريبندگى
illustratedمصور،مشهور،برجسته
illustrative digramدياگرام مصورعلوم مهندسى : دياگرام توضيحى
illustrativelyچنانکه روشن سازديا توضيح دهد،با عکس يا مثال
illustratorتوضيح دهنده ،نشان دهنده ،تصوير کش
illustriouslyبرجسته وار،بطور برجسته ،مشهورانه
illustriousnessبرجستگى ،شهرت
illustrousبرجسته ،مشهور
illustrousnessبرجستگى ،شهرت
iloکلمات مرتبط(ilo):
im regret thatبسيار افسوس بخورم که ،خيلى متاسفم که
imکلمات مرتبط(im):
imaکلمات مرتبط(ima):
imacsکامپيوتر : mathematics and computers in simulation international association forانجمن بين المللى رياضيات و کامپيوتر در شبيه سازى
image aerialعلوم مهندسى : انتن تصوير
image arc furnaceعلوم مهندسى : کوره قوس نورى غيرمستقيم
image attenuation coefficientعلوم مهندسى : ضريب ميرايى
image bandعلوم مهندسى : باند فرکانس تصوير
image brightnessعلوم مهندسى : روشنايى تصوير
image camera tubeعلوم مهندسى : لامپ تصوير ميانى دوربين
image carrierعلوم مهندسى : حامل تصوير
image changerعلوم مهندسى : مبدل تصوير
image cintractionانقباض تصويرعلوم مهندسى : شکستگى تصوير
image contrastکنتراست تصويرعلوم مهندسى : درجه خاکسترى تصوير
image controlعلوم مهندسى : کنترل تصوير
image conversion equipmentعلوم مهندسى : دستگاه مبدل تصوير
image converter tubeعلوم مهندسى : لامپ تصوير مبدل
image converterعلوم مهندسى : مبدل تصوير
image coordinatesعلوم مهندسى : مختصات تصوير
image deflectionعلوم مهندسى : انحراف تصوير
image degradationعلوم نظامى : کم کردن قدرت تصويربردارى يک دستگاه رادار
image detailجزء تصويرعلوم مهندسى : جزئيات تصوير تلويزيون
image displacementعلوم مهندسى : تغيير يا جابجايى تصوير تلويزيونعلوم نظامى : اشتباه تصوير يا خطاى تصويربردارى دستگاه
image dissector tubeلامپ تجزيه کننده تصويرعلوم مهندسى : لامپ ديسکتور تصوير
image dissectorالکترونيک : لامپ تقطيع تصوير
i , iحرف نهم الفباى انگليسى برابر با( الف ) يا( ى ) و داراى صداى اى
i advised him to go thereبه صلاح او دانستم که برود،مصلحت ديدم که برود
i agreed to goحاضر شدم بروم
i alone bear the brunt of itخدمت انها بر من واجب مى ايد
i always photograph badlyعکس من هميشه بد در مى ايد
i am & 6 outپنج ليره اشتباه حساب کردم
i am 3 rials in pocketسه ريال در جيب دارم ،سه ريال سود بردم
i am 50 rials out of pocket¹ 5ريال زيان ( يا ضر ر ) کرده ام
i am a light sleeperخواب من سبک است
i am f.caughtعجب گيرى کرده ام
i am famishingاز گرسنگى دارم مى ميرم
i am fed upوازده شدم ،سير شدم ،بيزار شدم ،حوصله ام سر رفت
i am impatient for itنميتوانم براى ان صبر کنم ،از ان بابت بيطاقت هستم
i am in a bad f.بد گيرى امدم
i am in a hurry for it (انرا ) زود ميخواهم ، (براى ان ) عجله دارم يا در شتاب هستم
i am in a sorry hopeless etcدچار وضع بدى شده ام ،بد جورى گرفتار شده ام
i am in receipt of your letterنامه شما به من رسيد،نامه شما واصل گرديد
i am nat my last shiftsکارد به استخوانم رسيده است ،اخرين وسيله يا تدبير من اينست
i am not a with himبا او اشنا نيستم ،با او اشنايى ندارم
i am not good at sumsمن در جمع زدن تند ( يا ماهر ) نيستم
i am not in (the)veinحالش را ندارم
i am not made of saltمگر من نمک هستم که از باران بترسم ؟
i am not of his mindبا او هم عقيده ( هم فکر ) نيستم
i am on the wrong side of 50من بيش از ¹ 5سال دارم
i am only middlingبد نيستم ( در پاسخ احوالپرسى)
i am out of p with itديگرحوصله انرا ندارم ،ديگر نمى توانم انرا تحمل کنم
i am out of sortsحالم خوب نيست ،نميدانم مرا چه ميشود،نميدانم چه ام هست ،خلقم بجا نيست
i am p to know himبوجود او افتخار مى کنم ،بوجود او سرافراز يا مفتخرم
i am purposed to goقصد دارم بروم ،در نظر دارم بروم
i am pushed for moneyازبى پولى درفشار ( در زحمت ) هستم
i am quiet well thank youبه مرحمت شما حالم خيلى خوب است
i am reluctant to goميل ندارم بروم ،اکراه دارم از رفتن
i am satisfied with his servicاز خدمات او راضى يا خوشنود هستم
i am shaped in sinدر گناه سرشته شده ام
i am sorry to trouble youببخشيد اسباب زحمت شدم ( ميشوم)
i am sorryمتاسفم ،افسوس ميخورم ،غمگينم ،ببخشيد
i am strange to that writingبا اين خط اشنا نيستيم
i am thankful to godخدا را سپاس ميگزارم ( ميگويم) ،خدا را شکر ميکنم ،خدا را شکرانه ميگويم
i am thankful to himاز او سپاس گزارم
i am thirstyتشنه ام هست
i am through with my workکارم به پايان رسيد،از کارفراغت پيدا کردم
i am tired of thatاز ان کار خسته شدم
i am tortured with headacheسر درد مرا ازار ميدهد
i am under obligation to himمن ممنون او هستم ،زير بار منت او هستم
i am unused to that noiseمن به ان صدا اشنا نيستم
i am unwilling to goراضى نيستم بروم ،مايل نيستم بروم
i am very keen on going thereمن خيلى مشتاقم انجا بروم ،خيلى دلم ميخواهد به انجا بروم
i am weary of writingاز نوشتن خسته ( بيزار ) شدم
i am yet to learntمن هنوز نميدانم
i areraged six hours a dayروى هم رفته روزى شش ساعت کار کردم
i asked him a questionپرسشى از او کردم ،چيزى از او پرسيدم ،سئوالى از او پرسيدم
i asked him to dinnerاو را به ناهار خواندم ( دعوت کردم)
i assured him of thatبه او در اين باره اطمينان دادم
i attmpted to singکوشش کردم که بخوانم ،خواستم بخوانم
i await youمنتظر شما هستم ،انتظار شما را مى کشم
i bar tonightمن امشب را حساب نمى کنم
i beam or i-beamتيرى که به شکل | باشد
i beg leave to sayاجازه ميخواهم بگويم
i beg to inform youقانون ـ فقه : محترما "به استحضار عالى مى رساند
i beg your pardonببخشيد،پوزش ميخواهم ،معذرت مى خواهم
i came across a wordبکلمه اى برخوردم
i came from farاز راه دور مى ايم
i came to his rescueبه فريادش رسيدم
i came to the gardenسوى باغ امدم ،تا در باغ امدم
i can add rapidlyبه اشکال ما افزود،مشکل ما را زياد کرد
i can goميتوانم بروم
i can make nothing of itاز ان سر در نمى اورم ،هيچ انرا نمى فهم
i cannot a to buy thatاستطاعت خريد انرا ندارم
i cannot bear himحوصله او را ندارم
i cannot do betterبيش از اين از من بر نمى ايد
i cannot manage himحريف او نميشوم
i cannot place youنميدانم شما را کجا ديده ام
i cannot positively promiseنميتوانم قول قطعى بدهم
i cannot say him nayنمتوانم پاسخ رد به او بدهم ،نمى توانم به او( نه ) بگويم
i cannot think of itفکرش را نميتوانم بکنم ،تصورش راهم نمى توانم بکنم
i could swim at 8 yearsoldمن در هشت سالگى ميتوانستم شنا کنم
i d not know who he isنميدانم کيست
i d. himاز او بدم مى ايد،از او متنفرم
i dare sayبه جرات مى گويم بسيار محتمل است
i decided to stayبر ان شدم که بمانم
i deed it my duty toوظيفه خود مى دانم که
i did all in my powerانچه در توانم بود کردم
i did goمحققا `رفتم
i did it for showبراى نمايش يا ظاهر ان کار را کردم
i did it only for your sakeبراى خاطر شما اين کار را کردم و بس ،تنها به خاطر شما اين کار را کردم
i did my bestمنتهاى کوشش خود را کردم
i did my very best (or utmost)منتهاى کوشش خود را بعمل اوردم
i did not f. his argumentدليلش را نفهميدم
i did not find a thereکسى را در انجا نيافتم
i did not goنرفتم
i did not sleep a winkچشم بهم نزدم ،مژه بهم نزدم
i did that lastان کار را اخر از همه انجام دادم
i did that of my own free willبه ميل خود ( يا به طيب خاطر ) اين کار را کردم
i dislike itاز ان بدم مى ايد
i do it at odd momentsهر وقت فرصت پيدا کنم ان کار را انجام ميدهم
i do it in your interestبه خاطر شما اين کار را ميکنم
i do knowمى دانم
i do not belong hereمن اهل اينجا نيستم
i do not feel like workingحال ( يا حوصله ) کار کردن ندارم
i do not goنمى روم
i do not have it in meاز من بر نمى ايد،از من ساخته نيست
i do not have the courageجرات انرا ندارم
i do not know himاو را نميشناسم
i do not know what he meansنميدانم مقصودش چيست
i do not know your houseخانه شما را بلد نيستم ،نميدانم خانه شما کجاست
i do not know;try the othersمن نميدانم ببينيد ديگران ميمانند يا نه
i do not pretend to sing wellمن ادعا نميکنم که خوب ميخوانم
i do not see himاو را نمى بينم
i do not think soگمان نميکنم
i do not u.his wanting to sayنمى فهم چرامى خواهد بماند
i do not understand youسخن شمارانمى فهمم يا ملتفت نميشوم
i do not wish it otherwiseجور ديگر باشد نمى خواهم
i dont care a d.مرا هيچ پروايى نيست
i dont care a pinمرا پروايى نيست ،هيچ بمن مربوط نيست
i dont care a rushمرا هيچ پروايى نيست
i dont care a snapمرا هيچ پروايى نيست
i dont meant itجدى نگفتم ،مقصودى ندارم
i dont want to be rushedمن نمى خواهم کار سرم بريزند ( که با شتاب انجام دهم)
i dreamt a d.خوابى ديدم
i express my regret for itافسوس ميخورم ( يا تاسف دارم ) که چنين شد،پوزش ميخواهم که چنين شد
i f. coldسردم است
i f. hungryگرسنه ام
i f.happyخوشحالم
i f.like doing itدلم ميخواهد که ان کار را بکنم
i feel (or am) hungryگرسنه هستم ،گرسنه ام هست
i feel sleepyخوابم ميايد،خواب الود هستم
i feet thirstyتشنه ام هست
i fell aخوابم برد،بخواب رفتم
i fell pity for himدلم برايش سوخت ،دلم بحالش رحم امد
i felt indignant with himاز دست او اوقاتم تلخ شد
i felt sorry for himدلم برايش سوخت ،اوقاتم برايش تلخ شد
i floored the paperپاسخ همه پرسشهايى را که در کاغذ بود دادم
i followed his trackردپايش را گرفتم
i forgot all about itبه کلى فراموش کردم
i gave him some othersچندتاى ديگر به او دادم
i gave it a slight pressانرا کمى فشار دادم
i gave the beggar one rialيک ريال به ان گدا دادم
i gave up the ideaاز ان خيال منصرف شدم ،از ان خيال صرف نظر کردم
i gbeg to in from youاجازه خواستم شما را راهنمايى کنم
i give odds of ten to one rialده ريال به يک ريال بسته
i give you my world for itقول ميدهم اينطور باشد،مطمئن باشيد
i goمن ميروم ،ميروم
i got it over boardانرادرکشتى اوردم
i got the worst of itبدترازهمه نصيب من شد
i guarantee his appearanceقانون ـ فقه : من ضمانت مى کنم که حاضر شود
i had a great wish to see himبسيارميل( يا ارزو )داشتم که اورا به بينم
i had a lettr from himنامه اى از او داشتم
i had a quiet readفرصت پيدا کردم ،که با ارامش چيز بخوانم
i had barely time to get outهمينقدروقت داشتم که بيرون بروم
i had been caughtگرفته شده بودم
i had best to leaveitبهترين کاران است که ان را ول کنيم
i had better not goبهتران است نروم
i had half a mind to goچندان مايل برفتن نبودم ،انقدر ها ميل نداشتم بروم
i had him singوا داشتم بخوانم
i had hom thereاينجا گيرش اوردم( يابراوغالب امدم) ،اينجا ديگر چيزى نگفت
i had it signedانرا به امضاء رساندم
i had many books he had noneمن کتابهاى بسيار داشتم او هيچ نداشت
i had never seen such a bookمن هرگز چنين کتابى نديده ام
i had no aچاره ديگرى نداشتم ،شق ديگرى نبودکه اختيارکنم
i had no idea he was goingهيچ نميدانستم ( فکرش را هم نميکردم ) که او ميرود
i had no voice in that matterمن دران قضيه رايى نداشتم
i had scarely arrivedتازه وارد شده بودم که ،هنوز وارد نشده بودم که...
i had twowins and onedefcمن دو برد داشتم و يک باخت
i hard him outسخنانش را تا اخر گوش داده ام
i hate to see himازديدن او بدم مى ايد،ازديدن او بيزارم
i have a headacheسرم درد ميکند
i have a hunch thatسخت گمان دارم که ،بيم يا ظن ان دارم که...
i have a secure grasp of itمحکم ( ياسفت ) انرا گرفته ام ،محکم دارمش
i have a silk rug _tooيک قاليچه ابريشمى هم دارم
i have a splitting headacheسرم ( از درد ) نزديک است بترکد
i have a suit to the shahبه شاه عرض دارم ،عريضه براى شاه دارم
i have a world with youيک کلمه با شما حرف دارم
i have as many books as youهر چند ( يا هرقدر ) کتاب شما داريد منهم دارم
i have been to parisپاريس رفته ام ،پاريس را ديده ام
i have beenبوده ام
i have caught a thorough chillسرماى حسابى خورده ام
i have come on businessکارى دارم اينجا امدم
i have got him on my brainهميشه به اوفکر ميکنم
i have had sufficientforبقدر کفايت خوردم ( يا داشتم) ،سير شدم
i have heard it of oldاز قبل اين سخن را شنيده ام
i have lost all patienceطاقتم طاق شده است
i have no a with himاشنا شدم ،اگاه شدم
i have no idea of thatهيچ اگاهى از ان ندارم ،نميتوانم تصور کنم چه چيز است
i have no knowledge of itهيچ اگاهى از ان ندارم ،اطلاعى از ان ندارم
i have no money about meبا خود هيچ پولى ندارم
i have no objection to thatقانون ـ فقه : به ان اعتراضى ندارم
i have no other place to goجاى ديگرى ندارم که بروم
i have no work todayامروز کارى ندارم
i have not a dry t. on meسر تا پا خيس هستم
i have nothing elseهيچ چيز ديگر ندارم
i have nothingمن هيچ ( چيز ) ندارم
i have served in the navyدر نيروى دريايى خدمت کرده ام
i have worse to tell youبدتر از اين دارم که بشما بگويم
i hear a tap at the doorصداى در مى ايد،در ميزنند
i hear him complain (دارم ) ميشنوم که شکايت مى کنند
i heard him (to)complainشکايت ( کردن ) او را شنيدم ،شنيدم گله ميکرد
i heard it go popشنيدم که تپ صدا کرد
i heard the bell ringزنگ را شنيدم که صدا کرد،صداى زنگ را شنيدم
i heed your helpبه يارى شما نيازمندم ،به مساعدت شما احتياج دارم
i hid my selfخود( م ) را پنهان کردم
i hsd a bad nightديشب خوب نخوابيدم
i humbly request thatخواهش عاجزانه دارم که...
i hurt my fingerانگشتم اسيب ديد،انگشتم رنجه شد
i hurt my selfاسيب ديدم ،اذيت شدم
i imagine he is my friendمن تصور ميکنم او دوست من است ،چنين مى پندارم
i imagine him to be my friendمن تصور ميکنم که او دوست من است
i insist on his innocenceجدا `عقيده دارم که او بى گناه است
i insist on your being presentجدا `عقيده دارم که شما بايد حضور داشته باشيد
i insist that he is innocentجدا `عقيده دارم که او بى گناه است
i intend my son for the barخيال دارم پسرم را بگذارم وکالت کند
i intend to stay hereقصد دارم اينجا بمانم ،بر انم که ،خيال دارم که...
i kind of liked itمن تا اندازه اى انرا دوست داشتم ،ميشود گفت دوست داشتم
i knew him of oldاز قبل او را مى شناختم
i knew no boundsحد نداشت
i knew you for an iranianشما را ايرانى مى پنداشتم ،شمارا ايرانى ميشناختم( يا ميدانستم)
i knocked at the doorدر زدم ،دق الباب کردم
i know him by his stepاز گام بردارى ( يا صداى پا ) او را ميشناسم
i know him by nameاز اسم او را مى شناسم
i know how to do itميدانم چطور بايد اينکار را کرد
i know not neither can i guessنميدانم و حدس هم نمى توانم بزنم
i know notنميدانم
i know that he will comeمن ميدانم که او خواهد امد
i know that place by sightانجا را ( تا ) ببينم مى شناسم
i know you better than heمن شما را بهتر ميشناسم تا او
i know you by your walkمن شما را از گام بردارى ( يا راه رفتنتان ) ميشناسم
i lay on the grassروى علف دراز کشيدم
i learnt my lessonدرسم را ياد گرفتم
i lent him what money i hadهرچه پول داشتم به او وام دادم ،انچه پول...
i life that betterانرا بيشتر از همه دوست دارم
i lost my aدار و ندار خود را گم کردم ،همه چيز از دستم رفت
i lost my friendsدوستان خود را از دست دادم ،دوستانم از من جدا شدند
i lost sight of itاز نظرم نهان گشت
i lost the trainقطار را از دست دادم ،به قطار نرسيدم
i made him goاو را وادار کردم برود،او را وادار به رفتن کردم
i made him laughاو را خنداندم
i made him my proxyاو را وکيل خود نمودم ،او را از جانب خود وکيل کردم
i made little of itچندان سودى از ان نبردم ،استفاده اى از ان نکردم
i made up my mind to goنصميم گرفتم که بروم ،بر ان شدم که بروم
i made up my mind toتصميم گرفتم که... ،بر ان شدم که...
i maintain (the opinion)thatبر اين عقيده ام که... ،قائل هستم به اينکه... ،عقيده دارم که...
i managed to do itموفق شدم که ان کار را انجام دهم ،ان کار را درست کردم
i marvel how he has fledدر شگفتم که چگونه گريخته است ،نميدانم
i may goممکن است بروم
i may thank myselfگناه از خودم است ،تقصير از خودم بود
i mentioned one case in pيک مورد بخصوص را ذکر کردم
i merely told him thatفقط به او گفتم که ،همينقدر به او گفتم که
i misapprehended himمقصود او را درست نفهميدم
i must answer for the damagesازعهده خسارت ان بايد برايم
i must goبايد بروم
i never saw himديگر هيچ او را نديدم
i never since saw himاز ان پس ديگر هيچ او را نديدم
i now know the v of exerciseاکنون قدر ورزش را ميفهمم
i ought to goبايد بروم
i ougth to goبايد بروم ،بايد رفت
i overpaid him for his workمزد کارش را بيش از انچه حقش بود دادم
i owe for all my booksپول همه کتابهاى خود را قرض کردم
i owe him & 5پنج ليره به او بدهکار هستم
i owe some money to youيک پولى به شما بدهکارم
i owe you (i.o.u)من به شما بدهکارمبازرگانى : سند بدهکارى
i own that houseمن صاحب ان خانه هستم
i own to having done itاقرار دارم که ان کار را کرده ام
i p that they are both goneاحتمال کلى مى دهم که هر دو رفته باشند
i p to arrange an intrriewقصد دارم که مصاحبه اى ترتيب دهم
i paid dear for itبراى من گران تمام شد
i paid dearly for itبسيار گران برايم تمام شد
i paid him out wellخوب از جلوش درامدم ،خوب تلافى بسرش دراوردم
i paid his d. wagesمزد او را انچه لازم بود دادم
i paid the debt plus interestبدهى را با بهره ان دادم
i parted from(orwith)تمام ان دارايى يا مال را از دست دادم
i passed an uneasy nightديشب ( يا ان شب ) ناراحت بودم ،شب بدى گذراندم
i pause for a replyمنتظر پاسخ هستم ،خاموش مانده ام که پاسخ بگيرم
i please to do itخوش دارم که اين کار را بکنم ،خوشم مى ايد
i profited by his adviceاز پند ( يا نصيحت ) وى سود بردم
i provided for his safetyوسائل سلامت او را فراهم کردم
i put it down to his ignoranceمن اينرا ( ناشى ) از نادانى او ميدانم
i put the population at 20000نفوس انجا را ¹¹¹¹ 2تن براورد مى کنم
i raked all algebraجبر و مقابله را زير و رو کردم ( يا خوب جستجو کردم)
i ran as quick as i couldهرچه ميتوانستم تند دويدم ،به تندى هرچه بيشتر دويدم
i ran the words throughان کلمات را خط زدم
i rate him among poetمن او را در زمره شعرا ميدانم ( يا ميشمارم)
i read him to sleepبرايش خواندم تا خوابش برد،انقدر خواندم تا خوابش برد
i reck not of dangerمن باکى از خطر ندارم
i reckon one wiseکسى را خردمند دانستن( يا پنداشتن)
i reckon(up)on your friendshipروى دوستى کسى حساب کردن ،اطمينان به دوستى کسى داشتن
i recollect having seen him (به ) ياد مى اورم ( يا به خاطر مى اورم ) که او را ديده ام ،يادم مى ايد که او را ديدم
i rely or your secrecyمن به رازدارى شما اطمينان ميکنم
i rely solely on god...تنها به خدا تکيه ... دارم و بس
i remain yours trulyارادتمند شما،دوست صميمى شما
i repaid his kindress in kindمهربانى او را عينا `تلافى کردم
i rest upon your promiseپشت گرمى ( يا اميد ) من به وعده شما است
i said nothing of the kindهيچ همچو چيزى ( ياچنين سخنى ) نگفتم
i said nothing to himچيزى به او نگفتم
i sat down to recoverنشستم زمين که حالم جا بيايد ( يا بجاى خود بيايد)
i saw herمن او را ( ان زن را ) ديدم
i saw him fall(ing)ديدم که افتاد
i saw him l...ughديدم که مى خنديد
i saw him off the premisesاو را مشعايعت ( يا همراهى ) کردم تا ازعمارت بيرون رفت
i saw him twiceدو بار او را ديدم
i saw it my selfمن خودم انرا ديدم
i saw itانرا ديدم
i saw none of themهيچکدام از انها را نديدم
i saw one climbing the treeيکى را ديدم که از درخت بالا مى رفت
i saw the report in the roughمن پيش نويس اين گزارش را ديدم
i saw them allهمه ( انها ) را ديدم
i saw this p in the scriptureاين فقره را در کتاب مقدس ديدم
i sayنگاه کن ،نگاه کنيد،ببين ،به بينيد( چه ميگويم) ،راستى!
i scarcely know what to sayنميدانم چه بگويم
i seeفهميدم! ،ها !صحيح!
i sent him inفرستادمش رفت تو
i shall beخواهم بود
i shall goخواهم رفت
i shoudel hardly think soگمان نميکنم اينطور باشد
i should p stay at homeبهتر است در خانه بمانم
i shudder to thinkميلرزم وقتى بفکر مى افتم
i sickened at the sightاز ديدن ان حال تهوع بمن دست داد
i smell something burningبوى چيز سوخته ميشنوم( يا به مشامم ميرسد)
i sold it to one abdullahبه عبدالله نامى انرا فروختم
i sold the book for rials 50کتاب را( به ¹ ) 5ريال فروختم ،کتاب رافروختم ¹ 5ريال
i sort of feel sickمثل اينکه حالم دارد بهم ميخورد،يک جورى ميشوم
i speak under correctionانچه مى گويم ممکن است درست نباشد
i stand to it thatجدا عقيده دارم که
i stated the factsچگونگى را بدانسان که بود بيان کردم
i stayعلوم نظامى : در رهگيرى هوايى به علامت ماموريت گشت هوايى را تحويل گرفتم اعلام مى شود
i stayed there for 3 daysسه روز انجا ماندم
i suffer from headacheسرم درد ميکند،سردرد دارم ،دچار سردرد هستم
i suppose soگمان ميکنم ( اينطور باشد)
i suspect him to be a liarگمان ميکنم دروغگو باشد
i swore him to secrecyاو را سوگند دادم که راز را پوشيده نگاه دارد
i take no interest in thatهيچ بدان دلبستگى ندارم ،هيچ از ان خوشم نمى ايد
i take you at your worldقول شما را سند قرار ميدهم
i take your world for itقول شما را سند ميدانم
i teach him persianمن به او فارسى درس ميدهم
i thank you be half ofاز طرف ... تشکر مى کنم
i thanked him for his troubleبراى زحمتى که کشيده بود از او سپاس گزارى کردم
i thought it necessary toلازم دانستم که
i thought of youجاى شما را خالى کردم ،همواره فکر شما را ميکردم
i told him not to goبه او گفتم نرود،به او گفتم نرو
i took her to wifeاو را به زنى گرفتم
i took him up shortبى مقدمه جلو او را گرفتم
i took no notice of himملتفت او نشدم ،به او اعتنا نکردم
i took the wrong wayراه خطا رفتم
i took up where he leftاز جايى که او ول کرد من ادامه دادم
i treated both alikeهر دو را به يک چشم ديدم
i u. that he has been hurtقول مى دهم که اسيبى نديده باشد
i undertake to pay that sumمتعهد ميشوم که ان مبلغ را بپردازم
i walked a cross the streetاز اين سر خيابان قدم زدم به ان سر
i want you to goميخواهم شما برويد
i warned him of dangerاو را از خطراگاهى دادم
i warrant (you)قول ميدهم
i was about to goدر شرف رفتن بودم
i was absent for a whileيک مدتى غايب بودم
i was benefited by his adviceاز اندرز او سود بردم
i was bittenکلاه سرم رفت ،مغبون شدم
i was busy at the momentدر ان وقت کار داشتم
i was completely spattereedبه از رو تا به پايم گل پاشيده شد
i was f.beside myselfبه کلى از خود بيخود شدم
i was filled with wonderمتعجب شدم ،مرا شگفت امد،متحير ماندم
i was given to understandچنين فهميدم
i was in an awkword pوضع بدى داشتم ،بد جورى گير کرده بودم
i was in the gardenدر باغ بودم
i was not my selfاز خود بيخود شده بودم ،بهوش نبودم
i was not satisfied with himاز او خوشنود يا راضى نبودم
i was on a v to some friendsمى رفتم با تنى چند از دوستانم ديدن کنم
i was on the watch for itمراقب ان بودم
i was pierced by his songنغمه او بر من ( يا در من ) اثر کرد
i was prostrated by feverتب مرا از پا انداخت ،از شدت تب از پا درامدم
i was reserved for itتنها براى من مقدر شده بود
i was taken unawaresغافل گير شدم
i was taught by himمن در نزد وى تعليم گرفتم ،او مرا تعليم داد
i was the second to speakدومين کسى که سخن گفت من بودم
i was too indulgent to himزياد به او گذشت کردم
i was under his roofدر خانه ( يا در پناه ) او بودم ،مهمان او بودم
i was under theimpression thatبه اين عقيده بودم که...
i was up early this morningامروزصبح زود بيدار شدم
i was up late last nightديشب تا ان موقع هنوز نشسته ( يا بيدار مانده ) بودم
i was very u. at that gameخيلى در ان بازى بد اوردم
i waved him nearerبا دست اشاره کردم که نزديکتر بيا ( ييد)
i went a little way with himچند قدمى با او رفتم
i went beforeمن قبلا `رفتم
i went in to the gardenتوى باغ رفتم ،داخل باغ شدم ،به باغ امدم
i went on the instantدر همان ان رفتم
i went past the houseاز پهلوى ان خانه رد شدم
i went that instantدر همان ان رفتم
i went there in my ownشخصا `انجا رفتم
i went there particularly toيک کاره انجا رفتم
i went to fishرفتم ( که ) ماهى بگيرم
i went with himبا او رفتم
i will be blowed ifتف بر من اگر
i will be security for himمن ضامن او ميشوم
i will bet on thatمن روى ان شرط مى بندم
i will do my possibleهر چه از دستم برايد کوتاهى نخواهم کرد
i will goخواهم رفت ،قول ميدهم ( يا ميلم اينست ) که بروم ،ميروم
i will not goنخواهم رفت
i will note it downياد داشت ميکنم ( که فراموشم نشود)
i will return his kindnessمهربانى او را تلافى خواهم کرد
i will see sbout itمن به ان رسيدگى خواهم کرد،يک کارى مى کنم ،تا به بينم
i will send him my bookکتاب خود را براى او خواهم فرستاد
i will speak to him about itدر اين خصوص با او صحبت خواهم کرد
i will t. you for the bookشير يا خط مى کنم ببينم کتاب را کى بايد بردارد
i will t. you to open thedoorممنون ميشوم اگر در را باز کنيد
i will tell you in my nextدر نامه بعد خود به شما خواهم گفت
i wish i might speakکاش مى توانستم سخن بگويم
i wish i were (or was)a bird (اى ) کاش من مرغى بودم
i wish to spqre you troubleزحمت شما را کم کنم
i wish to stay hereميخواهم اينجا بمانم ،ميل دارم...
i wish you a happy new yearسال نو را به شما شادباش يا تبريک ميگويم ،سال نو سعيدى را براى شما مى خواهم
i wish you happinessخوشى يا سعادت شما را مى خواهم ،خوشى شما را خواستارم
i wish you would goاى کاش ميرفتيد،بجاى ماضى استمرارى در مورد تمنى يا ارزو
i wonder at himاز دست او تعجب ميکنم
i wonder he did not catch coldتعجب ميکنم ( از اين ) که سرما نخورد
i wonder what became of itنميدانم چه شد
i wotمن( خوب ) ميدانم
i would i were a childاى کاش بچه بودم( ميخواستم بچه باشم)
i would sooner die than lieمردن را به دروغ گفتن ترجيح ميدهم
i would to god that(کاش ) خدا ميکرد
i would to heavenاى کاش ،کاش خدا ميکرد
i write an articleمقاله اى مينويسم
i wrote as neatly as he didمن همان اندازه پاکيزه هستم که او نوشت
i wrote homeبراى خانه ( يا منزل ) کاغذ نوشتم
i wrote letter a letterچندين کاغذ پشت سرهم نوشتم ،هى کاغذ نوشتم
i yearn for (or after)restارزوى استراحت دارم
i'll warrant (you)اطمينان ميدهم ،بدون شک
i'm sure i did not mean itبراستى جدى نگفتم ،باور کنيد مقصودم اين نبود
i,the under signedقانون ـ فقه : اينجانب امضا کننده زير
i-beamعلوم مهندسى : تير" اى" عمران : تيراهن دوبل
i-demodulatorالکترونيک : تحميلزداى اى
i-displayالکترونيک : ارائه اى
i-eherryغار گيلاس
i-girderعلوم مهندسى : تير حمال - اى
i-scanالکترونيک : ارائه اى
i-signalالکترونيک : پيام اى
i-timeکامپيوتر : Instruction time
i. and evdevolutionتوان يابى ،ريشه گيرى
i. for doing any thingعدم صلاحيت در همه کارها
i.c.مدار مجتمع ،اى سىعلوم مهندسى : حالت اوليه
i.e. (يعنى ) اگاهى
i.e.t.sspectroscopy inelastic electron tunnelingشيمى : طيف بينى تونل زنى ناکشسان الکترون
i.f.علوم مهندسى : فرکانس ميانى
i.f.f. systemالکترونيک : دستگاه تشخيص
i.t.uکامپيوتر : Internal Telecommunications Union
iaکلمات مرتبط(ia):
iablochkoff candleالکترونيک : شمع يابلوچکوف
iablochkoffکلمات مرتبط(iablochkoff):
iam boredحوصله ام سر رفته
iam a for his lifeبراى جانش دل واپس هستم
iam a of such conductاز اين رفتار شرمنده ام
iam a to go thereاز رفتن به انجا خجالت مى کشم
iam a to goميترسم بروم
iam bound to do thatمن موظف به انجام ان کار هستم
iam d. to goمايلم بروم ،ارزومندرفتن هستم
iam ill bestedموقعيت بدى دارم ،بد جور گرفتار شده ام
iam impatient to goدلم شور ميزند که بروم ،شتاب دارم برفتن
iam in bad (orgreat)needبسيار نياز مند هشتم ،خيلى محتاجم ،خيلى در تنگى هستم
iam inclined to thinkميخواهم بگويم ،متمايلم باينکه خيال کنم
iam not in prac ticeچندى است وارد کار نيستم
iam not patient of hungerمن نميتوانم تاب گرسنگى را بياورم
iam of the opinion thatنظر من اينست که ،من براين عقيده ام که
iam out of practiceچندى است که وارد کار نيستم
iam p to of knowing himاز اشنايى او افتخار دارم ،افتخار دارم که او را مى شناسم
iam pressed for spaceاز حيث جا در زحمتم ،جايم تنگ است
iam pretty wellبد نيستم ،نسبه حالم بد نيست
iam proud to know himاز شناسايى او افتخار دارم ،افتخار دارم که او را ميشناسم
iam so tired that i cannot eatچندان خسته هستم که نميتوانم چيزى بخورم
iamکلمات مرتبط(iam):
iama for itبه ان مشتاق يا مايلم
iamaکلمات مرتبط(iama):
iambic verseشعرى که بحر ان بر وتد مجموع ساخته شده باشد
iambusوتد مجموع
iampکلمات مرتبط(iamp):
ianکلمات مرتبط(ian):
iapetusنجوم : ياپتوس
iatric(al)وابسته به پزشکى ،طبى
iatrogenic illnessروانشناسى : بيمارى پزشک زاد
iatrogenicکلمات مرتبط(iatrogenic):
ibکلمات مرتبط(ib):
ibgInterBlockکامپيوتر : شکاف بين بلاک
ibiکامپيوتر : Intergovermental Bureau of Informaticsسازمانى متشکل از اعضاى سازمان ملل UNESCO يا نمايندگى سازمان ملل متحد
ibm cardکامپيوتر : کارت ¹ 8ستونى
ibm computerکامپيوتر اى بى امعلوم مهندسى : ماشين حساب اى بى ام
ibm corporationکامپيوتر : شرکتIBM
ibm pc-compatible computerکامپيوتر : کامپيوتر شخصى سازگار با اى بى ام
ibm personal computer atکامپيوتر : کامپيوتر شخصى اى بى ام مدلAT
ibm personal computer xtکامپيوتر : کامپيوتر شخصى اى بى ام مدلXT
ibm personal computerکامپيوتر : کامپيوتر شخصىIBM
ibmکلمات مرتبط(ibm):
icIntegrated Circuitکامپيوتر : مدار مجتمع
icalکلمات مرتبط(ical):
iccکلمات مرتبط(icc):
iccaAssociation Independent Computer Consultantsکامپيوتر : انجمن مستقل مشاورين کامپيوتر
icceکامپيوتر : in Education International Council for Computer
iccpکامپيوتر : Computer Professionals Institute for Certification of
icd (international classificationof Diseases(،اى سى دىروانشناسى : طبقه بنگى بين المللى بيماريها
icdکلمات مرتبط(icd):
ice anchorعلوم نظامى : لنگر يخى
ice axeورزش : کلنگ کوهنوردى
ice bergکوه يخعلوم نظامى : ادم بى عاطفه
ice blinkسفيدى افق از انعکاس دريا
ice coverمعمارى : يخپوش
ice creteبتون مسلح ،بتون يک پارچه يا پيش ساختهعلوم نظامى : بتون فشرده
ice crystalsمعمارى : بلورهاى يخ
ice daggerورزش : کلنگ يخ شکن
ice dancingورزش : مسابقه رقص دونفره روى يخ
ice fallورزش : يخشار
ice fishingورزش : ماهيگيرى از سوراخهاى يخ
ice gorgeمعمارى : يخبند
ice hammerورزش : چکش يخ
ice hockeyورزش : هاکى روى يخ
ice laneعلوم نظامى : مسير يخ بندان
ice load (am)معمارى : رانش يخ
ice melting pointشيمى : نقطه يخ
ice mineمين ضد ابعلوم نظامى : مين مخصوص انفجار زيريخى
ice miningانفجار يخ رودخانه يا درياچه ها به وسيله مينعلوم نظامى : مين گذارى يخها
ice pointشيمى : نقطه يخعلوم هوايى : دماى تعادل مخلوط اب و يخ در فشار استاندارد
ice pondمعمارى : يخچال
ice pressureمعمارى : رانش يخ
ice pushمعمارى : فشار يخ
ice racingمسابقه سرعت روى يخورزش : مسابقه روى يخ
ice screwپيچ يخ( کوهنوردى)ورزش : پيچ يخ
ice timeورزش : مجموع مدت بازى بازيگر در يک مسابقه يا در يک فصل
ice-ageعصر يخ ،دوره يخ
ice-boatقايق يخ شکن
ice-boundاحاطه شده از يخ ،يخ بسته
ice-breakerکرجى يخ شکن
ice-cream freezerظرف بستنى سازى
ice-creamبستنى
ice-floeتوده يخ شناور
ice-houseيخچال
ice-pickيخ شکن
ice-tieldيخ زار،يخستان
ice-waterشيمى : يخاب
ice-woolکرک سفيد،کرک قلاب دوزى
iceblinkيختاب ،روشنايى که از بازتاب روشنايى يخ در افق پيدا ميشود
iceboaterورزش : راننده قايق روى يخ
icebox rivetعلوم هوايى : ميخ پرچ هاى الومينيوم که تا موقع مصرف بايد در دماى زير صفر نگه داشته شوند
iced ppaخنک کرده ،يخ شده ،شکر پوش ،مارنگ زده
icedيخ شده ،خنک کرده
icekhanaورزش : اتومبيل رانى روى سطح يخ بسته درياچه
iceland crystalشيمى : بلور ايسلند
icelanderايسلندى ،اهل جزيره ايسلند
icelandicزبان ايسلندى
iceneumonنمس ،موش مصرى ،موش فرعون ،يکجور پرده بال انگلى ) در اين ¹¹
icesکامپيوتر : Integrated Civil Engineering Systemسيستم مجتمع مهندسى عمران
ich nographic(al)وابسته به طراحى و زمينه سازى ،طرحى
ichکلمات مرتبط(ich):
ichnographطرح ،زمينه
ichnographicوابسته به طراحى يا زمينه سازى طرحى
ichnographyزمينه سازى ،طراحى
ichthyicوابسته به ماهى ،ماهى وار
ichthyocentaurادم ماهى ،ماهى ادم ،جانور افسانه اى که نيمى ادم ونيمى ماهى
ichthyocollaسريشم ماهى
ichthyographyشرح ماهى
ichthyolaterماهى پرست
ichthyolatryماهى پرستى
ichthyoliteسنگواره ء ماهى ،ماهى سنگ شده
ichthyologicalوابسته به ماهى شناسى
ichthyologistماهى شناس
ichthyophagistماهى خور
ichthyophagyماهى خورى ،زندگى روى ماهى
ichthyosaurusيکجور خزنده ءبزرگ ماهى مانند در دوره ء دوم طبقات الارضى
ichthyosis (طب) داءالحيه
ickleکوچک ( در زبان کودک)
icon oclasmشمايل شکنى ،بت شکنى
icon oclastشمايل شکن ،بت شکن
iconic modeشيوه تصويرسازى حسى( در نظريه برونر)روانشناسى : شيوه تصويرسازى حسى
iconicشمايلى ،مجسمه اى
iconiumقونيه
iconoclasticمبنى بر بت شکنى يا شمايل ويران کنى
iconolatryشمايل پرستىروانشناسى : شمايل پرستى
iconologistشمايل شناس
iconomachyجنگ با شمايل پرستى
iconoscopeعلوم مهندسى : لامپ تصوير ايکونوسکوپالکترونيک : ايکونوسکپ
icosکامپيوتر : Input/Output Control Systemمجموعه استانداردى از روالهاى ورودى و خروخى که براى راه اندازى و کنترل فرايند ورودى و خروجى طراحى شده است
icotTechnology Institute for Newکامپيوتر : موسسه تکنولوژى کامپيوتر نسل جديد
icpemکامپيوتر : Equipment Manufacturers Independent Computer Peripheral
icremrntکلمات مرتبط(icremrnt):
icsIrish Computer Societyکامپيوتر : انجمن کامپيوترى ايرلند
ictericزرديانى ،يرقانى ،دچار زردى ،زردى بر،دافع يرقان
ictysروانشناسى : حمله
ideکلمات مرتبط(ide):
ideadکلمات مرتبط(idead):
ideal capacitorعلوم مهندسى : خازن ايده ال
ideal conductivityعلوم مهندسى : قابليت هدايت ايده ال
ideal conductorعلوم مهندسى : هادى ايده ال
ideal crystalعلوم مهندسى : کريستال ايده ال
ideal dielectricدى الکتريک ايده العلوم مهندسى : عايق کامل
ideal efficiencyبازده ايده العلوم مهندسى : راندمان ايده ال
ideal electron gasشيمى : گاز االکترون ايده ال
ideal energy radiatorعلوم مهندسى : رادياتور بدنه سياه
ideal fluidعلوم هوايى : سيال ايده ال
ideal galvanic cellباطرى ايده العلوم مهندسى : سلول گالوانيکى ايده ال
ideal gasعلوم مهندسى : گاز ايده الشيمى : گاز ايده العلوم هوايى : گاز ايده ال
ideal indexشاخص کمال مطلوببازرگانى : شاخص ايده ال
ideal irrigation intervalمعمارى : فاصله مطلوب ابيارى
ideal magnetization curveعلوم مهندسى : منحنى مغناطيس کنندگى ايده ال
ideal no-load d.c. voltageعلوم مهندسى : ولتاژ" دى. سى " بى بارى ايده ال
ideal no-load voltageعلوم مهندسى : ولتاژ بى بارى ايده ال
ideal parallelingعلوم مهندسى : مدار موازى ايده ال
ideal positionپوزيسيون ايده العلوم مهندسى : وضعيت ايده الورزش : پوزيسيون ارمانى شطرنج
ideal radiatorشيمى : تابشگر کامل
ideal rectangular pulseعلوم مهندسى : پالس مربعى ايده ال
ideal rectifierالکترونيک : يکسوکننده ايده ال
ideal rocketعلوم هوايى : راکت ايده ال
ideal selfروانشناسى : خود ارمانى
ideal solenoidسولنوئيد ايده العلوم مهندسى : پيچک ايده الالکترونيک : سولنئيد ايده ال
ideal solutionشيمى : محلول ايده ال
idealisticallyاز روى اعتقاد به تصور و خيال
idealizationتطبيق يا تطابق با تصورروانشناسى : ارمانى ساختن
idealized imageروانشناسى : تصوير ارمانى
idealizedکلمات مرتبط(idealized):
ideallyبطوريکه فقط بتوان تصور کرد،تصورا"،مطابق ارزو و يا کمال مطلوب
ideas if referenceروانشناسى : افکار عطفى
ideasکلمات مرتبط(ideas):
ideational fluencyروانشناسى : سيالى انديشه
ideational shieldروانشناسى : سپر فکرى
idee fixeروانشناسى : فکر ثابت
ideeکلمات مرتبط(idee):
idegraphyنشان گذارى ،علامت نويسى ،نمايش فکر يا تصور با نشان
idelکلمات مرتبط(idel):
identic notesيادداشتهاى همانندقانون ـ فقه : منظور يادداشتهايى با مضمون واحد است که چند دولت به يک دولت مى دهند . چون اين يادداشتها جداگانه تسليم مى شود عمل هر دولت ظاهرا "مستقل از عمل دولت ديگر است تسليم اين يادداشتها عمل غيردوستانه تلقى مى شود
identical twinsروانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى
identicalبرابر،همانند،يکسان ،همان ،مساوىعلوم مهندسى : کاملا "برابرروانشناسى : همانندبازرگانى : يکسان
identicallyعينا"،بطور يکسان
identificatioکلمات مرتبط(identificatio):
identification markingsعلوم دريايى : علايم شناسايى
identification card (jf)علوم دريايى : کارت شناسايى
identification cardعلوم نظامى : کارت شناسايى
identification characterعلوم مهندسى : علامت مشخصه
identification codeرمز معرف يکانعلوم نظامى : کد شناسايى يکان
identification divisionکامپيوتر : يکى از چهار قسمت اصلى يک برنامهCOBOL
identification friendly or foe (iff)علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار
identification numberعلوم مهندسى : حرف مشخصه
identification of friend from foeالکترونيک : دستگاه تشخيص
identification of suppliesبازرگانى : تشخيص هويت کالا
identification problemمسئله تعيين هويت ،مسئله شناسائى( دراقتصاد سنجى)بازرگانى : مسئله شناسائى
identification signsعمران : علائم تشخيص
identification tagپلاک هويت ،پلاک شناسايىعلوم نظامى : اتيکت اسم کارت معرفى نامه
identification testروانشناسى : ازمون شناسايى
identification zoneعلوم نظامى : منطقه تشخيص هدف
identify signalعلوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه
identity cardقانون ـ فقه : شناسنامه
identity certificateقانون ـ فقه : شناسنامهعلوم نظامى : شناسنامه
identity crisisروانشناسى : بحران هويت
identity elementشيمى : عنصر يکسانى
identity matrixماتريس واحدعلوم مهندسى : ماتريس واحدروانشناسى : ماتريس واحدبازرگانى : ماتريسى مربع که در ان کليه عناصر قطر اصلى يک و ساير عناصر صفر باشند
identity of indiscerniblesيکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت
identity of unknownقانون ـ فقه : مجهول الهويه
identity paperقانون ـ فقه : اسناد هويت
ideo-motor actروانشناسى : عمل فکرى - حرکتى
ideo-motorروانشناسى : فکرى - حرکتى
ideoکلمات مرتبط(ideo):
ideographsمعمارى : حروف انديشه نگارى
ideokinetic apraxiaروانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى
ideokineticکلمات مرتبط(ideokinetic):
ideological relationsروابط ارمانىقانون ـ فقه : روابط ايده ئولوژيک
ideological warجنگ فکرى ،جنگ عقيدتىقانون ـ فقه : جنگ عقايد
ideologicalارمانى ،مرامىقانون ـ فقه : ايده ئولوژيکروانشناسى : مسلکى
ideologistارمانشناس ،ايده ئولوگ ،ارمان شناس ،متخصص علم تصورقانون ـ فقه : کسى که در مورد افکار و عقايد مطالعه مى کندبازرگانى : ايدئولوگ
ideologueايده ئولوگقانون ـ فقه : سازنده ايده ئولوژى
idiocrasyحالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه
idioglossiaروانشناسى : نامفهوم گويى
idiographنشان بازرگانى ،نشان شخصى
idiographic methodروانشناسى : روش فردنگر
idiographic sciencesروانشناسى : علوم فردنگر
idiolaliaروانشناسى : مهمل گويى
idiomatic(al)اصطلاحىعلوم مهندسى : مصطلح
idiomaticalعمران : مصطلح
idiomaticallyاصطلاحا"
idiopathic seizureروانشناسى : صرع ناشناخته
idiopathicناشناخته( در بيماريها)روانشناسى : ناشناخته
idioplasmاصل سفيده
idiosyncraticوابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى
idiot savantروانشناسى : کاناى هوشمندنما
idioticallyبطور مخبط،ابلهانه
idiotropicروانشناسى : درون نگر
idle balanceمانده بيکار،مانده راکدبازرگانى : مانده غيرفعال
idle barعلوم مهندسى : ميله کور
idle capacityظرفيت بلااستفادهبازرگانى : ظرفيت بيکار
idle cashپول بيکاربازرگانى : پول بلااستفاده
idle charactersکامپيوتر : کاراکترهاى عامل
idle circuit conditionعلوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار
idle coilعلوم مهندسى : بوبين کورالکترونيک : پيچک هرز
idle componentعلوم مهندسى : اجزاء کور
idle current connectionعلوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى
idle current meterعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى جريان کور امپرمتر جريان کور
idle current wattmeterعلوم مهندسى : توان کورسنج
idle currentجريان بى بارىعلوم مهندسى : جريان کور
idle depositسپرده راکدبازرگانى : سپرده بلااستفاده
idle frequencyعلوم مهندسى : فرکانس بى بارى
idle hoursساعت هاى بيکارى
idle indicating signalعلوم مهندسى : علامت ازاد
idle junctionعلوم مهندسى : اتصال ازاد
idle lineعلوم مهندسى : خط ازاد
idle moneyپول راکدبازرگانى : پول غير فعال
idle periodزمان توقفعلوم مهندسى : پريود بى بارىالکترونيک : دوره استراحت
idle positionوضعيت ساکنعلوم مهندسى : حالت سکون
idle powerعلوم مهندسى : توان کور
idle pulleyعلوم مهندسى : قرقره راهنما
idle reservesذخائر بيکاربازرگانى : ذخائر بلااستفاده
idle richبازرگانى : ثروتمندان انگل
idle rollعلوم مهندسى : غلطک کور
idle rumouesشايعات بى سر و پا،شايعات بى اساس ،اراجيف
idle runingعلوم مهندسى : بى بارى
idle stockبازرگانى : موجودى بى مصرف
idle talkسخن بيهوده ،حرف مفت ،ژاژخايى
idle timeدوره عطالت ،دوره فترتعلوم مهندسى : زمان بى بارىکامپيوتر : زمان بيکارىبازرگانى : وقت تلف شده
idle trunckخط اتصال ازادعلوم مهندسى : ترانک ازاد
idle turnکلاف مردهعلوم مهندسى : دور ازاد
idle voltage of batteryالکترونيک : ولتاژ هرز باترى
idle voltageعلوم مهندسى : ولتاژ کور
idle wandererقانون ـ فقه : ولگرد
idle wireعلوم مهندسى : سيم مرده
idlessبيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)
idling cycleعلوم مهندسى : سيکل بى بارى
idling-current connectionعلوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى
idlingعلوم مهندسى : بى بارى
idlyبه بيکارى ،به بطالت
ido not feel my legsنيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم
idoکلمات مرتبط(ido):
idoatorمونث
idol ociastبت شکن
idol oclastبت شکن
idol templeبتکده ،بتخانه
idol worshipperقانون ـ فقه : بت پرست
idolartyروانشناسى : بت پرستى
idolaterبت پرست
