a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
H هشتمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
Ha علامت‌ تعجب‌، ها، اهان‌ گفتن‌.
Ha Ha هاها(درخنديدن‌)، قاه‌ قاه‌.
Hab (درتركيبات‌ قديم‌) داشتن‌، دارايي‌.
Habanera رقص‌ دو ضربي‌ كوبا.
Habble (elbboh=)داد وبيداد، مشاجره‌، داد وبيداد كردن‌.
Habeas Corpus ازادي‌ (متهمي‌ كه‌دليلي‌ براي‌اتهامش‌نيست‌) صادر كردن‌.
Habeas Corpus حكم‌ توقيف‌ از ط‌رف‌ دادگاه‌ باذكر دلايل‌ توقيف‌، حكم‌
Habenaria (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد، ثعلب‌.
Habenula (تش‌.) عضو نواري‌ شكل‌.
Haberdasher فروشنده‌ لباس‌ مردانه‌، خراز.
Haberdashery خرازي‌ فروشي‌، مغازه‌ ملبوس‌ مردانه‌.
Haberdine (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌.
Habergeon جوشن‌ بي‌ استين‌.
Habilatory پوشاكي‌.
Habile مناسب‌، زرنگ‌، زبردست‌.
Habiliment ارايش‌، لباس‌ زيبا، جامه‌، استعداد فكري‌.
Habilitate لباس‌ پوشيده‌، ملبس‌، شايستگي‌ داشتن‌، مجهز كردن‌.
Habit (.n):عادت‌، خو، مشرب‌، ظ‌اهر، جامه‌، لباس‌ روحانيت‌،
Habit روش‌ ط‌رز رشد، رابط‌ه‌، (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌، اراستن‌،
Habit معتاد كردن‌، زندگي‌ كردن‌.
Habitability قابليت‌ سكني‌.
Habitable قابل‌ سكني‌.
Habitance سكونت‌، سكني‌، زندگي‌، جمعيت‌، سكنه‌.
Habitancy سكونت‌، سكني‌، زندگي‌، جمعيت‌، سكنه‌.
Habitant ساكن‌
Habitat محل‌ سكونت‌، مسكن‌ ط‌بيعي‌، بوم‌، جاي‌ اصلي‌.
Habitation سكونت‌، اسكان‌، سكني‌، مستعمره‌، مسكن‌، منزل‌.
Habitual معتاد، شخص‌ دائم‌ الخمر، عادي‌، هميشگي‌.
Habituate خو دادن‌، عادت‌ دادن‌، سكونت‌ كردن‌.
Habituation خوگيري‌.
Habitude اداب‌، روش‌، شيوه‌، عادت‌ (م‌.م‌.)، مرسوم‌، عادت‌ روزانه‌.
Habitue رونده‌ هميشگي‌، مشتري‌، مانوس‌، معتاد.
Habitus وضعيت‌ ساختمان‌ جسماني‌، هيكل‌، ساخت‌.
Hachure باهاشور سايه‌ انداختن‌.
Hachure هاشور، اژ، پرداز، سايه‌ زني‌، قلم‌ هاشور زدن‌،
Hacienda ملك‌، بنگاه‌ كشاورزي‌ يا معدن‌ ومانند ان‌.
Hack بيل‌ زدن‌ يا شخم‌ زده‌ ايجاد ميشود، ضربه‌، ضربت‌، بريدن‌،
Hack كلنگ‌، سرفه‌ خشك‌ وكوتاه‌، چاك‌، برش‌، شكافي‌ كه‌ بر اثر
Hack زخم‌ زدن‌، خردكردن‌، بيل‌ زدن‌، اسب‌ كرايه‌ اي‌، اسب‌ پير،
Hack درشكه‌ كرايه‌، نويسنده‌ مزدور، جنده‌.
Hackamore مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌.
Hackberry (گ‌.ش‌.) داغداغان‌، گزنه‌ ها (از جنس‌ sitlec).
Hackbut نوعي‌ تفنگ‌ شمخال‌ كه‌ ته‌ قنداق‌ ان‌ خميده‌ است‌.
Hackie (revirdbac=) درشكه‌ چي‌.
Hackle زن‌، حشره‌ پردار، شانه‌ كردن‌، از هم‌ بازكردن‌، شكافتن‌،
Hackle متلاشي‌ كردن‌.
Hackle شانه‌ مخصوص‌ شانه‌ كردن‌ ليف‌ هاي‌ كتان‌ وابريشم‌، كتان‌
Hackmatack (گ‌.ش‌.) كاج‌ امريكايي‌، لاركس‌ (anacirema xiral).
Hackney فاحشه‌، مبتذل‌ كردن‌، زياداستعمال‌ شده‌.
Hackney اسب‌ سواري‌، درشكه‌ كرايه‌، اسب‌ كرايبه‌، مزدور، فعله‌،
Hackney Coach كالسكه‌ يا درشكه‌ كرايه‌، درشكه‌ چهارچرخه‌ ودو اسبه‌.
Hacksaw اره‌ اهن‌ بري‌.
Hackwork معيشت‌.
Hackwork نويسندگي‌ وهنرپيشگي‌ سودط‌لبانه‌، نويسندگي‌ براي‌ كسب‌
Had زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah.
Haddock (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌، قسمي‌ ماهي‌.
Hade (ز.ش‌.) ميل‌، كجي‌، شيب‌ تمام‌، تمايل‌ پيدا كردن‌.
Hades (افسانه‌ يونان‌) عالم‌ اسفل‌، جهنم‌.
Hadj (jjah) حج‌، زيارت‌ حج‌، حاجي‌.
Hadji (ijjah) حج‌، زيارت‌ حج‌، حاجي‌.
Hadn't (ton dah=) نداشت‌، ندارد، نبايستي‌.
Haematoxylon (گ‌.ش‌.) درخت‌ بقم‌، چوب‌ بقم‌، بقم‌ اسود.
Haet ذره‌، اتم‌، خرده‌.
Haffet گونه‌، پيشاني‌.
Haffit گونه‌، پيشاني‌.
Haft دسته‌، دسته‌ كارد، قبضه‌، دسته‌ گذاشتن‌.
Hag عجوزه‌، ساحره‌، مه‌ سفيد، حصار.
Hagborn پسرپير زن‌، شيط‌ان‌ زاده‌، فرزند ساحره‌.
Hagbut نوعي‌ تفنگ‌ شمخال‌ كه‌ ته‌ قنداق‌ ان‌ خميده‌ است‌.
Hagfish (ج‌.ش‌.) مارماهي‌ دهان‌ گرد.
Haggard نحيف‌، داراي‌ چشمان‌ فرو رفته‌، رام‌ نشده‌.
Haggis پودينگ‌ يادسر دل‌ وجگر وپياز وادويه‌.
Haggish عجوزه‌ وار، بط‌ور ناهنجار، كريه‌.
Haggle چانه‌، چانه‌ زدن‌، اصرار كردن‌، بريدن‌.
Hagiographer نويسنده‌ شرح‌ حال‌ مقدسين‌.
Hagiography شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌، تاريخ‌ انبياء.
Hagiolatry پرستش‌ مقدسين‌ وروحانيون‌، ملاپرستي‌.
Hagiology ادبيات‌ مقدس‌، تاريخ‌ مقدس‌، تاريخ‌ انبياء.
Hagride مسلط‌ شدن‌ بر، ناراحت‌ كردن‌، عاجز كردن‌.
Hagseed زاده‌ عجوزه‌، فرزند زن‌ ساحره‌.
Hai Ku شعر بي‌ قافيه‌ سه‌ سط‌ري‌ ژاپني‌.
Hail (.tv&.n): تگرگ‌، ط‌وفان‌ تگرگ‌، تگرگ‌ باريدن‌،
Hail باد، سلام‌ كردن‌، صدا زدن‌، اعلام‌ ورود كردن‌ (كشتي‌).
Hail (.iv&.tv.jretni.n): سلام‌، درود، خوش‌ باش‌، سلام‌ برشما
Hail Fellow دوست‌ صميمي‌، صميمي‌، نزديك‌، خودماني‌.
Hailstone دانه‌ تگرگ‌، تگرگ‌.
Hailstorm ط‌وفان‌ يا رگبار تگرگ‌.
Hair مو، موي‌ سر، زلف‌، گيسو.
Hair Raiser مهيج‌، موي‌ برتن‌ سيخ‌ كننده‌.
Hair Raising مهيج‌، ترسناك‌.
Hair Seal (ج‌.ش‌.) خوك‌ پرموي‌ بي‌ گوش‌.
Hair Space فضاي‌ باريكي‌ درچاپ‌، باريكه‌.
Hair Splitter ادم‌ مو شكاف‌.
Hair Stroke خط‌ نازك‌ بالا يا پايين‌ حروف‌ نوشته‌ يا چاپي‌، نازك‌
Hair Stroke كاري‌ درخوشنويسي‌.
Hair Trigger ماشه‌ دوم‌ تفنگ‌، باساني‌ حركت‌ كننده‌.
Hair Worm (ج‌.ش‌.) كرم‌ رشته‌، كرم‌ پيوك‌، كرم‌ مويي‌.
Hairbreadth بباريكي‌ مو، فاصله‌ خيلي‌ كم‌، تنگنا.
Hairbrush ماهوت‌ پاك‌ كن‌ مخصوص‌ موي‌ سر، بروس‌ موي‌ سر.
Haircloth پارچه‌ مويي‌، مويينه‌، پارچه‌ خيمه‌اي‌.
Haircut موچيني‌، سلماني‌.
Hairdo ارايش‌ موي‌ زنان‌ بفرم‌ مخصوصي‌، ارايشگر زنانه‌.
Hairdresser ارايشگر مو، سلماني‌ براي‌ مرد و زن‌.
Hairless بي‌ مو.
Hairline سرحد موي‌ سر وپيشاني‌.
Hairpin سنجاق‌ مو، گيره‌ مو، (درجاده‌) پيچ‌ تند.
Hairy پرمو، كركين‌.
Hairyvetch (گ‌.ش‌.) ويسيا، ماشك‌ (asolliv aiciv).
Haiti جزيره‌ هاييتي‌.
Haitian اهل‌ جزيره‌ هاييتي‌.
Haken Kreuz صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌).
Halation هاله‌، نيم‌ سايه‌ (درعكاسي‌).
Halberd (treblah) تبرزين‌، نيزه‌.
Halbert (dreblah) تبرزين‌، نيزه‌.
Halcyon گذشته‌، روز ارام‌.
Halcyon مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند، ايام‌ خوب‌
Hale خوش‌ بنيه‌، نيرومند، بي‌ نقص‌، سالم‌، كشيدن‌، سوي‌ ديگر
Hale بردن‌، روانه‌ كردن‌.
Half نيم‌، نصفه‌، سو، ط‌رف‌، شريك‌، ناقص‌، نيمي‌، بط‌ور ناقص‌.
Half And Half نوعي‌ ابجو انگليسي‌، نصفا نصف‌.
Half Baked نيم‌ پخته‌، (مج.) ناپخته‌، ناقص‌، خل‌، بي‌ تجربه‌، خام‌.
Half Blood نابرادري‌ يا ناخواهري‌، دورگه‌.
Half Boot نيم‌ چكمه‌.
Half Bred دورگه‌، بي‌ تربيت‌.
Half Breed از نژاد مختلف‌، ادم‌ دورگه‌.
Half Brother نابرادري‌، برادر ناتني‌.
Half Caste از نژاد مختلف‌.
Half Caste (در هند) داراي‌ پدر اروپايي‌ ومادر هندوستاني‌، دورگه‌،
Half Crown (انگليس‌) سكه‌ معادل‌ دو شليلينگ‌ وشش‌ پنس‌.
Half Dime (امر.) سكه‌ پنج‌ سنتي‌.
Half Eagle (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌.
Half Evergreen داراي‌ برگهاي‌ نيمه‌ سبز در فصل‌ زمستان‌.
Half Hearted مردد، از روي‌ دودلي‌، از روي‌ بي‌ علاقگي‌.
Half Hour نيم‌ ساعت‌، 03 دقيقه‌.
Half Knot نيم‌ گره‌، گره‌ خفتي‌.
Half Length نيم‌ پيكر، تصوير نيم‌ تنه‌، مجسمه‌ نيم‌ تنه‌، نصف‌ درازا.
Half Long (درجمله‌) حد فاصل‌ بين‌ جمله‌ ط‌ويل‌ وجمله‌ كوتاه‌.
Half Mast نيم‌ افراشتگي‌ (پرچم‌)، نيم‌ افراشتن‌.
Half Moon نصفه‌ ماه‌، تربيع‌ اول‌ وثاني‌، زن‌ قحبه‌، هلالي‌، هرچيز
Half Moon هلالي‌ شكل‌.
Half Pay حقوق‌ ناتمام‌.
Half Penny (انگليسي‌) سكه‌ نيم‌ پني‌.
Half Pint (ز.ع‌.) كوتاه‌ تر از مقدار متوسط‌، كوچك‌، كوچولو.
Half Slip ژوپن‌، زير پيراهني‌.
Half Sole نيم‌ تخت‌، نيم‌ تخت‌ انداختن‌، نيم‌ تخت‌ زدن‌.
Half Sovereign سكه‌ زر ده‌ شيلينكي‌ انگليس‌.
Half Staff (tsam flah=)نيم‌ افراشته‌.
Half Step نيم‌ قدم‌، (مو.) نيم‌گام‌.
Half Tide حالت‌ وسط‌ جزر ومد.
Half Timber (د.ن‌.) الوار كوتاه‌، ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌.
Half Time نصف‌ وقت‌، نيم‌ وقت‌، (فوتبال‌) نيمه‌ بازي‌.
Half Tone (مو.) نيم‌ پرده‌، رنگ‌ متوسط‌، سايه‌ رنگ‌.
Half Truth سخن‌ نيم‌ راست‌، حقيقت‌ ناقص‌.
Half Wit كم‌ ذوق‌، ادم‌ احمق‌ ونادان‌، ابله‌، كودن‌.
Halfback (فوتبال‌) ميان‌ بازيكن‌، بازيكن‌ ميانه‌، هافبك‌.
Halfsister ناخواهري‌، خواهر ناتني‌.
Halfway نيمه‌ راه‌، اندكي‌، نصفه‌ كاره‌.
Halibut (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌، هاليبوت‌.
Halidom (emodilah) چيز مقدس‌، جاي‌ مقدس‌، قدوسيت‌.
Halidome (modilah) چيز مقدس‌، جاي‌ مقدس‌، قدوسيت‌.
Halite (مع.) نمك‌ اصلي‌ كلرورسديم‌، نمك‌ ط‌عام‌.
Halitosis تنفس‌ بدبو، گند دهان‌.
Hall سرسرا، تالار، اتاق‌ بزرگ‌، دالان‌، عمارت‌.
Hallelujah هللويا (يعني‌ خدا را حمد باد)، تسبيح‌.
Halliard ريسمان‌ بادبان‌، ط‌ناب‌ پرچم‌.
Hallmark وزرين‌ گذاشته‌ ميشود، انگ‌.
Hallmark نشان‌، عياري‌ كه‌ از ط‌رف‌ زرگر يا دولت‌ روي‌ الات‌ سيمين‌
Hallo اهاي‌، هالوگفتن‌، هالو.
Hallo اهوي‌، اي‌ (هنگام‌ ديدن‌ كسي‌ گفته‌ ميشود)، ياالله‌، هي‌،
Halloo اهاي‌، هالوگفتن‌، هالو.
Halloo اهوي‌، اي‌ (هنگام‌ ديدن‌ كسي‌ گفته‌ ميشود)، ياالله‌، هي‌،
Hallow مقدس‌ كردن‌، تقديس‌ كردن‌.
Halloween هالووين‌، شب‌ اولياء، اخرين‌ شب‌ ماه‌ اكتبر.
Hallowmas عيد اولياء.
Hallstatt وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا.
Hallucinate گرفتار اوهام‌ وخيالات‌ شدن‌، حالت‌ هذياني‌ پيدا كردن‌،
Hallucinate هذياني‌ شدن‌، هذيان‌ گفتن‌، اشتباه‌كردن‌.
Hallucination خيال‌، وهم‌، خط‌اي‌ حس‌، اغفال‌، توهم‌، تجسم‌.
Hallucinosis (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌، ابتلاء به‌ توهم‌ دائمي‌.
Hallucinous وهم‌ انگيز، هذيان‌ اور.
Hallux (تش‌ ز - ج‌.ش‌.) شست‌، شست‌ پا.
Hallway كريدور، تالار ورودي‌.
Halm حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند.
Halm پوشال‌، (انگليس‌) كزل‌ (lazok)، ساقه‌، ساقه‌ وپوشال‌
Halo هاله‌، حلقه‌ نور، نوراني‌ شدن‌ (انبياء واولياء).
Halobiont (ج‌.ش‌.) موجود زيست‌ كننده‌ دراب‌ شور، جانوران‌ اب‌ شور.
Halogeton (گ‌.ش‌.) شعران‌، علف‌ قلياب‌، قرينه‌.
Halomorphic (مع. درمورد سنگ‌ ها) داراي‌ املاح‌ خنثي‌ وقليايي‌.
Halophile (زيست‌ شناسي‌) موجوداتي‌ كه‌ درمحيط‌ يا ابهاي‌ شور
Halophile زندگي‌ ميكنند، ابشور گراي‌.
Halophyte نمك‌ خواه‌، (گ‌.ش‌.) گياه‌ اب‌ شور يا گياه‌ شوره‌ زي‌.
Halsie مشاجره‌، مباحثه‌، مناظ‌ره‌، جنگ‌ ودعوا، مشاجره‌ كردن‌.
Halt ايست‌، مكث‌، درنگ‌، سكته‌، ايست‌ كردن‌، مكث‌ كردن‌، لنگيدن‌
Halter افسار، تسمه‌، افسار كردن‌، پالهنگ‌، مهار، (وزنه‌
Halter برداري‌) هالتر، ط‌ناب‌ چوبه‌ دار.
Halterbreak كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌.
Halting مكث‌ دار، سكته‌ دار، غير مداوم‌.
Halucinogenic مواد مخدره‌ايكه‌ ايجاد اوهام‌ وهذيان‌ ميكند.
Halve دونيم‌ كردن‌، دو نصف‌ كردن‌.
Halvers نيمه‌ مشترك‌، كسي‌ كه‌نيم‌ سهم‌ ميبرد.
Halves صورت‌ جمع‌ كلمه‌ flah.
Halyard ريسمان‌ بادبان‌، ط‌ناب‌ پرچم‌.
Ham گوشت‌ ران‌، ران‌ خوك‌ نمك‌ زده‌، (درجمع‌) ران‌ و كفل‌،
Ham اميزي‌ عمل‌ كردن‌، ژامبون‌.
Ham مقلد بي‌ ذوق‌ وبي‌ مزه‌، (مج.)تازه‌ كار، بط‌ور اغراق‌
Ham Fisted زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌.
Ham Handed زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌.
Hamadryad (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ جنگلي‌.
Hamate چنگ‌ دار، بشكل‌ قلاب‌، قلابي‌.
Hamatum (تش‌.) استخوان‌ چنگكي‌ رديف‌ دوم‌ مچ‌ دست‌ پستانداران‌.
Hamburg ساندويچ‌ گوشت‌ گاو سرخ‌ كرده‌، همبورگر.
Hamburger ساندويچ‌ گوشت‌ گاو سرخ‌ كرده‌، همبورگر.
Hamite زاده‌ حام‌، از نسل‌ حام‌، زنگي‌ سياه‌ افريقايي‌، مصري‌.
Hamitic مربوط‌ به‌ نژاد حام‌.
Hamito Semitic از نژاد حامي‌ وسامي‌.
Hamlet دهكده‌، دهي‌ كه‌ در ان‌ كليسا نباشد، نام‌ قهرمان‌
Hamlet ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير.
Hammer چكش‌، پتك‌، چخماق‌، استخوان‌ چكشي‌، چكش‌ زدن‌، كوبيدن‌،
Hammer سخت‌ كوشيدن‌، ضربت‌ زدن‌.
Hammer And Sickle داس‌ وچكش‌.
Hammer And Tongs باخشونت‌ وشدت‌ عمل‌ بسيار.
Hammerhead سرچكش‌، كودن‌، نوعي‌ ماهي‌ كوسه‌.
Hammerlock دست‌ بند مجرمين‌.
Hammock بانوج‌، ننو يا تختخوابي‌ كه‌ از كرباس‌ يا تور درست‌ شده‌
Hammy پرگوشت‌، فربه‌، بي‌ مزه‌.
Hamp Shire (ج‌.ش‌.) نژاد خوك‌ سياه‌ امريكايي‌.
Hamper از كار بازداشتن‌، مانع‌ شدن‌، مختل‌ كردن‌، قيد.
Hamster (ج‌.ش‌.) موش‌ بزرگ‌ (sutecirC).
Hamstring زردپي‌، زانوي‌ كسيرا بريدن‌، فلج‌ كردن‌.
Hamstring (تش‌.) زردپي‌ ط‌رفين‌ حفره‌ پشت‌ زانو، عضلات‌ عقب‌ ران‌،
Hamulus قلاب‌ چه‌، قلاب‌ كوچك‌، (ج‌.ش‌.) قلاب‌.
Hand بادست‌ كاري‌ را انجام‌ دادن‌، يك‌ وجب‌.
Hand كمك‌، ط‌رف‌، پهلو، پيمان‌، (.iv&.tv) دادن‌، كمك‌ كردن‌،
Hand (.n) دست‌، عقربه‌، دسته‌، دستخط‌، خط‌، شركت‌، دخالت‌،
Hand And Foot كاملا، كلا، تماما.
Hand Bag كيف‌ سفري‌، كيف‌ دستي‌ خانم‌ ها.
Hand Down پشت‌ درپشت‌ چيزي‌ را رساندن‌، بتواتر رساندن‌.
Hand Glass ايينه‌، كوچك‌ دسته‌ دار، ذره‌ بين‌، ساعت‌ شني‌.
Hand In Glove دل‌ ويكزبان‌، دوست‌ همراز.
Hand In Glove (evolg dna dnah) خيلي‌ صميمي‌، خيلي‌ نزديك‌، دوست‌ يك‌
Hand Maid كلفت‌، پيشخدمت‌ زن‌، مستخدمه‌.
Hand Me Down (ز.ع‌.- امر.) لباس‌ ارزان‌ ودوخته‌، ارزان‌.
Hand Off (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌.
Hand On تسليم‌ كردن‌، پي‌ درپي‌ وبتواتر چيزي‌ را رساندن‌.
Hand Organ ارگ‌ دستي‌، اكوردئون‌.
Hand Over تسليم‌ كردن‌، تحويل‌ دادن‌.
Hand Over Fist بسرعت‌ وبمقدار زياد.
Hand Running (د.گ‌.) متوالي‌، پي‌ درپي‌، بلا انقط‌اع‌.
Hand To Hand نزديك‌، دست‌ بدست‌ يكديگر، مجاور، دردسترس‌، دست‌ به‌ يقه‌
Hand To Mouth دست‌ بدهان‌، (مج.) محتاج‌، گنجشك‌ روزي‌.
Handball هندبال‌.
Handbarrow زنبه‌ خاك‌ كشي‌ دستي‌.
Handbill اگهي‌ دستي‌، اعلاني‌ كه‌ بدست‌ مردم‌ ميدهند.
Handbook كتاب‌ دستي‌، كتاب‌ راهنما، رساله‌.
Handbreadth باندازه‌ كف‌ دست‌، پهناي‌ دست‌.
Handcar خط‌ اهن‌ حركت‌ ميكند.
Handcar چهارچرخه‌ كوچكي‌ كه‌ بوسيله‌ دست‌ يا موتور كوچكي‌ روي‌
Handcart ارابه‌ دستي‌، چرخ‌ دستي‌.
Handclasp (ekahsdnah) دست‌ زدن‌، دست‌ دادن‌.
Handcraft هنردستي‌، صنايع‌ يدي‌.
Handcuff بخو، دست‌ بند اهنين‌، دست‌بند زدن‌ (به‌).
Handedness عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر.
Handfast پيمان‌ عروسي‌، دست‌ نامزدي‌، پيمان‌ عروسي‌ بستن‌ با،
Handfast حلقه‌، چسبيدن‌، دستبند يا بخوزدن‌.
Handful مشت‌، يك‌ مشت‌ پر، تني‌ چند، مشتي‌.
Handgrip جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌، دست‌بگريبان‌.
Handgrip دستگيره‌، دسته‌، محل‌ دست‌ گرفتن‌ و مانند دسته‌ شمشير)،
Handhold دستگيره‌، دسته‌، گيره‌ دستي‌.
Handicap اشكال‌، مانع‌، نقص‌.
Handicap امتياز به‌ ط‌رف‌ ضعيف‌ در بازي‌، اوانس‌، امتياز دادن‌،
Handicraft هنردستي‌، پيشه‌ دستي‌، صنعت‌ دستي‌، هنرمند.
Handie Talkie راديوي‌ كوچك‌ دستي‌ ترانزيستوري‌.
Handkerchief دستمال‌، دستمال‌ گردن‌.
Handle استعمال‌ كردن‌، دسته‌ گذاشتن‌.
Handle دسته‌، قبضه‌ شمشير، وسيله‌، لمس‌، احساس‌ بادست‌، دست‌
Handle زدن‌ به‌، بكار بردن‌، سرو كارداشتن‌ با، رفتار كردن‌،
Handlebar دسته‌ دو چرخه‌، فرمان‌.
Handler دسته‌ گذار، رسيدگي‌ كننده‌، مربي‌، نگاهدارنده‌.
Handless بي‌ دست‌.
Handling بررسي‌، لمس‌، رسيدگي‌، اداره‌ (كردن‌).
Handlist فهرست‌ دستي‌، فهرست‌ مختصر.
Handmade مصنوع‌ دست‌، دستي‌، يدي‌، دستباف‌، دست‌ دوز.
Handout نوبت‌ بازي‌، اعانه‌.
Handpick دست‌ چين‌ كردن‌.
Handrail نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌).
Hands Down (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌، بسهولت‌، بدون‌ احتياط‌.
Handsaw اره‌ دستي‌.
Handsbreadth باندازه‌ كف‌ دست‌، پهناي‌ دست‌.
Handsel كردن‌.
Handsel پيش‌ قسط‌، بيعانه‌ دادن‌، عيدي‌ دادن‌، رونما دادن‌، دشت‌
Handsel فال‌، شانس‌، هديه‌، پول‌، دشت‌ اول‌ صبح‌، رونما، عيدي‌،
Handset قط‌عه‌.
Handset دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌
Handshake دست‌ (دادن‌).
Handsome دلپذير، مط‌بوع‌، خوش‌ قيافه‌، زيبا، سخاوتمندانه‌.
Handspike ميله‌ اهرم‌، اهرم‌، اهرم‌ چوبي‌.
Handspring (دربندبازي‌ واكروباسي‌) معلق‌ زدن‌ بر روي‌ دستها.
Handstand معلق‌، دست‌ ها بزمين‌ وپاها در هوا، بالانس‌.
Handwheel چرخ‌ دستي‌.
Handwork بادست‌ انجام‌ شده‌، يدي‌، دستي‌، دستكاري‌.
Handwoven دست‌ باف‌.
Handwrite خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌.
Handwrite بادست‌ نوشتن‌، با خط‌ خود نوشتن‌، دستخط‌ كردن‌، نسخه‌
Handwriting دستخط‌، خط‌.
Handy خود، روان‌، بسهولت‌ قابل‌ استفاده‌، سهل‌ الاستعمال‌.
Handy بادست‌ انجام‌ شده‌، دستي‌، دم‌ دست‌، اماده‌، موجود، قابل‌
Handy استفاده‌، سودمند، چابك‌، چالاك‌، ماهر، استاد در كار
Handyman شخص‌ اماده‌ بخدمت‌، نوكر.
Hang چسبيدن‌ به‌، متكي‌ شدن‌ بر، ط‌رزاويختن‌، مفهوم‌، ترديد،
Hang تمايل‌، تعليق‌.
Hang اويختن‌، اويزان‌ كردن‌، بدار اويختن‌، مصلوب‌ شدن‌،
Hang Around وقت‌ را ببط‌الت‌ گذاندن‌، ول‌ گشتن‌، ور رفتن‌.
Hang Off (kcab gnah) رهاكردن‌، عقب‌ كشيدن‌، پس‌ زدن‌.
Hang On سماجت‌ ورزيدن‌، ادامه‌ دادن‌، دوام‌ داشتن‌، ثابت‌ قدم‌
Hang On بودن‌.
Hang Out سماجت‌ ورزيدن‌، مسكن‌ كردن‌، والميدن‌.
Hang Out محل‌ اويختن‌ چيزي‌ (مثل‌ رجه‌)، ميعادگاه‌، اويختن‌،
Hang Over اثر باقي‌ مانده‌، اثر باقي‌ از هر چيزي‌، حالت‌ خماري‌.
Hang Together بهم‌ چسبيدن‌، متفق‌ بودن‌.
Hang Up زنگ‌ زدن‌.
Hang Up درحال‌ معلق‌ ماندن‌، ماندن‌، به‌ صحبت‌ تلفني‌ خاتمه‌ دادن‌،
Hangar اشيانه‌ هواپيما، پناهنگاه‌، حفاظ‌.
Hangdog مقصر، شرمگين‌، ادم‌ خبيث‌، شرمنده‌ وترسو.
Hanger چنگك‌ لباس‌، (مك‌.) اسكلت‌ ياچهارچوبه‌ اي‌ كه‌ از سقف‌
Hanger اعلام‌ كننده‌، اويزان‌ كننده‌، معلق‌ كننده‌، جارختي‌،
Hanger اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد.
Hanger On وابسته‌، متكي‌ بر، انگل‌، موي‌ دماغ‌، مفت‌ خور.
Hanging عمل‌ اويختن‌، اعدام‌، بدار زدن‌، چيز اويخته‌ شده‌ (مثل‌
Hanging محزون‌، مستحق‌ اعدام‌.
Hanging پرده‌ وغيره‌)، اويز، معلق‌، اويزان‌، درحال‌ تعليق‌،
Hangman دژخيم‌، مامور اعدام‌، دار زن‌.
Hangnail است‌، ريشه‌ ناخن‌.
Hangnail ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌
Haniwork كاردست‌، صنعت‌ دست‌، دست‌ ساخته‌، دستكار.
Hank عادت‌، زشت‌، شكار، ط‌عمه‌ شكار، كلاف‌ كردن‌.
Hank كلاف‌، حلقه‌، قرقره‌، ماسوره‌، كلافه‌، نفوذ، تاثير، قلاب‌،
Hanker ارزومند چيزي‌ بودن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مردد ودودل‌ بودن‌.
Hankering اشتياق‌، شوق‌ وافر.
Hanky Panky حقه‌ بازي‌، دورويي‌، روباه‌ بازي‌، حيله‌ گري‌.
Hansard صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌.
Hansen's Disease (ط‌ب‌) جذام‌، خوره‌، بيماري‌ هنسن‌.
Hansom درشكه‌ دوچرخه‌.
Hap اتفاق‌، قضا، روي‌ دادن‌، اتفاق‌ افتادن‌.
Haphazard اتفاقي‌، برحسب‌ تصادف‌، اتفاقا.
Hapless بيچاره‌.
Haploid درظ‌اهرمنفرد، تك‌ نما، (ز.ش‌.) داراي‌ نيمي‌ از
Haploid كروموزومهاي‌ اصلي‌ مانندكروموسوم‌سلولهاي‌ جنسي‌، نيم‌ دا
Haploid نه‌.
Haplont مانند سلول‌ هاي‌ جنسي‌ هستند.
Haplont (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌
Haplosis (ز.ش‌.) تقليل‌ تعداد كروموزوم‌ ها درنتيجه‌ تقسيم‌ بدو
Haplosis سلول‌ منفرد(diolpah).
Haply شايد، بل‌، بلكه‌، احتمالا، تصادفا.
Happen برخوردكردن‌، پيشامدكردن‌.
Happen روي‌ دادن‌، رخ‌ دادن‌ اتفاق‌افتادن‌، واقع‌ شدن‌، تصادفا
Happening اتفاق‌، رويداد، پيشامد.
Happenstance وقايع‌ اتفاقي‌، روي‌ داد شانسي‌.
Happiness خوشحالي‌، خوشي‌، شادي‌، خوشنودي‌، خرسندي‌.
Happy راضي‌، سعيد، مبارك‌، فرخنده‌.
Happy خوش‌، خوشحال‌، شاد، خوشوقت‌، خوشدل‌، خرسند، سعادتمند،
Happy Go Lucky الله‌ بختي‌، برحسب‌ تصادف‌، لاقيد، لا ابالي‌، اسان‌ گذران‌،
Happy Go Lucky بيمار.
Haptic (ر.ش‌.) وابسته‌ بحس‌ لامسه‌، لامسه‌اي‌.
Hara Kiri (درژاپن‌) خودكشي‌.
Harangue رجز خواني‌، باصداي‌ بلند نط‌ق‌ كردن‌، نصيحت‌.
Harass درپي‌ كردن‌، خسته‌ كردن‌.
Harass بستوه‌ اوردن‌، عاجز كردن‌، اذيت‌ كردن‌، (نظ‌.) حملات‌ پي‌
Harassment ستوه‌، بستوه‌ اوري‌، اذيت‌، ازار.
Harbinger پيشرو، منادي‌، جلودار، قاصد.
Harbor لنگر انداختن‌، پروردن‌.
Harbor لنگرگاه‌، بندرگاه‌، پناهگاه‌، پناه‌ دادن‌، پناه‌ بردن‌،
Harbor Master رئيس‌ بندر، مامور تنظ‌يم‌ حمل‌ ونقل‌ وامور بندرگاه‌.
Harborage پناهگاه‌، لنگرگاه‌.
Harbour لنگر انداختن‌، پروردن‌.
Harbour لنگرگاه‌، بندرگاه‌، پناهگاه‌، پناه‌ دادن‌، پناه‌ بردن‌،
Hard نامط‌بوع‌، زمخت‌، خسيس‌، درمضيقه‌.
Hard سخت‌، سفت‌، دشوار، مشكل‌، شديد، قوي‌، سخت‌ گير،
Hard And Fast ثابت‌.
Hard And Fast سخت‌ ومحكم‌، غير قابل‌ تغيير وانحراف‌، لازم‌ الاجراء،
Hard Ball llabesab =.
Hard Bill (ج‌.ش‌.) پرندگان‌ سخت‌ منقار.
Hard Bitten سگ‌ خو، سرسخت‌، سخت‌ گير، (درمورد سگ‌) گاز گير، سخت‌
Hard Bitten گاز گرفته‌ شده‌.
Hard Board تخته‌ فشاري‌.
Hard Boiled سخت‌ جوشيده‌، (درمورد تخم‌ مرغ‌) زياد سفت‌ شده‌، سفت‌،
Hard Boiled سفت‌ پز، پرتعصب‌، سرسخت‌ وخشن‌.
Hard Clam (ج‌.ش‌.) حلزون‌ داراي‌ كفه‌ هاي‌ صدفي‌ سخت‌.
Hard Coal (مع.) ذغال‌ سنگ‌ سخت‌ (كلوخه‌).
Hard Goods اجسام‌ پايدار ومقاوم‌، اجسام‌ سخت‌.
Hard Hack (گ‌.ش‌.) بوته‌ كوتاهي‌ كه‌ در اتازوني‌ ميرويد، اسپيره‌.
Hard Handed داراي‌ دست‌ هاي‌ پينه‌ خورده‌، سخت‌ گير، (م‌.م‌.) خسيس‌.
Hard Head ادم‌ بي‌ كله‌، بي‌ مخ‌، شاخ‌ جنگي‌.
Hard Labor اعمال‌ شاقه‌ (براي‌ زندانيان‌).
Hard Maple (elpam ragus) افراي‌ قندي‌، قند افرا.
Hard Mouthed بد دهنه‌، بدلگام‌، (مج.) خودسر، سركش‌.
Hard Sauce مخلوط‌ي‌ از خامه‌ وشكر وچاشني‌.
Hard Sell فروشندگي‌ باچرب‌ زباني‌ وفشار، زورچپاني‌.
Hard Set سخت‌ شده‌، منقبض‌ شده‌، ثابت‌ شده‌، سفت‌ شده‌.
Hard Shell سخت‌ پوست‌، كاسه‌ دار، (مج.) سخت‌، متعصب‌.
Hard Surface سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌، اجرفرش‌ كردن‌،
Hard Surface سنگفرش‌ كردن‌.
Hard Ware ظ‌روف‌ فلزي‌ (مثل‌ ديگ‌ وقابلمه‌ وغيره‌)، فلز الات‌.
Hard Wheat گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌.
Hard Wood چوب‌ سفت‌، چوب‌ بادوام‌، چوب‌ جنگلي‌.
Hard Working پركار، زحمت‌ كش‌.
Harden سخت‌ كردن‌، تبديل‌ به‌ جسم‌ جامد كردن‌، مشكل‌ كردن‌، سخت‌
Harden شدن‌، ماسيدن‌.
Hardener سفت‌ كننده‌.
Hardhearted سنگدل‌، دل‌ سخت‌.
Hardihood جسارت‌، بي‌ باكي‌، سرسختي‌، نيرومندي‌.
Hardiment شجاعت‌، جسارت‌.
Hardness سختي‌، دشواري‌، اشكال‌، سفتي‌، شدت‌.
Hardpan زمين‌ سفت‌، خاك‌ سفت‌.
Hardscrabble داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌، سخت‌ مشغول‌، پرمشغله‌.
Hardship سختي‌، محنت‌، مشقت‌.
Hardtop فلزي‌ ميباشد، ماشين‌ سقف‌ دار.
Hardtop اتومبيلي‌ شبيه‌ اتوميل‌ هاي‌ كروكي‌ كه‌ داراي‌ سقف‌ سخت‌
Hardy دلير، جسور، متهور، دلير نما، پرط‌اقت‌، بادوام‌.
Hare خرگوش‌، خرگوش‌ صحرايي‌، گوشت‌ خرگوش‌، مسافر بي‌ بليط‌،
Hare بستوه‌ اوردن‌، رم‌ دادن‌.
Hare Brained گيج‌، سبك‌ مغز، ديوانه‌، بي‌ پروا، وحشي‌.
Hare Lip لب‌ شكري‌، لب‌ خرگوشي‌.
Harebell (گ‌.ش‌.) گل‌ استكاني‌ گرد.
Haricot خوراك‌ راگو با لوبيا سبز، دانه‌ هاي‌ رسيده‌ يانارس‌
Haricot لوبياي‌ سبز.
Hariequin لوده‌، دلقك‌، نوعي‌ سگ‌ كوچك‌ خالدار.
Hark تعليم‌ از راه‌ گوش‌ دادن‌، گوش‌ دادن‌ (به‌)، استماع‌ كردن‌،
Hark (انگليس‌) نجوا كردن‌.
Hark Back برگشتن‌، بازگشت‌، عط‌ف‌ كردن‌.
Harken nekraeh =.
Harlepuinade لودگي‌، حقه‌ بازي‌، نمايش‌ لال‌ بازي‌ ودلقك‌ بازي‌.
Harlot هرزه‌، فاحشه‌، فاسد الاخلاق‌.
Harlotry فاحشگي‌، هرزگي‌.
Harm (به‌)، صدمه‌ زدن‌، گزند.
Harm اسيب‌، صدمه‌، اذيت‌، زيان‌، ضرر، خسارت‌، اسيب‌ رساندن‌
Harmattan بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا.
Harmful مضر، پرگزند.
Harmless بي‌ ضرر.
Harmonic (suoinomrah) هم‌ اهنگ‌، موزون‌، هارمونيك‌، همساز.
Harmonic Analysis (ر.) تحليل‌ توافقي‌ ياتصاعد توافقي‌.
Harmonic Mean (ر.) اعداد متقابل‌.
Harmonic Motion صوتي‌ ساده‌ تر تركيب‌ شده‌ باشد.
Harmonic Motion (مو.) الحان‌ مركب‌، اهنگ‌ مركبي‌ كه‌ از تركيب‌ چند موج‌
Harmonica سازدهني‌، الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ سنتور.
Harmonics موزون‌، همسازها.
Harmonics مبحث‌ مط‌العه‌ خواص‌ ومختصات‌ اصوات‌ موسيقي‌، مبحث‌ الحان‌
Harmonist اهنگ‌ ساز، موسيقي‌ دان‌، متخصص‌ تط‌بيق‌ روايات‌.
Harmonium (مو.) ارغنون‌.
Harmonization هم‌ اهنگ‌ سازي‌.
Harmonize هم‌ اهنگ‌ كردن‌، موافق‌ كردن‌، هم‌ اهنگ‌ شدن‌، متناسب‌ بودن‌
Harmony هارموني‌، تط‌بيق‌، توازن‌، هم‌ اهنگي‌، همسازي‌.
Harmotome ان‌ بصورت‌ جفت‌ وصليبي‌ برنگهاي‌مختلف‌ يافت‌ ميشود.
Harmotome (مع.) سيليكات‌ ابدار الومينيوم‌ وباريم‌ كه‌ بلورهاي‌
Harness دراوردن‌.
Harness زين‌ وبرگ‌ كردن‌، مهاركردن‌، مط‌يع‌ كردن‌، تحت‌ كنترل‌
Harness افسار، دهنه‌، تاركش‌، اشياء، تهيه‌ كردن‌، افسار زدن‌،
Harness Horse اسب‌ سواري‌ يا باركش‌.
Harp چنگ‌ (الت‌ موسيقي‌)، چنگ‌ زدن‌، بصدا در اوردن‌، ترغيب‌
Harp كردن‌، غربال‌، الك‌، سرند.
Harper چنگ‌ نواز.
Harpoon نيزه‌، زوبين‌ مخصوص‌ صيد نهنگ‌، نيشتر.
Harpsichord (مو.) نوعي‌ چنگ‌ كه‌ مانند پيانوبشكل‌ ميز است‌.
Harpy (افسانه‌) جانوري‌ كه‌ تن‌ ورخسار زن‌ وبال‌ وچنگال‌ مرغ‌
Harpy را داشته‌، ادم‌ درنده‌ خو.
Harridan پيرزن‌ زشت‌، فاحشه‌ از كار افتاده‌، زن‌ شرير.
Harrier ويران‌ كننده‌.
Harrier تازي‌ مخصوص‌ شكار خرگوش‌، نوعي‌ باز يا قوش‌ غارتگر،
Harrow زمين‌ را صاف‌ كردن‌، ازردن‌، زخم‌ كردن‌، جريحه‌ دار كردن‌،
Harrow غارت‌ كردن‌، اشفته‌ كردن‌.
Harrow چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌، كلوخ‌ شكن‌، باچنگك‌
Harry بستوه‌ اوردن‌.
Harry غارت‌ كردن‌، چاپيدن‌، لخت‌ كردن‌، ويران‌ كردن‌، ازردن‌،
Harsh تند، درشت‌، خشن‌، ناگوار، زننده‌، ناملايم‌.
Harshen سخت‌ وخشن‌ كردن‌ يا شدن‌.
Hart گوزن‌ نر.
Hartebeest (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌.
Hartshorn (ش‌.) كربنات‌ امونيوم‌، (گ‌.ش‌.) بارهنگ‌، شاخ‌ گوزن‌ ماده‌.
Harum Scarum ادم‌ بي‌ پروا، لا ابالي‌، بيفكر، بيقيد، هردمبيل‌.
Haruspex (روم‌ قديم‌) فالگير، غيبگو، (م‌.ل‌.) روده‌ بين‌.
Harvest درو كردن‌ وبرداشتن‌.
Harvest خرمن‌، محصول‌، هنگام‌ درو، وقت‌ خرمن‌، نتيجه‌، حاصل‌،
Harvest Home اخر خرمن‌، پايان‌ درو، محل‌ جمع‌ اوري‌ خرمن‌.
Harvest Moon بدر، ماه‌ شب‌ چهارده‌.
Harvestman دروگر، خرمن‌ بردار، نوعي‌ عنكبوت‌.
Has Been بوده‌، بوده‌ است‌، سابقا.
Hash خردكردن‌، گوشت‌ وسبزه‌ هاي‌ پخته‌ كه‌ باهم‌ بياميزند،
Hash اميزش‌، مخلوط‌، مخلوط‌ كردن‌، ريزه‌ ريزه‌ كردن‌، ادم‌ كودن‌
Hash Mark خط‌ نشان‌، خط‌ شروع‌ مسابقه‌.
Hashish (hseehsah) حشيش‌، بنگ‌.
Hasn't ton sah =.
Hasp دور چيزي‌ پيچيدن‌.
Hasp چفت‌، كلاف‌، قرقره‌، ماكو، ماسوره‌، چفت‌ كردن‌، بستن‌،
Hassock بالش‌ زير زانويي‌، كلاله‌ علف‌ درهم‌ پيچيده‌.
Hast توداري‌، او دارد.
Hastate نيزه‌ اي‌، تبرزيني‌، سه‌ گوش‌ ونوك‌ تيز.
Haste عجله‌، شتاب‌، سرعت‌، عجله‌ كردن‌.
Hasten تسريع‌ ردن‌، شتاباندن‌، شتافتن‌.
Hastener عجول‌، شتاب‌ كننده‌.
Hastily شتابان‌، باشتاب‌، باعجله‌.
Hasty عجول‌، شتاب‌ زده‌، دست‌ پاچه‌، تند، زودرس‌.
Hasty Pudding خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند.
Hat كلاه‌، كلاه‌ كاردينالي‌.
Hatch خط‌ انداختن‌، هاشور زدن‌.
Hatch دريچه‌، روزنه‌، نصفه‌ در، روي‌ تخم‌ نشستن‌ (مرغ‌)، (مج.)
Hatch انديشيدن‌، پختن‌، ايجاد كردن‌، تخم‌ گذاشتن‌، تخم‌ دادن‌،
Hatch جوجه‌ بيرون‌ امدن‌، جوجه‌ گير ي‌، (مج.) درامد، نتيجه‌،
Hatch Way روزنه‌ عرشه‌ كشتي‌ مخصوص‌ پايين‌ فرستادن‌ بار، دريچه‌،
Hatch Way نصف‌ در.
Hatchery محل‌ تخم‌ گذاري‌ (مرغ‌ يا ماهي‌)، محل‌ تخم‌ ريزي‌ ماهي‌،
Hatchery محل‌ نقشه‌ كشي‌ وتوط‌ئه‌.
Hatchet تبركوچك‌، تيشه‌، ساتور، باتبر جنگ‌ كردن‌.
Hatchet Face صورت‌ دراز وباريك‌.
Hatchet Man ادمكش‌ مزدور، تروريست‌ مزدور.
Hatching سايه‌ زني‌، هاشور زني‌.
Hatchling (ج‌.ش‌.) جانور تازه‌ متولد، نوزاد، جوجه‌ سراز تخم‌
Hatchling دراورده‌.
Hate نفرت‌ داشتن‌ از، بيزار بودن‌، كينه‌ ورزيدن‌، دشمني‌،
Hate نفرت‌، تنفر.
Hateful منفور.
Hath (evah=) سوم‌ شخص‌ مفرد از زمان‌ حاضر فعل‌ evah.
Hatred دشمني‌، كينه‌، عداوت‌، بغض‌، بيزاري‌، تنفر، نفرت‌.
Hatter كلاهدوز، كلاه‌ فروش‌.
Hauberk زره‌ زانوپوش‌.
Haugh (ز.ع‌.- انگليسي‌) زمين‌ رسوبي‌ كنار رودخانه‌، چمن‌ زار
Haugh كنار رودخانه‌.
Haughty مغرور، باددرسر، متكبر، والا.
Haul كشيدن‌، هل‌ دادن‌، حمل‌ كردن‌، كشش‌، همه‌ ماهيهايي‌ كه‌
Haul دريك‌ وهله‌ بدام‌ كشيده‌ ميشوند، حمل‌ ونقل‌.
Haulage كشش‌، پولي‌ كه‌ راه‌ اهن‌ بابت‌ حمل‌ ونقل‌ قط‌ار هاي‌
Haulage بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد.
Haulm پوشال‌، (انگليس‌) كزل‌ (lazok)، ساقه‌، ساقه‌ وپوشال‌
Haulm حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند.
Haunch گرده‌، كفل‌، سرين‌، گوشت‌ ران‌ وگرده‌.
Haunt زياد رفت‌ وامد كردن‌ در، ديدارمكرركردن‌، پيوسته‌ امدن‌
Haunt وشدكند، تردد كردن‌، پاتوق‌.
Haunt به‌، امد وشد زياد، خط‌ور، مراجعه‌ مكرر، محل‌ اجتماع‌
Haunt تبه‌ كاران‌، اميزش‌، دوستي‌، روحي‌ كه‌ زياد بمحلي‌ امد
Haustellate (ج.ش‌.) داراي‌ الت‌ مكنده‌، مربوط‌ به‌ حشرات‌ مكنده‌،
Haustellate مساعد براي‌ مكيدن‌، مكنده‌.
Haustellum (ج‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ حشرات‌ يا سخت‌ پوستان‌.
Haustorial مكنده‌.
Haustorium (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌.
Hautbois (yobtuah) سرنا، كرنا، (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌.
Hautboy (siobtuah)سرنا، كرنا، (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌.
Haute Couturer مدساز، موسسه‌ ط‌راحي‌ لباس‌ ومد بانوان‌، ط‌راح‌ لباس‌.
Haute Ecole تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌، دبيرستان‌.
Hauteur بزرگي‌، بزرگ‌ منشي‌، ارتفاع‌، غرور.
Have داشتن‌، دارا بودن‌، مالك‌ بودن‌، ناگزير بودن‌، مجبور
Have بودن‌، وادار كردن‌، باعث‌ انجام‌ كاري‌ شدن‌، عقيده‌داشتن‌،
Have دانستن‌، خوردن‌، صرف‌ كردن‌، گذاشتن‌، كردن‌، رسيدن‌به‌،
Have جلب‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌، دارنده‌، مالك‌.
Have Not ندار، (در مقابل‌ دارا)، فقير.
Havelock ميدارد.
Havelock روكلاهي‌ سفيدي‌ كه‌ پشت‌ گردن‌ را نيز از افتاب‌ محفوظ‌
Haven بندرگاه‌، لنگرگاه‌، (م.ج.) پناهگاه‌، جاي‌ امن‌.
Haven't ton evah =.
Havers (اسكاتلند) مهمل‌، بيهوده‌، چرند، مزخرف‌.
Haversack كيسه‌ پارچه‌ اي‌، كسه‌، خورجين‌.
Havoc خرابي‌، غارت‌، ويران‌ كردن‌.
Haw ملاوليك‌، چيز بي‌ ارزش‌، گيركردن‌، من‌ من‌ كردن‌،
Haw به‌ دست‌ چپ‌، دست‌ چپ‌ برو.
Haw گيردرصحبت‌، درنگ‌، فرمان‌ حركت‌ (به‌ يك‌ دسته‌ ياتيم‌)
Haw دادن‌، گله‌ گوسفند وغيره‌، دست‌ چپ‌ رفتن‌، دست‌ چپ‌ بردن‌،
Haw پرچين‌، حصار، محوط‌ه‌، (گ‌.ش‌.) كويج‌، كيالك‌، ميوه‌ وليك‌،
Haw Finch (ج‌.ش‌.) سهره‌ منقار بزرگ‌ وگردن‌ كوتاه‌.
Hawaiian اهل‌ هاوايي‌، مربوط‌ به‌ هاوايي‌.
Hawk باز، قوش‌، شاهين‌، بابازشكار كردن‌، دوره‌ گردي‌ كردن‌،
Hawk ط‌وافي‌ كردن‌، جار زدن‌ و جنس‌فروختن‌، فروختن‌.
Hawk Eye كنيه‌ اهل‌ استان‌ ايوا.
Hawk Moth (ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد.
Hawker فروشنده‌ دوره‌ گرد وجار زن‌.
Hawks Bill (ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ منقار دار.
Hawse سوراخهاي‌ دماغه‌ كشتي‌ كه‌ مخصوص‌ عبورط‌ناب‌ است‌، ط‌ناب‌
Hawse هاي‌ نگاه‌ دارنده‌ كشتي‌ درحوضچه‌.
Hawse Hole سوراخ‌ دماغه‌ كشتي‌ مخصوص‌ عبور ط‌ناب‌.
Hawser ط‌ناب‌ فولادي‌ مخصوص‌ نگاهداشتن‌ كشتي‌ در حوضچه‌.
Hawser Bend گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند.
Hawthorn (گ‌.ش‌.) خفچه‌، كيالك‌، درخت‌ كويچ‌، وليك‌.
Haxamerous شش‌ جزئي‌، شش‌ بخشي‌، شش‌ قسمتي‌.
Hay علف‌ خشك‌، گياه‌ خشك‌ كرده‌، يونجه‌ خشك‌، حشك‌ كردن‌
Hay (يونجه‌ ومانند ان‌)، تختخواب‌، پاداش‌.
Hay Cock كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌، علف‌، تل‌ علف‌، پشته‌ علف‌.
Hay Fever (ط‌ب‌) تب‌ يونجه‌، زكام‌ در اثر حساسيت‌، زكام‌ بهاره‌.
Hay Fork چنگك‌، چنگال‌ مخصوص‌ بلند كردن‌ بسته‌ علف‌ ويونجه‌.
Hay Loft انبار علف‌، انبار علوفه‌.
Hay Maker علف‌ خشك‌ كن‌، علف‌ دروكن‌، علف‌ چين‌، دستگاه‌ علف‌ خشك‌ كني‌
Hay Mow خرمن‌ علف‌ خشك‌، توده‌ ياكومه‌ يونجه‌ يا علف‌ خشك‌.
Hay Rack علف‌ دان‌، جاي‌ يونجه‌.
Hay Seed تخم‌ علف‌، علف‌ دانه‌، (مج.) برزگر.
Hay Stack كومه‌ علف‌ خشك‌.
Hay Wire مغشوش‌.
Hay Wire ساخته‌ شده‌ از روي‌ عجله‌، بدساخته‌ شده‌، بلا استفاده‌،
Hazard قمار، مخاط‌ره‌، خط‌ر، اتفاق‌، در معرض‌ مخاط‌ره‌ قرار
Hazard دادن‌، بخط‌ر انداختن‌.
Hazardous پرخط‌ر.
Haze مه‌ كم‌، بخار، ناصافي‌ ياتيرگي‌ هوا، ابهام‌، گرفته‌
Haze بودن‌، مغموم‌ بودن‌، روشن‌ نبودن‌مه‌، موضوعي‌ (براي‌ شخص‌)،
Haze متوحش‌ كردن‌، زدن‌، بستوه‌ اوردن‌، سرزنش‌ كردن‌.
Hazel (گ‌.ش‌.) درخت‌ فندق‌، چوب‌ فندق‌، رنگ‌ فندقي‌.
Hazel Hen (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد.
Hazel Nut فندق‌، رنگ‌ فندقي‌.
Hazy مه‌ دار، (مج.) مبهم‌، نامعلوم‌، گيج‌.
He او (ان‌ مرد)، جانور نر.
He Man مرد قوي‌ ونيرومند.
He'd dluow eh، dah eh=.
He'll llahs eh = lliw eh =.
He's sah eh، si eh =.
Head درخت‌، اصلي‌، عمده‌، مهم‌، (.tv): سرگذاشتن‌ به‌، داراي‌
Head درجه‌، موي‌ سر، فهم‌، خط‌ سر، فرق‌، سرصفحه‌، سرستون‌، سر
Head سركردن‌، رياست‌ داشتن‌ بر، رهبري‌ كردن‌، دربالا واقع‌ شدن‌
Head (.jda &.n) سر، كله‌، راس‌، عدد، نوك‌، ابتداء، انتها،
Head دماغه‌، دهانه‌، رئيس‌، سالار، عنوان‌، موضوع‌، منتها
Head Band روسري‌ (زنانه‌)، پيشاني‌ بند، (دركتاب‌) شيرازه‌.
Head Board تخته‌اي‌ كه‌ در انتهاي‌ فوقاني‌ چيزي‌ گ‌ذارند.
Head Cold (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌، زكام‌، نزله‌.
Head First باكله‌، سربجلو، از سر، سراسيمه‌.
Head Gate دريچه‌ فوقاني‌ كانال‌.
Head Gear پوشش‌ سر، روسري‌.
Head Hunt بريدن‌ سردشمن‌ وبردن‌ ان‌ بعنوان‌ غنيمت‌ ونشانه‌ پيروزي‌.
Head Line عنوان‌، سرصفحه‌، عنوان‌ سرصفحه‌ روزنامه‌.
Head Master رئيس‌، مدير مدرسه‌.
Head Mistress مديره‌، ريسه‌، خانم‌ مدير مدرسه‌، خانم‌ رئيس‌.
Head Money جايزه‌ اوردن‌ سر (يا دستگير) جنايتكار.
Head On شاخ‌ بشاخ‌، از سر، از ط‌رف‌ سر، روبرو، نوك‌ به‌ نوك‌.
Head Over Heels وارونه‌، پشت‌ ورو، نا اميدانه‌، عميقا.
Head Phone ميشود.
Head Phone گوشي‌ تلفن‌ وغيره‌ كه‌ بوسيله‌ گيره‌ بر روي‌ گوش‌ ثابت‌
Head Piece ميگيرد.
Head Piece كلاه‌، سرصفحه‌ (دركتاب‌)، ارايش‌، (مج.) هوش‌، ادراك‌،
Head Piece ادم‌ باهوش‌، قسمت‌ بالا، سر، هر التي‌ كه‌ روي‌ سر قرار
Head Pin سرسنجاق‌، سنجاق‌ سر.
Head Quarters مركز فرماندهي‌، برج‌ نظ‌ارت‌، مركز كار.
Head Race تنوره‌ اسياب‌.
Head Rest بالش‌، متكا، زيرسري‌.
Head Sail بادبان‌ جلو كشتي‌.
Head Set ميشود.
Head Set يك‌ زوج‌ گوشي‌ تلفن‌ وغيره‌ كه‌ بوسيله‌ گيره‌ روي‌ سر ثابت‌
Head Spring سرچشمه‌، منبع‌، ورزش‌ واكروبات‌ با سر.
Head Stall قسمت‌ سر، افسار، كله‌ گي‌.
Head Stock پايه‌، بستر، ياتاقان‌، راهنماي‌ عمليات‌ ورزشي‌ دسته‌
Head Stock جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌.
Head Stone بنياد، سنگ‌ زاويه‌.
Head Stone سنگ‌ روي‌ گور (كه‌ راست‌ واميدارند)، سنگ‌ قبر، سنگ‌
Head Stream سرچشمه‌ رودخانه‌.
Head Strong خودسر، خود راي‌، لجباز، لجوج‌، سرسخت‌.
Head Waiter سرپيشخدمت‌.
Head Water سرچشمه‌، بالاي‌ رودخانه‌، بالارود (بيشتر درجمع‌).
Head Way بجلو، پيشرفت‌، بلندي‌ ط‌اق‌، سرعت‌، پيشروي‌.
Head Wind باد روبرو، باد مخالف‌.
Head Word ميشود.
Head Word كلمه‌ ياجمله‌اي‌ كه‌ در سر اغاز فصل‌ يا بخش‌ كتاب‌ نوشته‌
Head Work كار فكري‌، فكر روشن‌، زينت‌ مخصوص‌ سنگ‌ سرط‌اق‌.
Headache سردرد، دردسر، (گ‌.ش‌.) خشخاش‌ وحشي‌.
Headdress روسري‌ زنانه‌، پوشاك‌ سر، ارايش‌ مو، ارايش‌ سر.
Headed سردار، رسيده‌، نوك‌ دار.
Header سرساز، درساز، سرانداز، شيرچه‌، رئيس‌.
Headforemost باكله‌، سربجلو، از سر، سراسيمه‌.
Heading نويسنده‌ كاغذ، باسرتوپ‌ زدن‌.
Heading عنوان‌ گذاري‌، عنوان‌، سرصفحه‌، سرنامه‌، تاريخ‌ ونشاني‌
Headland دماغه‌، پرتگاه‌.
Headless بي‌ سر.
Headlight چراغ‌ جلو ماشين‌.
Headliner نويسنده‌ سرمقاله‌ روزنامه‌.
Headlong شيرجه‌ رونده‌، معلق‌، عجول‌.
Headlong باكله‌، سربجلو، بادست‌ پاچگي‌، تند، سراسيمه‌، بي‌ پروا،
Headman رئيس‌، بزرگ‌، بزرگتر، پيشوا، سرپرست‌.
Headmost جلويي‌، اولين‌ (رديف‌)، جلوترين‌، مقدم‌.
Headship رياست‌، پيشوايي‌، بزرگي‌، برتري‌، تفوق‌، رهبري‌.
Headsman جلاد، دژخيم‌، رئيس‌، پيشوا، رهبر.
Heady تند، بي‌ پروا، عجول‌ شديد، مست‌ كننده‌.
Heal شفا دادن‌، خوب‌ كردن‌، التيام‌ دادن‌، خوب‌ شدن‌.
Healer شفا دهنده‌، التيام‌ دهنده‌.
Health تندرستي‌، بهبودي‌، سلامت‌، مزاج‌، حال‌.
Healthful سالم‌، تندرست‌، مقوي‌.
Healthy سالم‌، تندرست‌.
Heap توده‌، كپه‌، كومه‌، پشته‌، انبوه‌، گروه‌، جمعيت‌، توده‌
Heap كردن‌، پركردن‌.
Hear شنيدن‌، گوش‌ كردن‌، گوش‌ دادن‌ به‌، پذيرفتن‌، استماع‌
Hear كردن‌، خبر داشتن‌، درك‌ كردن‌، سعي‌ كردن‌، اط‌اعت‌ كردن‌.
Hear Say شايعه‌، اوازه‌، خبر، چيز شنيده‌، مسموعات‌.
Hearing گزارش‌.
Hearing شنوايي‌، سامعه‌، استماع‌ دادرسي‌، رسيدگي‌ بمحاكمه‌،
Hearken گوش‌ دادن‌ به‌، گوش‌ كردن‌ به‌، استماع‌ كردن‌، بگوش‌ دل‌
Hearken پذيرفتن‌.
Hearse نعش‌ كش‌، مرده‌ كش‌، بانعش‌ كش‌ بردن‌.
Heart عاط‌فه‌، لب‌ كلام‌، جوهر، دل‌ دادن‌، جرات‌ دادن‌، تشجيع‌
Heart كردن‌، بدل‌ گرفتن‌.
Heart قلب‌، سينه‌، اغوش‌، مركز، دل‌ و جرات‌، رشادت‌، مغز درخت‌،
Heart Ache دردقلب‌، (مج.) غم‌، غصه‌، اندوه‌، سينه‌ سوزي‌.
Heart Disease مرض‌ قلبي‌.
Heart Failure سكته‌ قلبي‌، نارسايي‌ قلب‌.
Heart Free ازاد ازقيد عشق‌، مبرا از عشق‌.
Heart Rending دل‌ ازار، جانسوز، غم‌ انگيز، دلگير، جانگداز.
Heart Stricken دلشكسته‌.
Heart To Heart صميمي‌، رفيق‌، دوست‌، بط‌ور خودماني‌ وصميمانه‌.
Heart Whole فارغ‌ از عشق‌، بي‌ عشق‌، خالصانه‌، صميمانه‌.
Heartbeat ضربان‌ قلب‌، تپش‌ دل‌، (مج.) جنبش‌، احساسات‌.
Heartbreak اندوه‌ بسيار، غم‌ زياد، دل‌ شكستگي‌.
Heartbreaking اندوه‌ اور، پشت‌ شكن‌، مايه‌ دل‌ شكستگي‌.
Heartbroken دل‌ شكسته‌.
Heartburn دردياسوزش‌ قلب‌، سوزش‌ معده‌، حسدياخصومت‌ ورزيدن‌.
Heartburning حسادت‌.
Hearten دل‌ دادن‌، جرات‌ دادن‌، تشجيع‌ كردن‌.
Heartfelt قلبي‌، صميمي‌، از روي‌ صميميت‌، خالص‌، بي‌ ريا.
Hearth كوره‌ كشتي‌.
Hearth اجاق‌، اتشدان‌، كف‌ منقل‌، (مج.) منزل‌، سكوي‌ اجاق‌،
Hearthstone سنگ‌ پهن‌ كف‌ اجاق‌.
Heartland منط‌قه‌ مركزي‌ وحياتي‌.
Heartless بي‌ عاط‌فه‌، عاري‌ از احساسات‌، افسرده‌.
Heartsease اسايش‌ فكري‌.
Heartsick پريشان‌، غمگين‌، ملول‌، دل‌ ازرده‌، دل‌ شكسته‌، نزار.
Heartsome (اسكاتلند) روح‌ بخش‌، سرزنده‌، بشاش‌، اميدوار، باروح‌.
Heartsore دل‌ افسرده‌، دل‌ ريش‌، دل‌ گرفته‌، غمگين‌.
Heartstring عميق‌ ترين‌ احساسات‌ دل‌، (م‌.ل‌.) رگ‌ وريشه‌ دل‌.
Heartthrob تپش‌ قلب‌، هوس‌.
Hearty قلبي‌، صميمانه‌، دلچسب‌، مقوي‌.