idolatressبت پرستى کردن ،بت پرستيدن ،بت کردن ،پرستيدن
idolatrizeبت کردن ،بت پرستيدن
idolatrouslyاز روى بت پرستى
idoliomوهم ،اوهام ،بت ،استدلال غلط
idolismبت پرستى ،استدلال غلط
idoloclastبت شکن
idological partiesقانون ـ فقه : احزاب داراى روش فکرى خاص
idologicalکلمات مرتبط(idological):
idols of the caveاوهام شخصى ،اوهام ناشى از حالات ويژه هر کس
idols of the marketاوهام ناشى از سخن و اميزش
idols of the theatreاوهام ناشى از اصول و قواعد منطقى و فلسفى
idols of the tribeاوهام بشرى ،اوهام جنسى
idolsقانون ـ فقه : اوثان
idpکامپيوتر : Integrated Data Processingپردازش داده مجتمع
idsکلمات مرتبط(ids):
iduceکلمات مرتبط(iduce):
idulgeکلمات مرتبط(idulge):
idyllicقصيده اى ،چکامه اى
idyllistچکامه سرا،قصيده نويس
ieکلمات مرتبط(ie):
iecعلوم مهندسى : کميسيون بين المللى الکترونيک
ieeکلمات مرتبط(iee):
ieee-488کامپيوتر : نوعى رابط استاندارد براى متصل کردن وسائل ازمايشگاهى و ساير تجهيزات علمى به کامپيوتر
ieeeEngineers Institute of Electrical and Electronicsکامپيوتر : موسسه مهندسين الکتريسيته و الکترونيک
ieeecsکامپيوتر : Electronics Engineers Computer Society Institute of Electrical and
iekkeورزش : شانه ها
if a ringsاگر کسى تلفن کرد
if and whenهر گاه
if anyاگر باشد،اگر داشته باشد
if conjاگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش
if he beاگر او باشد
if he goesاگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)
if he has found itاگر ان را پيدا کرده باشد
if he should preferاگربهتربداند
if he wereاگراو بنابود
if he wishes to be aاگرمى خواهد کسى بشود
if i beاگر باشم
if i find an opportunityاگر دست دهد،اگر فرصتى پيدا کنم ،اگر مجالى باشد
if i had thought of thatهيچ درفکرش نبودم ،هيچ درنظرم( ياخاطرم ) نبود
if i knew thatاگر ميدانستم که
if i know what to doاگر ميدانستم چه بايد کرد
if i mistake notاگر غلط( يا اشتباه ) نکنم
if i only could see himکاش ميتوانستم فقط او را ببينم ،حيف که نميتوانم او را ببينم
if i see himاگر او را ببينم( ياديدم)
if i were youاگر من جاى شما بودم ،اگر من جاى شما باشم
if i wereاگر من بودم
if it is inconvenient for youاگر براى شما( اسباب ) زحمت است زحمت است
if necessaryدر صورت لزوم ،اگر لازم باشد
if need beاگر لازم باشد،در صورت بايست
if notاگر نه ،والا
if one book cost 5 rialsاگر يک کتاب 5 ريال بيرزد
if one book cost rials 40اگر يک کتاب ¹ 4ريال بيارزد
if peradventureهر اينه اگر
if possibleدر صورت امکان ،در صورت توانايى ،اگر بتوانم ،اگر ممکن است
if soدر صورت مثبت ،اگر هست ،اگر چنين است
if things shape rightاز اب درامدن
if things shape wellمايه اميد وارى بودن
if thou wertاگر تو بودى
if you don't mindاگر ايرادى نداريد
if you don't watch itاگرملتفت نباشيد،اگر احتياط نکنيد
if you dont objectاگر بدتان نمى ايد،اگر مانعى نيست
if you pleaseاگرزحمت نيست ،بيزحمت ،زحمت کشيده ،اگر ميل شما باشد،با اجازه شما
ifacControl International Federation of Automaticکامپيوتر : فدراسيون بين المللى کنترل خودکار
ifcکلمات مرتبط(ifc):
iffکلمات مرتبط(iff):
ifipProcessing International Federation for Informationکامپيوتر : فدراسيون بين المللى پردازش اطلاعات
ifipsProcessing Societies International Federation of Informationکامپيوتر : اتحاديه بين المللى انجمن هاى پردازش اطلاعات
if_evenکلمات مرتبط(ifٹeven):
igloo spaceزاغه هاى مهماتعلوم نظامى : زاغه بتونى مهمات
ignatiusکلمات مرتبط(ignatius):
igneous magmaمواد مذاب و گازى داخل زمين که در اثر تبلور و سخت شدنعمران : سنگهاى اذرين را بوجود اورده اند
igneous rockسنگ خروجى ،سنگ اذرينعمران : سنگ اذرينمعمارى : سنگ اتشفشانى
ignifyسوزاندن ،اتش زدن
ignitabilityقابليت اشتعالعلوم مهندسى : قابليت احتراق
ignitableقابل احتراقعلوم مهندسى : قابل اشتعال
igniter padعلوم نظامى : کيسه خرج کمکى ،بالشتک مشتعل کننده
igniter switchکليد راه اندازى ،سوئيچ احتراقعلوم مهندسى : کليد احتراق
igniter trainمدار اتش ،مدار مشتعل کنندهعلوم نظامى : مجموعه چاشنى
ignitibilityقابليت احتراق
ignitibleقابل احتراق
igniting agentعلوم مهندسى : عامل احتراق
igniting fuzeماسوره مشتعل کنندهعلوم نظامى : کلاهک مشتعل کننده
igniting pointنقطه احتراقعلوم مهندسى : نقطه اشتعال
igniting powderخرج مشتعل کنندهعلوم نظامى : خرج چاشنى
igniting primerعلوم نظامى : چاشنى مشتعل کننده
igniting sparkعلوم مهندسى : جرقه احتراق
ignitingکلمات مرتبط(igniting):
ignition analyzerعلوم مهندسى : اسيلوگراف کنترل احتراق
ignition anodeاند تحريک کننده ،اند کمکىعلوم مهندسى : اند احتراق
ignition batteryعلوم مهندسى : باطرى سيستم جرقه زنىالکترونيک : باترى استارت
ignition breakerالکترونيک : پلاتين دلکو
ignition by contact breakingعلوم مهندسى : احتراق با قطع کنتاکت
ignition by contactعلوم مهندسى : احتراق تماسى
ignition by incandescenceعلوم مهندسى : احتراق التهابى
ignition cableکابل احتراقعلوم مهندسى : سيم سيستم جرقه زنى
ignition capکلاهک چاشنىعلوم نظامى : کلاهک مشتعل کننده
ignition chargeخرج احتراقعلوم نظامى : خرج اشتعال
ignition chokeعلوم مهندسى : پيچک احتراق
ignition circuitمدار احتراقعلوم مهندسى : مدار سيستم جرقه زنى
ignition coilعلوم مهندسى : کويل اتومبيلالکترونيک : کويل
ignition conditionعلوم مهندسى : حالت احتراق
ignition controlعلوم مهندسى : کنترل احتراق
ignition currentعلوم مهندسى : جريان احتراق
ignition delayعلوم مهندسى : تاخير اختراق
ignition deviceعلوم مهندسى : وسيله احتراق
ignition distributerعلوم مهندسى : دلکو مقسم جرقه
ignition distributorالکترونيک : دلکو
ignition electrodeالکترود اتش زنهعلوم مهندسى : الکترود احتراق
ignition gapعلوم مهندسى : فاصله جرقه
ignition generatorالکترونيک : دينام ماشين
ignition interrupterالکترونيک : پلاتين دلکو
ignition lagعلوم مهندسى : تاخير احتراق
ignition lockالکترونيک : قفل موتور
ignition over voltageعلوم مهندسى : فشار قوى براى سيستم جرقه زنى
ignition pointنقطه افروزشعلوم مهندسى : نقطه اشتعالمعمارى : نقطه اشتعالشيمى : نقطه افروزش
ignition pointsپلاتين دلکوعلوم نظامى : پلاتين
ignition pulseپالس احتراق ،ضربه احتراقعلوم مهندسى : ايمپولز احتراق
ignition rectifierعلوم مهندسى : يکسوساز بخار جيوه اى با الکترودهاى اتش زنه
ignition spark gapعلوم مهندسى : فاصله جرقه
ignition sparkعلوم مهندسى : جرقهالکترونيک : جرقه احتراق
ignition switchکليد احتراقعلوم مهندسى : کليد سيستم جرقه زنىالکترونيک : سويچ ماشين
ignition systemعلوم نظامى : سيستم احتراق موتور
ignition temperatureعلوم مهندسى : درجه حرارت احتراق
ignition timerالکترونيک : چکش برق
ignition timingالکترونيک : ميزان کردن جرقه
ignition vibratorالکترونيک : پلاتين دلکو
ignition voltageولتاژ احتراقعلوم مهندسى : فشار الکتريکى احتراق
ignitornلامپ ايگنيترونعلوم مهندسى : لامپ با الکترود اتش زنه
ignitronالکترونيک : ايگنيترون
ignoکلمات مرتبط(igno):
ignobilityفرومايگى ،رذالت
ignobleness or ignobilityفرومايگى ،پستى ،رذالت ،دئانت ،بى شرفى ،بى ابرويى
ignoblenessکلمات مرتبط(ignobleness):
ignoblyاز روى پستى و دنائت
ignominiouslyبه رسوائى
ignorance of factقانون ـ فقه : جهل موضوعى
ignorance of law is no excuseقانون ـ فقه : جهل به قانون رافع مسئوليت نيست
ignorance of lawقانون ـ فقه : جهل به قانون
ignorance of the face is a good defenceقانون ـ فقه : جهل موضوعى دفاع محسوب مى شود
ignorance of the law is no defenceقانون ـ فقه : جهل به قانون دفاع محسوب نمى شود
ignorantlyجاهلانه ،از روى بيخبرى
ignoratioکلمات مرتبط(ignoratio):
ignotum per igno tiusتوضيح مجهول با چيز مجهول تر
ignotumکلمات مرتبط(ignotum):
igoعلوم نظامى : علامت من پست گشتى خود را ترک مى کنم در درگيرى هوايى
iguanodonسوسمار بزرگ گياه خوار که اکنون بشکل سنگواره ديده ميشود
ihatکلمات مرتبط(ihat):
ihdکلمات مرتبط(ihd):
iiکلمات مرتبط(ii):
iiiکلمات مرتبط(iii):
iilIntegrated Injection Logicکامپيوتر : دستگاه کنترل براى براى توليدات صنعتى و سيستمهاى کامپيوتر
iimmediately he saw meهمينکه مرا ديد،بمحض اينکه مرا ديد
iimmediatelyکلمات مرتبط(iimmediately):
iinfix notationکامپيوتر : نشان گذارى ميانوندى
iinfixکلمات مرتبط(iinfix):
ikکلمات مرتبط(ik):
ikeya-sekiنجوم : ايکيا - سکى
ikeyaکلمات مرتبط(ikeya):
iknowکلمات مرتبط(iknow):
ilکلمات مرتبط(il):
ilerpresکلمات مرتبط(ilerpres):
iliac arteryسرخرگ سرين ،شريان حرقفى
iliac fossaگودال حرقفى
iliac passionقولنج ايلاوس
ill (or badly)in clinedبى ميل
ill aغيرعاقلانه ،بى تامل ،بيخرد
ill advisedlyازروى بى احياطى ،غير عاقلانه
ill affectedبد قلب ،نامهربان ،ناهمراه
ill at easeناراحت ،گرفتار
ill breedingبى تربيتى
ill conditionedبد حالت ،خراب
ill disposedبدنيت ،نامهربان
ill fameبدنامى ،رسوايى
ill featuredبدشکل ،نازيبا،خشن
ill foundedداراى شالوده يا اساس بد،بى پروپا،بى اساس
ill grainedبد نهاد،بد خو،زمخت
ill healthناخوشى ،ناتندرستى
ill himourبد خويى ،بد خلقى ،خوى بد،کج خلقى
ill humourبدخلقى ،بد خويى ،بد طبعى ،کج خلقى
ill humouredبد خو،،بد خلق ،کج طبع
ill informedبى اطلاع
ill intentionedبد نيت
ill judgedغير عاقلانه
ill lookingزشت ،بدنما
ill matchedتابتا،ناجور
ill matedناجور
ill mindedبد خواه ،بد نيت ،نامساعد
ill naturednessبد خويى ،کج طبعى
ill neighbouredداراى همسايه بد،داراى محيط بد
ill temperبد خويى ،خوى بد،بد خلقى ،کج خلقى
ill-behavedبدرفتار،بى ادب
ill-bredبى تربيت
ill-fatedبدبخت ،بيطالع
ill-favouredزشت ،نفرت انگيز،قابل اعتراض
ill-humouredlyاز روى بدخلقى
ill-humourednessبدخلقى
ill-naturedlyاز روى بدخلقى
ill-omenedمشئوم ،منحوس
ill-setبدنهاد
ill-sortedناجور
ill-starredبداختر
ill-temperedبدخلق
ill-timedبى موقع
illapseفرو ريختن ،لغزيدن ،سريدن
illativelyبطريق استنتاج يا استخراج
illegal contractقانون ـ فقه : قرارداد غير قانونى
illegal moveورزش : حرکت غيرقانونى شطرنج
illegal operationکامپيوتر : عملکرد غير قانونى
illegal positionورزش : پوزيسيون غير قانونى شطرنج
illegal procedureورزش : خطاى تيم مهاجم
illegalityغيرقانونىقانون ـ فقه : کار خلاف قانونبازرگانى : بى قانونى
illegalizeغيرقانونى دانستن
illegallyبطور غيرقانونى ،بطور حرام
illegalyبه طور نامشروعقانون ـ فقه : از طريق غير قانونى
illegiblyبطور غيرخوانا
illegitimatelyبطور حرامزاده ،بطور نادرست ،بطور نامشروع
illegitimationنامشروعى ،نادرستى
illegutimationحرمزادگى خوانى ،ناروا دانى ،نامشروعى ،نادرستى ،نامشروع خوانى
illiativeاستنتاجى ،استخراجى ،حاکى از نتيجه
illiberal viewsنظر پست ،تنگ نظرى
illiberalityخست ،عدم سخاوت
illiberallyاز روى خست ،با نظر تنگ
illicit advertisingبازرگانى : تبليغ غير مجاز
illicit earningقانون ـ فقه : درامد نامشروع
illicitlyبطور غيرمشروع ،بطور قاچاق
illicitnessنامشروعى ،ممنوعيت
illieratenessبى سوادى
illigal characterدخشه غير مجاز،کاراکتر غير قانونىکامپيوتر : کاراکتر غير مجاز
illigalکلمات مرتبط(illigal):
illimitabilityبى پايانى ،حد ناپذيرى
illimitablenessبى پايانى ،حد ناپذيرى
illimitablyبطوريکه نتوان محدود کرد،بطور نامحدود
illinitionروغن مالى
illinois test of psycholinguisticAbilities )ITPA(روانشناسى : ازمون تواناييهاى زبانى - روانى ايلينوى
illiquidityبازرگانى : عدم نقدينگى
illiteratelyبطور بيسواد،از روى بيسوادى
illiteratenessبيسوادى
illiumاستخوان حرقفى ،حرقفه
illmitableبى پايان ،بى حد،بى اندازه ،حدناپذير،محدود نکردنى ،محدود نشدنى
illness faded her beautyناخوشى زيبايى اوراکاست
illocalبى مکان
illogicalغيرمنطقى
illogicalityغير منطقى بودن
illogicallyبطور غيرمنطقى
illthبدى
illtreat (someone)باکسى بد رفتارى کردنقانون ـ فقه : سوء رفتار
illtreatکلمات مرتبط(illtreat):
illtreatmentبد رفتارىقانون ـ فقه : سوء رفتار
illudeريشخند کردن ،مسخره کردن ،فريب دادن
illuminanceعلوم مهندسى : شدت روشنايىروانشناسى : افروزشعلوم هوايى : شدت روشنايى
illuminant chromaticityعلوم مهندسى : رنگ نور
illuminantمنبع نور،روشن کننده ،منور،روشنائى بخشعلوم مهندسى : نوع نورعلوم نظامى : ماده روشن کننده
illuminating apertureعلوم مهندسى : روزنه روشنايى
illuminating beamپرتو روشنايىعلوم مهندسى : پرتو نور
illuminating deviceعلوم مهندسى : تجهيزات روشنايى
illuminating engineeringمهندسى روشنايىعلوم مهندسى : تکنيک روشنايى
illuminating fixtureعلوم مهندسى : لوازم روشنايى
illuminating gasمعمارى : گاز روشنايى
illuminating shellگلوله منورعلوم نظامى : گلوله روشن کننده
illuminating systemعلوم مهندسى : سيستم روشنايى
illuminatingکلمات مرتبط(illuminating):
illumination (constant)روشنايى پايدارعلوم نظامى : فرمان روشنايى پايدار
image distanceعلوم مهندسى : عرض تصوير
image distortionشکستگى تصويرعلوم مهندسى : اعوجاج تصوير
image driftرانش تصويرعلوم مهندسى : تاب خوردن تصوير
image effectعلوم مهندسى : اثر تصوير تلويزيون
image elementعلوم مهندسى : نقطه تصوير
image enhancementکامپيوتر : جلوه دادن تصوير
image erectionراست کردن تصويرعلوم مهندسى : درست کردن تصوير
image field curvatureعلوم مهندسى : انحناى ميدان
image fieldحوزه تصويرعلوم مهندسى : ميدان تصوير
image focal pointعلوم مهندسى : کانون تصوير
image forceعلوم مهندسى : قوه تصور
image formatاندازه فيلم عکاسىعلوم نظامى : اندازه شيشه عکاسى
image formationتصوير سازى ،توليد تصويرعلوم مهندسى : تصوير
image forming systemعلوم مهندسى : سيستم تصوير سازى
image frequencyعلوم مهندسى : فرکانس تصوير
image iconoscopeعلوم مهندسى : لامپ تصوير ايکونوسکپ
image impedanceامپدانس تصويرعلوم مهندسى : مقاومت مشخصه تصويرالکترونيک : ناگذرايى ماهيتى
image intensificationعلوم مهندسى : تقويت تصوير
image intensifier tubeعلوم مهندسى : تقويت کننده تصوير
image interpreterمفسر عکسعلوم نظامى : متخصص خواندن عکس هوايى
image inversionعلوم مهندسى : برگردانى تصوير
image lineخط تصويرعلوم مهندسى : هدايت تصوير
image of interferenceعلوم مهندسى : تصوير انترفرنس
image orthiconعلوم مهندسى : لامپ تصوير اورتيکون
image phase constantضريب فازى چهار قطبى ،ضريب ثابت فازى تصويرعلوم مهندسى : ثابت فازى چهار قطبى
image phase-change coefficientعلوم مهندسى : ثابت فازى
image planeعلوم مهندسى : سطح تصوير
image plateعلوم مهندسى : الکترود تصوير
image pointعلوم مهندسى : نقطه تصوير
image potentialعلوم مهندسى : پتانسيل تصوير
image printerکامپيوتر : چاپگر نقطه ماتريسى که قابليت توليد خروجى متن و گرافيک با کيفيت بالا را دارد
image processingتصوير پردازىکامپيوتر : پردازش تصوير
image propagation factorعلوم مهندسى : ضريب انتقال
image qualityعلوم مهندسى : کيفيت تصوير
image ratioعلوم مهندسى : نسبت تصويرالکترونيک : نسبت تصوير
image rayشعاع تصويرعلوم مهندسى : پرتو تصوير
image registrationثبت تصويرعلوم مهندسى : ترام تصوير
image reproductionعلوم مهندسى : توليد مجدد تصوير
image resolutionعلوم مهندسى : تجزيه تصوير
image responseپاسخ تصويرعلوم مهندسى : رفتار فرکانس تصوير
image retentionعلوم مهندسى : ضبط تصوير
image reversalواژگونى تصوير،نقض تصويرعلوم مهندسى : برگشت تصوير
image scaleعلوم مهندسى : مقياس تصوير
image shapeعلوم مهندسى : کادر تصوير
image sharpnessترام تصويرعلوم مهندسى : خطوط مورب تحت زاويه معين
image shearing principleعلوم مهندسى : اصول برش تصوير
image shiftعلوم مهندسى : جابجايى تصوير
image sideعلوم مهندسى : جهت تصوير
image sinusoidallyعلوم مهندسى : تابيدگى تصويرى
image sourceعلوم مهندسى : منبع تصوير
image spaceعلوم مهندسى : فضاى تصوير
image speardانتشار تصويرعلوم مهندسى : گسترش تصوير
image storing tubeعلوم مهندسى : لامپ ايکونوسکپ
image testازمايش تصويرعلوم مهندسى : تست تصوير
image transfer constantعلوم مهندسى : ثابت انتقال تصوير
image transformationعلوم مهندسى : تبديل تصوير
image transmissionعلوم مهندسى : انتقال تصوير
image viewing tubeعلوم مهندسى : لامپ مبدل تصوير
image wellعمران : چاه مجازى
image-converter (tube)الکترونيک : لامپ تبديل تصوير
imageing modelکامپيوتر : روش يا مدل ارائه تصاوير
imageingکلمات مرتبط(imageing):
imageless thoughtروانشناسى : تفکر بى تصوير
imagelessکلمات مرتبط(imageless):
imagery collateralعلوم نظامى : وسايل و ابزار مخصوص کمک به تفسير عکس هوايى
imagery exploitationعلوم نظامى : مدار تهيه و ظهور و استفاده از اطلاعات عکس هوايى
imagery packعلوم نظامى : بسته حاوى عکسهاى هوايى يک منطقه مشخص
imagery sortieپرواز مخصوص عکاسىعلوم نظامى : هواپيماى عکاسى ماموريت عکاسى هوايى
imagesکلمات مرتبط(images):
imagesetterکامپيوتر : نمايه ساز
imaginablyبطور قابل تصور
imaginariaکلمات مرتبط(imaginaria):
imaginarilyبطور موهوم
imaginarinessموهوميت
imaginary axisمحور انگارىعلوم مهندسى : محور موهومى
imaginary currentعلوم مهندسى : جريان راکتيو
imaginary figureعلوم مهندسى : ضريب موهومى
imaginary partجزء انگارىعلوم مهندسى : جزء موهومى
imaginary rootريشه ى انگارىعلوم مهندسى : ريشه ى موهومى
imaginary stimulusعلوم مهندسى : انگيزه موهومى
imaginary unitعلوم مهندسى : واحد موهومى
imaginary voltageعلوم مهندسى : ولتاژ راکتيو
imaginative facultyقوه تصور،قوه پندار،قوه تخيل
imaginativelyتصورا،بطور تصورى يا فرضى
imaginativenessتصورى بودن ،تصور،خيالى بودن ،تخيل
imagnarilyبطور خيالى ،بطور موهوم
imalکلمات مرتبط(imal):
imam or imaumپيشوا،جانشين ،خليفه ،امام جماعت
imamateقانون ـ فقه : امامت
imaumکلمات مرتبط(imaum):
imbalmحنوط کردن ،موميايى کردن ،خوشبو کردن
imbarkدر کشتى سوار کردن ،با کشتى بودن ،در کشتى گذاشتن ،داخل کردن
imbatheشستشو دادن ،غسل ،شستشو کردن
imbecilelyاز روى کودنى يا سبک مغزى ،ابلهانه
imbicداراى وتد مجموع
imeant his brotherمقصودم برادر اوست
imeant that he is kindمقصودم اينست که ادم مهربانى است
immoral earningقانون ـ فقه : درامد نامشروع
immorallyاز ازروى بد اخلاقى ،بر خلاف اخلاق
immortalismاعتقاد به ماندگارى روح
immortalizationجاويد سازى ،بقا،اعطاى نام يا شهرت جاودانى
immortallyتا جاويدان ،تا جاودان ،هميشه ،بطور فنا ناپذير،بطور باقى ،بسيار
immovable by natureقانون ـ فقه : مال غير منقول ذاتى
immovable feastجشن يا عيدبى گردشى
immovable propertyقانون ـ فقه : مال غير منقول
immovablenessغير منقول دادن ،جنبش ناچذيرى ،بيحرکتى ،سکون ،ثبات ،استوارى
immovablesقانون ـ فقه : عقار
immovablyبطور ثابت ،چنانکه نتوان جنبش داد،با استوارى ،پايدارانه
immundناپاک ،پليد
immundityناپاکى ،پليدى ،مصون ،ازاد،محفوظ
immune from diseaseمصون از گرفتن ناخوشى
immunitiesکلمات مرتبط(immunities):
immutablyبطور تغيير ناپذير
impact accelerationعلوم مهندسى : شتاب ضربه اى
impact actionاثر انفجار،عمل ترکشعلوم نظامى : عمل انفجار نيروى ترکش
impact areaمحل اصابتعلوم نظامى : منطقه اصابت گلوله ها
impact basinحوضچه ارامشمعمارى : حوضچه بار شکن
impact burstترکش سطحىعلوم نظامى : ترکش ضربتى
impact chiselمعمارى : قلم ضربه اى
impact coefficientمعمارى : ضريب ضربه
impact crusherمعمارى : سنگ شکن ضربه اى
impact drill (am)معمارى : مته کوبشى
impact effectاثر ضربهبازرگانى : اثر برخورد
impact exitationعلوم مهندسى : تحريک ضربه اى
impact factorضريب ضربهعمران : ضريب تشديدمعمارى : ضريب برخورد
impact forceنيروى ضربه اىعلوم مهندسى : نيروى برخوردعمران : نيروى ضربه اى
impact hardnessعلوم مهندسى : سختى برخورد
impact ionizationايونيزاسيون ضربه اىعلوم مهندسى : يونيزاسيون ضربه اى
impact loadعمران : بار ضربه اىمعمارى : بار ضربه اى
impact lossمعمارى : افت انرژى در اثر برخورد
impact parameterعلوم مهندسى : پارامتر ضرب شوندهشيمى : پارامتر برخورد
impact pointنقطه اصابت ،محل اصابت گلوله ،نقطه پياده شدن با چتر،نقطه فرود،نقطه بارريزىعلوم نظامى : نقطه ترکش گلوله
impact pressureفشار اصابت ،نيروى اصابتعلوم نظامى : فشار ترکش
impact printerچاپگر برخوردى ،چاپگر تماسىکامپيوتر : چاپگر ضربه اى
impact registrationعلوم نظامى : ثبت تير بروش مرکز اصابت
impact shipmentکالاى ضربتى از نظر تحويلعلوم نظامى : کالايى که از نظر تحويل زمان مخصوص دارد
impact soundعلوم مهندسى : صداى برخورد
impact strengthعلوم مهندسى : استحکام برخوردشيمى : استحکام ضربه اى
impact testازمايش ضربهمعمارى : ازمون برخورد
impact transducerعلوم مهندسى : مبدل فرايندهاى ضربه اى
impactorکلمات مرتبط(impactor):
impairedکلمات مرتبط(impaired):
impairingکلمات مرتبط(impairing):
impairmentروانشناسى : اختلال
impalementچار ميخ کشى ،دارزنى
impalpablyبطور لمس ناپذير،،چنانکه لتوان با لامسه احساس کرد،بطور بسيارنرم
imbodyجسم دادن به ،صورت خارجى ،نشان دادن ،جا دادن ،رساندن ،جمع کردن
imbosomدر اغوش گرفتن ،دور گرفتن ،احاطه کردن
imbricationروى هم چينى کانند پولک ماهى ،روى هم چيدگى مانند پولک ماهى
imbruteحيوان صفت کردن ،وحشى شدن
imcomplete ditchمعمارى : گود ناقص
imcompleteناتماممعمارى : ناقص
imcremental backupکامپيوتر : پشتيبان نموى
imcrementalکلمات مرتبط(imcremental):
imeant you to stayقصد( يا تصميم ) من اين است که شما بمانيد
imeantکلمات مرتبط(imeant):
imethodعلوم نظامى : روش ارسال پيام يک طرفه از يک ايستگاه به ايستگاه ديگر
iminoureaشيمى : گوانيدين
imit ative deceptionعلوم نظامى : فريب ايستگاههاى گيرنده دشمن با تقليد امواج ايستگاههاى ان
imitکلمات مرتبط(imit):
imitabilityقابليت تقليد
imitation diamondالماس بدل
imitation laceتورى بدل ،تورى نما
imitative artsهنرهاى تقليدى
imitative ofتقليد کننده از،تاسى کننده از
imitative wordsواژه هاى تقليدى ،مورموريا غرغر کردن
imitativelyاز روى تقليد،بطور بدل
imitativenessاستعداد تقليد،بدلى بودن
immaculatelyبطور بى الايش ،از روى ،پاکى و عفت
immaculatenessبى الايشى ،پاکى ،بى عيبى ،عفت ،معصوميت
immanent justiceروانشناسى : عدالت طبيعى
immanityهيولايى ،بى عاطفگى و شرارت بسيار،هيولا،چيز مهيب و شگفت اور
immaterialistمنکر ماده ،معنوى
immaterialityعدم ماديت ،بيضررى ،معنويت ،بى اهميتى
immateriallyبطور غيرمادى
immature soilمعمارى : خاک جوان
immaturelyبطور نارس
immeasurabilityپيمايش ناپذيرى ،بى پايانى
immeasurablenessبى پايانى ،بيحسابى ،بزرگى بى اندازه
immeasurablyبطور غير قابل پيمايش ،بيحد
immeasureable landزيست شناسى : سرزمين بيکران
immeasureableکلمات مرتبط(immeasureable):
immediate access storageکامپيوتر : main storage
immediate accessکامپيوتر : دستيابى صريح
immediate actionعکس العمل فورىعلوم نظامى : عمليات فورى
immediate addressکامپيوتر : ادرس صريح
immediate addressingادرس دهى بلافصل ،نشان دهى بلافصلکامپيوتر : ادرس دهى فورى
immediate destinationمقصد بعدىعلوم نظامى : اولين مقصد
immediate experienceروانشناسى : تجربه بيواسطه
immediate flanksعلوم نظامى : جناحين نزديک
immediate inheritanceقانون ـ فقه : وارث بلافصل
immediate knowledgeروانشناسى : معرفت بيواسطه
immediate memoryروانشناسى : حافظه فورى
immediate messageعلوم نظامى : پيام فورى
immediate missionتک فورى هوايىعلوم نظامى : ماموريت فورى هوايى
immediate mode commandsکامپيوتر : فرامين مد صريح
immediatelyفورا"،بدون واسطه
immediatenessفوريت ،عدم واسطه
immelodiousبى ملاحت ،بى اهنگ
immemoriallyبطور خيلى قديم
immenselyبى اندازه ،بطور وسيع
immensenessزيادى ،گزافى ،بزرگى ،عظمت ،پهناورى ،وسعت
immergeceفرو برى ،پوشاندگى
immerse (to)فروبردنمعمارى : غوطه دادن
immersed densityمعمارى : وزن مخصوص جسم در حال غوطه ورى
immersed in debtفرو رفته در فرض ،گرفتار بدهى
immersed in thinkingغرق انديشه ،فرورفته در فکر
immersedکلمات مرتبط(immersed):
immersion heaterاب گرم کن غوطه ورعلوم مهندسى : گرمکن شناورىشيمى : گرمکن غوطه ورعلوم نظامى : اب گرم کن شناور
immersion proofوسيله ضد رطوبت يا نفوذ ابعلوم نظامى : وسيله ضد فرو رفتن در اب
immersion thermometerدماسنج غوطه ورمعمارى : دماسنج شناور
immersion vibratorمعمارى : لرزاننده غوطه ور
immersionismعقيده به غسل ارتماسى در تعميد
immethodicallyاز روى بى تربيتى
immeusurablenessپيمايش ناپذيرى ،بى پايانى
immigratoryمهاجرتى
imminentlyبطور تهديد کننده ،بطور خطرناک
imminutionکاهش ،کسر،کم شدگى ،باريک شدگى ،خرد،کوچک
immiscible solventشيمى : حلال امتزاج ناپذير
immisciblyبطور اميزش ناپذير
immissionزيست شناسى : انتشار خارجى
immitتواوردن ،داخل کردن ،تزريق کردن
immitation effectبازرگانى : اثر تقليدى
immitationکلمات مرتبط(immitation):
immitigablyبطور تخفيف ناپذير
immoderatelyبى اندازه ،بيش از حداعتدال
immodestlyبيشرمانه ،ازروى بى حيايى ،گستاخانه ،جسورانه ،بطور غير محجوب
immodestyبيشرمى ،بى حيايى ،گستاخى
immoral actقانون ـ فقه : فجور
impaludismتب مردابى ،نوبه مردابى ،تب باتلاقى ،ناخوشى مردابى
impanateاميخته بنان ،داخل نانى که درشام خداوندبا عشا ربانى ميخورند
imparisyllabicدردستوريونانى اسمى که حالت اضافه هجاهاى بيشترى داردتادرحالت فاعليت
impark (to)معمارى : با چينه محصور کردن
imparlanceمهلت براى مصالحه ،مهلت براى اشتى ،تعويق دعوا
impartation of newsرساندن يا ابلاغ خبر
impartationابلاغ دادن ،اعطا،افاده ،تسهيم ،دهش
impartiallyبيطرفانه ،بيغرضانه ،منصفانه ،ازروى بيطرفى ،ازروى راست بينى
impartmentابلاغ
impassabilityغير قابل عبوربودن
impassiblyبطور تالم پذير،بى نشان دادن احساس درد،بى نشان دادن عاطفه
impassionateبر انگيخته ،شوريده ،تحريک شده ،تهييج شده ،به جنبش امده ،بهوس افتاده
impassionedبرانگيخته ،تهييج شده ،بهوس افتاده ،به جنبش درامده
impassivelyبى نشان دادن احساس درد يا عاطفه ،بطور تالم ناپذير،ازروى بى عاطفگى
impassivenessتالم ناپذيرى ،بيحسى ،پوست کلفتى ،خون سردى ،ارامش
impassivityبيحسى ،متانت ،ارامش ،پوست کلفتى ،خون سردى
impatient hoursساعات نا شکيبايى يا بى صبرى
impatientlyازروى ناشکيبايى ،ازروى بى صبرى ،ازروى بيطاقتى ،باشتياق
impeachableقابل اتهام ،مشکوک ،قاب ترديد،قابل تعقيب
impeachment of a judgeقانون ـ فقه : رد دادرس
impeachments of inheritanceقانون ـ فقه : موانع ارث
impeachments to marriageقانون ـ فقه : موانع نکاح
impeachmentsکلمات مرتبط(impeachments):
impeccablyمعصومانه
impeccancyمعصوميت
impeccantبيگناه
impecuniousityبى پولى ،افلاس
impecuniouslyاز روى بى پولى يا افلاس
impedanکلمات مرتبط(impedan):
impedance angleعلوم مهندسى : زاويه فازى
impedance at resonanceمقاومت رزونانسعلوم مهندسى : مقاومت فازى
impedance balancingتعادل امپدانسعلوم مهندسى : تقارن امپدانس
impedance bridgeپل امپدانسعلوم مهندسى : پل اندازه گيرى مقاومت
impedance characteristicعلوم مهندسى : مشخصات امپدانس
impedance coilپيچکعلوم مهندسى : چوکالکترونيک : پيچک ناگذرايى
impedance comparatorعلوم مهندسى : تطبيق دهنده امپدانس
impedance compensatorعلوم مهندسى : متعادل کننده مقاومت ظاهرى
impedance converterعلوم مهندسى : مبدل امپدانس
impedance correctorعلوم مهندسى : مصصح امپدانس
impedance couplingتزويج پيچکعلوم مهندسى : پيوست امپدانسالکترونيک : جفتگرى با ناگذرايى
impedance dropعلوم مهندسى : ولتاژ اتصال کوتاه
impedance factorالکترونيک : ضريب ناگذرايى
impedance feedbackعلوم مهندسى : پيوست برگشت امپدانس
impedance functionعلوم مهندسى : تابع امپدانس
impedance heatingعلوم مهندسى : گرمايشى امپدانسى
impedance irregularityعلوم مهندسى : غيريکنواختى امپدانس
impedance levelعلوم مهندسى : مقاومت موجى
impedance lossتلف اتصال کوتاهعلوم مهندسى : گمگشتگى اتصال کوتاه
impedance magnetometerعلوم مهندسى : مغناطيس سنج با تغيير امپدانس
impedance matrixماتريس امپدانسعلوم مهندسى : ماتريس مقاومت ظاهرى
impedance measuring setعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس
impedance meterامپدانس مترعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس
impedance of gridعلوم مهندسى : امپدانس شبکه
impedance operatorاپراتور مقاومتعلوم مهندسى : اپراتور امپدانس
impedance protectionعلوم مهندسى : حفاظت امپدانس
impedance ratioنسبت امپدانسعلوم مهندسى : نسبت مقاومت ظاهرى
impedance relayعلوم مهندسى : رله ى امپدانس
impedance transformationعلوم مهندسى : تبديل امپدانس
impedance transformerعلوم مهندسى : مبدل امپدانس
impedance transforming filterعلوم مهندسى : صافى تبديل امپدانس
impedance triangleمثلث مقاومت هاعلوم مهندسى : مثلث اتصال کوتاهالکترونيک : مثلث ناگذرايى
impedance unbalance finderعلوم مهندسى : دستگاه يابنده امپدانس نامتعادل
impedance unbalance measuring setعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس نامتعادل
impedance voltage testعلوم مهندسى : ازمايش ولتاژ اتصال کوتاه
impedance voltageولتاژ اتصال کوتاهعلوم مهندسى : ولتاژ اتصال کوتاه نامى
impedientبازدارنده ،مانع
impediment in speechلکنت زبان گره ،گره زبان ،گير
impedimentalبازدارنده ،داراى مظوريا مانع ،گيردار
impediments to inheritanceقانون ـ فقه : موانع ارث
impediments to marriageقانون ـ فقه : موانع نکاح
impedimentsکلمات مرتبط(impediments):
impedingخطا روى حريف بدون توپ( واترپولو)ورزش : خطا روى حريف بدون توپ
impeditiveمانع
impelentراننده ،سوق دهنده ،عامل محرک ،انگيزه ،سبب
impemitentlyبدون ابراز پشيمانى ،با اصرار در گناه کارى
impendenceمشرف بودن
impendingقريب الوقوع
impenetrablenessسرايت ناپذيرى ،خلول ناپذيرى ،سختى ،خاصيت عدم تداخل
impenetrablyبطور غيرقابل نفوذ
impenetrateنفوذ کردن در
impenitentlyبدون اضهار پشيمانى ،با لجاجت در گناه کارى
impennateداراى بالهاى رشد نکرده
imperative planningبازرگانى : برنامه ريزى اجبارى
imperative statementکامپيوتر : حکم امرى
imperativelyامرانهقانون ـ فقه : امرانه
imperativenessلحن امر،امريت ،قوه امره
imperatorialامپراتوروار
imperceptibilityغير قابل مشاهده بودن
imperceptiblyبطور غيرقابل مشاهده
imperceptiveبى بصيرت ،درک نکننده
imperfect competitionرقابت ناقصقانون ـ فقه : حالتى است که در بازار عرضه بيش از يک فروشنده وجود نداشته باشد و وى بتواند روى قيمت کالاى خود کنترل داشته باشدبازرگانى : رقابت ناقص
imperfect gasشيمى : گاز غير کامل
imperfect marketبازرگانى : بازار ناقص
imperfect oligopolyبازرگانى : انحصار چند جانبه ناقص
imperfect structuralعمران : ساختمان ناتمام
imperfectlyبطور ناقص
imperforableسوراخ نشدنى
imperial decreeقانون ـ فقه : درامد نامشروع
imperial gallonگالن پادشاهى برابر با4/5436 ليتر
imperial instituteبنگاه امپراطورى است در لندن براى پيشرفت بازرگانى
imperializeبصورت امپراطورى دراوردن
imperiallyشاهانه ،باعظمت
imperiouslyامرانه ،بااصرار
imperiousnessاصرار،غرور
imperishabilityبقا،فناناپذيرى
imperishablyبطور زوال ناپذير
imperisonmentحبس ،توقيف
impermeability factorمعمارى : ضريب نفوذناپذيرى
impermeable groundزمين ناتراوامعمارى : زمين نفوذناپذير
impermeable layerعمران : لايه غيرقابل نفوذ
impermeable materialsمصالح ناتراوامعمارى : مصالح نفوذناپذير
impermeable membranceشيمى : غشاى ناتراوا
impermeable rocksمعمارى : سنگهاى نفوذناپذير
impermeablyبطور غيرقابل نفوذ
imperscriptibleفاقد اجازه نوشته
impersipcuousناروشن ،بى وضوح ،غير واضح
impersonalityعدم شخصيت
impersonallyبطور غيرشخصى
impersonatorشخصيت دهنده ،بازى کننده سهم کسى در نمايش
impersonifyبجاى شخص گرفتن ،شخصيت دادن به ،ادم ساختن ،نماينده بودن از
impersuasibleرام نشو،سخت ،غير قابل ترغيب
impertinence or nencyفضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بيموقع ،فضولانه ،فضول ،گستاخ ،جسور،بيمورد
impertinentlyبطور نامربوط،گستاخانه ،فضولانه
imperturbabilityسکون ،ارامش ،ملايمت
imperturbablenessارامش ،خون سردى ،تشويش ناپذيرى
imperturbablyبه ارامى ،با خون سردى ،بطور تشويش ناپذير
imperturbationارامش ،عدم تشويش
imperuadableرام نشو،سخت ،غير قابل ترغيب
imperviableنم ناپذير،سرايت ناپذير،راه مده ،بى اعتنا،مانع از دخول( اب ) سخت
impervious blanketپوشش نفوذناپذير،لايه ناتراوا،فرش ناتراوامعمارى : لايه نفوذناپذير
impervious coreهسته ناتراوامعمارى : هسته نفوذناپذير
impervious materialsمعمارى : مصالح ناتراوا
imperviouslyبطور خلول ناپذير،بطور تاثر ناپذير
imperviousness (am)معمارى : نفوذناپذيرى
imperviousnessسرايت ناپذيرى ،نفوذ ناپذيرى ،نم ناپذيرى ،سختى بى اعتنائى
impetrationلابه ،استغاثه ،در خواست ،التماس ،تحصيل بدرخواست
impetrativeلابه اميز،استغاثه اميز
impetratoryلابه اميز،استغاثه اميز
impetuosity of youthتندى يا غرور جوانى
impetuouslyاز روى بى پروايى ،متهورانه ،تند
impetuousnessتندى ،بى پروايى
impierceableسوراخ نشدنى
impignorateوثيقه ،گروگان ،فرزند،اولاد،رهن گذاشتن ،گرو گذاشتن
impilcativeفهماننده ،اشاره کننده ،رساننده
impingعمل پيوند زدن
impingementتصادف ،اصابتعلوم هوايى : برخورد گازهاى با سرعت زياد به ساختمان هواپيما
impingerزيست شناسى : الايه گير
impingingروانشناسى : تماس
impingmentکلمات مرتبط(impingment):
impiouslyاز روى بى دينى
impiousnessبى دينى ،شرارت
impishlyمانند بچه شيطان
impishnessجن خويى ،شيطان صفتى
impiteousبيرحم ،سخت دل ،بيرحمانه ،ناشى از سخت دلى
implacablyاز روى سختى يا سنگدلى چنانکه ارامش نپذيرد
implacentalبى جفت جنين
implacentaliaبى جفتان ،جانوران بى جفت ،پستانداران بى جفت
implausiblyبطور غيرموجه
impledgeرهن دادن ،گرو گذاشتن ،پياده شطرنج
implementalالتى ،افزارى ،وسيله اى
implementsکلمات مرتبط(implements):
impletionپرى ،پرسازى
implexپيچيده ،پيج در پيچ ،تودرتو
implicantکلمات مرتبط(implicant):
implicativeتضمينى ،فهماننده ،دلالت کننده
implicit agreementموافقت ضمنى
implicit behaviorروانشناسى : رفتار نااشکار
implicit costsهزينه هاى ضمنىبازرگانى : هزينه هاى نامرئى
implicit declarationقانون ـ فقه : کنايه
implicit obedienceفرمانبردارى بدون اعتراض
implicit rentقانون ـ فقه : سهم زمين از کل توليد
implicitlyضمنا"،بطور مفهوم
implicitnessدلالت ضمنى
implicityتلويحا"قانون ـ فقه : ضمنا"
implied acceptanceقانون ـ فقه : قبول ضمنى
implied assumpistتعهد ضمنىقانون ـ فقه : تعهد غير رسمى که از نحوه عمل متعهد ناشى و استنباط مى شود
implied maliceسوء نيت فرضىقانون ـ فقه : سوء نيتى است که به موجب نشانه هاى موجود در قانون در صورت سرزدن اعمال خاص از فرد و يا به وجود امدن شرايط خاص در موضوع موجود فرض مى شود
implied missionعلوم نظامى : ماموريت استنتاجى
implied taskماموريت استنتاجىعلوم نظامى : وظايف استنتاجى
implied termقانون ـ فقه : شرط ضمنى
implied termsشرايط ضمنىبازرگانى : شرايط تلويحى
implied trustمسئوليت فرضىقانون ـ فقه : امانت فرضى حالتى است که کسى به حکم مندرج در قانون و يا جمع شدن شرايطى که قانون پيش بينى کردن عنوان امين مى يابد و يا در موردى مسئول تلقى مى شود بدون انکه شخصا "به اين امر تمايل داشته باشد
impliedتلويحى ،ضمنا "مفهوم ،مقدر،رضايت ضمنىقانون ـ فقه : مفهوم ضمنى
impliedlyبطور مفهوم ،ضمنا"قانون ـ فقه : به طور ضمنى
implorationالتماس ،استغاثه ،درخواست
imploringlyباالتماس ،به استغاثه
implosion weaponعلوم نظامى : جنگ افزار اتمى حساس قابل انفجار با تجزيه اتمى
implosive therapyروانشناسى : درمان با غرقه سازى تجسمى
implosiveکلمات مرتبط(implosive):
impluse actionعلوم مهندسى : انتخاب شماره
impluse amplifierعلوم مهندسى : تقويت کننده ضربه جريان
impluse amplitudeدامنه ضربه جريانعلوم مهندسى : دامنه ايمپولز
impluse bandwithعلوم مهندسى : پهناى باند ضربه جريان
impluse breakdown voltageعلوم مهندسى : فشار شکست ضربه اى
impluse breakdownعلوم مهندسى : شکست ضربه اى
impluse circuit breakerعلوم مهندسى : کليد قطع کننده جريان
impluse circuitمدار جريان ضربه اىعلوم مهندسى : مدار ايمپولز مدار فشار ضربه اى
impluse contactکنتاکت ايمپولزعلوم مهندسى : کنتاکت ضربه اى
impluse converterعلوم مهندسى : مبدل ايمپولز
impluse correctionعلوم مهندسى : تصحيح ضربه جريان
impluse correctorعلوم مهندسى : مصحح ايمپولز
impluse counterشمارشگر ضربه جريانعلوم مهندسى : کنتور ايمپولز
impluse current generatorعلوم مهندسى : مولد جريان ضربه اى
impluse currentعلوم مهندسى : جريان ضربه اى
impluse detectorمدولاتور ايمپولزعلوم مهندسى : اشکارساز جريان ضربه اى
impluse distortionعلوم مهندسى : اعوجاج ضربه اى
impluse durationعلوم مهندسى : مدت ايمپولز
impluse exitationعلوم مهندسى : تحريک ضربه اى
impluse frequencyفرکانس پالس ،فرکانس پولزعلوم مهندسى : فرکانس ضربان
impluse functionعلوم مهندسى : تابع ضربه اى
impluse generatorمولد ضربه اىعلوم مهندسى : مولد فشار ضربه اى
impluse high-tension generatorعلوم مهندسى : مولد فشار قوى ضربه اى
impluse inertiaعلوم مهندسى : لختى ضربه اى
impluse levelسطح فشار ضربه اىعلوم مهندسى : استحکام فشار ضربه اى
impluse margineعلوم مهندسى : حاشيه ايمپولز
impluse meterشمارشگر ايمپولزعلوم مهندسى : ضربان سنج
impluse modulatorاشکارساز ضربه جريانعلوم مهندسى : مدولاتور ايمپولز
impluse noiseعلوم مهندسى : نويز ضربه جريان
impluse periodعلوم مهندسى : زمان تناوب ضربه جريان
impluse protective levelعلوم مهندسى : سطح فشار ضربه اى
impluse ratioنسبت ضربهعلوم مهندسى : نسبت ايمپولز
impluse recorderعلوم مهندسى : کنتور ثبات ضربه جريان
impluse regeneratorعلوم مهندسى : بازياب ضربه
impluse relayعلوم مهندسى : رله ضربه جريان
impluse repeaterعلوم مهندسى : تکرارکننده ضربه جريان
impluse response matrixعلوم مهندسى : ماتريس انتقال ضربه
impluse responseپاسخ ايمپولز،پاسخ ضربه ،رفتار ضربه تابع انتقال ايمپولزعلوم مهندسى : رفتار در مقابل فشار ضربه اى
impluse selectionعلوم مهندسى : انتخاب ايمپولز
impluse senderپولز ژنراتور،مولد ضربه اىعلوم مهندسى : فرستنده ضربه جريان
impluse sending keyعلوم مهندسى : تکمه ارسالى ضربه جريان
impluse separatorعلوم مهندسى : جداکننده ايمپولز
impluse sequenceعلوم مهندسى : توالى ضربه جريان
impluse sound level meterعلوم مهندسى : سطح صوت ضربه سنج
impluse sound levelعلوم مهندسى : سطح صوت ضربه اى
impluse stageعلوم مهندسى : طبقه فشار مستقيم
impluse steppingعلوم مهندسى : انتخاب شماره
impluse switchکليد ضربه اىعلوم مهندسى : تکمه ضربه اى
impluse tachometerعلوم مهندسى : تاکومتر ضربه اى
impluse telegraphyعلوم مهندسى : تلگراف ايمپولزى
impluse testعلوم مهندسى : ازمايش فشار ضربه اى
impluse trainتوالى ايمپولزعلوم مهندسى : پالس
impluse transformerمبدل ايمپولزعلوم مهندسى : ترانسفورماتور ايمپولز
impluse turbineعلوم مهندسى : توربين فشار ضربه اى
impluse voltage cascadeعلوم مهندسى : ابشار فشار ضربه اى
impluse voltage generationعلوم مهندسى : توليد فشار ضربه اى
impluse voltage generatorعلوم مهندسى : مولد فشار ضربه اى
impluse voltage stressعلوم مهندسى : تنش فشار ضربه اى
impluse voltage test technipueعلوم مهندسى : روش ازمايش فشار ضربه اى
impluse voltage testعلوم مهندسى : ازمايش فشار ضربه اى
impluse voltage testing plantازمايشگاه فشار ضربه اىعلوم مهندسى : تاسيسات ازمايش فشار ضربه اى
impluse voltageعلوم مهندسى : فشار ضربه اى
impluse waveعلوم مهندسى : موج ضربه اى
impluse wheelعلوم مهندسى : چرخ فشار مستقيم
impluse widthعلوم مهندسى : عرض ايمپولز
impluse withstand voltageعلوم مهندسى : فشار ضربه اى ايستا
impluseايمپولز،ضربه جريانعلوم مهندسى : ضربه ولتاژ
implusing signalعلوم مهندسى : سيگنال ضربه اى
implusingکلمات مرتبط(implusing):
implusive dischargeعلوم مهندسى : تخليه غير متناوب
implusive excitationعلوم مهندسى : تحريک ضربه اى
implusiveکلمات مرتبط(implusive):
impluviumحوض باران گير
impo(t)کاريکه بدانش اموزان ازراه تنبيه ميدهند،کار تنبيهى
impoکلمات مرتبط(impo):
impolicyرويه غلط،خلاف مصلحت
impolitelyبى ادبانه
impolitenessاسائه ادب ،بى ادبى
impoliticlyاز روى خلاف مصلحت ،بطور غيرمقتضى
imponentتحميل کننده
imporousبى خلل و فرج
import and exportقانون ـ فقه : واردات و صادرات
import dutiesحق گمرک اجناس وارداتى ،گمرک ورودىقانون ـ فقه : گمرک اجناس وارداتى
import dutyبازرگانى : حقوق واردات
import intensiveبازرگانى : واردات پر
import licenceبازرگانى : جواز واردات
import licencesجوازهاى واردات ،مجوزهاى وارداتبازرگانى : پروانه هاى واردات
import quotaبازرگانى : سهميه وارداتى
import quotasسهميه وارداتىبازرگانى : محدوديت کمى واردات
import restrictionبازرگانى : محدوديت واردات
import restrictionsمحدوديتهاى وارداتبازرگانى : ممانعتهاى واردات
import substitution policyبازرگانى : سياست جانشينى واردات
import surchargeحقوق واردات مازادبازرگانى : حقوق گمرکى اضافه
importantlyبطور مهم يا بانفوذ
imported inflationبازرگانى : تورم وارداتى
importedکلمات مرتبط(imported):
importialکلمات مرتبط(importial):
importsبازرگانى : کالاهاى وارداتى ،واردات
importunate requestsخواهش هاى سماجت اميز
importunatelyباابرام ،مصرانه
imposableقابل تحميل
impose uponفريب دادنقانون ـ فقه : سوء استفاده کردن از
imposed deformationعمران : تغيير شکل اعمال شده
imposedقانون ـ فقه : تحميلى
imposibleکلمات مرتبط(imposible):
imposing presenceهيبت ،وقار،نفوذ
imposing stoneدر چاپخانه رانگا( روسى)
imposing tableدر چاپخانه رانگا( روسى)
imposinglyاز روى نفوذ يا هيبت
imposition of handsدست گذارى ،هنگام دادن ماموريت روحانى بکسى يا دعا کردن به وى
impossibility of performanceتعذرقانون ـ فقه : عدم امکان در اجرا
impossible offenceقانون ـ فقه : جرم محال
impossiblyبطور غيرممکن
impost(weight)ورزش : وزنى که اسب بايد در مسابقه حمل کند
impostrousدغل اميز،تزوير اميز،مبنى بر شيادى
impotableوارد کردنى ،اوردنى ،مجاز براى وارد شدن
impotentlyاز روى ضعف و ناتوانى
impoterبازرگانى : وارد کننده
impoundmentزيست شناسى : ابگيرى
impracticablyبطور غيرعملى
imprecisionعدم دقت ،نا درستى ،عدم صراحت ،بى صراحتى
impregnablyبطور غير قابل تسخير
impregnate (to)اغشتن ،الودنمعمارى : خيساندن
impregnated clothالکترونيک : پارچه اغشته
impregnatedپارچه تلقيح شدهعلوم نظامى : پارچه تلقيح شده بر عليه اثر مواد شيميايى
impregnatingکلمات مرتبط(impregnating):
impressed voltageالکترونيک : ولتاژ موثر
impressedکلمات مرتبط(impressed):
impressibilityتاثيرپذيرى ،حساسيت
impressiblyبطوريکه بتوان دران تاثير کرد
impressionabilityامادگى براى تحت تاثير قرار گرفتن ،تاثير پذيرى
impressionalتاثير کننده ،تاثيرپذير
impressionsکلمات مرتبط(impressions):
impressivelyبطور موثر
impressivenessموثر بودن ،تاثير
impressmeatباز گيرى ،مصادره ،وادارسازى بخدمت لشکرى يا دريايى
imprest fundاعتبار مساعدهعلوم نظامى : اعتبار مربوط به پرداخت مساعده
imprintingروانشناسى : نقش پذيرى
imprintsکلمات مرتبط(imprints):
imprisonedقانون ـ فقه : محبوس
imprisonment for lifeحبس ابدقانون ـ فقه : حبس موبد
imprisonment with hard labourقانون ـ فقه : حبس با اعمال شاقه
imprlmisاولا،نخست انکه
improbablyبطور غير محتمل
improper axisشيمى : محور نامتعارف
improper rotationشيمى : چرخش نامتعارف
improperlyبطور ناصحيح ،بطور غلط،بطور نامناسب
impropriateبدست عام دادن ،حرام کردن ،بدست غير روحانى دادن
impropriationدادنى دارايى کليسا و مانند ان بغير روحانيون
impropriatorتفريط کننده دارايى کليسا
improv(v)visatricheزن بديهه گو،زن بديهه سرا
improvکلمات مرتبط(improv):
improvablyبطور قابل ترقى ،اصلاح پذير
improve (land)قانون ـ فقه : احياء اراضى موات
improvedکلمات مرتبط(improved):
improvement curveبازرگانى : منحنى پيشرفت
improvement in healthقانون ـ فقه : افاقه
improvement in stock breadingاصلاح نژاد چارپايان
improvementsکلمات مرتبط(improvements):
improverاصلاح کننده ،ترقى کننده ،بهبودى دهنده ،لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند
improvidentlyبدون مال انديشى ،از روى ،بى احتياطى
improvisatorبديهه گو،بديهه ساز،حاضر جواب
improvisatoreبديهه گو،بديهه سرا
icd (international classificationof Diseases(،اى سى دىروانشناسى : طبقه بنگى بين المللى بيماريها
identification friendly or foe (iff)علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار
identification of friend from foeالکترونيک : دستگاه تشخيص
ignorance of the face is a good defenceقانون ـ فقه : جهل موضوعى دفاع محسوب مى شود
ignorance of the law is no defenceقانون ـ فقه : جهل به قانون دفاع محسوب نمى شود
illinois test of psycholinguisticAbilities )ITPA(روانشناسى : ازمون تواناييهاى زبانى - روانى ايلينوى
impedance unbalance measuring setعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس نامتعادل
improvisatoryوابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه
improvisedبهبود سازى شده ،اصلاح شدهعلوم نظامى : بهترسازى شده
imprtanceکلمات مرتبط(imprtance):
imprudentlyاز روى بى احتياطى
impuberalنابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده
impuberateنابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده
impubertyنارسيدگى ،عدم بلوغ
impubicنابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده
impudentlyاز روى بى حيائى ،گستاخانه
impudicityدريدگى ،بى حيائى ،بى شرمى
impugnableقابل اعتراض ،رد کردنى ،قابل تکذيب
impugnationرد،اعتراض ،تکذيب ،حمله
impugnmentرد تکذيب ،اعتراض ،حمله
impuissantناتوان ،عاجز،بى زور،کم زور،سست ،بى قوت ،ضعيف
impulse buyingخريد بى مقدمه ،خريد ناگهانىبازرگانى : خريد بدون برنامه ريزى
impulse chargeخرج محرکهعلوم نظامى : نيروى محرکه اوليه
impulse dischargeعلوم مهندسى : تخليه ضربه اى
impulse starter couplingالکترونيک : جفتگرى ضربه ساز
impulse turbineمعمارى : توربين ضربه اىعلوم هوايى : توربين ضربه اى
impulsive forceورزش : نيروى ضربه اى
impulsivelyبا نيروى انى و بدون اراده ،از روى تحريک
impulsivenessامادگى براى کار کردن يا،نيروى انىروانشناسى : تکانشگرى
impumکلمات مرتبط(impum):
impunibleغير قابل تنبيه
impunitiveروانشناسى : غير تنبيهى
impure nitric acidتيزاب نقره
impurelyبطور ناپاک ،از روى بى عفتى
impurenessناپاکى ،بى عفتى
impurificationعلوم مهندسى : ناخالصى
impurities in batteryالکترونيک : ناخالصيهاى باترى
impuritiesالکترونيک : ناخالصيها
impurity activation energyالکترونيک : انرژى اکتيوايى ناخالصى
impurity conductivityشيمى : رسانندگى ناخالصى
impurpleارغوانى کردن
imputabilityقابليت اسناد،مسئوليت اخلاقى
imputablyبطور قابل اسناد
imputativeتهمت اميز،ملامت اميز،اسنادى ،تهمت زن
imputativelyاز راه اسناد يا اتهام
imputed incomeدرامد ضمنىبازرگانى : درامد انتسابى
imputedکلمات مرتبط(imputed):
imsکامپيوتر : Information Management Systemسيستم مديريت اطلاعات
imshiامشى ،فروارده نفتى که براى راندن مگس و حشرات ديگر بکارميبرند،راه برو
imside dimensionعلوم مهندسى : اندازه داخلى
imsideکلمات مرتبط(imside):
imyself saw itمن خودم انرا ديدم
imyselfکلمات مرتبط(imyself):
in (good) spiritsسر خلق
in 10 secondsدر ظرف ده ثانيه
in 2 hour's timeد ر( ظرف ) دو ساعت
in 6 volumes f.در6 جلد ورق بزرگ
in a bad orderخراب ،درهم برهم
in a bodyهمه با هم ،جمعا
in a crackدريک چشم بهم زدن
in a entireness of stateکامل ،درست
in a family wayبى رودربايستى ،ازادانه
in a flash (of the eye)درانى ،بيک چشم برهم زدن
in a furyاتشى ،خشمگين
in a good lightروشن ،پيدا
in a good state of healthتندرست ،سالم
in a hasty mannerتند،باشتاب
in a hurried stateدر حال شتاب ،در حال عجله
in a hurryدر شتاب ،در عجله ،به اسانى ،بزودى
in a jeering toneبلحن استهزا
in a less degreeکمتر
in a little whileبزودى
in a lump sumيکجا،جمله اى ،يک قلم ،يک کاسه
in a narrative styleبسبک داستان ،بشکل روايت
in a nutshellبطور خيلى مختصر،در چند کلمه
in a partisan spirit(با يک روح ) طرفدارانه ،ازروى تعصب
in a perfunctory mannerبطور سرسرى يا سطحى
in a rowرديف شده ،قطار شده
in a ruined conditionويران
in a senseتا اندازه اى ،تاحدى ،از يک جهت
in a short timeدر اندک زمانى ،در يک مدت کوتاهى ،در مدت کمى
in a sober earnestبى شوخى ،جدا
in a south easterly directionاز جهت جنوب خاور
in a state of depressionدر حالت افسردگى ،افسرده
in a stewهراسان ،دل واپس ،خشمگين
in a stooping positionخميده ،دولا
in a tabular formبشکل جدول يافهرست
in a tangleدرهم وبرهم ،پيچيده ،روده( شده)
in a topic formبصورت عنوان
in a tumbleدر هم برهم
in a wayاز يک جهت ،تا اندازه اى
in a winklingبيک چشم برهم زدن
in a wordخلاصه اينکه ،مختصرا
in a wrought up stateدرحال عصبانى
in a. to thisعلاوه براين ،گذشته ازاين
in a. toبه اضافه ،بعلاوه
in aداير،مشغول کار،مشغول نبرد
in a2 is a superi or figureدر A2رقم 2 بالاواقع شده است
in abundanceفراوان ،بفراوانى ،بوفور
in accordance withبرطبق ،بنابر،مطابق ،موافق ،برحسب
in aid ofبراى دستگيرى ،به منفعت
in all likeاحتمال کلى دارد
in all on scienceبراستى ،وجدانا
in all particularsقانون ـ فقه : من جميع الجهات
in all probabilityاحتمال کلى ميرود( يا دارد)
in all respectsاز هر جهت ،از هر حيث ،از هر لحاظ
in allروى هم ،جمعا
in amannerتا اندازه اى ،از يک حيث
in an a to escape heچون خواست بگريزد
in an instantدريک ان ،دريک لحظه
in an interrogatory toneبا لحن پرسش
in an irrevocable mannerقانون ـ فقه : به وجه ملزمى
in an ordinary wayمعمولا،رسما
in and outتو وبيرون ،درتو،داخل و خارج ،پس و پيش ،گاهى تو و گاهى بيرون
in another's rightقانون ـ فقه : وکالتا"
in any caseدرهر حال
in any way whateverقانون ـ فقه : به نحوى از انحاء
in armsمسلح
in bad repairبد،خراب ،نيازمند تعمير
in ballastدر حال تعادلعلوم دريايى : ترازمند
in betweenدرميان ،درميانه ،فى مابين
in binding formقانون ـ فقه : به وجه ملزم
in bloomشکوفه دار
in bondتحت تضمين ،در انباربازرگانى : زير کليد،تحت کنترل اداره گمرک
in bondsدرانبارگمرک ،درگرو
in bottom of bagدرته چنته
in briefمختصرا،بطورخلاصه
in bulkجمله اى ،همينطورى ،بى ظرف
in calfابستن
in camera proceedingsقانون ـ فقه : دادرسى غير علنى
in cameraقانون ـ فقه : غير علنى
in case of emergencyهنگام اضطرار،درموقع تنگ ،وقت ضرورت
in case of needقانون ـ فقه : عنداللزوم
in caseهرگاه ،در صورتيکه ،چنانچه ،مبادا،براى احتياط
in chanceryموردمدافعه ،تحت نظر رئيس
in chargeقانون ـ فقه : متصدى
in chiefبويژه ،مخصوصا
in child birthدرحال زايمان
in chronological orderقانون ـ فقه : به ترتيب تاريخ
in claisumدريايى که در قلمرو کشور ويژه اى باشد
in commonقانون ـ فقه : مشاع
in company withهمراه ،باتفاق
in companyدرجمعيت ،باجمع
in comparison withقانون ـ فقه : در قبال
in concealmentدرنهان ،نهانى ،درخفا
in concert withبه همدستى ،باتفاق
in conclusionدرپايان سخن ،درخاتمه
in confidenceبطور محرمانه
in conformity withبر طبق ،بر موجب ،برحسب
in connexion withنسبت به ،پيوسته به
in consequence ofدرنتيجه ،براثر
in consideration ofدر مقابل ،در عوضقانون ـ فقه : در ازاى
in consultative withقانون ـ فقه : با مشورت
in contemplationمطرح ،درنظر گرفته شده
in contestationموضوع بحث ،موردمنازعه
in continuation ofدردنبال ،در تعقيب
in contractبازرگانى : طبق قرارداد
in contradistinction toدربرابر،درغيراز
in contrast withدرمقابل ،دربرابر
in contravetion ofبا تخلف از
in cropسبز،کاشته
in curlپيچدار،فردار
in d. fromدرمقابل ،دربرابر
in d. ofعلى رغم ،با بى اعتنايى نسبت به
in d.ممنوع ،قدغن
in debtقانون ـ فقه : بدهکار
in deep water(sدرسختى ،در تقلا
in defectناقص ،کم ،داراى کاستى
in deference toبه پاس احترام ،بملاحظه ،براى رعايت
in defiladeغير قابل ديد،در زاويه بيروحعلوم نظامى : تحت پوشيدگى
in detailبتفضيل جزءجزء،مفصلا،دسته دسته
in dishabilleبالباس سردستى ،بالباى توخانه
in disputeمورد بحثقانون ـ فقه : مشکوک
in disrepairمحتاج تعمير،خراب
in distanceورزش : نزديک بودن شمشيرباز براى ضربه زدن
in drinkمست
in dudgeonاوقات تلخ ،رنجيده
in due courseدر موقع خود
in due f.بطوريکه ،بايد
in due formعلوم مهندسى : بطرز شايسته
in due timeدرموقع ه مقر ر،بوقت خود
in e. forدرعوض
in embryoدرمرحله بدوى
in every respectاز هر جهت ،از هر حيث ،از هر لحاظ
in excess ofبيش از،متجاوزاز
in excessزياد( ى) ،بيشترازحدمجاز
in exchange forدرعوض ،بجاى
in existenceموجوداذيت کننده
in eyreسيار،گردنده
in f.عينا
in f.ofبنام ،دروجه ،به حساب ،بنفع
in factدرحقيقت ،براستى
in fashionمرسومعلوم مهندسى : متداول
in faultمقصر
in favour ofبر له ،به حسابقانون ـ فقه : به نفع
in fawnابستن
in fineبالاخره ،خلاصه
in flagrant d.درعين ارتکاب عمل
in flagrant delictدرعين ارتکاب گناه
in flamesدراتش ،مشتعل
in flowerگلدار،داراى شکوفه ،شکوفه کرده
in forالوده ،گرفتار
in forceمجرىقانون ـ فقه : داراى اعتبار
in formخوش حالت ،اماده
in front ofقانون ـ فقه : در قبال
in full figدرلباس تمام ،اماده ،مجهز،اراسته
in fullکاملا،تمام وکمال
in funبشوخى ،بطورشوخى ،بطورغيرجدى
in galaدرجامه يالباس جشن
in galoreبفراوانى ،فراوان
in gearداير،اماده حرکت
in generalقانون ـ فقه : به طور کلى
in germدرمرحله بدوى
in god sightدر نظر خدا،پيش خدا
in good conditionبى عيب خوب
in good f.نيت پاک
in good timeبموقع ،زود
in good working orderداير
in grainجنسا،بطورثابت
in greaseروغن دار،فربه ،پروارى
in halvesقانون ـ فقه : بالمناصفه
in handدر دست اقدام ،در جريانورزش : گذاشتن گوى بيليارد در نقطه دلخواه محدوده
in harnessيراق شده ،ستام دار
in his d.دردفاع او
in his own hand writingبخط خودش
in his own similitudeبصورت خودش ،مانند خودش
in his steadبجاى او،بعوض او
in house trainingکامپيوتر : برنامه اى براى اموزش افراد در سازمانى که در ان کار مى کنند
in human shapeبصورت يا( شکل ) انسان
in imitation ofبتقليد
in intaglioبشکل کنده( کارى ) با حکاکى
in ironsورزش : نقص در تعيين سمت حرکت که در نتيجه قايق بعقب بر مى گردد
in its entiretyبه تمامى ،کاملا
in itselfفى نفسهقانون ـ فقه : فى حد ذات
in joint partnershipبه شراکتقانون ـ فقه : شراکتا"
in keepingمطابق ،موافق
in kelterمنظم ،اماده
in kenد رچشم رس ،د رحدود دانش
in killed and wounded(اعم ) ازکشته وزخمى( اصطلاح روزنامه اى)
in kindبجنس ،جنسا،عينا،بعين
in labourدر حال زايمان ،سر زا
in large quantitiesبمقاديرزياد،خيلى خيلى
in largeبمقدار زياد،بمقياس زياد
in layersدر چند لايه ،لابلا
in leadingدر مرحله شاگردى يا نوچگى
in leagueمتحدقانون ـ فقه : هم پيمان
in legal parlanceبزبان يا عباراتى حقوقى
in letter and in spiritئر لفظ و در معنى ،لفظاو معنا،از حيث نص و معنى هردو
in lieu ofبجاى ،در عوض
in like mannerهمينطور،بهمين نحو
in line codingکامپيوتر : کدگذارى درون برنامه اى
in line processingپردازش درون برنامه اىکامپيوتر : پردازش درون خطى
in line subroutineکامپيوتر : زير روال درون برنامه اى
in lineشيمى : همراستاورزش : شمشير در وضع حمله
in low waterدر تنگى مالى
in massبه شکل توده ،بطور دسته جمعىعلوم نظامى : بطوريکجا
in memory of blessedmemoryبيادگار مرحوم ،خدا بيامرز
in miniatureبطور کوچک( تر )بطور ظريف ،بمقياس کوچکتر
in moderationبامدارا،با اعتدال ،بطور معتدل
in mourningسياه پوش ،جامه ماتم پوشيده ،چرک گرفته ،کثيف ،سياه
in my f.به دين قسم ،به ايين سوگند،خدامى داند
in my opinionبنظر من ،بعقيده من
in my poor opinionبعقيده ناقص من ،بعقل ناقص من
in my raw youthدر روزگارجوانى که خام ونا ازموده بودم
in natureهمه جا داراى وجود خارجى يا طبيعى
in no instanceدر هيچ مورد
in no timeخيلى زود
in no wayبهيچ وجه
in no wiseبهيچوجه ،بهيچ طريق
in noon of nightدر نيمه شب
in numbersجزوه جزوه
in obdience toبراى اطاعت از،موافق امر،حسب الا امر،براى امتثال
in one wordخلاصه اينکه ،مختصرا
in one worldخلاصه اينکه ،مختصرا
in one's cupsدرحال ميگسارى و مستى
in one's own nameقانون ـ فقه : اصالتا"
in one's own rightقانون ـ فقه : اصالتا"
in one's shirt sleevesيک تاپيراهن
in ones heartدردل خود،پيش خود
in oppositionالکترونيک : تقابل فاز
in or after this mannerبدينگونه ،اينجور،بدينسان ،بدين طريق
in order that he may goبراى اينکه برود
in order that i may goبراى اينکه بروم
in order to proveقانون ـ فقه : براى اثبات
in orderداير،صحيح ،درست
in orders that it may beeasierبراى اينکه اسان تر شود
in orders to make it easiterبراى اسان تر کردن ان
in orders to please himبراى خوشايند
in other sectorsدر قسمتهاى ديگر جبهه
in others of his poemsدر شعرهاى ديگرش
in our midstدر ميان ما
in outward showبصورت ظاهر
in p of my statementبراى اثبات گفته خودم
in pairsجفت جفت ،دوتادوتا
in parcenaryبشراکت مشاعا
in part paymentقانون ـ فقه : على الحساب
in partدر يک قسمت ،تايک اندازه
in partsجزء جزء،به اقساط
in pawnگرو گذاشته
in payment ofدرازاى ،بعوض ،بجاى
in pealداراى صداهاى موزون يا منظم
in perfect trimکاملا اراسته يا اماده
in perfecting bail conditionقانون ـ فقه : بى عيب
in personقانون ـ فقه : بنفسه
in perspectiveکشيده شده ازروى علم مناظرو مرايا،مبنى براصول مناظرومرايا
in phase vectorsشيمى : بردارهاى هم فاز
in piecesتيکه تيکه ،شکسته
in place ofبجاى درعوض
in placeدرجا،کارگذاشته ،بجا،بمورد
in plain englishبه انگليسى ساده ،پوست کنده
in plantرويان ،درحال رويش ،درحال رشد
in playبه شوخى ،بطور غير جدىورزش : در شرف ضربه زدن به توپ
in point of factحقيقت امر اينست که ،خوب بخواهيد بدانيد
in pointدر خور،بجا،مناسب
in posseبلقوه
in powerصاحب مقام ،داراى اختيارات
in practiceعملا"علوم مهندسى : در عمل
in pride of greaseفربه ،مناسب براى کشتن
in principleبطور کلى ،اصولا
in privateدر خلوت ،محرمانه
in process of timeبمرور زمان ،رفته رفته
in profession or practiceدر حرف يا عمل
in progress of completionبازرگانى : در دست تکميل
in proof of his statementبراى اثبات گفته خود
in proof ofقانون ـ فقه : براى اثبات
in properجداگانه ،اختصاصا
in proportionمتناسب
in proprotion toنسبت به
in prospectدر مد نظر،انتظار داشته
in prospectiveدر مد نظر،انتظار داشته
in publicعلنىقانون ـ فقه : علنى ،علنا"
in pupابستن
in pursuance ofدر پى ،در تعقيب
in quadratureالکترونيک : تربيع
in quantities (بمقادير )زياد
in queer streetدرسختى ياتنگى ،درمضيقه ،گرفتاربدهى ،دچار رسوايى
in quest ofدرجستجوى ،جوياى ،درطلب
in questionموضوع بحث ،موردبحث
in quick successionتندپشت سرهم
in quiresصحافى نشده ،اوراق
in qviries r. to the accidentپرسش هايى درباره ان رويداد
in ragsپاره( پاره) ،ژنده
in range withدر امتداد،درخط
in realityدر حقيقت ،در واقع ،راستى
in regard ofنسبت به
in regard toدر باره ،راجع به ،در خصوص نسبت به
in registerمطابق ،روى هم افتاده
in relation toنسبت به ،راجع به ،در باره
in reliefبطور برجسته
in rememberbrance ofبيادگار
in reply toدر پاسخ ،در جواب
in reproof of lyingدرنکوهش دروغ
in residenceقانون ـ فقه : مقيم
in respect ofبه نسبت ،نسبت به
in restraint of tradeبازرگانى : تحت محدوديت تجارتى
in return forبجاى ،درعوض
in right of his wifeبواسطه( يا ازلحاظ )حقى که زنش دارابود
in rimeبنظم ،بشعر
in roaring healthتن درست وفربه
in round numbers 100در حدود ¹¹ 1عد د،سر راست ¹¹1تا
in sad earnestجدا،(به ) راستى ،رسما،سخت ،موقرانه
in sailد رکشتى( بادى)
in search ofدر جستجوى ،بجستجوى
in season and out of seasonدر همه وقت
in seasonبهنگام ،بموقع
in secrecyدر نهان ،در خفا
in secretمحرمانهقانون ـ فقه : مخفيانه ،در خفا
in sectionsقسمت قسمت ،د رچند قطعه
in security forيعنوان وثيقه درمقابل
in self defenceبراى دفاع( از )خود
in seriesبه ترتيب ،بطور مسلسل
in serviceخدمتى ،به خاطر خدمتعلوم نظامى : در خدمت ارتش در ارتش
in sessionقانون ـ فقه : منعقد
in severaltyجدا گانه ،بطور غير مشاع
in sheetsصحافى نشده ،جزوه جزوه
in shoreدر اب نزديک کرانه
in shortمختصرا،خلاصه
in sideسمت سرويس زمينورزش : سمت سرويس زمين اسکواش
in sightنزديک ،ديده شدنى
in situ terrazzoمعمارى : موزائيک درجا
in situمعمارى : درجاروانشناسى : در محلزيست شناسى : در جاى طبيعى
in so far asتا انجاکه ،انقدر که
in so many wordsبا عين اين کلمات ،عينا
in somewiseتا اندازه اى ،از پاره اى جهات
in soothبراستى ،در حقيقت
in spite of thatبا وجود اين ،با اينحال ،معهذا
in spite of the face thatبا( وجود )اينکه
in spite ofباوجود،على رغم
in spiteبا وجود
in sportبشوخى
in stead ofبحاى ،بعوض ،در عوض
in storeاندوخته ،اماده ،موجود
in stream procedureکامپيوتر : رويه با مسيل
in subsequent yearsد رسالهاى بعد
in substanceدر اصل ،اصولا
in succession toب جاى
in successionمتواليا"،پى در پىقانون ـ فقه : به توالى متواترا"
in suit withموافق با
in sumبطور مختصرومفيد
in support ofدر پشتيبانىعلوم نظامى : در پشتيبانى از
in suppotrtofبه حمايت ،بوله
in suspenseدرحال تعطيل يابى تکليفى ،معلق
in terms ofبرحسب
in that caseدراينصورت ،حال که چنين است
in thatاز اين حيث که ،چونکه
in the a wayبطريق عادى
in the a. year ofدرسال خجسته ،درسال فرخنده فال
in the aروى هم رفته ،بطورکلى
in the abstractبطورمطلق يامجرد،فى الجمله ،ازروى تجريد
in the beginningدراغاز،درابتدا
in the capacity ofقانون ـ فقه : به سمت
in the costume ofدرلباس درزى
in the countryدر حومه شهر،درييلاق
in the course of natureبطريق عادى
in the course ofدردست ،درظرف ،درضمن
in the d.درمحل ،دورازمحل
in the darkعلوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى در صفحه رادار من مشهود نيست
in the days ofدر روزگار،درايام
in the drakدرتاريکى
in the dumpsافسرده ،پکر
in the dustدرخاک ،زير خاک ،مرده
in the eggدر مرحله نخستين ،درخردى
in the endسرانجام
in the event ofدرصورت
in the event thatچنانکه ،درصورتيکه ،هرگاه
in the extremeبى نهايت ،بغايت ،بمنتهادرجه
in the eye ofازلحاظ،از نظر
in the f. of her dressلاى لباسش
in the f.بصورت جسمانى ،درزندگى
in the face of dayاشکارا،علنا
in the face of such oddsبا وجود اين تفاوت( که احتمال برد در ان نبود)
in the face ofعلى رغم ،روبروى
in the family wayابستن
in the first flightجلو،داراى مقام نخست ،سردسته
in the first instanceبدوا"قانون ـ فقه : در مرحله اول
in the first placeاولا
in the green treeسرسبز،خوشبخت ،بخت سبز
in the gristleرشدنکرده ،نارس
in the grossبطورکلى ،روى همرفته
in the highest d.به منتها درجه
in the holdبازرگانى : در انبار کشتى
in the interests of truthبراى خاطر راستى
in the interimدر ضمن ،ضمنا،در اين اثنا
in the ironsورزش : سوار اسب بخصوصى شدن
in the last fortnightدر دوهفته اخير،دراين پانزده روز گذشته
in the last resortپس ازنوميدى ازهمه وسائل ديگر،دراخرين وهله
in the light ofنظريه ،از لحاظ،بشکل
in the long runسرانجام ،عاقبت
in the lumpروى هم رفته ،يکجا
in the mainبطور کلى ،اساسا،بيشتر،اصلا
in the massيکجا،مجموعا،بطور کلى
in the mean timeضمنا
in the mean whileدر ضمن
in the meeting of 3d mayدر جلسه سوم مى
in the midden ofدر ميان ،در وسط،در عين
in the midst of winterدر وسط زمستان ،در چله زمستان ،در قلب زمستان
in the name of godthe compassionate the merciful،بسم الله الرحمن الرحيمقانون ـ فقه : بسم الله الرحمن الرحيم ،به نام يزدان
in the name of justiceبنام عدالت
in the navel of the townدر ناف شهر
in the near f.دراينده نزديک
in the neighbourhoodقانون ـ فقه : در حدود
in the next few daysدرهمين چند روزه
in the nickبموقع ،سر بزنگاه
in the p sense of the wordبمعنى واقعى کلمه
in the pدر روزگارپيش ،درزمان گذشته
in the pinkدر کمال تندرستى يا صحت
in the poutsعبوس ،ترشرو
in the prejudice ofبزيان ،بضر ر
in the pressزير چاپ ،تحت طبع
in the public viewقانون ـ فقه : در ملاء عام
in the quality ofبسمت
in the ratio ofبه نسبت
in the recesses of the heartدر گوشه هاى دل ،در درون دل
in the roadمانع راه ،درسر راه
in the room ofبجاى ،درعوض
in the saddleسوار،اماده ،حاضر،يراق ،صاحب مقام ،صاحب اختيار
in the schoolsمشغول دادن امتحانات دانشگاه
in the second placeدوم انکه ،ثانيا
in the sequelدر نتيجه ،سرانجام
in the shape ofبشکل ،برسبيل ،بطريق
in the sight of the publicدر انظار عمومىقانون ـ فقه : در ملاء عام
in the space of an hourبفاصله يک ساعت
in the sulksدر حال قهر،ترشرو
in the teeth of the windبرخلاف جهت باد،برضد باد
in the teeth ofعلى رغم
in the time to comeدر( زمان ) اينده
in the tracesيراغ شده
in the turning of a handبيک چشم برهم زدن
in the twinkling of a bedpostبيک چشم برهم زدن
in the twinkling of an eyeبيک چشم برهم زدن ،بيک طرفه العين
in the very actقانون ـ فقه : در حين ارتکاب جرم
in the wake ofدر دنبال ،بتقليد،بتاسى
in the wind's eyeبرخلاف جهت باد،بر ضد باد
in the wired eyeروبه روى باد
in the year 1943در سال1943
in the year oneدر زمان بسيار پيش
in theoryد رعالم فرض ،درعلم نظرى
in these latter daysدر اين روزگاراخر
in this connextionدراين زمينه
in this matterدر اين باب ،دراين امرعلوم مهندسى : در اين امر
in this p caseدراين موردبخصوص
in this regardدر اين خصوص ،در اين باب ،از اين بابت
in timeبموقع ،بجا
in transitبازرگانى : در حال حمل
in treatyقانون ـ فقه : مشغول مذاکره و عقد پيمان
in trothبراستى
in trustقانون ـ فقه : امانتا"
in truthبراستى ،در حقيقت
in tuneهم کوک ،کوک ،سازگار
in turn by turnsبنوبت
in two shakesدر يک لحظه
in unisonبا يک اهنگ ،با يک کوک ،باتوافق
in vacuoروانشناسى : در خلاء
in vainبيهوده ،بى جهت ،عبث ،بيخود،بباطل
in view of the fact thatنظر به اينکه
in view ofنظر به
in vitroدر محيط مصنوعىروانشناسى : در ازمايشگاه
in vivoدر محيط طبيعىروانشناسى : بافت زنده
in vogueمتداول ،معمول ،باب
in wardقانون ـ فقه : تحت توليت
in wardsامعا،احشا،شکمبه و روده ،واردات ،کالاى رسيده ،دل و روده
in what mannerچگونه ،چه جور،چطور،بچه طريق ،بچه نحو
in wineسرخوش ،مست
in with itبگذاريد تو،ببريد تو
in witness whereofبراى گواهى مراتب بالا
in wonderباحيرت ،متعجبانه ،باشگفت
in word and deedدرگفتارو عمل
in working conditionداير،کارکننده
in writingکتبا
in yearsسالخورده ،مسن
in your presenceدر حضور شما،در پيش شما
in-goalورزش : منطقه 25 يارى طرفين زمين رگبى
in-groupروانشناسى : گروه خودى
in-line engineعلوم مهندسى : موتور سرى
in-offورزش : به کيسه انداختن گوى بيليارد که باعث کاستن امتياز مى شود
in-phaseعلوم هوايى : هم فاز
in-serving trainingروانشناسى : اموزش ضمن خدمت
ina northerly directionسوى شمال ،بطرف شمال ،شمالا
inaظاهرا
inability to boxورزش : ناتوان از ادامه دادن
inaccessibilyبطور غير قابل دسترسى ،چنانکه نتوان به او نزديک شديا اوراديد
inaccessiblyبطور غير قابل دسترسى
inaccuratelyبطور نادرست ،بطور نادقيق
inacquaintanceعدم اشنائى
inactive bedsعلوم نظامى : ميزان تاسيسات بلااستفاده پزشکى يا بيمارستانى
inactive installationعلوم نظامى : تاسيسات يا يکانهاى بلااستفاده
inactive statusحالت انتساب ،وضعيت غير فعال اتشبارغيرفعالعلوم نظامى : خط مشى خاموش
inactive timeعلوم مهندسى : زمان غيرفعال
inactive windowکامپيوتر : پنجره غيرفعال
inactivelyاز روى بيکارى ،بطورغيرفعال
inadaptabilityعدم قابليت توافق ،ناسازگارى
inadaptableوفق ندادنى ،غير قابل توافق ،ناسازگار،توافق ندادنى
inadequate personalityروانشناسى : شخصيت نابسنده
inadequatelyبطور نامناسب ،ازروى بى کفايتى ،بطور غير کافى
inadhesiveبى چسب ،ناچسبنده
inadhesivenessنا چسبندگى
inadmissiblyبطور ناروا،چنانکه روايا جايز نباشد
inadvertence or tencyسهو،بى ملاحظگى ،بى توجهى ،غفلت ،عدم تعمد
inadvertenlyسهوا،بطور غير عمدى ،ازروى ندانستگى ،ازروى عدم توجه
inadvertentlyقانون ـ فقه : سهوا"
inadvisabilityخلاف مصلحت
inadvisablyبدون اينکه صلاح باشد
inaffableنامهربان ،بى محبت
inageکلمات مرتبط(inage):
inalienablyبطور غير قابل انتقال
inalterabilityثبات ،تغيير ناپذيرى
inalterablyبطور غيرقابل تغيير
inamoratoعاشق
inanelyبطور پوچ يا بى معنى ،بيهوده ( وار)
inanimate natureجهان جمادات
inanimate objectsچيزهاى بيجان ،جمادات
inanimatelyبطور بيجان ،بيروح
inanimatenessبيجانى ،بيروحى
inanimationبيجانى ،بيروحى
inappealableپژوهش ناپذير،غير قابل استيناف
inappellableغيرقابل استيناف ،پژوهش ناپذير
inapplicabilityعدم قابليت اجرا،عملى نبودن ،عدم تناسب يا تطبيق
inapplicablyبطور غيرقابل اجرا،بطوريکه تطبيق ننمايد
inapplocationدريغ از کوشش ،سستى ،بى کوششى
inappositelyبطور بيجايا بى مورد
inappositenessبيجابى ،بيربطى ،نامربوطى ،بيموردى
inappreciablyبطور نامحسوس ،بسيار کم ،چنانکه محسوس نگرد د
inappreciationقدر ناشناسى ،عدم تقدير،عدم درک
inapprehensibilityنامفهومى ،قابل درک نبودن
inapprehensibleغيرقابل ادراک ،نامفهوم ،غيرقابل احساس
inapprehensionنداشتن بيم يا نگرانى ،بى قيدى ،بى ادارکى
inapprehensiveبى نگرانى ،بى بيم ،بى خيال ،بى قيد،بى دلواپسى ،بى ادراک
inappropriatelyبطور غيرمقتضى
inappropriatenessعدم اقتضا،بى مناسبتى
inaptlyاز روى بى لياقتى ،با عدم قابليت
inaptnessبى استعدادى ،بى لياقتى ،بى مهارتى
inarmدر اغوش گيرى ،در بغل گيرى
inarticulataبى بندان ،بى مفصلان
inarticulatelyبطور ناشمرده
inarticulatenessناشمردگى
inarticulationگفتار ناشمرده ،صدا
inartificialغيرمصنوعى ،طبيعى ،غيرصنعتى
inartificiallyبطور غيرمصنوعى
inartisticallyبطور غير صنعتى ،بى انکه نشان هنراز ان نمايان باشد
inasmuchدراينصورت ،نظر به ،ازانجاکه ،چونکه
inateکلمات مرتبط(inate):
inattentivelyاز روى بى دقتى
inattentivenessبى توجهى
inaudibilityنارسائى
inaudiblyبطور غيرمسموع يا نارسا
inauguratorبنيادگذار،اغاز کننده ،گشاينده ،افتتاح کننده
inauguratoryگشايشى ،افتتاحى
inauspiciouslyبطور مشئوم
inauspiciousnessنحوست ،شومى
inauthoritativeبى قدرت ،غيرمقتدر
inbearingفضول ،فضولانه حاضر خدمت ،ناخوانده حاضر خدمت
inbeingذات ،اقنوم
inboard 1سمت به درونعلوم دريايى : سمت به داخل
inboard 2درون کشتىعلوم دريايى : داخل کشتى
inboard aileronعلوم هوايى : شهپر داخلى
inboard engined boatکرجى که موتورش در ميان انست
inboardengineموتور يا ماشين ميان کشتى
inbond and outbond wallمعمارى : ديوار با اجر چينى کله راسته
inbondمعمارى : ديوار با اجر چينى کلگى
inbound cargoکالاى تخليه نشدهعلوم نظامى : کالاى پياده نشده از کشتى يا هواپيما
inbound trafficمسير عبور و مرور وسايل نقليه يا کشتى و هواپيما در خارج از کشورعلوم نظامى : مسير خارج از کشور
inbreakتاخت و تاز،هجوم ،تهاجم ،تاراج ،غارت ،تجاوز،تعدى ،دست اندازى
inbuiltروانشناسى : درون بافته
inburntپاک نشدنى
inburstتاخت وتاز،تهاجم ،استيلا،حمله ناگهانى
incکلمات مرتبط(inc):
incageدرقفس نهادن
incalculablyبطور شمرده نشدنى ،بطور نامعلوم ،بطور غير قابل تخمين
incameraکلمات مرتبط(incamera):
incandescent bodyعلوم مهندسى : جسم ملتهب
incandescent bulbعلوم مهندسى : لامپ رشته اى
incandescent cathode dischargeعلوم مهندسى : تخليه کاتد ملتهب
incandescent cathode lampعلوم مهندسى : لامپ کاتد ملتهب
incandescent cathodeعلوم مهندسى : کاتد ملتهب
incandescent filamentفيلامانعلوم مهندسى : رشته ملتهب
incandescent lightعلوم مهندسى : نور سفيد
incandescent mantleتورى چراغ
incandescent metallic oxid cathodeعلوم مهندسى : کاتد اکسيد فلزى
incandescent sourceشيمى : منبع ملتهب
incapable of painبيحس نسبت بدرد
incapablyاز روى بى لياقتى
incapaciousبى ظرفيت ،بى گنجايش ،ناقص ،عاجز،بى کفايت
incapacitating agentعامل بيهوش کنندهعلوم نظامى : گاز بيهوشى
inclination diagramعلوم نظامى : دياگرام ميل توپعلوم دريايى : دياگرام ميل توپ
inclination for any thingتمايل يا ميل بچيزى
inclination to do anythingميل بکردن کارى
inclinatoryمتمايل
incline benchورزش : تخته وزنه بردارى
incline planeسطح مايل ،غفلت گاه
inclined axisعمران : محور مورب
inclined barrel archطاق گهواره اى مايلمعمارى : طاق ضربى مايل
inclined coil meterالکترونيک : سنجه با پيچک مايل
inclined compressionعمران : فشار مايل
inclined drillingمعمارى : حفارى مايل
inclined face of damنماى شيبدار بندمعمارى : نماى مايل سد
inclined fallمعمارى : ابشار شيبدار
inclined shear planeمعمارى : سطح برش مايل
inclinedمايل ،کج ،موربعمران : سطح شيب دارمعمارى : شيبدار
inclinesکلمات مرتبط(inclines):
inclinometerانحراف سنج ،ميل سنجعلوم نظامى : اينکلينومترعلوم دريايى : اينکلينومتر
include (to)در براشتنمعمارى : گنجاندن
included angle of archمعمارى : دهانه کمان
included angle of crestمعمارى : فرجه ستيغ
included angleعلوم هوايى : زاويه بين محور طولى يک جسم و بردار جريان هوا
includedدور گرفته شده ،تو گذاشته ،تو مانده
includingشامل ،به ضميمه ،بانضمام
inclusive or gateکامپيوتر : دريچه ياى شامل
inclusive orاپراتور بولى که مقدار جدول صحت را بيان مى کندکامپيوتر : ياى شامل
inclusivelyبطور متضمن ،بطور جامع
inclusivenessجامعيت ،اشتمال
inclususگوشه نشينى که در غاريا کلبه اى مى نشست ودرجهانيان رابروى خود مى بست
incoalationزيست شناسى : ذغالى شدن
incodensableمنقبض نشدنى ،انقباض ناپذير،سفت نشو
incogناشناخت ،ناشناس ،پوشيده ،بانام عوضى ،با نام مستعار،در خفا
incogitableدرک نکردنى ،غير قابل تصور
incogitanceبى فکرى
incogitancyبى فکرى
incognizableشناخته نشدنى ،غيرقابل درک نفهميدنى
incognizant of oneselfاز خود بيخبر
incoherent scatteringشيمى : پراکندگى ناهمدوس
incoherent wavesشيمى : امواج همدوس
incoherentlyبطور نامربوط
incohesiveناچسب ،ناچسبيده
incolenعلوم هوايى : الياژهاى مقاوم اهن و کرم با نيکل زياد
incombustibilityعدم امکان احتراق ،نسوزى
income accountsبازرگانى : حسابهاى درامد
income analysisبازرگانى : تحليل درامد
income and expenditure approachقانون ـ فقه : مطالعه جريان پول و اثار اقتصادى ان
income and expenditureقانون ـ فقه : درامد و هزينه
income consumption curveمنحنى درامدبازرگانى : مصرف
income determinationبازرگانى : تعيين درامد
income distributionبازرگانى : توزيع درامد
income effectقانون ـ فقه : تناسب خريد با درامدبازرگانى : اثر درامدى تغيير در مقدار تقاضاى کالا در نتيجه تغيير درامد واقعى بدون تغيير در قيمتهاى نسبى کالاها
income elasticity of demandکشش( حساسيت)بازرگانى : تغيير مقدار تقاضا براى يک کالا درنتيجه درامد مصرف - کننده . فرمول کشش درامدى تقاضاE = dq / dI * I/q :
income forgoneدرامد صرف نظر شدهبازرگانى : درامد از دست رفته
income leakageنشت درامدبازرگانى : کسر درامد
income multiplierبازرگانى : ضريب فزاينده درامد
income per capitaبازرگانى : درامد سرانه
income policyسياست درامدىبازرگانى : سياست مربوط به درامدها
income velocity of moneyسرعت گردش درامدى پولبازرگانى : متوسط تعداد دفعاتى که يک واحد پول روى کالاها و خدمات در طول سال مصرف ميشود
income velocityسرعت گردش پولقانون ـ فقه : دفعاتى که پول براى خريد کالاى کامل جديدى خرج شود
incomerشخص وارد،جانشين ،مهاجرقانون ـ فقه : مهاجر
incommensurablyبدون داشتن مقياس مشترک
incommensuratenessعدم تناسب ،بى اندازه بودن ،عدم مقياس مشترک ،عدم کفايت
incommoded by want of roomناراحت از حيث( نداشتن ) جا
incommodedکلمات مرتبط(incommoded):
incommodiouslyبطور ناراحت
incommodiousnessناراحتى
incommunicabilityنگفتنى بودن ،چگونگى چيزى که نتوان بکسى گفت يا با او درميان گذارد
incommunicablenessنگفتنى بودن ،چيزى که نتوان بکسى گفت يابا اودرميان گذارد
incommunicablyبطور نگفتنى ،چنانکه نتوان با ديگران در ميان گذاشت
incommunicativelyبا کم حرفى ،بطور کم اميزش
incommunicativenessکم سخنى ،کم حرفى ،کم اميزشى
incommutabilityتبديل ناپذيرى ،تخفيف ناپذيرى
incommutablyبطوريکه نتوان معاوضه نمود،يا تخفيف داد،تبديل ناپذير
incompactسوا از هم ،غير متراکم ،بهم چسبيده
incompactnessبهم نچسبيدگى ،ولى ،ول بودن ،گشادى از هم
incomparabilityبى نظيرى ،غير قابل مقايسه ،بى مانندىروانشناسى : مقايسه ناپذيرى
incomparablyبطور غيرقابل مقايسه ،بدون اينکه نظر داشته باشد
incompassionateبى شفقت ،بى دلسوزى
incompatabilityروانشناسى : ناهمسازى
incompatableروانشناسى : ناهمساز
incompatiblyبطور ناسازگار
incompetentlyبا عدم صلاحيت ،از روى ،بى لياقتى يا عدم کفايت
incomplete breakdownشکست ناقصعلوم مهندسى : شکست جزئى
incomplete circuitعلوم مهندسى : مدار باز
incomplete flowerگل ناقص ،گلى که يکى از چهارقسمت ان کاسه ،جام ،پرچم ،مادگى ،کم باشد
incapacitatingکلمات مرتبط(incapacitating):
incarbonizationزيست شناسى : ذغالى شدن
incarcerated herniaجمع شدگى کيسه فتق
incarceratedکلمات مرتبط(incarcerated):
incarceratorحبس کننده ،توقيف کننده ،نگاه دارنده
incardinateکاردينال کردن ،متران ساختن
incarnantگوشت نو اور،التيام اور
incarnationistکسى که مسيح را خداى مجسم مى داند
incarnativeگوشن نو دهنده
incase etcدر جعبه گذاشتن ،در لفاف گذاشتن ،پوشاندن ،اندودن
incasementجعبه ،لفاف ،محفظه
incautiouslyاز روى بى احتياطى
incautiousnessبى احتياطى ،تندى
incavationپوک سازى ،کنش ،گودى ،جاى پوک
incavernبعدا پرسيده شود
incendiarismقانون ـ فقه : توليد حريق
incendiary bombعلوم دريايى : بمب اتش زا
incendiary crimeگناه اتش انگيزى
incendivityخاصيت اتش زنى که در جرقه الکتريکى هست
incensationعمل بخور دادن با تبخير
incensedکلمات مرتبط(incensed):
incensementغضب ،هيجان
incensiveغضب اور،هيجان اميز
incensoryمجمر،بخوردان
incentive bonus schemeبازرگانى : طرح پاداش تشويقى
incentive learningروانشناسى : يادگيرى با مشوق
incentive payپاداشعلوم نظامى : پاداش کار
incentive priceقيمت تشويقىبازرگانى : قيمت محرک
incentive systemبازرگانى : نظام تشويقى
incentivelyبطور مهيج يا مشوق
incentivesکلمات مرتبط(incentives):
inceptiveابتدائى ،اغازى
incerationموم سازى ،تشمع
incertiudeنامعلومى ،عدم تحقق ،شک ،ترديد
incessancyپيوستگى ،مدامى ،دوام
incessant drinkingشرب مدام ،پيوسته گسارى
incessant rainsبارانهاى پى در پى
incessantlyپيوسته ،هميشه ،دائما،لاينقطع ،پى در پى
incestuouslyبا گناه نزديکى بمحارم
inch by inchاينچ اينچ ،خردخرد
inches per secondکامپيوتر : اينچ بر ثانيه
inchesکلمات مرتبط(inches):
inchoationاغاز،شروع ،دست زنى ،بنياد گذارى
inchoativeبدوى ،تازه اغاز شده ،اغازى ،ابتدائى
inchorusباهم ،يکى ،باتفاق
incideبريدن ،تحليل بردن
incidence angleشيمى : زاويه تابش
incidence matrixکامپيوتر : ماتريس تلاقى
incidence of taxationتحمل کننده نهايى ماليات ،انتقال مالياتقانون ـ فقه : کسى که بار اصلى ماليات را به دوش مى کشدبازرگانى : اثر ماليات
incidence planeشيمى : صفحه تابش
incidence rateنواخت تصادفاتعلوم نظامى : ميزان حوادث و تصادفات
incidence wiresعلوم هوايى : وايرهاى موربى در صفحه پايه هاى بين بال در هواپيماهاى دو باله
incident lightنور تابشىکامپيوتر : نور منتشرشيمى : نور فرودى
incidental effectاثر تبعىبازرگانى : اثر فرعى
incidental errorsمعمارى : خطاهاى اتفاقى
incidental expensesبازرگانى : مخارج اتفاقى ،هزينه هاى واقعى
incidental imagesتصويرهايى که مشاهده انها نتيجه تاثيراتى است که ازچشم ناپديدگشته اند
incidental learningروانشناسى : يادگيرى اتفاقى
incidental memoryروانشناسى : حافظه اتفاقى
incidental worksمعمارى : کارهاى اتفاقى
incidentalاتفاقى ،تصادفى ،جزئى ،ضمنى ،غير مبهم ،لازمروانشناسى : اتفاقى
incidentallyاتفاقا"،ضمنا"
incidentals timeزمان ضمنىکامپيوتر : زمان اتفاقى
incidentalsرويداهاى جزئى ،چيزهاى کوچک ،اقلام فرعى
incidentsکلمات مرتبط(incidents):
incilnable to do somethingمايل کردن بکارى
incilnableکلمات مرتبط(incilnable):
incipience or encyاغاز،شروع ،تازگى
incipient behaviorروانشناسى : رفتار اغازين
incipient stagesمراحل نخستين يا ابتدائى
incipientlyبطور ابتدائى يا بدوى
incise (to)بريدن ،کنده کارى کردن ،چاک دادنمعمارى : شکاف دادن
incisingمعمارى : سوراخ کردن
incisive speechسخن تند يا زننده ،سخن رک
incisive toothدندان پيشين ،دندان پيش ،ثنيه
incisivelyبطور برنده ،بطور نافذ،بطور زننده ،رک
incisivenessبرندگى ،حدث
incisor teethدندانهاى پيشروانشناسى : ثنايا
incisor toothبرنده ،وابسته به دندان پيش
incisoryبرنده ،وابسته به دندان پيش
incisureبريدگى ،شکاف ،چاک
incitantانگيزنده ،منبه
incite to murderقانون ـ فقه : اغوا کردن براى قتل عمد
inciteeقانون ـ فقه : تحريک شده
incitorتحريک کنندهقانون ـ فقه : محرض
incivismبى علاقگى به ميهن
inclaspدر بر گرفتن ،در اغوش گرفتن
inclearingهمه چکهايى که در بانک در معاملات پاياپاى بايدپول انهارابپردازد
inclement weatherهواى بسيار سرد يا طوفانى
inclinable to somethingمساعد براى چيزى
inclinableمتمايل ،مساعد
inclination compassالکترونيک : قطبنماى ميلى
incomplete inductionروانشناسى : استقراء ناقص
incomplete offenceقانون ـ فقه : جرم عقيم
incomplete pictures testروانشناسى : ازمون تصويرهاى ناقص
incomplete setences testروانشناسى : ازمون جمله هاى ناتمام
incompletelyبطور ناتمام
incompletenessناتمامى ،نقص
incompletionناتمامى ،نقص
incomplexساده
incompliance withبرحسب ،مطابق
incomplianceعدم قبول ،عدم موافقت ،عدم تسليم
incompositeساده ،بسيط،نامرکب
incompossibleمانعه الجمع ،منافى يکديگر،ناسازگار
incomprehensiblyبطوريکه نتوان درک يا،احاطه کرد،بطور نامفهوم
incomprehensiveمحدود،بطور غيرجامع ،کوتاه ،مختصر
incomprehensivelyبطور غيرجامع يا محدود
incomprehensivenessعدم جامعيت ،محدوديت
incompressible fluideعمران : سياله غيرقابل تراکم
incompressiblyبطوريکه نتوان متراکم يا،خلاصه نمود
incomputabilityعدم امکان شمرده شدن ،بيشمارى
incomputablyبطوريکه نتوان شمرد
inconcealableغيرقابل پنهان کردن
inconceivabilityغيرقابل تصور بودن
inconceivablyبطور غيرقابل تصور
inconcinnateبى ظرافت ،نازيبا،ناشايسته ،بى تناسب
inconclusivenessناتمامى ،عدم قطعيت ،بى نتيجگى
index mapنقشه عکسىمعمارى : نقشه راهنماعلوم نظامى : نقشه تهيه شده از روى عکس هوايى
index markکامپيوتر : علامت شاخص
index of absorptionشيمى : شاخص جذب
index of consumer pricesبازرگانى : شاخص قيمت کالاهاى مصرفى
index of correlationبازرگانى : شاخص همبستگى
index of fractionمعمارى : ضريب انکسار
index of industrial productionبازرگانى : شاخص توليد صنعتى
index of multiple correlationبازرگانى : شاخص همبستگى چندگانه
index of real wagesبازرگانى : شاخص دستمزدهاى واقعى
index of refractionضريب شکستنجوم : ضريب انکسار
index of retail pricesبازرگانى : شاخص قيمت هاى خرده فروشى
index of wholesale pricesبازرگانى : شاخص قيمت هاى عمده فروشى
index registerکامپيوتر : ثبات شاخص
index-linked insuranceبازرگانى : بيمه اى که با تغييرات شاخص تعديل ميشود
indexed addressکامپيوتر : ادرس شاخص دار
indexed arrayکامپيوتر : ارايه شاخص دار
indexed listکامپيوتر : ليست شاخص دار
indexed sequential access methodکامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى شاخص دار
indexed sequential fileپرونده ترتيبى شاخص دارکامپيوتر : فايل ترتيبى شاخص دار
indexedکلمات مرتبط(indexed):
indexerکامپيوتر : برنامه اى که براى يک سند شاخص توليد کند
indexesکلمات مرتبط(indexes):
indexicalفهرستى ،مرتب بشکل فهرست
indexingشاخص گذارىکامپيوتر : فهرست سازى
indexlessبى فهرست
indgement debtقانون ـ فقه : محکوم به
indgementکلمات مرتبط(indgement):
india officeوزارت هند،اداره امور هندوستان
indiamanکشتى اى که در بازرگانى با هندبکار ميرود
indiamsکلمات مرتبط(indiams):
indian berryمرگ ماهى
indian checkسد کردن راه حريف با بالا بردن چوب بالاى سر او براى ضربه زدن به چوب او( لاکراس)ورزش : سد کردن راه حريف با بالا بردن چوب بالاى سر او براى ضربه زدن به چوب او
indian defenceورزش : دفاع هندى شطرنج
indian in reverseورزش : هندى معکوس
indian inkمرکب چين
indian liquoriceچشم خروس
indian mealارد ذرت
indian milletارزن هندى
indian nardسنبل هندى
indian oceanاقيانوس هند
indian or single fileصف تکى ،ستون يک
indian pendantsورزش : ريسمانهاى انتهاى چوب که کيسه لاکراس با ان سست يا تنگ مى شود
indian shotخيز ران هندى
indian weedتنباکو،توتون
indian-cressگل لادن
indianaورزش : نوعى قرقره ماهيگيرى
indianapolis 500ورزش : نوعى اتومبيل مسابقه ¹¹ 5مايلى
indianapolisکلمات مرتبط(indianapolis):
indianizeهندى( ماب ) کردن
indicaکلمات مرتبط(indica):
indicated airspeedعلوم هوايى : سرعت ظاهرى نسبت به هواعلوم نظامى : سرعت تعيين شده بوسيله سرعت نماى هواپيما
indicated horsepowerالکترونيک : توان اسب اسمى دستگاهعلوم هوايى : توان ظاهرى
indicatedکلمات مرتبط(indicated):
indicating lampعلوم دريايى : چراغ راهنما
indicating switchالکترونيک : کليد نشان دار
indicatingتعيين کنندهعلوم نظامى : مشخص کننده
indication lampعمران : لامپ مشخص کننده
indication of masculinityقانون ـ فقه : علايم رجوليت
indication of satisfactionقانون ـ فقه : کاشف از رضاى.....