Heat گرم‌ كردن‌، برانگيختن‌، بهيجان‌ امدن‌.
Heat وهله‌، نوبت‌، تحريك‌ جنسي‌زنان‌، ط‌لب‌ شدن‌ جانور، فحليت‌،
Heat گرما، گرمي‌، حرارت‌، تندي‌، خشم‌، عصبانيت‌، اشتياق‌،
Heat Exhaustion (ط‌ب‌) گرمازدگي‌(noitartsorp.h نيزناميده‌ ميشود).
Heat Lightning صاعقه‌.
Heat Rash عرق‌ سوز، عرق‌ جوش‌، حرارت‌ سوزان‌.
Heat Stroke (ط‌ب‌) گرمازدگي‌، گرماگرفتگي‌، غش‌ در اثر گرما.
Heat Unit (انگليس‌) واحد حرارت‌، كالري‌.
Heater چراغ‌ خوراك‌ پزي‌، بخاري‌، دستگاه‌ توليد گرما، متصدي‌
Heater گرم‌ كردن‌.
Heath زمين‌ بايري‌ كه‌ علف‌ وخاربن‌ دران‌ مي‌ رويد، تيغستان‌،
Heath بوته‌، خاربن‌، خلنگ‌ زار.
Heath Cock (ج‌.ش‌.) خروس‌ كولي‌، باقرقره‌ سياه‌ نر.
Heath Hen (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌.
Heathbird (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌.
Heathen كافر، بت‌ پرست‌، مشرك‌، ادم‌ بي‌ دين‌.
Heathendom قلمرو كفار، كفر.
Heathenish كافروار.
Heathenism ايين‌ كفار.
Heathenize كافر كردن‌ و وحشي‌ كردن‌، كافر شدن‌.
Heather (گ‌.ش‌.) خلنگ‌، علف‌ جاروب‌، ورسك‌ (acire)، وابسته‌ به‌
Heather خلنگ‌.
Heave تقلا كردن‌.
Heave بلند كردن‌، كشيدن‌، بزرگ‌ كردن‌، جابجا كردن‌، باد كردن‌،
Heaven هفت‌ ط‌بقه‌ اسمان‌، (بصورت‌ جمع‌) اسمان‌، خدا، عالم‌
Heaven اسمان‌، سپهر، گردون‌، فلك‌، عرش‌، بهشت‌، قدرت‌ پروردگار،
Heaven روحاني‌.
Heavenliness سماويت‌، اسماني‌، روحاني‌، الوهيت‌، علوي‌.
Heavenly اسماني‌، سماوي‌، بهشتي‌، خدايي‌، روحاني‌.
Heavenward روبه‌ اسمان‌، بط‌رف‌ اسمان‌.
Heavy سنگين‌، تيره‌، ابري‌، غليظ‌، خواب‌ الود، فاحش‌، ابستن‌،
Heavy سنگين‌، گران‌، وزين‌، زياد، سخت‌، متلاط‌م‌، كند، دل‌
Heavy باردار.
Heavy Duty مخصوص‌ كارسنگين‌.
Heavy Footed پاسنگين‌، اهسته‌ وسنگين‌ درحركت‌، دل‌ سنگين‌.
Heavy Handed سنگين‌ دست‌، خام‌ دست‌، بي‌ مهاره‌ت‌، زشت‌.
Heavyhearted دلتنگ‌، افسرده‌، غمگين‌، دل‌ افسرده‌.
Heavyset وجامدومتراكم‌، كلفت‌، زمخت‌.
Heavyset جامد، سخت‌ه‌، چهارشانه‌، كلفت‌ وكوتاه‌، خپل‌، جسم‌ سخت‌
Hebdomad عدد هفت‌، شماره‌ هفت‌، هفت‌، هفته‌.
Hebdomadal هفتگي‌.
Hebephrenia (ط‌ب‌) جنون‌ جواني‌.
Hebetate كند كردن‌، كودن‌ كردن‌.
Hebetude كندي‌، كودني‌، حماقت‌.
Hebraic عبري‌.
Hebraism دين‌ يهود، عادات‌ ورسوم‌ واصط‌لاحات‌ عبري‌.
Hebraize عبراني‌ كردن‌، يهودي‌ شدن‌.
Hebrew زبان‌ عبري‌، عبراني‌، يهودي‌.
Hebrides جزاير هيبريد واقع‌ در غرب‌ اسكاتلند.
Hecate (افسانه‌ يونان‌) الهه‌ سحر وجادو و عالم‌ اسفل‌.
Hecatomb (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو، قرباني‌ همگاني‌.
Heckle كردن‌، بباد ط‌عنه‌ گرفتن‌، شانه‌.
Heckle شانه‌ كردن‌، (مج.) سخت‌ بازپرسي‌ كردن‌ از، سوال‌ پيچ‌
Hectare هكتار، ده‌ هزار متر مربع‌.
Hectic (ط‌ب‌) داراي‌ تب‌ لازم‌، بيقرار، گيج‌ كننده‌.
Hectogram هكتوگرم‌، صد گرم‌.
Hectograph ماشين‌ كپيه‌ برداري‌ يا رونوشت‌ برداري‌.
Hectoliter هكتوليتر، صد ليتر.
Hectometer هكتومتر، صد متر.
Hector (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مذكر، ادم‌ گردن‌ فراز، خودنما،
Hector لاف‌ زدن‌، قلدري‌ كردن‌، (افسانه‌يونان‌ وباحرف‌ بزرگ‌) يكي‌
Hector از فرزندان‌ پريام‌ (mairp).
Heddle (در بافندگي‌) ورد، تاركش‌، تارگذران‌.
Heder گوسفند نر، قوچ‌.
Hedge زير (چيزي‌) در رفتن‌.
Hedge چپر، خارپشته‌، پرچين‌، حصار، راه‌ بند، مانع‌، پرچين‌
Hedge ساختن‌، خاربست‌ درست‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌، ط‌فره‌ زدن‌، از
Hedge Hog ناسازگار.
Hedge Hog (ج‌.ش‌.) خارپشت‌، ارمجي‌، جوجه‌ تيغي‌، ماشين‌ لاروبي‌، ادم‌
Hedgerow رديف‌ بوته‌ هاي‌ پرچين‌، سياج‌ بند، رديف‌ خاربن‌.
Hedonic مربوط‌ بخوشي‌ ولذت‌.
Hedonism فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر.
Hee Haw عرعر(مثل‌ خر)، قاه‌ قاه‌ خنده‌، هر هر (خنده‌).
Heebie Jeebies عصبانيت‌، خشم‌.
Heed اعتناكردن‌ (به‌)، محل‌ گذاشتن‌ به‌، ملاحظ‌ه‌ كردن‌.
Heed پروا، اعتنا، توجه‌، ملاحظ‌ه‌، رعايت‌، مراعات‌،
Heedful متوجه‌، مواظ‌ب‌.
Heedless بي‌ پروا.
Heel پاشنه‌ كف‌، پاشنه‌ جوراب‌، پاشنه‌ گذاشتن‌ به‌، كج‌ شدن‌،
Heel پاشنه‌، پشت‌ سم‌، (درجمع‌) پاهاي‌ عقب‌ (جانوران‌)، ته‌،
Heel يك‌ ور شدن‌.
Heel And Toe باپنجه‌ وپاشنه‌، بانوك‌ پا.
Heeler پاشنه‌ ساز، تعاقب‌ كننده‌، تندپا.
Heelpiece پاشنه‌، پاشنه‌ پوش‌.
Heeltap ته‌ پياله‌، لايي‌ پاشنه‌، لايه‌ پاشنه‌ كفش‌، نعلبكي‌.
Heft سنگين‌، ثقيل‌، بخش‌ عمده‌، بلند كردن‌.
Hefty قوي‌، سنگين‌.
Hegemony برتري‌، تفوق‌، استيلا، تسلط‌، پيشوايي‌، اولويت‌.
Hegira (arijeh)هجري‌، هجرت‌.
Heifer گوساله‌ ماده‌، ماده‌ گوساله‌.
Heigh هي‌، اي‌، هان‌، جانمي‌، اي‌ والله‌.
Heigh Ho هاي‌ هاي‌ (اه‌ كشيدن‌ از روي‌ خستگي‌ وبيزاري‌)، داركوب‌
Heigh Ho زرين‌ پر، اه‌.
Height درجه‌، تكبر، دربحبوحه‌، (درجمع‌) ارتفاعات‌، عظ‌مت‌.
Height بلندي‌، رفعت‌، ارتفاع‌، جاي‌ مرتفع‌، اسمان‌، عرش‌، منتها
Heighten كردن‌، بسط‌ دادن‌.
Heighten بلند كردن‌، بلندتر كردن‌، بالا بردن‌، زياد كردن‌، شديد
Heinous زشت‌، شنيع‌، شرير، ظ‌الم‌، فجيح‌، تاثر اور.
Heir وارث‌، ميراث‌ بر، ارث‌ بر، حاصل‌، ارث‌ بردن‌، جانشين‌ شدن‌
Heir Apparent وارث‌ بلا فصل‌.
Heir At Law وارث‌ قانوني‌.
Heir Presumptive وارث‌ درجه‌ دوم‌ كه‌ درصورت‌ نبودن‌ حخاجبي‌ وارث‌ ميشوند،
Heir Presumptive وارث‌ مقدر.
Heiress وارثه‌، ارث‌ برنده‌ زن‌.
Heirloom تركه‌، دارايي‌ منقولي‌ كه‌ بارث‌ رسيده‌ باشد.
Heirship وراثت‌، وارث‌ بودن‌.
Heist بلند كردن‌، دزدي‌ كردن‌، دزدي‌، سرقت‌، مسلحانه‌.
Hejira (arigeh) هجري‌، هجرت‌.
Helen Of Troy (افسانه‌ يونان‌) هلن‌ همسر زيباي‌ منلوس‌.
Heliacal (lacileh)(انج.) ستاره‌ اي‌ كه‌ قبل‌ از ط‌لوع‌ يا افول‌
Heliacal خورشيد قابل‌ رويت‌ است‌، شمسي‌.
Helical (lacaileh)(انج.) ستاره‌ اي‌ كه‌ قبل‌ از ط‌لوع‌ يا افول‌
Helical خورشيد قابل‌ رويت‌ است‌، شمسي‌.
Helicoid (ج‌.ش‌.) بشكل‌ پوسته‌ حلزون‌، مارپيچ‌، حلزوني‌.
Helicon شيپوربرنجي‌ مارپيچي‌.
Helicopter هليكوپتر.
Heliocentric (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد، دوار بدور خورشيد.
Heliochrome عكس‌ رنگي‌ (برنگ‌ هاي‌ ط‌بيعي‌)، عكاسي‌ رنگي‌.
Heliograph مخابره‌ بوسيله‌ نور خورشيد.
Heliograph گراورسازي‌ بانور افتاب‌، دستگاه‌ عكسبرداري‌ از افتاب‌،
Heliogravure گراورسازي‌ بوسيله‌ نور بر روي‌ صفحه‌ حساس‌.
Heliolatry افتاپ‌ پرستي‌.
Heliometer خورشيد سنج‌، الت‌ پيمايش‌ قط‌ر خورشيد.
Heliotaxis نورگرايي‌.
Heliotrope گراي‌، گل‌ افتاب‌ گردان‌، ارغواني‌روشن‌، يشم‌ ختايي‌،
Heliotrope حجرالدم‌، سرخ‌ ژاسب‌.
Heliotrope (گ‌.ش‌.) گل‌ افتاب‌ پرست‌ (مثل‌ گل‌ هميشه‌ بهار)، افتاب‌
Heliotropism (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌، افتاب‌ گرايي‌.
Heliport فرودگاه‌ هليكوپتر.
Helium (ش‌.) گاز خورشيد، بخار افتاب‌، گاز هليوم‌.
Helix مارپيچ‌، (هن.) منحني‌ حلزوني‌، پيچك‌.
Hell دوزخ‌، جهنم‌، عالم‌ اموات‌، عالم‌ اسفل‌، سروصدا راه‌
Hell انداختن‌.
Hell Bent گمراه‌، منحرف‌.
Hell Bent زياد خميده‌، منحرف‌ شده‌، به‌ بيراهه‌كشيده‌ شده‌، (ز.ع‌.)
Hellbender (امر.) سمندر ابي‌، ادم‌ فاسد وهرزه‌، الواط‌.
Hellcat لجاره‌، زن‌ لجاره‌، ساحره‌، عجوزه‌.
Hellebore (گ‌.ش‌.) خريق‌ سفيد.
Hellene يوناني‌ خالص‌، يونان‌ باستان‌، (امروزه‌) تبعه‌ يونان‌.
Hellenic مربوط‌ به‌ يونان‌.
Hellenism اصط‌لاح‌ يوناني‌، يوناني‌ مابي‌، اداب‌ يوناني‌.
Hellenist متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌.
Hellenization يوناني‌ شدن‌.
Hellenize يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌.
Helleri (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌.
Hellgrammite (ج‌.ش‌.) كرم‌ حشره‌ گوشتخوار.
Hellion ادم‌ جهنمي‌، ساكن‌ جهنم‌، اهل‌ جهنم‌.
Hellish جهنمي‌.
Hello هالو (كلمه‌ اي‌ كه‌ در گفتگوي‌ تلفني‌ براي‌ صدا كردن‌
Hello ط‌رف‌ بكار ميرود)، سلام‌ كردن‌.
Helm سكان‌، اهرم‌ سكان‌، (مج.) نظ‌ارت‌، اداره‌، زمام‌، (مج.)
Helm اداره‌ كردن‌، دسته‌.
Helmet خود، كلاه‌ خود، كلاه‌ ايمني‌ اتش‌ نشانها وكارگران‌.
Helminth (ferp-):(ط‌ب‌ - ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌،
Helminth (.n):(ج‌.ش‌.) كرم‌، كرم‌ روده‌.
Helminthiasis (ط‌ب‌) ابتلاء به‌ كرم‌ روده‌، ناخوشي‌ كرم‌.
Helmintho (ط‌ب‌ - ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌.
Helminthology وانگلي‌.
Helminthology كرم‌ شناسي‌، مط‌العه‌ در اط‌راف‌ كرم‌ هاي‌ بيماري‌ زا
Helmsman سكان‌ گير، راننده‌، رل‌ دار، مدير.
Helot بنده‌، علام‌، رعيت‌.
Help مساعدت‌، مدد، نوكر، مزدور.
Help كمك‌ كردن‌، ياري‌ كردن‌، مساعدت‌ كردن‌ (با)، همدستي‌
Help كردن‌، مدد رساندن‌، بهتركردن‌چاره‌ كردن‌، كمك‌، ياري‌،
Helper يار، هم‌ دست‌، كمك‌، ياور.
Helpful مفيد، كمك‌ كننده‌.
Helping كمك‌، ياري‌، يك‌ وعده‌ يا پرس‌ خوراك‌.
Helpless بيچاره‌، درمانده‌، فرومانده‌، ناگزير، زله‌.
Helpmate يار، كمك‌ وهمدست‌، دمساز، همسر.
Helpmeet كمك‌، معاون‌، همدست‌ زن‌، زن‌ ياور.
Helter Skelter (د.گ‌.) بط‌ور درهم‌ وبرهم‌، هرج‌ ومرج‌.
Helve دسته‌، دسته‌ تبر، دسته‌ تيشه‌ومانند ان‌.
Helvetian سويسي‌.
Hem سبحاف‌ اهم‌ (صدايي‌ كه‌ براي‌ صاف‌ كردن‌ سينه‌ دراورند)،
Hem سينه‌ صاف‌ كردن‌، تمجمج‌ كردن‌، لبه‌، كناره‌ دار كردن‌،
Hem لبه‌ دار كردن‌، حاشيه‌ دار كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌.
Hemacytometer (ط‌ب‌) اسبابي‌ براي‌ شمارش‌ گويچه‌ هاي‌ خون‌.
Hemagglutinate باعث‌ انعقاد خون‌ شدن‌، منعقد كردن‌.
Hemal خوني‌، وابسته‌ به‌ خون‌ ورگها، احشايي‌.
Hematein تركيب‌ قرمز متبلوري‌ بفرمول‌ 6O21H61C.
Hematic (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌، خوني‌، بيماري‌ خوني‌.
Hematin تركيب‌ قهوه‌اي‌ تيره‌ يا ابي‌ تيره‌اي‌ بفرمول‌
Hematin eF6O4N23H43C.
Hematinic (ط‌ب‌) عامل‌ موثر در ازدياد گويچه‌هاي‌ قرمز خون‌ يا
Hematinic هموگلوبين‌.
Hematite (مع.) هماتيت‌، نوعي‌ سنگ‌ اهن‌.
Hematoblast (ط‌ب‌) گويچه‌ قرمز نارس‌ خون‌، پلاكت‌ هاي‌ خوني‌.
Hematogenous خون‌ زا، از خون‌ بوجود امده‌، بوسيله‌ خون‌منتشر شده‌.
Hematology خونساز بحث‌ ميكند، خون‌ شناسي‌.
Hematology شاخه‌اي‌ از زيست‌ شناسي‌ كه‌ درباره‌ خون‌ ودستگاههاي‌
Hematoma (ط‌ب‌) تومورياغده‌ محتوي‌ خون‌ خارج‌ شده‌ از رگها.
Hematophagous خونخوار، تغذيه‌ كننده‌ از خون‌.
Hematopoiesis (ط‌ب‌) خونسازي‌ درموجود زنده‌، تشكيل‌ خون‌.
Hematozoon (ج‌.ش‌.) انگل‌ هاي‌ خوني‌.
Hematuria (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌، وجود خون‌ در ادرار، خون‌ ميزي‌.
Hemeralopia (ط‌ب‌) مرض‌ روز كوري‌، كمي‌ بينايي‌ در نور زياد.
Hemerocallis (گ‌.ش‌.) سوسني‌ ها، سوسن‌ اصفر، زنبقي‌ ها.
Hemi پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ نيم‌ و نصف‌ مانند erehpsimeh يعني‌
Hemi نيمكره‌.
Hemicycle نيم‌ دايره‌، نيم‌ هلال‌.
Hemihedral (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌، بشكل‌ نصفه‌ وجهي‌.
Hemihydrate (ش‌.) هيدرات‌ جسمي‌ كه‌ داراي‌ نيم‌ ملكول‌ اب‌ است‌.
Hemiparasite (ج‌.ش‌.) انگلهايي‌ كه‌ بيماري‌ زا نيستند.
Hemiplegia (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌، فلج‌ ناقص‌، نيم‌ فلج‌.
Hemiplegic فلج‌ است‌.
Hemiplegic نيم‌ فلج‌، مربوط‌ به‌ فلج‌ نيمه‌ بدن‌، كسيكه‌ نيم‌ بدنش‌
Hemisphere نيم‌كره‌، نيم‌ گوي‌، اقليم‌.
Hemispheric نيم‌ كره‌اي‌.
Hemistich مصرع‌، مصراع‌، نيم‌ بيت‌ شعر، نيم‌ فرد شعر.
Hemiterpene (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C.
Hemline لبه‌ انتهاي‌ تحتاني‌ لباس‌ وپيراهن‌ وكت‌.
Hemlock (گ‌.ش‌.) شوكران‌، شوكران‌ كبير.
Hemoflagellate (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌).
Hemoglobin (بيوشيمي‌) ماده‌ رنگي‌ اهن‌ دار گويچه‌هاي‌ قرمز خون‌
Hemoglobin جانوران‌ مهره‌ دار.
Hemoglobinuria (ط‌ب‌) وجود هموگلوبين‌ در ادرار.
Hemolysis قرمز، خونكافت‌.
Hemolysis ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌، تحليل‌ گويچه‌هاي‌
Hemolyze باعث‌ تجزيه‌ گويچه‌ سرخ‌ خون‌ شدن‌، هموليزه‌ كردن‌.
Hemophile خون‌ دوست‌، موجود خون‌ دوست‌.
Hemophilia ودرنتيجه‌ اشكال‌ در بند امدن‌خونريزي‌ پديد مي‌ ايد.
Hemophilia (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود
Hemophilic مبتلا به‌ هموفيلي‌.
Hemoptysis (ط‌ب‌) خلط‌ خونين‌.
Hemorrhage (ط‌ب‌) خون‌ روي‌، خون‌ ريزي‌، خون‌ ريزش‌.
Hemorrhoid (ط‌ب‌) بواسير.
Hemostasis (ط‌ب‌) توقف‌ خونريزي‌، بند امدگي‌ خونريزي‌.
Hemostat براي‌ بند اوردن‌ خونريزي‌.
Hemostat عامل‌ بند اورنده‌ جريان‌ خون‌، (ط‌ب‌) اسباب‌ يا دارويي‌
Hemp (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌، مزد گياه‌، كنف‌، بنگ‌، حشيش‌.
Hemp Nettle (گ‌.ش‌.) گياهان‌ جنس‌ كله‌ گربه‌.
Hemstitch (درخياط‌ي‌) رشته‌ هاي‌ نخ‌ را بط‌ورموازي‌ قرار دادن‌ و
Hemstitch رشته‌ هاي‌ عمودي‌ را ازلاي‌ انهاگذراندن‌ (براي‌ ايجاد
Hemstitch ط‌رح‌ هاي‌ مختلف‌).
Hen مرغ‌، ماكيان‌، مرغ‌ خانگي‌.
Hen And Chickens (گ‌.ش‌.) هميشه‌ بهار، هميشه‌ بهار باغي‌، اذرگون‌.
Hen Coop مرغدان‌.
Hen Party مهماني‌ زنانه‌، مجلس‌ رقص‌ زنانه‌.
Henbane (گ‌.ش‌.) سيكران‌، بذر البنج‌، بنگ‌ دانه‌.
Hence از اينرو، بنابر اين‌، از اين‌ جهت‌، پس‌ از اين‌.
Henceforth از اين‌ پس‌، زين‌ سپس‌، از اين‌ ببعد.
Henceforward از اين‌ ببعد، پس‌ از اين‌.
Henchman پيرو، هواه‌ خواه‌ سياسي‌، نوكر.
Hendecasyllabic شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌.
Henequen الياف‌ محكم‌ وزرد رنگ‌ گياه‌ صباره‌.
Henna (گ‌.ش‌.) حنا، بوته‌ حنا، حنا ماليدن‌.
Hennery مرغدان‌، مزرعه‌ يا محل‌ پرورش‌ مرغ‌.
Henotheism ستايش‌ چند خدا يكي‌ پس‌ از ديگري‌، توحيد نوبتي‌.
Henotheist معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌.
Henpeck كردن‌، عيبجويي‌ كردن‌.
Henpeck شوهر خود)، كوشش‌ در مداخلات‌ جزئي‌ (در كارهاي‌ شوهر)
Henpeck سعي‌ كردن‌ براي‌ تفوق‌ يافتن‌ (در مورد زوجه‌ نسبت‌ به‌
Hent قاپيدن‌، بچنگ‌ اوردن‌، ربودن‌، تا اينكه‌.
Hep ميرود، وارد، مط‌لع‌، اگاه‌.
Hep حرف‌ ندا كه‌ براي‌ دستور يا امريه‌ به‌ نظ‌اميان‌ بكار
Heparin (ط‌ب‌) ماده‌ چند قندي‌(edirahccasylop) كه‌ در كبد
Heparin ساخته‌ ميشود.
Heparinize (ط‌ب‌) باهپارين‌ درمان‌ كردن‌، تحت‌ درمان‌ باهپارين‌ قرار
Heparinize دادن‌.
Hepatic جگري‌، كبدي‌، سودمند براي‌ جگر، جگري‌ رنگ‌.
Hepatica (گ‌.ش‌.) غافث‌ معمولي‌ (trow revil)، دواي‌ جگر.
Hepatitis (ط‌ب‌) اماس‌ كبدي‌، تورم‌ كبد.
Hepcat retspih =.
Hephaestus (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌.
Hepped Up باحرارت‌، مجذوب‌.
Hept (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
Hepta (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
Heptad هفت‌ چيز، هفتگانه‌، سبعه‌، هفت‌ نت‌، هفت‌ بنياني‌.
Heptagon (هن.) هفت‌ گوش‌، هفت‌ گوشه‌، هفت‌ ضلعي‌، هفت‌ پهلويي‌،
Heptagon هفت‌ ماهه‌.
Heptameter شعر هفت‌ وتدي‌.
Heptarchy حكومت‌ هفت‌ نفري‌، ولايات‌ هفت‌ گانه‌.
Heptateueh كتب‌ هفت‌ گانه‌ اول‌ كتب‌ عهد عتيق‌.
Heptose (ش‌.) انواع‌ قندهاي‌ ايزومريك‌ بفرمول‌ 7O41H7C.
Her اورا (مونث‌)، ان‌ زن‌ را، باو، مال‌ او.
Herald جارچي‌، پيشرو، جلودار، منادي‌، قاصد، از امدن‌ ياوقوع‌
Herald چيزي‌ خبر دادن‌، اعلام‌كردن‌، راهنمايي‌ كردن‌.
Heraldry نجباوعلائم‌ نجابت‌ خانوادگي‌، نشان‌ نجابت‌ خانوادگي‌،
Heraldry ايين‌ وتشريفات‌ نشان‌هاي‌ خانوادگي‌.
Herb گياه‌، علف‌، رستني‌، شاخ‌ وبرگ‌ گياهان‌، بوته‌.
Herb Doctor پزشكي‌ كه‌ با داروي‌ گياهي‌ به‌ مداوا ميپردازد.
Herbaceous گياه‌ مانند، گياهي‌.
Herbage گياه‌ (بط‌وركلي‌)، رستني‌، علف‌، شاخ‌ وبرگ‌.
Herbal گياه‌ نامه‌، مجموعه‌ يا كلكسيون‌ انواع‌ گياهان‌، گياهي‌،
Herbal ساخته‌ شده‌ از علف‌ وگياه‌.
Herbalist فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌، (سابقا) گياه‌ شناس‌.
Herbarium مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌).
Herbicidal كشنده‌ گياهان‌.
Herbicide عاملي‌ كه‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ علف‌ ها وگياهان‌ بكار
Herbicide ميرود، علف‌ كش‌.
Herbivore (ج‌.ش‌.) گياه‌ خوار.
Herbivorous گياه‌ خواري‌.
Herblike گياه‌ مانند.
Herby بوته‌ دار، مانند بوته‌، گياه‌ دار.
Herculean هركول‌.
Herculean بسيار دشوار، خط‌رناك‌، بسيار نيرومند، وابسته‌ به‌
Hercules هركول‌، پهلوان‌ نامي‌ اساط‌ير يونان‌ و روم‌.
Herd كردن‌، گروه‌.
Herd رمه‌، گله‌، گروه‌، جمعيت‌، گرد امدن‌، جمع‌ شدن‌، متحد
Herder چوپان‌، گله‌ بان‌، محافظ‌، رمه‌ دار، گاودار.
Herdic ميشوند.
Herdic كالسكه‌اي‌ كه‌ بدنه‌ كوتاهي‌ دارد واز عقب‌ سوار ان‌
Herdsman چوپان‌، گله‌ دار، رمه‌ دار، (مج.) كشيش‌، روحاني‌.
Here بدينسو، حاضر.
Here اينجا، در اينجا، در اين‌ موقع‌، اكنون‌، در اين‌ باره‌،
Hereabout درهمين‌ نزديكي‌ ها، دراين‌ حدود، در اين‌ حوالي‌.
Hereafter از اين‌ پس‌، از اين‌ ببعد، اخرت‌.
Hereaway (ك‌.) باين‌ ط‌رف‌، در اين‌ حوالي‌.
Hereby بدين‌ وسيله‌، بموجب‌ اين‌ نامه‌ يا حكم‌ يا سند.
Hereditament ميراث‌، ملك‌، دارايي‌ غير منقول‌، مال‌ موروثي‌.
Hereditary ارثي‌.
Heredity انتقال‌ موروثي‌، رسيدن‌ خصوصيات‌ جسمي‌ وروحي‌ بارث‌،
Heredity تمايل‌ برگشت‌ باصل‌، توارث‌، وراثت‌.
Hereford نوعي‌ گوساله‌ گوشت‌ قرمز از نژاد انگليسي‌ كه‌ صورت‌
Hereford سفيدي‌ دارد.
Herein در اين‌، در اين‌ باره‌.
Hereinabove مافوق‌ اين‌، بالاتر از اين‌.
Hereinafter بعد از اين‌، از اين‌ پس‌، در سط‌ور بعد.
Hereinbefore از اين‌.
Hereinbefore درمقدمه‌ اين‌ نوشته‌ ياسند، درمقدمه‌ اين‌ موضوع‌، پيش‌
Hereinbelow در پايين‌ اين‌، در زير اين‌، از اين‌ پايين‌ تر.
Hereof از اين‌، متعلق‌ باين‌، (م‌.م‌.) از اينجا، در اين‌ خصوص‌.
Hereon اين‌.
Hereon در اين‌، بر اين‌، در اين‌ مورد، در اينجا، در نتيجه‌
Heresiarch سردسته‌ رافضي‌ ها، رئيس‌ رافضيون‌، رئيس‌ بدعت‌ كاران‌
Heresiarch ومرتدين‌.
Heresy كفر، ارتداد، الحاد، بدعتكاري‌، فرقه‌، مسلك‌ خاص‌.
Heretic رافضي‌، فاسد العقيده‌، بدعت‌ گذار، مرتد.
Hereto باين‌ (نامه‌)، بدين‌ وسيله‌.
Heretofore پيش‌ از اين‌، پيشتر، سابقا، قبلا، تاكنون‌.
Hereunder در زير، در ذيل‌، ذيلا.
Hereunto باين‌ (نامه‌)، بدين‌ وسيله‌، تاكنون‌، تا اين‌ وقت‌، تا
Hereunto اين‌ زمان‌.
Hereupon درنتيجه‌ اين‌، از اين‌ رو، پس‌ از اين‌، متعاقب‌ اين‌.
Herewith همراه‌ اين‌ نامه‌، لفا، جوفا، تلوا.
Herewith به‌ اين‌ نامه‌، (يا ورقه‌ يا پيمان‌ نامه‌ يا سند)،
Heriot (حق.- انگلستان‌) ماليات‌ ياحقي‌ كه‌ پس‌ از مرگ‌ تيولدار
Heriot به‌ لرد يا امير پرداخته‌ ميشده‌.
Heritable ارث‌ بردني‌، بارث‌ رسيدني‌، قابل‌ توارث‌.
Heritage ميراث‌، ارثيه‌، ارث‌، ماترك‌، تركه‌ غير منقول‌، مرده‌
Heritage ريگ‌، سهم‌ موروثي‌، (مج.)بخش‌.
Heritor ارث‌ بر، وارث‌.
Hermaphrodite Brig (د.ن‌.) كشتي‌ دو دگله‌.
Hermaphroditic هم‌ مرد هم‌ زن‌.
Hermaphroditus بدن‌ شد.
Hermaphroditus تنش‌ را مي‌ شست‌ بايك‌ حوري‌ دريايي‌ متصل‌ و داراي‌ يك‌
Hermaphroditus (افسانه‌ يونان‌) پسر هرمس‌ وافروديت‌ كه‌ وقتي‌ در اب‌
Hermaprodite نرموك‌، نر وماده‌، خنثي‌، كسي‌ كه‌ هم‌ داراي‌ حالات‌
Hermaprodite زنانگي‌ وهم‌ حالات‌ مردانگي‌ باشد.
Hermeneutic علم‌ تفسير، تعبير، ايين‌ تفسير كتاب‌ مقدس‌.
Hermes هرمس‌ (در اساط‌ير يونان‌) خداي‌ بازرگاني‌ ودزدي‌ وسخنوري‌
Hermetic وابسته‌ به‌ هرمس‌ مصري‌، كيميايي‌، سحر اميز.
Hermit زاهد گوشه‌ نشين‌، تارك‌ دنيا، منزوي‌.
Hermit Crab (ج‌.ش‌.) خرچنگي‌ كه‌ پاهاي‌ عقب‌ ان‌ ناقص‌ است‌.
Hermitage گوشه‌ عزلت‌، جاي‌ انزوا، زاويه‌.
Hernia (ط‌ب‌) فتق‌، مرض‌ فتق‌، غري‌.
Herniate (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌، فتق‌ داشتن‌.
Hero قهرمان‌، دلاور، گرد، پهلوان‌ داستان‌.
Hero Worship قهرمان‌ پرستي‌.
Heroic قهرمانانه‌، قهرمان‌ وار، بي‌ باك‌، حماسي‌.
Heroic Couplet شعر دو بيتي‌ حماسي‌ پنج‌ هجايي‌.
Heroic Stanza اهنگ‌ چهارهجايي‌ در اشعار حماسي‌ (بروزن‌ baba).
Heroic Verse شعر حماسي‌، شعر رزمي‌.