indication signsعمران : علائم راهنمائىمعمارى : علايم راهنمايى
indicationsنشانه هامعمارى : اثار
indicativelyبطور اشاره ،بطور اخبارى
indicator diagramعلوم هوايى : دياگرام نشاندهنده
indicator electrodeالکترود شاخصشيمى : الکترود نشان دهنده
indicator gateالکترونيک : دريچه شاخص
indicator lightعلوم مهندسى : لامپ سيگنال
indicator tubeعلوم مهندسى : لامپ سيگنال
indicatorsکلمات مرتبط(indicators):
indicatory (وابسته به ) نماينده
indiceنشانمعمارى : نمايه
indicementتنظيم ادعانامه ،اتهام بموجب ادعانامه
indiciplineعلوم نظامى : بى انضباطى
indiciumنشان ،نشانه ويژه ،علامت
indicmentکلمات مرتبط(indicment):
indiental musicساز و اوازى که با نمايشى همراه باشد،موزيک همراه
indientalکلمات مرتبط(indiental):
indiesهند خاور و هند و چين و جزاير وابسته به ان ،هند شرقى ،جزاير سند
indifference analysisبازرگانى : تحليل بى تفاوتى
indifference curvesبازرگانى : منحنى هاى بى تفاوتى
indifference mapبازرگانى : نقشه بى تفاوتى
indifference pointروانشناسى : نقطه خنثى
indifference scheduleبازرگانى : جدول بى تفاوتى
indifference to any thingخون سردى يا بى علاقگى نسبت به چيزى
indifference zoneروانشناسى : ناحيه خنثى
indifferentخون سرد،لاقيد،بى طرف ،بى تعقيب ،بى اهميت ،بى تفاوت ،جزئى ،بى اثر
indifferentistکسيکه بموضوع عاى دينى لاقيد است و بشناختن حق از باطل اهميتى نمى دهد
indifferentlyاز روى خونسردى يا بى علاقگى
indigeneبومى
indigenous industriesصنايع بومىبازرگانى : صنايع محلى
indigenouslyبطور بومى يا ذاتى
indigenousnessبومى بودن ،اختصاص بيک اب و خاک
indigestiblyبطور غيرقابل هضم
indignantlyمتغيرانه ،با تنفر،از روى اوقات تلخى
indignation meetingمجمع براى اظهارتنفريا خشم همگانى
indigo birdيکجوره سهره در امريکاى شمالى که نر ان نيلى رنگ است ،سهره نيلى
inconclusivelyبطور غيرقطعى ،بطور ناتمام
incondensabilityانقباض ناپذيرى ،عدم قابليت انقباض
inconditionateنامشروط،مطلق ،نامقيد
inconductکلمات مرتبط(inconduct):
incongruent meltingشيمى : ذوب ناهم نهشت
incongruouslyبطور ناجوريا ناسازگار،بى ى نکه با هم جور باشديا تطبيق نمايد
incongruousnessناجورى ،ناسازگارى ،عدم موافقت يا تطابق ،تباين ،مخالفت ،ناشايستگى
incongrventعدم تطابق ،بى تناسب ،نابرابر
incongrvityناشايستگى ،ناجورى ،ناسازگارى ،عدم موافقت
inconseqentialبيربط،بى نتيجه ،غير مهم ،ناچيز،بى اهميت
inconsequenceفقدان ارتباط منطقى ،بى ارتباطى ،بيريطى ،نادرستى ،گسيختگى
inconsequentlyبطور بى ربط يا بى دليل
inconsiderablyبطور غير قابل ملاحظه ،بطور جزئى يا خرد،بى داشتن اهميت
inconsideratelyاز روى بى ملاحظگى يا بيفکرى ،از روى بى پروائى
inconsideratenessبى ملاحظگى ،بى فکرى ،بى پروايى ،تندى ،بى احتياطى
inconsistent statementsگفته هاى ناجوريا متناقص
inconsistentlyبطور ناسازگار،بطور متباين ،بطور متناقص
inconsonantlyبطور ناجور يا ناموزون ،با عدم توافق
inconsonlablyبطور تسلى نا پذير
inconspicuouslyبطور نامعلوم
inconspicuousnessناپيدايى ،نامعلومى
inconstantlyبطور نا پايدار،ازروى بى ثباتى ،ازروى تلون مزاج ،بطور تغييرپذير
inconsummateناتمام ،ناقص ،تکميل نشده ،انجام نشده
incontestablyبطور مسلم ،بطور غيرقابل ،بحث ،محققا"،بى چون و چرا
incontinentlyناپرهيزگارانه ،بدون مسک نفس ،ازروى بى عفتى
incontinuityنا پيوستگى ،انفصال
incontrovertibilityبحث نا پذيرى ،بى چون و چرايى
incontrovertiblyمسلما"،محققا"
inconvenientlyبطور نامناسب ،بطور ناراحت
inconvertibilityتغييرناپذيرى
inconvertible currencyارز غير قابل تبديلبازرگانى : پول غير قابل تبديل
inconvertiblyبطور غيرقابل تبديل
incorerence-rencyبى ربطى ،ناپيوستگى ،نامربوطى ،بى ارتباطى
incorerenceکلمات مرتبط(incorerence):
incorporalغير مادى ،بى جسم ،مجرد،غير محسوس ،حکمى
incorporated companyبازرگانى : شرکت ثبت شده
incorporatedبازرگانى : شرکت ثبت شده
incorporating millکارخانه اى که اجزاى باروت دران اميخته ميشوند،کارخانه باروت سازى
incorporatingکلمات مرتبط(incorporating):
incorporeal hereditamentحق حکمى در ميراث
incorporeallyبطور غير مادى ،بطور غير محسوس
incorporealyبطور غيرمادى ،بطورغيرمحسوس
incorrectlyبطور غلط
incorrectnessعدم صحت ،اشتباه ،نادرستى
incorrigibilityاصلاح ناپذيرى
incorrigiblyبطور اصلاح ناپذير
incorrodibleغيرقابل تحليل ،خورده نشدنى سائيده نشدنى
incorruptibilityمنزه از ارتشاء
incorruptiblyبا ازادگى رشوه خوارى ،بطور غير قابل تطميع ،بطور فساد ناپذير
incorruptiveمنزه از ارتشاء
incorruptlyاز روى پاکى
incorruptnessپاکى ،فاسد نشدگى
incosiderateبى ملاحظه ،تند،بى احتياط،بى پروا،سهل انگار،بى فکرانه
incotermکلمات مرتبط(incoterm):
incrassateغليظ گردن ،کلفت کردن ،غليظ شدن ،کلفت شدن
increase (to)معمارى : افزايش دادن
increase endorsementبازرگانى : تصديق يا تائيد افزايش
increase in conductivityعلوم مهندسى : افزايش قابليت هدايت
increase in loadمعمارى : افزايش بار
increase in potentialعلوم مهندسى : افزايش پتانسيل
increase in priceمعمارى : افزايش بهاء
increase in sensitivityعلوم مهندسى : افزايش حساسيت
increase in valueبازرگانى : افزايش ارزش
increase of contrastعلوم مهندسى : افزايش کنتراست
increase of currentعلوم مهندسى : افزايش جريان
increase of efficiencyعلوم مهندسى : افزايش راندمان
increase of outputعلوم مهندسى : افزايش توان
increase of potentialعلوم مهندسى : افزايش پتانسيل
increase of powerعلوم مهندسى : افزايش قدرت
increase of pressureعلوم مهندسى : افزايش فشار
increase of strainمعمارى : افزايش تغيير طول نسبى
increasing cost industryصنايع با هزينه هاى افزايشىقانون ـ فقه : حالتى است که چند موسسه به صنعت خاصى بپردازند و در نتيجه محدوديت عوامل توليد و کمبود انها هزينه توليد بالا رود
increasing costهزينه هاى فزايندهبازرگانى : هزينه هاى صعودى
increasing functionتابع فزايندهعلوم مهندسى : تابع صعودىبازرگانى : تابع صعودى
increasing loadعلوم مهندسى : بار افزايشى
increasing marginal returnبازرگانى : بازده نهائى فزاينده
increasing returns to scaleبازرگانى : بازده فزاينده نسبت به مقياس
increasingروانشناسى : فزاينده
increasinglyبطور زيادشونده
incredibilityعدم قابليت قبول ،حرف باورنکردنى
incrediblyبطور باورنکردنى
incredulouslyاز روى ديرباورى
increment keyالکترونيک : کليد شدت افزاى
incremental compilerکامپيوتر : همگردان نموى
incremental costهزينه اضافىبازرگانى : هزينه نهايى ،هزينه نهائى
incremental plotterکامپيوتر : رسام نموى
incremental revenueبازرگانى : درامد نهائى
incremental tunerالکترونيک : ميزان ساز فزاينده
incrementalکلمات مرتبط(incremental):
incrementallyعلوم هوايى : تغييرات پله اى
incrementul spacingکامپيوتر : microspacing
incrementulکلمات مرتبط(incrementul):
increpationسرزنش ،توبيخ
incriminationکلمات مرتبط(incrimination):
incriminatoryمتهم کننده ،تهمت اميز،اتهام اميز
incriptionalنوشته اى ،کتيبه اى ،خطى ،نقشى
incubatesکلمات مرتبط(incubates):
incubation periodروانشناسى : دوره رشد نهفته
incubation timeزمان توليد و تکثير ميکربها در بدن ،(از ورود ميکرب تا زمان ظهور علايم مرض)
incubativeوابسته بجوجه سازى
incudalسندانى ،سندان دار
inculcationتلقين ،جايگير سازى
inculcatorتلقين کننده
inculpationاتهام
inculpatoryتهمت اميز
incumberسنگين کردن ،ايباب زحمت شدن ،باز داشتن ،مانع شدن ،گرفتار کردن
incumbranceقانون ـ فقه : حق رهن يا حبس نسبيت به مال غير منقول
incunabulaنخستين دوره ،مراحل اوليه
incur (a loss)متضرر شدنقانون ـ فقه : زيان ديدن
incurabilityعلاج ناپذيرى
incurablyبطور علاج ناپذير
incuriamکلمات مرتبط(incuriam):
incurredکلمات مرتبط(incurred):
incursiveتهاجم کننده ،تهاجمى ،تاخت و تاز اميز
incurvationخميدگى سوى درون ،سرکجى ،خم سازى سوى درون
incurvedسرکج ،تو گذاشته ،خميده سوى درون ،بدرون کج شده
indebtبدهکار کردن ،مرهون ساختن
indebtednessبدهکارىقانون ـ فقه : اشتغال ذمهبازرگانى : بدهى
indecent actsقانون ـ فقه : منکرات
indecent exposureنمودار سازى تن برهنه درپيش مردم
indecent languageسخن زشت ،سخن ناشايسته
indecentlyبطور ناشايسته ،ازروى بى شرمى
indeciduousنريز،ناريز،بى خزان ،نيفتنده
indecisivelyبطور غير قطعى ،بطور نامعلوم يامشکوک ،ازروى دو دلى ،بى عزمانه
indecisivenessنامعلومى ،دو دلى ،ترديد
indecorouslyبى ادبانه ،بطور ناشايسته ،بطور نازيبا
indecorousnessبى ادبى ،ناشايستگى ،نازيبايى
indefatigabilityخستگى ناپذيرى ،تاب ،طاقت
indefatigablyبطور خستگى ناپذير
indefeasible rightsحقوق پا برجا
indefeasiblyبطور پابرجا،بطور فسخ ناپذير،بطور باطل نشدنى ،چنانکه نتوان الغاکرد
indefensibilityدفاع ناپذيرى ،تصديق ناپذيرى
indefensiblyبطور دفاع ناپذير،بطور غير قابل تصديق ،چنانکه دفاع بردار نباشد
indefinite aحرف تفکيرa
indefinite articleحرف نکره
indefinitelyبطور نامحدود،بطور نامعين ،بطور نامعلوم ،براى يک مدت نامحدود
indefinitenessنامعلومى ،نامحدودى
indegreeکامپيوتر : تعداد لبه هاى جهت دار که به سمت يک گره اشاره مى کند
indelectableنامطبوع ،ناگوار
indelible disgraceرسوايى که اثاران محويا فراموش نشود
indelible pencilمدادى که خط ان پاک نميشود
indeliblyبطور پاک نشدنى
indelicate languageسخن خارج از نزاکت ،سخن زشت
indelicatelyازروى بى نزاکتى ،بدون رعايت نزاکت يا ظرافت ،غير محجومانه
indemnificatoryغرامت اميز،جبران کننده ،تاوانى ،غرامتى
indemniteeتاوان ستان ،غرامت گير
indemnitorتاوان دهنده ،غرامت پرداز
indemnity (war)غرامت جنگىعلوم نظامى : غرامت جنگ
indent (to)معمارى : دندانه دار کردن
indent upon a person for goodsقانون ـ فقه : درخواست يا سفارش کالا به کسى دادن
indented barsميل گرد اجدار( ارماتور)عمران : ميل گرد اجدار
indentedدندانه دندانه ،کنگره دار،مضرس ،تورفته
indentification of soilsمعمارى : شناسايى خاکها
indentificationقانون ـ فقه : تعيين هويت
indentityسجل احوالقانون ـ فقه : هويت
indepdentکلمات مرتبط(indepdent):
independencyکشور مستقل ،اصول استقلال کليساهاى محلى ،استقلال
independent computerکامپيوتر : peripheral equipment manufacturersسازمانى تشکيل يافته از شرکت هايى که در ساخت يک يا چندين وسيله کامپيوترى تخصص دارند
independent consultantکامپيوتر : مشاور مستقل
independent equationsبازرگانى : معادلات مستقل
independent in comeدرامد مرتب که شخص را از کارکردن براى زندگانى بى نيازميسازد
independent ofقطع نظر از جدا از
independent stateقانون ـ فقه : دولت مستقل
independent variableشيمى : متغير مستقلروانشناسى : متغير مستقلبازرگانى : متغير مستقل
independentlyمستتقلانه ،ازادانه
indepositقانون ـ فقه : امانتا"
indescribabilityوصف ناپذيرى
indescribablyبطور وصف ناپذير،چنانکه نتوان شرح داديا توصيف کرد
indestructibilityفنا ناپذيرى
indestructiblyبطور فنا ناپذير
indeterminacy principleشيمى : اصل عدم قطعيت
indeterminate (statically)معمارى : از نظر ايستايى نامعين
indeterminate change of stationانتقال اجبارى و موقتىعلوم نظامى : انتقال پيش بينى شده
indeterminate errorخطاى نامعينشيمى : خطاى تصادفى
indeterminate vowelحرف مصوتى که صداى معين يا اشکارى ندارد
indeterminatelyبطور نامعين يا غيرمحدود،بطور غيرمقطوع
indeterminatenessنامعلومى ،نامحدودى ،نامقطوعى
indeterminationتردد،دودلى ،بى تصميمى ،نامعلومى
indeterminismروانشناسى : عدم تعين
indevotionبى دينى
index addressingکامپيوتر : نشان دهى شاخص دار
index contour lineعلوم نظامى : ميزان منحنى اصلى
index expurgatoriusفهرست جاهايى از کتاب که براى دين يا اخلاق زيان اور است
index holeکامپيوتر : سوراخ شاخص
indigo blueشيمى : ابى اينديگو
indigo buntingيکجورسهره در امريکاى شمالى که نر ان نيلى رنگ است ،سهره نيلى
indigo carmineشيمى : اينديگو کارمين
indigo leavesوسمه
indigoferaگياهان نيل دار
indigoferousنيل دار،نيل ده
indigoticنيلى
indigotin (dig-or-go)ماده رنگى نيل ،رنگ نيل
indigotinکلمات مرتبط(indigotin):
indigotine(tinor teen)ماده رنگى نيل ،رنگ نيل
indigotineکلمات مرتبط(indigotine):
indiminishableکم نشدنى ،کاهش ناپذير
indion cressگل لادن
indionکلمات مرتبط(indion):
indirect addressingکامپيوتر : نشان دهى غيرمستقيم
indirect bank protectionمعمارى : کناره بندى غير مستقيم
indirect causationقانون ـ فقه : تسبيب
indirect consumptionقانون ـ فقه : مصرف غير مستقيم
indirect control systemعلوم مهندسى : سيستم کنترل غيرمستقيم
indirect controlعلوم مهندسى : کنترل غيرمستقيم
indirect costبازرگانى : هزينه غيرمستقيم ،هزينه غير مستقيم
indirect damageقانون ـ فقه : ضرر غير مستقيم
indirect destructionقانون ـ فقه : تسبيب
indirect discourseنقل قول غير مستقيم
indirect evidenceقرينه و امارهقانون ـ فقه : مدارک و ادله غير مستقيم
indirect expensesبازرگانى : مخارج غيرمستقيم
indirect fireعلوم نظامى : روانه کردن غير مستقيم
indirect free kickورزش : ضربه ازاد غيرمستقيم
indirect induction heatingعلوم مهندسى : گرمايش القايى غيرمستقيم
indirect killingقانون ـ فقه : قتل به تسبيب
indirect knowledgeروانشناسى : معرفت غيرمستقيم
indirect labourکار غيرمستقيمبازرگانى : هزينه دستمزد غيرمستقيم
indirect layingتير غير مستقيمعلوم نظامى : اتش غير مستقيم
indirect light distributionعلوم مهندسى : پخش نور غيرمستقيم
indirect loadingعمران : بارگذارى غيرمستقيم
indirect materialsمواد غيرمستقيمبازرگانى : هزينه مواد غيرمستقيم
indirect measurementعلوم مهندسى : سنجش غيرمستقيم
indirect methodsبازرگانى : روشهاى غير مستقيم
indirect operationعلوم مهندسى : عملکرد غيرمستقيم
indirect orationگفته يا قول غير مستقيم
indirect passiveفعل مجهولى که مغعول غير صريح ان فاعل ان شده باشد
indirect proofروانشناسى : برهان غيرمستقيم
indirect questionپرسش غيرمستقيم
indirect quotableنقل قول غيرمستقيم
indirect quotationنقل قول غير مستقيم
indirect releaseعلوم مهندسى : قطع کننده غيرمستقيم
indirect resistance furnaceعلوم مهندسى : کوره مقاومتى غيرمستقيم
indirect speechنقل قول غير مستقيم ،گفته کسى که تغييرات دستورى دران داده نقل کنند
indirect suggestionروانشناسى : تلقين غيرمستقيم
indirect supportعمران : تکيه گاه بى واسطه
indirect taxationبازرگانى : ماليات غيرمستقيم
indirect taxesبازرگانى : مالياتهاى غير مستقيم
indirect transitionعلوم مهندسى : عبور يا انتقال غيرمستقيم
indirect waveعلوم مهندسى : موج غيرمستقيم
indirectly heated cathodeالکترونيک : کاتد با رشته گرم ساز
indirectlyبطور غيرمستقيم
indirectnessغيرمستقيمى ،کجى
indiscernibleديده نشدنى ،غيرقابل مشاهده غيرقابل تشخيص
indiscerniblesکلمات مرتبط(indiscernibles):
indiscerniblyبطور غيرقابل مشاهده
indiscerning minorقانون ـ فقه : صغير غير مميز
indiscerningقانون ـ فقه : غير مميز
indiscerptibilityتجزيه ناپذيرى ،خاصيت چيزى که در اثرتجزيه فنا نپذيرد
indiscerptibleجدانشدنى ،ازهم نپاشيدنى که تجزيه انرا فانى نسازد
indisciplinableانظباط ناپذير
indiscreetlyاز روى بى احتياطى ،غير عاقلانه
indiscretelyبطور يک پارچه ،بطور بهم پيوسته
indiscriminatelyبطور غيرمشخص ،بدون تميز
indispansablyبطور ضرورى ،بطور چاره ناپذير
indispensabilityضرورت ،چاره ناپذيرى ،اقتضا،حتمى ،خرج ضرورى
indispensablesشلوار،بزبان شوخى
indispensablyبطور چاره ناپذير،بطور ضرورى ،بطور حتمى ،حتما،ناگزيرانه
indisposed towards any oneبيزار ازکسى ،بى ميل نسبت به کسى
indisposedبهم خورده ،بى ميل ،کسل ،بى رغبت ،بيزار
indisposednessبهم خوردگى ،کسالت ،بى ميلى ،ناخوشى ،عدم امادگى ،عدم استعداد
indispositionبهم خوردگى مزاج ،بى ميلى ،عدم استعداد،عدم امادگى
indisputabilityبى چون و چرايى ،بحث ناپذيرى ،مسلم بودن
indisputable rightsقانون ـ فقه : حقوق ثابته
indisputablyبطور مسلم ،بدون چون و چرا
indisributableبخش ناپذير،غير قابل توزيع
indissolubilityعدم قابليت حل شدن ،حل ناپذيرى ،ثبات
indissolublyبطور غيرقابل حل ،پايدار،بطور منحل نشدنى
indistinct noiseصداى اهسته و نامعلوم
indistinctionعدم وضوح ،نامعلومى ،ناشمردگى ،عدم مساوات
indistinctivelyبدون فرق ،بى تشخيص
indistinctivenessبى فرقى
indistinctlyبطور نامعلوم ،بطور ناشمرده
indistinctnessنامعلومى ،ناشمردگى ،تيرگى ،عدم وضوح
indistinguishablyبطور غيرقابل تشخيص
indistributableغيرقابل توزيع ،تقسيم نشدنى
indiumsymb: Inشيمى : اينديم
individتک تک ،يک يک ،يکايک ،انفردا،فردفرد،بطور مجزا،شخصا،اختصاصا
individual aquipmentعلوم نظامى : تجهيزات انفرادى
individual controlsعلوم هوايى : کنترل هاى مجزا
individual demand scheduleجدول تقاضاى فردىقانون ـ فقه : صورت کالاهايى که يک فرد در يک مدت معين حاضر به خريد انها باشد
individual differencesروانشناسى : تفاوتهاى فردى
individual dutyقانون ـ فقه : واجب عينى
individual foulورزش : خطاى شخصى
individual income taxبازرگانى : ماليات بر درامد شخصى
individual legal reasoningقانون ـ فقه : اجتهاد
individual medleyورزش : شناى مختلط
individual medleyistورزش : شناگر شناى مختلط
individual ownershipبازرگانى : مالکيت فردى
individual psychologyروانشناسى : روانشناسى فردنگر
individual pursuitورزش : تعقيبى دونفره
individual reservesوسايل ذخيره انفرادىعلوم نظامى : وسايل ضرورى انفرادى که با نفر حمل مى شود
individual responsibilityقانون ـ فقه : مسئووليت فردى
individual testsروانشناسى : ازمونهاى انفرادى
individual unitsيکانهاى مستقلعلوم نظامى : يکانهاى منفرد يا مجزا
individualisticمبنى بر استقلال تکى
individualization of punshmentقانون ـ فقه : شخصى کردن مجازاتها
individualized instructionروانشناسى : اموزش انفرادى
individualizedکلمات مرتبط(individualized):
individuallyاصالتا"،اختصاصا"،انفرادا"،شخصا"قانون ـ فقه : به طور مجزا
individualsکلمات مرتبط(individuals):
individuumهستى تجزيه ناپذير،هستى مطلق ،جوهر فرد،تک ،شخص
indivisiblyبطور غيرقابل تقسيم
indo aryanهند و اريايى ،به زبانهاى اريايى و هندوستان
indo europeanهند و اروپايى ،ارينى
indo germanicهند و اروپايى
indo iranianهند و ايرانى ،وابسته به بخشى از زبانها....و ايران بدان سخن ميگويند
indo uropeanهند و اروپايى
indo-chinaهندوچين
indoکلمات مرتبط(indo):
indoctrinationروانشناسى : تلقين فکرى
indoklon therapyروانشناسى : درمان با استنشاق اندوکلون
indoklonکلمات مرتبط(indoklon):
indolentlyاز روى تنبلى ،بدون درد
indologyهند شناسى
indomitablyبطور رام نشدنى
indoor antennaالکترونيک : انتن داخلى
indoor poloورزش : چوگان در تالار سرپوشيده
indoor servantپيشخدمت يا ابداريا اشپز
indoor soccerورزش : فوتبال داخل سالن
indoor swimming poolمعمارى : استخر سر پوشيده
indoorsدرخانه ،در داخل عمارت ،در زير پناه يا سقف
indorsationپشت نويسى کردن ،امضا کردن ،حواله کردن ،تصديق کردن ،تصويب نمودن
indorseeکسى که بنفع او پشت نويسى ميشود،برات گير
indorsementبازرگانى : ظهر نويسى
indpendenceاستقلال ،ازادى ،اتکاء نفس
indravgntتو کشيدن ،ريزش چيزى سوى درون ،جريان درونى
indubiousترديد ناپذير،غير قابل ترديد،بى شبهه ،مسلم
indubitablyمسلما"،بطور غيرقابل ترديد،بى شبهه
induce inالقاء کردن درعلوم مهندسى : القاء شدن در
induce voltageالکترونيک : ولتاژ القايى
induced chargeعلوم مهندسى : بار القاء شده
induced conductivityعلوم مهندسى : قابليت هدايت القاء شده
induced consumptionمصرف القائىبازرگانى : مصرف تشويقى
induced currentجريان القائىعلوم مهندسى : جريان القاء شدهالکترونيک : جريان القايى
induced dragپساى لازمعلوم هوايى : پساى القاء شده
induced e.m.f.نيروى محرکه القائىعلوم مهندسى : ولتاژ القائى
induced electricityعلوم مهندسى : الکتريسيته القائى
induced electromotive forceعلوم مهندسى : نيروى الکتروموتورى القاء شدهالکترونيک : نيروى برقرانى القايى
induced environmentمحيط القا شدهعلوم نظامى : محيط القايى
induced field currentعلوم مهندسى : جريان تحريک القاء شده
induced fieldعلوم مهندسى : ميدان القاء شده
induced investmentسرمايه گذارى القائى( تشويقى)قانون ـ فقه : سرمايه گذارى که پاسخگوى تغييرات و تحولات درامد ملى باشدبازرگانى : سرمايه گذارى القائى
induced magnetic fieldشيمى : ميدان مغناطيسى القاء شده
induced magnetismالکترونيک : مغناطيس القايىعلوم هوايى : مغناطيس القاء شده
induced magnetizationعلوم مهندسى : مغناطيس گردانى القائى
induced noiseپارازيت القاء شدهعلوم مهندسى : نويز جريان قوى
induced oscillationعلوم مهندسى : نوسان القاء شده
induced radiationعلوم نظامى : تشعشع القايى
induced radioactivityعلوم هوايى : راديواکتيويته القاء شده
induced trafficمعمارى : ترافيک القايى
induced variableبازرگانى : متغير القائى
induced velocityعلوم هوايى : سرعت القاء شده
induced ventillationعلوم مهندسى : تهويه مصنوعى
induced voltageولتاژ القاء شدهعلوم مهندسى : فشار الکتريکى القائى ولتاژ اندوکسيونعلوم هوايى : ولتاژ القاء شده
inducedکلمات مرتبط(induced):
inducerکلمات مرتبط(inducer):
inducing currentجريان القائىعلوم مهندسى : جريان القاء شده
inducingکلمات مرتبط(inducing):
inductance box with plugعلوم مهندسى : جعبه اندوکتانس با دوشاخه
inductance boxعلوم مهندسى : جعبه اندوکتانس
inductance bridgeعلوم مهندسى : پل اندوکتيويته
inductance coilاندوکتيويته ،بوبين اندوکسيونعلوم مهندسى : چوک
inductance component of sparkالکترونيک : پخش القايى جرقه
inductance couplingپيوست القائىعلوم مهندسى : تزويج اندوکتانس
inductance current relayعلوم مهندسى : رله ى القائى
inductance meterعلوم مهندسى : اندوکتانس متر
inductance per unit lengthعلوم مهندسى : اندوکتيويته در واحد طول
inductance standardاندوکتانسعلوم مهندسى : متعارف اندوکتانس
inductance strain gaugeعلوم مهندسى : تغيير بعدسنج القائى
inductilityعدم امادگى براى لوله شدن ،اقامه ،اوردن ،ايراد،سراغاز،مقدمه ،ذکر
induction alternatorالکترونيک : تناوبگر القايى
induction balanceالکترونيک : تراز القا
induction brazingلحيم کارى القائىعلوم مهندسى : زرد جوشکارى القائى
induction channel furnaceعلوم مهندسى : کوره ناودانى القائى
induction circuitمدار القايىالکترونيک : مدار القايىعلوم نظامى : مدار القاء کننده
induction coilبوبين اندوکسيونعلوم مهندسى : سيم پيچى القائى
induction compassعلوم مهندسى : قطب نماى القائى
induction crucible furnaceعلوم مهندسى : کوره بوته اى القائى
induction cupعلوم مهندسى : هسته القائى
induction current instrumentعلوم مهندسى : دستگاه القائى
induction currentجريان القائىعلوم مهندسى : جريان القاء شده جريان تحريک
induction cylinderاهنرباى استوانه اىعلوم مهندسى : استوانه القائى
induction diskصفحه مدور،اهنرباى صفحه اىعلوم مهندسى : گرده القائى
induction effectشيمى : اثر القايى
induction fieldميدان القائىعلوم مهندسى : حوزه القائى
induction flowmeterعلوم مهندسى : شارسنج القائى
induction frequency converterمبدل فرکانس القائىعلوم مهندسى : مبدل فرکانس
induction furnaceعلوم مهندسى : کوره القائىالکترونيک : کوره القايى
induction generatorمولد القائىعلوم مهندسى : ژنراتور القائىالکترونيک : مولد القايى
induction hareningعلوم مهندسى : سخت گردانى القائى
induction heat treatmentعلوم مهندسى : عمليات حرارتى القائى
induction heating apparatusعلوم مهندسى : شوفاژ القائى
induction heating coilاندوکتورعلوم مهندسى : بوبين گرمايش القائى
induction heatingگرمکن القائىعلوم مهندسى : گرمايش القائى
induction holding furnaceعلوم مهندسى : کوره گرم نگهدار القائى
induction in airعلوم مهندسى : القاء يا اندوکسيون در هوا
induction instrumentدستگاه القائىعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى القائى
induction machineعلوم مهندسى : ماشين القائىالکترونيک : ماشين القايى
induction melting equipmentعلوم مهندسى : تجهيزات ذوب القائى
induction meterعلوم مهندسى : کنتور القائىالکترونيک : سنجه القا
induction methodروش اندوکتيو،روش القائىعلوم مهندسى : طرز القاء
induction motor generatorمبدل اسنکرونعلوم مهندسى : موتور ژنراتور القائى
induction motor meterعلوم مهندسى : کنتور موتور القائى
induction motorموتور القائىعلوم مهندسى : موتور اندوکسيونىالکترونيک : موتور القايى
induction movementعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى القائى
induction periodشيمى : دوره انگيزش
induction regulatorناظم ولتاژ القائىعلوم مهندسى : تنظيم کننده ولتاژ القائى
induction relayرله القائى ،رله فرارىعلوم مهندسى : رله اندوکسيونى
induction resistance weldingعلوم مهندسى : جوشکارى مقاومت القائى
induction ring heaterعلوم مهندسى : گرمکن حلقوى القائى
induction sparkعلوم مهندسى : جرقه القائى
induction stationمرکز پذيرش ،دفتر استخدامعلوم نظامى : دفتر پذيرش
induction strokeمرحله تنفسعلوم هوايى : مرحله مکش
induction systemعلوم هوايى : سيستم مکش
induction tachogeneratorدورسنج الکتريکى - القائىعلوم مهندسى : تاکو ژنراتور القائى
induction type hour meterعلوم مهندسى : کنتور القائى
induction type instrumentعلوم مهندسى : دستگاه نوع القائى
induction vibratorويبراتور القائىعلوم مهندسى : لرزانگر القائى مرتعش کننده القائى
induction voltage regulatorعلوم مهندسى : ناظم ولتاژ القائىالکترونيک : ناظم ولتاژ با القا
induction voltageولتاژ القائىعلوم مهندسى : فشار القائى
induction watt-hour meterعلوم مهندسى : کنتور وات ساعت القائى
inductionalقياسى ،استنتاجى ،القائى
inductionlessبدون خاصيت القائىعلوم مهندسى : فاقد خاصيت القائى
inductive actionعلوم مهندسى : اثر القاء
inductive antennaعلوم مهندسى : انتن القائى
inductive capacityثابت دى الکتريسيتهعلوم مهندسى : ظرفيت القائى
inductive circuitمدار القائىعلوم مهندسى : مدار اندوکتيو
inductive couplingعلوم مهندسى : پيوست القائىالکترونيک : جفتگرى القايىعلوم هوايى : شفت مکانيکى که توسط اتصالات مغناطيسى ميچرخد
inductive currentعلوم مهندسى : جريان القائى
inductive d.c. voltage dropعلوم مهندسى : افت ولتاژ جريان دائم القائى
inductive dialingعلوم مهندسى : شماره گيرى القائى
inductive displacement pick-upعلوم مهندسى : پيک اپ القائى
inductive disturbanceپارازيت القائىعلوم مهندسى : اغتشاش القائى
inductive earthingزمين القائى ،زمين پيچکىعلوم مهندسى : زمين کردن نقطه ستاره با يک بوبين
inductive effectشيمى : اثر القايى
inductive exposureعلوم مهندسى : پيوست القائى
inductive feedbackعلوم مهندسى : پيوست برگشت وارونه القائى
inductive flux linkageپيوست القائىعلوم مهندسى : تزويج القائى
inductive impedanceمقاومت ظاهرى با جزء القائىعلوم مهندسى : مقاومت ظاهرى القائى
inductive influenceعلوم مهندسى : تاثير القائى
inductive interference voltageعلوم مهندسى : ولتاژ تداخل امواج القائى
inductive interferenceتداخل امواج القائىعلوم مهندسى : انترفرنس القائى
inductive loadعلوم مهندسى : بار القائىالکترونيک : بار خارجى القايى
inductive loopعلوم مهندسى : حلقه ى القائى
inductive machineعلوم مهندسى : ماشين القائى
inductive methodروانشناسى : روش استقرايىبازرگانى : روش استقراء
inductive potential dividerعلوم مهندسى : مقسم ولتاژ القائى
inductive potentiometerعلوم مهندسى : پتانسيومتر القائى
inductive reactanceمقاومت القائى ،اندوکتانسعلوم مهندسى : مقاومت کور القائىالکترونيک : راکتانس القايىعلوم هوايى : راکتانس سلفى
inductive reasoningقانون ـ فقه : استقراءروانشناسى : استدلال استقرايى
inductive resistanceعلوم مهندسى : مقاومت القائىالکترونيک : مقاومت القايىعلوم هوايى : مقاومت ظاهرى القايى
inductive retardationالکترونيک : تاخير القايى
inductive sparkعلوم مهندسى : جرقه القائى
inductive stabilizerعلوم مهندسى : مقاومت ورودى القائى
inductive susceptanceمقدار هدايت کور القائىعلوم مهندسى : سوسپتانس القائى
inductive time constantالکترونيک : ثابت زمانى القا
inductive tuningتنظيم القائىعلوم مهندسى : تنظيم پرمئابيليته
inductive voltage dropعلوم مهندسى : افت ولتاژ القائى
inductive windingالکترونيک : سيمپيچ القايى
inductivelyبطور قياس ،قياسا"
inductivityاندوکتيويتهعلوم مهندسى : ثابت دى الکتريسيته قابليت هدايت دى الکتريکى
induction load speakerعلوم مهندسى : بلندگوى الکترومغناطيسى
induction loopعلوم مهندسى : حلقه القائى
inductometerمغناطيس سنجعلوم مهندسى : واريومترالکترونيک : القاسنج
inductor generatorالکترونيک : مولد با القاگر
inductor alternatorعلوم مهندسى : توربو ژنراتور
inductor ballastاتصال ورودى پيچکعلوم مهندسى : اتصال ورودى القائى
inductor circuitعلوم مهندسى : مدار اندوکتور
inductor coilعلوم مهندسى : بوبين اندوکتور
inductor frequency converterعلوم مهندسى : مبدل فرکانس اندوکتور
inductor hoseعلوم دريايى : لوله رابط
inductor loadspeakerعلوم مهندسى : بلندگوى القائى
inductor machineعلوم مهندسى : ماشين با قطب چاکدار
inductor magnetoالکترونيک : مگنت با القاگر
inductor type synchronous generatorتوربوژنراتورعلوم مهندسى : ژنراتور مولد سنکرون نوع اندوکتور
inductor voltageولتاژ تحريک کنندهعلوم مهندسى : ولتاژ اندوکتور
inductor with adjustable air gapعلوم مهندسى : پيچک با فاصله هوائى قابل تنظيم
inductoriumقرقره القا
indue orderعلوم نظامى : به ترتيب صحيح
indued with charmفريبنده ،داراى فريبندگى
induedکلمات مرتبط(indued):
induitکلمات مرتبط(induit):
indulgence in one's wishesتسليم بخواهش هاى نفس ،ترضيه نفس
indulgentlyاز روى اغماض و مساهله
induplicateعلوم نظامى : در دو نسخه
induratedمعمارى : سخت شده
indurationسختى ،پينه خوردگى ،سخت دلى عمل سخت کردن يا پينه دار کردن ،تصلب
indurativeسخت کننده
indusايندوسنجوم : هندى
industrial alternating currentعلوم مهندسى : جريان متناوب صنعتى
industrial areaمعمارى : منطقه صنعتى
industrial buildingعمران : ساختمان صنعتىمعمارى : بناى صنعتى
industrial capitalismبازرگانى : سرمايه دارى صنعتى
industrial chemistryشيمى : شيمى صنعتى
industrial classificationsبازرگانى : طبقه بندى صنعتى
industrial collegeهنر سراى عالى
industrial concernبازرگانى : بنگاه صنعتى
industrial consumptionمعمارى : مصرف صنعتى
industrial controllerالکترونيک : رئوستاى فرمان دهنده
industrial data collection deviceکامپيوتر : دستگاه صنعتى جمع اورى داده
industrial disputesبازرگانى : اختلافات صنعتى
industrial economicsبازرگانى : اقتصاد صنعتى
industrial electric locomotiveعلوم مهندسى : لکوموتيو الکتريکى صنعتى
industrial electronic computerعلوم مهندسى : ماشين حساب الکترونيکى صنعتى
industrial electronicعلوم مهندسى : الکترونيک صنعتى
industrial espionageجاسوسى صنعتىبازرگانى : جاسوسى در صنعت
industrial fluctuationsبازرگانى : نوسانهاى صنعتى
industrial frequencyعلوم مهندسى : فرکانس صنعتى
industrial instrumentعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى صنعتى
industrial insuranceبازرگانى : بيمه صنعتى
industrial investmentبازرگانى : سرمايه گذارى صنعتى
industrial managementبازرگانى : مديريت صنعتى
industrial nationsبازرگانى : کشورهاى صنعتى
industrial psychologyروانشناسى : روانشناسى صنعتى
industrial relationsروابط صنعتىبازرگانى : روابط کارگر و کارفرما
industrial reserve armyبازرگانى : ارتش ذخيره صنعتى
industrial revolutionقانون ـ فقه : انقلاب صنعتىبازرگانى : انقلاب صنعتى
industrial robotکامپيوتر : دستگاه خودکار صنعتى
industrial switchعلوم مهندسى : کليد صنعتى
industrial tribunalقانون ـ فقه : محکمه صناعى
industrial tubeعلوم مهندسى : لامپ تجارتى
industrial unionsبازرگانى : اتحاديه هاى صنعتى
industrial unitواحد صنعتىبازرگانى : کارگاه
industrial wastewaterمعمارى : فاضلاب صنعتى
industrial waterمعمارى : اب صنعتى
industrial wealthمالى که از راه پيشه و هنر بدست امده باشد
industrial workers of the worldبازرگانى : کارگران صنعتى جهان
industrial workersبازرگانى : کارگران صنعتى
industriallyاز نظر حرف و صنايع ،از لحاظ کار و صنعت
industries and minesقانون ـ فقه : اتاق بازرگانى و صنايع و معادن
industriesکلمات مرتبط(industries):
industrious habitخوب تخشايى و کارکنى
industriouslyبطور ساعى ،با سعى و کوشش
industriousnessساعى بودن ،سعى و کوشش
indy carورزش : نوعى اتومبيل مسابقه
indyکلمات مرتبط(indy):
ine horseيک اسبه ،فاقداسباب لازم ،بد تيار شده
ineکلمات مرتبط(ine):
inearthدرخاک نهادن ،دفن کردن
inebriationمستى ،مست سازى
inedibilityماکول نبودن
ineffablyبطوريکه نتوان بيان کرد
ineffaceabilityماندگارى ،محوناپذيرى
ineffaceablyبطور پاک نشدنى
ineffectivelyبطور غير موثر،بى انکه اثرى داشته باشد،بيهوده
ineffectivenessبى اثرى ،بيهودگى
ineffectual struggleکوشش بيهوده ،تقلاى بيخود
ineffectuallyبطور بيهوده ،بطور غير موثر،بطور بى فايده
ineffectualnessبيهودگى ،بى اثرى
ineffervescentبى جوش ،بى کف
ineffetualبى نتيجه ،غيرموثر،بيفايده
inefficaciouslyبطور بى فايده ،ناسودمندانه ،بى انکه سوديا فايده اى داشته باشد
inefficientlyازروى بى کفايتى ،ازروى بى عرضگى ،با نداشتن قابليت ،بيفايده
inelastic bucklingعمران : کمانکش غيرارتجاعى
inelastic collisionمعمارى : برخورد ناکشسانشيمى : برخورد ناکشسان
inelastic cross sectionمعمارى : مقطع برخورد ناکشسان
inelastic demandتقاضاى غير قابل کشش ،تقاضاى بى کششقانون ـ فقه : تقاضا براى اجناسى که به علت گرانى بيش از حد فقط طبقه خاصى قادر به خريد ان مى باشندبازرگانى : تقاضاى غير حساس
inelastic scatteringشيمى : پراکندگى ناکشسان
inelastic stressشيمى : تنش ناکشسان
inelastic supplyبازرگانى : عرضه بى کشش
inelasticityکشش ناپذيرى ،عدم ارتجاعشيمى : ناکشسانىبازرگانى : عدم حساسيت
inelegantlyبزشتى ،ازروى بى ظرافتى يا بى ذوقى ،بطورنازيبا
ineligbilityناشايستگى براى انتخاب
ineligibilityعدم قابليت براى انتخاب شدن محروميت از انتخاب شدن ،غيرقابل قبول ،فقدان شرايط لازم
ineligiblyبطور ناشايسته ،بدون داشتن شرايط لازم براى انتخاب
ineloquenceعدم فصاحت
ineptlyبطور مزخرف يا بيجا
inequilateralداراى پهلوهاى نابربر،مختلف الاضلاع
inequilibrium empty (am)معمارى : تعادل بى بار
inequilibrium loaded (am)معمارى : تعادل زير بار
inequilibriumکلمات مرتبط(inequilibrium):
inequivalenceکامپيوتر : ناهم ارزى
ineradicablyبطور ريشه کن نشدنى ،چنانکه نتوان بيخ کن يا قلع و قمع نمود
inerasableمحونشدنى
inergyشيمى : اينرژى
inermediate frequencyالکترونيک : بسامد واسطه
inermediateکلمات مرتبط(inermediate):
inerrabilityلغزش ناپذيرى ،معصوميت ،عدم امادگى براى خطاکردن
inerrableلغزش ناپذيرى ،معصون از لغزش يا خطا،معصوم ،خطا نکننده
inerrablyبطور لغزش ناپذير،چنانکه هيچگاه خطا يا اشتباه نکند
inert ammunitionمهمات بى اثر،مهمات مشقىعلوم نظامى : مهمات خنثى يا بدون خرج تخريب
inert complexشيمى : کمپلکس بى اثر
inert electrodeشيمى : الکترود بى اثر
inert fillingخرج تلاش بى اثرعلوم نظامى : خرج خنثى
inert gas arc weldingعلوم هوايى : جوش برق با گازهاى بى اثر
inert gas crystalشيمى : بلور گازهاى بى اثر
inert gasگاز خنثىعلوم مهندسى : گاز بى اثرمعمارى : گاز بى اثرشيمى : گاز بى اثرزيست شناسى : گاز بى اثرعلوم هوايى : گاز خنثى
inert mineمين مشقىعلوم نظامى : مين بى اثر و بدون خرج تلاش
inert societyزيست شناسى : جامعه بيهوده
inert-pair effectشيمى : اثر زوج بى اثر
inertia constantعلوم مهندسى : ثابت اينرسى
inertia forceمقاومت لختىعلوم مهندسى : نيروى اينرسى
inertia weldingعلوم هوايى : جوشکارى توسط دوران سريع و فشار بين سطوح تماس
inertial coordinate systemعلوم هوايى : سيستم مختصات ماندى
inertial forceنيروى لختىمعمارى : نيروى ماندعلوم هوايى : نيروى ماند
inertial guidanceسيستم هدايت داخلى موشکعلوم نظامى : هدايت خودکار
inertial navigation systemعلوم هوايى : سيستم ناوبرى ماندى
inertial navigationعلوم نظامى : سيستم ناوبرى خودکار روى هواپيما سيستم خود ناوبرىعلوم دريايى : ناوبرى لختى
inertialکلمات مرتبط(inertial):
inertialessفاقد لختىعلوم مهندسى : فاقد اينرسى
inertlyازروى بيحالى يا تنبلى ،بى داشتن زور ايستادگى يا جنبش ،بطوربى حرکت
inertnessبى زورى ،نداشتن زورجنبش يا ايستادگى ،بيتابى ،بيحالى ،تنبلى
inesseموجود،داراى هستى واقعى
inestimablyبطور تقدير ناپذير،پيش از انکه بتوان تقدير کرديا بران بهاگذارد
inevidenceاشکار،معلوم
inevitabilityضرورت ،چاره ناپذيرى ،چيز طبيعى ،امر عادى
inevitablyناچار،به ضرورت
inexactlyبطور نادرست ،بطور ناصحيح ،ازروى بى دقتى ،تقريبا
inexactnessنادرستى ،بى دقتى
inexcitableهيجان ناپذير،دير غضب ،تهيج نشدنى
inexcusablyبطور عذر ناپذير،بطور غير قابل تصديق ،چنانکه نتوان معذوردانست
inexecutableاجرا نشدنى ،غير قابل اجرا
inexecutionعدم اجرا
inexertionسستى ،بى کوششى ،بيحالى
inexhaustiblyبطور خستگى ناپذير،بطور پايان ناپذير،چنانکه تهى يا تمام نشود
inexorablyازروى سنگدلى ،بى انکه نرم شوديا بلابه کسى گوش دهد
inexpectantنا منتظر،بى توقع
inexpedientlyاز روى فلاف مصلحت ،بطور غيرمقتضى
inexpensively (بطور ) ارزان ،بطور کم خرج
inexpensivenessارزانى ،کم خرجى
inexperiencedبى تجربه ،ناازموده
inexpertlyازروى ناشى گرى ،ازروى کار ناشناسى ،ازروى عدم تخصص يا عدم خبرگى
inexpertnessکار ناشناسى ،ناشى گرى ،بى تخصصى ،بى مهارتى
inexpessiveفاقد قوه فهماندن ،بى اثر،بى معنى ،نارسا
inexpiablenessکفاره ناپذيرى ،مرمت ناپذيرى ،سختى
inexpiablyبطور کفاره ناپذيرى ،بطورجبران ناپذيرى ،سخت
inexplicabilityتوضيح ناپذيرى ،دشوارى
inexplicablyبطور غير قابل توضيح ،چنانکه نتوان توضيح داد،بطور غير قابل تغيير
inexplicitlyبطور ناصريح
inexplicitnessعدم صراحت ،بى صراحتى ،ناروشنى ،عدم وضوح
inexplorableغير قابل اکتشاف ،جستجو نکردنى ،کاوش ناپذير
inexplosiveغيرقابل انفجار،غيرقابل احتراق
inexpressibilityنگفتنى بودن ،بيان ناپذيرى
inexpressiblesشلوار،بزبان شوخى
inexpressiblyبطور نگفتنى ،بيش از اندازه ،زياده از حد،چنانکه نتوان بيان کرد
inexpressivelyچنانکه زبان دار نباشد،بطور نارسا،بطور گنگ ،چنانکه مقصودرا نرساند
inexpressivenessنارسايى ،زيان دار نبودن ،گنگى ،بى حالتى
inextensibilityانبساط ناپذيرى ،تمديد ناپذيرى
inextensionعدم انبساط،عدم امتداد يا،توسعه
inextinctنيست نشده ،از بين نرفته ،خاموش نشده
inextinguishablyبطور خاموش نشدنى ،بطور تسکين ناپذير
inextricablyبطور نگشودنى ،چنانکه نتوان از ان بيرون امد يا رهايى يافت
infallibilismاعتقاد باين اصل که پاپ خطا نميکند
infallibilistکسيکه معتقد است که پاپ اشتباه نميکند
infallibilityمصونيت از خطاقانون ـ فقه : عصمت ،مصونيت از خطا
infallingريزش بسوى درون
infamizeرسوا کردن ،بدنام کردن
infamonizeرسوا کردن ،بدنام کردن
infamouslyبه رسوائى ،به بدنامى
infancyطفوليت ،نوباوگى ،طقوليت ،کودکى ،صباوت ،خردى ،صغر( در حقوق)قانون ـ فقه : صغرروانشناسى : کودکى
infandنگفتنى ،شرم اور
infandousنگفتنى ،شرم اور
infant industryبازرگانى : صنعت نوزاد
infant mortality rateبازرگانى : نرخ مرگ و مير نوزادان
infant mortalityروانشناسى : مرگ و مير کودکان
infant schoolروانشناسى : کودکستان
infeudationواگذارى به تيول
infibulationچفت کردن الت تناسلى براى جلوگيرى از جماع
infileدو به دو،به ستون دو حرکت کردنعلوم نظامى : به ستون دو حرکت کنيد
infillعوارض روى نقشهعلوم نظامى : نقاط کشيده شده روى نقشه
infiltration coefficientعمران : ضريب نفوذناپذيرىمعمارى : ضريب تراوش
infiltration rateميزان( نفوذ اب در خاک)عمران : ميزان
infiltrometerعمران : نفوذسنج
infinite dilutionشيمى : رقت بينهايت
infinite groupشيمى : گروه نامتناهى
infinite loopحلقه نامحدودکامپيوتر : حلقه نامتناهى
infinite populationجامعه نامحدود( درامار)بازرگانى : جامعه نامحدود
infinite seriesبازرگانى : سرى نامحدود
inmost thoughtsانديشه هاى درونى ،افکار باطن
inn (5) to p up for saleبمعرض فروش گذاشتن
innascibleخودزى ،زايده نشده ،ازلى
innate releasing mechanismروانشناسى : مکانيسم راه اندازى فطرى
innatelyذاتا"،فطرتا"
innavigableغيرقابل کشتى رانى
inner bottomکفه داخلى ناوعلوم نظامى : جدار داخلىعلوم دريايى : جدار داخلى
inner harborعلوم دريايى : بندر داخلى
inner linerعلوم هوايى : روکش داخلى
inner loopحلقه داخلىمعمارى : حلقه درونى
inner planetsعلوم هوايى : سيارات داخلى
inner productضرب داخلى هرميتى ،ضرب نقطه اىشيمى : ضرب نرده اى
inner spaceعلوم هوايى : داخل منظومه شمسى
inner speechروانشناسى : گفتار درونى
inner transition elementsشيمى : عناصر واسطه داخلى
inner work functionالکترونيک : انرژى خروج درونى
inner zoneمنطقه داخلىعلوم نظامى : منطقه اتش داخلى
inner-directedروانشناسى : درون وابسته
inner-shell electronالکترونيک : الکترون درونى
innervationتحريک عصب ،عصب رسانىروانشناسى : عصب گيرى
inningsدوره تصدى ،نوبت هر توپزن تا اخراج اوقانون ـ فقه : اراضى مستحدثهورزش : مدتى که يک تيم توپ مى زند
innocencyبى گناهى ،بى تقصيرى ،پاکى ،برائت ،بى زيانى
innocent passageعبور بدون ضررقانون ـ فقه : مثل حالتى که دولتى قواى خود را جهت سوار کردن به کشتى از خاک کشور ديگرى با رضايت ان کشور بدون حالت تهاجمى عبور دهد
innocentlyاز روى بيتقصيرى
innocuityبى ازارى ،بى گزندى
innocuouslyبطور بى ازاريا بى گزند،بى انکه گزندى رساند
innocuousnessبى ازارى ،بى گزندى
innominate arteryسرخرگ بى نام
innominate boneاستخوان بى نام ،استخژان چاربند که از سه استخوان درست شده است
innominateبى نام
innovation theoryنظريه نواورى ،اين نظريه اولين بار توسط جوزف شومپتر-1883( ¹)195بازرگانى : اين نظريه اولين بار توسط جوزف شومپتر
innovativeنوروانشناسى : ابتکارى
innovatoryبدعت اميز
innoxiousبى گزند،بى ازار،بى ضر ر
innoxiousnessبى گزندى ،بى ضر رى
inns of chanceryعمارتى در لندن که بيشتر شاگردانش حقوق در ان زندگى مى کردند
inns of courtکانون چهار انجمن قانونى در لندن که حق دارندمردم را اجازه وکالت بدهند
innsکلمات مرتبط(inns):
innuitاسکيموهاى امريکا
innuitsاسکيموهاى امريکا
innumerabilityبيشمارى
innumerablenessبيشمارى
innumerablyبطور بيشمار
innyardحياط مسافرخانه
inobedienceنافرمانى ،سرپيچى ،سرکشى ،تمرد
inobservance of a lawعدم رعايت قانون ،بى اعتنائى بقانون
inobtrusiveمحجوب
inoccupationبيکارى ،بى شغلى
inoculableتلقيح پذير،قابل تلقيح
inocular antennaeشاخک هاى گوشه چشم
inocularدر گوشه چشم واقع شده
inoculation of vaccineابله کوبى
inoculativeتلقيحى ،تلقيح کننده
inoculator of vaccineابله کوب
inoculatorتلقيح کننده ،مايه کوب
inodorousبى بو
inoffensivelyبى انکه زننده باشد،يا ازارى برساند
inoffensivenessبيضررى ،بى ازارى
inofficialغيررسمى ،بدون اجازه
inofficiousخارج ازوظيفه اخلاقى يا طبيعى ،وظيفه نشناس ،بى وظيفه ،بى کار،غير نافذ
inomaاماس ليفى ،ورم ليف
inoneبهم پيوستن ،يک کردن
inoperative contractقانون ـ فقه : عقد غير نافذ
inoperative timeزمان بدون کارىعلوم نظامى : زمان کسر خدمت
inopinateانتظار نداشته ،غير مترقب ،بقکر نيامده
inopportunely (بطور ) نابهنگام ،بى موقع
inopportunenessنابهنگامى ،بى جايى ،بى مناسبت
inopportunityنابهنگامى ،بى جايى ،عدم مناسبت
inopulentبى چيز،بى نوا
inorder toبراى اينکه ،به خاطر اينکهعلوم نظامى : براى
inorderکلمات مرتبط(inorder):
inordinacyزياده روى ،افراط،بى اعتدالى ،زيادى ،بى اندازگى
inordinatelyبى اندازه ،بيش از حد
inordinatenessزياده روى ،افراط،زيادى ،بى اندازگى ،بى اعتدالى
inorganic acidاسيد معدنىشيمى : اسيد غير الى
inorganic baseباز معدنىشيمى : باز غير الى
inorganic chemistryشيمى : شيمى الى
inorganic materialsمعمارى : مواد غيرالى
inorganic polymerشيمى : بسپار معدنى
inorganic siltمعمارى : لاى غيرالى
infant testsروانشناسى : ازمونهاى نوباوگان
infanticidalوابسته به بچه کشى
infantile amnesiaروانشناسى : يادزدودگى کودکى
infantile sexualityروانشناسى : ميل جنسى دوره کودکى
infantilisکلمات مرتبط(infantilis):
infantilism of thoughtکوته فکرى
infantry-manسرباز پياده ،پياده
infantrymanسرباز پياده نظامعلوم نظامى : جمعى پياده نظام
infantsکلمات مرتبط(infants):
infaraپايين تر
infatuteنادان کردن ،احمق کردن ،از خرد بى بهره کردن ،شيفتن ،شيفته کردن
infavoidanceروانشناسى : تحقير گريزى
infectedکلمات مرتبط(infected):
infection periodدوره نهفتگى
infectiouslyبطور مسرى يا عفونى
infectiousnessعفونى بودن ،تعفن ،سرايت
infecundبى بار،بيحاصل ،خشک ،نازا،استرون
infecundityبى بارى ،بيحاصلى ،سترونى
infelectionتصريف ،کجى ،تغيير شکل ،انحناء،تغيير و تبديل صدا( در موسيقى)
infelicificبدبختى اور،شوم ،مشئوم
infelicitiousنادرخور،نامناسب ،نا مقتضى ،ناشايسته ،نالايق ،بى سلاست ،شوم ،نحس
infeltدرونى ،قلبى
infeoffصاحب ملک کردن ،تسليم کردن ،واگذار کردن
infer from thisقانون ـ فقه : قس عليهذا
infer the restقانون ـ فقه : قس عليهذا
infera-redعلوم هوايى : مادون قرمز
inferaکلمات مرتبط(infera):
inference programکامپيوتر : برنامه استنباط
inferentallyبطريق استنتاج يا استنباط
inferential statisticsامار استنباطى( درامار)روانشناسى : امار استنباطىبازرگانى : امار استنباطى
inferentiallyازراه استنباط،ازراه نتيجه گيرى ،بطور استنباطى
inferibleقابل استنباط،پى بردنى ،برامدنى
inferior calyxکاسه پايين افتاده ،کاسه پايين تر از تخم دان
inferior colliculusروانشناسى : برجستگى زيرين
inferior conjunctionمقارنه داخلىنجوم : مقارنه سفلى
inferior goodبازرگانى : کالاى پست
inferior ovaryتخمدان پايين افتاده ،تخم دان پايين تر از کاسه
inferior planetعلوم هوايى : سياره اى که مدار گردش ان کوچکتر از مدار زمين ميباشد
inferior planetsسياره هاى داخلىنجوم : سياره هاى سفلى سياره هاى فروگردعلوم دريايى : سيارات زيرين
inferiorlyبطور پست ،بطور زبردست
infernal machineماشين اتش زا،ماشين اتش انداز
infernal regionsدوزخ ،جهنم ،ديارزير زمينى
infernal stoneسنگ جهنم قلمى ،مداد نيترات دارژان ،پوطاس محرق
infernalisکلمات مرتبط(infernalis):
infernalityدوزخى بودن ،ديو خويى ،شيطان صفتى ،زشتى بسيار،شناعت
infernallyبطور جهنمى
inferrableپى بردنى ،قابل استنباط،برامدنى
inferredکلمات مرتبط(inferred):
inferring one thing from anotherقانون ـ فقه : استدلال
inferringکلمات مرتبط(inferring):
infestaionهجوم ،رفت وامدزياد،توليد زحمت
infinite universeجهان بازنجوم : جهان نامتناهى
infinitely elastic demand curveمنحنى تقاضا با کشش نامحدود( بينهايت)بازرگانى : منحنى تقاضا با کشش نامحدود
infinitelyبطور نامحدود،الى غيرالنهايه ،به مراتب ،خيلى زياد،تا بينهايت
infinitenessبيشمارى ،زيادى ،نامحدودى
infinitesimallyبطور لايتجزاء
infinity methodعلوم نظامى : روش موازى کردن دو خط تار موى دوربين تنظيم دوربين در بينهايت
infinity plugالکترونيک : مقاومت بينهايت
infintateمنفى و نا محدود ساختن
infinteکلمات مرتبط(infinte):
infintennessبيکرانى ،نامحدودى ،بى نهايتى ،بى اندازگى
infintesimalبى اندازه ،بى نهايت ،کوچک ،لايتجزا،جز خرد نشدنى
infirm of purposeبى عزم ،بى اراده
infirmarianمتصدى بيمارستان
infirmlyبطور عليل يا شکسته ،بطور ناقص ،با ضعف ،نادرست
infirmnessسستى ،شکستگى
infix notationکامپيوتر : نشان گذارى ميانوندى
inflamableاتشگير،علوگير،قابل اشتعال ،اشتعال پذير،زبانه کش ،اتش مزاج ،ازجادر رو
inflamedکلمات مرتبط(inflamed):
inflammable substancesچيزهاى اتشگير،مواد قابل اشتعال
inflammablesچيزهاى اتشگير،مواد قابل اشتعال
inflammble temperخوى تند،تندخويى ،اتش مزاجى
inflammbleکلمات مرتبط(inflammble):
inflammedکلمات مرتبط(inflammed):
inflatedبادکرده ،متورم ،زيادشده ،باطمطراق ،زن متکبر
inflation accountingبازرگانى : حسابدارى تورمى
inflation rateبازرگانى : نرخ تورم
inflationary gapسطح اشتغال مطلوب ،وقتى اقتصاد کشور در حالتى باشد که اشتغال کامل محسوس بوده ،شکاف تورمى( انبساطى)قانون ـ فقه : بيکارى مطلقا "وجود نداشته باشدبازرگانى : شکاف تورمى
inflationary pressureبازرگانى : فشار تورمى
inflationary recessionرکود تورمىبازرگانى : رکود همراه با تورم تورم رکود
inflationary spiralبازرگانى : مارپيچ تورمى
inflationaryقانون ـ فقه : تورم
inflection pointشيمى : نقطه عطفبازرگانى : نقطه عطف
inflectiveصرفى ،منصرف ،قابل صرف
inflexiblyبطور غيرقابل انحناء،از روى ثبات ،لجوجانه
inflexion pointشيمى : نقطه عطف
inflexionalصرف دار،صرف شو،صرف شدنى ،قابل صرف ،منصرف ،وابسته به صرف
inflexionalessبى صرف ،صرف نشو
inflexionlessبى صرف ،غير منصرف
inflict casualtyخسارت وارد کردنعلوم نظامى : تلفات وارد کردن بدشمن
inflictableوارد اوردنى ،تحميل کردنى
inflictiveجزااميز
inflight phaseمرحله بازديد حين پروازعلوم نظامى : مرحله عمليات حين پرواز
inflight reliabilityتامين هواپيما در حين پروازعلوم نظامى : امنيت پرواز
inflightکلمات مرتبط(inflight):
inflow of foreign fundsورود وجوه خارجىبازرگانى : ورود سرمايه هاى خارجى
inflow of laborبازرگانى : جريان ورود کارگر
inflow ratioعلوم هوايى : نسبت سرعت واقعى رتورکرافت به سرعت محيطى نوک تيغه ها
infltrateاز سوراخهاى صافى گذراندن ،صاف کردن ،با تراوش گذراندن تراوش کردن ،نفوذ کردن ،نشد کردن
influence lineمعمارى : خط تاثير
influence mineمين مجاورتىعلوم نظامى : مين حساس به تاثير امواج راديويى
influence sweepعلوم نظامى : پاکسازى ميدان مين با استفاده از امواج رادار يا راديويى
influence valueضريب تاثيرمعمارى : ارزش تاثير
influencedکلمات مرتبط(influenced):
influentiallyاز روى نفوذ
influnceکلمات مرتبط(influnce):
inforeعلوم نظامى : اگهى به
inform against someoneقانون ـ فقه : از دست کسى شکايت کردن
informal design reviewکامپيوتر : مرور غيررسمى طرح
informal educationروانشناسى : اموزش غيررسمى
informal observationsروانشناسى : مشاهدات شخصى
informal sectorبازرگانى : بخش غير رسمى
informal testروانشناسى : ازمون غيررسمى
informallyبطور غيررسمى ،بدون تشريفات بدون رعايت مراسم ادارى يا قانونى
informaticsاطلاع رسانى ،انفورماتيککامپيوتر : خودکارى اگاهانه
information (jf)علوم دريايى : خبر
information and storage and retrievalکامپيوتر : ذخيره و بازيابى اطلاعات
information approachبازرگانى : روش کسب اطلاعات
information banksکامپيوتر : بانکهاى اطلاعاتى
information bitsکامپيوتر : بيت هاى اطلاعاتى
information boxعلوم نظامى : قسمت يا کادر حامل اطلاعات مربوط به عکس هوايى
information bureauدفتر اطلاعاتعلوم نظامى : مرکز جمع اورى اطلاعات
information capacityروانشناسى : ظرفيت خبرى
information centerمرکز اطلاعاتعلوم نظامى : مرکز جمع اورى اطلاعات
information explosionکامپيوتر : انفجار اطلاعات
information flowروانشناسى : روانه خبر
information hidingکامپيوتر : يک مفهوم طراحى نرم افزارى که هدف ان کاهش اثرات متقابل بين قسمت هاى يک برنامه است
information management systemکامپيوتر : سيستم مديريت اطلاعات
information networksکامپيوتر : شبکه هاى اطلاعاتى
information processing carriculumکامپيوتر : دوره پردازش اطلاعات
information processing centerکامپيوتر : مرکز پردازش اطلاعات
information processing machineکامپيوتر : computer
information processing systemsروانشناسى : نظامهاى خبرپردازى
information processingتقويم اخبارکامپيوتر : پردازش اطلاعاتعلوم نظامى : نتيجه گيرى از اخبار
information programبرنامه اگاه سازىعلوم نظامى : اگاه سازى برنامه اطلاعات
information providersکامپيوتر : تهيه کنندگان اطلاعات
information resource managementکامپيوتر : مديريت منبع اطلاعات
information retrieval systemکامپيوتر : سيستم بازيابى اطلاعات
information retrievalکامپيوتر : بازيابى اطلاعات
information revolutionکامپيوتر : تحول اطلاعات
information routingکامپيوتر : مسيريابى اطلاعاتى
information scienceعلم اطلاعات ،علوم اگاهىکامپيوتر : علوم اطلاعاتى
information serviceخدمت اطلاعاتى ،سرويس اطلاعاتىکامپيوتر : خدمات اطلاعات
information sourceعلوم مهندسى : منبع اطلاعات
information storage and retrievalکامپيوتر : بازيابى و ذخيره سازى اطلاعات
information systemسيستم اطلاعاتىکامپيوتر : سيستم اطلاعات
information technologyکامپيوتر : تکنولوژى اطلاعات
information testروانشناسى : ازمون معلومات
information theoryکامپيوتر : نظريه اطلاعاتروانشناسى : نظريه خبربازرگانى : نظريه اگاهى
information transmissionعلوم مهندسى : انتقال اطلاعات
information unitعلوم مهندسى : واحد اطلاعات
information utilityکامپيوتر : computer utility
informationalاطلاعى ،متضمن ،اگاهى
informationsکلمات مرتبط(informations):
informative signsمعمارى : علايم اخبارى
informatoryاگاهى بخش
informed circlesمحافل اگاه
informedمطلع ،مستحضر،بصير،بااطلاع
informityبى شکلى
infortuneستاره نحس بهرام يا کيوان و گاهى تير،بد اخترى ،بدبختى
infortuniumکلمات مرتبط(infortunium):
infra axillaryوابسته به ارواره زيرين
infra-redالکترونيک : تابشهاى فروسرخروانشناسى : زير قرمز
infra-structureزير ساختقانون ـ فقه : زير بناروانشناسى : زيربنا
infraclavicularزير ترقوه اى
infracostalزير دنده اى
infraction of rulesورزش : نقض قوانين
inframaxillary nervesپى هاى ارواره زيرين
inframaxillaryوابسته به ارواره زيرين
inframundaneزير جهانى
infraorbitalواقع در زير کاسه چشم
infrared (if)اشعه مادون قرمزعلوم نظامى : مادون قرمز
infrared absorptionشيمى : جذب زير قرمز
infrared imageryعکسبردارى مادون قرمزعلوم نظامى : عکاسى با استفاده از اشعه مادون قرمز
infrared line scanعلوم نظامى : رديابى خطى با اشعه مادون قرمز رديابى مستقيم با مادون قرمز
infrared rayاشعه فرو سرخ ،اشعه مادون قرمز پرتو مادون قرمزنجوم : پرتو فرو سرخ
infrared resolutionعلوم نظامى : تجزيه و تحليل و کاوش هدف با عکاسى مادون قرمز
infrared spectrumشيمى : طيف زير قرمز
infrared viewerدوربين مادون قرمزعلوم نظامى : دوربين ديدبانى شبانه
infrarenalزير گره اى ،زير کليه اى
infrascapularزير کتفى ،زير شانه اى
infrasonic frequency rangeعلوم مهندسى : ناحيه فرکانس مادون صوت
infrasonic frequencyعلوم مهندسى : فرکانس مادون صوت
infrasonic waveعلوم مهندسى : موج مادون صوت
infrasonics (infrasound)علوم مهندسى : مادون صوت
infrasonicsکلمات مرتبط(infrasonics):
infrasoundمعمارى : زيرصوتعلوم هوايى : صدايى با توان و دامنه بسيار و فرکانس بسيار کم
infrasternalواقع در زير جناغ سينه ،زير جناغى
infrastructural sectorبازرگانى : بخش زيربنائى
infrastructuralکلمات مرتبط(infrastructural):
infrastructuresتاسيسات ثابت پادگانىعلوم نظامى : ساختمانهاى پادگانى
infrastuctureزيرساخت ،زيربناى اقتصادى مانند جاده ها،بنادربازرگانى : راه اهن و غيره
infratemporalزير شقيقه اى
infrequentlyکم ،کمتر،ندره ،بندرت ،گاه گاهى
infringe uponقانون ـ فقه : تجاوز کردن به
infringement of copyrightبازرگانى : تجاوز به حقوق مولف يا مخترع
infringement on others rightsتخطى به حقوق ديگران
infringerمتخلف ،متجاوز،مقلد،متخطى به حقوق ديگرانقانون ـ فقه : خاطى
infructuousبى بار،بى ثمر،بيحاصل ،بيهوده
infrugalزياده رو،ناصرفه جو،ناساده ،غير ساده
infundibuliform of the brainقيف مخ
infundibuliformداراى شکل قيف
infundibulumقيفروانشناسى : ساقه غده هيپوفيز
infuscateتيره گون کردن
infusion of teaدم کردن چاپى
infusion of tobaccoاب تنباکو،خيسانده تنباکو
infusionismاعتقاد باينکه روح پيش از تن موجود است و هنگام زاييمان بتن دميده ميشود
infusiveريزنده ،القائى ،داراى قوه ،نفوذ يا تاثير
infusoriaنمرويان
infusorialوابسته به نمرويان ،نقوعى
infusorianنمرو،جانورنقوعى
ingکلمات مرتبط(ing):
ingatheringخرمن بردارى ،فراهم اورى
ingenerateتوليد کردن ،احداث کردن ،بوجود اوردن ،هستى دادن
ingeniouslyاستادانه ،هنرمندانه
ingenuouslyبدون تزوير،بى حيله ،صادقانه ،ازروى سادگى ،بارک گويى
ingenuousnessسادگى ،بى تزويرى ،راست بازى ،رک گويى ،اصالت ،نجابت
ingestiveقورت دهنده ،بشکم برنده ،وابسته به قورت و بلع دادن خوراک
ingetherجمع کردن ،خرمن برداشتن
ingetheringجمع اورى محصول
ingitionکلمات مرتبط(ingition):
ingloriouslyبطور شرم اور،بطور غيرمجلل
ingloriousnessپستى ،بى شرافتى
ingluviesچينه دان ،(در مرغ يا حشره)
ingoingوارد شونده ،داخل شونده ،در اينده ،دخول
ingot barعلوم مهندسى : ميله شمش
ingot boring latheعلوم مهندسى : دستگاه مته شمش
ingot breakerعلوم مهندسى : شمش شکن
ingot buggyعلوم مهندسى : واگن شمش
ingot buttلبه شمشعلوم مهندسى : سرشمش
ingot carعلوم مهندسى : واگن شمش
ingot casting carعلوم مهندسى : واگن ريخته گرى شمش
ingot castingعلوم مهندسى : ريخته گرى شمش
ingot charging craneعلوم مهندسى : جراثقال بارگيرى شمش
ingot chariotعلوم مهندسى : واگن شمش
ingot chillعلوم مهندسى : مبرد شمش
ingot conveying deviceعلوم مهندسى : تجهيزات انتقال شمش
ingot copperعلوم مهندسى : مس شمش
ingot corner segregationعلوم مهندسى : انفکاک گوشه هاى شمش
ingot craneعلوم مهندسى : جراثقال شمش
ingot crusherدستگاه خردکننده شمشعلوم مهندسى : شمش شکن
ingot dogانبر شمشعلوم مهندسى : گيره شمش
ingot drawing craneعلوم مهندسى : جراثقال کشش شمش
ingot dressing shopعلوم مهندسى : پرعيار کردن شمش
ingot feeder headعلوم مهندسى : مخزن کمکى تغذيه شمش
ingot furnaceعلوم مهندسى : کوره گرمايش مجدد شمش
ingot goldعلوم مهندسى : شمش طلا
ingot iron o.steelفولاد کربن گيرى شدهعلوم مهندسى : فولاد بسمر فولاد زيمنس مارتين
ingot ironفولاد خيلى نرممعمارى : اهن شمش
ingot mould glazingعلوم مهندسى : لعابدهى قالب شمش
ingot mouldعلوم مهندسى : قالب شمش
ingot of goldعلوم مهندسى : شمش طلا
ingot peeling machineعلوم مهندسى : دستگاه جداسازى شمش
ingot productionعلوم مهندسى : توليد شمش
ingot pusherهل دهنده شمشعلوم مهندسى : فشرنده شمش
ingot retractorعلوم مهندسى : دستگاه کشش مجدد شمش
ingot slicing latheعلوم مهندسى : دستگاه جداکننده شمش
ingot stickمعمارى : شمشه
ingotismعلوم مهندسى : تورم و رشد بيش از حد بلورها
ingots silverعلوم مهندسى : نقره شمش
ingots slab millعلوم مهندسى : دستگاه نورد لوحه
ingots steelعلوم مهندسى : فولاد شمش
ingots stripperعلوم مهندسى : قالب کش شمش
ingots structureساختار شمشعلوم مهندسى : ساختار بلورى اوليه شمش
ingotsعلوم مهندسى : شمش هاى خام
ingradientجز جز ترکيبى ،اجزا
ingrainedنبافته رنگ شده ،ديرينه ،ريشه کرده ،ذاتى
ingratiatinglyازراه خود شيرينى
ingratiatoryطرف توجه قرار دهنده ،اميخته بخود شيرينى
ingratiteکلمات مرتبط(ingratite):
ingrave (to)معمارى : کندن - نقر کردن
ingraveکلمات مرتبط(ingrave):
ingravescenceرو بشدت گذارى ،افزايش ،تشديد
ingravescentسخت تر شونده ،رو بشدت گذارنده ،افزاينده
ingravingمعمارى : کنده کارى
ingress and egress(راه ) دخول و خروج
ingressiveدخولى ،داخل شونده ،بدوى ،ابتدائى
ingross (engross)جمع اورى کردن نيروى خودىعلوم نظامى : تحرير کردن جمع اورى نيروها
ingrossکلمات مرتبط(ingross):
inguinal capalمجراى کشاله ران ،مجراى مغينى
inguinal regionکشاله ران
inguino abdominalوابسته بکشاله ران و شکم
inguinoکلمات مرتبط(inguino):
inguinodyniaدرد کشاله ران
ingurgtationفرو برى ،غورت ،فرا گيرى
inhabitanceسکنى ،مسکن ،اقامت
inhabitant placeمحل مسکونىقانون ـ فقه : ابادى
inhabitantsقانون ـ فقه : سکنهروانشناسى : ساکنان
inhabitationسکنى ،اقامت
inhabitedمسکون ،اباد،پرجمعيت
inhabitivenessميل طبيعى انسان به بود باش
inhalatorاسبابى که با ان بخارى را درشش فرو برند،اسباب استنشاق
inhalerاستنشاق کننده
inhandکلمات مرتبط(inhand):
inharmonic(al)ناموزون ،بى اهنگ
inharmoniouslyبطور ناموزون
inharmoniousnessناموزونى ،عدم توافق
inhaul lineعلوم دريايى : درون کش
inhaulerريسمان بادبان کش ،ريسمان
inherence or rencyچسبيدگى ،لزوم ذاتى ،ذاتى بودن
inherent errorکامپيوتر : خطاى ذاتى
inherent stabilityعلوم هوايى : پايدارى ماندگار
inherent viceبازرگانى : عيب و نقص ذاتى
inherent viscosityشيمى : گرانروى درونى
inherentlyبطور ذاتى ،بطور ماندگار
inheresکلمات مرتبط(inheres):
inheringکلمات مرتبط(inhering):
inheritabilityقابليت توارث
inheritable qualitiesوارث تخت
inheritablyبطور قابل توارث
inheritance taxقانون ـ فقه : ماليات بر ارثبازرگانى : ماليات بر ارث
inheritated errorکامپيوتر : خطاى موروثى
inheritatedکلمات مرتبط(inheritated):
inherited drainageمعمارى : شبکه زهکشى طبيعى
inheritedموروثىقانون ـ فقه : موروثروانشناسى : ارثى
inheritorوارث ،ارث بر
inheritressوارثه ،زن يا دختر ارث بر
inheritrixوارثه ،زن يا دختر ارث بر
inhesionچسبيدگى ،لزوم ذاتى ،ذاتى بودن
inhibitingعلوم هوايى : اغشتن سطوح داخلى دستگاه يا ماشين با ماده ضدخوردگى قبل از انبار کردن ان
inhibition potentialروانشناسى : پتانسيل بازدارى
inhibitory potentialروانشناسى : پتانسيل بازداشتى
inhibitoryروانشناسى : بازداشتى
inhitatorکلمات مرتبط(inhitator):
inhomogeneity of a fieldعلوم مهندسى : غيريکنواختى يک ميدان
inhomogeneityعلوم مهندسى : غيريکنواختى
inhomogeneous equationعلوم مهندسى : معادله غيرهمگن
inhomogeneous field distributionعلوم مهندسى : پخش ميدان بطور غيريکنواخت
inhomogeneous fieldعلوم مهندسى : ميدان غيريکمواخت
inhomogeneous lineعلوم مهندسى : خط غيريکنواخت
inhomogeneous partعلوم مهندسى : بخش غيريکنواخت
inhomogeneousناهمگنمعمارى : غير متجانس
inhomogeouns magnetic fieldعلوم مهندسى : ميدان مغناطيسى غيريکنواخت
inhomogeounsکلمات مرتبط(inhomogeouns):
inhospitablenessمهمان ننوازى
inhospitablyبدون مهمان نوازى
inhouse workتوکار ساختمانعلوم نظامى : کارهاى داخلى تاسيسات
inhouseکلمات مرتبط(inhouse):
inhumanlyوحشيانه ،ستمگرانه
inhumationistمرده خاک کن
inimicallyدشمنانه ،بطور خصومت اميز،بطور مغاير،بطور زيان اور
inimitabilityبى مانندى ،غير قابل تقليدى
inimitablyبطور غير قابل تقيلد،چنانکه نتوان انرا تقليد کرد،بطور بى مانند
inionبرامدگى پشت کله
iniquitous deedsکردار زشت يا شريرانه
iniquitouslyشريرانه ،ازروى بى عدالتى ،بناحق
inirritableتحريک ناپذير
initکامپيوتر : اينيت
initial accelerationعلوم مهندسى : شتاب اوليه
initial adjustmentعلوم مهندسى : تنظيم صفر
initial alternating short circuit currenعلوم مهندسى : جريان متناوب اتصال کوتاه ضربه اى
initial approachمسير تقرب اصلىعلوم نظامى : تقرب اوليه هواپيما
initial base fontکامپيوتر : فونت پايه اغازى
initial boiling pointمعمارى : نقطه اغاز جوشش
initial campaignبازرگانى : معرفى کالا به بازار
initial capitalبازرگانى : سرمايه اوليه
initial condition(s)شرط( شرايط)علوم مهندسى : شرط
initial conditionمعمارى : شرايط اوليهزيست شناسى : شرط اوليه
initial costعمران : هزينه اوليهبازرگانى : هزينه اوليه
initial expensesهزينه نخستين ،هزينه ابتدائى
initial fire requestعلوم نظامى : درخواست ابتدايى اتش
initial floodمعمارى : پيش سيل
initial inverse voltageالکترونيک : ولتاژ معکوس نخستين
initial levelعلوم مهندسى : سطح اوليه
initial massعلوم هوايى : جرم اوليه
initial movementنخستين اقدام ،نهضت اول ،پيشقدمى
initial pointنقطه اغاز،نقطه شروع عمليات ،نقطه اوليه ،نقطه شروع ،نقطه سرپل هوايىمعمارى : نقطه شروععلوم نظامى : نقطه کنترل هوايى
initial pressureمعمارى : فشار ابتدايى
initial program loadکامپيوتر : بارگيرى برنامه اغازى
initial reservesذخاير اوليه ،ذخاير اصلىعلوم نظامى : احتياط اوليه يا اصلى
initial setting time of concreteزمان شروع گرفتن سيمان( سفت شدن)عمران : زمان شروع گرفتن سيمان
initial speedعلوم مهندسى : سرعت اوليه
initial spurtروانشناسى : جهش اغازين
initial stageعلوم مهندسى : طبقه نخستين
initial stateشيمى : حالت اغازى
initial strengthعلوم مهندسى : استحکام اوليه
initial susceptibility and permeabilityالکترونيک : مغناطيس پذيرى و نفوذپذيرى اوليه
initial thrustضربه اصلى ،نفوذ اوليهعلوم نظامى : نفوذ اصلى
initial valueعلوم مهندسى : مقدار اوليه
initial vectorعلوم نظامى : مسير اصلى يا اوليه هواپيماى رهگير بعد از شروع رهگيرى
initial velocityسرعت اوليهعلوم مهندسى : سرعت اوليهمعمارى : سرعت اوليهورزش : سرعت اغازىعلوم نظامى : سرعت ابتدايى توپعلوم دريايى : سرعت ابتدايى توپ
initial voltageالکترونيک : ولتاژ هاله بنفش
initializaionکلمات مرتبط(initializaion):
initializationارزش دهى اغازى ،قالب بندىکامپيوتر : فرمت
initializeارزش اغازى دادن ،مقدار دهى اوليهکامپيوتر : مقدار اوليه دادن
initiallyاصلا"،درابتدا
initialsکلمات مرتبط(initials):
initiatedکلمات مرتبط(initiated):
initiating directiveعلوم نظامى : دستورالعمل شروع عمليات اب خاکى
initiating electronالکترونيک : الکترون اغازگر
initiating proceedingsقانون ـ فقه : اقامه دعوى
initiatingکلمات مرتبط(initiating):
initiation ritesروانشناسى : مناسک پاگشايى
initiation sequenceشيمى : مرحله اغازى
initiationابتکار،شروع کار،اغازگرى ،اشنائى ،وارد کردن کسى در،جائى با تشريفاتروانشناسى : پاگشايىعلوم نظامى : شروع
initiator terminatorراه اندازکامپيوتر : پايان ده
initiatorچاشنى مشتعل کننده ،پيشقدم ،اشناکنندهشيمى : اغازگرروانشناسى : اغازگرعلوم نظامى : چاشنى اوليه خرج ابتدايى
initiatory ritesايين دخول کسى در انجمنى با دستور ويژه
initioدر اغاز،در ابتدا
injection capacityظرفيت تزريقعلوم مهندسى : ظرفيت پاشش
injection carburatorعلوم هوايى : کاربراتور تزريقى يا پاشنده
injection efficiencyعلوم مهندسى : بازده تزريق
injection engineماشينى که بوسيله تزريق اب سرد بخارانرامنقبض ميکنند
injection gridعلوم مهندسى : شبکه تزريق
injection levelعلوم مهندسى : سطح تزريق
injection moldingقالبگيرى تزريقىشيمى : ريخته گرى تزريقى
injection mouldingعلوم مهندسى : روش قالب گيرى تزريقى
injection of moneyتزريق پول( دراقتصاد)بازرگانى : تزريق پول
injection pointنقطه پاششعلوم مهندسى : نقطه تزريق
injection pumpعلوم هوايى : پمپ انژکتور
injection timingعلوم مهندسى : تنظيم مقدار تزريق
injection wellزيست شناسى : چاه تغذيه
injector nozzleعلوم مهندسى : نازل سوخت پاش
injector pumpپمپ انژکتورعلوم مهندسى : پمپ تزريق سوخت
injector valveدريچه پاششعلوم مهندسى : سوپاپ تزريق
injectorانژکتور،وسيله تزريق ،تزريق کننده ،الت تزريقعلوم مهندسى : افشانک سوخت پاشعلوم هوايى : پاشندهعلوم دريايى : نفت افشان
injudiciouslyغير عاقلانه ،بيخردانه ،ازروى بيخردى يا بى عقلى ،ازروى بى احتياطى
injudiciousnessبيخردى ،بى عقلى ،بى تدبيرى ،بى احتياطى
injuncyionsکلمات مرتبط(injuncyions):
injured muscleورزش : عضله اسيب ديده
injured partyطرف صدمه ديدهبازرگانى : طرف خسارت ديده
injuredمجروحقانون ـ فقه : مصدوم
injuriaکلمات مرتبط(injuria):
injuries to head or faceشجاجقانون ـ فقه : جراحات وارده به سر و صورت
injuriesقانون ـ فقه : جراح
injurious to good orderقانون ـ فقه : مخل نظم
injuriouslyبطور مضر،بطور اهانت اميز
injuriousnessمضرت ،صدمه
injury timeورزش : وقت تلف شده
ink bagکيسه سوبيا،کيسه مرکب
ink bottleمرکب دان ،شيشه مرکب ،شيشه جوهر،دوات
ink hard termsاصطلاحات غلنبه که حاکى از علم فروشى باشد
ink holderدوات ،امه
ink hornدوات شاخى
ink ject printerچاپگر با پرتاب مرکب ،چاپگر جوهرىکامپيوتر : چاپگر با فوران جوهر
ink jet printerکامپيوتر : دستگاه خروجى که بوسيله پاشيده شدن لايه نازکى از جوهر چاپ مى کند
ink plotterکامپيوتر : رسام مرکبى
ink wellدوات( کار گذاشته)
ink writerدر تلگراف مرکب نويس
ink-eraserمرکب پاک کن
ink-potدوات
inkblot testروانشناسى : ازمون لکه هاى جوهر
inkedکلمات مرتبط(inked):
inkerمرکب نويس
inkindکمک هزينه جنسىعلوم نظامى : کمک جنسى
inkinessسياهى مرکب ،جوهرى بودن
inking rollerنورد
inkingاشاره ،اطلاع مختصر
inlaid with gemsگوهر نشان ،جواهر نشان ،مرصع
inlaid with goldزرنشان ،زرکوب ،طلا کوب
inlaid with mosaicخاتم کارى شده ،اراسته با موزائيک
inland dutyحقوقى که از بازرگانى دردرون کشور گرفته ميشود،گمرک داخلى
inland navigationکشتى رانى در رودخانه ها
inland revenueبازرگانى : درامد داخلى
inland rulesقوانين داخلىعلوم نظامى : مقررات حرکت در ابهاى داخلىعلوم دريايى : مقررات حرکت در ابهاى داخلى
inland waterway bill of ladingبازرگانى : بارنامه ابراه داخلى
inland waterway consignment noteبازرگانى : صورت ارسال بار از طريق ابراه داخلى
inland waterwayبازرگانى : ابراه داخلى
inlanderکسيکه درون کشور يا دوراز مرز زندگى مى کند
inlawکلمات مرتبط(inlaw):
inlayerخاتم کار،مرصع ساز،گوهر نشان ،زرنشان ،طلاکوب ،زرکار،زرکوب
inlet ductعلوم هوايى : مجراى ورودى
inlet guide vaneعلوم هوايى : تيغه هاى خنک کننده جريان ورودى
inlet manifoldعلوم مهندسى : مانيفولد ورودى
inlet pipe connectionعلوم مهندسى : اتصال لوله ورودى
inlet portسوپاپ ورودىعلوم مهندسى : دريچه ورودى
inlet splitterشيمى : شکافنده ورودى
inlet timeمعمارى : زمان ورود
inlet valveعلوم مهندسى : سوپاپ ورودىمعمارى : دريچه مکشعلوم هوايى : سوپاپ گاز
inlierپنجرهمعمارى : درون هشته
inline engineعلوم هوايى : موتور خطى
inlineکلمات مرتبط(inline):
inlocateورزش : مهتاب
inlyingزاييمان
inorganizationبى سازمانى
inornateبى ارايش ،بى اب و رنگ
inosculationپيوند رگ ها،رگ پيوند،بهم پيوستگى ،اتصال
inositolشيمى : اينوزيتول
inotropicموجب انقباض ماهيچه
inoxidizeاز سوزش باز داشتن ،از احتراق باز داشتن ،از زنگ زدن بازداشتن
inpositionمستقر در موضععلوم نظامى : به موضع رفتن
inpouringتو ريزى ،ريزش ،بسوى درون
inprocessهنگام کار،در حين کارعلوم نظامى : در جريان قرار دادن
inpropria personaشخصا
inpropriaکلمات مرتبط(inpropria):
input admittance of the tubeعلوم مهندسى : مقدار هدايت اوليه لامپ
input admittanceادميتانس اوليهعلوم مهندسى : مقدار هدايت طاهرى اوليه
input amplifierتقويت کننده اوليهعلوم مهندسى : تقويت کننده ورودى
input areaکامپيوتر : ناحيه ورودى
input attenuationميرائى اوليه ،ميرائى ورودىعلوم مهندسى : دمفونگ اوليه
input bias currentجريان ارام اوليهعلوم مهندسى : جريان باياس ورودى
input blockعلوم مهندسى : واحد ورودىکامپيوتر : بلاک ورودى
input boundوسيله اى که عمل به خارج فرستادن داده ها را با نرخى سريعتر از ورود داده ها انجام بدهدکامپيوتر : کران ورودى
input capacitanceظرفيت اوليهعلوم مهندسى : ظرفيت ورودىالکترونيک : ظرفيت ورودى
input capacitorخازن ورودىعلوم مهندسى : خازن اوليه
input cardعلوم مهندسى : کارت ورودى
input characteristicعلوم مهندسى : منحنى مشخصه ورودى
input circuitمدار ورودىعلوم مهندسى : مدار اوليهالکترونيک : مدار ورودى لامپ الکترونى
input conductanceمقدار هدايت موثر اوليهعلوم مهندسى : کندوکتانس ورودى
input control programعلوم مهندسى : برنامه کنترل ورودى
input control unitواحد بازرسى ورودىعلوم مهندسى : واحد کنترل ورودى
input controlعلوم مهندسى : کنترل ورودى
input coordinateعلوم مهندسى : مختصات اوليه
input coupling loopعلوم مهندسى : حلقه پيوست ورودى
input couplingپيوست ورودىعلوم مهندسى : تزويج اوليه
input currentجريان ورودىعلوم مهندسى : جريان اوليه
input data translatorعلوم مهندسى : مترجم داده هاى اوليه
input dataمعلومات يا داده هاى ورودى ،معطيات ورودىعلوم مهندسى : داده هاى اوليهکامپيوتر : داده ورودى
input deviceکامپيوتر : دستگاه ورودى
input diodeديود ورودىعلوم مهندسى : ديود اوليه
input driftرانش اوليهعلوم مهندسى : رانش ورودى
input electrodeعلوم مهندسى : الکترود اوليهالکترونيک : الکترود ورودى
input energizing quantityعلوم مهندسى : اندازه تحريک ورودى
input fieldکامپيوتر : ميدان ورودى
input frequencyفرکانس اوليهعلوم مهندسى : فرکانس ورودى
input functionتابع اوليهعلوم مهندسى : تابع سيگنال ورودى
input gapعلوم مهندسى : فاصله اوليه
input impedanceامپدانس ورودىعلوم مهندسى : مقاومت ظاهرى اوليه
input informationاطلاعات اوليهعلوم مهندسى : اطلاعات ورودى
input job queueکامپيوتر : صف برنامه ورودى
input job streamکامپيوتر : مسيل برنامه ورودى
input levelسطح دريافتىعلوم مهندسى : سطح ورودى
input limiterعلوم مهندسى : محدود کننده ورودى
input mediaکامپيوتر : رسانه ورودى
input modeحالت ورودىکامپيوتر : وضعيت ورودى
input noise voltageعلوم مهندسى : ولتاژ پارازيت اوليه
input noiseپارازيت ورودىعلوم مهندسى : پارازيت اوليه
input of currentورود جريانعلوم مهندسى : تغذيه و هدايت جريان
input output tableجدول داده ها ستاده ها،اين جدول جريان عوامل توليد( ستاده ها)،اين جدول جريان عوامل توليد( داده ها)بازرگانى : اين جدول جريان عوامل توليد
input pair of terminalsعلوم مهندسى : زوج ترمينالهاى اوليه
input parameterپارامتر ورودىعلوم مهندسى : پارامتر اوليه
input powerتوان ورودىعلوم مهندسى : قدرت ورودى
input preamplifierپرى امپلى فاير ورودىعلوم مهندسى : تقويت کننده ورودى
input programmeعلوم مهندسى : برنامه ورودى
input pulseايمپولز ورودىعلوم مهندسى : پالس ورودى
input queueکامپيوتر : صف ورودى
input reactanceمقاومت کور اوليهعلوم مهندسى : راکتانس اوليه
input reactorپيچک ورودى ،سلف ورودىعلوم مهندسى : پيچک ماقبل
input registerعلوم مهندسى : ثبات ورودى
input resistanceمقاومت ورودىعلوم مهندسى : مقاومت موثر اوليه
input resonatorالکترونيک : همنواگر جعبه اى ورودى
input selector switchعلوم مهندسى : سوئيچ سلکتور ورودى
input signalسيگنال ورودىعلوم مهندسى : سيگنال اوليه
input socketعلوم مهندسى : ساکت اوليه
input spectrumطيف ورودىعلوم مهندسى : بيناب يا طيف اوليه
input speedعلوم مهندسى : سرعت اوليه
input stageطبقه ورودىعلوم مهندسى : طبقه اوليه
input streamجريان سير ورودىکامپيوتر : مسيل ورودى
input tapeنوار اوليهعلوم مهندسى : نوار اوليه
input terminalترمينال ورودىعلوم مهندسى : ترمينال اوليه
input time constantعلوم مهندسى : ثابت زمانى اوليه
input timeعلوم مهندسى : زمان اوليه
input transformerعلوم مهندسى : ترانسفورماتور اوليه
input translatorمترجم ورودىعلوم مهندسى : مترجم اوليه
input unitواحد اوليهعلوم مهندسى : واحد ورودى
input voltageعلوم مهندسى : ولتاژ اوليه
input waveformعلوم مهندسى : شکل موج ورودى
input windingعلوم مهندسى : سيم پيچى اوليه
input work queueکامپيوتر : صف کار ورودى
input-output analysisتحليل داده ها ستاده هابازرگانى : مطالعه تجربى روابط متقابل بخشهاى مختلف اقتصاد
input-output bandwidthکامپيوتر : پهناى باند ورودى - خروجى
input-output boundکامپيوتر : شرايطى که در ان سرعت واحد پردازش مرکزى به دليل عمليات ورودى و خروجى کم مى شود
input-output busکامپيوتر : گذرگاه ورودى - خروجى
input-output channelکامپيوتر : کانال ورودى - خروجى
input-output control systemکامپيوتر : سيستم کنترل ورودى - خروجى
input-output controlعلوم مهندسى : کنترل ورودى - خروجى
input-output controllerکامپيوتر : کنترل کننده ورودى - خروجى
input-output deviceکامپيوتر : دستگاه ورودى و خروجى
input-output instructionsکامپيوتر : دستورات ورودى و خروجى
input-output interfaceکامپيوتر : ميانگير ورودى - خروجى
input-output operationکامپيوتر : عملکرد ورودى - خروجى
input-output orderکامپيوتر : ترتيب ورودى - خروجى
input-output portsکامپيوتر : مدخل هاى ورودى - خروجى
input-output procedureکامپيوتر : رويه ورودى - خروجى
input-output processorپردازنده ورودى - خروجىکامپيوتر : پردازشگر ورودى - خروجى
input-output programming systemکامپيوتر : سيستم برنامه سازى ورودى - خروجى
input-output redirectionکامپيوتر : تعيين مسير ورودى - خروجى
input-output relationعلوم مهندسى : رابطه ورودى - خروجى
input-output symbolکامپيوتر : علامت ورودى - خروجى
input-output systemکامپيوتر : سيستم ورودى - خروجى
input-output unitکامپيوتر : واحد ورودى - خروجى
input-outputکامپيوتر : ورودى و خروجى
inputsنهاده ها،عوامل توليدبازرگانى : منابع
inputtingکامپيوتر : وارد کردن
inquietاشفته ،بى ارام ،بى قرار،دل واپس ،مضطرب
inquilineانگل کم ازار
inquinateفاسد يا پليد کردن
inquirableجويا شدنى ،پرسيدنى ،قابل تحقيق
inquirendoبازجويى ،تحقيق
inquiresکلمات مرتبط(inquires):
inquiringlyازراه بازجويى ،تحقيق کنان ،پرسش کنان ،ازراه استفسار
inquiry officeاداره خبر گيرى ،دفتر اطلاعات
inquiry processingکامپيوتر : فرايند انتخاب يک رکورد از يک فايل و نمايش فورى محتويات ان
inquiry stationکامپيوتر : دستگاهى که از ان هر گونه درخواستى به عمل مى ايد
inquiry systemعلوم مهندسى : سيستم پرسش - پاسخ
inquisiteبازجويى کردن ،تحقيق کردن
inquisitionalوابسته به تحقيق يا رسيدگى ،تحقيقى ،وابسته به دادگاه روحانى
inquisitionistکارمند
inquisitivelyازروى کنجکاوى ،فضولانه
inquisitivenessکنجکاوى ،فضولى
inquisitorial procedureدادرسى با شکنجه و سخت گيرى
inquisitorialوابسته به رسيدگى ،مبنى بر بازجويى زياد،مقرون به سخت گيرى در پرسش
inquitousنابکار،غير عادلانه ،ناحق ،شريرانه ،زشت
inredکلمات مرتبط(inred):
inruptionتاخت وتاز،تهاجم ،استيلا،حمله ناگهانى
ins keyکامپيوتر : کليدIns
insکلمات مرتبط(ins):
insagacityبيخردى ،ندانم کارى
insalivationاختلاط با بزاق
insalutaryناسودمند،بيفايده ،فاقد تاثيراجتماعى ،تاثير روحى ،بد اب و هوا
insane asylumقانون ـ فقه : تيمارستان
insane asylvmتيمارستان
insane rootسيکران ،بذر البنج ،بذر البنگ
insanelyديوانه وار،از روى جنون
insanitationفقدان بهداشت
insatrumentکلمات مرتبط(insatrument):
inscienceنادانى ،جهل
inscientنائان ،جاهل
insconceپنهان شدن ،خودرا جاى دادن
inscribableمحاط کردنى ،محاط شدنى
inscribed stockسهام ثبت شده ،سهام نامدار،سهام با اسم
inscribedکلمات مرتبط(inscribed):
inscriptiveنقشى ،خطى ،کتيبه اى
inscrutablyبطور تفحص ناپذير،چنانکه نتوان جستجو کرديا دريافت
inscrvtableتفحص ناپذير
insect powderگرد حشره کش
insect vectorsحشرات ناقل بيمارىعلوم نظامى : حشرات بيمارى زا
insectaحشرات
insecteanحشره اى ،حشره دار
insectionشکاف ،قطع ،برش
insectivoraحشره خواران ،پستانداران ،حشره خوار
insectologistحشره شناس
insectologyحشره شناسى
insecurelyبطور نا امن ،بطور نامحفوظ،بطورسست
insenescibleپير نشو،هميشه جوان
insensible to pityبى عاطفه ،بيرحم
insensiblyبطور غير محسوس ،تدريجا"،از روى بيهوشى يا بى حسى
insensitivenessبى حسى ،بى عاطفگى
inseparable costهزينه غير قابل تفکيکقانون ـ فقه : حالتى که چند نوع کالا در يک واحد توليدى ساخته شود و هزينه و مخارج هر يک نسبت به کل مخارج اختيارا "تعيين گردد
inseparable prepositionحرف اضافه لازم يا جدانشدنى
inseparablesدوستان صميمى ،دوستان يا کسانى که از همديگرسوا نشوند
inseparablyبطور جدا نشدنى ،چنانکه نتوان سوا کرد،بطور تجزيه ناپذير
inseparateبهم پيوسته
insert modeکامپيوتر : حالت درج
inserted groupingميدان ديد مخلوط رادارعلوم نظامى : منطقه کاوش مختلط
insertedقانون ـ فقه : مندرج
insertion methodکامپيوتر : روش درج
insertion pointکامپيوتر : محل درج
insertion reactionشيمى : واکنش جايگيرى
insertion sorting algorithmکامپيوتر : الگوريتم مرتب کردن
insesatelyازروى بيحسى ،ازروى بى عاطفگى
inshore currentجريانات ساحلىعلوم نظامى : جريان اب ساحلى
inshore waterابهاى ساحلىعلوم نظامى : اب ساحلى
inshorepatrolگشتى ساحلىعلوم نظامى : گشتى مرز ساحلى
inshrineبا حرمت نگاه داشتن ،در مزار گذاشتن ،در حکم مزار يا معبد بودن براى
inside bermمعمارى : سکوى شيببر درونى
inside caliperعلوم هوايى : کوليس داخلى
inside diameterقطر داخلىعلوم مهندسى : قطر هسته
inside door handleعلوم مهندسى : دستگيره داخل درب اتومبيل
inside draftعلوم مهندسى : شيب داخلى
inside hingeعلوم هوايى : لولاى داخلى
inside informationاطلاعاتى که بمردمان بيرون داده ميشود
inside kick and overarm controlلنگ کردى( کشتى)ورزش : لنگ کردى
inside kickپيش لنگ( کشتى)ورزش : ضربه با روى پا،پيش لنگ
inside leftورزش : بغل چپ
inside linesورزش : خطوط حمله شمشيربازى
inside micrometerعلوم مهندسى : ميکرومتر داخلى
inside of a weekکمتر از يک هفته ،در يک هفته کمتر
inside passورزش : مبادله چوب در امدادى
inside roughing chiselمعمارى : قلم ديزى
inside sarma ( turk ride )انواع کنده رو( کشتى)ورزش : انواع کنده رو
inside threadمارپيچ داخلىمعمارى : دنده داخلى قلاويز
inside wingعلوم هوايى : بال داخلى
inside wiringالکترونيک : سيمکشى داخل
inside-of-the-foot kickورزش : بغل پاى ضربه زننده
insidiateکمين کردن ،در کمين نشستن
insidiouslyخائنانه ،موذيانه ،بى سر وصدا
insidiousnessموذى گرى ،خيانت ،بى سر و صدائى
insight therapyروانشناسى : بينش درمانى
insightful learningروانشناسى : يادگيرى بينش افرين
insightfulکلمات مرتبط(insightful):
insignificantlyبطور جزئى ،بطور ناچيز،بدون داشتن معنى
insincerelyاز روى عدم خلوص
insinuatinglyاشاره کنان
insinuative smileلبخندى که براى خود شيرينى يا خود جا کنى باشد
insinuativeاشاره ؟ميز،اشاره کننده ،خود جا کن ،فريبنده ،مبنى بر خود شيرينى
insinuatorخود شيرينى کننده ،چاپلوس ،اشاره کننده ،خود جا کن
insipidlyبطور بى مزه
insipidnessبيمزگى ،بى مزه بودن
insirationکلمات مرتبط(insiration):
insistedکلمات مرتبط(insisted):
insistentlyمصرانه ،به اصرار
insistsکلمات مرتبط(insists):
insnareبدام انداختن ،اسير کردن
insobrietyزياده روى در ميگسارى ،بى اعتدالى ،شرب پيوسته ،شرب مدام
insocialغيراجتماعى
insofarکلمات مرتبط(insofar):
insolانحلال ناپذيرشيمى : نامحلول
insolationعلوم مهندسى : در مقابل اشعه افتاب قرار دادن
insolentlyجسورانه ،مغرورانه
insolublenessعدم قابليت حل شدن ،ورشکستگى
insolublyبطور حل نشدنى ،چنانکه اب نشود
insolvent lawقانون درماندگى ،قانون اعسار
insomniousبيخواب ،دچار بيخوابى
insomuch asباندازه اى که ،ازبسکه ،چونکه
insomuch thatباندازه اى که ،از بسکه
inspeakبا سخن فهماندن
inspection armsسلاح براى بازديد حاضرعلوم نظامى : بازديد اسلحه اسلحه را بازديد کنيد
inspection certificateگواهى بازرسىبازرگانى : گواهى نظارت
inspection clauseبند نظارتبازرگانى : ماده نظارت
inspection galleryدالان بازديد،دالان بازرسى ،گالرى بازديدمعمارى : راهروبازديد
inspection holeمعمارى : روزنه بازبينى
inspection lampعلوم مهندسى : لامپ کنترل
inspection shaftمعمارى : ميله بازديد
inspection testعلوم مهندسى : ازمايش کار
inspection wellمعمارى : چاه بازديد
inspectionalمربوط به بازرسى ،نظرى ،ديدنى
inspectoralوابسته به بازرس ها
inspectorateهئيت بازرسان ،رسد بانى ،بخشى که بدست رسدبانى سپرده شده باشد
inspectorialتفتيشى ،وابسته بوظيفه بازرس
inspectorshipبازرسى ،سمت بازرس ،رسدبانى
inspirableقابل تنفس ،الهام شدنى
inspirationalالهامى
inspirationistکسيکه کتاب مقدس را الهام خدابا وحى ميداند
inspiratoryتنفسى
inspired booksکتابهاى الهام شده( يا اسمانى)
inspiredالهام شده ،ملهم
inspiringاميدبخش
inspiritedکلمات مرتبط(inspirited):
inspiritingروح بخش ،تشويق کننده
inspissated juiceرب
inspissatedکلمات مرتبط(inspissated):
inspissationغليظ سازى ،قوام اورى ،سفتى ،قوام ،غلظت
instکلمات مرتبط(inst):
instability constantشيمى : ثابت ناپايدارى
installasion switchعلوم مهندسى : کليد برق
installasionکلمات مرتبط(installasion):
installation dimensionعلوم مهندسى : اندازه نصب
installation of an engineکار گذارى يا نصب ماشين
installation planعلوم مهندسى : نقشه ى نصب
installation progarmکامپيوتر : برنامه نصب
installation property bookعلوم نظامى : دفتر دارايى قسمت يا يکان
installation propertyدارايى قسمت ،مايملک موسسهعلوم نظامى : اموال قسمت
installation timeکامپيوتر : زمان نصب
installation typeنوع يکانعلوم نظامى : نوع قسمت
installationsکلمات مرتبط(installations):
installedاز کار افتاده ،متوقف ،ثابتعلوم نظامى : مسقر شده داير شده
installerعلوم مهندسى : سيم کش برق
installment paymentقانون ـ فقه : پرداخت قسطى
installmentsکلمات مرتبط(installments):
instalment of rentقانون ـ فقه : اقساط مال الاجاره
instalmentsکلمات مرتبط(instalments):
instalmerntsکلمات مرتبط(instalmernts):
instances have occurred thatمواردى پيش امده است
instancesکلمات مرتبط(instances):
instancyفوريت ،ضرورت
instansigentراضى نشو،سخت گير در سياست ،ناموافق ،ناسازگار،غير متراضى
instant printکامپيوتر : چاپ انى
instant-start lampعلوم مهندسى : لامپ با راه اندازى در حالت سرد
instantaneityانيت ،فوريت
instantaneous accelerationعلوم مهندسى : شتاب لحظه اى
instantaneous acoustic intensityعلوم مهندسى : شدت صوت لحظه اى
instantaneous center of rotationعلوم مهندسى : مرکز دوران لحظه اى
instantaneous currentعلوم مهندسى : جريان لحظه اى
instantaneous elastic deformationعمران : تغيير شکل ارتجاعى لحظه اى
instantaneous frequencyمقدار لحظه اى فرکانسعلوم مهندسى : فرکانس لحظه اى
instantaneous luminous intensityعلوم مهندسى : شدت نور لحظه اى
instantaneous photographعکس فورى
instantaneous powerعلوم مهندسى : توان لحظه اى
instantaneous reactionواکنش انىشيمى : واکنش فورى
instantaneous readoutعلوم هوايى : سيستمى بدون تاخير بين گيرنده کميت موردنظر و نشاندهنده ان
instantaneous short-circuit currentجريان اتصال کوتاه ضربه اىعلوم مهندسى : جريان اتصال کوتاه لحظه اى