Heroin هروئين‌.
Heroine شيرزن‌، زني‌ كه‌ قهرمان‌ داستان‌ باشد.
Heroinism اعتياد به‌ هروئين‌.
Heroism گردي‌، قهرماني‌، شجاعت‌.
Heroize خود را پهلوان‌ وانمود كردن‌، قهرمان‌ وپهلوان‌ وانمود
Heroize كردن‌، قهرمان‌ وپهلوان‌ شدن‌.
Heron (ج‌.ش‌.) ماهيخوار، حواصيل‌.
Heronry پرورشگاه‌ مرغ‌ ماهيخوار، دسته‌ ماهيخواران‌.
Herpes Simplex (ط‌ب‌) تب‌ خال‌، بيماري‌ تب‌ خال‌.
Herpes Zoster (ط‌ب‌) زونا.
Herpetologist متخصص‌ خزنده‌ شناسي‌.
Herpetology خزندگان‌ وذوحياتين‌ بحث‌ ميكند.
Herpetology خزنده‌ شناسي‌، قسمتي‌ از جانور شناسي‌ كه‌ درباره‌
Herring (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ (sugneraeh aepulc).
Herring Bone استخوان‌ شاه‌ ماهي‌، معماري‌ يا ط‌رح‌ چپ‌ و راست‌.
Hers با موصوف‌ گفته‌ ميشود ولي‌ srehتنها وبط‌ور مط‌لق‌ بكار
Hers مال‌ انزن‌ (فرق‌ ميان‌ reh وsreh اينست‌ كه‌ reh هميشه‌
Hers ميرود).
Herself خودش‌ (انزن‌)، خود ان‌ زن‌، خودش‌ را.
Hertzian Wave (فيزيك‌) امواج‌ هرتز ztreh.
Hesagonal شش‌ گوشه‌.
Hesitance (ycnatiseh)درنگ‌، دودلي‌، ترديد.
Hesitancy (ecnatiseh) درنگ‌، دودلي‌، ترديد.
Hesitant دودل‌، مردد، درنگ‌ كننده‌، تامل‌ كننده‌.
Hesitate تامل‌ كردن‌، مردد بودن‌، بي‌ ميل‌ بودن‌.
Hesitater مردد، ترديد كننده‌.
Hesitation تامل‌، درنگ‌، دودلي‌.
Hesperus ونوس‌، ستاره‌ شام‌، ناهيد، زهره‌.
Hessian وابسته‌ به‌ شهرهس‌ (esseh)، ادم‌ پولكي‌، ادم‌ مزدور.
Hessian Boot چكمه‌ بلند.
Hessian Fly (ج‌.ش‌.) حشره‌ گندم‌ خوار.
Hessite (مع.) تلوريد نقره‌.
Hest (ك‌.) امر، فرمان‌، امريه‌، وعده‌.
Hestia (يونان‌ باستان‌) الهه‌ اجاق‌ خانوادگي‌ وشهرها.
Hesverides (افسانه‌ يونان‌) باغ‌ سيب‌ هاي‌ ط‌لايي‌.
Het Up (د.گ‌.- امر.) بر افروخته‌، تحريك‌ شده‌.
Hetaera (ariateh)(يونان‌ قديم‌) معشوقه‌، فاحشه‌.
Hetaira (areateh)(يونان‌ قديم‌) معشوقه‌، فاحشه‌.
Heter (oreteh)پيشونديست‌ بمعاني‌، بغير از و ديگر و از جنس‌
Heter ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌.
Hetero ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌.
Hetero (reteh)پيشونديست‌ بمعاني‌، بغير از و ديگر و از جنس‌
Heterochromatic (گ‌.ش‌.) داراي‌ رنگهاي‌ مختلف‌، مختلف‌ اللون‌.
Heterochromatism ناهمرنگي‌.
Heterodox داراي‌ مذهب‌ وعقايدي‌ مخالف‌ عقايد عمومي‌، مرتد، گمراه‌،
Heterodox زنديق‌.
Heterodoxy ارتداد، زندقه‌.
Heterogeneous ناجور، ناهمگن‌، غير متجانس‌، متباين‌.
Heterogenesis توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌.
Heterogenesis خلق‌ الساعه‌، توليد وپيدايش‌ ناگهاني‌، تناسل‌ ناهمجنس‌،
Heterogeny ناجوري‌، ناهمگني‌، تباين‌، عدم‌ تجانس‌.
Heterogonous (گ‌.ش‌.) داراي‌ دو يا چند نوع‌ گل‌ كامل‌.
Heterologous دگرسان‌.
Heterologous غير متجانس‌، غير مشابه‌، بدون‌ نسبت‌، سرم‌ غير انساني‌،
Heterology ناهمگني‌اعضاءازلحاظ‌ ساختماني‌، دگرساني‌.
Heterology (زيست‌ شناسي‌) عدم‌ تجانس‌ بين‌اعضاي‌ مختلف‌،
Heterolysis (درمورد سلول‌ ها) فساد وزوال‌ در اثر عامل‌ خارجي‌
Heterolysis (مخالف‌ كلمه‌ sisylotuA).
Heteromerous داراي‌ تركيبات‌ غير مربوط‌ ونامتجانس‌.
Heterometabolic (suolobatemoreteh) (ج‌.ش‌.) داراي‌ دگرديسي‌ ناقص‌.
Heterometabolous (cilobatemoreteh)(ج‌.ش‌.) داراي‌ دگرديسي‌ ناقص‌.
Heteromorphic جانوران‌ دگرديس‌.
Heteromorphic (ج‌.ش‌.) جور بجور شونده‌، داراي‌ شكل‌ هاي‌ گوناگون‌،
Heteronomy وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌.
Heteronomy پيروي‌ از قانون‌ ديگري‌، انقياد وپيروي‌ از فرامين‌
Heteropetalous (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌.
Heterophyte (گ‌.ش‌.) گياه‌ انگل‌ گياهان‌ ديگر.
Heterosexual جنس‌ مخالف‌، علاقمند به‌ جنس‌ مخالف‌.
Heterosexual مربوط‌ به‌ علاقه‌ جنسي‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ مخالف‌، وابسته‌به‌
Heterosexuality علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌.
Hetotism بردگي‌، حالت‌ خادم‌ ومخدومي‌ (درگياه‌ ودرحيوان‌).
Heuristic اكتشافي‌.
Heuristic پي‌ برنده‌، كشف‌ كننده‌، اكتشافي‌، ابتكلاري‌، بحث‌
Hew بريدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، انداختن‌ (درخت‌ وغيره‌)، ضربت‌، شقه‌،
Hew ذبح‌، شكاف‌ ياترك‌ نتيجه‌ضربه‌.
Hewer قط‌ع‌ كننده‌.
Hex ساحر، جادوگر، سحر وجادو كردن‌.
Hexachlorophene (ش‌.) ماده‌ متبلور باكتري‌ كش‌.
Hexagon (هن.) شش‌ گوش‌، شش‌ گوشه‌، شش‌ بر، شش‌ پهلو.
Hexagram شكل‌ مركب‌ از دو مثلث‌ متساوي‌ الاضلاع‌.
Hexahedron شش‌ وجهي‌، جسم‌ شش‌ سط‌حي‌.
Hexahydrate (ش‌.) تركيبي‌ كه‌ داراي‌ شش‌ ذره‌ اب‌ باشد.
Hexameter شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌، داراي‌ شش‌ وزن‌.
Hexaploid شش‌ گانه‌، شش‌ بخشي‌.
Hexapod (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌، جانور شش‌ پا.
Hexateuchal شش‌ كتاب‌ نخستين‌ از تورات‌.
Hexerei (امر.) جاودگري‌، سحر.
Hey هاي‌، اي‌، وه‌، هلا، اهاي‌، هي‌.
Hey Day ريعان‌ جواني‌، اوج‌ خوش‌ بختي‌.
Hi فرياد خوش‌ امد مثل‌ هالو و چط‌وري‌ و همچنين‌ بجاي‌ اهاي‌
Hi بكار ميرود.
Hi Fi (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا
Hi Fi (گرامافون‌) بابهترين‌ درجه‌ مليمت‌ ونرمي‌.
Hiatus وقفه‌، شكاف‌، فاصله‌، التقاي‌ دو حرف‌ با صدا.
Hibachi منقل‌ ذغالي‌.
Hibernaculum جايگاه‌ زمستاني‌، گلخانه‌ گلهاي‌ زمستاني‌.
Hibernal زمستاني‌.
Hibernate (ج‌.ش‌.) زمستان‌ را در بيهوشي‌ بسر بردن‌، بخواب‌
Hibernate زمستاني‌ رفتن‌ (گياهان‌ وجانوران‌).
Hibernation (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌
Hibernation يا بيهوشي‌، زمستان‌ خوابي‌.
Hibernian ايرنلدي‌، ساكن‌ ايرلند، ايرلندي‌ زبان‌.
Hibernicism ضرب‌ المثل‌ يا گفتار ايرلندي‌، مليت‌ ايرلندي‌.
Hibiscus خانواده‌ پنير كيان‌.
Hibiscus (گ‌.ش‌.) هرنوع‌ گيان‌ يا بوته‌ يا درخت‌ از جنس‌ باميه‌ از
Hic Jacet (م‌.ل‌.) در اينجا خفته‌ است‌ه‌، كتيبه‌ روي‌ قبر، نوشته‌
Hic Jacet روي‌ سنگ‌ قبر.
Hiccough (puccih)سكسكه‌، سكسكه‌ كردن‌.
Hiccup (hguoccih)سكسكه‌، سكسكه‌ كردن‌.
Hick (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌، احمق‌، نفهم‌.
Hickory (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌، چوب‌ گردوي‌ امريكايي‌.
Hid مخفي‌ شده‌، مخفي‌.
Hidalgo (در اسپانيا) اقا، مرد.
Hide پوشيدن‌، مخفي‌ نگاه‌ داشتن‌، پنهان‌ شدن‌، نهفتن‌، پوست‌
Hide كندن‌، (مج.) سخت‌ شلاق‌ زدن‌.
Hide پوست‌، پوست‌ خام‌ گاو وگوسفند وغيره‌، چرم‌، پنهان‌ كردن‌،
Hide And Seek بازي‌ غايب‌ شدنك‌ يا غايب‌ موشك‌.
Hideaway نهانگاه‌، مخفي‌ گاه‌.
Hidebound كوته‌ نظ‌ر، خسيس‌.
Hidebound پوست‌ بتن‌ چسبيده‌، خشكيده‌، (مج.) كوتاه‌ فكر، خودراي‌،
Hideous زشت‌، زننده‌، شنيع‌، وقيح‌، سهمگين‌، ترسناك‌، مهيب‌، مخوف‌
Hideout (د.گ‌.) اختفا، پنهانگاه‌.
Hidrosis (ط‌ب‌) عرق‌ زياد بدن‌، تعريق‌.
Hie كردن‌.
Hie شتاب‌ كردن‌، شتابيدن‌، زود رفتن‌، بشتاب‌ رفتن‌، عجله‌
Hiemal زمستاني‌، شتوي‌.
Hierarch رئيس‌ روحاني‌، سركشيش‌، اسقف‌ بزرگ‌، شيخ‌ قبله‌، شيخ‌،
Hierarch سرپرست‌.
Hierarchic وابسته‌ به‌ سلسله‌ مراتب‌ ورياست‌.
Hierarchy گروه‌ فرشتگان‌ نه‌ گانه‌، سلسله‌ سران‌ روحاني‌ وشيوخ‌،
Hierarchy سلسله‌ مراتب‌.
Hieratic كشيش‌، كاهني‌.
Hierodule (يونان‌ قديم‌) غلامي‌ كه‌ در معابد خدمت‌ ميكرده‌.
Hieroglyph هيروگليف‌، (مصر باستان‌) حروف‌ تصويري‌.
Hieroglyphic خط‌ هيروگليف‌.
Hierophant (يونان‌ قديم‌) سركشيش‌، مفسر روحاني‌.
Higgle چانه‌ زدن‌، براي‌ سودجويي‌ بحث‌ كردن‌.
Higgledy Piggledy درهم‌ وبرهم‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌، اشفته‌ ونامرتب‌.
High فراز، بلند، مرتفع‌، عالي‌، جاي‌ مرتفع‌، بلند پايه‌،
High باصداي‌بلند، بو گرفته‌، اندكي‌ فاسد.
High متعال‌، رشيد، زياد، وافر گران‌، گزاف‌، خشمگينانه‌،
High خشن‌، متكبر، متكبرانه‌، تند زياد، باصداي‌ زير،
High Beam نقط‌ه‌ درخشان‌ ونوراني‌ جلو وسايل‌ نقليه‌، نور بالاي‌
High Beam چراغ‌ اتومبيل‌.
High Chair صندلي‌ پايه‌ بلند غذا خوري‌ بچه‌.
High Church فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌
High Church وتسبيحات‌ مرسوم‌ در كليساهستند.
High Command (نظ‌.) فرماندهي‌ عالي‌، سر فرماندهي‌.
High Commissioner نماينده‌ عاليرتبه‌ كشوري‌ در كشور ديگر.
High Explosive (نظ‌.) ماده‌ منفجره‌ (مثل‌.T.N.T).
High Fidelity ومبداء ان‌، دستگاه‌ گيرنده‌ عالي‌ وخوش‌ صدا.
High Fidelity ايجاد صدا با عالي‌ ترين‌ درجه‌ وشباهت‌ زياد به‌ اصل‌
High Flown گزاف‌، اغراق‌ اميز، پرط‌مط‌راق‌، قلنبه‌.
High Flying بلند پرواز، بلند خيال‌، ياوه‌ انديش‌، خيال‌ پرور.
High Frequency داراي‌ فركانس‌ با تكرار زياد، امواج‌ پر فركانس‌،
High Frequency پربسامد.
High Grade درجه‌ اعلي‌، عالي‌، مرغوب‌.
High Grown بلند بالا، بلند قد، داراي‌ سبزيكاي‌ يا درخت‌ كاري‌ بلند
High Handed امرانه‌، خودخواهانه‌، مكارانه‌.
High Hat كلاه‌ بلند، متكبر وپر افاده‌، اشرافي‌ ماب‌، افاده‌ كردن‌.
High Horse مغرور، پر افاده‌.
High Jack (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌
High Jump پرش‌ ارتفاع‌.
High Light نكات‌ برجسته‌ يا جالب‌، تشكيل‌ نكته‌ روشن‌ ياجالب‌ دادن‌.
High Low Jack (بازي‌ ورق‌) پاسور.
High Mass عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور.
High Minded بامناعت‌، بزرگ‌ منش‌، مغرور.
High Muck A Muck شخص‌ متكبر، ادم‌ مهم‌ ومغرور.
High Octane (درصنايع‌ نفت‌) داراي‌ اكتان‌ زياد مانند بنزين‌ سوپر.
High Pressure داراي‌ وزن‌ وفشار زياد، پرفشار، قوي‌.
High Priest كشيش‌ اعظ‌م‌، كاهن‌ اعظ‌م‌.
High Relief نقوش‌ برجسته‌ (بر روي‌ مجسمه‌ وغيره‌).
High School (امر.) مدرسه‌ متوسط‌ه‌، دبيرستان‌.
High Sea كشور.
High Sea (حق.- انگليس‌) درياي‌ ازاد، درياي‌ ازاد خارج‌ از مرز
High Sounding پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌، عوام‌ فريب‌، پر سر وصدا.
High Spirited جسور، متكبر، داراي‌ روح‌ خودسري‌ وجسارت‌.
High Strung بسيار حساس‌، عصباني‌، كوك‌ (از دست‌ كسي‌).
High Tension (در برق‌) فشار قوي‌.
High Test بنزين‌).
High Test امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌، داراي‌ قوه‌ فراره‌ زياد (مثل‌
High Tide حد اعلي‌، حد اعلاي‌ مد دريا، اوج‌، (ك‌.) روز سرور
High Tide وشادي‌، روز جشن‌.
High Toned (مو.) داراي‌ صداي‌ زير، زير، عالي‌، باب‌ روز.
High Treason خيانت‌ بزرگ‌.
High Water مد، مد دريا، دريا درحال‌ مد.
High Wrought پركار، صنعتي‌، با استادي‌ ساخته‌ شده‌، شديد.
Highball قط‌ار سريع‌ السير.
Highball يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار،
Highbinder (ك‌.) جاسوس‌ يا مراقب‌ ديگري‌، بپا، جاني‌.
Highborn اصيل‌، نيك‌ نژاد، خوص‌ اصل‌، پاك‌ زاد.
Highboy ادم‌ بلند پرواز درسياست‌، كمد يا اشكاف‌ ظ‌روف‌.
Highbred باتربيت‌، اصيل‌، داراي‌ تربيت‌ يا نجابت‌ خانوادگي‌.
Highbrow داراي‌ ابرو وپيشاني‌ بلند، (مج.) داراي‌ سعه‌ نظ‌ر،
Highbrow عالم‌ ودانشمند، روشنفكر.
Higher Up ارشد، رئيس‌، برتر، عضو ارشد.
Highfalutin بلند، پرط‌مط‌راق‌، اغراق‌ اميز، قلنبه‌.
Highflier (reylfhgih)ادم‌ بلند پرواز، ادم‌ افراط‌ي‌، دليجان‌ سريع‌
Highflyer (reilfhgih)ادم‌ بلند پرواز، ادم‌ افراط‌ي‌، دليجان‌ سريع‌
Highland كوهستاني‌، نارسا، احمقانه‌.
Highlander اهل‌ كوهستان‌، پشت‌ كوهي‌.
Hightail باسرعت‌ عقب‌ نشيني‌ كردن‌.
Highway شاهراه‌، بزرگراه‌، راه‌.
Highwayman راهزن‌ وسارق‌ جاده‌، دزد سرگردنه‌.
Hijack ومسافران‌ ان‌.
Hijack (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌
Hike گردش‌، پياده‌ روي‌، مبلغ‌ را بالا بردن‌.
Hilar متمركز ونزديك‌ به‌ ناف‌ ومركز.
Hilarious خنده‌ دار، مضحك‌.
Hilarity خوشي‌، نشاط‌، بشاشت‌، شوق‌ وشعف‌.
Hilding بيكاره‌ ومهمل‌.
Hilding (م‌.م‌.) جانور يا اسب‌ بي‌ ارزش‌، حيوان‌ چموش‌، ادم‌
Hill تپه‌، پشته‌، تل‌، توده‌، توده‌ كردن‌، انباشتن‌.
Hill Myna (ج‌.ش‌.) سار سياه‌ وبزرگ‌ اسيايي‌.
Hillbilly (امر.) ادم‌ جنگلي‌ (غالبا از روي‌ تحقير).
Hillock پرندك‌.
Hillock تپه‌ كوچك‌، برامدگي‌ در سط‌ح‌ صاف‌، پشته‌، گريوه‌، (نظ‌.)
Hillside دامنه‌، سرازيري‌ تپه‌، دامنه‌ كوه‌.
Hilly پر از تپه‌.
Hilt دسته‌، قبضه‌، دسته‌ شمشير.
Hilum چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌، پيوندگاه‌ گياه‌، محل‌ دخول‌ رگ‌ وپي‌
Him او را (ان‌ مرد را)، به‌ او (به‌ ان‌ مرد).
Himalayan هيماليايي‌، وابسته‌ بكوه‌ هاي‌ هيماليا.
Himself خودش‌، خود او (درحال‌ تاكيد)، خود (ان‌ مرد).
Hind (ج‌.ش‌.) گوزن‌ ماده‌، عقبي‌، پشت‌ پاي‌ گاو.
Hinder پاگيرشدن‌، بازمانده‌كردن‌، مانع‌ شدن‌، بتاخير انداختن‌.
Hinder پسين‌، عقبي‌، مانع‌، واقع‌ در عقب‌، پشتي‌، عقب‌ انداختن‌،
Hindgut (ش‌.) قسمت‌ خلفي‌ لوله‌ گوارش‌، روده‌ خلفي‌.
Hindmost عقب‌ ترين‌، پسين‌، دورترين‌.
Hindquarter ران‌ گاو، پاي‌ گاو.
Hindquarter نيم‌ شقه‌، نصف‌ قسمت‌ خلفي‌ گوشت‌ گاو يا گوساله‌ وگوسفند،
Hindrance پاگيري‌، بازماندگي‌، اذيت‌، ازار، مانع‌، سبب‌ تاخير.
Hindsight ادراك‌، درك‌ يا فهم‌ امري‌ كه‌ واقع‌ شده‌.
Hindustani هندوستاني‌.
Hinge لولا، بند، مفصل‌، (مج.) مدار، محور، لولا زدن‌، (مج.)
Hinge وابسته‌ بودن‌، منوط‌ بودن‌بر.
Hinge Joint مفصلي‌ كه‌ دريك‌ سط‌ح‌ حركت‌ كند، مفصل‌ لولايي‌.
Hinny شيهه‌ اسب‌، شيهه‌، شيهه‌ كشيدن‌.
Hint اشاره‌، ايما، تذكر، چيز خيلي‌ جزئي‌، اشاره‌ كردن‌.
Hinterland زمين‌ پشت‌ ساحل‌، مناط‌ق‌ داخلي‌ كشور.
Hip كفل‌، قسمت‌ ميان‌ ران‌ وتهيگاه‌، مفصل‌ ران‌، جستن‌، پريدن‌،
Hip لي‌ لي‌ كردن‌، سهو كردن‌.
Hip And Thigh بط‌ور كامل‌، سرتاسر، يكسره‌، تمام‌ عيار.
Hip Joint (تش‌.) مفصل‌ استخوان‌ خاصره‌ وران‌، مفصل‌ ران‌.
Hip Roof پشت‌ بام‌ سراشيب‌، پشت‌ بام‌ گرده‌ ماهي‌.
Hipbone (تش‌.) استخوان‌ لگن‌ خاصره‌.
Hippo (sumatopoppih) كرگدن‌.
Hippocras شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند.
Hippocratic وابسته‌ به‌ ط‌ب‌ بقراط‌، بقراط‌ي‌.
Hippocratic Oath سوگند بقراط‌ي‌، سوگند دانشجويان‌ پزشكي‌.
Hippodrome اسپريس‌، ميدان‌ اسب‌ دواني‌، سيرك‌.
Hippopotamus (ج‌.ش‌.) اسب‌ ابي‌، كرگدن‌.
Hipster شخص‌ ط‌رفدار امور جديد وبيسابقه‌ مانند مواد مخدره‌
Hipster وغيره‌، نوپرست‌.
Hire كرايه‌، اجاره‌، مزد، اجرت‌، كرايه‌ كردن‌، اجيركردن‌،
Hire كرايه‌ دادن‌ (گاهي‌ باtuo).
Hireling مزدور، اجير.
Hiring Hall اژانس‌ يا سازمان‌ كاريابي‌.
Hirple (اسكاتلند) لنگان‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، لنگيدن‌.
Hirsute پرمو، مويي‌، پشمالو.
His انمرد.
His ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر، مال‌ او (مرد)، مال‌
Hispid مودار، خاردار، سيخك‌ دار.
Hispidity موداري‌.
Hispidulous پرمو، پشمالو.
Hiss صداي‌ خش‌ خش‌، صداي‌ هيس‌ (مثل‌ صداي‌ مار)، هيس‌ كردن‌.
Hist خاموش‌، هيس‌.
Histamine (ش‌.) تركيبي‌ بفرمول‌ 3N9H5C.
Histochemistry علمي‌ كه‌ درباره‌ پديده‌ هاي‌ شيميايي‌ سلول‌ وبافت‌ بحث‌
Histochemistry ميكند، شيمي‌ بافتي‌ وسلولي‌.
Histogen اوليه‌، بافت‌ ساز.
Histogen (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌
Histogenesis بافت‌ سازي‌.
Histogram نمايش‌ ط‌رز انتشار وفواصل‌ وارتفاع‌ سلول‌ ها از هم‌.
Histologic (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
Histological (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
Histologist متخصص‌ بافت‌ شناسي‌.
Histology بافت‌ شناسي‌، علم‌ بافت‌ شناسي‌.
Histoloysis بافت‌ خواري‌، تجزيه‌ وتحليل‌ بافت‌ هاي‌ بدن‌.
Histopathology مبحث‌ امراض‌ بافتي‌.
Histophysiology فيزيولوژي‌ بافتي‌.
Historcicism وفرهنگي‌ بايد از لحاظ‌ تاريخي‌ مط‌العه‌شود، مكتب‌ تاريخي‌
Historcicism فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقداست‌ كليه‌ پديده‌ هاي‌ اجتماعي‌
Historian تاريخ‌ نويس‌، تاريخ‌ دان‌، مورخ‌، تاريخ‌ گزار.
Historic تاريخي‌، مشهور، معروف‌، مبني‌ بر تاريخ‌.
Historicity تاريخ‌ گرايي‌.
Historicize بعنوان‌ تاريخ‌ نشان‌ دادن‌.
Historiographer مورخ‌.
History تاريخ‌، تاريخچه‌، سابقه‌، پيشينه‌، (ط‌ب‌) بيمارنامه‌.
Histrionic مربوط‌ به‌ نمايش‌.
Histrionics نمايش‌، اجراء نمايش‌، ظ‌اهرسازي‌، صحنه‌ سازي‌.
Hit پرمشتري‌، زدن‌، خوردن‌ به‌، اصابت‌ كردن‌ به‌ هدف‌ زدن‌.
Hit اصابت‌، خوردن‌، ضربت‌، تصادف‌، موفقيت‌، نمايش‌ يافيلم‌
Hit And Miss گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌.
Hit Off هم‌ اهنگ‌ بودن‌، هم‌ عقيده‌ شدن‌.
Hit Or Miss برحسب‌ تصادف‌، اتفاقا، تصادفا.
Hitch هل‌ دادن‌، بستن‌ (به‌درشكه‌ وغيره‌)، انداختن‌.
Hitch پيچ‌ وخميدگي‌، گرفتاري‌، مانع‌، محظ‌ور، گير، تكان‌ دادن‌،
Hitch Up اسب‌ را يراق‌ كردن‌، خفت‌ زدن‌ به‌ (حيوان‌).
Hitchhike سرجاده‌ ايستادن‌ وباشست‌ جهت‌ خود را نشان‌ دادن‌ (براي‌
Hitchhike سواري‌ مفتي‌)، مسافرت‌ مفتي‌.
Hither اينجا، به‌ اينجا، اينط‌رفي‌.
Hithermost نزديكتر به‌ اينط‌رف‌.
Hitherto تاكنون‌، تابحال‌، تا اينجا، پيش‌ از اين‌، سابق‌ بر اين‌.
Hitherward بدين‌ سو، بدين‌ ط‌رف‌، تاكنون‌، تابحال‌.
Hive كندو جمع‌ كردن‌، اندوختن‌.
Hive كندو، (مج.) جاي‌ كار وپر قيل‌ وقال‌، مركز تجمع‌، در
Hives (ط‌ب‌) كهير، ورم‌ كهير.
Ho (علامت‌ تعجب‌ و خوشوقتي‌ يا غضب‌) ها، اي‌، به‌، اهوي‌، هاي‌
Hoar سفيد مايل‌ به‌ خاكستري‌، موسفيد، پير.
Hoard اندوخته‌، ذخيره‌، احتكار، ذخيره‌ كردن‌ (بيشتر باpu)،
Hoard احتكاركردن‌، انباشتن‌، گنج‌.
Hoarder محتكر.
Hoarding احتكار، انباشتن‌، جمع‌ اوري‌، ديوار موقتي‌.
Hoarfrost شبنم‌ يخ‌ زده‌، سرما ريزه‌، پژه‌، اريز.
Hoariness سفيد مويي‌، پوشيدگي‌ از موهاي‌ سفيد وكوتاه‌.
Hoarse خشن‌، گرفته‌، خرخري‌ (درمورد صدا).
Hoary سفيد، سفيد مايل‌ به‌ خاكستري‌، كهن‌، سالخورده‌.
Hoax شوخي‌ فريب‌ اميز، گول‌ زدن‌، دست‌ انداختن‌.
Hob سنبه‌ قالب‌، حقه‌، شوخي‌ فريب‌ اميز، ميخ‌ سرپهن‌ زدن‌، گل‌
Hob وغيره‌ بريدن‌.
Hob ميخ‌ زدن‌، باسنبه‌ يا ميله‌بريدن‌، با دندانه‌ ماشين‌
Hobble را بستن‌، مانع‌ حركت‌ شدن‌، زنجير، پابند.
Hobble لنگيدن‌، شليدن‌، لنگ‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، دست‌ وپاي‌ كسي‌
Hobble Skirt دامن‌ تنگ‌.
Hobbledehoy كره‌ اسبي‌ كه‌ تازه‌ بالغ‌ شده‌، ادم‌ تازه‌ بالغ‌.
Hobby كه‌ كسي‌ بدان‌ عشق‌ وعلاقه‌ دارد.
Hobby اسب‌ كوچك‌ اندام‌، مشغوليات‌، سرگرمي‌، كار ذوقي‌، كاري‌
Hobbyhorse اسب‌ چوبي‌، كار تفريحي‌، سرگرمي‌، لوده‌، مسخره‌.
Hobgoblin جني‌، زشت‌ وموذي‌، غول‌، لولو، شبگرد، دزد.
Hobnail گل‌ ميخ‌، ميخ‌ سرپهن‌، دهاتي‌، روستايي‌.
Hobnob صحبت‌ دوستانه‌ كردن‌.
Hobnob نوش‌، بسلامتي‌، دوستانه‌، خودماني‌، بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌،
Hobo كمارگر دوره‌ گرد، دوره‌ گردي‌ كردن‌.
Hobson's Choice جز قبول‌ ان‌ نيست‌.
Hobson's Choice انتخاب‌ از روي‌ ناچاري‌، ناگزير، پيشنهادي‌ كه‌ چاره‌ اي‌
Hock زانو، پي‌ بردن‌، لنگ‌ كردن‌، اذيت‌ كردن‌، ران‌ خوك‌.
Hock (گ‌.ش‌.) گياهان‌ پنيرك‌، شاهدانه‌ صحرايي‌، ختمي‌، پس‌
Hockey چوگان‌ بازي‌ با اصول‌ فوتبال‌.
Hocus نوشابه‌ دارو زده‌، (ك‌.- م‌.م‌.) فريب‌، حقه‌، فريب‌ دهنده‌،
Hocus فريفتن‌، گول‌ زدن‌.
Hocus Pocus تردستي‌، حقه‌ بازي‌، ورود حقه‌ بازي‌، چيزبي‌ معني‌، مهمل‌،
Hocus Pocus چيز گمراه‌ كننده‌، معضل‌.
Hod ناوه‌، (امر.) سط‌ل‌ ذغالي‌، ذغالدان‌، بالا وپايين‌ پريدن‌.
Hodcarrier كارگر ناوه‌ كش‌.
Hodgepodge خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌، چيز درهم‌ وبرهم‌.
Hoe كج‌ بيل‌، كج‌ بيل‌ زدن‌.
Hoecake كلوچه‌ ارد ذرت‌.
Hoer بيل‌ زن‌.
Hog خوك‌، گراز، خوك‌ پرواري‌، بزور گرفتن‌.
Hog Tie كردن‌، از كار افتادن‌.
Hog Tie (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌، عاجز ودرمانده‌
Hogback گوژپشت‌، قوزي‌.
Hogfish (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌، يكنوع‌ عقرب‌ ماهي‌.
Hoggish خوك‌ مانند، خوك‌ صفت‌.
Hogwash گنداب‌ اشپزخانه‌، چيز بي‌ معني‌ وبيمزه‌.
Hoi Polloi توده‌ مردم‌، ازدحام‌.
Hoist بالا بردن‌، بلند كردن‌، بر افراشتن‌، عمل‌ بالا بردن‌،
Hoist عمل‌ كشيدن‌، مقدار كشش‌.
Hoity Toity سبكسر، مغرور، خودپسند، كج‌ خلق‌.
Hokeypokey بستني‌ فروشهاي‌ دوره‌ گردميفروشند.
Hokeypokey ميمون‌ صفتي‌، تقليد وادا واصول‌، بستني‌ قيفي‌ وغيره‌ كه‌
Hokum چرند، بي‌ معني‌، نمايش‌ سط‌حي‌ وبد.
Holandric منحصرا از ط‌رف‌ پدر ارث‌ برده‌.
Holarctic وابسته‌ به‌ ناحيه‌ قط‌ب‌ شمال‌، منط‌قه‌ قط‌ب‌ شمال‌.
Hold گرفتن‌، تصرف‌ كردن‌، چسبيدن‌، نگاهداري‌.
Hold نگهداشتن‌، نگاه‌ داشتن‌، دردست‌ داشتن‌، گرفتن‌، جا
Hold Back مانع‌، گير، بند، وقفه‌، توقف‌، مانع‌ شدن‌، اشغال‌ كننده‌.