instantaneous speedتندى لحظه اىورزش : تندى انى
instantaneous valueعلوم مهندسى : مقدار لحظه اىالکترونيک : مقدار لحظه اى
instantaneous velocityسرعت لحظه اىعلوم مهندسى : سرعت لحظه اىشيمى : سرعت لحظه اىورزش : سرعت انى
instantaneous voltageمقدار لحظه اى فشار الکتريکىعلوم مهندسى : ولتاژ لحظه اى
instantaneouslyفورا"،انا"
instantaneousnessانيت ،فوريت
instantlyفورا"،بيدرنگ ،به محض اينکه
instarred with gemsگوهر نشان
instarredکلمات مرتبط(instarred):
instatu quoبحالت پيشين ،در همان حال
instatuکلمات مرتبط(instatu):
instauratorتجديد کننده ،بنياد گذار،بانى ،موسس
instenifier electrodeعلوم مهندسى : الکترود تشديدکننده
instenifierکلمات مرتبط(instenifier):
insti(l)mentريزش تدريجى ،تلقين تدريجى
instiکلمات مرتبط(insti):
instigatorمحرک ،مفسدروانشناسى : فراخوان
instigatorsکلمات مرتبط(instigators):
instil doubts into one's mindقانون ـ فقه : القاء شبهه کردن
instil(l)چکاندن ،چکه چکه ريختن ،کم کم تزريق کردن ،کم کم فهماندن ،کم کم تلقين کردن
instill doubts into one's mindقانون ـ فقه : القاى شبهه کردن
instillationريزش تدريجى
instilmentريزش و تلقين تدريجى
instinct with forceداراى زور،نيرو يافته
instinct with lifeروح يافته ،جاندار
instinctive shootingورزش : هدفگيرى بدون کمک وسايل ديد
instinctiveغريزى ،فطرى ،خودبخود،غير ارادىروانشناسى : غريزى
instinctivelyبه غريزه ،بطور غيرارادى ،خودبخود
instinctualروانشناسى : غريزى
institudeکلمات مرتبط(institude):
institute forکامپيوتر : certification of computer professionalsموسسه تاييد متخصص
institute of electrical andکامپيوتر : electronics engineers computer societyانجمن کامپيوترى مهندسين برق و الکترونيک
institute of materials managementبازرگانى : موسسه مديريت مواد
institute of purchasing and supplyبازرگانى : موسسه خريد و عرضه
institute of technologyعلوم مهندسى : انستيتو تکنولوژى
institutional economicsاقتصاد نهادىبازرگانى : اقتصاد سازمانى
institutional factorsبازرگانى : عوامل نهادى
institutional monopolyانحصار نهادىبازرگانى : انحصار سازمانى
institutional reformsبازرگانى : اصلاحات نهادى
institutional structureبازرگانى : ساختار نهادى
institutionalنهادى ،بنگاهى ،رسمىروانشناسى : سازمانىبازرگانى : نهادى
institutionalizationنهادى کردن ،نهادى شدنروانشناسى : به پناهگاه سپردن
institutionalized childrenروانشناسى : کودکان پناهگاهى
institutionalizedکلمات مرتبط(institutionalized):
institutionsنهادهابازرگانى : سازمانها
institutiveتاسيسى ،تاسيس شده ،تاسيس کننده ،بنگاهى
institutorبنيادگذار،موسس
instractionsکلمات مرتبط(instractions):
instrctor shipاموزگارى ،شاقى
instrctorکلمات مرتبط(instrctor):
instruction codeرمز دستورالعملکامپيوتر : کد دستورالعمل
instruction control unitکامپيوتر : واحد کنترل دستورالعمل
instruction counterشمارنده دستورالعملکامپيوتر : شمارشگر دستورالعمل
instruction cycleچرخه دستورالعملکامپيوتر : سيکل يا چرخش دستورالعمل
instruction drawingsعمران : نقشه هاى تفضيلى اجرائى
instruction filmفيلم اموزشىعلوم مهندسى : فيلم درسى
instruction for assemblyعلوم مهندسى : مقررات نصب
instruction foramtکامپيوتر : قالب دستورالعمل
instruction lengthکامپيوتر : طول دستورالعمل
instruction lookaheadکامپيوتر : پيش بينى دستورالعمل
instruction materialعلوم مهندسى : مواد درسى
instruction mixکامپيوتر : اختلاط دستورالعمل
instruction pipelineکامپيوتر : کانال اطلاعات
instruction registerکامپيوتر : ثبات دستورالعمل
instruction repertoireکامپيوتر : موجودى دستورالعمل
instruction setکامپيوتر : مجموعه دستورالعمل
instruction timeکامپيوتر : زمان دستورالعمل
instruction wordکامپيوتر : کلمه دستورالعمل
instructional computingکامپيوتر : فرايند اموزشى تدريس مراحل گوناگون علم کامپيوتر و پردازش داده به افراد
instructional materialروانشناسى : مواد اموزشى
instructional methodروانشناسى : روش اموزشى
instructional programروانشناسى : برنامه اموزشى
instructional technologyروانشناسى : تکنولوژى اموزشى
instructionalدستورى ،تعليمىروانشناسى : اموزشى
instructionsکلمات مرتبط(instructions):
instructivelyبطور عبرت اميز
instructivenessتعليم اميزى بودن ،در برداشتن درس و عبرت
instructor of musicمشاق موسيقى
instructorshipمشتاقى ،اموزگارى
instrudactionsکلمات مرتبط(instrudactions):
instrumenationشيمى : دستگاهش
instrument autotransformerعلوم مهندسى : ترانسفورماتور اندازه گيرى
instrument boardعلوم مهندسى : تابلوى وسائل اندازه گيرىمعمارى : تخته فرمان
instrument directionسمت اندازه گيرى شدهعلوم نظامى : سمت زاويه ياب
instrument fkightعلوم هوايى : پرواز کور
instrument flightپرواز کورعلوم نظامى : پرواز با کمک دستگاههاى کنترل هواپيما
instrument for absolute measurementعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى براى سنجش مقادير مطلق
instrument for electromagnetic screeningعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى با حفاظ الکترومغناطيسى
instrument for electrostatic screeningعلوم مهندسى : دستگاه اندزه گيرى با حفاظ الکترواستاتيکى
instrument lampالکترونيک : لامپ سنجه ها
instrument landingفرود کورعلوم نظامى : فرود با استفاده از دستگاههاى کنترل هواپيما و برج مراقبت
instrument of assignmentسند واگذارىبازرگانى : سند واگذارى ،سند انتقال
instrument of commerceبازرگانى : سند تجارى
instrument transformerعلوم مهندسى : ترانسفورماتور اندازه گيرىالکترونيک : مبدل سنجه ها
instrument with magnetic screeningعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى با حفاظ مغناطيسى
instrumental accuracyعلوم مهندسى : دقت دستگاه
instrumental analysisشيمى : تجزيه دستگاهى
instrumental conditioningروانشناسى : شرطى شدن وسيله اى
instrumental drawingنقشه کشى با اسباب
instrumental errorعلوم مهندسى : خطاى دستگاه اندازه گيرىشيمى : خطاى دستگاه
instrumental inputکامپيوتر : داده سودمند
instrumental variableمتغير ابزارىبازرگانى : متغير وسيله
instrumentalismروانشناسى : وسيله گرايى
instrumentalityوسيله ،واسطه ،دستيارى
instrumentallyبا وسيله ،با اسباب ،با ساز،با الت موسيقى
instrumentmanترازدار
instruments of ratificationقانون ـ فقه : اسناد دال بر تصويب و تصديق
instruments of percussionادوات ضربى
instrumentsعلوم هوايى : الات دقيق
insubjectionازادى ،عدم انقياد
insubmissionنافرمانى ،سرپيچى
insubstatialityبى اساس ،نا استوارى
insufferablyبطور تحمل ناپذير
insufficientlyکم ،بطور غير کافى
insufflationدميدن ،فوت( کردن) ،داخل کردن گازيا بخاردر گودالى از تن
insuitکلمات مرتبط(insuit):
insulaمعمارى : دستگاه عمارت اجاره نشينى
insulanceعلوم مهندسى : مقاومت ايزولاسيون
insularismتنگ نظرى ،کوته فکرى
insulated bearing housingعلوم مهندسى : پوسته ياطاقان عايق شده
insulated bearingعلوم مهندسى : ياطاقان عايق شده
insulated bushingعلوم مهندسى : مقره عبورى
insulated cableعلوم مهندسى : کابل عايق شدهمعمارى : کابل عايق بندى شده
insulated conductorعلوم مهندسى : هادى عايق شده
insulated conduit tubeعلوم مهندسى : لوله عايق شده
insulated gate field effect transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور اف اى تى باگيت عايق
insulated instrument transformerعلوم مهندسى : ترانسفورماتور عايق کننده ترانسفورماتور اندازه گيرى عايق شده
insulated intermediate layerعلوم مهندسى : لايه ميانى عايق
insulated layerلايه عايقعلوم مهندسى : ماده ايزوله کننده
insulated plierعلوم مهندسى : انبر عايق
insulated tongsعلوم مهندسى : انبر عايق
insulated wallعلوم مهندسى : ديواره عايق
insulated wireسيم لعابدار،سيم عايقعلوم مهندسى : سيم روکش دار
insulatedعايق دار،روپوش دار
insulating asphaltمعمارى : اسفالت عايق بندى
insulating brickمعمارى : اجر عايق بندى
insulating bushingالکترونيک : بوش عايق
insurabilityبيمه بردارى
insurance agentعامل بيمهبازرگانى : نماينده بيمه
insurance and freight costمعمارى : هزينه بيمه و حمل
insurance brokerبازرگانى : واسطه بيمه ،دلال بيمه
insurance certificateبيمه مشترکبازرگانى : گواهى بيمه ،بيمه اتکايى
insurance companyبازرگانى : شرکت بيمه
insurance coverبازرگانى : پوشش بيمه
insurance permiumبازرگانى : حق بيمه
insurance policyبيمه نامه ،قرارداد بيمهقانون ـ فقه : سند بيمهبازرگانى : بيمه نامه
insurance premiumبازرگانى : حق بيمه
insurance stockageذخيره اطمينان ،ذخيره تامينىعلوم نظامى : ذخيره اضطرارى
insurantبيمه گذار
insured valueبازرگانى : ارزش بيمه شده
insured, policy holderبازرگانى : بيمه شده
insurer, underwriterبازرگانى : بيمه گر
insurmountablyبطور غيرقابل تفوق
insurrectionalمربوط به شورش ،شورشعلوم نظامى : شورش کننده
insurrectionaryطغيانى ،شورشى
insurrectionismاصول ياغى گرى يا طرفدارى ازشورش
insurrectionistطرفدار ( اصول ) شورش و ياغى گرى
insusceptibilityعدم امادگى ،عدم استعداد،عدم تاثر
inswatheقنداق کردن ،پيچيدن
insweptجلو باريک
inswingerورزش : توپى که در هوا با انحنا به سوى توپزن مى ايد
intکلمات مرتبط(int):
intabgiblyبطور لمس ناپذير
intactnessدست نخوردگى
intagliatedکنده کارى شده ،حکاکى شده ،منقوش
intake (of water)تاسيسات ابگيرى ،ابگيرمعمارى : جاى ابگيرى
intake air heaterعلوم مهندسى : گرمکن هواى ورودى
intake airهواى ورودىعلوم مهندسى : هواى مکيده شده
intake areaمعمارى : منطقه ابگير
intake chamberعلوم مهندسى : محفظه ورودى
intake ductعلوم هوايى : مجراى ورودى
intake manifoldعلوم مهندسى : مانيفولد ورودىعلوم هوايى : گازگاه
intake mufflerعلوم مهندسى : صدا خفه کن ورودى
intake of a wellمعمارى : ابگير يک چاه
intake portدريچه ورودىعلوم مهندسى : سوپاپ ورودى
intake pressureعلوم مهندسى : فشار ورودى
intake strokeمرحله تنفسعلوم هوايى : مرحله مکش
intake valveسوپاپ گاز( مکش)علوم مهندسى : سوپاپ ورودىعمران : سوپاپ گازعلوم هوايى : سوپاپ گاز
intake wellمعمارى : چاه تزريق
intangible assetsدارائى هاى غيرمرئى ،دارائيهاى نامرئى( نامحسوس)بازرگانى : دارائى هاى ناملموس ،دارائيهاى نامرئى
intangible propertyبازرگانى : دارائى غير قابل لمس
intangiblyبطورلمس ناپذير،چنانکه نتوان احساس کرد،بغرنج وار،چنانکه نتوان درک کرد
integalکلمات مرتبط(integal):
integationکلمات مرتبط(integation):
integer basicکامپيوتر : نوعى زبان BASIC که مى تواند تمام اعداد را مورد پردازش قرار دهد
insulating cementالکترونيک : سيمان عايق
insulating compoundالکترونيک : مواد عايق
insulating materialمواد عايق ،ماده عايقعلوم مهندسى : ماده ايزوله کنندهالکترونيک : نارسانامعمارى : جسم عايق
insulating varnishالکترونيک : لعاب عايق
insulatingکلمات مرتبط(insulating):
insulation against vibrationعلوم مهندسى : حفاظت در برابر ارتعاش
insulation boardعلوم مهندسى : صفحه عايق
insulation breakdown testعلوم مهندسى : ازمايش شکست عايق
insulation classکلاس ايزولاسيونعلوم مهندسى : کلاس عايق بندى
insulation currentعلوم مهندسى : جريان ايزولاسيون
insulation defectنقص عايق بندىعلوم مهندسى : نقص ايزولاسيون
insulation detectorعلوم مهندسى : دستگاه ازمايش عايق بندى اشکارساز ايزولاسيون
insulation faultنقص عايق کارىعلوم مهندسى : نقص عايق بندىالکترونيک : خرابى نارسانا
insulation indicatorعلوم مهندسى : دستگاه ازمايش عايق بندى
insulation levelعلوم مهندسى : سطح ايزولاسيون
insulation lossعلوم مهندسى : تلف عايق بندى
insulation measurementعلوم مهندسى : سنجش و ازمايش ايزولاسيون
insulation of concreteعمران : عايق کارى بتن
insulation power factorزاويه ى تلفاتعلوم مهندسى : ضريب قدرت عايق بندى
insulation protectionعلوم مهندسى : حفاظت عايق بندى
insulation resistanceمقاومت عايق بندىعلوم مهندسى : مقاومت الکتريکى مقاومت ايزولاسيونالکترونيک : مقدار مقاومت نارسانا
insulation shieldingعلوم مهندسى : زره پوش کردن عايق بندى
insulation strengthاستحکام ايزولاسيونعلوم مهندسى : استحکام عايق بندى استحکام عايق کارى
insulation testازمايش ايزولاسيونعلوم مهندسى : ازمايش عايق بندى
insulation testerعلوم مهندسى : دستگاه ازمايش عايق بندى
insulation testing apparatusدستگاه ازمايش عايق بندى ،دستگاه اندزه گيرى عايق بندىعلوم مهندسى : عايق سنج
insulation voltageفشار ازمايش ،ولتاژ عايق بندىعلوم مهندسى : ولتاژ ايزولاسيون
insulationsکلمات مرتبط(insulations):
insulativeعلوم مهندسى : عايق کردن
insulativityعلوم مهندسى : مقاومت ايزولاسيون مخصوص
insulin coma therapyروانشناسى : درمان با اغماء انسولينى
insulin shock therapyروانشناسى : درمان با ضربه انسولين
insultingتوهين اميز
insultinglyتوهين کنان ،با فحش
insultsورزش : ناسزاگويى
insunkفرورفته
insuperabilityشکست ناپذيرى ،دشوار گيرى ،عدم امادگى براى از ميان برداشتن
insuperablyبطور شکست ناپذير
insupportablyبطور تحمل ناپذير
insuppresibleفرو ننشاندنى ،نخواباندنى ،پامال نشدنى ،موقوف نشدنى
insupressiveفرو ننشاندنى ،پامال نشدنى ،موقوف نشدنى
integer numberشيمى : عدد صحيح
integer programmingکامپيوتر : برنامه سازى صحيحبازرگانى : برنامه ريزى عدد صحيح
integer variableکامپيوتر : متغير صحيح
integerationيکپارچگى ،تماميت ،همبستگىبازرگانى : ادغام
integraکلمات مرتبط(integra):
integral action factorعلوم مهندسى : ضريب انتگرال
integral calculusمعمارى : حساب جامعه
integral calculvsحساب جامعه
integral constructionعلوم هوايى : ساختمان يکپارچه
integral controllerکامپيوتر : واحد ارتباطات که درون يک کامپيوتر قرار داده شده است
integral heat of solutionشيمى : گرماى کل انحلال
integral numberعدد درست ،عدد صحيح ،عدد تام ،چيز درست
integral partجزء لاينفک ،جزء مکملمعمارى : جزء لاينفکقانون ـ فقه : جزء لازم
integral tankعلوم هوايى : تانک سوختى که پوسته رسانگر بخشى از ديواره ان را تشکيل ميدهد
integralityدرستى ،تماميت
integrallyبه تمامى ،بصورت عدد صحيح
integrantمتمم ،جزء مکمل
integrate circuit technologyمطالعه فن مدار مجتمععلوم مهندسى : تکنولوژى اى سى
integrate circuit testerدستگاه ازمايش اى سىعلوم مهندسى : تستر اى سى
integrate circuit transistorترانزيستور در مدار مجتمععلوم مهندسى : ترانزيستور مجتمع
integrate circuitمدار مجتمععلوم مهندسى : اى سى
integrate electronic componentعلوم مهندسى : قطعه الکترونيکى مجتمع
integrate electronicsعلوم مهندسى : الکترونيک مجتمع
integrate logic circuitعلوم مهندسى : مدار منطقى مجتمع
integrate magnetic circuitعلوم مهندسى : مدار مغناطيسى مجتمع
integrate resistorعلوم مهندسى : مقاومت مجتمع
integrate semiconductor circuitعلوم مهندسى : مدار نيمه هادى مجتمع
integrate systemعلوم مهندسى : سيستم مجتمع
integrate transmission lineعلوم مهندسى : خط انتقال مجتمع
integrate transmission systemعلوم مهندسى : سيستم انتقال مجتمع
integrated accounting packageکامپيوتر : بسته پيش نوشته حسابدارى مجتمع
integrated aircraftعلوم هوايى : هواپيماى يک پارچه
integrated circuitمدار مجتمعIC کامپيوتر : مدار مجتمععلوم هوايى : اى سى
integrated computer packageکامپيوتر : integrated software
integrated data processingکامپيوتر : پردازش داده مجتمع
integrated defenseپدافند هوايى توامعلوم نظامى : پدافند از مناطق توام دفاعى
integrated injection logicکامپيوتر : IIL
integrated intensityشدت انتگرال گرفته شدهشيمى : شدت کل
integrated programبرنامه مجتمعکامپيوتر : برنامه مرتبط
integrated reservoir operationعمران : بهره بردارى توام از چند مخزن
integrated revisionعلوم نظامى : بررسى نهايى جداول سازمان و تجهيزات
integrated softwareکامپيوتر : نرم افزار مجتمع
integrated staffستاد توام ،ستاد يکپارچهعلوم نظامى : ستاد التقاطى
integrated trainingعلوم نظامى : اموزش توام
integratedمعمارى : جامعروانشناسى : يکپارچه
integrating filterالکترونيک : صافى جمع کننده
integrating instrumentالکترونيک : سنجه کل
integrating meterالکترونيک : سنجه کل
integrating recorderشيمى : ثبات انتگرالى
integrating wattmeterالکترونيک : واتسنج کل
integratingکلمات مرتبط(integrating):
integretyکلمات مرتبط(integrety):
integumentaryپوششى ،پوستى ،جلدى
intel 80286کامپيوتر : پردازنده 16 بيتى که توسط شرکت اينتل ساخته شده است و در ريزکامپيوترها بکار برده شده است
intel 80386 sxکامپيوتر : ريزپردازنده386 SX ¹8
intel 80386کامپيوتر : ريز پردازنده 23 بيتى ساخته شده توسط شرکت اينتل و در بسيارى از ريزکامپيوترها بکار برده شده است
intel 80486کامپيوتر : ريزپردازنده486 ¹8
intel 8086کامپيوتر : ريزپردازنده86 ¹Intel 8
intel 8088کامپيوتر : يک ريزپردازنده 16 بيتى ساخته شده توسط اينتل که در بسيارى از ريزکامپيوترها به کار برده شده است
intel 82385کامپيوتر : تراشه82385
intel corporationکامپيوتر : شرکت اينتل
intelکلمات مرتبط(intel):
intellctual rightقانون ـ فقه : حق معنوى
intellctualکلمات مرتبط(intellctual):
intellectiveهوشى ،عقلى
intellectual capitalبازرگانى : سرمايه فکرى
intellectual classبازرگانى : طبقه روشنگر
intellectual historyبازرگانى : تاريخ انديشه ها
intellectual unemploymentبازرگانى : بيکارى تحصيلکرده ها
intellectualismفلسفه عقليهروانشناسى : عقل گرايى
intellectualistکسکيه اهميت بسيار بقوه تعقل ميدهدو انرامطلقاسرچشمه دانش ميداند
intellectualityقوه عقلانى
intellectualizationتعقلروانشناسى : توجيه عقلى
intellectuallyخردمندانه ،معنا"،بطور عقلانى
intellgenceکلمات مرتبط(intellgence):
intelligencکلمات مرتبط(intelligenc):
intelligence (jf)علوم دريايى : اطلاع
intelligence annexپيوست اطلاعاتعلوم نظامى : پيوست اطلاعاتى
intelligence collectionجمع اورى اطلاعاتعلوم نظامى : طرح جمع اورى اطلاعات
intelligence cycleعلوم نظامى : مدار اطلاعاتى
intelligence dataعلوم نظامى : عناصر اطلاعات
intelligence departmentاداره اطلاعات ،اداره اى که وظيفه اش جمع اورى اطلاعات است
intelligence estimateبراورد اطلاعاتعلوم نظامى : براورد اطلاعاتى
intelligence journalدفتر روزنامه اطلاعاتعلوم نظامى : دفتر يادداشت اطلاعات
intelligence officeدفتر راهنمايى ،دفتر اطلاعات
intelligence processجريان پرورش اطلاعاتعلوم نظامى : پرورش اطلاعات
intelligence quotient (iq)روانشناسى : هوشبهر
intelligence serviceقسمت اطلاعاتعلوم نظامى : اداره اطلاعات
intelligence signalالکترونيک : پيام خبرى
intelligence summaryخلاصه اطلاعاتىعلوم نظامى : خلاصه وضعيت اطلاعاتى
intelligent languageکامپيوتر : زبان هوشمند
intelligent terminalکامپيوتر : ترمينال هوشمند
intelligentiaانديشمندانروانشناسى : روشنفکران
intelligentialهوشى ،عقلى ،عقلانى ،باهوش ،زيرک
intelligentlyهوشمندانه ،از روى هوش ،ازروى اگاهى و بصيرت
intelligentziaگروه روشن فکران و دانشمندان
intelligiblyبطور مفهوم ،واضحا،چنانکه بتوان دريافت ،بطور قابل درک
intemerateبى ناموس نشده ،دست نخورده ،پاک ،پالوده
intemperate zoneمنطقه غير معتدل يرد يا بسيار گرم
intemperatelyبطور نامعتدل ،ازروى افراط،با زياده روى ،تند
intempestive laughterخنده بيجا يا نا بهنگام
intempestiveنابهنگام ،بيموقع ،بيجا
intendancyنظارت ،مديريت ،حوزه مباشرت
intended investmentبازرگانى : سرمايه گذارى مورد انتظار
intended savingبازرگانى : پس انداز مورد انتظار
intended trackمسير پيش بينى شده هواپيماعلوم نظامى : مسير تعيين شده هواپيما
intendedنامزد
intendmentمعنى ،مفهوم
intendsکلمات مرتبط(intends):
intense blueابى سير
intenselyزياد،سخت ،قويا"
intensenessزيادى ،سختى ،شدت
intensifiedکلمات مرتبط(intensified):
intensifier electrodeالکترونيک : الکترد شتابده ثانوى
intensifierعلوم مهندسى : تشديدکننده
intensitometerعلوم مهندسى : شدت سنج
intensity amplifierعلوم مهندسى : تقويت کننده شدت روشنايى
intensity controlعلوم مهندسى : کنترل شدتالکترونيک : پيچ رنگ
intensity decreaseعلوم مهندسى : کاهش شدت
intensity distribution curveمنحنى پخش شدتعلوم مهندسى : منحنى پخش نور
intensity distributionعلوم مهندسى : پخش شدت
intensity electric fieldشيمى : شدت ميدان الکتريکى
intensity levelعلوم مهندسى : سطح روشنايى
intensity maximumحداکثر شدت ،پيشينه نورعلوم مهندسى : ماکسيمم نور
intensity of currentعلوم مهندسى : شدت جريان الکتريکىالکترونيک : شدت جريان
intensity of electric fieldعلوم مهندسى : شدت ميدان الکتريکى
intensity of gravityشدت با زيادى جاذبه ،گرانى يا جاذبه زياد
intensity of heatعلوم مهندسى : شدت گرما
intensity of illuminationعلوم مهندسى : شدت روشنايى
intensity of loadعلوم مهندسى : شدت بار
intensity of luminescenceعلوم مهندسى : شدت پرتوافکنى
intensity of magnetizationعلوم مهندسى : شدت مغناطيس کنندگىالکترونيک : شدت مغناطيس گرى
intensity of noiseعلوم مهندسى : شدت پارازيت
intensity of radiationعلوم مهندسى : شدت تشعشع
intensity of rain fallعمران : شدت بارندگى که باميليمتردرساعت مشخص ميشود
intensity of soundعلوم مهندسى : شدت صوتمعمارى : شدت صوت
intensity of the magnetic fieldعلوم مهندسى : شدت ميدان مغناطيسى
intensive agricultureبازرگانى : کشت عمقى
intensive bombardmentبمبارانى که بيک نقطه متمرکز يل متوجه باشد
intensive cultivationزراعت عمقىقانون ـ فقه : اضافه کردن مقدار توليد از طريق افزايش عامل کار يا سرمايه بدون اينکه سطح زير کشت زياد شود
intensive propertiesشيمى : خواص شدتى
intensivelyبه شدت ،زياد
intent on doing anythingسرگرم کرد،سخت مشغول کارى ،مصمم درکردن کارى
intention (jf)علوم دريايى : قصد
intention and consentقانون ـ فقه : قصد و رضا
intentional foalورزش : خطاى عمدى
intentional handballورزش : هند عمدى
intentional movementروانشناسى : حرکت عمدى
intentionalityروانشناسى : قصدمندى
intentionallyدانسته ،عمدا"،قصدا"قانون ـ فقه : قصدا"
intentionedکلمات مرتبط(intentioned):
intentionsکلمات مرتبط(intentions):
intentlyسرگرمانه ،جدا،با سعى و کوشش ،مشتاقانه ،با تصميم
intentnessجديت ،سعى ،سرگرمى ،توجه ،ملازمت
intentsکلمات مرتبط(intents):
inter nosدر ميان خودمان( باشد)
inter playاثر متقابلعمران : حرکت محدود
inter sectoral planningبازرگانى : برنامه ريزى بين بخشى
inter vivosدر ميان زنده ها
inter-electrode capacityالکترونيک : ظرفيت ميان الکتردها
interaction curveمعمارى : خم کنش متقابل
interactional pointsنقاط تلاقىعلوم نظامى : نقاط تماس
interactionalمتقابلروانشناسى : تعاملى
interactionsکلمات مرتبط(interactions):
interactive compilerکامپيوتر : همگردان فعل و انفعالى
interactive graphics systemکامپيوتر : سيستم گرافيکى محاوره اى
interactive graphicsنگاره سازى فعل و انفعالى ،گرافيک فعل و انفعالىکامپيوتر : گرافيک محاوره اى
interactive processingپردازش فعل و انفعالىکامپيوتر : پردازش محاوره اى
interactive programکامپيوتر : برنامه محاوره اى
interactive programmingکامپيوتر : برنامه سازى فعل و انفعالى
interactive queryکامپيوتر : پرس و جو محاوره اى
interactive systemکامپيوتر : سيستم فعل و انفعالى
interactive videodiskکامپيوتر : ويدئوديسک محاوره اى
interactiveمحاوره اى ،متقابلکامپيوتر : فعل و انفعالىروانشناسى : تعاملى
interagencyميانجى گرى ،وساطت
interagentميانجى ،واسطه
interamnianواقع در ميان دو رودخانه
interative algorithmکامپيوتر : الگوريتم تکرارى
interative processکامپيوتر : فرايند تکرارى
interativeکامپيوتر : تکرارى
interatomic spacingشيمى : فاصله بين اتمى
interatomicکلمات مرتبط(interatomic):
interaxalواقع در ميان دو کوه ،محور
interaxialواقع در ميان دو کوه ،محور
interaxillaryواقع در ميان بغل هاى برگها
interband recombinationعلوم مهندسى : ترکيب مجدد باند ميانى
interband telegraphyعلوم مهندسى : تلگراف باند ميانى
interband transitionعلوم مهندسى : انتقال باند - باند
interbandعلوم مهندسى : باند ميانى
interbeddedخوابيده در ميان چينه ها
interblendدر هم اميختن ،اميختن
interblock gapشکاف بين کنده اى ،فاصله ميان بلوکىکامپيوتر : شکاف ميان بلاکى
interblockکلمات مرتبط(interblock):
interbrainروانشناسى : مغز ميانين
intercage bondشيمى : پيوند بين قفسى
intercageکلمات مرتبط(intercage):
intercalated strataچينه هايى که ازروى بى ترتيبى در ميان چينه هاى ديگرقرارگرفته باشند
intercalatedکلمات مرتبط(intercalated):
intercalation compoundشيمى : ترکيب بين لايه اى
intercalationروانشناسى : واژه افزايى
intercardinal headingsعلوم هوايى : جهات فرعى
intercardinal pointsعلوم هوايى : جهات فرعىعلوم دريايى : جهات فرعى
intercardinalکلمات مرتبط(intercardinal):
intercarrier beatالکترونيک : زنه مخلوط
intercarrier buzzالکترونيک : وزوز مخلوط
intercarrier sound systemالکترونيک : کانال صوتى مخلوط
intercarrierکلمات مرتبط(intercarrier):
intercederوساطت کننده ،شفاعت کننده ،واسطه
intercensalواقع در ميان دو سرشمارى
intercept pointنقطه رهگيرىعلوم نظامى : نقطه پيش بينى شده براى اجراى رهگيرى هوايى
intercept receiverعلوم نظامى : دستگاه گيرنده مخصوص استراق سمع دستگاه استراق سمع راديويى
intercepting ditchنهر کوهى ،ابرو بالاى خاکبردارى ،جوى کوهىمعمارى : ابروى بالاى کند
intercepting searchکاوش براى رهگيرى هوايىعلوم نظامى : تجسس با رادار به منظور رهگيرى
interceptingکلمات مرتبط(intercepting):
interceptiveجدا سازنده ،حائل ،جلو گيرى کننده
interceptor controllerافسر مسئول پست استراق سمععلوم نظامى : پست کنترل و رهگيرى با هواپيماهاى رهگير
interceptorهواپيماى رهگير،حائل ،جداسازندهزيست شناسى : جداسازعلوم نظامى : هواپيماى رهگيرى کننده استراق سمع کننده
intercessionalشفاعتى
intercessorialشفاعت اميز،شفاعتى ،وساطتى
intercessoryشفاعت اميز،شفاعتى ،وساطتى
interchange circuitعلوم مهندسى : مدار تعويض
interchange currentعلوم مهندسى : جريان متعادل کننده
interchange diffusionعلوم مهندسى : نفوذ تعويضى
interchange energyعلوم مهندسى : تبديل کردن انرژى
interchange of energyعلوم مهندسى : تبادل انرژى
interchange of heatعلوم مهندسى : تبادل حرارت
interchangeabilityقابليت تبادلعلوم مهندسى : قابليت تعويض
interchangeable bearing shellsعمران : پوسته قابل تعويض ياطاقان
interchangeablyبطور قابل معاوضه ،بطور تبادل پذير،چنانکه بتوان بحاى يکديگربکاربرد
interchartدر داخل نقشهعلوم نظامى : در روى نقشه
intercililaryواقع در ميان ابروها
intercipientراه بند،جلو گير
intercludeبستن ،بند اوردن ،قطع کردن
intercoastalرفت و امد داخل مملکتىعلوم نظامى : درون ساحلى درون مرزى
intercolonialمعمول در ميان مستعمرات
intercolumnarواقع در ميان دو ستون
intercommandبين يکان ،بين قسمتعلوم نظامى : داخل قسمت داخل يکان
intercommonحق مشترک( درزمين يکديگر )داشتن ،گفتگوکردن ،اميزش کردن ،باهم شرکت کردن
intercommunityاشتراک ،جمع المالى
interconnected starالکترونيک : اتصال زيگزاگى
interconnectedکلمات مرتبط(interconnected):
interconnection of diagramعلوم مهندسى : نمودار اتصال
interconnection schemeعلوم مهندسى : نقشه ى اتصال
interconnection wiringعلوم مهندسى : سيم کشى
interconnetionکامپيوتر : اتصال
interconversionعلوم مهندسى : تبديلشيمى : تبديل متقاطع
interconvertibleقابل تبديل
intercorrelationهمبستگى متقابلروانشناسى : همبستگى بين چند متغيربازرگانى : وابستگى درونى
intercrystalline corrosionعلوم هوايى : خوردگى کريستالى
intercrystallineکلمات مرتبط(intercrystalline):
intercurreaceدر ميان امدن ،مداخله وقوع درميان ورود يک ناخوشى در ناخوشى ديگر
intercylinder bafflesعلوم هوايى : تيغه هاى بين سيلندرها
intercylinderکلمات مرتبط(intercylinder):
interdental consonantحرف مصمتى که با گذاردن زبان در ميان دندانهاى بالا و پايين تلفظ ميشود
interdental spaceفاصله ميان دو دندان
interdentalisکلمات مرتبط(interdentalis):
interdictiveباز دارنده ،نهى کننده
interdictoryمتضمن نهى
interdigitalواقع در ميان انگشتان ،بين انگشتى
interefernce factorعلوم مهندسى : ضريب پارازيت
interefernceکلمات مرتبط(interefernce):
interelectrodeکلمات مرتبط(interelectrode):
interesde motiveانگيزه غرض الود،غرض
interesdeکلمات مرتبط(interesde):
interest blankروانشناسى : برگ رغبت سنج
interest for delayبازرگانى : بهره ديرکرد
interest groupsبازرگانى : گروههاى ذينفع
interest inventoryروانشناسى : پرسشنامه رغبت سنج
interest on interestربح مرکبقانون ـ فقه : ربح در ربح
interest profitبازرگانى : عايدى حاصل از بهره
interest rate per annumبازرگانى : نرخ بهره سالانه
interest rateقانون ـ فقه : نرخ بهرهبازرگانى : نرخ بهره
interest-free-loanقانون ـ فقه : وام بدون بهره
interested partiesاشخاص ذى نفع يا علاقه مند
interestedذينفع ،علاقه مند،مايل ،مجذوب ،غرض الودقانون ـ فقه : شخص ذينفع
interestedlyبا دلبستگى ،از روى علاقمندى
interestednessدلبستگى ،علاقه مندى ،ذى نفعى ،مجذوبيت ،ميل ،غرض
interesting conditionابستنى ،حمل ،حاملگى
interestingدلچسب ،بامزه ،جالب توجه
interestinglyبطور جالب توجه ،بطور قابل توجه
interestsکلمات مرتبط(interests):
interface cardکامپيوتر : کارت رابط
interfaceفاصل ،ميانجى ،وصل کردن از طريق رابط،سطح مشترک ،وجه مشترککامپيوتر : واسطمعمارى : سطح مشترکشيمى : ميانجىعلوم نظامى : دفتر مشترک قسمتها
interfacial forceشيمى : کشش سطحى
interfacial tensionشيمى : کشش سطحى
interfacialواقع در ميان دورو،دورويه ،بين وجهين
interfacical polymerizationشيمى : بسپارش در سطح مشترک
interfacicalکلمات مرتبط(interfacical):
interfenestrationفاصله ميان روزنه ها يا پنجره هاى عمارت ،پهناى حرزميان دو روزنه
interference areaعلوم مهندسى : ناحيه ى تداخل امواج
interference characteristicعلوم مهندسى : مشخصه انترفرنس
interference currentعلوم مهندسى : جريان مزاحم
interference dragعلوم هوايى : پساى داخلى
interference eliminatorالکترونيک : صافى تداخل
interference fieldميدان مزاحمعلوم مهندسى : ميدان انترفرنس
interference filterعلوم مهندسى : صافى پارازيتالکترونيک : صافى تداخلشيمى : صافى تداخل
interference generatorعلوم مهندسى : مولد پارازيت
interference inverterعلوم مهندسى : ديود پارازيت گير
interference levelعلوم مهندسى : سطح پارازيت
interference limiterعلوم مهندسى : محدودکننده پارازيت
interference meterعلوم مهندسى : ولتمتر انترفرنس
interference micriscopeعلوم مهندسى : ميکروسکوپ انترفرنس
interference powerعلوم مهندسى : توان پارازيت
interference vcoltageعلوم مهندسى : ولتاژ پارازيت
interference voltage meterعلوم مهندسى : ولتمتر پارازيت
interference waveموج مزاحمعلوم مهندسى : موج انترفرنس
interference zoneعلوم مهندسى : ناحيه ى تداخل امواج
interferingقانون ـ فقه : مزاحم
interfernceکلمات مرتبط(interfernce):
interferometerتداخل سنجنجوم : انترفرومترعلوم هوايى : تداخل سنج
interflowزيست شناسى : جريان اب درونى
interfluentدر هم جارى( شونده) ،بدون اصطکاک در هم اميزنده
interfluousدر هم جارى( شونده ) درهم اميزنده
interfluveمعمارى : مياناب
interfluvesزيست شناسى : ميان دو رود
interfrenceکلمات مرتبط(interfrence):
interfrometerشيمى : تداخل سنج
interfrometryشيمى : تداخل سنجى
intergrationکلمات مرتبط(intergration):
intergratorکلمات مرتبط(intergrator):
intergroupروانشناسى : ميان گروهى
interhalogen compoundsشيمى : ترکيبات بين هالوژنى
interhalogenکلمات مرتبط(interhalogen):
interim certificatesسند قرضه موقتىبازرگانى : گواهى موقت
interim dividendسود سهام موقتى ،سود موقتى سهام
interim financingپرداخت موقتعلوم نظامى : پرداخت اقساط به طور کوتاه مدت پرداخت بينابين
interim injunctionبازرگانى : حکم توقيف موقت
interim overhaulعلوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى
interim planبازرگانى : برنامه هاى موقت
interim reportروانشناسى : گزارش پيشرفت کار
interindividualروانشناسى : ميان فردى
interindustry analysisبازرگانى : تحليل بين الصنايع
interindustryکلمات مرتبط(interindustry):
interionic attractionشيمى : جاذبه بين يونى
interionicکلمات مرتبط(interionic):
interior affairsکارهاى درونى ،امور داخلى
interior architectureمعمارى : معمارى داخلى
interior ballisticsعلوم نظامى : باليستيک داخلى
interior guardعلوم نظامى : نگهبان داخلى
interior heaterعلوم مهندسى : بخارى اتومبيل
interior planetسياره اى که مدارش در درون مدار زمين است
interior spanعمران : دهانه داخلى
interior wallمعمارى : ديوار داخلى
interior wiringالکترونيک : سيمکشى داخل
interiorityدرونى بودن
interiorlyاز درون ،از داخل ،باطنا
interjacencyميان بودن ،وقوع در ميان
interjacentدر ميان واقع شونده ،ميانى ،در ميان افتاده
interjectionallyبطور معترضه ،بصورت حرف ندايا صوت
interjectoryدر ميان اورده ،در ميان انداخته ،معترضه ،صوت دار
interknitبهم پيچيدن ،در هم مشبک کردن
interlaced scanکامپيوتر : پوييدن درهم بافته
interlaced scannigالکترونيک : تقطيع بهم بافته
interlacedبهم پيچيده ،درهم بافته ،مشبک ،پرگارجاى پرگار
interlacementبهم پيچيدگى ،درهم بافتگى ،تقاطع
interlacing archesطاقهاى متقاطع ،طاقهايى که نقشه ساختمانى انهابه پرگارهاى متقاطع ميماند
interlacingالکترونيک : تقطيع بهم بافته
interlapچگونگى چند چيز که نيمه نيمه روى هم قرار ميگيرند
interlayدر ميان گذاردن
interleafبرگ سفيد که لاى برگهاى کتابى بگذارند،برگ زيادى
interleave factorکامپيوتر : عامل جاگذارى
interleave memoryکامپيوتر : حافظه جاگذارى
interleavingبرگ برگ سازىکامپيوتر : برگ برگ کردنالکترونيک : پخش لفافى
interlinationالحاقات بين سطورقانون ـ فقه : نوشتن بين سطور
interliningاستر لفافى ،استرتو
interlocateدر ميان گذاردن
interlock (to)در هم انداختنمعمارى : در هم گير کردن
interlockedکلمات مرتبط(interlocked):
interlocking directorateمديريت واحدقانون ـ فقه : حالتى که شخص واحد رياست چندين کمپانى رقيب را داشته باشد
interlocking pipeعمران : لوله هم بند
interlocking tileاجر سفال روى شيروانى ،(با لبه براى قفل و بست)
interlockingکلمات مرتبط(interlocking):
interlocutory decreeقرار اعدادىقانون ـ فقه : حکم شفاهى
interlocutoryگفتگويى ،مذاکره اى ،موقتى ،غير قطعى ،تمهيدى
interlocutressزنى که طرف گفتگو باشد،هم سخن ،طرف گفتگو
interlook dormant periodزمان توقف دستگاه رادار،مدت زمان توقف کارعلوم نظامى : تجسس رادار
interlookکلمات مرتبط(interlook):
interloperکسيکه در کار ديگران مداخله ميکندوايشان را ازسودبردن بازمى دارد
interlucentميان تاب ،درميان درخشنده
intermaediateکلمات مرتبط(intermaediate):
intermaxillaryواقع در ميان ارواره ها
intermedialوساطت کننده ،ميانه ،متوسط،وساطت اميز،ميانجى گرى کننده
intermediate amplifierعلوم مهندسى : تقويت کننده ميانى
intermediate annealعلوم مهندسى : التهاب ميانى
intermediate aperiodic circuitعلوم مهندسى : مدار ميانى اپريوديک
intermediate approachعلوم نظامى : مسير تقرب فرعى
intermediate areaمنطقه واسطه ديدبانى رادارعلوم نظامى : منطقه اى به عمق 2 تا ¹ 1هزار متر در جلوى لشگر
intermediate bandعلوم مهندسى : باند ميانى
intermediate complexشيمى : کمپلکس واسطه
intermediate compoundشيمى : ترکيب واسطه
intermediate contactکنتاکت ميانىعلوم مهندسى : کنتاکت واسطه
intermediate contingencyعلوم هوايى : قدرت موتور توربوشفت پايين تر از سطح اضطرارى که معمولا براى مدت ¹ 3دقيقه مجاز ميباشد
intermediate contourعلوم نظامى : ميزان منحنى واسطه
intermediate contrastعلوم مهندسى : تغاير متوسط
intermediate couplingعلوم مهندسى : پيوست واسطه
intermediate distribution frameعلوم مهندسى : مقسم ميانى
intermediate exchangeعلوم مهندسى : مرکز،واسطه
intermediate fieldميدان ميانىعلوم مهندسى : ميدان واسطه
intermediate frequency amplificationعلوم مهندسى : تقويت فرکانس ميانى
intermediate frequency amplifierعلوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس ميانىالکترونيک : فزونساز بسامد واسطه
intermediate frequency band filterعلوم مهندسى : صافى باند فرکانس ميانى
intermediate frequency breakdownعلوم مهندسى : شکست فرکانس ميانى
intermediate frequency sectionعلوم مهندسى : مقطع فرکانس ميانى
intermediate frequency sensitivityعلوم مهندسى : حساسيت فرکانس ميانى
intermediate frequency stageعلوم مهندسى : طبقه ى فرکانس ميانى
intermediate frequency tank circuitمدار تانک( اند)علوم مهندسى : مدار تانک
intermediate frequency transformerعلوم مهندسى : مبدل فرکانس ميانىالکترونيک : مبدل بسامد واسطه
intermediate frequencyعلوم مهندسى : فرکانس ميانىعلوم هوايى : فرکانس ميانه
intermediate fuseعلوم مهندسى : فيوز ميانى
intermediate goodsبازرگانى : کالاهاى واسطه اى
intermediate gridشبکه کمکىعلوم مهندسى : شبکه واسطه
intermediate high-voltage lineعلوم مهندسى : خط فشار متوسط
intermediate hurdleورزش : مانع متوسط
intermediate hurdlerورزش : دونده دو ¹¹ 4متر با مانع
intermediate hurdlesورزش : مسابقه دو ¹¹ 4متر با مانع
intermediate imageعلوم مهندسى : تصوير ميانى
intermediate lampholderالکترونيک : سر پيچ متوسط
intermediate layerلايه ميانىعلوم مهندسى : قشر واسطه
intermediate linkعلوم دريايى : حلقه ميانى
intermediate objectiveعلوم نظامى : هدف واسطه
intermediate officeعلوم مهندسى : مرکز ميانى
intermediate oscillationعلوم مهندسى : نوسان ميانى
intermediate phaseعلوم مهندسى : فاز ميانى
intermediate plateعلوم مهندسى : صفحه ميانى
intermediate pointsعلوم دريايى : جهات ميانى
intermediate power transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور با قدرت متوسط
intermediate pressureعلوم هوايى : فشار متوسط
intermediate productمحصول واسطهمعمارى : محصول نيم ساختهشيمى : فراورده واسطه
intermediate range ballistic missileعلوم هوايى : موشک بالستيک ميان برد
intermediate reactionشيمى : واکنش واسطه
intermediate repeaterعلوم مهندسى : تقويت کننده ميانى
intermediate roll standعلوم مهندسى : مقام نورد ميانى
intermediate scaleنقشه مقياس متوسط،(از ¹¹¹¹¹ 1/2تا ¹¹¹¹¹)1/5
intermediate sightعمران : توسط ديد عقب و جلو يک نقطه در نقشه بردارى
intermediate stockموجودى کالاهاى درحال ساختبازرگانى : کالاهاى نيمه تمام
intermediate storageکامپيوتر : انباره واسط
intermediate structureعلوم مهندسى : ساختمان داخلى
intermediate switchعلوم مهندسى : کليد صليبى
intermediate temperatureدرجه حرارت متوسطعلوم مهندسى : درجه حرارت ميانى
intermediate terminalعلوم مهندسى : ترمينال ميانى
intermediate transformerعلوم مهندسى : مبدل يا ترانسفورماتور ميانى
intermediate transmitterفرستنده واسطهعلوم مهندسى : فرستنده ميانى
intermediate type submarine cableعلوم مهندسى : کابل ساحلى
intermediate worldقانون ـ فقه : عالم برزخ
intermediate zoneعلوم مهندسى : ناحيه ى ميانى
intermediate-rangeعلوم هوايى : ميان برد
intermediatelyبطور ميانه ،بطور متوسط
intermediatorميانجى ،واسطه ،مصلح
intermediatoryواسطه اى ،اصلاحى ،مصلحانه
intermediumميانه گير،ميانجى ،واسطه
interment flagپرچم احترام شهدا( پرچم ملى که با ان جسد شهدا را مى پوشانند)علوم نظامى : پرچم احترام شهدا
intermetallic compoundsشيمى : ترکيبات بين فلزى
intermetallicکلمات مرتبط(intermetallic):
intermigrationمهاجرت ازدوسو
interminablenessپايان ناپذيرى ،درازى زياد
interminablyبطور پايان ناپذير،چنانکه تمام نشود،بطور بسيار دراز
interminateبى پايان
intermissiveباخوردار،متناوب
intermittent errorخطاى غيردائمىکامپيوتر : خطاى متناوب
intermittent feverتب نوبه
intermittent ratingالکترونيک : کار اسمى متناوب
intermittent receptionالکترونيک : موجگيرى متناوب
intermittent reinforcementروانشناسى : تقويت ناپياپى
intermittentlyبطور متناوب ،بنوبت
intermixingمعمارى : در هم اميختن
intermodal transportبازرگانى : حمل با چند نوع وسيله نقليه ،حمل با چند نوغ وسيله نقليه
intermodalکلمات مرتبط(intermodal):
intermolecular attractionشيمى : جاذبه بين مولکولى
intermolecular attractive forceشيمى : نيروى جاذبه بين مولکولى
intermolecular hydrogen bondشيمى : پيوند هيدروژنى بين مولکولى
intermolecular reactionشيمى : واکنش بين مولکولى
intermolecular rearrangementشيمى : نوارايى بين مولکولى
intermontaneواقع در ميان دو کوه ،ميان کوه
intermundaneواقع در ميان دو جهان ،بين العالمين
intermuralواقع در ميان ديوارها،ميان ديوارى
internal inhibitionروانشناسى : بازدارى درونى
internal angleعلوم مهندسى : زاويه ى داخلى
internal armatureالکترونيک : ارميچر داخلى
internal attackتک داخلى يا تک از داخل( تکى که بوسيله نيروهاى شورشى داخلى انجام مى شود)علوم نظامى : تک داخلى يا تک از داخل
internal base resistanceعلوم مهندسى : مقاومت داخلى بيس
internal batteryعلوم مهندسى : مقاومت داخلى باطرى
internal bofflesعلوم هوايى : تيغه هاى داخلى
internal brakeعلوم مهندسى : ترمز داخلى
internal busگذرگاه داخلىکامپيوتر : مسير داخلى
internal capacitanceظرفيت الکترودهاعلوم مهندسى : ظرفيت سيم پيچى
internal characteristicعلوم مهندسى : منحنى مشخصه داخلى
internal circuitمدار داخلىعلوم مهندسى : حلقه داخلىالکترونيک : مدار داخلى
internal clockکامپيوتر : ساعت داخلى
internal combustion engineموتور احتراق داخلىعلوم مهندسى : موتور درونسوزعمران : موتور احتراقى داخلىزيست شناسى : موتور درون سوز
internal combustion turbineعلوم مهندسى : توربين گازى
internal combustionاحتراق داخلىعلوم مهندسى : درونسوز
internal commandکامپيوتر : فرمان درونى
internal commerceقانون ـ فقه : تجارت داخلى
internal conductanceاندوکتانس داخلىعلوم مهندسى : اندوکتيويته ى داخلى
internal conductorسيم داخلىعلوم مهندسى : سيم هادى
internal connectionعلوم مهندسى : اتصال داخلى
internal consistency coefficientروانشناسى : ضريب همسانى درونى
internal consistencyهماهنگى درونىبازرگانى : سازگارى داخلى
internal consumptionعلوم مهندسى : مصرف داخلى
internal conversion coefficientعلوم مهندسى : ضريب تبديل داخلى
internal conversionتبديل درونىعلوم مهندسى : تبديل باطنى
internal crackعلوم مهندسى : ترک داخلى
internal currentعلوم مهندسى : جريان داخلى
internal cycle timeکامپيوتر : زمان چرخه داخلى
internal dampingعلوم مهندسى : ميرايى داخلى