Hold Forth ارائه‌ دادن‌، پيشنهاد كردن‌، انتظ‌ار داشتن‌.
Hold Out بسط‌ يافتن‌، حاكي‌ بودن‌ از، خودداري‌ كردن‌ از.
Hold Over براي‌ اينده‌ نگاه‌داشتن‌، تمديد.
Hold Over به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌، ادامه‌ دادن‌، باقي‌ ماندن‌،
Hold Up با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌، قفه‌، توقيف‌.
Holdall جعبه‌ هزار پيشه‌، جعبه‌ اسباب‌ هاي‌ مختلف‌.
Holder دارنده‌، نگاه‌ دارنده‌، گيرنده‌، اشغال‌ كننده‌.
Holdfast بند، عقربك‌، چفت‌، ميخ‌، گير، گيره‌، قلاب‌.
Holding دارايي‌، مايملك‌، ملك‌ متصرفي‌، موجودي‌.
Holding Company شركتي‌كه‌ مالك‌ سهام‌ يك‌ ياچند شركت‌ ميباشدودرسياست‌
Holding Company انان‌ مداخله‌ميكند، شركت‌ مركزي‌.
Hole روزنه‌ كندن‌، در لانه‌ كردن‌.
Hole سوراخ‌، گودال‌، حفره‌، نقب‌، لانه‌ خرگوش‌ و امثال‌ ان‌،
Holiday روزبيكاري‌، تعط‌يل‌، روز تعط‌يل‌، تعط‌يل‌ مذهبي‌.
Holiness تقدس‌، قدوسيت‌، پرهيز كاري‌، لقب‌ پاپ‌، حضرت‌.
Holla (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Holla بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Holland كشور هلند، هلندي‌.
Hollandaise سوس‌ مركب‌ از كره‌ وزرده‌ تخم‌ مرغ‌ واب‌ ليمو وسركه‌.
Hollands جين‌ يا مشروب‌ هلندي‌.
Holler قورباغه‌)، فرياد كردن‌، سروصداراه‌ انداختن‌.
Holler فرياد خوشحالي‌، صداي‌ مخصوص‌ هر حيوان‌ (مثل‌ صداي‌
Hollo بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Hollo (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Holloo بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Holloo (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Hollow پوك‌، ميالن‌ تهي‌، گودافتاده‌، گودشده‌، تهي‌، پوچ‌، بي‌
Hollow حقيقت‌، غير صميمي‌، كاواك‌، خالي‌ كردن‌.
Hollow Organ (تش‌.) عضو مجوف‌ وتوخالي‌ (مثل‌ معده‌، مثانه‌ وغيره‌).
Hollow Ware ويا نظ‌ير ان‌ قالب‌ گيري‌ شده‌ است‌.
Hollow Ware ادوات‌ فلزي‌، چيني‌ ياشيشه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ استوانه‌اي‌ شكل‌
Holly (گ‌.ش‌.) راج‌، درخت‌ راج‌، خاص‌ (از جنس‌ xelI).
Hollyhock (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA).
Hollywood شهر هاليوود مركز صنعت‌ سينماي‌ امريكا.
Holm ميرود)، زمين‌ مسط‌ح‌ وپست‌ نزديك‌ رودخانه‌، دريا، موج‌ در
Holm ويانزديك‌ خشكي‌ (بيشتر بصورت‌ پسونددر اسامي‌ بكار
Holm (انگليس‌) جزيره‌ كوچكي‌ ميان‌ رودخانه‌ با درياچه‌
Holm يا.
Holocaust همه‌ سوزي‌، كشتار همگاني‌، (معمولا بوسيله‌ سوزاندن‌)،
Holocaust قتل‌ عام‌، اتش‌ سوزي‌ همگاني‌.
Holocene دوره‌ پليستوسن‌ شروع‌ ميگردد.
Holocene (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌
Holograph سند دست‌ نويس‌، سند اصيل‌، وصيت‌ نامه‌ يا سند ديگري‌،
Holograph دستينه‌.
Hologynic منحصرا از مادر ارث‌ برده‌، بصورت‌ صفت‌ مغلوب‌.
Hologyny توارث‌ مادري‌.
Holohedral (در بلورها) داراي‌ بلورهاي‌ متقارن‌.
Holometabolism (ج‌.ش‌.) دگرديسي‌ كامل‌ حشرات‌.
Holophrastic قصار.
Holophrastic توجيه‌ مفاهيم‌ مركب‌ با يك‌ كلمه‌، استعمال‌ كننده‌ كلمه‌
Holophytic تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ سبز، همجنس‌ خوار.
Holothurian (ج‌.ش‌.) راب‌ دريايي‌، حلزون‌ دريايي‌.
Holotype ميكند، نمونه‌ شاخص‌.
Holotype معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌
Holotype (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) نمونه‌اي‌ كه‌ نويسنده‌ يا دانشمندي‌ براي‌
Holozoic بيگانه‌ خوار.
Holster دادن‌ (تپانچه‌).
Holster جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌، جلد، در جلد چرمي‌ قرار
Holt بيشه‌، بيشه‌ واقع‌ بر روي‌ تپه‌.
Holus Bolus يكجا، يكمرتبه‌.
Holy مقدس‌، منزه‌ وپاكدامن‌، وقف‌ شده‌، خدا.
Holy Communion ايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌.
Holy Day تعط‌يل‌ مذهبي‌، (درجمع‌) ايام‌ متبركه‌.
Holy Father (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌.
Holy Ghost روح‌ القدس‌.
Holy Joe (ز.ع‌.) قاضي‌ عسكر، كشيش‌ دهكده‌.
Holy Of Holies قدس‌ الاقداس‌.
Holy Office جامعه‌ راهبان‌ ومومنين‌.
Holy Spirit روح‌ القدس‌.
Holy Writ (elbib) كتاب‌ مقدس‌.
Holystone سنگ‌ شني‌ نرمي‌ كه‌ با ان‌ عرشه‌ كشتي‌ را ميشويند، سنگ‌
Holystone ط‌لسم‌.
Homage اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌
Homage پادشاه‌، تجليل‌، بيعت‌.
Homager بيعت‌ كننده‌، تجليل‌ كننده‌، كرنش‌ كننده‌.
Home خانه‌، منزل‌، مرزوبوم‌، ميهن‌، وط‌ن‌، اقامت‌ گاه‌، شهر،
Home بخانه‌برگشتن‌، خانه‌دادن‌(به‌)، بط‌رف‌ خانه‌.
Home Brew مشروبات‌ خانگي‌ (مثل‌ ابجو).
Home Economics اقتصاد خانه‌ داري‌.
Home Front عمليات‌ غير نظ‌اميان‌ وشخصي‌ ها در زمان‌ جنگ‌.
Home Range اغل‌، جاي‌ محدود براي‌ فعاليت‌ حيوانات‌، جايگاه‌ حيوانات‌
Home Rule حكومت‌ ملي‌، حكومت‌ داخلي‌.
Home Run (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌.
Homebody ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌.
Homebred خانگي‌، خانه‌ پرورده‌، (مج.) ديمي‌، ط‌بيعي‌.
Homecoming ورود بخانه‌، عازم‌ ميهن‌، مراجعت‌ به‌ وط‌ن‌ يامحل‌ تحصيل‌.
Homeless دربدر، بي‌ خانمان‌، اواره‌.
Homelike راحت‌ (مانند خانه‌ خود ادم‌)، خانگي‌.
Homeliness زشتي‌.
Homely خودماني‌ وصميمانه‌، مثل‌ خانه‌، زشت‌، فاقد جمال‌، بدگل‌.
Homemade وط‌ني‌، ساخت‌ ميهن‌، خانگي‌، خانه‌ بافت‌.
Homemaker خانه‌ دار، اداره‌ كننده‌ خانه‌ (زن‌ يا مادر).
Homeochromatic هم‌ رنگ‌.
Homeopathy سالم‌ علائم‌ ان‌ مرض‌ را بوجوداورد.
Homeopathy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌تجويزدارويي‌ كه‌ دراشخاص‌
Homer كبوتر خانگي‌، (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌.
Homeric وابسته‌ به‌ هومر (remoh) شاعر نابيناي‌ يونان‌.
Homeroom كلاس‌، كلاس‌ درس‌.
Homesick دلتنگ‌، بيمار وط‌ن‌، در فراق‌ ميهن‌.
Homespun بافت‌ خانگي‌، بافت‌ ميهني‌، وط‌ني‌، ساده‌.
Homestead شهر موط‌ن‌، مزرعه‌ رعيتي‌.
Homestretch قسمت‌ اخر مسابقه‌، مسير انتهايي‌ مسابقه‌، دور اخر.
Homework مشق‌، تكليف‌ خانه‌.
Homey خودماني‌، راحت‌ واسوده‌، خانه‌ دار.
Homicidal وابسته‌ به‌ ادمكشي‌.
Homicide ادم‌كشي‌، قتل‌.
Homiletics فن‌ خط‌ابه‌، موعظ‌ه‌.
Homily وعظ‌ كردن‌، سخنراني‌ كردن‌، موعظ‌ه‌ كردن‌.
Homing Pigeon كبوتر خانگي‌، كبوتر جلد.
Hominid (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌.
Hominoid مربوط‌ به‌ بشر.
Hominy ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد.
Hominy Grits ذرت‌ پوست‌ كنده‌ با دانه‌ هاي‌ متحد الشكل‌.
Homo جانوراني‌ كه‌ انسان‌ وانواع‌ ميمون‌ ها نيز جزو ان‌
Homo بشمار ميروند، ادم‌، انسان‌.
Homocercal (ج‌.ش‌.) داراي‌ دم‌ قرينه‌، متقارن‌ الذنب‌.
Homochromatic همرنگ‌، داراي‌ رنگ‌ هاي‌ مشابه‌، يكرنگ‌.
Homoecious (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌.
Homoerotic (lauxesomoh) هم‌ جنس‌ باز.
Homogamic .(suomagomoh)(گ‌.ش‌.) داراي‌ گل‌ هاي‌ شبيه‌ بهم‌ ومتجانس‌،
Homogamic توليد نسل‌ كننده‌ بوسيله‌ مقارت‌باهم‌ جنس‌ خود
Homogamous .(cimagomoh)(گ‌.ش‌.) داراي‌ گل‌ هاي‌ شبيه‌ بهم‌ ومتجانس‌،
Homogamous توليد نسل‌ كننده‌ بوسيله‌ مقارت‌باهم‌ جنس‌ خود
Homogamy (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌،
Homogamy (ج‌.ش‌.) جفت‌ گيري‌ باهمجنسان‌.
Homogenate ابگونه‌ يا ماده‌ يك‌ جنس‌ يا يك‌ جور شده‌.
Homogeneity هم‌ جنسي‌، يكجوري‌.
Homogeneous (زيست‌ شناسي‌) مقاربت‌ كننده‌ باهم‌ جنس‌ خود، متوافق‌،
Homogeneous هم‌ جنس‌، يكجور، مشابه‌.
Homogenization هم‌ جنس‌ شدگي‌، سنخيت‌، هم‌ جنس‌ ويكجور سازي‌.
Homogenize يكجور وهم‌ جنس‌ كردن‌.
Homogeny تشابه‌، ايجاد جنسي‌ شبيه‌ خود.
Homogeny (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌، همانندي‌،
Homogonous اعضاء توليد مثل‌ متشابه‌، (زيست‌شناسي‌) توليد كننده‌
Homogonous (گ‌.ش‌.) داراي‌ پرچم‌ ومادگي‌ متساوي‌ الط‌ول‌، داراي‌
Homogonous اولاد شبيه‌ به‌ والدين‌.
Homograft خود.
Homograft پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود، پيوند از جنس‌
Homograph پوست‌ درخت‌).
Homograph كلمه‌ اي‌ كه‌ املاي‌ ان‌ باكلمه‌ ديگر يكسان‌ ولي‌ معني‌ ان‌
Homograph مختلف‌ باشد (مثل‌ krab بمعني‌عوعوكردن‌ و krab بمعني‌
Homologate موافقت‌ كردن‌، تصديق‌ كردن‌، تصويب‌ كردن‌.
Homological (suogolomoh) همسان‌، همانند، برابر، متشابه‌، متجانس‌.
Homologize متشابه‌ كردن‌.
Homologize همسان‌ شدن‌ يا كردن‌، برابر شدن‌ با، مط‌ابق‌ شدن‌،
Homologous متشابه‌، همسان‌.
Homolographic داراي‌ قرينه‌، متقارن‌.
Homology (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) همانندي‌ وتجانس‌ ساختمان‌ اعضاي‌ مختلف‌
Homology جانور ياگياه‌ در اثر منشعب‌ شدن‌از يك‌ ريشه‌ يا مبدا
Homology متجانس‌، همساني‌، برابري‌.
Homolysis (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌.
Homomorphy همريختي‌، شباهت‌ ساختماني‌ واساسي‌ بين‌ دو چيز.
Homonym متشابه‌، كلمه‌ اي‌ كه‌ تلفظ‌ ان‌ با كلمه‌ ديگر يكسان‌ ولي‌
Homonym معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد.
Homonymous همنام‌، داراي‌ دوياچند معني‌ مختلف‌، هم‌ صدا.
Homoousian هم‌ گوهر، از يك‌ ريشه‌.
Homophone (دركلمات‌) متشابه‌ الصوت‌، داراي‌ تشابه‌ صوتي‌، همصدا.
Homophonic (مو.) هم‌ دانگ‌، هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا.
Homophonous متشابه‌ الصوت‌.
Homophony هم‌ نوايي‌، هم‌ صدايي‌.
Homophyly شباهت‌ خانوادگي‌، شباهت‌ فاميلي‌.
Homoplastic (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) هم‌ ساختمان‌، متشابه‌.
Homoplasy (ج‌.ش‌.) تشابه‌ ساختماني‌، تشابه‌ اكتسابي‌.
Homopteran (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌، هم‌ بال‌.
Homosapiens انسان‌، نام‌ علمي‌ انسان‌، نوع‌ انسان‌.
Homosexual خود، همجنس‌ باز.
Homosexual مرد بامرد ويا زن‌ بازن‌ دفع‌ شهوت‌نمايد)، مايل‌ به‌ جنس‌
Homosexual داراي‌ احساسات‌ جنسي‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ موافق‌ (مثل‌ اينكه‌
Homosporous جورهاگ‌، (گ‌.ش‌.) داراي‌ يكنوع‌ هاگ‌ غير جنسي‌.
Homozygote صحيح‌ النسب‌، واجد صفات‌ پدر ومادر.
Homunculus ادمك‌، ادم‌ خرد، كوتوله‌، گور زاد.
Hone سنگ‌ تيغ‌ تيز كن‌، با سنگ‌ تيز كردن‌، صاف‌ كردن‌، ناله‌
Hone كردن‌.
Honest عفيف‌.
Honest راستكار، راد، درست‌ كار، امين‌، جلال‌، بيغل‌ وغش‌، صادق‌،
Honesty راستكاري‌، درستكاري‌، درستي‌، امانت‌، ديانت‌، صداقت‌.
Honey چرب‌ ونرم‌ كردن‌.
Honey انگبين‌، عسل‌، شهد، (مج.) محبوب‌، عسلي‌ كردن‌، (مج)
Honey Locust (گ‌.ش‌.) لالكي‌، لاليك‌، لالكي‌ سه‌ خار.
Honeybee (ج‌.ش‌) زنبور عسل‌.
Honeycomb شانه‌ عسل‌، ارايش‌ شش‌ گوش‌ خانه‌ خانه‌ كردن‌.
Honeydew شهد گياهي‌، شهد نباتي‌، شبنم‌ انگبيني‌، عسلك‌.
Honeydew Melon (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌.
Honeymoon ماه‌عسل‌، ماه‌ عسل‌ رفتن‌.
Honeysuckle (گ‌.ش‌.) پيچ‌ امين‌ الدوله‌.
Honk (امر.) صداي‌ خوك‌ ياگراز، صداي‌ غاز وحشي‌ يا بوق‌
Honk ماشين‌ وامثال‌ ان‌.
Honky Tonk محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌.
Honor امتيازويژه‌، (در خط‌اب‌) جناب‌، حضرت‌، احترام‌ كردن‌ به‌،
Honor ناموس‌، عفت‌، نجابت‌، تشريفات‌ (در دانشگاه‌)
Honor (ruonoh) احترام‌، عزت‌، افتخار، شرف‌، شرافت‌، ابرو،
Honor محترم‌شمردن‌، امتياز تحصيلي‌ اوردن‌، شاگر اول‌ شدن‌.
Honorable ستوده‌، محترم‌، شريف‌، شايان‌ تعريف‌، پسنديده‌، بزرگوار،
Honorable ابرومند، لايق‌ احترام‌، شرافتمندانه‌.
Honorarily بط‌ور افتخاري‌.
Honorarium حق‌ الوكاله‌، حق‌ يا مزد اموزگار.
Honorary افتخاري‌، مجاني‌، درجه‌ افتخاري‌.
Honorific تجليلي‌، افتخار اميز، عنوان‌ تجليلي‌.
Hooch (hctooh) (ز.ع‌.) مشروب‌ قاچاقي‌ وپست‌ (مخفف‌ كلمه‌
Hooch oonihcooh)، مشروب‌ تند.
Hood دودكش‌، كروك‌ درشكه‌، اوباش‌، كاپوت‌ ماشين‌.
Hood باشلق‌ يا كلاه‌ مخصوص‌ كشيشان‌، روسري‌، روپوش‌، كلاهك‌
Hooded باشلق‌ دار، باشلق‌ مانند، كروك‌ دار، روپوش‌ دار.
Hoodlum لوط‌ي‌ محله‌، اوباش‌.
Hoodman Blind گردن‌كلفت‌، (ز.ع‌.- امر.) اوباش‌، لوط‌ي‌، مرد كلاهدار.
Hoodwink چشم‌ بندي‌ كردن‌، فريب‌ دادن‌، اغفال‌ كردن‌.
Hooey (esnesnon) ياوه‌، بيهوده‌، مزخرف‌.
Hoof سم‌، كفشك‌، حيوان‌ سم‌ دار، باسم‌ زدن‌، لگد زدن‌، پاي‌
Hoof كوبيدن‌، رقصيدن‌، بشكل‌ سم‌.
Hoofer رقاص‌ حرفه‌ اي‌.
Hook اوردن‌.
Hook قلاب‌، چنگك‌، (مج.) دام‌، تله‌، ضربه‌، بشكل‌ قلاب‌ دراوردن‌،
Hook كج‌ كردن‌، گرفتاركردن‌، بدام‌ انداختن‌، ربودن‌، گير
Hook Bill منقار نوك‌ برگشته‌، منقار عقابي‌.
Hookah (از حقه‌ عربي‌) قليان‌ هندي‌، نارگيله‌، قليان‌.
Hooker بر.
Hooker قايقي‌ كه‌ با قلاب‌ ماهي‌ ميگيرد، قلاب‌ انداز، دزد، جيب‌
Hooklet قلاب‌ كوچك‌ وظ‌ريف‌.
Hookup تجمع‌ بعضي‌ چيزها براي‌ منظ‌ورخاصي‌ (مثل‌ تجمع‌ امواج‌
Hookup راديوبراي‌انتقال‌ انها)، ارتباط‌.
Hookworm (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار، نوعي‌ كرم‌ روده‌.
Hooky قلاب‌ وار، بشكل‌ قلاب‌، پر از قلاب‌.
Hooligan (ز.ع‌.- انگليسي‌) جوان‌ اوباش‌ صفت‌، ولگرد.
Hoop كردن‌.
Hoop حلقه‌، انگشتر، تسمه‌، تسمه‌ زدن‌، حلقه‌ زدن‌ به‌، احاط‌ه‌
Hoopla بازي‌ پرتاب‌ حلقه‌، فرياد خوشحالي‌.
Hoopoe (ج‌.ش‌.) هدهد، شانه‌ بسر.
Hoopskirt دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها، دامن‌ ژوپن‌.
Hooray (harruh) هورا.
Hoosegow (ز.ع‌.- امر.) زندان‌، محبس‌، محل‌ محصور.
Hoosier (امر.) لقب‌ استان‌ ومردم‌ اينديانا.
Hoot بوق‌ زدن‌، صداي‌ جغد، (.jretni):(اسكاتلند وشمال‌
Hoot (.iv.tv.n): دادزدن‌، فرياد زدن‌، جيغ‌ كشيدن‌، هو كردن‌،
Hoot انگليس‌) فرياد اعتراض‌ و بي‌ صبري‌ مثل‌ عجب‌ و واه‌ وغيره‌
Hop پاجستن‌، جست‌ وخيز كوچك‌ كردن‌، رقصيدن‌، پرواز دادن‌،
Hop اوردن‌، (درجمع‌) ابجو، افيون‌، لي‌ لي‌ كردن‌، روي‌ يك‌
Hop رازك‌، (درجمع‌) ميوه‌ رازك‌ رازك‌ زدن‌ به‌، رازك‌ بار
Hop لنگان‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، پلكيدن‌.
Hope اميد، اميدواري‌ چشم‌ داشت‌، چشم‌ انتظ‌اري‌، انتظ‌ار
Hope داشتن‌، ارزو داشتن‌، اميدواربودن‌.
Hope Chest ميگذارد.
Hope Chest جعبه‌ اي‌ كه‌ زن‌ جوان‌ جهيزيه‌ والبسه‌ خود را در ان‌
Hopeful اميدوار.
Hopeless نوميد.
Hophead (ز.ع‌.) معتاد، شخص‌ معتاد.
Hoplite سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌.
Hopper هرگونه‌ حشره‌ جهنده‌، لي‌ لي‌ كننده‌، جهنده‌، قيف‌.
Hopscotch بازي‌ اكرودوكر، بازي‌ لي‌ لي‌.
Horary مربوط‌ به‌ ساعات‌ دعاياكتاب‌دعا.
Horary ساعتي‌، ساعت‌ بساعت‌، هر ساعت‌ يكبار، بي‌ دوام‌، زودگذر،
Horatian وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌.
Horde گروه‌، دسته‌، گروه‌ تركان‌ومغولان‌.
Horde (مشتق‌ از كلمه‌ تركي‌ اردو) ايل‌ وتبار، گروه‌ بيشمار،
Horizon افق‌، خط‌ افق‌، افق‌ فكري‌، بوسيله‌ افق‌ محدود كردن‌.
Horizontal افقي‌، ترازي‌، سط‌ح‌ افقي‌.
Horlogic وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌.
Hormone (زيست‌ شناسي‌ - ش‌.) هورمن‌.
Horn شاخ‌، بوق‌، كرنا، شيپور، پياله‌، نوك‌.
Horn In تحميل‌ كردن‌، فرو كردن‌.
Horn Mad شوريده‌، عصباني‌.
Horn Of Plenty شاخ‌ نشان‌ وفور نعمت‌.
Hornbeam (گ‌.ش‌.) ممرز، اولس‌.
Hornbook كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند
Horned شاخي‌ شكل‌، شاخدار، نوك‌ تيز.
Hornet (ج‌.ش‌.) زنبور سرخ‌.
Hornpipe كرنا، زرنا، سرنا، رقص‌ ملواني‌.
Hornswoggle گول‌ زدن‌، فريب‌ دادن‌، فريفتن‌.
Horntail (ج‌.ش‌.) هرنوع‌ حشره‌ از دسته‌ نازك‌ بالان‌ (aretponemyh).
Horny شاخي‌، سفت‌، سخت‌، شيپوري‌، شهوتي‌.
Horologe ساعت‌، ساعت‌ مچي‌ وديواري‌ وغيره‌، وقت‌ سنج‌.
Horologer ساعت‌ ساز.
Horology فن‌ وهنر وقت‌ سنجي‌، وقت‌ شناسي‌، ساعت‌ سازي‌.
Horoscope زيج‌، ط‌الع‌، زايچه‌، جدول‌ ساعات‌ روز.
Horrendous دهشتناك‌، مهيب‌، ترسناك‌ و حشت‌ اور.
Horrent سيخ‌، سيخي‌، خاردار.
Horrible مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌.
Horrid ترسناك‌، مهيب‌، سهمناك‌، نفرت‌ انگيز، زشت‌.
Horrific مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌.
Horrify ترساندن‌، هول‌ دادن‌، وحشت‌ زده‌ كردن‌، بهراس‌ انداختن‌،
Horrify به‌ بيم‌ انداختن‌.
Horror دهشت‌، ترس‌، خوف‌، وحشت‌، مورمور، (م‌.م‌.) بيزاري‌.
Hors D'oeuvre پيش‌ خوراك‌.
Hors D'oeuvre پيش‌ غذا، اغذيه‌ اشتهااوري‌ كه‌ قبل‌ از غذا صرف‌ ميشود،
Hors De Combat از كار افتاده‌، از ميدان‌ رزم‌ خارج‌ شده‌.
Horse غيرمنصفانه‌.
Horse وابسته‌ به‌ اسب‌، قوه‌اسب‌، (درماشين‌ بخار وغيره‌)،
Horse (.n&jda)اسب‌، (درشط‌رنج‌) اسب‌، سواره‌ نظ‌ام‌، اسبي‌،
Horse (iv&.tv) اسب‌ دار كردن‌، سوار اسب‌ كردن‌، اسب‌ دادن‌ به‌،
Horse بالابردن‌، برپشت‌ سوار كردن‌، شلاق‌ زدن‌، بدوش‌ كشيدن‌،
Horse Chestnut (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌، شاه‌ بلوط‌ بري‌.
Horse Mackerel (ج‌.ش‌.) ماهي‌ برگ‌، كيش‌ كوچك‌، ميشك‌.
Horse Opera فيلم‌ يا نمايش‌ گاوچرانان‌ امريكايي‌.
Horse Radish (گ‌.ش‌.) ترب‌ كوهي‌، ريشه‌ خردل‌.
Horse Sense (ز.ع‌.- امر) شعور حيواني‌، شعور ذاتي‌ وط‌بيعي‌.
Horse Trade بازار گرمي‌ وچانه‌ زني‌ درمعاملات‌.
Horseback برپشت‌ اسب‌، سوار، سوار بر اسب‌.
Horsecar واگن‌ اسبي‌، واگن‌ راه‌ اهن‌ مخصوص‌ حمل‌ اسب‌.
Horseflesh تنومند حساسه‌.
Horseflesh گوشت‌ اسب‌، خانواده‌ اسب‌ (بط‌ور كلي‌)، (گ‌.ش‌.) درخت‌
Horsefly (ج‌.ش‌.) مگس‌ اسب‌، مگس‌ جنگلي‌، خرمگس‌.
Horsehair موي‌ دم‌ اسب‌، موي‌ اسب‌ (بط‌وركلي‌).
Horsehide پوست‌ خام‌ يا دباغي‌ شده‌ اسب‌.
Horselaugh قاه‌ قاه‌ خنده‌، قهقهه‌، خنده‌ بلند وپر سر وصدا.
Horseless Carriage اتومبيل‌، درشكه‌ بي‌ اسب‌ (كنايه‌ از اتومبيل‌).
Horseman اسب‌ سوار، سوار كار، سواره‌ نظ‌ام‌.
Horsemint (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌.
Horseplay بازي‌ خشن‌ وخركي‌، شوخي‌ خركي‌.
Horsepower واحد نيرو معادل‌ 647 وات‌، (مخفف‌ ان‌.p.h است‌) اسب‌
Horsepower بخار.
Horseshoe نعل‌ اسب‌، نعل‌ (معمولا انرا نشان‌ خوشبختي‌ ميدانند).
Horseweed (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌.
Horsewhip شلاق‌، قمچي‌، شلاق‌ زدن‌، تنبيه‌ كردن‌.
Horsey اسبي‌، وابسته‌ به‌ اسب‌ دواني‌، معتاد به‌ اسب‌ دواني‌.
Hortative اندرز اميز، نصيحت‌ اميز، ترغيبي‌، تشويقي‌.
Hortatory نصيحتي‌، تشويقي‌.
Horticultural وابسته‌ به‌ گل‌ برزي‌، وابسته‌ به‌ باغباني‌ وگل‌ كاري‌.
Horticulture گل‌ برزي‌، باغباني‌ علمي‌، علم‌ رويانيدن‌ گياهها.
Hosanna هوشيعانا، هلهله‌، حمد.
Hose جوراب‌، لوله‌ لاستيكي‌ مخصوص‌ اب‌ پاشي‌ وابياري‌، لوله‌ اب‌
Hose اتش‌ نشاني‌، شلنگ‌.
Hosea هوشع‌ نبي‌، كتاب‌ هوشع‌ نبي‌.
Hosel سرپيچ‌ چوگان‌ گلف‌.
Hosghead چليك‌ بزرگ‌، خمره‌، پيمانه‌ مايعات‌.
Hosiery جامه‌ كش‌ باف‌، جوراب‌ بافي‌.
Hospice مسافرخانه‌، منزل‌، اسايشگاه‌، بيمارستان‌.
Hospitable مهمان‌ نواز، غريب‌ نواز، مهمان‌ نوازانه‌.
Hospital بيمارستان‌، مريضخانه‌.
Hospitaler ومعلولين‌ پرستاري‌ ميكردند.
Hospitaler ساكن‌ بيمارستان‌، فرقه‌ هاي‌ مسيحي‌ كه‌ از بيماران‌
Hospitality مهمان‌ نوازي‌.
Hospitalization بستري‌، دربيمارستان‌ بستري‌، دوره‌ بستري‌ شدن‌.
Hospitalize بستري‌ كردن‌، در بيمارستان‌.
Host گروه‌، ازدحام‌، دسته‌، سپاه‌، ميزبان‌، صاحبخانه‌، مهمان‌
Host دار، انگل‌ دار.
Hostage گرو، گروگان‌، شخص‌ گروي‌، (م‌.م‌.) وثيقه‌.
Hostel شبانه‌ روزي‌ (دانشكده‌ يا دانشكده‌)، هتل‌.
Hosteler مهمان‌ دار، مقيم‌ شبانه‌ روزي‌.
Hostelry شبانه‌ روزي‌.
Hostess زن‌ ميزبان‌، زن‌ مهماندار، بانوي‌ صاحبخانه‌.
Hostile دشمن‌، خصومت‌ اميز، متخاصم‌، ضد.
Hostility عداوت‌، خصومت‌، عمليات‌ خصمانه‌.
Hostler مسافرخانه‌ چي‌، مهمانخانه‌ دار، مهتر.
Hot گرم‌، حاد، تند، تيز، تابان‌، اتشين‌، تند مزاج‌،
Hot برانگيخته‌، بگرمي‌، داغ‌، داغ‌كردن‌ يا شدن‌.
Hot Blooded خون‌ گرم‌، باحرارت‌، تندخو، مهيج‌، اتشي‌ مزاج‌.
Hot Dog ساندويچ‌ سوسيس‌، سوسيس‌، سوسيگ‌.
Hot Pepper (گ‌.ش‌.) فلفل‌ قرمز، بوته‌ فلفل‌ قرمز.
Hot Plate چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ برقي‌ يا نفتي‌ ويا گازي‌.
Hot Rod اتومبيل‌ شكاري‌ وسريع‌ السير، اتومبيل‌ مسابقه‌ اي‌.
Hot Seat صندلي‌ برقي‌، صندلي‌ الكتريكي‌.
Hot Spring چشمه‌ اب‌ گرم‌.
Hotbed بوسيله‌ ديگري‌ گرم‌ شده‌ باشد، محل‌ يا محيط‌ي‌ كه‌ دران‌
Hotbed رويش‌ وپيشرفت‌ سريع‌ باشد.
Hotbed سرچشمه‌، منبع‌، بستر خاكي‌ چمن‌ كه‌ در اثر تخمير ويا
Hotblood derbhguoroht=.
Hotch (حق.) سرجمع‌ كردن‌ دارايي‌.
Hotch (اسكاتلند) لوليدن‌، بيقراري‌ كردن‌، تكان‌ خوردن‌،
Hotchpot (حق.) سرجمع‌ كردن‌ دارايي‌، رويهم‌ ريختن‌ اموال‌.
Hotchpotch اش‌ درهم‌ وبرهم‌، اش‌ شله‌ قلمكار.
Hotel هتل‌، مهمانخانه‌، مسافرخانه‌.
Hotfoot كردن‌، سراسيمه‌ رفتن‌.
Hotfoot سراسيمه‌، باشتاب‌، (د.گ‌.) گريزان‌، تسريع‌ كردن‌، عجله‌
Hothead ادم‌ شتابكار، ادم‌ عجول‌، ادم‌ بي‌ پروا، بي‌ باك‌.
Hothouse زندان‌، گلخانه‌، گرمخانه‌، عشرتكده‌.
Hotly باگرمي‌، بط‌ور گرم‌.
Hotshot باركشي‌ سريع‌، ادم‌ ماهر دربازي‌.
Hotspur ادم‌تند وبي‌ پروا.
Hottentot ورنگ‌ قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرددارند.
Hottentot يكي‌ از انواع‌ بومي‌ هاي‌ جنوب‌ افريقا كه‌اندامي‌ كوتاه‌
Hotwar نزاع‌، جنگ‌ خونين‌.
Houdan (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كاكلي‌ فرانسوي‌.
Hound تعقيب‌ كردن‌، پاپي‌ شدن‌.
Hound سگ‌ شكاري‌، سگ‌ تازي‌، ادم‌ منفور، باتازي‌ شكار كردن‌،
Hound's Tongue (گ‌.ش‌.) گل‌ گاوزبان‌، لسان‌ الكلب‌، سگ‌ زبان‌.
Hound's Tooth Check (kcehc htootsdnuoh) ط‌رح‌ خانه‌ خانه‌ مورب‌ پارچه‌.
Houndstooth Check (kcehc htoot s'dnuoh) ط‌رح‌ خانه‌ خانه‌ مورب‌ پارچه‌.
Hour ساعت‌، 06 دقيقه‌، وقت‌، مدت‌ كم‌.
Hour Angle زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌.
Hour Circle دايره‌ ساعتي‌، نصف‌ النهار، حلقه‌ مدرج‌.
Hour Hand عقربه‌ ساعت‌ شمار.
Hour Ly ساعت‌ به‌ ساعت‌.
Hourglass ساعت‌ ريگي‌، ساعت‌ شني‌.
Houri (عربي‌) حوري‌ بهشتي‌.
House خانه‌، سراي‌، منزل‌، جايگاه‌، جا، خاندان‌، برج‌، اهل‌
House گزيدن‌، خانه‌ نشين‌ شدن‌.
House خانه‌، اهل‌ بيت‌، جادادن‌، منزل‌ دادن‌، پناه‌ دادن‌، منزل‌
House Agent دلال‌ خانه‌.
House Of Assembly مجلس‌ درجه‌ دوم‌ قانون‌ گذاري‌، مجلس‌ ايالتي‌.
House Of Commons مجلس‌ مبعوثان‌، مجلس‌ عوام‌ انگليس‌.
House Of Correction زندان‌، دار التاديب‌.
House Of Delegates مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند.
House Of Lords مجلس‌ اعيان‌، مجلس‌ لردهاي‌ انگليس‌.
House Of Representatives مجلس‌ نمايندگان‌، مجلس‌ مبعوثان‌.
House Organ مجله‌ يا نشريه‌ اي‌ كه‌ بين‌ كارمندان‌ يك‌ موسسه‌ پخش‌ شود.
House Party دوره‌ خانگي‌، مجالس‌ خانگي‌.
House Physician (در بيمارستان‌) پزشك‌ مقيم‌.
House Room اط‌اق‌، يورت‌، جا.
House Top (foor) سقف‌، بام‌ خانه‌.
House Warming جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌، جشن‌ ورود، وليمه‌ خانه‌ تازه‌.
House Work كارخانه‌، خانه‌ داري‌ (اشپزي‌ وغيره‌).
Housearrest تحت‌ نظ‌ر بودن‌، درخانه‌ تحت‌ نظ‌ر بودن‌ (بجاي‌ حبس‌).
Houseboat خانه‌ قايقي‌.
Housebreak سرقت‌ كردن‌، بخانه‌ دستبرد زدن‌، حرز را شكستن‌.
Housebreaker دزد حرز شكن‌.
Housebreaking سرقت‌، دستبرد بخانه‌.
Housebroken مودب‌، با ادب‌، حيوان‌ تربيت‌ شده‌.
Houseclean خانه‌ تكاني‌ كردن‌، خانه‌ را تميز كردن‌.
Housecoat لباس‌ خانه‌، لباسي‌ كه‌ زنان‌ درخانه‌ مي‌ پوشند.
Housefly (ج‌.ش‌.) مگس‌.
Houseful پرجمعيت‌، يك‌ منزل‌ بر.
Household خانگي‌.
Household خانواده‌، (مج.) صميمي‌، اهل‌ بيت‌، مستخدمين‌ خانه‌،
Household Art اصول‌ خانه‌ داري‌، هنرخانه‌ داري‌، فن‌ اداره‌ خانه‌.
Household Troops هيئت‌ محافظ‌ پادشاه‌ يا نجيب‌ زاده‌، دسته‌ محافظ‌ين‌.
Householder خانه‌ دار، مالك‌ خانه‌.
Housekeep خانه‌داري‌ كردن‌.
Housekeeper خانه‌ دار.
Housekeeping خانه‌ داري‌، اداره‌ منزل‌.
Housel ايين‌ عشاء رباني‌.
Houseleek (گ‌.ش‌.) ابرون‌ كبير، تره‌ فرنگي‌.
Houseless بي‌ خانه‌.
Houselights نوري‌ كه‌ در تماشاخانه‌ بالاي‌ سر تماشاچيان‌ را روشن‌
Houselights ميكند.
Houseline رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌.
Housemaid كلفت‌، خدمتگزار.
Housemaid's Knee اماس‌ كاسه‌ زانو.
Houseman مرد خانه‌، اهل‌ خانه‌، مستخدم‌ خانه‌.
Housemother زن‌ صاحب‌ خانه‌، زن‌ صاحب‌ پانسيون‌ يا مهمانخانه‌.
Housewife كدبانو، سوزن‌ دان‌، زن‌ خانه‌ دار، خانم‌ خانه‌.
Housing تهيه‌ جا، خانه‌ ها (بط‌ور كلي‌)، مسكن‌، خانه‌ سازي‌.
Hove زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evaeh.
Hovel كلبه‌، خانه‌ رعيتي‌، پناهگاه‌، خيمه‌، سايبان‌.
Hover ترديد بودن‌، منتظ‌رشدن‌.
Hover درحال‌ توقف‌ پر زدن‌، پلكيدن‌، شناور واويزان‌ بودن‌، در
How چگونه‌، از چه‌ ط‌ريق‌، چط‌ور، به‌ چه‌ سبب‌، چگونگي‌، راه‌،
How روش‌، متد، كيفيت‌، چنانكه‌.
Howbeit باوجود اين‌، معهذا، اگر چه‌، هر چند، با اينكه‌.
Howdah (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌، هوده‌، كجاوه‌.
Howe فرورفتگي‌، گودي‌، ژرفي‌، وسط‌.
However هرچند، اگر چه‌، هر قدر هم‌، بهر حال‌، هنوز، اما.
Howf (ffwoh) پاتوق‌، ميعادگاه‌، ميخانه‌، پناهگاه‌.
Howff (fwoh) پاتوق‌، ميعادگاه‌، ميخانه‌، پناهگاه‌.
Howitzer (نظ‌.) خمپاره‌ انداز، توپ‌ كوتاه‌ لوله‌.
Howl زوزه‌ كشيدن‌، فرياد زدن‌، عزاداري‌ كردن‌.
Howler زوزه‌ كش‌، جيغ‌ زننده‌، خنده‌ اور.
Howsoever هرجور، بهرتيب‌، هر قدر، هرچند، بهرحال‌.
Hoy اهاي‌، هي‌ (هنگام‌ راندن‌ حيوانات‌)، كرجي‌.
Hoyden دختر گستاخ‌، روستايي‌ بي‌ تربيت‌.
Huarache كفش‌ راحتي‌ پاشنه‌ كوتاه‌.
Hub توپي‌ چرخ‌، مركز، قط‌ب‌، مركز فعاليت‌.
Hubble Bubble غليان‌، قليان‌، شلوغ‌.
Hubbub غوغا، هياهو، جنجال‌.
Hubris غرور، گستاخي‌.
Huckabach پارچه‌ حوله‌، حوله‌ اي‌، پارچه‌ نخ‌ وكتان‌.
Huckleberry (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌، زغال‌ اخته‌.
Huckster دوره‌ گرد، دست‌ فروش‌، ادم‌ مزدور، ادم‌ پست‌ وخسيس‌، چك‌
Huckster وچانه‌ زدن‌.
Huddle روي‌ هم‌ ريختن‌، روي‌ هم‌ انباشتن‌، ناقص‌ انجام‌ دادن‌،
Huddle ازدحام‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌، درهم‌ ريختگي‌، ازدحام‌،
Huddle اجتماع‌ افراد يك‌ تيم‌، كنفرانس‌ مخفيانه‌.
Hudibrastic نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌.
Hudson Bay خليج‌ هودسن‌.
Hudson Seal خز موش‌ صحرايي‌ امريكا.
Hue چرده‌، رنگ‌، شكل‌، تصوير، ظ‌اهر، نما، صورت‌، هيئت‌، منظ‌ر
Hue And Cry داد وفرياد وقيل‌ وقال‌، تعقيب‌ قاتل‌.
Hued داراي‌ ظ‌اهر ونماي‌ مخصوص‌، رنگي‌، رنگ‌ دار.
Huff كردن‌، تغير، عصبانيت‌، غضب‌.
Huff رنجيدن‌، قهر كردن‌، اوقات‌ تلخي‌ كردن‌، ترساندن‌، اماس‌
Huffish (yffuh) ترشرو، عصباني‌.
Huffy (hsiffuh) ترشرو، عصباني‌.
Hug دراغوش‌ گرفتن‌، بغل‌ كردن‌، محكم‌ گرفتن‌.
Huge سترگ‌، كلان‌، گنده‌، تنومند، بزرگ‌ جثه‌.
Hugger Mugger وبرهمي‌، پنهان‌، زير جلي‌، نهان‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌.
Hugger Mugger پنهاني‌، خفا، خلوت‌، تنهايي‌، مط‌لب‌ محرمانه‌، درهم‌
Huguenot پروتستان‌ فرانسوي‌، فرانسوي‌ پروتستان‌.
Hulk وكندرو، باسنگيني‌ ورخوت‌حركت‌ كردن‌، بزرگ‌ بنظ‌ر رسيدن‌.
Hulk لاشه‌ كشتي‌، كشتي‌، بدنه‌ كشتي‌، تنه‌ كشتي‌، كشتي‌ سنگين‌
Hulking درشت‌، درشت‌ استخوان‌.
Hull تنه‌ كشتي‌، لاشه‌ كشتي‌، پوست‌ كندن‌، ولگردي‌ كردن‌.
Hull پوست‌، قشر، پوست‌ ميوه‌ يا بقولات‌، كلبه‌، خانه‌ رعيتي‌،
Hull Down (درمورد كشتي‌) از مسافتي‌ كه‌ فقط‌ عرشه‌ كشتي‌ پيداست‌.
Hullabaloo غريو، هياهو، خروش‌، همهمه‌، شلوغ‌، اشفتگي‌.
Hullo (olleh) سلام‌.
Hum زمزمه‌ كردن‌، درفعاليت‌ بودن‌، فريب‌ دادن‌.
Hum وزوز كردن‌، همهمه‌ كردن‌، صدا كردن‌ (مثل‌ فرفره‌)،
Human انساني‌، وابسته‌ بانسان‌، داراي‌ خوي‌ انساني‌.
Humane بامروت‌، رحيم‌، مهربان‌، باشفقت‌، تهذيبي‌.
Humanism دلبستگي‌ به‌ مسائل‌ مربوط‌ بنوع‌ بشر، نوع‌ دوستي‌،
Humanism ادبيات‌ وفرهنگ‌، علوم‌ انساني‌، انسانگرايي‌.
Humanitarian كسي‌ كه‌ نوع‌ پرستي‌ را كيش‌ خود ميداند، نوع‌ پرست‌، بشر
Humanitarian دوست‌، وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌.
Humanitarianism فلسفه‌ همنوع‌ دوستي‌، بشر دوستي‌.
Humanity بشريت‌، نوع‌ بشر، مردمي‌، مروت‌.
Humanization مردمي‌ سازي‌، انسان‌ پروري‌، متمدن‌ سازي‌.
Humanize انساني‌ كردن‌، انسان‌ شدن‌، واجد صفات‌ انساني‌ شدن‌، با
Humanize مروت‌ كردن‌، نرم‌ كردن‌.
Humankind نوع‌ انسان‌، نوع‌ بشر، بشريت‌، نژاد انسان‌.
Humanly مثل‌ انسان‌، بط‌ور انساني‌.
Humanoid شبيه‌ انسان‌.
Humate (ش‌.) نمك‌ الي‌ يامعدني‌ اسيد هوميك‌ (cimuh).
Humble زبون‌، فروتن‌، متواضع‌، محقر، پست‌، بدون‌ ارتفاع‌، پست‌
Humble كردن‌، فروتني‌ كردن‌، شكسته‌ نفسي‌ كردن‌.
Humbler متواضع‌ تر.
Humbug فريب‌، حيله‌، گول‌، شوخي‌ فريب‌ اميز، فريب‌ دادن‌،
Humbug بامبول‌ زدن‌.
Humbuggery گول‌ زني‌، فريب‌.
Humdinger داراي‌ برتري‌ فاحش‌، تفوق‌ برجسته‌.
Humdrum ادم‌ كودن‌، يكنواختي‌، ملالت‌، مبتذل‌.
Humectant ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند.
Humeral (تش‌.- ج‌.ش‌.) بازويي‌، شانه‌ اي‌.
Humeral Veil پارچه‌ مستط‌يل‌ شكلي‌ كه‌ كشيشان‌ بر روي‌ شانه‌ مي‌
Humeral Veil اندازند، قبا، لباده‌.
Humerus (تش‌.- ج‌.ش‌.) استخوان‌ بازو، استخوان‌ عضله‌.
Humid نمناك‌، تر، نم‌، مرط‌وب‌، نمدار، ابدار، بخاردار.
Humidify مرط‌وب‌ ساختن‌، نمدار كردن‌.
Humidistat نم‌ سنج‌.
Humidistat اسبابي‌ براي‌ تنظ‌يم‌ ونگاهداري‌ درجه‌ رط‌وبت‌ درحد معيني‌،
Humidity رط‌وبت‌، تري‌، نم‌، مقدار رط‌وبت‌ هوا.
Humification تشكيل‌ خاك‌ گياه‌ دار، توليد خاك‌ درخت‌.
Humiliate پست‌ كردن‌، تحقير كردن‌، اهانت‌ كردن‌ به‌.
Humiliating تحقير اميز، پست‌ سازنده‌، خفيف‌ كننده‌.
Humiliation تحقير، احساس‌ حقارت‌.
Humility فروتني‌، افتادگي‌، تواضع‌، حقارت‌، تحقير.
Humiture اندازه‌ گيري‌ درجه‌ حرارت‌ ورط‌وبت‌ هوا.
Hummingbird (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مگس‌ خوار، مرغ‌ زرين‌ پر.
Hummock تپه‌ گرد، پشته‌، برامدگي‌ زمين‌ در مرداب‌.
Humnanist همنوع‌ دوست‌، وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌، انسانگراي‌.
Humor (ruomuh)مشرب‌، خيال‌، مزاح‌، خلق‌، شوخي‌، خوشمزگي‌،
Humor خوشي‌ دادن‌، راضي‌ نگاهداشتن‌، (ط‌ب‌) خلط‌، تنابه‌.
Humoresque (مو.) تصنيف‌ خيالي‌، هوس‌، بوالهوسي‌.
Humorist بذله‌ گو، لط‌يفه‌ گو، ادم‌ شوخ‌، فكاهي‌ نويس‌.
Humorless بي‌ مزاح‌.
Humorous فكاهي‌، شوخي‌ اميز، خوش‌ مزه‌، خنده‌ اور.
Humour (romuh)مشرب‌، خيال‌، مزاح‌، خلق‌، شوخي‌، خوشمزگي‌، خوشي‌
Humour دادن‌، راضي‌ نگاهداشتن‌، (ط‌ب‌)خلط‌، تنابه‌.
Hump تروشرويي‌ كردن‌، روي‌كول‌ انداختن‌.
Hump قوز، گوژ، كوهان‌، برامدگي‌ گرد، پياده‌ روي‌، قوز كردن‌،
Humpback كوهان‌ دار، گوژپشت‌.
Humpbacked گوژپشت‌.
Humph پيف‌ (علامت‌ ترديد يا نارضايتي‌)، پيف‌ كردن‌.
Humpy قوزدار، داراي‌ بر امدگي‌، اخمو، ترشرو.
Humus خاك‌ گياه‌ دار، خاك‌ درخت‌، گياخاك‌.
Hun هون‌، تاتار، مخرب‌ تمدن‌، الماني‌.
Hunch احساس‌ وقوع‌ امري‌ در اينده‌.
Hunch خم‌ كردن‌، بشكل‌ قوز دراوردن‌، (باpu ياtuo) قوز كردن‌،
Hunch تنه‌ زدن‌، قوز، گوژ، قلنبه‌، فشار با ارنج‌، كوهان‌، ظ‌ن‌،
Hunch Back ادم‌ گوژپشت‌، كوهان‌ دار.
Hundred صد، عدد صد.
Hundredth صديك‌، يك‌ صدم‌.
Hundredweight كيلوگرم‌ ميباشد.
Hundredweight وزنه‌اي‌ كه‌ در انگليس‌ با 211 رط‌ل‌ (پوند) يا 08/05
Hundredweight كيلوگرم‌ است‌ ودر امريكابرابر 001 رط‌ل‌ يا 63/54
Hung زمان‌ ماضي‌ فعل‌ (gnah)، اويخت‌، اويخته‌.
Hung Over خمار، پاتيل‌ شده‌، ناراحت‌ از اعتياد.
Hungarian مجارستاني‌، مجار، كولي‌.
Hunger گرسنه‌ شدن‌، اشتياق‌ داشتن‌.
Hunger گرسنگي‌، اشتياق‌، قحط‌ي‌، گرسنه‌ كردن‌، گرسنگي‌ دادن‌،
Hunger Strike اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌، اعتصاب‌ غذا.
Hungry گرسنه‌، دچار گرسنگي‌، حاكي‌ از گرسنگي‌، گرسنگي‌ اور،
Hungry حريص‌، مشتاق‌.
Hunk تكه‌ بزرگ‌، كلوخه‌.
Hunker دولاشدن‌، روي‌ پنجه‌ پا ايستادن‌، سرپا ايستادن‌.
Hunkers (sehcnuah) گرده‌، كفل‌، لنبر.
Hunky Dory رضايت‌ مندانه‌، بارضايت‌ كامل‌، بسيار خوب‌.
Hunt شكار كردن‌، صيد كردن‌، جستجو كردن‌ در، تفحص‌ كردن‌،
Hunt شكار، جستجو، نخجير.
Hunter شكارچي‌، صياد، اسب‌ يا سگ‌ شكاري‌، جوينده‌.
Hunting Ground شكارگاه‌.
Huntress زن‌ شكارچي‌، صياد زن‌.
Huntsman شكارچي‌، شكار باز، تازي‌ دار، توله‌ دار، صياد، شكار
Huntsman گردان‌.
Hurdies كفل‌، لنبر، دمبليچه‌.
Hurdle مانع‌ پريدن‌، (مج.) فائق‌ امدن‌ بر.
Hurdle مانع‌، سبدتركه‌ اي‌، چهار چوب‌ جگني‌، مسابقه‌ پرش‌ از
Hurdle روي‌ مانع‌، از روي‌ پرچين‌ ياچارچوب‌ پريدن‌، از روي‌
Hurdy Gurdy نوعي‌ الت‌ موسيقي‌ كه‌ باگرداندن‌ دسته‌ اي‌ كار ميكند.
Hurl پرتاب‌، پرت‌، لگد، پرتاب‌ كردن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌.
Hurly Burly اشوب‌، غوغا، پراشوب‌.
Hurrah (yrarruh) هورا، مرحبا، افرين‌.
Hurrary (harruh) هورا، مرحبا، افرين‌.
Hurricane تندباد، ط‌وفان‌، گردباد، اجتماع‌.
Hurricane Deck عرشه‌ سبك‌ فوقاني‌ كشتي‌.
Hurricane Lamp چراغ‌ بادي‌، چراغ‌ دريايي‌.
Hurried شتابزده‌، زود، هول‌ هولكي‌، بي‌ تامل‌، عجولانه‌، دستپاچه‌.
Hurrier عجول‌ شتابكار.
Hurry چگي‌.
Hurry اوردن‌، باشتاب‌ انجام‌ دادن‌، راندن‌، شتاب‌، عجله‌، دستپا
Hurry شتاب‌ كردن‌، شتابيدن‌، عجله‌ كردن‌، چاپيدن‌، بستوه‌
Hurry Scurry (yrruks yrruh) دستپاچگي‌، شتاب‌ زدگي‌، باشتاب‌ انجام‌
Hurry Scurry شده‌، درهم‌ وبرهم‌، از روي‌دستپاچگي‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌.
Hurry Skurry (yrrucs yrruh) دستپاچگي‌، شتاب‌ زدگي‌، باشتاب‌ انجام‌
Hurry Skurry شده‌، درهم‌ وبرهم‌، از روي‌دستپاچگي‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌.
Hurt دار كردن‌، خسارت‌ رساندن‌، اسيب‌، ازار، زيان‌، صدمه‌.
Hurt ازار رساندن‌، اسيب‌ زدن‌ به‌، ازردن‌، اذيت‌ كردن‌، جريحه‌
Hurter ازار دهنده‌.
Hurtful پر ازار، مضر.
Hurtle پيچ‌ دادن‌، ازدحام‌.
Hurtle خوردن‌، تصادف‌ كردن‌، مصادف‌ شدن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌،
Husband كاشتن‌، باغباني‌ كردن‌، شوهردادن‌، جفت‌ كردن‌.
Husband شوهر، شوي‌، كشاورز، گياه‌ پرط‌اقت‌، نر، شخم‌ زدن‌،
Husbandman كشاورز، سرپرست‌ خانه‌، مرد زن‌ دار.
Husbandry كشاورزي‌، كشتكاري‌، فلاحت‌، باغباني‌.
Hush خاموش‌ كردن‌، ارامش‌ دادن‌، مخفي‌ نگاهداشتن‌، ارام‌ شدن‌،
Hush صدا د ر نياوردن‌، ساكت‌، ارام‌، خموش‌، باغباني‌.
Hush Hush مخفي‌، سري‌، محرمانه‌.
Hush Money حق‌ السكوت‌.
Husk بي‌ پوشش‌ كردن‌.
Husk پوست‌، سبوس‌، غلاف‌ يا كاسه‌ گل‌، حقه‌ گل‌، بي‌ سبوس‌ كردن‌،
Husk Tomato (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌.
Husker سبوس‌ گير، گندم‌ پاك‌ كن‌.
Husky پوست‌ دار، خشك‌، نيرومند ودرشت‌ هيكل‌.
Hussar سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌.
Hussy دختر گستاخ‌، دختر جسور.
Hustle زور.
Hustle هل‌ دادن‌، فشار دادن‌، تكان‌ دادن‌، بزور وادار كردن‌،
Hustle پيش‌ بردن‌، فريفتن‌، گول‌ زدن‌، تكان‌، شتاب‌، عجله‌، فشار،
Hustler كلاهبردار، اغوا كننده‌.
Hut كلبه‌، كاشانه‌، الونك‌، دركلبه‌ جا دادن‌.
Hutch قفس‌، جعبه‌، صندوق‌، كلبه‌، خانه‌ كوچك‌، نوعي‌ پيمانه‌
Hutch قديمي‌ زغال‌ سنگ‌ وغيره‌.
Hutment زندگي‌ در كلبه‌، كلبه‌ نشيني‌.
Huzza (hazzuh) افرين‌، زهي‌، مرحبا.
Huzzah (azzuh) افرين‌، زهي‌، مرحبا.
Hyacinth (گ‌.ش‌.) سنبل‌، گل‌ سنبل‌، سنبل‌ ايراني‌، ياقوت‌.
Hyacinthine مثل‌ گل‌ سنبل‌.
Hyades وپرستاران‌ ديونيسوس‌ (susynoid).
Hyades (افسانه‌ يونان‌) حوريان‌ دريايي‌ دختران‌ اط‌لس‌
Hyaena (aneyh) (ج‌.ش‌.) كفتار.
Hyaline زجاجي‌، شيشه‌ مانند، شفاف‌.
Hyaline Cartilage (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌، غضروف‌ هيالن‌.
Hyaloid (گ‌.ش‌.) شيشه‌ اي‌، زجاجي‌، شفاف‌، عضو زجاجي‌، غشاء زجاجي‌
Hyaloplasm ماده‌ پروتوپلاسمي‌ روشن‌ زجاجي‌.
Hybrid چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از
Hybrid جانور دورگه‌ (چون‌ قاط‌ر)، گياه‌ پيوندي‌، چيزي‌ كه‌ از
Hybrid پيوندي‌.
Hybrid زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد، دورگه‌، (گ‌.ش‌.)
Hybrida دورگه‌، گياه‌ ياجانور دورگه‌، مخلوط‌.
Hybridization پيوند زني‌.
Hybridize پيوند زدن‌ از دوجنس‌ ناجور باهم‌، جفت‌ه‌ كردن‌، جانور
Hybridize دورگه‌ گرفتن‌، گياه‌ پيوندي‌بار اوردن‌.
Hybris (sirbuh) غرور، گستاخي‌.
Hydathode تراوش‌ مايع‌ ميباشند.
Hydathode (گ‌.ش‌.) ساختمان‌ پوششي‌ گياهان‌ عالي‌ كه‌ داراي‌ عمل‌
Hydatid (ط‌ب‌) كيسه‌ اب‌، كيسه‌ ابگونه‌، كيست‌ هيداتيك‌.
Hydr (ordyh) پيشوندهايي‌ بمعني‌ ابدار و ابزي‌.
Hydra (افسانه‌ يونان‌) مار 9 سري‌ كه‌ بدست‌ هركول‌ كشته‌ شده‌،
Hydra (مج.) چيزي‌ كه‌ برانداختن‌ان‌ دشوار است‌، مار ابي‌.
Hydrangea (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌، ساقه‌ وريشه‌ خشك‌ شده‌ گل‌ ادريس‌.
Hydrant لوله‌ ابكش‌ (اب‌ انبار)، شير اتش‌ نشاني‌.
Hydrate (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار، هيدرات‌، ابشتن‌.
Hydraulic وابسته‌ به‌ نيروي‌ محركه‌ اب‌، هيدروليك‌، وابسته‌ به‌
Hydraulic مبحث‌ خواص‌ اب‌ درحركت‌.
Hydric هيدروژني‌، هيدروژن‌ دار، وابسته‌ به‌ هيدروژن‌.
Hydride (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار، هيدروكسيد.
Hydro (rdyh) پيشوندهايي‌ بمعني‌ ابدار و ابزي‌.
Hydro ساخته‌ ميشود، نيروي‌ محركه‌ اب‌.
Hydro (انگليس‌) هتل‌ يامهمانخانه‌ اي‌ كه‌ مجاور اب‌ معدني‌
Hydro Airplane هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد.
Hydro Kinetic وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌.
Hydro Ski اسكي‌ روي‌ اب‌، اسكي‌ ابي‌.
Hydro Sol ابوا، قط‌رات‌ وذرات‌ ريز اب‌ در هوا، هيدروسل‌.
Hydro Sphere (جغ.) اب‌ كره‌، ابها واقيانوس‌ هاي‌ كره‌ زمين‌.
Hydro Statics علم‌ شار وموازنه‌ ابهاي‌ ساكن‌، علم‌ تعادل‌ ابگونه‌ ها.
Hydrocarbon (ش‌.) تركيبات‌ هيدروكربن‌.
Hydrocele (ط‌ب‌) دچار ازدياد فشارمايع‌ در داخل‌ بط‌ن‌ هاي‌ مغز.
Hydrocele (ط‌ب‌) اب‌ بيضه‌، استسقاي‌ بيضه‌، باد بيضه‌، ورم‌ بيضه‌،
Hydrocephalous دچار استسقاي‌ سر، اب‌ درسر.
Hydrocephalus (ylahpecordyh) (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ مايع‌.
Hydrocephaly (sulahpecordyh) (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ مايع‌.
Hydrochloric Acid (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH.
Hydrochloride (ش‌.) تركيب‌ جوهر نمك‌ دار.
Hydrodynamics علم‌ نيرو وجنبش‌ ابگونه‌ ها.
Hydroelectric وابسته‌ به‌ توليد نيروي‌ برق‌ بوسيله‌ اب‌ يا بخار.
Hydroelectricity برق‌ توليد شده‌ ارز اب‌ يا بخار.
Hydrofoil سط‌ح‌ صاف‌ يا موربي‌ كه‌ در اثر حركت‌ اب‌ از خلال‌ ان‌
Hydrofoil ست‌.
Hydrofoil بحركت‌ وعكس‌ العمل‌ درايد و غالبابشكل‌ پرده‌ يا باله‌ اي
Hydrogen (ش‌.) هيدروژن‌.
Hydrogen Bomb بمب‌ هيدروژني‌.
Hydrogen Ion (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌.
Hydrogen Peroxide (ش‌.) اب‌ اكسيژنه‌، 2O 2H.
Hydrogenate داراي‌ هيدروژن‌ كردن‌، سبب‌ تركيب‌ چيزي‌ با هيدروژن‌ شدن‌.
Hydrogenation عمل‌ تبديل‌ به‌ هيدروژن‌.
Hydrogenator هيدروژن‌ ساز.
Hydrogenous هيدروژني‌.
Hydrography نقشه‌ برداري‌ از اب‌ هاي‌ روي‌ زمين‌.
Hydroid مرجاني‌، جانورمرجاني‌ (aediordyh).
Hydrologic وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌.
Hydrologist متخصص‌ اب‌ شناسي‌.
Hydrology گفتار درچگونگي‌ اب‌ هاي‌ روي‌ زمين‌، مبحث‌ اب‌ شناسي‌،
Hydrology علم‌ مياه‌.
Hydrolysis (ش‌.) تجزيه‌ بوسيله‌ اب‌، اب‌ كافت‌.
Hydrolyte قرار گيرد.
Hydrolyte (ش‌.) جسم‌ يا ماده‌ اي‌ كه‌ تحت‌ تاثير تجزيه‌ بوسيله‌ اب‌
Hydrolyze (ش‌.) تجزيه‌ شدن‌، بوسيله‌ اب‌ تجزيه‌ شدن‌.
Hydromancer تفال‌ زننده‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydromancy تفال‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydromedusa (ج‌.ش‌.) نجم‌ البحر يا ستاره‌ دريايي‌.
Hydromel اب‌ وانگبين‌، شهد اب‌، اب‌ وعسل‌، عسلاب‌.
Hydrometallurgy استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌.
Hydrometeor وجود بخاراب‌ در هوا (بهر صورت‌ كه‌ ممكن‌ است‌)، باران‌،
Hydrometeor برف‌، تگرگ‌.
Hydrometer الت‌ سنجش‌ وزن‌ ويژه‌ مايعات‌، چگالي‌ سنج‌.
Hydropathy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌ اب‌ وتجويز اب‌.
Hydrophane (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO).
Hydrophile (cilihpordyh) اب‌ دوست‌، علاقمند به‌ اب‌.
Hydrophilic (elihpordyh) اب‌ دوست‌، علاقمند به‌ اب‌.
Hydrophilous (گ‌.ش‌.) گرده‌ افشاني‌ كننده‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydrophobia (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌، اب‌ گريزي‌.
Hydrophyte (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌.
Hydroplane پرواز كند، هواپيماي‌ دريايي‌.
Hydroplane هواپيمايي‌ كه‌ بر روي‌ دريا نشسته‌ ويا از روي‌ دريا
Hydroponics (گ‌.ش‌.) رشد ونمو گياهان‌ در ابهاي‌ مغذي‌ براي‌ تقويت‌ ان‌
Hydropower قوه‌ محركه‌ مولد برق‌.
Hydroscope التي‌ براي‌ ديدن‌ اعماق‌ دريا، اب‌ بين‌.
Hydrotaxis اب‌.
Hydrotaxis واكنش‌ موجود زنده‌ نسبت‌ به‌ اب‌، ايجاد واكنش‌ در برابر
Hydrotherapy (ط‌ب‌) استفاده‌ علمي‌ اب‌ در درمان‌ بيماريها، اب‌ درماني‌.
Hydrothermal وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌، گرمابي‌.
Hydrothorax (ط‌ب‌) تجمع‌ مايع‌ در حفره‌ جنب‌.
Hydrotropic اب‌ گرايي‌.
Hydrotropism اب‌ گرايي‌ يا هيدروتربيسم‌، رط‌وبت‌ گرايي‌.
Hydrous (ش‌.) ابدار، نمناك‌، محتوي‌ اب‌.
Hydroxide (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد.
Hydroxylate (ش‌.) داراي‌ هيدروكسيل‌ كردن‌.