internal data representationکامپيوتر : نمايش داده هاى داخلى
internal defenseدفاع داخلى ،پدافند داخلىعلوم نظامى : پايدارى داخلى
internal developmentرشد داخلىعلوم نظامى : توسعه داخلى
internal dischargeعلوم مهندسى : تخليه جزيى داخلىالکترونيک : تخليه داخلى
internal diseconomiesزيانهاى داخلىبازرگانى : عدم صرفه جوئيهاى داخلى
internal doorمعمارى : در داخلى
internal drainageمعمارى : ابريز بسته
internal earروانشناسى : گوش داخلى
internal economiesبازرگانى : صرفه جوئيهاى داخلى
internal efficiencyعلوم هوايى : راندمان داخلى
internal electerical potentialعلوم مهندسى : پتانسيل الکتريکى داخلى
internal electrodeعلوم مهندسى : الکترود داخلى
internal electrolysisعلوم مهندسى : الکتروليز داخلى
internal emitter pointعلوم مهندسى : نقطه اميتر داخلى
internal energyانرژى درونىعلوم مهندسى : انرژى داخلىمعمارى : انرژى داخلىورزش : انرژى داخلى
internal erosionعمران : فرسايش داخلى
internal evidenceمدارک يا گواهى که از درون چيزى بدست ميايد،مدارک يا گواه درونى
internal firebox boilerمعمارى : ديگ درونسوز
internal fontکامپيوتر : فونت درونى
internal forceنيروى درونىعلوم مهندسى : نيروى داخلىمعمارى : نيروى داخلىورزش : نيروى داخلى
internal frictionچسبندگى ،وشکسانى ،اصطکاک درونى ،سايش درونى ،مالش درونى ،سايش داخلىعلوم مهندسى : اصطکاک داخلىمعمارى : اصطکاک داخلىشيمى : گرانروىزيست شناسى : ويسکوزيته
internal furnaceکوره داخلى ،کوره درونىعلوم مهندسى : بوته درونى اشتعال درونى
internal gear pumpعلوم مهندسى : پمپ دوار با رتور دندانه دار داخلى
internal hard diskکامپيوتر : ديسک سخت درونى
internal heatingگرمايش داخلىعلوم مهندسى : گرمايش خودى
internal impedance dropعلوم مهندسى : افت ولتاژ داخلى
internal impedanceمقاومت داخلىعلوم مهندسى : امپدانس داخلى
internal installationعلوم مهندسى : سيم کشى داخلى
internal insulationعلوم مهندسى : ايزولاسيون داخلى
internal lead-timeبازرگانى : زمان انجام سفارشهاى داخلى
internal lossعلوم مهندسى : تلف داخلى
internal magnetic focus tubeعلوم مهندسى : لامث اشعه کاتديک با سيستم فوکوس مغناطيسى
internal memoryعلوم مهندسى : حافظه داخلىکامپيوتر : حافظه داخلى
internal modemمدم داخلىکامپيوتر : تلفيق و تفکيک کننده درونى
internal modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون داخلى
internal ophthalmiaاماس درونى تخم چشم ،ورم غائرمقله
internal phaseشيمى : فاز درونى
internal photoelectric effectعلوم مهندسى : اثر فتوالکتريکى داخلى
internal poleعلوم مهندسى : قطب داخلى
internal power supplyعلوم مهندسى : منبع تغذيه داخلى
internal powerعلوم مهندسى : مصرف داخلىعلوم هوايى : توانى که داخل هواپيما توليد ميشود
internal pressureمعمارى : فشار درونى
internal programmeعلوم مهندسى : برنامه داخلى
internal rate of returnبازرگانى : نرخ بازده داخلى
internal reflectionعلوم مهندسى : انعکاس درونى
internal reflectorعلوم مهندسى : رفلکتور داخلى
internal reportکامپيوتر : گزارش داخلى
internal resistanceعلوم مهندسى : مقاومت داخلىالکترونيک : مقدار مقاومت داخلى
internal resisting momentمعمارى : لنگر مقاوم درونى
internal revenueبازرگانى : درامد داخلى
internal rulingقانون ـ فقه : نظامنامه داخلى
internal saphenous veinسياهرگ ياوريد صافن
internal securityتامين داخلى ،امنيت داخلىقانون ـ فقه : امنيت داخلىعلوم نظامى : عمليات ضد شورشى
internal shieldغلاف داخلى ،زره درونىعلوم مهندسى : زره داخلى
internal short circuitالکترونيک : کوتهمدارى داخلى
internal sortجور کردن داخلى ،مرتب کردن درونىکامپيوتر : مرتب سازى داخلى
internal storageحافظه داخلىعلوم مهندسى : حافظه ى داخلىکامپيوتر : انباره داخلى
internal stored programکامپيوتر : برنامه ذخيره شده به صورت داخلى
internal stressعلوم مهندسى : تنش داخلى
internal structureساختار داخلىعلوم مهندسى : ساختمان داخلى سازه داخلى
internal superchargerعلوم هوايى : سوپرشارژر داخلى
internal telecommunications unionsکامپيوتر : يک دفتر نمايندگى با 651 عضو متخصص از ملل متحد که مسئول هم اهنگى بين المللى مسائل مربوط به ارتباطات دوربرد مى باشد
internal telephone installationعلوم مهندسى : سيم کشى تلفن داخلى
internal temperature riseعلوم مهندسى : افزايش درجه حرارت داخلى
internal temperatureعلوم مهندسى : درجه حرارت داخلىمعمارى : دماى درونى
internal thermal resistanceعلوم مهندسى : مقاومت حرارتى داخلى
internal timerکامپيوتر : زمان سنج داخلى
internal torqueورزش : گشتاور نيروى درونى
internal tradeبازرگانى داخلىبازرگانى : تجارت داخلى
internal transactionsبازرگانى : معاملات داخلى
internal transmission factorعلوم مهندسى : ضريب انتقال داخلى
internal transmittanceعلوم مهندسى : ضريب انتقال
internal vibratorمعمارى : لرزاننده درونى
internal voltage dropعلوم مهندسى : افت ولتاژ داخلى
internal voltageولتاژ داخلىعلوم مهندسى : نيروى الکتروموتورى
internal window sillمعمارى : کف پنجره داخلى
internal wiringعلوم مهندسى : سيم کشى داخلى
internal workمعمارى : کار درونى
internal wrenching boltعلوم هوايى : پيچ فولادى بسيار مقاومى که سر ان داراى فرورفتگى شش گوشى براى جا گرفتن اچارالن ميباشد
internal-bound block (i b block)علوم دريايى : قرقره مغز فلز
internalityدرونى بودن ،داخلى بودن
internalization of costs (benefits)داخلى کردن هزينه ها( فوايد)بازرگانى : داخلى کردن هزينه ها
internalize (to)درونى کردنبازرگانى : داخلى کردن
internally blown flapعلوم هوايى : فلپ بزرگى که جريان اصلى گازها به ان برخورد ميکند
internallyاز درون ،از تو،ذاتا"،باطنا"
international actsاسناد بين المللىقانون ـ فقه : مستندات بين المللى
international air transport associationبازرگانى : اتحاديه بين المللى حمل و نقل هوايى
international atomic energy agencyقانون ـ فقه : اژانس بين المللى انرژى اتمى
international balance of paymentsبازرگانى : تراز پرداختهاى بين المللى
international bill of the right of manقانون ـ فقه : اعلاميه جهانى حقوق بشر
international business machineکامپيوتر : IBM corporation
international callمکالمه بين المللىعلوم مهندسى : سيستم واحدهاى الکتريکى بين المللى
international chamber of commerce (icc)بازرگانى : اتاق بازرگانى بين المللى
international classification ofDiseases )ICD(روانشناسى : طبقه بندى بين المللى بيماريها
international comityقانون ـ فقه : نزاکت بين المللى
international commercial terms (incotermاينکوترمزبازرگانى : قرارداد هاى تجارت بين الملل که بوسيله اتاق بازرگانى بين الملل تهيه شده است
international coulombالکترونيک : کولن جهانى
international councilfor computers in educationکامپيوتر : شوراى بين المللى کامپيوتر در اموزش
international court of justiceديوان دادگسترى بين المللىقانون ـ فقه : رکن قضايى سازمان ملل متحد که وظيفه اش رسيدگى به دعاوى مطروحه دول عضو عليه يکديگر است
international courtقانون ـ فقه : دادگاه بين المللى
international criminal lawقانون ـ فقه : حقوق جزاى بين الملل
international customقانون ـ فقه : عرف بين المللى
international date lineخط تقسيم نيروهاى بين المللىعلوم نظامى : خط موافقتنامه بين المللىعلوم دريايى : خط بين المللى تغيير تاريخ
international demonstration effectبازرگانى : اثر نمايشى بين المللى
international development associationمجمع بين المللى توسعهقانون ـ فقه : مجمعى است وابسته به بانک جهانى که به منظور کمک به کشورهاى توسعه نيافته ايجاد شده است
international division of laborبازرگانى : تقسيم کار بين المللى
international dualismبازرگانى : دوگانگى بين المللى
international economic relationsبازرگانى : روابط اقتصادى بين المللى
international economicsبازرگانى : اقتصاد بين الملل
international equilibriumبازرگانى : تعادل بين المللى
international etiquetteقانون ـ فقه : نزاکت بين المللى
international exchangeعلوم مهندسى : مرکز تلفن بين المللى
international federationfor information processingکامپيوتر : فدراسيون بين المللى پردازش اطلاعات
international finance corporation (ifc)شرکت مالى بين المللىقانون ـ فقه : شرکت تاسيس شده به وسيله بانک جهانى که هدفش تشويق و ترويج موسسات توليدى بخش خصوصى در کشورهاى توسعه نيافته است
international financeبازرگانى : ماليه بين الملل
international gold standardبازرگانى : پايه طلاى بين المللى
international investmentبازرگانى : سرمايه گذارى بين المللى
international labour organization (ilo)سازمان بين المللى کارقانون ـ فقه : سازمانى که در جوار جامعه ملل تاسيس شد و در سال 1946 به سازمان ملل پيوست و هدف ان بهبود بخشيدن به شرايط کار از جنبه ها مختلف و حمايت از کارگران و منافع ايشان مى باشد
international law of the seaقانون ـ فقه : حقوق بين الملل درياها
international lineخط بين المللىعلوم مهندسى : خط خارجى
international liquidityبازرگانى : نقدينگى بين المللى
international loansاستقراض بين المللىبازرگانى : بدهيهاى بين المللى
international masterورزش : استاد بين المللى شطرنج
international meetingقانون ـ فقه : مجمع بين المللى
international migrationبازرگانى : مهاجرت بين المللى
international monetary fundقانون ـ فقه : صندوق بين المللى پولبازرگانى : صندوق بين المللى پول
international monetary reservesبازرگانى : ذخائر پولى بين المللى
international morse codeمورس جهانىالکترونيک : مورس اروپايى
international organisation for standardبازرگانى : موسسه بين المللى استاندارد
international peace forceعلوم نظامى : نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل
international practiceرويه بين المللى ،عرف بين المللى روش جارى بين المللىقانون ـ فقه : طريقه معمول به بين المللى
international refugee organizationقانون ـ فقه : سازمان بين المللى اوارگان
international reservesذخائر بين المللىبازرگانى : اندوخته هاى بين المللى
international standard atmosphereعلوم هوايى : اتمسفر استاندارد بين المللى
international standards organizationکامپيوتر : سازمان استانداردهاى بين المللى
international switching centerعلوم مهندسى : مرکز سوئيچينگ بين المللى
international system of unitsشيمى : دستگاه بين المللى احادعلوم هوايى : سيستم مترک
international table calorieشيمى : کالرى
international telephone circuitعلوم مهندسى : خط تلفنى بين المللى
international tradeبازرگانى : تجارت بين المللى ،تجارت بين الملل
international treatiesقانون ـ فقه : عهود بين المللى
international unionقانون ـ فقه : اتحاديه بين المللىبازرگانى : اتحاديه هاى بين المللى
international unitsالکترونيک : واحدهاى جهانى برق
internationalistجهان گرابازرگانى : انترناسيوناليست
internationallyاز لحاظ بين المللى ،در ميان همه ملتها
interneکارورز،پزشک ،يا جراحى که در بيمارستان اقامت دارد
internedپناهنده جنگىعلوم نظامى : رانده شده از کشور ديگر
interneeپناهنده ،سوقىعلوم نظامى : فرارى از خطوط دشمن افراد وارد شده به منطقه
internettingعلوم نظامى : شبکه بندى داخلى
internment campبازداشتگاه غير نظاميانعلوم نظامى : اردوگاه پناهندگان
internuclear distanceشيمى : فاصله بين هسته اى
internuclearکلمات مرتبط(internuclear):
internuncial neuronروانشناسى : نورون رابط
internuncialرابط
internuncioدر باب عالى عثمانى ،رابط،پيک ،کفيل سفارت پاپ
internunicoنماينده پاپ ،فرستاده پاپقانون ـ فقه : قائم مقام نماينده پاپ
interoceanicولقع در ميان اقيانوس
interoceptorگيرنده احشايىروانشناسى : گيرنده درونى
interocular distanceعلوم نظامى : فاصله بين عدسيهاى يک وسيله ديدبانى يا بين دو چشم
interocularکلمات مرتبط(interocular):
interogation markنشان پرسش
interogationکلمات مرتبط(interogation):
interoperabilityعلوم نظامى : قابليت همکارى با قسمتها يا يکانهاى ديگر قابليت تعميم کار يک يکان
interosculateبهم خوردن ،بهم پيوستن ،بهم اميختن ،صفات مشترک داشتن
interosculationبهم پيوستگى ،همانندى با صفات مشترک
interpageدر روى صفحه هاى ميانى چاپ کردن يا نوشتن
interpellantاستيضاح کننده
interpellatorاستيضاح کننده
interpersonal conflictروانشناسى : تعارض ميان فردى
interpersonalروانشناسى : ميان فردى
interpertقانون ـ فقه : تفسير کردن
interpertation of a treatyقانون ـ فقه : تفسير معاهده
interpertation of lawsقانون ـ فقه : تفسير قوانين
interpertationتفسيرقانون ـ فقه : تاويل
interphase reactorعلوم مهندسى : پيچک متعادل کننده
interphase transformer lossعلوم مهندسى : تلفات پيچک صنعتى
interphase transformerعلوم مهندسى : پيچک مکنده
interphaseعلوم مهندسى : فاز ميانى
interphone systemعلوم مهندسى : سيستم تلفنى
interphoneمخابرات داخلىعلوم نظامى : سيستم تلفن يا مکالمه داخلى يک جنگ افزار
interplanar crystal spacingشيمى : فاصله بين صفحه اى
interplanar spacingشيمى : فاصله بين صفحه اى
interplanarکلمات مرتبط(interplanar):
interplane strutعلوم هوايى : پايه هايى که دو بال هواپيماهاى دوباله را به هم متصل ميکند
interplaneکلمات مرتبط(interplane):
interplanetary spacesفضاهاى ميان سيارگان
interpleadپيش از اقامه دعوا بر کسى با هم دعواى حقوقى را خاتمه دادن
interpleaderمحاکمه اى که بموجب ان دو کس ناگزير ميشونداز اينکه.... خاتمه دهند
interpolarواقع در ميان دو قطب پيل الکتريکى
interpolatedکلمات مرتبط(interpolated):
interpolatorکسيکه عبارات قلب در کتابى مى افزايد
interpole motorعلوم مهندسى : موتور با قطب کمکى
interpoleعلوم مهندسى : قطب کمکىالکترونيک : قطب کمکى
interpolesعلوم هوايى : قطبهاى کمکى
interpolymerشيمى : همبسپار حقيقى
interposalمداخله
interposinglyازراه مداخله ،مداخله کنان ،بطور معترضه
interpretabilityقابليت تفسيرعلوم نظامى : قابليت توجيه
interpretableتفسير کردنى ،قابل تفسير،تفسير بردار،تعبير کردنى ،تعبير پذير
interpretation of a dreamتعبير خواب
interpretershipمترجمى حضورى
interpretive therapyروانشناسى : درمان تفسيرى
interprovincialواقع در ميان ولايات يا شهرستانها
interquartile rangeروانشناسى : دامنه ميان چالاکى
interquartileکلمات مرتبط(interquartile):
interrator reliabilityروانشناسى : پايايى ارزيابها
interratorکلمات مرتبط(interrator):
interrecord gapشکاف بين مدارک ،شکاف ميان رکوردىکامپيوتر : شکاف بين رکورد
interrecordکلمات مرتبط(interrecord):
interrelatedوابسته بهم ،داراى مناسبات مشترک
interrelationرابطه متقابل ،مناسبات مشترکروانشناسى : هم پيوندى
interrelationshipبازرگانى : رابطه متقابل
interrexرئيس حکومت موقتى
interrogarive pronounضمير پرسش ،ضمير استفهامى
interrogariveکلمات مرتبط(interrogarive):
interrogative adverbقيد استفهامى
interrogativelyازراه پرسش ،بشکل پرسش ،بطور پرسش ،بطريق استفهام
interrogator responderعلوم نظامى : دستگاه تماس يا مکالمه سيستم شناسايى دشمن و خودى
interrogator-responsorالکترونيک : دستگاه پرسش - پاسخ
interrupt a connectionعلوم مهندسى : قطع شدن يک اتصال
interrupt drivenکامپيوتر : وقفه گرا
interrupt handlerکامپيوتر : گرداننده وقفه
interrupt serrice routineکامپيوتر : روال سرويس وقفه
interrupt vectorکامپيوتر : بردار وقفه
interrupted flashing lightعلوم نظامى : چراغ چشمک زن منقطععلوم دريايى : چراغ چشمک زن منقطع
interrupted lineخط چينعلوم نظامى : خط بريده بريده
interrupted quick flashing light(چراغ)
interrupted taskروانشناسى : تکليف ناتمام
interruptedمقطوع ،فاصله دار،متناوب
interruptedlyبطور گسيخته ،بطور غير مسلسل
interrupter armالکترونيک : اهرم پلاتين
interrupter camالکترونيک : بادامک پلاتين
interrupter contactعلوم مهندسى : کنتاکت قطعالکترونيک : کنتاکت پلاتين
interrupter gapالکترونيک : دهانه پلاتين
interrupter springالکترونيک : فنر پلاتين
intrapsychic conflictروانشناسى : تعارض درون روانى
introspectiveدرون نگرروانشناسى : درون نگرانه
introspectivelyازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس
introsusceptionدر خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر
introversibleتو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى
introversive typeروانشناسى : سنخ درون گرا
introversiveبدرون کشنده ،بخود برگرداننده
introvertiveبدرون کشنده ،بخود برگرداننده
intrriewکلمات مرتبط(intrriew):
intruder operationعلوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه
intrudinglyسرزده ،ناخوانده ،فضولانه
intrusion mortarعلوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها
intrusive bodiesعمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده
intrusive rocksمعمارى : سنگهاى نفوذى
intrusive thoughtsانديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول
intrusivelyفضولانه ،سرزده
intrusivenessفضولى ،دخول سرزده
intubationفرو کردن لوله در حنجره اى براى براى نگاه داشتن..... ديفترى و مانندان
intubeدر لوله گذاشتن
intueدرک کردن ،با فراست دريافتن ،مستقيما دريافتن
intuentدرک کننده ،با فراست يابنده
intuitionalولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى
interrupter leverالکترونيک : اهرم پلاتين
interrupter switchعلوم مهندسى : کليد قطع کننده
interrupter timingالکترونيک : ميزان کردن جرقه
interruption of diplomatic relationsقانون ـ فقه : قطع روابط سياسى
interruptorعلوم نظامى : ضامن قطع مدار اشتعال ماسوره ضامن داخلى ماسوره
interruptusکلمات مرتبط(interruptus):
interscapularواقع در ميان دو کتف ،بين الکتفين
interscholastic competitionمسابقه اموزشگاه ها
interscholasticواقع شونده درميان اموزشگاه ها
intersectingمتقاطع ،از يکديگر گذرنده
intersection legشاخه( يک تقاطع)معمارى : شاخه يک همبر
intersection pointنقطه تلاقى ،نقطه تقاطععلوم مهندسى : محل برخوردمعمارى : نقطه بهم رسيده
intersectional serviceعلوم نظامى : قسمت پشتيبانى داخل منطقه مواصلات يکان پشتيبانى منطقه مواصلات
intersectionalتقاطعى ،وابسته بمحل تقاطع
intersegmentalروانشناسى : ميان قطعه اى
interseptalواقع در ميان جدارها،واقع در ميان پره ها
interserviceداخل قسمت ،بين اداراتعلوم نظامى : بين يکانها در حين خدمت
interserviceableقابل استفاده به وسيله چند قسمت يا چند نوع يکانعلوم نظامى : وسيله چند يکانى
interset-free loanقانون ـ فقه : قرض الحسنه
intersetکلمات مرتبط(interset):
intershootدر ميان( تير )زدن ،در فئاصل( رنگ ) زدن
intershot with coloursگله گله رنگ شده
intershotکلمات مرتبط(intershot):
interspatialفاصله اى
interspersalگله گله ريزى ،نثارسازى ،پراکندگى
interspinalولقع در ميان مهره هاى پشت
interspinalisماهيچه کوتاهى که برامدگى مهره هاى پشت رابهم مى پيوند د
intersplereدر حوزه يکديگر امدن
interstکلمات مرتبط(interst):
interstaller hydrognنجوم : ئيدروژن بين - ستاره اى
interstaller spaceنجوم : فضاى بين - ستاره اى
interstallerکلمات مرتبط(interstaller):
interstate commerce commission (us)قانون ـ فقه : کميسيون تجارت بين ايالات
interstate commerceبازرگانى در ميان ايالت هاى يک کشور
interstate engagmentsقانون ـ فقه : تعهدات بين الدول
interstate obligationقانون ـ فقه : الزامات بين الدول
interstate relationsقانون ـ فقه : روابط بين الدول
interstate treatiesقانون ـ فقه : معاهدات بين الدول
interstatifyدر ميان چينه هاى ديگرقرار دادن( يا قرار گرفتن)
interstellar dustنجوم : غبار بين - ستاره اى
interstellar gasنجوم : گاز بين - ستاره اى
interstellar matterنجوم : ماده بين - ستاره اى
interstellar spaceفاصله ميان ستارگان
intersticesعمران : خلل و فرج
interstitial atomشيمى : اتم درون شبکه اى
interstitial compoundشيمى : ترکيب درون شبکه اى
interstitial hydrideشيمى : هيدريد درون شبکه اى
interstitialشيمى : درون شبکه اى
intertalkگفتگو کردن
intertangleدر هم پيچيدن ،بهم گير کردن
intertentacularواقع در ميان شاخک هاى حشره
intertextureدر هم بافتگى
interthreadedبهم بافته
intertidal zoneنوار جذر و مدىزيست شناسى : نوار کشندى
intertieبست در ميان دو تير،تير افقى که تيرهاى عمودى را بهم نگاه ميدارد
intertissuedدر هم بافته
intertrialروانشناسى : ميان کوششى
intertribalواقع در ميان قبيله ها،بين القبايلى
interupptionکلمات مرتبط(interupption):
interurban railwaysراه اهن هاى ميان شهرها
interusive rocksعمران : سنگهاى بيرون زده
interusiveکلمات مرتبط(interusive):
interval confidenceفاصله اطمينان ،دامنه اطمينان( درامار)بازرگانى : دامنه اطمينان
interval estimateروانشناسى : براورد فاصله اى
interval exercisesورزش : تمرينهاى متناوب
interval reinforcementروانشناسى : تقويت فاصله اى
interval scaleروانشناسى : مقياس فاصله اى
interval scheduleروانشناسى : برنامه فاصله اى
interval timerشيوه اى که بوسيله ان زمان سپرى شده مى تواند توسط يک سيستم کامپيوترى بررسى شودکامپيوتر : زمان سنج فاصله
interval trailingورزش : تمرين استقامت و اماده سازى
intervaleپارچه اى از زمين پست در ميان تپه هاى يا در کنار رودها
intervallicفاصله اى
intervalometerمسافت سنج ،فاصله سنج( مخصوص بارريزى هوايى)علوم نظامى : فاصله سنج
intervalsکلمات مرتبط(intervals):
intervance of third partyقانون ـ فقه : ورود ثالث
intervanceکلمات مرتبط(intervance):
intervascularواقع در ميان رگ ها
interveinalواقع در ميان سياه رگ ها،بين الوريدى
intervenerوارد ثالث ،مداخله کنندهقانون ـ فقه : در CL علت ورود دعوى ثالث ممکن است نفع شخصى يا لزوم حفظ منافع جامعه باشد
intervenientمداخله کننده ،در ميان اينده ،واقع در ميان
intervenieusکلمات مرتبط(intervenieus):
intervening variableروانشناسى : متغير فرضى رابط
interveningکلمات مرتبط(intervening):
interveniumبافت ميان رگ هاى برگ
interventionistطرفدار مداخله
intervertسوى ديگر برگرداندن ،منحرف کردن ،بخود اختصاص دادن ،برگرداندن
intervicalicميان دو صدا واقع شونده
intervieweeروانشناسى : مصاحبه شونده
interviewer biasروانشناسى : سوگيرى پرسشگر
interviewerروانشناسى : پرسشگر
intervisibilityقابليت ديد متقابلعلوم نظامى : ديد متقابل
intervocalميان دو صدا واقع شونده
intervolutionبهم پيچيدگى
intervolveبهم پيچيدن
interwedدر يمان هم ازدواج کردن ،دختر دادن و دختر گرفتن ،با هم پيوند کردن
interworkبر يکديگر
interwreatheبهم پيچيدن ،حلقه کردن
interwroughtدر هم اميخته ،در هم سرشته ،بهم جوش خورده
interyکلمات مرتبط(intery):
interzonal tournamentورزش : تورنمنت انترزونال يا بين قاره اى شطرنج
interzonalکلمات مرتبط(interzonal):
intestableفاقد صلاحيت ،وصيت کردن ،ناشايسته براى گواه بودن يا گواهى دادن
intestate deathقانون ـ فقه : موت بدون وصيت
intestiniformروده اى شکل
intestinovesicalوابسته بروده و ابدان
intevenerبازرگانى : مداخله کننده
inthrallبعدا پرسيده شود
inthroneبر تخت نشاندن ،بر مسند نشاندن
intiatorکلمات مرتبط(intiator):
intimacy principleروانشناسى : اصل تعلق
intimadoدوست صميمى
intimatelyصميمانه
intimationاشاره ،اگاهى ،خبر،اعلام
intimidatorورزش : بازيگر خشن و جنگجو که حريف را مرعوب مى کند
intimidatoryتهديد اميز
intimityنزديکى ،محرميت ،صميميت
intitleحق دادن ،لقب دادن ،مستحق دانستن ،ملقب ساختن ،نام نهادن
into a ballنخ راگلوله کنيد
into plane serviceعلوم نظامى : تدارک سوخت و وسايل براى هواپيماها طبق قرارداد
into the bargainبعلاوه ،بالاى ان
intoaکلمات مرتبط(intoa):
intoedپنجه برگشته ،پنجه بتو
intolerablenessتحمل نا پذيرى ،سختى
intolerablyبطور تحمل ناپذير
intolerantlyبدون بردبارى ،بدون تحمل ،متعصبانه
intombقبر کردن ،دفن کردن ،قبر بودن يا شدن براى ،زير خاک کردن
intortedدر هم پيچيده
intoxicatedمست ،ازخودبيخودقانون ـ فقه : مست
intoxicatingمست کننده ،کيف دهنده ،ازخودبيخود کنندهقانون ـ فقه : مست کننده
intra uterineواقع در درون زهدان ،تو زهدانى
intraceptionروانشناسى : عاطفى نگرى
intraclass coefficientروانشناسى : ضريب درون طبقه اى
intraclassکلمات مرتبط(intraclass):
intracoastal sealiftعلوم نظامى : سيستم حمل و نقل دريايى ساحلى در عمليات
intracoastalکلمات مرتبط(intracoastal):
intracranialروانشناسى : درون جمجمه اى
intractدر ميان هم کار کردن ،عمل متقابل کردن
intractabilityسرکشى ،سختى
intractablyبطور رام نشدنى ،سرکشانه ،سخت
intractileکشيده نشدنى ،سخت
intractionکلمات مرتبط(intraction):
intradivisionدر داخل لشگر،داخل لشگرىعلوم نظامى : داخله لشگر
intrados springing lineمعمارى : پاطاق درونى
intrafusalروانشناسى : درون دوکى
intraindividualروانشناسى : درون فردى
intralineفاصله تامينى ساختمانها از يکديگر،(از نظر انفجار بمب يا گلوله توپخانه)
intralogicalواقع در حدودمنطق ،منطقى
intramercurialواقع در مدار تير و عطارد
intramolecular forceشيمى : نيروى درون مولکولى
intramolecular hydrogen bondشيمى : پيوند هيدروژنى درون مولکولى
intramolecular rearrangementشيمى : نوارايى درون مولکولى
intramontaneواقع در کوهستان
intramuralواقع در اين سوى ديوارها،درونى ،داخلى
intranationalملى
intransit stockاماد سيالعلوم نظامى : اماد در حال حرکت يا جريان در سيستم توزيع
intransit strenthپرسنل سيالعلوم نظامى : افراد در حال حرکت يا انتقال
intransitيکان در حال حرکتعلوم نظامى : در حال تغيير مکان در حال سفر يا انتقال
intransitivelyبطور لازم
intrapermafrost waterعلوم نظامى : ابهاى زيرزمينى واقع در لايه منجمد زمين
intrapermafrostکلمات مرتبط(intrapermafrost):
intrapersonalروانشناسى : درون فردى
intrapunitiveروانشناسى : خود تنبيهى
intraservice supportعلوم نظامى : پشتيبانيهاى قسمتها از همديگر
intraserviceکلمات مرتبط(intraservice):
intratelluricواقع در درون زمين ،در دل زمين درست شده
intratheaterدر داخل صحنهعلوم نظامى : داخل صحنه عمليات
intravasationدخول ابگونه اى در( ديواره ) رگ
intravitreousواقع در درون رطوبت شيشه اى
intremittentعلوم مهندسى : متناوب
intrenchantبريده نشدنى
intrenchmentسنگربندى
intrepidityبى باکى ،دليرى ،بى پروايى ،تهور
intrepidlyبى باکانه ،دليرانه
intrestکلمات مرتبط(intrest):
intrestedکلمات مرتبط(intrested):
intricatelyبطور پيچيده
intriguerدسيسه کار،پشت هم انداز
intriguesکلمات مرتبط(intrigues):
intriguinglyدسيسه کنان ،با دوز و کلک ،ازراه عشقبازى نهانى
intrimموقتى ،موقت ،در خلال مدت ،بينابين کوتاه مدت ،بينابين ،کوتاه مدتعلوم نظامى : طرح کوتاه مدت
intrinsic approachرهيافت سرشتىزيست شناسى : رهيافت درونى
intrinsic conductivityشيمى : رسانندگى ذاتى
intrinsic energyعلوم مهندسى : انرژى موجود در يک ترکيب شيميايى انرژى ذاتى
intrinsic fatigue strengthعلوم مهندسى : استحکام فرسودگى ذاتى
intrinsic functionکامپيوتر : تابع فطرى
intrinsic motivationانگيزش ذاتىروانشناسى : انگيزش درونى
intrinsic propertiesشيمى : خواص ذاتى
intrinsic quantum numberشيمى : عدد کوانتومى ذاتى
intrinsic semiconductorالکترونيک : نيمرساناى ذاتىشيمى : نيم رساناى ذاتى
intrinsic valueبازرگانى : ارزش ذاتى
intrinsic velocityشيمى : گرانروى ذاتى
intrinsicallyفى نفسهقانون ـ فقه : فى حد ذات
introceptionروانشناسى : هنجارپذيرى
introduce lawقانون ـ فقه : انشاء قانون
introduction to physicsمبادى فيزيک ،فيزيک مقدماتى
introductiveمقدماتى ،افتتاحى ،گشايشى ،گشاينده ،اغاز کننده
introductory wordکلمه اى که در اغازجمله اى بکاربرده شودو معنى ويژه اى نداشته باشد
introflexionخميدگى ،سوى درون
introjectionروانشناسى : درون فکنى
intropunitiveروانشناسى : خود تنبيهى
introspectionistکسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است
introspective psychologyروانشناسى : روانشناسى درون نگر
intuitive typeروانشناسى : سنخ شهودى
intuitivelyبوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى
intuitivismاصولى که بموجب ان مبادى اخلاقى را حسى ميدانند،اصول اخلاقى حسى
intuitivistکسيکه مبادى اخلاقى را حسى ميداندو عقيده داردکه درک.... استدلال نيست
intumescenceباد کردگى ،باد،ورم ،اماس ،طغيان ،غلو،پف کردگى
intumescentباد کرده ،اماس کرده ،بالا امده ،باد کننده ،اماس کننده ،طغيان کننده
inturbidateتيره کردن
inturgescenceباد کردگى ،اماس
inturnخميدگى( پنجه پا )بدرون ،يکجور رقص گذاردن پادرميان رانهاى حريف
intussusceptionدر خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر
intwineبهم پيچيدن ،درهم بافتن ،در اغوش گرفتن
inuctروغن مالى کردن ،مسح کردن ،از جلو کسى در امدن
inulaجنس زنجبيل شامى
inulaceousوابسته به جنس زنجبيل شامى
inulinماده نشاسته اى که ازريشه زنجبيل شامى وبرخى گياهان مرکب مى گيرند
inundantطغيان کننده
inundatoryطغيان کننده ،پوشاننده ( ازسيل)
inurbaneبى ادب ،ناهنجار
inurbanelyبى ادبانه
inurbanityبى ادبى ،بى نزاکتى ،ناهنجارى
inure or enعادت دادن ،خودادن ،اموخته کردن ،معتاد کردن ،پينه خورده کردن
inuredکلمات مرتبط(inured):
inurementخو کردکى ،خو گرفتگى ،پينه خوردگى ،معتاد سازى
inustion(عمل ) سوزاندن يا داغ کردن
inutilityناسودمندى ،بى فايدگى ،چيز بيهوده ،چيز بى فايده ،اوم بى معنى
invalid contractقانون ـ فقه : عقد فاسد
invalid saleقانون ـ فقه : بيع فاسد
invalidatingقانون ـ فقه : مبطل
invalidation of companyقانون ـ فقه : بطلان شرکت
invaluedگرانبها،بى قيمت ،بى بها،ناچيز
invar strutsعمران : قطعات فلزى ضد انبساط
invarالياژى از اهن ،نيکلعلوم مهندسى : کربنالکترونيک : اينوارعلوم هوايى : الياژى از نيکل و اهن با ضريب انبساط حرارتى نزديک صفر
invariablyبطور ثابت ،مطلقا"،همواره
invariantsکلمات مرتبط(invariants):
invasion currencyپول نظامى ،پول رايجعلوم نظامى : ارتش اشغالگر
invasiveهجوم کننده ،تاخت وتاز کننده
invcerselyبعکس ،بطور وارونه ،بطور معکوس ،معکوسا
invectionحرف سخت ،پرخاش ،سخن حمله اميز،طعنه ،سخن سخت زننده
inveglementفريب ،اغوا،گول زنى ،گمراه ،ريشخندسازى ،گمراهى فريفتگى
inveiglerفريبنده ،گول زن ،گول زننده ،اغوا کننده ،گمراه سازنده
inveluntary partnershipقانون ـ فقه : شرکت قهرى
inveluntaryکلمات مرتبط(inveluntary):
invenitساخت ،اختراع کرد
inventibleقابل اختراع ،قابل جعل
invention of a false storyجعل داستان دروغى
invention of the aeroplaneاختراع هواپيما
invention of the crossجشن يافتن صليب
inventionalاختراعى
invisiblyبطور ناپيدايا ناپديد،بطور غيرمرئى ،چنانکه ديده نشود،بطورنامعلوم
invitation to tenderدعوت به مناقصهبازرگانى : دعوت به مزايده
invitation to treatدعوت به مذاکرهقانون ـ فقه : دعوت به معاملهبازرگانى : پيشنهاد معامله
invitation(al)ورزش : حمله عمدى شمشيرباز براى وادار کردن حريف به حمله
invitationalورزش : مسابقه دعوتى
invitatoryدعوتى ،متضمن دعوت
invite to tenderبازرگانى : دعوت به مناقصه يا مزايده کردن
inviteeشخص دعوت شده ،مدعو،شحص خوانده
invitingجالب ،کشنده ،جاذب
invitinglyبطور جالب يا کشنده
invitingnessکشندگى ،جالبيت ،جاذبيت
invitroزيست شناسى : در ازمايشگاه
invivoزيست شناسى : جاندار
invlountary actقانون ـ فقه : فعل غير عمدى
invlountaryکلمات مرتبط(invlountary):
invocatoryدعائى ،متضمن دعا،استمدادى
involedکلمات مرتبط(involed):
involucelگريبانک
involuntarilyبى اختيار،بدون اراده ،بطور غير ارادى يا غير عمدى
involuntarinessبى اختيارى
involuntary unemploymentبازرگانى : بيکارى غير ارادى
involutedبحال نخست برگشته
involutional psychosisروانشناسى : روان پريشى انحطاطى
involutionalکلمات مرتبط(involutional):
invulnerablyبطور زخم ناپذير،چنانکه زخم برندارد،بطور شکست ناپذير
inwallديوار گرفتن ،در ديوار محصور کردن
inward diveورزش : شيرجه پشت به استخر
inward looking development policiesسياست هاى توسعه" درون نگر " سياست هائى است که بر خود اتکائى اقتصادىبازرگانى : در کشورهاى در حال توسعه تاکيد دارد
inward(s)سوى درون ،بطرف داخل
inwardlyقانون ـ فقه : باطنا"
inwards goodsکالاهاى وارداتى( به شرکت يا موسسه)بازرگانى : کالاهاى وارداتى
inwards or inwardسوى درون ،بطرف داخل ،بباطن ،بدرون ،روحا،باطنا
inwardsامعاء و احشاء،واردات ،کالاى رسيده
inwarnessذات ،باطن ،اصل ،بطون ،درونى بودن ،صميميت ،اشنايى ،نزديکى
inwind(بهم ) پيچيدن ،دراغوش گرفتن ،(درهم ) بافتن
inwrapفرا گرفتن ،پيچيدن ،پوشاندن
inwreatheبا تاج گل اراستن ،با حلقه گل احاطه کردن
inyala intهلا،زه ،اه ،اخ
inventionsبازرگانى : اختراعات
inventive powerقوه اختراع ،هوش اختراع
inventivenessقوه اختراع ،هوش اختراع
inventoriesبازرگانى : موجودى کالا
inventory controlکنترل موجودىکامپيوتر : کنترل موجودىعلوم نظامى : کنترل ذخاير موجودى انبار کنترل دارايى
inventory discrepancyاختلاف موجودىعلوم نظامى : اختلاف دفتر دارايى
inventory fractionنسبت درصد ذخيره مهماتعلوم نظامى : درصد ذخيره مهمات
inventory lotنوبه ذخيره مهمات ،نوبه انبارعلوم نظامى : نوبه مهمات ذخيره شده در انبار
inventory managementکامپيوتر : مديريت موجودى
inventory reconciliationتطبيق اسناد موجودىعلوم نظامى : تطابق موجودى با دارايى يکان
inventressزن مخترع
inveracityناراستى ،نادرستى
inverisimilitudeعدم احتمال ،دورى ،استبعاد
inverminationدچارى به کرم روده ،ناخوشى کرم
invernessاينورس نام شهرى در اسکاتلند،يکجور رداى بى استين مردانه
inverse ratio or proportionنسبت معکوس
inverse chillعلوم مهندسى : سرد کردن داخلى
inverse currentالکترونيک : جريان ولتاژ معکوس
inverse electrode currentالکترونيک : جريان الکتردى معکوس
inverse elementشيمى : عنصر وارون
inverse feedbackالکترونيک : واخوراند معکوس
inverse functionمعمارى : تابع معکوسشيمى : تابع وارون
inverse matrixروانشناسى : ماتريس عکس
inverse photo-electric effectالکترونيک : اثر برق - نور
inverse ratioالکترونيک : نسبت معکوس
inverse relationshipبازرگانى : ارتباط معکوس
inverse segregationعلوم مهندسى : تجزيه وارونه
inverse videoکامپيوتر : تصوير وارون
inverse voltageالکترونيک : ولتاژ معکوس
inverselyمعکوسا"
inversion centerشيمى : مرکز وارونگى
inversion of configurationشيمى : وارونگى پيکربندى
inversion temperatureشيمى : دماى وارونگى
inversionوارونگى ،واژگونگى ،تعادل جريان هوايى ،وارون سازىکامپيوتر : وارون سازىمعمارى : وارونهشيمى : وارونگىروانشناسى : همجنس خواهىزيست شناسى : وارونگىورزش : پيچش کف پا به طرف داخلعلوم هوايى : ناحيه اى در اتمسفر که در ان ميزان افت منفى ميباشدعلوم نظامى : ثبات کوران هوايى
inversiveبرگرداندنى ،مبنى بر قلب
invert archطاق برگردانده ،طاق وارونه
invert matrixبازرگانى : ماتريس معکوس
invert sugerشيمى : قند معکوس
invertebracyبى مهرگى
invertebralبى مهره
invertebrataبى مهرگان ،جانوران بى مهره
invertebratesروانشناسى : بى مهرگان
inverted archقوس وارونهمعمارى : طاق وارونه
inverted camelورزش : نوعى چرخش در حالى که پاى ازاد مستقيم است
inverted commasنام اين دو نشان که در سوى عبارات نقل قول شده مى گذارند
inverted converterالکترونيک : تبديلگر وارون
inverted crossورزش : بالانس صليب
inverted engineعلوم هوايى : موتور وارون
inverted fileفايل معکوس شده ،فايل معکوسکامپيوتر : فايل وارونه
inverted l antennaالکترونيک : انتن معمولى راديو
inverted openingورزش : گشايش معکوس
inverted siphonسيفونمعمارى : شتر گلوى وارونه
inverted structureکامپيوتر : ساختار معکوس
inverted vaultمعمارى : طاق قوسى وارونه
inverted-vee engineعلوم هوايى : موتور خورجينى وارون
invertedورزش : وارونه
inverter tubeالکترونيک : لامپ واژگونه ساز
invertibleبرگرداندنى ،وارونه شدنى ،قابل قلب ،معکوس شدنى
inverting circuitکامپيوتر : مدار معکوس کننده
invertingکلمات مرتبط(inverting):
invested with powerداراى اختيار،اختيار داده شده
investedکلمات مرتبط(invested):
investigableقابل رسيدگى
investigatedکلمات مرتبط(investigated):
investigation in the supreme courtقانون ـ فقه : رسيدگى فرجامى
investigation of foundation conditionsشناسايى زمين پىمعمارى : تحقيق شرايط شالوده
investigativeمبنى بر رسيدگى ،تحقيقى ،باز جو ( ينده)
investigatorبازپرس ،رسيدگى کننده ،بازجو،مامور تحقيققانون ـ فقه : مامور تحقيقعلوم نظامى : مامور تحقيق
investigatoryوابسته به رسيدگى ،تحقيقى ،مبنى بر رسيدگى
investiture of a robeاعطاى خلعت ،خلعت دادن
investiture with an officeاعطاى منصب ،برگمارى بکار
investment banksبازرگانى : بانک هاى سرمايه گذارى
investment castings processعلوم مهندسى : فرايند ريخته گى بسته
investment castingsريخته گى بستهعلوم مهندسى : قطعات ريخته گى بسته
investment costعلوم نظامى : هزينه سرمايه گذارى
investment creditاعتبار طويل المدت
investment foundryعلوم مهندسى : ريخته گى بسته
investment functionبازرگانى : تابع سرمايه گذارى
investment goodsبازرگانى : کالاهاى سرمايه اى
investment in human capitalبازرگانى : سرمايه گذارى در نيروى انسانى
investment institutionsبازرگانى : موسسات سرمايه گذارى
investment mulliplierقانون ـ فقه : ضريب سرمايه گذارى
investment multiplierبازرگانى : ضريب فزاينده سرمايه گذارى
investment opportunitiesبازرگانى : امکانات سرمايه گذارى
investment planبازرگانى : برنامه سرمايه گذارى
investmentsکلمات مرتبط(investments):
inveteracyديرينگى ،کهنگى
inveteratelyبطور ديرينه يا مزمن
invictiveمغلوب نشدنى
invidiouslyبطور نفرت انگيز،بطور انزجاراور،چنانکه رشک يا حسادت کسيرا برانگيزد
invigilateشاگردان را هنگام امتحانات پاييدن ،در امتحان نظارت کردن
invigilationپاييدن شاگردان هنگام امتحانات ،نظارت در امتحانات
invigoratingنيرو بخش ،مقوى ،قوت دهنده
invinationاميختگى خون عيسى در باده اى که در عشاربانى مينوشند
invinciblyبطور شکست ناپذير
invioableقانون ـ فقه : مصون
inviolabilityواجب الحرمت بودنقانون ـ فقه : مصون بودن فرستاده ديپلماتيک از هر نوع تعدى و اهانت
inviolablyبطور مصون ،با مصونيت ،بطور تخلف ناپذير،چنانکه سزاوارحرمت باشد
inviolacy motiveروانشناسى : انگيزه ايراد گريزى
inviolacyبى حرمت نشدگى ،دست نخوردگى ،نقض نشدگى ،مصونيت
inviolatelyبطور نقض نشده ،بطور مصون ،با مصونيت ،چنانکه بى حرمت نشده باشد
inviousبى راه ،بى جاده
inviscadeمعمارى : با چسب اميختن
inviscateدر چسب گرفتار کردن ،با چيزچسبناک اميختن
invisible assetsدارائيهاى نامرئىبازرگانى : دارائيهاى غيرقابل رويت
invisible exportsفرستاده هايا صادرات نامحسوس ،فرستاده هاى نامعلوم ،در رو
invisible fileکامپيوتر : فايل نامرئى
invisible handدست نامرئى ،منشاء اين اصطلاح کتاب" ثروت ملل " ادام اسميت است . بر اساس اين کتابقانون ـ فقه : دست نامرئىبازرگانى : فرد در تعقيب منافع شخصى خود بطور خودکار به حداکثر کردن منافع جامعه کمک مى کند
invisible items of tradeقانون ـ فقه : اقلام نامرئى تجارت
invisible refreshکامپيوتر : نوسازى نامرئى
invisible tradeبازرگانى : تجارت غيرقابل رويت
invisiblenessناپيدايى ،ناپديدى ،نامعلومى ،نامرئى بودن ،چيز ناپيدا
invisiblesبازرگانى : معاملات غيرقابل رويت
inyalaيکجور بز کوهى در افريقاى جنوبى
ioنجوم : يو
iocsInput/Output Control Systemکامپيوتر : سيستم کنترل ورودى - خروجى
iodateيدزدن ،با يد اغشتن
iodic acidاسيديديک
iodicيدى ،داراى يد
iodimetryشيمى : يدى سنجى
iodine numberشيمى : عدد يدى
iodine valueشيمى : عدد يدى
iodismخو گرفتگى زياد در بکار بردن يد،مسمويت از يد
iodoformيدوفرم ،ترکيبى از يد که براى گندزدايى و مانند انها بکارميبرند
iodometryشيمى : يد سنجى
iologyکلمات مرتبط(iology):
ion acceleratorشيمى : شتاب دهنده يون
ion atomosphereشيمى : جو يون
ion avalancheالکترونيک : بهمن يون
ion beamالکترونيک : اشعه يونىشيمى : باريکه يونى
ion burnالکترونيک : يون سوخت
ion burningالکترونيک : يون سوختگى
ion chamberاتاقک يونششيمى : اتاقک يون
ion cloudشيمى : ابر يون
ion concentrationشيمى : غلظت يون
ion densityالکترونيک : چگالى يونشيمى : چگالى يون
ion engineعلوم هوايى : موتور يونى
ion exchange resinشيمى : رزين تبادل يونى
ion flowالکترونيک : جريان يونى
ion gunالکترونيک : لوله پرتاب يون
ion implantationشيمى : کاشت يونى
ion pairشيمى : زوج يون
ion platingشيمى : روکش کارى يونى
ion potentialشيمى : پتانسيل يون
ion product constantشيمى : ثابت حاصلضرب يونى
ion rocketعلوم هوايى : راکت يونى
ion sheathالکترونيک : پوسته يونى
ion trajectoryالکترونيک : مسير يون
ion trap magnetالکترونيک : مغناطيس يون ربا
ion trapالکترونيک : يون ربا
ion-dipole interactionشيمى : بر هم کنش يون دوقطبى
ion-exchange chromatographyشيمى : کروماتوگرافى تبادل يونى
ion-exchangeتبادل يونىشيمى : تبادل يون
ion-exchangerشيمى : تبادلگر يون
ionianوابسته به مستعمره يونانى در کرانه باختر اسياى صغير
ionic bondپيوند يونىشيمى : پيوند الکترووالانسى
ionic centrifugeعلوم مهندسى : شتاب دهنده يونى
ionic characterشيمى : خصلت يونى
ionic chromatographyشيمى : کروماتوگرافى يونى
ionic compoundشيمى : ترکيب يونى
ionic conductionالکترونيک : رسانايى يونىعلوم هوايى : هدايت يونى
ionic crystalشيمى : بلور يونى
ionic currentالکترونيک : جريان يونى
ionic dissociationشيمى : تفکيک يونى
ionic focusingتمرکز با گاز( يونيده)الکترونيک : تمرکز با گاز
ionic latticeشيمى : شبکه يونى
ionic mobilityشيمى : تحرک يونى
ionic orderسبک متکائى ،سبک بالشى ،سبک تابخور
ionic polymerizationشيمى : بسپارش يونى
ionic polyrizabilityشيمى : قطبش پذيرى يونى
ionic propelsionعلوم هوايى : موتور يونى
ionic radiusشيمى : شعاع يونى
ionic ratioشيمى : نسبت يونى
ionic rayشعاع يونىعلوم مهندسى : پرتو يونى
ionic semiconductorالکترونيک : نيمرساناى يونى
ionic strengthشيمى : قدرت يونى
ionic-heated cathodeالکترونيک : کاتد يونى
ionicsعلوم مهندسى : مبحث علمى يونها
ioniocکلمات مرتبط(ionioc):
ionizableيونيدنىشيمى : يون شدنى
ionization chamberاتاقک يونششيمى : اتاقک يون
ionization constantشيمى : ثابت يون
ionization currentالکترونيک : جريان يونى
ionization energyعلوم مهندسى : انرژى يونيزاسيونالکترونيک : انرژى يونششيمى : انرژى يونش
ionization gaugeالکترونيک : سنجه يونش
ionization potentialعلوم مهندسى : پتانسيل يونيزاسيونالکترونيک : اختلاف پتانسيل يونششيمى : پتانسيل يونش
ionization reteالکترونيک : شدت يونش
ionization supperssorشيمى : يونشگاه
ionization timeالکترونيک : مدت يونش
ionization voltageعلوم مهندسى : ولتاژ يونيزاسيون
ionizationيونش ،ايونيزاسيون ،تجزيه اتمها،يونيزه شدنعلوم مهندسى : يونيزاسيونالکترونيک : يونششيمى : يونشنجوم : يونيزاسيونعلوم هوايى : يونيزاسيونعلوم نظامى : تجزيه ملکولى