Hydrozoan (ج‌.ش‌.) مرجانيان‌.
Hyena (ج‌.ش‌.) كفتار، (مج.) ادم‌ درنده‌ خو يا خائن‌.
Hygiene علم‌ بهداشت‌، بهداشت‌، حفظ‌ الصحه‌.
Hygienic بهداشتي‌.
Hygienics علم‌ بهداشت‌، بهداشت‌.
Hygienist متخصص‌ بهداشت‌.
Hygrograph جوي‌.
Hygrograph نم‌ نگار، دستگاه‌ خود كاري‌ براي‌ اندازه‌ گيري‌ رط‌وبت‌
Hygrometer نم‌ سنج‌، الات‌ وادوات‌ سنجش‌ رط‌وبت‌ هوا.
Hygrometry رط‌وبت‌ سنجي‌.
Hygrophyte گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌.
Hygroscope رط‌وبت‌ نما، نم‌ بين‌، نم‌ نما، هيدروسكوپ‌.
Hygroscopic وابسته‌ به‌ نم‌ نما.
Hying شتاب‌ كردن‌، عجله‌ كردن‌، زود رفتن‌.
Hyla (daot eert) (ج‌.ش‌.) قورباغه‌ درختي‌.
Hymen عروسي‌، ازدواج‌، سرود عروسي‌، پرده‌ بكارت‌، دخترگي‌.
Hymen (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ عروسي‌ ونكاح‌، (باحرف‌ كوچك‌)
Hymeneal وميوه‌ اور قارچ‌، سرود عروسي‌.
Hymeneal وابسته‌ به‌ سط‌ح‌ هاگدار وميوه‌ اور قارچ‌، سط‌ح‌ هاگدار
Hymn سرود روحاني‌، سرود، سرود حمد وثنا، سرود خواندن‌،
Hymn تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌.
Hymnal كتاب‌ سرودنامه‌ مذهبي‌، سرودنامه‌، سرودي‌.
Hymnary lanmyh=.
Hymnbook كتاب‌ سرود مذهبي‌، سرودنامه‌.
Hymnody سرودسازي‌، سرود خواني‌، سرود (بط‌ور كلي‌).
Hymnology سرودشناسي‌.
Hyodermic Needle (ط‌ب‌) سوزن‌ امپول‌ يا تزريق‌ زير جلدي‌.
Hyoid لامي‌.
Hyoid Bone (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌).
Hyp (airdnohcopyh) ماليخوليا، سودا.
Hypaethral روباز، بي‌ سقف‌، بي‌ پوشش‌، روبه‌ اسمان‌.
Hype مواد مخدره‌.
Hype (ز.ع‌.) زير جلدي‌، اعتياد به‌ مواد مخدره‌، معتاد به‌
Hyper پيشوندي‌ بمعني‌ روي‌ و بالاي‌ و برفراز و ماوراء و خارج‌
Hyper و بحد افراط‌.
Hyper از حد عادي‌وفوق‌ العاده‌ و مافوق‌ و اضافه‌ و بيش‌ از حد
Hyperacid حاوي‌ مقدار زيادي‌ اسيد (بيش‌ از مقدار عادي‌).
Hyperacidity زيادي‌ اسيد.
Hyperactive (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌.
Hyperaesthesia ازدياد حساسيت‌.
Hyperaesthesia (aisehtserepyh) (ط‌ب‌) حخساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌،
Hyperbola (هن.) هذلولي‌، قسع‌ زائد.
Hyperbole اغراق‌.
Hyperbole (بديع‌) مبالغه‌، اغراق‌، غلو، گزاف‌ گويي‌، (بديع‌) صنعت‌
Hyperbolic اغراق‌ اميز، اغراقي‌، شبه‌ هذلولي‌، وابسته‌ به‌ هذلولي‌.
Hyperbolist اغراق‌ گو.
Hyperbolize بزرگ‌ كردن‌.
Hyperbolize گزافه‌ گويي‌ كردن‌، اغراق‌ گفتن‌، بدرجه‌ اغراق‌ اميزي‌
Hyperborean (باحرف‌ كوچك‌) ساكن‌ دورترين‌ نقط‌ه‌ شمالي‌ زمين‌، بسيار
Hyperborean سرد.
Hypercatalectic داراي‌ هجاي‌ زائد (در شعر يا نثر) مخصوصا در اخر.
Hypercritic نقادموشكاف‌، انتقاد سخت‌ وموشكافي‌.
Hyperemia (ط‌ب‌) احتقان‌، پرخوني‌ (در عضو)، خون‌ انباري‌.
Hyperesthesia (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌،
Hyperesthesia ازدياد حساسيت‌.
Hyperfocal Distance نزديك‌ ترين‌ فاصله‌ اي‌ كه‌ از انجا ميتوان‌ عكس‌ برداري‌
Hyperfocal Distance واضح‌ وروشن‌ نمود.
Hypergeometric مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌.
Hyperglycemia (ط‌ب‌) ازدياد قند خون‌.
Hypergol مايع‌ قابل‌ اشتعال‌.
Hyperinsulinism (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌
Hyperinsulinism قند خون‌ ميگردد.
Hyperion (افسانه‌ يونان‌) تيتان‌ (natit) پدرهليوس‌(soileh).
Hyperirritability حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌.
Hyperirritable داراي‌ حساسيت‌ شديد.
Hypermetropia (ط‌ب‌) مرض‌ دوربيني‌، دوربيني‌.
Hypermnesia غير عادي‌ حافظ‌ه‌.
Hypermnesia (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌، افزايش‌
Hyperon (فيزيك‌) جرمي‌ كه‌ حد فاصل‌ بين‌ پروتون‌ ونوترون‌ دو اتم‌
Hyperon است‌.
Hyperope (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌، شخص‌ دوربين‌.
Hyperopia (ط‌ب‌) دوربيني‌، مرض‌ دوربيني‌.
Hyperostosis (ط‌ب‌) رويش‌ غير ط‌بيعي‌ استخوان‌، كلفت‌ شدگي‌ استخوان‌،
Hyperostosis برامدگي‌ استخوان‌.
Hyperphysical فوق‌ ط‌بيعت‌، خارق‌ العاده‌، مافوق‌ قوه‌ بدني‌ ومادي‌.
Hyperpnea (ط‌ب‌) تنفس‌ خيلي‌ سريع‌ يا عميق‌ (غير ط‌بيعي‌)، پردمي‌.
Hyperpyrexia (ط‌ب‌) تب‌ شديد، درجه‌ حرارت‌ بالاتر از صد.
Hypersensitive داراي‌ حساسيت‌ فوق‌ العاده‌، خيلي‌ حساس‌.
Hypersensitivity حساسيت‌ شديد.
Hypersonic ماوراء الصوت‌، داراي‌ سرعتي‌ پنج‌ يا شش‌ برابر امواج‌
Hypersonic صوتي‌ در فضا.
Hypertension (ط‌ب‌) فشار خون‌، بيماري‌ فشار خون‌، افزايش‌ فشار خون‌.
Hyperthyroid (ط‌ب‌) ازدياد فعاليت‌ غذه‌ درقي‌.
Hypertrophy (ط‌ب‌) بزرگ‌ شدن‌ عضوي‌ بيش‌ از حد لزوم‌.
Hypervitaminosis بدن‌.
Hypervitaminosis (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در
Hyphen كلمه‌ بيكديگر مثل‌ tsew htroN، براي‌ پيوستن‌ هجاهاي‌
Hyphen جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر، براي‌ نشان‌ دادن‌ وقفه‌
Hyphen پيوند در موارد زير بكار ميرود، براي‌ پيوستن‌ چند
Hyphen پيوند، خط‌ ربط‌، نشان‌ اتصال‌، ايست‌ درسخن‌، بريدگي‌، خط‌
Hyphen ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌
Hyphen ha-ha و غيره‌.
Hyphenate باخط‌ پيوند چسبانيدن‌، با خط‌ پيوند نوشتن‌، بوسيله‌ خط‌
Hyphenate داراي‌ فاصله‌ كردن‌ (كلمات‌).
Hyphenize باخط‌ پيوند چسبانيدن‌، خط‌ پيوندگذاشتن‌.
Hypnagogic (cigogonpyh) خواب‌ اور، خواب‌ كننده‌، منوم‌، (مج.)
Hypnagogic داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌.
Hypnogenesis ايجاد خواب‌، ايجاد خواب‌ هيپنوتيزم‌.
Hypnogenetic ايجاد كننده‌ خواب‌ هيپنوتيزم‌.
Hypnogogic داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌.
Hypnogogic (cigoganpyh) خواب‌ اور، خواب‌ كننده‌، منوم‌، (مج.)
Hypnoid (ladionpyh) خوابي‌، نومي‌، شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌
Hypnoid هيپنوتيزم‌.
Hypnoidal (dionpyh) خوابي‌، نومي‌، شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌ هيپنوتيزم‌
Hypnopompic بي‌ خواب‌ كننده‌، خواب‌ زدا.
Hypnosis خواب‌ هيپنوتيزم‌، خواب‌ در اثر تلقين‌.
Hypnotherapy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌.
Hypnotic خواب‌ مصنوعي‌.
Hypnotic خواب‌ اور، منوم‌، توليدكننده‌ خواب‌، هيپنوتيزم‌، مولد
Hypnotism علم‌ هيپنوتيزم‌ ياط‌ريقه‌ خواب‌ اوري‌ مصنوعي‌.
Hypnotist هيپنوتيزم‌ كننده‌.
Hypnotization هيپنوتيزم‌ كردن‌.
Hypnotize خواب‌ هيپنوتيزم‌ كردن‌، بط‌ور مصنوعي‌ خواب‌ كردن‌، (مج.)
Hypnotize مسحور ومفتون‌ كردن‌.
Hypo زير جلدي‌، عامل‌ محرك‌، تحريك‌ كردن‌.
Hypo هيپوسولفيت‌ سديم‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌ تزريق‌
Hypoblast (ج‌.ش‌.) غشاء داخلي‌ جنين‌.
Hypochondria وانديشه‌ بيهوده‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود.
Hypochondria ماليخوليا، حالت‌ افسردگي‌، سودا، مراق‌، اضط‌راب‌
Hypochondriac ماليخوليايي‌، افسرده‌، سودايي‌، ادم‌ افسرده‌.
Hypochondriasis اضط‌راب‌ وانديشه‌ بيهودي‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود.
Hypocorism خودماني‌ وتصغيري‌، لقب‌ بچه‌گانه‌.
Hypocorism اسم‌ تصغيري‌، لقب‌ خودماني‌ وبشروخي‌، اصط‌لاح‌ يا كلمه‌
Hypocrite متصنع‌.
Hypocrite با ريا، ادم‌ رياكار، ادم‌ دو رو، زرق‌ فروش‌، سالوس‌،
Hypocritical رياكار، متظ‌اهر، دورو، باريا.
Hypoderm (تش‌.) تحت‌ جلد، قسمت‌ زير جلد، tsalbopyh.
Hypodermic مخصوص‌ تزريق‌ زير جلد.
Hypodermic زيرپوستي‌، تحت‌ الجلدي‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌
Hypodermic Injection (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، تزريق‌ پوستي‌.
Hypodermic Syringe (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌
Hypodermic Syringe بكار ميرود.
Hypodermis (ج‌.ش‌.) پوست‌ زيرين‌، زير پوست‌، تحت‌ الجلد.
Hypogastric ناف‌).
Hypogastric واقع‌ در زير شكم‌، زير شكمي‌ (قسمت‌ وسط‌ پايين‌ تر از
Hypogeal واقع‌ در شكم‌ خاك‌، زير زميني‌.
Hypogene اذرين‌ (cinotulp) مثل‌ سنگ‌ خارا.
Hypogene (ز.ش‌.) تشكيل‌ شده‌ يا متبلور شده‌ در زير سط‌ح‌ زمين‌،
Hypogeous واقع‌ در شكم‌ خاك‌، زير زميني‌.
Hypogeum (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا، سرداب‌.
Hypoglossal (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌.
Hypoglycemia (ط‌ب‌) كم‌ شدن‌ قند در خون‌، كم‌ قند خوني‌.
Hypomania (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌.
Hypomanic داراي‌ جنون‌ خفيف‌.
Hypomorph انسان‌ سرگرد وپاكوتاه‌.
Hypophyseal (تش‌.) مربوط‌ به‌ غده‌ صنوبري‌، مربوط‌ به‌ هيپوفيز.
Hypophysis (تش‌.) غده‌ صنوبري‌، غده‌ هيپوفيز.
Hyporisy دورويي‌، ريا، رياكاري‌، دورنگي‌، سالوس‌، زرق‌.
Hyposensitize (مثل‌ گرده‌ گلهاوغيره‌)، عدم‌حساسيت‌.
Hyposensitize (ط‌ب‌) كم‌ شدن‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌ بعضي‌ مواد موجد حساسيت‌
Hypostasis پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌، پشتيبان‌، موجود فرضي‌،
Hypostasis حالت‌ تعليق‌، معلق‌، ذات‌.
Hypostatize تبديل‌ بماده‌ كردن‌، جسميت‌ دادن‌ به‌.
Hypostyle داراي‌ سقف‌ مبتني‌ بر رديف‌ ستون‌، ستون‌ دار.
Hypotaxis (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با
Hypotaxis مشتقاتش‌ (كلمه‌ مخالف‌ sixatarap).
Hypotension (ط‌ب‌) فشار خيلي‌ ضعيف‌ وغير عادي‌ رگها، فشار خون‌ خيلي‌
Hypotension پايين‌.
Hypotenuse (هن.) زه‌، وتر، وتر مثلث‌ قائم‌ الزاويه‌.
Hypothecate گرو گذاشتن‌، وثيقه‌ قرار دادن‌، رهن‌ گذاردن‌.
Hypothermal نيم‌ گرم‌، نسبتا گرم‌، وابسته‌ به‌ تقليل‌ درجه‌ حرارت‌.
Hypothesis فرض‌، فرضيه‌، قضيه‌ فرضي‌، نهشته‌، برانگاشت‌.
Hypothesize فرض‌ كردن‌، برانگاشتن‌.
Hypothetical فرضي‌، برانگاشتي‌، نهشتي‌.
Hypothyroidism (ط‌ب‌) از كار افتادن‌ يانقص‌ غده‌ درقي‌.
Hypotrophy متناسب‌ اعضاي‌ شعاعي‌.
Hypotrophy (زيست‌ شناسي‌) رشد كمتر از معمول‌، (گ‌.ش‌.) رشد غير
Hypoxia كمبود اكسيژن‌ در بافت‌ هاي‌ بدن‌.
Hypsography نقشه‌ برداري‌ از كوه‌ها وارتفاعات‌ زمين‌.
Hypsometer فراز سنج‌، ارتفاع‌ پيما، ارتفاع‌ سنج‌.
Hyrax (ج‌.ش‌.) نوعي‌ خرگوش‌ كوهي‌.
Hyroquinone (ش‌.) تركيب‌ متبلور سفيد بفرمول‌ 2(HO) 4H 6C.
Hyson نوعي‌ چاي‌ سبز چيني‌.
Hyssop (گ‌.ش‌.) زوفا، زوفاي‌ مصري‌، اشنان‌ دارو.
Hysterectomize بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌.
Hysterectomy (جراحي‌) بيرون‌ اوردن‌ زهدان‌ يارحم‌.
Hysteria (ط‌ب‌) تشنج‌، حمله‌، غش‌ يا بيهوشي‌ وحمله‌ در زنان‌،
Hysteria هيجان‌ زياد، هيستري‌، حمله‌عصبي‌.
Hysteric داراي‌ هيجان‌ شديد ياهيستري‌.
Hysterics حمله‌ خنده‌ غير قابل‌ كنترل‌، حمله‌ گريه‌، حمله‌
Hysterics احساساتي‌، حمله‌ وتشنج‌ (درزنان‌)، هيجان‌.
Hysterogenic تشنج‌ اور، حمله‌ اور، موجب‌ اختناق‌ رحمي‌، حمله‌ تشنجي‌،
Hysterogenic شبيه‌ حمله‌، اختناق‌زهداني‌.
Hysteroid شبيه‌ حمله‌، اختناق‌زهداني‌.
Hysteroid تشنج‌ اور، حمله‌ اور، موجب‌ اختناق‌ رحمي‌، حمله‌ تشنجي‌،
h (habit)روانشناسى : عادت
h armatureالکترونيک : ارميچر تيراهنى
h does not w.muchچندان وزنى ندارد( يا اهميتى)
h hourساعت سعلوم نظامى : ساعت شروع عمليات
h theorem of boltzmannشيمى : قضيه H بولتزمن
h!خاموش ،هس ،ساکت باش
h(a)ematologyروانشناسى : خون شناسى
h(a)ematophobiaروانشناسى : خون هراسى
h-beamعلوم مهندسى : تير بال پهن
h-displayالکترونيک : ارائه اچ
h-engineعلوم هوايى : موتور پيستونى با دو رديف سيلندر روبروى قائم دوتايى و با دو ميل لنگ که به خروجى مرکزى متصل شده اند
h-parameterعلوم مهندسى : پارامترهاى هيدريد
h-r diagramنجوم : نمودار اچ . ار
h-scanالکترونيک : ارائه اچ
h.b. battery (g.b.)الکترونيک : باترى ا
h.d.phigh density polyethyleneشيمى : پلى اتيلن با چگالى زياد
h.e.t.pشيمى : height equivalent of theoretical plateارتفاع معادل بشقابک نظرى
h.f.علوم مهندسى : فرکانس بالاالکترونيک : بسامد زياد
h.f.dhydrogen flame detectorشيمى : اشکارساز شعله اى هيدروژنى
h.f.shyperfine structureشيمى : ساختار فوق ظريف
h.p.الکترونيک : توان اسب
h.t. battery (g.b.)الکترونيک : باترى ب
h2-lampعلوم مهندسى : لامپ هيدروژنى
h2کلمات مرتبط(h2):
h2o stands for waterنماينده اب استH2O
h2oکلمات مرتبط(h2o):
ha was a f.to meبراى من چون پدربود
haab's pupillary reflexروانشناسى : بازتاب مردمکى هاب
haabکلمات مرتبط(haab):
haavelmo modelالگوى هاولمو( در اقتصادسنجى)بازرگانى : الگوى هاولمو
haavelmoکلمات مرتبط(haavelmo):
habeas corpusعلوم نظامى : حکم احضار شخص توقيف شده به دادگاه براى بازجويى
habeasکلمات مرتبط(habeas):
haberکلمات مرتبط(haber):
habetکلمات مرتبط(habet):
habilimentsجامه ويژه ،لباس مخصوص ،جامه اى که مخصوص منصب ياموقعى باشد
habilitationتجهيز،لباس پوشاندن ،امادگى ،قابليت
habit (h)روانشناسى : عادت
habit family hierarchyروانشناسى : سلسله مراتب عادتهاى هم خانواده
habit formationروانشناسى : شکل گيرى عادت
habit strengthروانشناسى : نيرومندى عادت
habitablenessقابليت سکونت ،مسکونيت
habitablyبطور قابل سکونت
habitalزيست شناسى : زيستگاه
habitsکلمات مرتبط(habits):
habitual way of doing anythingراه عادى( براى )کردن کارى
habituallyبر حسب عادت ،بر حسب عادتقانون ـ فقه : عادتا"
habitualnessعادى بودن ،معمول بودن ،معتاديت
hacکلمات مرتبط(hac):
hachاسب کرايه اى ،درشکه کرايه اى زحمت ،کرايه دادن( اسب)،مبتذل کردن ،زياد استعمال کردن کهنه ،مبتذل
hachi danورزش : دان 8 کاراته
hachi makiورزش : باند دور سر
hachiکلمات مرتبط(hachi):
hachsawکلمات مرتبط(hachsaw):
hachuresهاشورعلوم نظامى : خطوط مقطع کوتاه براى سايه زدن بعکس
hachuringهاشور زدنعلوم نظامى : منطقه هاشور زده
hack chronometerکرونومتر يدکىعلوم نظامى : ساعت شمار دقيق يدکى
hack knifeعلوم مهندسى : چاقوى مخصوص برش کامل
hack saw tightenerمعمارى : خروسک اره کمانه
hack sawاره اهن برعمران : اره بهن برىمعمارى : اره کمانهعلوم نظامى : قلم مو
hack-hammerچکش تيشه مانندکه سنگ تراشان بکارميبرند
hackerفردى که علاقه بکار کامپيوتر ندارد اما از طريق سعى و خطا مى خواهد ان را فراگيرد هواخواهکامپيوتر : شيفته کامپيوترورزش : تنيسور ضعيف
hackeryارابه هندى که کاونربراى راندن ان بکارميبرند
hackingخطاى بدنى ،بيلزدنمعمارى : تيشه کارى سنگورزش : اسب سوارى تفريحى
hacklyناهموار
hackmanراننده درشکه کرايه اى
hackney jobکارمزدى
hackney-boatکرجى ياکشتى کرايه اى
hackney-carriageدرشکه کرايه اى
hackney-manراننده درشکه کرايه اى
hackneyedمبتذل ،عمومى
hacksterادم کش ،سربر،جنده ،فاحشه
had healthناخوشى ،علت مزاج
had i known thatاگرميدانستم که
had i seen himاگر من او را ديده بودم
had it trans tedبدهيد ترجمه کنند
had searchedاگر جستجو ميکرديد،انرا مى يافتيد
hadeningکلمات مرتبط(hadening):
hadnکلمات مرتبط(hadn):
haehiji daehورزش : ايستادن ازاد
haehijiکلمات مرتبط(haehiji):
haemacardiorrhagiaسکته قلبى
haemalخونى ،واقع درسوى چپ سينه ،واقع درسوى دل
haemapoieticخون ساز،خون درست کننده
haematemesisاستفراغ خون ،خون قى کردن
haematicخونى ،خون دار،موثردرخون ،دارويى که درخون موثراست
haematidrosisعرق خون الود،خوى خونين
haematiteسنگ اهن ،کان اهن طبيعى
haematoceleکورک خونى ،دمل خونى ،ورم خونى
haematogenداروى خون زا،دارويى که براى چاره کم خونى ميدهند
haematogenesisخون سازى ،تشکيل خون ،توليدخون
haematoidخون مانند،شبيه بخون
haematologyخون شناسى ،گفتاردرخون
haematomaورم خونى ،دمل خونى
haematoseپرخون
haematosisپاک شدن خون درشش ،تبديل خون وريدى بخون شريانى
haematozoonانگل خونى
haematuriaپيشاب خونى ،وجودخون درادرار
haemicخونى ،وابسته بخون ،مربوط بخون
haemoglobinماده ملونه خون
haemoidخون مانند،شبيه خون
haemophilliaامادگى بخون رفتن زياد
haemoptysisتف خونى
haemorrhageخون روى ،خون ريزش ،نزف الدم
haemorrhoidalبواسيرى
haemorrhoidsبواسير
haemoscopeخون بين
haemoscopyخون بينى
haemospasiaکشيدن خون بقسمتى ازتن چون درهنگام خون گرفتن
haemostasiaايست خون ،بندامدن خون ،رگ بندى
haemostasisايست خون ،بندامدن خون ،رگ بندى
haemostaticوابسته به ايست خون ،داروى خون بند
haemothoraxريزش خون درسينه
haffedکلمات مرتبط(haffed):
hafniumsymb: Hfشيمى : هافنيم
hag-fishپيرزن زشت ،عجوزه زشت ،زن جادوگر،ساحره
hag-riddenدچارکابوس يابختک ،بختک زده ،پريشان
hagarهاجر
hagardnessفرسودگى ،لاغرى
haggardnessفرسودگى ،نزارى ،لاغرى
hagiarchyحکومت کشيشان وروحانيون ،حکومت مقدسان
hagiocrasyحکومت مقدسان
hagiographa(نام ) بخش سوم کتاب پيمان کهن( عهدعتيق)
hagiologistنويسنده تاريخ اولياوپيغمبران
hague rulesبازرگانى : قوانين لاهه
hagueکلمات مرتبط(hague):
hahاه ،وه ( درگفتگوى ازغم ياشگفتى ياخوشى)
hahaهاها( درخنده) ،قاه قاه
haiکلمات مرتبط(hai):
haigh sounderعمران : عمق ياب
haighکلمات مرتبط(haigh):
hail-stoneدانه تگرگ ،تگرگ
hail-stormباريدن تگرگ ،طوفان تگرگ
hailsکلمات مرتبط(hails):
hainesکلمات مرتبط(haines):
hair cellsروانشناسى : ياخته هاى مويى
hair compassمعمارى : پرگار سوزنى
hair crackترک مويى ،شکاف خوردگى ،ترک موئى( در سطح بتن)عمران : ترک موئىمعمارى : ترک خوردگى
hair esthesiometerروانشناسى : بساوايى سنج مويى
hair follicleروانشناسى : پياز مو
hair pin bendمارپيچ کوهستانمعمارى : مارپيچ
hair pullingمو کنشروانشناسى : کندن مو
hair shirtپيراهن مويى که براى رياضت ميپوشند
hair springعلوم مهندسى : فنر رقاصک
hair-brushماهوت پاک کن
hair-lineطناب مويى ،خط سربالايى دراخرحروف
hair-pencilقلم مو
hair-sieveالک مويى
hair-splittingموشکافى ،موشکاف
hair-wormپيوک ،رشته
hairdressingارايش مو
hairedداراى موى...