ionized gasشيمى : گاز يونيده
ionizedيونيدهشيمى : يون شدهنجوم : يونيزه
ionizing radiationزيست شناسى : تابش يون سازعلوم هوايى : تابش يونيزه کننده
ionizingکلمات مرتبط(ionizing):
ionospheric waveموج يونکره اىالکترونيک : موج فضايى
ionosphericکلمات مرتبط(ionospheric):
ionsکلمات مرتبط(ions):
ioticsکلمات مرتبط(iotics):
iowa tests of basic skillsروانشناسى : ازمونهاى مهارتهاى اساسى ايووا
iowaکلمات مرتبط(iowa):
ipaiIsreal Information Processing Association ofکامپيوتر : انجمن پردازش اطلاعات اسرائيل
ipanianکلمات مرتبط(ipanian):
ipecacuanha wineشربت اپيکا
iplInitail Program Loadکامپيوتر : بارگيرى اغازى برنامه
ipomoeaحنس نيلوفر پيچ که برخى گياهان دارويى نيز همچون جلب و جزو ان هستند
iponورزش : ضربه فنى
ippon kumiteورزش : مبارزه تک ضربه اى
ipponورزش : يک
ipsaکلمات مرتبط(ipsa):
ipsative scaleروانشناسى : مقياس نسبى
ipsative scoreروانشناسى : نمره نسبى
ipsativeکلمات مرتبط(ipsative):
ipsissimaکلمات مرتبط(ipsissima):
ipsjکامپيوتر : Information Processing Society of Japanانجمن پردازش اطلاعات ژاپن
ipso dixitگفته محض ،گفته بى دليل ،گفته استبدادى ،او خود گفته است
ipso jureبواسطه خود قانون ،قانونا
ipsoکلمات مرتبط(ipso):
iq (intelligence quotient)روانشناسى : هوشبهر
iq-equivalentsروانشناسى : معادلهاى هوشبهر
iqکلمات مرتبط(iq):
iquiryکلمات مرتبط(iquiry):
ir dropالکترونيک : افت اى ار
irInstruction Register،ثبات دستورالعمل ،Information Retrievalکامپيوتر : بازيابى اطلاعات
iracundاتش مزاج
iradeفرمان سلطان عثمانى ،حکم فرمان
irakکلمات مرتبط(irak):
iran-u.s. claims tribunalقانون ـ فقه : ديوان دعاوى ايران و امريکا
iranايران
iranian mathematical sociatyعمران : انجمن رياضيات ايران
iranian physical societyعمران : انجمن فيزيک ايران
iranian state railwaysراه اهن دولتى ايران
iranismفرهنگ ايرانى ،طرز فکر ايرانى
iraq or irakعراق
iraqعراق
irasciblyاز روى اتش مزاجى
irefullyخشمگينانه ،ازروى تندى
irelandايرلند
irenic(al)اتشى اميز،صلح اميز،صلح جويانه ،ارام
irgInterRecordکامپيوتر : شکاف ميان رکودى
iridectomyبريدن يا در اوردن جزئى از عنبيه
irides florentinaبيخ بنفشه
iridesکلمات مرتبط(irides):
iridiumsymb: Irشيمى : ايريديمعلوم هوايى : اريديوم
iridotomyشکافتن عنبه ،برش عنبيه
irish bridgeاب نما،پل مغروق ،ابنماى مغروقمعمارى : پل ايرلندى
irish stewطاس کباب
irishizeايرلندى ماب کردن
irishmanمرد ايرلندى
irishwomanزن ايرلندى
iriticدچار اماس عنبيه ،وابسته به اماس عنبيه
iritisاماس عنبيه
irksکلمات مرتبط(irks):
irksomelyبطور خستگى اور
irksomenessکسل سازى
irm (innate releasing mechanism)روانشناسى : مکانيسم راه اندازى فطرى
irmکامپيوتر : Information Resourese Managerمدير منابع اطلاعاتى
iron alloyعلوم مهندسى : الياژ اهن
iron and steel working industryعلوم مهندسى : صنعت اهن و فولاد
iron and steel worksعلوم مهندسى : ذوى اهن و فولاد
iron barkيکجور اوکاليپتوس که پوست ان سفت است
iron barrelمعمارى : بشکه اهنى
iron bootورزش : کفش اهنى تمرينى براى تقويت عضله پا
iron boundبا اهن بسته ،دورتا دورخاره دار،ناهموار،سخت ،سفت
iron carbideعلوم مهندسى : کربور اهن
iron carbon alloyعلوم مهندسى : الياژ اهن و کربن
iron castingعلوم مهندسى : ريخته گرى اهن
iron cladزره پوشالکترونيک : زره مغناطيسىعلوم نظامى : اهنين
iron coreعلوم مهندسى : هسته اهن
iron filingsشيمى : براده اهن
iron forkمعمارى : قلاب
iron founderاهن ريز،اهن ذوب کن ،اهن گداز
iron icalطعنه اميز،طعنه زن ،طعنه اى
iron industryعلوم مهندسى : صنعت اهن
iron law of wageقانون مفرغ دستمزدهابازرگانى : براساس اين نظريه که بوسيله مالتوس ارائه شده نرخ بالاى زاد و ولد عرضه نيروى کار را در سطحى بالاتر از تقاضا و ظرفيت توليدى جامعه قرار داده و لذا دستمزدها بسطح کاهش معيشت تقليل ميابد
iron lossالکترونيک : اتلاف اهن
iron malletمعمارى : مشته
iron masterرئيس کارخانه اهن سازى يا اهن ريزى
iron mongerاهن فروش ،اهن الات فروش
iron mongeryاهن الات( فروشى)
iron mouldسياهى ،اهن ،سياه کردن ،لکه دار کردن
iron nervesدل ،طاقت ،قوت قلب
iron oreسنگ اهنعلوم مهندسى : کانه اهنمعمارى : کانه اهن
iron oxideعلوم مهندسى : اکسيداهن
iron plateمعمارى : ورق اهنى
iron rationsجيره بسيارکم که سربازفقط هنگام ضرورت سخت ميتواند بان دست بزند
iron sheetمعمارى : اهن تنکه
iron smeltingعلوم مهندسى : ذوب اهن
iron sparزيست شناسى : کانى اهن دار
iron stoneسنگ اهن خام
iron-carbon diagramعلوم مهندسى : نمودار اهن - کربن
iron-clotheزره پوش
iron-core chokeالکترونيک : پيچک با هسته اهنى
iron-core coilالکترونيک : پيچک با هسته اهنى
iron-core transformerالکترونيک : مبدل با هسته اهنى
ironclad armatureالکترونيک : ارميچر جوشن دار
ironclad magnetالکترونيک : اهنرباى جوشن دار
ironclad solenoidالکترونيک : سولنئيد زره پوش
ironicalطعنه اميز
ironicallyبطعنه ،از روى طعنه
ironingاطو کشى
ironmanورزش : مرد اهنين
ironsکلمات مرتبط(irons):
ironsideمرد دلاور،مرد نيرومند،نام سواره نظام
ironworkerمعمارى : اهنگر
ironworksعلوم مهندسى : ذوب اهن
ironwortعلف قورباغه ،کپيکج ،موسک
irony of fateپيشامدى که بخودى بخودنا گوار نيست ولى نابهنگام است ،پيشامد،نابهنگام
iroworkاهن ساخته ،اهن الات ،کار اهن
iroworkerاهن ساز
irradiativeروشنى دهنده ،روشن سازنده ،پرتو افکن
irradicateريشه کن کردن ،از ريشه در اوردن
irrationableنامعقول ،بى معنى ،عبث ،سکته دار،ريشه گنگ ،غير ناطق ،چرند،بى عقل ،مزخرف
irrational numberشيمى : عدد گنگ
irrationalismنامعقول بودن ،عقيده نامعقول يا چرند،فلسفه غير معقول
irrationalityروانشناسى : نامعقولى
irrationalizeنامعقول ساختن ،غير منطقى کردن
irrationallyبيخردانه ،نامعقولانه ،بطور غير منطقى
irrationlismفلسفه غير عقلىقانون ـ فقه : اصول عقايد کسانى که رسيدن به مرحله يقين را از طريق اشراق و الهام ممکن مى دانستند
irrebuttableکلمات مرتبط(irrebuttable):
irreclaimablyبطور غير قابل برگشت ،چنانکه نتوان بازيافت يا برگرداند
irrecocilablyبطور اصلاح ناپذير،بطور وفق ناپذير،چنانکه نتوان انرا وفق داد
irreconcilabilityوفق ناپذيرى ،اصلاح ناپذيرى ،سختى در عقيده
irreconcilablenessوفق ناپذيرى ،اصلاح ناپذيرى ،سختى در عقيده
irrecoverable errorکامپيوتر : خطاى غير قابل ترميم
irrecoverablyبطور وصول نشدنى ،بطور اصلاح ناپذير،چنانکه بهبودى نپذيرد
irredeemable paper moneyپول کاغذى که دارنده ان نتواندهرگاه بخواهدانرا نقد سازد
irredeemablyبطور چاره ناپذير،جنانکه نتوان عوض داديا باز خريد
irredentistطرفدار برگرداندن همه جاهايى که ايتاليايى حرف ميزنند به ايتاليا
irreducibilityتحويل ناپذيرى ،حالت چيز يکه به کمينه رسيده و از ان ديگرکمترنميشود
irreducible representationشيمى : نمايش کاهش ناپذير
irreflectionبى فکرى ،بيخيالى
irrefragablyبطور ترديدناپذير،بطور بى جواب ،چنانکه نتوان تکذيب کرد
irrefutabilityانکار ناپذيرى ،غير قابل تکذيبى
irregular actقانون ـ فقه : عمل خلاف رويه
irregular forceقواى غير نظامىقانون ـ فقه : قواى چريکى
irregular forcesنيروهاى نامنطمعلوم نظامى : نيروهاى چريکى
irregular galaxyنجوم : کهکشان نامنتظم
irregular polymerشيمى : بسپار نامنظم
irregularitiesبازرگانى : اختلالات
irregularlyبطور بى قائده ،بطورنامنظم
irregularsارتش نامنظم ،عده غير منظم
irrelationبى نسبتى ،بى ارتباطى
irrelativelyبطور نامربوط،بى انکه وابستگى داشته باشد
irrelevantlyبطور بى ربط،بطور نامربوط،بدون اينکه وابستگى داشته باشد
irrelievableرها نشدنى
irreligionistبيدين ،کسيکه بمسائل دينى اعتنائى ندارد
irreligiouslyازروى بى دينى
irremediablenessچاره ناپذيرى ،علاج ناپذيرى ،لاعلاجى
irremediablyبطور چاره ناپذير
irremissibilityبخشش ناپذيرى ،الزام ( اورى)
irremissibleنبخشيدنى ،بخشش ناپذير،غير قابل عفو،اغماض ناپذير،الزام اور
irremissiblyبطور بخشش ناپذير،چنانکه نتوان بخشيديا اغماض کرد،بطورالزام اور
irremovabilityغير قابل عزل بودن ،حالت چيزى يا کسى که از جاى خود برداشته نشود
irremovablyبطور عزل ناپذير،بطور غير قابل انتقال
irreparablenessجبران ناپذيرى
irreparablyبطور جبران ناپذير
irrepentantسر سخت ،سخت دل ،غير تائب ،بى توبه ،مبنى بر عدم پشيمانى
irrepleviableرفع توقيف نکردنى ،از توقيف بيرون نيامدنى ولوبادادن ضامن ،ضمانت برندار
irreplevisableرفع توقيف نکردنى ،از توقيف بيرون نيامدنى ولو با ضامن ،ضمانت برندار
irreprehensibleسرزنش نکردنى ،ملامت نکردنى ،بى گناه ،بى تقصير
irrepressible joyکسيکه نتوان از او جلو گيرى کرد،ادمى که نتوان جلو اوراگرفت
irreproachabilityبى گناهى ،بى تقصيرى ،غير قابل سرزنش بودن
irreproachablenessبى گناهى ،بى تقصيرى ،غير قابل سرزنش بودن
irreprovableغير قابل سرزنش ،بى گناه ،رد نکردنى ،بى جواب
irreptitiousنهانى داخل شده
irresilientناجهنده
irresistableروانشناسى : مقاومت ناپذير
irresistiblenessغير قابل مقاومت بودن ،سختى
irresistiblyبطور مقاومت ناپذير،سخت
irresolutelyازروى بى تصميمى ،دودلانه ،با ترديد
irrespective ofبدون ملاحظه ،قطع نظراز،صرف نظراز
irrespectivelyبدون ملاحظه چيزهاى ديگر،مستقلا
irresponsiblyبطور غير مسئول ،بدون داشتن مسئوليت ،بدون حس مسئوليت
irresponsiveپاسخ ندهنده ،جواب ندهنده ،بى جواب
irresponsivenessعدم امادگى براى پاسخ دادن
irrestrainableغير قابل جلو گيرى
irresuscitableزنده نشدنى
irretentionناتوانائى براى نگاهدارى) پيشاب ( فقدان تاب نگاهدارى پيشاب)
irretentiveناتوان در نگاهدارى( پيشاب ) فاقد قوه ضيط
irreticenceابراز،فاش سازى ،اظهار،عدم کتمان
irreticentابراز کننده ،فاش کننده ،کتمان نکننده
irretraceableکه نتوان ردانرا گرفت ،که نتوان دوباره کشيديا ترسيم کرد
irretractileجمع نشدنى ،فاقد قوه قبض
irretrievabilityعدم قابليت استرداد،چاره ناپذيرى ،جبران ناپذيرى
irretrievablyبطور غير قابل استرداد،جنانکه نتوان برگردانيد،بطور جبران ناپذير
irreverendنامحترم ،ناشايسته براى احترام گذارى
irreverentialمبنى بر بى حرمتى ،مغاير حرمت
irreverentlyازروى بى حرمتى
irreversibilityشيمى : برگشت ناپذيرى
irreversible damageروانشناسى : اسيب جبران ناپذير
irreversible processمعمارى : فرايند برگشت ناپذير
irreversible reactionمعمارى : واکنش برگشت ناپذير
irreversible steelsعلوم مهندسى : فولادهاى برگشت ناپذير
irreversibleبرگشت ناپذير،واگشت ناپذيرعلوم مهندسى : يکطرفهمعمارى : برگشت ناپذيرشيمى : برگشت ناپذيرروانشناسى : بازگشت ناپذير
irreversiblyبطور تغيير ناپذير،چنانکه نتوان دگرگون يا واژگون ساخت يا لغو نمود
irrevocable contractقانون ـ فقه : عقد لازم
irrevocable creditبازرگانى : اعتبار غير قابل برگشت
irrevocable divorceقانون ـ فقه : طلاق بائن
irrevocable letter of creditبازرگانى : اعتبار اسنادى غيرقابل برگشت
irrevocable saleبيع قطعىقانون ـ فقه : بيع منجز
irrevocablyبطور بى برگشت ،بطورفسخ ناپذير،بطور تغيير ناپذير،بطور چاره ناپذير
irrigable areaعمران : زمين قابل ابيارى
irrigableعمران : قابل ابيارى
irrigation channelکانال ابيارى ،جدول ،مادى( اصفهان)معمارى : مادى
irrigation consumptionمعمارى : مصرف ابيارى
irrigation requirementعمران : احتياجات ابى گياه
irrigation systemمعمارى : شبکه ابيارى
irrigational schemesطرح هاى ابيارى
irrigationalوابسته به ابيارى
irrigationistکسيکه در مسائل وابسته به ابيارى علاقمند است ،طرفدار ابيارى
irrigativeابيارى کننده
irrigatorابيار،اب انداز
irriguousاب خورده ،اب دار،ابناک ،اب دهنده ،ترک کننده
irrisionريشخند،خنده استهزايى
irritablyازروى تندى ،ازروى تند مزاجى ،زود غضبانه
irritamentبرانگيزنده ،تحريک کننده ،هيجان اور،خراش اور،سوزش اور،خشم او
irritancyرنجش ،رنجيدگى ،غيظ،پوچى ،بطلان ،پوچ سازى ،باطل سازى ،ابطال
irritatingبرانگيزنده ،خشم اور،برخورنده ،رنجاننده ،سوزش اور،محرک ،مهيج
irritatinglyبطور برانگيزنده ،بطور هيجان اور،بطور سوزش اور
irritativeسوزش اور،محرک ،ناشى از تحريک
irriversibleعلوم هوايى : برگشت ناپذير
irrotational fieldالکترونيک : ميدان ناگردان
irrotationalعمران : غيرچرخشىمعمارى : غير چرخشى
irruptiveتاخت وتازکننده ،متهاجم ،حمله کننده
is a monetary signنشان پول ،(ليره ) انگليسى است
is he a the wiser for itايا ازاين بابت عاقل تراست
is intervocalicحرفP در واژه ميان دو صدا واقع شده است
is it not (so)ايا چنين نيست
is of a wide distributionدرخيلى جاهاپيدامى شود،بسيارفراوان است
is on the waneرو بزوال يا نقصان مى گذارد،درحال کاهش يا نقصان است
is that herايا اوست
is these a at the doorاياکسى هم درهست
isabelزرد مايل به خاکسترى
isabellaزرد مايل به خاکسترى
isabellinعلوم مهندسى : ايزابلين
isagogeمقدمه
isagogicمقدمه اى
isagogicsگفتار در تاريخ ادبى کتاب مقدس و شرح گرداورى يا الهام شدن موادان
isagonشکل همه گوشه يکى
isaid in my lastدر اخرين نامه خود گفتم
isaidکلمات مرتبط(isaid):
isamکامپيوتر : Indexed Sequential Access Methodروش دستيابى ترتيبى شاخص دار روش دستيابى ترتيبى فهرست دار
isatinرنگ قرمزى که از ترکيب نيل با اکسيژن بدست مى ايد
iscariotاسخريوط
ischemiaکم خونى موضعىروانشناسى : کم خونى موقتورزش : ايسکمى
ischiadicورکى
ischialورکى
ischiaticورکى
ischureticوابسته به حبس پول ،دافع حبس پول ،علاج حبس پول
ischuriaحبس پيشاب ،حبس بول
ischuryحبس پيشاب ،حبس بول
isdomerphous seriesشيمى : سرى همريخت
isdomerphousکلمات مرتبط(isdomerphous):
isenergicعلوم هوايى : هم انرژى
isentropic processشيمى : فرايند هم انتروپى
isentropicعلوم هوايى : بدون تغيير انتروپى
ishکلمات مرتبط(ish):
ishihara testروانشناسى : ازمون ايشيهارا
ishiharaکلمات مرتبط(ishihara):
ishmaeliteاسمعيلى
isinکلمات مرتبط(isin):
islamic jurisprudenceقانون ـ فقه : فقه
islamic juristقانون ـ فقه : فقيه
islamic lawحقوق اسلامى ،شرع ،شريعت ،فقهقانون ـ فقه : قانون شرع
islamicاسلامى
islamiteمسلمان
islamiticاسلامى
island basesعلوم نظامى : پايگاههاى داخل منطقه پدافندى هوايى پايگاهى داخل منطقه حياتى پايگاههاى جزيره اى دريايى
island of reilجزيره ريل( در مغز)روانشناسى : جزيره ريل
island pulloutورزش : مانور چرخاندن تخته موج براى ردکردن موج
islandsکلمات مرتبط(islands):
islanerجزيره نشين ،اهل جزيره
islesکلمات مرتبط(isles):
isletsکلمات مرتبط(islets):
ismaelianاسمعيلى
ismailianاسمعيلى
isn't he thereايا او اينجا نيست
isnکلمات مرتبط(isn):
iso-cost curveمنحنى هزينه برابربازرگانى : منحنى تساوى هزينه
iso-octaneعلوم هوايى : ايزواکتان
iso-product curveمنحنى برابرى محصولبازرگانى : منحنى محصول يکسان
iso-quantبرابرىبازرگانى : مقدار
isoکامپيوتر : International Standards Organizationسازمان بين المللى استانداردها
isoableجدا شدنىشيمى : قابل جدا شدن
isobar surfaceمعمارى : سطح هم فشار
isobathتک ژرفا،ايزوباسمعمارى : خط هم ژرفازيست شناسى : پربند عمقعلوم نظامى : خطوط ميزان منحنى نقشه عمق نما خطوط ميزان عمقعلوم دريايى : خطوط ميزان منحنى نقشه عمق نما خطوط ميزان عمق
isocentreمتحدالمرکز،هم مرکزعلوم نظامى : خط المرکزين دوربين عکاسى
isocheimخطى که بوسيله ان جاهايى که درجه گرماى متوسطانهادرزمستان... داده ميشود
isochoreشيمى : هم حجم
isochromaticهمرنگ
isochromatiqueعمران : خطوط همرنگ
isochroneعلوم هوايى : همزمان
isochronizeهم زمام کردن ،برابردر زمان کردن ،يک نواخت کردن
isoclinal lineخطى که در روى نقشه بوسيله ان جاهايى که تمايل سوزن مغناطيسى يکسان است
isoclinalعلوم نظامى : خط نقاط متحدالفشار مغناطيسى روى نقشه
isocline lineعلوم هوايى : خط هم شيب
isoclinic wingعلوم هوايى : بالى که زاويه برخورد ان هنگام خم شدن در اثر نيرو نيز ثابت ميماند
isoclinicکلمات مرتبط(isoclinic):
isocracyحکومتى که اختيارات سياسى همه دران يکسان است
isocraticداراى اختيارات برابر که دران اختيارات سياسى همه کس يکسان است
isodose rateخط نقاط هم دوز تشعشع اتمىعلوم نظامى : خط نقاط متحدالدوز
isodynamic lineخطى در روى نقشه که بوسيله ان جاهايى که زورمغناطيسى درانها يکسان است
isoelectronic ionsشيمى : يونهاى هم الکترون
isoelectronic pointشيمى : نقطه ايزوالکتريک
isogenousهم اصل ،داراى يک منبع
isogenyهم اصلى
isogeothermزيست شناسى : همدماى زمين
isogonalعلوم هوايى : خط هم شيبعلوم نظامى : خط ميزان منحنى نقاط متحدالانحراف مغناطيسى روى نقشه
isogonic lineعلوم هوايى : خط هم زاويهعلوم نظامى : خط ميزان منحنى نقاط متحدالانحراف مغناطيسى
isogonicکلمات مرتبط(isogonic):
isogriveخط ميزان منحنى نقاط هم ثقلعلوم نظامى : خط اتصال نقاط متحدالنيروى ثقل روى نقشه
isohalineايزوهالين ،خطوط هم نمکعلوم نظامى : خطوط ميزان منحنى نمايش غلظت نمک دريا
isohyetهم بارشمعمارى : خط هم بارشزيست شناسى : همباران
isohyetal lineهم بارشمعمارى : خط هم بارش
isohyetal mapعمران : نقشه خطوط هم بارانمعمارى : نقشه هم بارش
isohyetalکلمات مرتبط(isohyetal):
isokinetic exerciseورزش : تقويت عضله ها به کمک وسايل مقاومتى
isokineticکلمات مرتبط(isokinetic):
isolaniورزش : پياده ايزوله شطرنج
isolantiteالکترونيک : ايزولانتيت
isolate (to)پوشاندنمعمارى : جدا کردن
isolated double bondشيمى : پيوند دوگانه مجزا
isolated electric plantالکترونيک : نيروگاه روستايى
isolated footingsعمران : شالوده هاى منفرد
isolated ionشيمى : يون منزوى
isolated pawnورزش : پياده ايزوله يا منفرد شطرنج
isolated systemشيمى : سيستم منزوىزيست شناسى : سيستم منزوى
isolatedروانشناسى : منزوى
isolating stop valveعلوم دريايى : شير جدا کننده
isolating switchکليد جداکنندهعلوم مهندسى : کليد ترنرالکترونيک : کليد بى بار
isolatingکلمات مرتبط(isolating):
isolation diodeالکترونيک : لامپ دو قطبى خودکار
isolationistانزواگرا،انزوا طلبقانون ـ فقه : طرفدار عدم مداخله در سياست کشورهاى ديگر
isolator for battery plateالکترونيک : لايى باترى
isolatorايزولاتور،مجزاکنندهعلوم مهندسى : کليد ترنرمعمارى : مقره
isolead curveعلوم نظامى : خط ميزان منحنى نقاط هم سبقت در تيراندازى خط نمايش سبقت
isoleadکلمات مرتبط(isolead):
isomer coutingهمپار شمارىشيمى : ايزومر شمارى
isomericهم ترکيب ،متشابه الترکيب ،داراى همان اجزا،هم عنصر
isomerismهمپارىشيمى : ايزومرى
isomerizationهمپارششيمى : ايزومرى شدن
isomersکلمات مرتبط(isomers):
isometeric contractionانقباض هم طولورزش : انقباض هم اندازه
isometericکلمات مرتبط(isometeric):
isometric grawingعلوم هوايى : رسم فنى ايزومتريک
isometric systemشيمى : سيستم مکعبى
isometric(al)داراى يک ميزان ،هم اندازه
isomniaروانشناسى : بيخوابى
isomorphic graphشيمى : گراف هم ريخت
isomorphicهم ريخت ،متناظر( در رياضيات)روانشناسى : متناظر
isomorphismهم ريخت بينى ،تناظر( در رياضيات)شيمى : همريختىروانشناسى : تناظر
isomorphousشيمى : همريخت
isoperimetricalداراى دوره يا محيطهاى برابر،متساوى المحيط
isoperimetryگفتار در شکل هايى که محيط هاشان برابر است
isophilicروانشناسى : همجنس دوست
isophthalamideکلمات مرتبط(isophthalamide):
isopolityبرابرى در حقوق سياسى
isoresistivityعمران : هم مقاومتى
isoscelesمعمارى : متساوى الساقين
isoseismic lineخطى که بوسيله ان جاهايى که زورزمين لرزه در انهايکسان است نشان ميدهد
isoseismicکلمات مرتبط(isoseismic):
isostatic linesمعمارى : خطوط ايزواستاتيک
isostaticکلمات مرتبط(isostatic):
isostatics (am)معمارى : ايزو استاتيک
isostaticsکلمات مرتبط(isostatics):
isosulfocyanateکلمات مرتبط(isosulfocyanate):
isotachايزوتاکعلوم نظامى : خطوط ميزان منحنى سرعت جريان اب خطوط جريان هم سرعت
isotactic polymerشيمى : بسپار تک ارايش
isotacticکلمات مرتبط(isotactic):
isotacticityشيمى : تک ارايشى
isotaticشيمى : تک ارايش
isotermعمران : هم دماعلوم هوايى : هم دما
isotheral lineخطى که بوسيله ان جاهايى که درجه گرماى متوسط انها ¹¹¹ نشان داده ميشود
isotheralکلمات مرتبط(isotheral):
isotherm followerنمايانگر ايزوترمالعلوم نظامى : دستگاه تشخيص سطوح هم حرارت اب دريا
isothermal annealingعلوم مهندسى : بازپخت هم دمايى
isothermal atmosphereعلوم هوايى : اتمسفر همدما
isothermal changeعلوم هوايى : تغييرات هم دما
isothermal holding furnaceعلوم مهندسى : کوره هم دمايى
isothermal layerلايه هاى ايزوترمالعلوم نظامى : سطوح هم حرارت اب دريا
isothermal lineخطى که بوسيله ان جاهايى که گرماى متوسط ساليانه انهايکى است
isothermal processتحول در دماى ثابتشيمى : تحول همدماعلوم هوايى : پروسه هم دما
isothermalايزوترمالعلوم مهندسى : هم دماعلوم نظامى : نقاط هم حرارت اب دريا
isothiocyanateکلمات مرتبط(isothiocyanate):
isotonic contractionورزش : انقباض هم تنش
isotonic exerciseورزش : تقويت عضله ها به کمک وسايل مقاومتى محرک
isotope effectشيمى : اثر ايزوتوپى
isotope enrichmentعلوم مهندسى : تقويت ايزوتوپ
isotope separationعلوم مهندسى : جداسازى ايزوتوپ
isotopic massشيمى : جرم ايزوتوپى
isotopicکلمات مرتبط(isotopic):
isotropeشيمى : ماده همسانگرد
isotropic materialشيمى : ماده همسانگرد
isotropic rankingروانشناسى : رتبه بندى غير کمى
isotropic solutionsداراى خواص برابر از هرسو،از هر سو داراى همان خواص
isoutکلمات مرتبط(isout):
isovalentشيمى : هم والانس
isovelocityنقاط هم سرعت اب درياعلوم نظامى : خطوط متحدالسرعت اب دريا
isoventعمران : خطوط هم باد
isrکامپيوتر : Information Storage and Retrievalذخيره و بازيابى اطلاعات
israelitesکلمات مرتبط(israelites):
israelitishوابسته به( بنى ) اسرائيل ،اسرائيلى
issuance creditصدور،گشايشبازرگانى : افتتاح اعتبار
issue a creditبازرگانى : افتتاح اعتبار
issue a guaranteeبازرگانى : صدور ضمانتنامه
issue commissaryمسئول توزيععلوم نظامى : کارپردازى يا دفتر توزيع
issue noteبازرگانى : برگه صدور
issue of factنکته موضوع بحث که در نتيجه انکار مطلبى پيدا ميشود
issue of lawنکتع موضوع بحث که در تطبيق قانون پيدا ميشود
issue peaداغ نخود
issue priceبازرگانى : قيمت اعلام شده
issue priorityتقدم توزيع امادعلوم نظامى : ترتيب تقدم توزيع
issuelessبى نتيجه ،بى اولاد
issuesکلمات مرتبط(issues):
issuing bankبانک صادر کنندهبازرگانى : بانک صادر کننده ،بانک گشاينده اعتبار
issuing of the creditبازرگانى : افتتاح اعتبار
issuingبازرگانى : صدور
issveکلمات مرتبط(issve):
istکلمات مرتبط(ist):
isunknownکلمات مرتبط(isunknown):
it look like rainگويا خيال باريدن دارد
it mokes it yet easierانرا اسانترهم ميکند،انرابازاسانترميکند
it a dayروزى يک فنجان چاى خورى
it answers to its nameاسمى است بامسمى
it askes for attentionدقت مى خواهد،توجه لازم دارد
it bobes evilنشانه بدى است
it boots not to complainگله گذارى سودى ندارد
it borders on franceدر سر حد مرز فرانسه واقع است
it burnsto a white achچون مى سوزدخاکسترسفيدباقى مى گذارد
it came to my knowledgeمن ازان اگاهى يافتم ،مرامعلوم گرديد
it came to my mindبخاطرم خطورکرد
it can be altered at pleasureهر وقت بخواهيم ميتوانيم انرا اصلاح کنيم
it can safely be said that...بدون ترس از اشتباه ميتوان گفت که
it comes from aboveازبالامى ايد،ازاسمان مى رسد،ازجانب خدا مى رسد
it confirms my statementsقانون ـ فقه : مويد اظهارات من است
it consists mainlyبيشتر عبارت است از،اصلا عبارت است از
it crossed my mindبخاطرى گذشت ،بنظرم رسيد
it depends on his approvalقانون ـ فقه : منوط به موافقت و تصويب اوست
it did not meet our viewsمنظور مارا انجام نداد،نظرماراتامين نکرد
it did not profit meمرا سودمند نبود،فايده اى بمن نرساند
it did not sup meاين شام من نشد
it differs nothing fromهيچ فرقى با..... ندارد
it does not a to meدرنزدمن جالب توجه نيست ،چنگى بدل نمى زند
it does not befit his stateدر خور شان او نيست ،لايق مقام يا وضع او نيست
it does not befit me toشايسته من نيست که مرانشايد که
it does not carry the pointمقصودرا نميرساند
it does not make senseمعنى نميدهد
it does not matterاهميت ندارد،عيب ندارد،چيزى نيست
it does not s. the conditionواجدان شرايط نيست
it does not suit my tasteبذائقه من خوش نمى ايد
it does not weigh with meدرنظرمن اهميتى( ياوزنى ) ندارد
it escaped my memory(از )يادم رفت
it excited my pityدلم سوخت( ازديدن ان ) مرارقتى دست داد
it fares wellخوش ميگذرد
it fell to my lot to goقسمت( يا نصيب ) من شد که بروم ،قرار شد من بروم
it filled their hearts with tترس زياد دردل انها انداخت
it films wellدرفيلم خوب درمى ايد
it follows necessarily thatناچار اين نتيجه گرفته ميشود،لاجرم ،بنابر اين
it follows that.....چنين برمى ايد که....
it gives me the humpکوک ميشوم ،جرم مى گيرد
it gives off a bad odourبوى بدى ميدهد
it goes before the windبادانراميبرد
it goes without sayingنيازمند بگفتن نيست ،محتاج بذکر نيست ،پرواضح است ،بديهى است
it had a europeanlookنمود اروپايى داشت ،اروپايى مى نمود
it had a short lifeکم دوام بود
it happened thafچنين ،اتفاقا
it happenedاتفاق افتاد
it has 3 sidesسه پهلو دارد
it has an inoffensive adourبوى ان بد( يا زننده ) نسيت
it has escaped my remembranceياد نيست ،در ياد ندارم ،بخاطر ندارم ،از خاطرم رفته
it ill became him to speakسخن گفتن باو نمى امد
it injured his handsبدستهايش اسيب زد
it irks meخسته شدم ،حوصله ام سر رفت
it is 10 minutes past fourده دقيقه از چهار مى گذرد
it is 2 centimeters thickدو سانتيمترکلفتى انست
it is 2 metersمحيط ان دومتر است
it is 5 minutes past 3ساعت سه وپنج دقيقه است ،5دقيقه از 3گذشته است
it is a good dayروزخوبى است
it is a hard row to hoeکار حضرت فيل است
it is a in termsپرازاصطلاحات است ،اصطلاعات فراوان دارد
it is a libel on himمايه ابروئى اوست
it is a long customرسم ديرينه است
it is a passage from gulistanفقره يا عبارتى از گلستان است ،اقتباس از گلستان است
it is a pity of themدل ادم براى انها ميسوزد
it is a pityحيف است
it is a play in comparisonاين پيش ان هيچ است
it is a pleasure to see himديدن او مايه خوشوقتى است
it is a pretty kettle of fishبد وضعى است ،عجب وضعى است
it is a privilege to see himديدن او نعمتى است ،ديدن او يکنوع امتيازى است
it is a puzzle to meبراى من معما است
it is a question of moneyموضوع پول است ،موضوع بسته به( خرج کردن ) پول است
it is a racy wineشرابش اصل است ،اصل مزه( يامزه اصلى ) شراب رادارد
it is a soft snapکارى ندارد،چيزى نيست ،کاراسانى است
it is a strain on one's energyخيلى زور ميبرد،خيلى زور مصرف ميکند
it is a strange thingچيز غريبى است
it is a thankless taskکاربيهوده ايست ،هيچکس نخواهدگفت مرحمت سرکارزياد
it is a thousand pitiesجاى هزار افسوس است ،مايه بسى تاسف است ،خيلى حيف است
it is all a pretenceسراسر تظاهريا اشتباه کارى است
it is all greek to meازان سودرنمى اورم
it is all upتمام شد،گذشت ورفت
it is allup with himديگر اميدى ندارد
it is an indication of lazinesنشانه تنبلى است
it is an offence to morlityقانون ـ فقه : منافى اخلاق است
it is another name forنام ديگرى است براى...... با.... مترادف است
it is beal of you toبراى شمابداست
it is becauseبراى اينست که ،بواسطه انست که
it is being doneداردکرده ميشود
it is beyond his provinceاز صلاحيت او بيرون است ،درحوزه کاراو نيست
it is beyond my strengthزورمن به ان نميرسد،فوق نيروى من است
it is beyond recallاحتمال لغوشدن ندارد
it is beyond retrieveجبران پذير نيست
it is binding on meبراى من الزام اوراست
it is blown off by the windبادانراميبرد
it is bound to nappenمقدراست اتفاق بيافتد
it is but a step to my houseتا خانه ما گامى بيش نيست ،يک قدم است تا خانه ما
it is coldسرد است
it is copyrightعلوم مهندسى : حق چاپ و تقليد محفوظ است
it is death toمجازات ¹¹¹¹مرگ است
it is evident thatپيداست که
it is f. wroughtکارظريف روى ان کرده اند
it is four months oldچهار ماهه است ،در گفتگوى ازکودک
it is four times my sizeچهاربرابر( اندازه ) من است ،چهارتاى من است
it is g. believed that...عموماعقيده دارند که....
it is good for spring wearبراى پوشش( ياپوشاک ) بهاره خوب است
it is habitual with me to....خوياعادت من اينست
it is half cookedنيم پخته است
it is hard to sayنميتوان گفت ،به اسانى نميتوان قضاوت کرد
it is in good working orderخوب کار ميکند،داير است
it is in my keepingد ردست من است ،د رحفاظت منست
it is in my recollectionياد دارم ،بخاطردارم
it is in preparationدر دست تهيه است
it is inadvisable to say thatگفتن ان مصلحت نيست ،گفتن ان مقتضى نيست
it is inconsistent of you toاز شما دور است
it is indicative of bad luckنشانه بدبختى است
it is indifferent to meبراى من فرقى نميکند،براى من چه اهميتى ندارد
it is inexpedient to replyپاسخ دادن مصلحت نيست ،پاسخ دادن مقتضى نيست
it is inimical to our plansبا نقشه هاى ما مغاير است ،براى نقشه هاى ما زيان اور است
it is insensitive to lightروشنايى را حس نميکند،نسبت به روشنايى حساس نيست
it is insusceptible of changeاماده براى تغيير نسبت ،استعداد دگرگونى ندارد
it is interesting to meبراى من جالب توجه است
it is like that .i had beforeمانند ان است که پيشتر داشتم
it is madeساخته ميشود،ساخته شده است
it is maleficent toبراى.... زيان اور است
it is marked with spotsنشان ان خالهايى است که دارد
it is ministerial to cultureکمک بفرهنگ مى کند،وسيله ترقى فرهنگ است
it is mortal to himکشنده اوست
it is mostly ironبيشتر( ش ) اهن است
it is much sought afterبسيار مطلوب است ،خيلى طالب دارد
it is much the sameتقريبا همان است ،تقريبا يکجور است
it is my leadنوبت من است ،دست من است
it is my ownمال خودم است
it is my wish thatخواهش من اينست که ،ميل من اينست که
it is near the knuckleنزديک است که خارج ازنزاکت شود
it is necessary for him to goلازم است برود،بايد برود،بر او واجب است که برود
it is necessary to goبايد رفت
it is never the worseهيچ بدتر نيست ،ديگر بدتر که نيست
it is no longer validقانون ـ فقه : از درجه اعتبار ساقط است
it is no wonder thatتعجبى ندارد که ،عجب نيست که
it is not a picnicکار اسانى نيست
it is not a to go tncreرفتن انجامصلحت نيست
it is not d.نمى توان ازان صرف نظر کرد
it is not half badهيچ بد نيست ،انجا بداست
it is not in good workingorderخوب کار نمى کند،داير نيست ،خراب است
it is not p for meto stayنمى توانم بمانم
it is not p to climb itنميتوان از ان بالارفت ،بالارفتن از ان ممکن نيست
it is not p to say thatگفتن اين سخن شرطادب نيست
it is not pervious to reasonovبدان دسترسى ندارد،خردانرانمى تواند دريابد
it is not protected by sanctionsقانون ـ فقه : ضمانت اجرايى ندارد
it is not subject to reviewتجديد نظر ( يا بازديد ) دران روا نيست
it is not t.براى اين نيست که من اين يکى را ازان بيشتردوست دارم
it is not true that he is deadاينکه ميگويند مرده است حق ندارد
it is not very hardچندان سخت نيست
it is all very wellبه به( بطعنه) ،دلم خوش! ،چشمم روشن!
it is he thatاوست که
it is high time to goوقت رفتن رسيده است
it is highly valued as foodبراى خوراک بسيارمطلوب است
it is his faultقانون ـ فقه : تقصير اوست
it is his p to forgiveبخشيدن ازامتيازات وحقوق ويژه اوست
it is his very ownمال خود اوست
it is iان منم ،اين منم
it is immaterialچيزى نيست ،ناچيز است ،اهميت ندارد،جزئى است
it is impolitic reply so soonصلاح نيست به اين زودى پاسخ داده شود
it is impossible to live thereنميشود در انجا زندگى کرد،زندگى( کردن ) در انجا ميسر نيست
it is in good keepخوب نگاه داشته ياحفاظت شونده ،انراخوب نگاه ميدارند
it is not worth a dمفت نمى ارزد،بلعنت خدانمى ارزد
it is not worth a rushبه بشيزى نمى ارزد
it is not worth a strawپر کاهى نمى ارزد
it is not worth my whileبزحمتى که ميکشم( ياوقتى که صرف ميکنم ) نمى ارزد،براى من ارزش ندارد
it is not worth the troubleبزحمتش نمى ارزد
it is not worth whileبزحمتش نمى ارزد
it is nothing newتازگى ندارد
it is nothing out of the way(هيچ ) غريب نيست ،غرابتى ندارد
it is nowrooz to dayامروز( عيد )نوروز است
it is obvious thatاشکار يا بديهى است که
it is of a different kindيک جو رديگر است ،نوعى ديگراست ،قسم ديگرى است
it is of a normal sizeداراى اندازه عادى يا معمولى است
it is of a wide distributionدر خيلى جاها پيدا ميشود،بسيار فراوان است
it is of doubtful proveanceمبدا ان مشکوک است ،معلوم نيست اصلا از کجا امده است
it is of frequentبسيار اتفاق مى افتد،خيلى مورد دارد،بسيار ديده ميشود
it is of interest to meمن در ان علاقه مندم ،براى من سودمند است
it is of little worthچندان ارزشى ندارد،کم ارزش است
it is of no importanceهيچ اهميت ندارد
it is of no momentهيچ اهميت ندارد
it is of no use talkingسخن گفتن سودى ندارد
it is of no use to usبکار ما يا بدرد ما نميخورد،سودى براى ما ندارد
it is of no weightقدرواهميتى ندارد
it is of the last importanceمنتهاى اهميت را دارا است
it is of variable lengthدرازاى ان متغير( ياتغييرپذيراست) ،طول ان تغيير ميکند
it is one too manyيکى زياداست
it is only his wayحالش اينست
it is our pleasure toاراده ما اينست که
it is our usual p toمعمول ما اين است که
it is p that he did not goاحتمال داردنرفته باشد،دورنيست که
it is p to our interestsبمنافع مالطمه مى زند،براى منافع مازيان اوراست
it is particularly difficultيک اشکال بخصوصى دارد،يک دشوارى ويژه دارد،بيک طرزمخصوصى مشکل است
it is past all hopeجاى هيچ اميدوارى نيست ،هيچ اميدى نيست
it is past cureاز علاجش گذشته است ،مافوق انست که بتوان علاج کرد
it is past reclaimديگر قابل اصلاح يا استردادنيست ،ديگر نميتوان انرا اباديا احياکرد
it is personal to himselfمال شخص اوست
it is pervious to lightروشنايى ازان مى گذرد
it is plenty good enoughبقدر کفايت خوب است ،خيلى هم خوب است
it is proof against coldسرما در ان کارگر نسيت ،دافع سرما است
it is purely absurdکاملا بى معنى يا پوچ است ،مهمل صرف است ،صرف پوچ يا مهمل است
it is quite another story nowان سبوبشکست وان پيمانه ريخت ،ان دفتر را گاو خورد،اوضاع اکنون دگرگون
it is regrettable thatجاى تاسف است که
it is required thatلازم يا مقر ر است که
it is ridiculously smallبقدرى کوچک است که ادم خنده اش ميگيرد
it is rotten at the coreازدرون خراب است
it is rough on the insideاز تو زبر است ،توى ان زبر است
it is roughly 15 meters longدرازاى ان تخمينا( يا درحدود 15)متراست
it is safe to sayبخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت
it is said in the bible thatدر کتاب مقدس مى گويد يا مينويسد که
it is said thatگويند که
it is secureمحکم است ،عيب نميکند
it is smooth out sideاز بيرون صاف است
it is soluble in waterدر اب حل ميشود
it is strictly forbiddenاکيدا ممنوع است ،قدغن است
it is stubborn to reasonبدليل در نمى ايد
it is sufficiently stampedکم تمبر خورده استقانون ـ فقه : کسر تمبر دارد
it is the other way roundوارونه است ،عکس اين است
it is the p of constructionدردست ساختمان است
it is the same thingيکى است ،همان است
it is the size of a sparrowباندازه يک گنجشک است
it is time i was goingوقت رفتن من رسيده است
it is to be noted thatبايد ملتفت بود که ،بايد توجه کردکه ،بايد دانست که
it is to your i. to goبه نفع شماست که برويد
it is too much for my strengthزورمن به ان نميرسد،فوق نيروى من است
it is too softپر نرم است
it is toolate.to goديگر موقع رفتن نيست
it is true that he was sickراست است که او ناخوش بود
it is truly saidراست گفته اند
it is typical ofرمز است از،حاکى است بر
it is u. to remain neutralبيطرف ماندن کارعاقلانه يامصلحت نيست
it is u.for him to tell a lieدروغ گفتن برخلاف عادت اوست يا ازاوبعيداست
it is under his noseپيش روى اوست ،درست جلو چشم اوست
it is unnecessaryلازم نيست ،غير ضرورى است
it is unsatisfactoryرضايت بخش نيست ،بد است
it is unsuitableمناسب نيست ،بدردنميخورد
it is unusually largeفوق العاده بزرگ است ،از اندازه معمول بزرگتراست
it is up to him toبا اوست که
it is useful for a double pبراى دوکارسودمنداست
it is useful in a wayازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست
it is usual with himمعمول اوست ،عادت دارد
it is very easily doneخيلى به اسانى( ياسهولت ) کرده ميشود،بسيار اسان انجام ميگيرد
it is very importantبسيار اهميت دارد،بسيار مهم است
it is very kind of youخيلى التفات کرديد
it is very lateبسيار دير است ،خيلى دير شده است
it is well enoughبد نيست ،عيبى ندارد
it is well saidخوب گفته اند
it is whispered thatانتشارداد که
it is worth 10 rialsده ريال ارزش دارد،ده ريال مى ارزد
it is worth nothing(به ) هيچ چيزنمى ارزد
it is wrapt in mysteryدر پرده است ،پوشيده است ،نهانى است ،سرى است
it is wringing (wet)خيلى تراست يا اب دارد( چلاندن ميخواهد)
it is written thatنوشته شده است که ،مکتوب است که ،نوشته اندکه
it is your moveنوبت شما است
it ius all one to meبراى من يکسان است
it lacks soulروح ندارد
it leaves no room for doubtجاى هيچگونه ترديدى باقى نمى گذارد
it lies before usپيش روى ما واقع شده است ،پيش روى ما است
it lies beyond his competenceقانون ـ فقه : در صلاحيت او نيست
it lies on the east ofدر خاور واقع( شده ) است
it look as ifچنين مينمايد که گويى
it makees no differenceتفاوتى نميکند،فرقى نميکند
it makes a t. differenceتفاوت خيلى زيادى نمى کند
it matters littleچندان اهميت ندارد
it may be as well to go thereشايدرفتن انجابدنباشد
it may be presumed thatاحتمال قوى ميرود که ،ميتوان فرض که
it measures two metres(اندازه ان ) دومتر است
it needs notلازم نيست
it needs to be done carefullyبايد بدقت کرده شود،اينکار مستلزم دقت است ،اينکار توجه لازم دارد
it never occurred againديگر اتفاق نيفتاد،ديگر رخ نداد،ديگر واقع نشد
it never rains but it poursوقتى که مى ايدپشت سر هم مى ايد،همينکه مى ايد پى در پى مى ايد
it occasioned his deathباعث مرگ اوشد،مرگ اورا فراهم ساخت
it occurs in nature as a gasدر طبيعت بشکل گاز يافت ميشود
it occurs to me that(جنين ) بنظرم ميرسد که
it occurs twice a dayروزى دوبار رخ ميدهد،روزى دوبار اتفاق مى افتد
it peels betterبهتر پوست ان کنده ميشود
it piques curiosityحس کنجکاوى شخص را بر مى انگيزد
it pleased him to goخوش داشت که برود،خوشش مى امدکه برود
it promisews to be easyاميد ميرود اسان باشد،چنين مينمايد که اسان است
it pronان چيز،ان جانور
it proved falseدروغ درامد،دروغ بود
it provokes laughterخنده اور است ،باعث خنده است
it puckered up in sewingهنگام دوختن جمع شد،در ضمن دوختن چين خورد
it pulls its weightنسبت به سنگينى خودش خوب مى کشد
it purports thatقانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که.....
it rained bloodخون( مانندسيل ) روان بود
it rainsميبارد
it ran into ten editionsده چاپ خورد،ده با رچاپ شد
it received royal assentقانون ـ فقه : به توشيح ملوکانه رسيد
it reeks of bloodبوى خون از ان ميايد
it remains to be provedهنوز ثابت نشده است ،بايد ثابت شود
it rest with you to .....با شما است که........
it savours of revengeبوى انتقام ياکينه جويى ازان مى ايد،دلالت بر انتقام ميکند
it say in the bible thatدر کتاب مقدس ميگويد،در کتاب مقدس گفته شده است
it scaled 5 kilograms(وزنش ) ده کيلوگرم درامد
it seem to meبنظرم ميرسد
it seems to me he is lyingبنظرم ميرسد دروغ ميگويد
it served as a precedentقانون ـ فقه : سابقه شد
it serves him rightسزاوار است تا چشمش هم کور،دنده اش هم نرم شود
it shall not be scathed)کمترين اسيبى به ان نخواهد رسيد
it shrinks in washingدرشستشوچروک ميشود
it sleetsبرف وباران( با هم ) ميبارد
it smells of the lampبا زحمت فراوان
it smells sourاز بوى ان پيدا است که ترش شده است ،بوى ترشيده ميدهد
it smells sweetخوشبو يامعطراست
it snowsبرف ميبارد،برف ميايد
it sounds falseدروغ بنظر ميرسد
it speaks well for himبامن خوب است ،بامن نظرمساعد دارد
it spells ruin to the workmenمتضمن خانه خرابى کارگران است
it sprang from the wallازديوار روييد
it stand well with himبامن خوب است ،بامن نظرمساعدى دارد
it stands 3 metresقدش 3 متر است
it stings the conscienceوجدان را نيش ميزند
it stood me in c 50¹ 5ليره براى من تمام شد
it stormsهوا طوفانى است
it stung me to the heartدلم را بدرداورد،جگرم را سوراخ کرد
it subserves our purposeمارادر رسيدن بمقصودکمک ميکند،بدرد کارماميخورد
it takes much roomخيلى جامى برد،فضاى زيادى را اشغال ميکند
it takes of the othersاز انهاى ديگر پيش اشت ،بر ديگران مقدم است
it tastes sweetشيرين است
it tells its own taleاز خودش پيداست ،نيازمند به توضيح نيست
it tends to ruin himوسائل خانه خرابى ياهلاکت اورافراهم مى کند،منجرميشودبهلاکت او
it thawsهوا چنان گرم شده که برف را اب ميکند
it threatens to rainهوامستعدباريدن( يابارندگى ) است
it thundersصداى اسمان غرغره ميايد
it touched him on the rawبنقطه حساس( احساسات ) اوبرخورد
it transcends human reasonبالاترازعقل بشراست ،ماوراى عقل........
it turned my headسرم را بدوران انداخت يا گيج کرد
it turned my stomachدلم رابهم زد
it verges on a valleyد رکنار دره اى واقع شده است
it was a (good)round sumخوب پولى بود،مبلغ زيادى بود
it was a p to another bookمقدمه کتاب ديگربود
it was all quiet in londonدرلندن خبرى نبود،شهرلندن درارامش بود
it was an incorrect procedureيک اقدام غلطى بود،جريانش درست نبود
it was at its heightبه منتهاى درجه رسيده بود
it was basedon evclidاساس ان روى اقليدس گذارده شده بود
it was beneath my noticeشايسته اينکه اعتنايى بان کنم نبود،مراعارمى امدازاينکه بدان توجهى کنم
it was cooked to ragsانقدر پخته شدکه له شد( ياخردشد)
it was eatenخورده شد
it was i. calculatedدرست حساب نشده بود
it was left unfinishedناتمام ماند
it was my faultتقصيرمن بود
it was no betterهيچ بهتر نبود
it was no part of my planابداجزو طرح يا نقشه من نبود،کى جزو نقشه من بود؟
it was not p to do thatکردن انکارمصلحت نبود
it was nothing short ofکم از.....نبود،پاى کمى از....... نداشت
it was odious toدر نزد
it was one too manyيکى زياد بود
it was p of evilبدى را ازپيش خبرميداد
it was provocative of curiostyحس کنجکاوى شخص را تحريک کرد
it was publicly knownهمه ميدانستند