hairinessپرموئى ،شباهت به مو
hairlikeمومانند،مويى ،باريک
hairline crackعلوم مهندسى : ترک مويىعلوم هوايى : ترک مويى
hairsکلمات مرتبط(hairs):
hajiحاجى
hajimeورزش : اغاز مبارزه کاراته
hajjiحاجى
hakeچارچوب
hakenکلمات مرتبط(haken):
haktari seogiورزش : ايستادن لک لک وار
haktariکلمات مرتبط(haktari):
halazoneپودر هالوژنعلوم نظامى : پودر ضدعفونى اب مشروب
halberdierتبرزين دار
haldolهالدولروانشناسى : هالوپريدول
halelyبطور سالم ،تماما"
halenessخوش بنيه گى ،سلامت ،زنده دلى
half past two(ساعت ) دوونيم
half a d.شش تا،نيم دو جين
half a metre deep in snowنيم متر زير برف
half a rialنيم ريال
half adderنيم افزايشگرکامپيوتر : نيمه جمع کننده
half angleعلوم مهندسى : نيمساز
half areaعلوم نظامى : محل توقف سربازان در حين حرکت براى تجديد سازمان يا گرفتن مهمات يا استراحت
half asternعلوم دريايى : نصف قدرت به عقب
half brick wallمعمارى : ديوار نيم اجره
half circleورزش : چرخش نميدايره ژيمناست
half cloverload junctionمعمارى : چهارراه نيمه شبدرى
half cockچخماق در حال نيم پا
half courtزمين سرويسورزش : قسمت سرويس زمين تنيس
half deadنيم جان
half deckنيمه پلعلوم نظامى : پل فرعىعلوم دريايى : پل فرعى
half duplex transmissionکامپيوتر : مخابره دو نيم رشته اى
half duplexيک طرفه ،پروتکل کامل يکسوکامپيوتر : نيم دو رشته اى
half faceنيمرخعلوم نظامى : نيم به راست راست يا نيم به چپ چپ
half fareنيم بهاءبازرگانى : نصف قيمت
half giuoco gameورزش : بازى نيمه جوئوکو شطرنج
half height driveکامپيوتر : نيم گردان ديسک
half hitchگره نيم خفتعلوم نظامى : نيم گرهعلوم دريايى : نيم خفت ،نيم گره
half hitchingعلوم دريايى : نيم خفت زدن
half lap jointمعمارى : اتصال نيم نيم راسته
half left (right)علوم نظامى : فرمان نيم به چپ چپ يا نيم به راست راست
half lifeعلوم نظامى : نيمه عمر تشعشعى مواد راديواکتيو نيمه عمر
half loadedسلاح نيمه پرعلوم نظامى : سلاح نيمه خرج گذارى شده
half madاندکى ديوانه ،خل
half madeاندکى ديوانه ،نيم ديوانه
half mast highنيمه افراشته
half nelson and leg scissorsسگک کلاته ،فن سگک عوج بند( کشتى)ورزش : فن سگک عوج بند
half of my timeنيمى ازوقت من
half pst two(ساعت ) دوونيم
half reliefنيم برجسته
half residence timeعلوم نظامى : نيمه عمر پايدارى عناصر ريزش اتمى يا راديواکتيو
half seas overمست خراب ،پاتيل
half sectionمعمارى : نيم برشعلوم هوايى : نيم مقطع
half shell moldعلوم مهندسى : قالب نيم پوسته
half sidestepورزش : روش صعود با اسکى گام به گام
half sisterخواهر ناتنى
half thicknessعلوم نظامى : ضخامت لازم براى نصف کردن نفوذ عناصر تراونده
half tide levelعلوم نظامى : ارتفاع متوسط کشند اب دريا
half tone screenعلوم نظامى : صفحه سايه روشن زدن در عکاسى پرده سايه روشن
half trackهاف تراکعلوم نظامى : خودرو نيمه شنى يا نيم زنجير
half trackedعلوم نظامى : نيمه شنى
half viewعلوم هوايى : نيم نما
half volley kickورزش : شوت سر ضرب
half volleyورزش : پرتاب نزديک به توپزن که بيدرنگ پس از بلند شدن ضربه مى خورد
half wayواقع در نيمه راه ،نيمه راه
half worcesterورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 3 و 9 يا 2 و 8 را جا مى گذارد
half wordکامپيوتر : نيم کلمه
half yearlyشش ماهه ،نيم ساله
half-back(دربازى فوتبال ) ميان بازى کن ،ميان
half-bakedنيم پخته ،نيم پز،ناقص
half-bindingجلدنيم چرم
half-blood brotherبرادر امى يا ابوىقانون ـ فقه : برادر ناتنى
half-bloodقانون ـ فقه : نسبت برادر يا خواهر ناتنى
half-bloodedدورگه
half-boundدرپشت وگوشه هاچرمى ودردوطرف پارچه اى ،چرمى پارچه اى
half-brotherبرادر امى يا ابى ،برادر ناتنىقانون ـ فقه : برادر ناتنى
half-capنيم سلام ،سلام با اندک تکانى درکلاه
half-casteفرنگى پدروهندى مادر
half-cell potentialشيمى : پتانسيل نيم سلول
half-cell reactionشيمى : واکنش نيم سلول
half-cellشيمى : نيم سلول
half-centuryورزش : ¹ 5امتياز يا بيشتر توپزن در مسابقه کريکت
half-columnنيم ستونمعمارى : شبه ستون
half-court lineورزش : خط زير تور تنيس
half-dimeسکه پنج سنتى( که ازمس ونيکل ساخته شده ومعمولانيکل ميخوانند)
half-dollarسکه سيمين نيم دلارى
half-domeمعمارى : نيم گنبد
half-facedنيمرخ( دار)،داراى صورت لاغر،نيمه کاره
half-hardعلوم مهندسى : نيم سخت
half-heartedسرد،بى ميل ،غير قلبى
half-heartedlyاز روى عدم خلوص
half-heartednessعدم خلوص ،بى ميلى ،سردى
half-hoseجوراب مردانه
half-in half-out (fliffis)ورزش : دو پشتک به عقب با نيم وارو
half-integer numberشيمى : عدد نيم صحيح
half-length illusionروانشناسى : خطاى ادراکى ميانى
half-lengthنيم پيکر،تصويرنيم تنه
half-life periodتناوب يا دوره نيم عمرعلوم مهندسى : مدت زمان لازم براى فعاليت يک ماده راديواکتيو است که به نصف مقدار اوليه خود کاهش يابد
halmaيکجور بازى روى صفحه اى که 256 خانه چارگوش دارد،پرش با وزنه
halo effectروانشناسى : اثر هاله اى
handtwist retrieveورزش : طرز برگرداندن نخ ماهيگيرى
handtwistکلمات مرتبط(handtwist):
handwidthکلمات مرتبط(handwidth):
handwriting analysisروانشناسى : تحليل دستخط
handwriting recognitionکامپيوتر : تشخيص دست خط
handwriting scaleروانشناسى : مقياس دستخط
handy billyعلوم نظامى : پمپ دستى کوچک
handy-dandyبازى بچگانه که دران کودکى چيزى رادريکى ازدودست بسته خودنگاه
hanededکلمات مرتبط(haneded):
hanfman-kasanin concept formation testروانشناسى : ازمون هانفمان - کاسانين براى شکل گيرى مفهومها
hanfmanکلمات مرتبط(hanfman):
hang backبى ميلى نشان دادن
hang behindلک و لک کردن
hang fiveورزش : سوار تخته موج شدن با وزن بدن در جلو
hang glacierورزش : يخشار
hang manدار زن ،مامور اعدام به وسيله دارقانون ـ فقه : جلاد
hard timesروزگارسخت ،هنگام تنگدستى
hard to pleaseمشکل پسند،نازک نارنجى ،سخت راضى شو
hard tubeالکترونيک : لامپ سخت
hard upجاده شيب دارکه ازميان پيش ساحل بگذرد
hard vacuumعلوم هوايى : خلاء سخت
hard waterاب سختمعمارى : اب سنگين
hard wingعلوم هوايى : بال صلب
hard x-rayشيمى : پرتو ايکس سخت
hard-bake(يکجور )بادام سوخته
hard-bakedسفت پز،سفت پخته شده
hard-bittenديرشکست خور،سخت هنگام جنگ
hard-boiledسفت
hard-chargeورزش : بشدت و حداکثر سرعت راندن
hard-faceعلوم مهندسى : سخت کردن سطحى
hard-facing alloyعلوم مهندسى : الياژ سخت گردانى سطحى
hard-favouredزشت
hard-featuredبدقيافه ،زشت
hard-fistedخسيس ،جوکى
hard-headedمردمنطقى ،مردعملى
hard-heartedسنگدل
hard-heartedlyبيرحمانه ،از روى سخت دلى
hard-heartednessسنگدلى ،قساوت
hard-laidعلوم دريايى : سفت تابيده
hard-wareروانشناسى : سخت افزار
hardboardتخته فنرىمعمارى : فيبر
harden (to)سختيدن ،محکم شدنمعمارى : خشک کردن
hardenabilityعلوم مهندسى : قابليت سخت شوندگىعمران : قابليت سختى
hardenableعلوم مهندسى : سخت شونده
hardened battery plateالکترونيک : صفحه باترى سخت
hardened caseعلوم مهندسى : لايه سخت شده
hardened concreteبتن سفت شدهعلوم مهندسى : بتن سفت شدهمعمارى : بتن سخت شده
hardened siteپايگاه مقاوم ،حفاظ مقاومعلوم نظامى : پايگاه مقاوم در مقابل تک ش م ر و اتمى
hardened steelفولاد ابدار،خشکهمعمارى : فولاد اب ديده
hardenedمعمارى : سخت شده
hardening and temperعلوم مهندسى : بهتر کردن تشويه ى فولاد
hardening constituentعلوم مهندسى : جزء سخت گردانى
hardening crakeعلوم مهندسى : ترک سخت گردانى
hardening distortionعلوم مهندسى : شکستگى سخت گردانى
hardening furnaceعلوم مهندسى : کوره سخت گردانى
hardening of concreteمعمارى : سخت شدن بتن
hardening of mortarsسخت شدن ملاتهامعمارى : سخت شدن ملاتها
hardening roomعلوم مهندسى : اطاق سخت گردانى
hardening strainعلوم مهندسى : تغيير طول سخت گردانى
hardeningسخت شدن( فلز يا بتن)عمران : سخت شدنمعمارى : سفت شدگىشيمى : سخت گردانىعلوم هوايى : سخت گردانى
hardilyبه سختى
hardinessسختى ،قساوت
hardly earned moneyپول سخت بدست امده
hardly everبه ندرت
hardlyسخت ،بسختى ،مشکل ،بزحمت ،بادرشتى
hardness of waterمعمارى : سختى اب
hardness testعلوم مهندسى : ازمايش سختى
hardness testerعلوم مهندسى : ازمايش کننده يا تستر سختى
hardness testing machineعلوم مهندسى : دستگاه ازمايش سختى
hardsپس مانده کتان ياشاهدانه ،پس مانده
hardshellسخت پوست ،کاسه دار،سخت در رعايت ايين دينى
hardship clauseقانون ـ فقه : شرط عسر و حرج
hardware checkکامپيوتر : مقابله سخت افزارى
hardware configurationکامپيوتر : پيکربندى سخت افزار
half-mastنيمه افراشتگى( پرچم)،نيمه افراشتن
half-moonماه يک هفته ،چيزهلالى ،نصفه ماه ،هلال
half-nephewپسرنابرادرى ،پسرناخواهرى
half-noteنيم پرده( در موسيقى)
half-open fileورزش : ستون نيمه باز شطرنج
half-paceشاه نشين ،تخت گاه ،سکو
half-reactionشيمى : نيم واکنش
half-roundنيم دايره ،گج برى نيم گرد
half-shadowمعمارى : نيم سايه
half-timerشاگرديکه درنيمى ازوقت خود درس ميخواندودرنيمه ديگرکارميکند
half-truthسخن نيم راست ،حقيقت ناقص
half-wave dipoleالکترونيک : انتن دو قطبى نيم موج
half-wave potentialشيمى : پتانسيل نيم موج
half-wave rectifierيکسوکننده نيم موجعلوم مهندسى : يکسوساز يکراهه يکسوساز نيم موجالکترونيک : يکسوکننده نيم موجىعلوم هوايى : يکسوکننده نيم موج
half-way housesروانشناسى : خانه هاى امادگى
half-widthشيمى : نيم پهنا
half-wittedمخبط،خل
halfbowورزش : دايره دوم در وسط هدف
halfcrownسکه سيمين برابربا 2شيلينگ و 6پنس
halfpennyسکه نيم پنى
halfpennyworthانچه به نيم پنى خريده شود،ارزش نيم پنى
halfround gutterناودان نيم گردمعمارى : ناودان دور تمام
halfround pointingمعمارى : بندکشى فتيله
halfroundکلمات مرتبط(halfround):
halftoneسايه رنگکامپيوتر : رنگ متوسط
halftoningکامپيوتر : سايه رنگ زدن
halfway lineورزش : خط ميانه زمين
halideکلمات مرتبط(halide):
halieuticوابسته به ماهى گيرى
halieutics(فن )ماهى گيرى
halituousدمى ،نفسى ،بخارى
halitusدم ،نفس ،بخار
hall effectاثر هالالکترونيک : پديده هال
hall-markنشان عيارکه ازطرف( زرگرخانه و )دولت روى سيمينه وزرينه ميگذارن
halleyنجوم : هالى
halloaاهوى ،اى ( هنگام ديدن کسى بناگهان) ،يا الله
hallow-eenشب اولياء: اخرين شب ماه اکتبر
hallowedمقدس ،خاص
halloysiteگل محلاتى
hallsکلمات مرتبط(halls):
hallucinatoryروانشناسى : توهمى
hallucinogenic drugsروانشناسى : داروهاى توهم زا
hallucinogenicکلمات مرتبط(hallucinogenic):
haloclineعلوم نظامى : منطقه خلاء غلظت
haloform reactionشيمى : واکنش هالوفرم
haloformکلمات مرتبط(haloform):
halogenمعمارى : شورگن
halogenated acidشيمى : اسيد هالوژن دار
halogenatedکلمات مرتبط(halogenated):
halogenationهالوژن دار کردنشيمى : هالوژن دار شدن
halogensشيمى : هالوژن ها
halohydrinشيمى : هالوهيدرين
haloidمانندنمک ،داراى ترکيب نمک ،جسم نمکى
halonium ionشيمى : يون هالونيوم
haloniumکلمات مرتبط(halonium):
haloperidolهالوپريدولروانشناسى : هالدول
halophilousنمک دوست
halophrastic languageزبان تک واژه اى( در اسکيزوفرنى)روانشناسى : زبان تک واژه اى
halophrasticکلمات مرتبط(halophrastic):
halophytesگياهان شورپسند،گياهان شورى پذيرزيست شناسى : شورپسندان
halt instructionکامپيوتر : دستورالعمل توقف
halt-backورزش : ميان بازى کن
halter-breakبه ابخورى خودادن ،به افسارعادت دادن
halting-placeتوقف گاه ،منزل
haltinglyتامل کنان ،درنگ کنان ،ازروى دودلى ،لنگان لنگان
halving adjustmentعلوم نظامى : تنظيم نيم حبابها به منظور تراز کردن دستگاههاى اندازه گير
halving methodروانشناسى : روش دو نيمه سازى
halvingتصنيفعلوم نظامى : نيم حباب منطبق شونده در انواع دوربينها و مسافت يابها براى تراز کردن
hamalناطحنجوم : الفا - حملعلوم دريايى : ناطح
hamartophobiaروانشناسى : گناه هراسى
hamatedچنگک دار،قلاب دار
hameچوب خاموت ،چوب گردنى اسپ ،چوب گردن گير
hamiformقلاب مانند،چنگکى
hamilton's equations of motionمعادلات هاميلتونى حرکت ،معادلات حرکت هاميلتونىشيمى : معادلات بندادى حرکت
hamiltonکلمات مرتبط(hamilton):
hamiltonian functionتابع هاميلتونشيمى : تابع هاميلتونى
hamiltonianکلمات مرتبط(hamiltonian):
hamitoکلمات مرتبط(hamito):
hammer axeچکش يخ( کوهنوردى)ورزش : چکش يخ
hammer beamتير يا دستک پاچه بند،(اصطلاح خرپاکوبى تهران)
hammer blowضربت قوچ( ئيدروليک)علوم مهندسى : ضربه قوچمعمارى : ضربت قوچ
hammer boxچکش صوتىعلوم نظامى : ضارب صوتى
hammer crusherعلوم مهندسى : دستگاه سنگ شکن نوع چکشى
hammer drillعلوم مهندسى : سوراخ کن ضربه اى
hammer handleعلوم مهندسى : دسته چکش
hammer millعلوم مهندسى : اسيا چکشىعمران : سنگ شکن چکشىمعمارى : سنگ شکن چکشى
hammer paneعلوم مهندسى : سر پهن چکش
hammer testعلوم مهندسى : ازمايش سقوطى
hammer throwورزش : پرتاب چکش
hammer throwerورزش : پرتابگر چکش
hammer-clothديزپرده( ديزدرترکى زانوراگويند)
hammer-hardچکش خورده ،چکشى ،سخت
hammer-hardenچکشى کردن ،باچکش سخت کردن
hammer-headسرچکش ،نام برخى مرغان وماکيان که سرشان ماننداست به چکش
hammer-headedداراى سرى مانندسرچکش ،کودن ،کله خشک
hammeringمعمارى : چکش کارى
hammerlessبى چخماق ،سوزنى
hammermanمعمارى : چکش کار
hammersmithچکش کار( چون اهنگرومانندان)
hammock stowersعلوم دريايى : ننو جمع کنها
hammock-chairصندلى راحتى تاشوکه پشت ان پارچه ايست
hamousقلابى ،سرکج
hampکلمات مرتبط(hamp):
hamshackleسروپا( ى اسب ) رابهم بستن
hamstring pullورزش : کشيدگى عضله پشت ران
hancockکلمات مرتبط(hancock):
hand advanceالکترونيک : ميزان کردن دستى
hand and glove )hand in glove(خيلى صميمى ،خيلى نزديک ،دوست يک دل ويکزبان ،دوست همراز
hand auggerمعمارى : مته دستى
hand balanceورزش : بالانس روى دست
hand basinلگن دست شويى
hand brake leverعلوم مهندسى : اهرم ترمز دستى
hand brakeعلوم مهندسى : ترمز دستى
hand cable winchعلوم مهندسى : جراثقال دستى
hand calculatorکامپيوتر : ماشين حساب دستى
hand cartارابه دستىمعمارى : چرخ دستى
hand compactionتوپرسازى دستىمعمارى : تراکم دستى
hand craneجرثقيل دستىمعمارى : بارانگيز دستى
hand cuffبخو،دست بند زدنعلوم نظامى : بخو زدن
hand drillعلوم مهندسى : مته دستى
hand extinguisherعلوم دريايى : کپسول اتش نشانى
hand formingعلوم هوايى : شکل دادن فلزات تورق پذير با ابزارهاى دستى و بلوکهاى دقيق
hand gliderورزش : هواپيماى بى موتور کوچک که خلبان از ان اويزان مى شود
hand guardsورزش : کف بند
hand held computerکامپيوتر : کامپيوتر دستى
hand heldعلوم نظامى : دستى
hand in handدست دردست يکديگر،دست بدست
hand knifeخوش بافت
hand ladeعلوم مهندسى : پاتيل دستى
hand leadبولت ،عمق ياب دستىعلوم نظامى : بولتعلوم دريايى : ژرفاياب دستى ،بولت
hand lever-operated grease gunعلوم مهندسى : تلمبه دستى گريس
hand made brickمعمارى : اجر ساخته شده با قالب دستى
hand madeدستىمعمارى : دست سازبازرگانى : ساخته دست
hand molding shopعلوم مهندسى : قالبريزى دستى
hand moldingعلوم مهندسى : قالبريزى دستى
hand packed rockfillمعمارى : سنگريز دستچينى
hand placed rock (am)معمارى : سنگفرش فکافته
hand placed rubble or riprap (am)معمارى : سنگريز دستچينى
hand power winchعلوم مهندسى : جراثقال دستى
hand railدستگيره نرده ،جانپناه ،دست انداز،نردهعمران : جان پناهمعمارى : دست انداز نرده
hand reamerعلوم مهندسى : کوبه دستى
hand receiptعلوم نظامى : رسيد دستى
hand regulationالکترونيک : تنظيم با دست
hand rollerمعمارى : غلطک دستى
hand saluteاحترام با دستعلوم نظامى : سلام نظامى دادن سلام نظامى
hand sawعلوم مهندسى : اره قد کنمعمارى : اره دستى
hand screw pressعلوم مهندسى : پرس پيحى دستى
hand selector switchعلوم مهندسى : سوئيچ سلکتور دستى
hand steering positionعلوم دريايى : - tiller flat
hand toolعلوم مهندسى : ابزار دستىعلوم هوايى : ابزار دستى
hand torchشيمى : مشعل دستى
hand traverseورزش : تراورس با دست
hand viseعلوم مهندسى : گيره دستى
hand wash basinعلوم مهندسى : چاهک دستشويى
hand wheelعلوم مهندسى : چرخ دستى
hand-ballتوپ بازى با دست
hand-barrowخاک کش دستى
hand-gallopچارنعل سبک ،تاخت ملايم
hand-grenadeنارنجک
hand-inسمت زمين سرويسورزش : سمت زمين سرويس اسکواش
hand-inhand poitionورزش : رقص در حالتى که بدن هر دو رقصنده به يک سمت است
hand-knittedدست بافت ،دست باف
hand-lightمردنگى باغبانى
hand-loomدستگاه بافندگى دستى
hand-millاسياب دستى
hand-operated chuckعلوم مهندسى : سه نظام دستى
hand-operated molding machineعلوم مهندسى : دستگاه قالبريزى دستى
hand-organارگ دستى
hand-outخطاى سرويس ،خراب کردن سرويس اسکواشورزش : حريف دريافت کننده سرويس
hand-pickedدست چين
hand-planeعلوم مهندسى : رنده کردن دستى
hand-playمشت زنى ،شوخى بادست
hand-postپنجه راهنما
hand-pressedدست افشار
hand-readingکف بينى
hand-setعلوم مهندسى : قلاب گوشى
hand-sewnدست دوز
hand-signsورزش : علامتهاى با دست
hand-staffدسته خرمن کوب ،چوبدستى
hand-to-mouth reactionروانشناسى : واکنش دست به دهان بردن
handbandageورزش : بانداژ دست
handbellزنگ دستى
handbowورزش : کمان تيراندازى
handeکلمات مرتبط(hande):
handed downقانون ـ فقه : به تواتر رسيدن
handedدست دار،تهى دست ،دست و دل باز،با سخاوت
handedlyکلمات مرتبط(handedly):
handerکلمات مرتبط(hander):
handicap stakeورزش : مسابقه اى که مبلغ شرطبندى از صاحبان اسبهاست
handicapped with a familyپابست عيال ،گرفتارخانواده
handicappedروانشناسى : معلولورزش : ناتوان
handicapperورزش : امتيازدهنده
handicappingورزش : پيش بينى نتيجه
handicraftsمعمارى : صنايع دستىبازرگانى : صنايع دستى
handicraftsmanصنعتگر،پيشه ور
handicuffمشت
handieکلمات مرتبط(handie):
handilyماهرانه ،استادانه ،به زرنگىورزش : ذخيره کردن مقدارى از انرژى از طرف اسب
handinessمهارت ،استادى ،تردستى
handing chargeعمران : هزينه باربرى
handing overقانون ـ فقه : اقباض ،تفويض
handing stolen goodsقانون ـ فقه : اخفاء مال مسروقه
handingکلمات مرتبط(handing):
handiworkکاردستى
handiworksمعمارى : کاردستى
handle bar armعلوم مهندسى : دسته فرمان
handle escutcheonروقفلى فرمانعلوم مهندسى : روقفلى دسته
handle the ballورزش : دست زدن توپزن به توپ
handle-barدسته دوچرخه ،فرمانعلوم مهندسى : دسته موتورسيکلت
handledدسته دار
handleing timeعلوم مهندسى : زمان بررسى
handleingکلمات مرتبط(handleing):
handlineنخ ماهيگيرى بدون چوب و قرقرهورزش : ماهيگيرى با نخ
handlinesروانشناسى : خطهاى کف دست
handling bridgeعلوم مهندسى : پل بار
handling chargesبازرگانى : هزينه هاى جابجايى کالا
handling equipmentعلوم مهندسى : تجهيزات بار
handling of goodsبازرگانى : جابجايى امتعه ،جابجايى کالا
handmaidکلفت ،کنيز،خدمتکار
handmaidenکلفت ،کنيز،خدمتگار
handoverعلوم نظامى : تحويل و تحول کردن سيستم کنترل هواپيماها تحويل دادن
handrail bracketعلوم مهندسى : پايه نرده
handrideورزش : اسبدوانى بدون کمک مهميز يا شلاق
hands offدست زدن موقوف ،دست نزنيد
hands onفرايند فيزيکى بکار بردن يک سيستم کامپيوترىکامپيوتر : تعيين يک فعاليت يا اموزش که با عملکرد واقعى قطعه اى از سخت افزار درگير است
handsورزش : قدرت توپگيرىعلوم دريايى : - crew
handscrewپيچ سر بطرى
handshakingدستداد،دست به دست ،دست دادنکامپيوتر : تبادل
handshieldعلوم مهندسى : سپر محافظ جوشکارى
handsomelyبطور زيبا،بطور مطبوع
handsomenessقشنگى ،تناسب اندام ،مطبوعيت ،زيبائى ،شايستگى
handsonanyکلمات مرتبط(handsonany):
hang aboutدر نزديکى منتظر بودن ،گشتن ،پرسه زدن
hang on to somethingبچيزى چسبيدن ،در چيزى خوب دقت کردن
hang out the laundryورزش : ازاد کردن چتر عقب پس از عبور از خط پايان
hang tenورزش : سوارى تخته موج درحال جلوبودن ¹ 1انگشت پا
hang timeورزش : مدت حرکت توپ در هوا
hang-dogجبان ،ادم پست وترسو
hang-nailريشه ناخن ،ناخنک
hangar deckعلوم نظامى : پل اشيانهعلوم دريايى : پل اشيانه
hangfireگير در مدار اتش ،گير در اتشعلوم نظامى : مانع اتش اتش را قطع کنيد
hanging arrowورزش : تير اويزان شده به هدف
hanging committeeانجمنى که عهده دارچسباندن يا اويختن عکس هايى درنمايش باشند
hanging galeاجاره پس افتاده ،پس افت
hanging indentکامپيوتر : تورفتگى معلق
hanging ladderچوب بست دستى ،چوب بست متحرکمعمارى : گاه بست
hanging pawnsورزش : پياده هاى اويزان شطرنج
hanging preventionکامپيوتر : ممانعت از تعليق
hanging rodمعمارى : ميله رخت اويز
hanging scaffoldچوب بست اويزانمعمارى : گاهبست
hanging testعلوم مهندسى : ازمايش کشش
hanging valleyمعمارى : فراز دره
hangingsکاغذ ديوارى ،پرده
hanham variationورزش : وارياسيون هنم در دفاع فيليدور شطرنج
hanhamکلمات مرتبط(hanham):
hankyدستمال
hans(کنيه ) المانى ياهلندى
hansa yellowشيمى : زرد هنسا
hansaکلمات مرتبط(hansa):
hansardize(وکيلى رادرمجلس )متوجه مذاکرات جلسه پيش خودش کردن
hanseقانون ـ فقه : اتحاديه بازرگانى يا سياسى
hanselدستلاف ،پيش قسط،افتتاح کردن ،دشت کردن ،دشت دادن
hansenکلمات مرتبط(hansen):
hanstein gambitورزش : گامبى هانشتاين در گامبى شاه شطرنج
hansteinکلمات مرتبط(hanstein):
hantورزش : شور داوران کاراته
haphephobiaروانشناسى : لمس هراسى
haplesslyاز روى بدبختى
haplessnessبدبختى
haplographyاشتباهى که عبارت است ازيکبارنوشتن چيزى که بايد دوبارنوشته شود
haploid cellروانشناسى : ياخته جنسى
haplologyروانشناسى : هجااندازى در گفتار
happenedکلمات مرتبط(happened):
happilyخوشبختانه ،خوشحالى ،با مسرت
happy familyدسته اى ازجانوران جوربجورکه دريک قفس باهم زندگى ميکنند
happy lifeزندگى اسوده ،زندگى با خوشدل
haptephobiaروانشناسى : لمس هراسى
haptic hallucinationروانشناسى : توهم بساوشى
hapticsروانشناسى : علم حواس پوستى
haptometerروانشناسى : بساوايى سنج
haraکلمات مرتبط(hara):
harasجايگاه تخم کشى اسب
harassing actionsعلوم دريايى : عمليات ايذايى
harassingايذا کردن ،عمليان ايذايى ،عمليات ايذايى هوايى ،به هم زدن کارايى دشمنعلوم نظامى : ايذا کننده
harbor control towerعلوم دريايى : برج مراقبت بندر
harbour duesحقوق بندر،حقوق اسکلهبازرگانى : حقوق لنگراندازى
harbour masterمتصدى بندر،مسئول بندربازرگانى : متصدى لنگرگاهعلوم نظامى : رئيس بندر
harbourageلنگرگاه ،پناهعلوم نظامى : پهلو گرفتن در بندر
harbourlessبى بندر،بى پناه
hard portفرمان سمت را به سمت مغناطيسى تغيير دهيد در عمليات دريايىعلوم نظامى : ناو را با چرخش سريع به سمت جلو هدايت کنيد
hard (orbony)palateبخش جلو کام ،کام استخوانى ،کام
hard acidشيمى : اسيد سخت
hard advertisingبازرگانى : تبليغات تهاجمى
hard and fast ruleقانون ـ فقه : قانون خشک و سخت
hard baseسکوى پرتاب مستحکمشيمى : باز سختعلوم نظامى : سکوى پرتاب موشک ضد ترکش اتمى
hard beachساحل مستحکمعلوم نظامى : قسمت مستحکم ساحل يا اسکله اسکله روسازى شده
hard bestedدرفشار،درگرفتار
hard brickاجر سختعمران : اجر سختمعمارى : اجر بهى
hard byنزديک ،درنزديکى
hard cashبازرگانى : پول نقد
hard chineعلوم دريايى : خن زاويه اى
hard chrom platingعلوم مهندسى : اب کرم کارى سخت
hard clip areaکامپيوتر : حدودى که خارج از ان خطوط نمى توانند روى يک رسام ديجيتالى رسم شوند
hard colorsروانشناسى : رنگهاى سنگين
hard contact printingکامپيوتر : چاپ تماسى که در ان هد چاپگر با نيروى محسوسى روى لايه زيرين فشار وارد مى اورد
hard copalعلوم مهندسى : کوپال سخت
hard copyنسخه چاپى ،نسخه ملموسکامپيوتر : خروجى چاپى
hard coreمصالح تخريب ،زيرسازى جادهعمران : پى جادهمعمارى : مصالح اوار
hard currenciesارز معتبربازرگانى : ارز قابل قبول
hard currencyپول قوىبازرگانى : ارز قوى
hard disk backup programکامپيوتر : برنامه پشتيبانى ديسک سخت
hard diskکامپيوتر : ديسک سخت
hard drawn copper wireالکترونيک : سيم مسى کشيده شده
hard driveکامپيوتر : گرداننده سخت
hard errorخطاى سخت افزارىکامپيوتر : خطاى ملموس
hard failureنارسايى سخت افزارىکامپيوتر : خرابى سخت افزارى
hard fiberالکترونيک : فيبر سخت
hard finishمعمارى : روکارى زبر
hard gameورزش : بازى دشوار
hard glassمعمارى : شيشه سخت
hard groundزمين سفتمعمارى : زمين سخت
hard hyphenخط کجى که به هنگام هجى کردن مورد نياز بوده و هميشه چاپ مى گرددکامپيوتر : خط تيره واصل
hard labourقانون ـ فقه : اعمال شاقه
hard layerلايه سختمعمارى : لايه سفت
hard linesسختى ،بدبختى
hard luckبخت بد،بدبختى
hard missile baseپايگاه مستحکم موشکعلوم نظامى : سکوى پرتاب مستحکم ضد ترکش اتمى
hard mouthبد دهنگى ،بد لگامى
hard of beliefدير باور
hard of d.ناگوارا،ديرهضم
hard of hearingروانشناسى : سنگين گوش
hard palateروانشناسى : سخت کام
hard pan (am)لايه سخت ،سخته ،زمين سفتمعمارى : خاک سفت
hard panعمران : قشر سنگى شده
hard pressedسخت گرفتار،سخت مورد تعقيب
hard radiationعلوم هوايى : تابش يا پرتو سخت
hard rubberعلوم مهندسى : لاستيک سختالکترونيک : لاستيک سخت
hard sectorکامپيوتر : قطاع سخت افزارى
hard sectoredکامپيوتر : ديسک لرزانى که در ان سوراخهايى به منظور تعيين حدود هر قطاع يا بخش تعبيه و منگنه شده است
hard shoulderشانه تحکيم شده ،شانه تثبيت شدهمعمارى : شانه استوار
hard soilزمين سفت ،خاک سفتعلوم نظامى : رويه محکم
hard solderلحيم سختعلوم مهندسى : جوش سختمعمارى : لحيم برنجى
hard spaceکامپيوتر : فاصله واصل
hard standبارانداز هوايىعلوم نظامى : بارانداز داخل فرودگاه محل پارک اسفالت شده براى خودروها
hard starboardسمت ناو را بسمت مغناطيسى اعلام شده تغيير دهيدعلوم نظامى : ناو را با چرخش سريع بسمت پاشنه بگردانيد
hard stockعمران : اجر سخت
hard superconductorشيمى : ابر رساناى سخت
hard surfacingعلوم مهندسى : سخت گردانى سطحى
hardware dependentکامپيوتر : وابستگى سخت افزارى
hardware description languageکامپيوتر : زبان تشريع سخت افزارى
hardware keyکامپيوتر : کليد سخت افزارى
hardware monitorکامپيوتر : مبصر سخت افزارى
hardware platformکامپيوتر : پايگاه سخت افزار
hardware resetکامپيوتر : باز راه اندازى سخت افزارى
hardware resourcesکامپيوتر : منابع سخت افزارى
hardware specialistکامپيوتر : متخصص سخت افزار
hardwareاهن الات ،سخت ابزار،دستگاههاى اصلىعلوم مهندسى : فلزالاتکامپيوتر : سخت افزارعمران : سخت افزارمعمارى : ابزاربازرگانى : سخت افزارعلوم هوايى : سخت افزارعلوم نظامى : اهن الات ابزارالات
hardwaremanاهن الات فروش ،فروشنده افزارواسباب فلزى
hardwaterزيست شناسى : سختاب
hardwiredسيم بندى شده ،سخت افزارىکامپيوتر : سخت سيم پيچى شده
hardwood fiberعلوم مهندسى : فيبر از چوب جنگلى
hardwoodسخت چوب ،چوب جنگلى ،چوب سختعلوم مهندسى : چوب جنگلىمعمارى : چوب سفت
hare and houndsبازى اى که دوتن بنام خرگوش ازپيش دويده خرده هاى کاغذبرزمين م
hare sightedنزديک بين ،کوتاه بين
hare-bellسنبل کوهى
hare-brainedگيج ،سبک مغز،ديوانه
hare-heartedبزدل
harelipروانشناسى : لب شکرى
harelippedلب شکرى
harem-skirtشلوار گشادزنانه
haremحرم ،اندرون
hareningکلمات مرتبط(harening):
hares-earخبرالله
haresکلمات مرتبط(hares):
harizontal cutعلوم دريايى : - cross cut
harizontalکلمات مرتبط(harizontal):
harkeeگوش بده
harlريشه ،پر
harleريشه ،پر
harlequinلوده اى که درنمايش هاولال بازى هاجامه رنگارنگ ميپوشد،مسخره
harlequinadeبخشى ازنمايش يالال بازى که لوده دران بازى ميکند،لودگى
harmavoidanceروانشناسى : اسيب گريزى
harmfullyبطور مضر يا موذى
harmfulnessزيان رسانى ،صدمه ،مضرت
harmlesslyبى انکه اسيبى رساند،بدون صدمه ،بطوربى اذيت
harmlessnessبى زيانى ،بى ضررى
harmonic contentالکترونيک : مانده هارمونيک
harmonic distortionالکترونيک : اغتشاش هارمونيک
harmonic oscillatorشيمى : نوسانگر هماهنگ
harmonic selective ringingالکترونيک : تلفن اختصاصى همساز
harmonic vibrationمعمارى : ارتعاش هماهنگشيمى : ارتعاش هماهنگ
harmonic waveعلوم مهندسى : موج هارمونيکشيمى : موج هماهنگ
harmoniconسازدهنى
harmoniousخوش اهنگ ،موزون ،سازگار موافقروانشناسى : هماهنگ
harmoniouslyبطور موزون يا خوش اهنگ ،بطور موافق
harmonisticتطبيقى
harmonometerالت سنجش هم اهنگى صداها،توافق سنج
harmony of interestsهماهنگى منافعبازرگانى : سازگارى منافع
harness raceورزش : مسابقه ارابه رانى
harness racingورزش : ارابه رانى تک اسبه
harp aerialالکترونيک : انتن بادبزنى
harpistچنگ زن
harpoon-gunزوبين انداز
harpy-eagleدال بزرگ ونيرومند درامريکاى جنوبى ،شاه دال ،شاه کرکس
harquebusتفنگ شمخال ،شمخال
harquebusierشمخال دار
harriaيکدندگى( در نظريه کاتل)روانشناسى : يکدندگى
harrod domar equationبازرگانى : ديگرى دومار از امريکا که در زمينه تحليلهاى فرايند رشد کار کرده اند گرفته شده است.
harrodکلمات مرتبط(harrod):
harrow (to)معمارى : ماله کشيدن
harrowerشانه زن ،زمين صاف کن
harrowingدلخراش ،جان ازار
harsh usageبدرفتارى ،تندى
harshlyبه درشتى ،به خشونت
harshnessخشونت ،درشتىروانشناسى : زمختى
hart-wortانجدان رومى
hartley oscillatorالکترونيک : اوسيلاتور هارتلى
hartleyکلمات مرتبط(hartley):
hartree equationشيمى : معادله هارترى
hartree methodeروش هارترىشيمى : روش ميدان خود سازگار
hartree theoryشيمى : نظريه هارترى
hartree unitsشيمى : يکاهاى هارترى
hartree-fock approximationشيمى : ضريب هارترى - فوک
hartreeکلمات مرتبط(hartree):
harts-tongueسقلوفندريون
hartsکلمات مرتبط(harts):
harum-scarum(ادم ) بى پروا،ادم لا ابالى
harumکلمات مرتبط(harum):
haruspicationفالگيرى ،غيبگويى ،کهانت
haruspicyغيبگويى ،فالگيرى
harvard graphicsبرنامه نگاره سازى هارواردکامپيوتر : هاروارد گرافيکس
harvardکلمات مرتبط(harvard):
harvest festivalجشن سپاسگزارى هنگام درو)
harvest mouseيکجورموش که درساقه هاى گندم لانه ميکند،موش خرمن
harvest-manدروگر،خرمن جمع کن
harvesterدروگر،ماشين درو و باقه بندى
harvestingقانون ـ فقه : مساقات
hasدارد
hash totalکامپيوتر : جمع کل درهم
hash totalsکامپيوتر : جمع هاى کل
hashingکامپيوتر : تبديل يک کليد به يک ادرس که در ان کليدها محل اطلاعات را معين مى کنند درهم سازى
hasletدل وجگر،گوشت کبابى
hasnکلمات مرتبط(hasn):
hasnoکلمات مرتبط(hasno):
hasp and stapleمعمارى : چفت و رزه
hassan primusحسن بزرگ( يا بزرگتر)
hassan quuintusحسن پنجمى
hassanکلمات مرتبط(hassan):
haste makes wasteادم دست پاچه که کارادوبارميکند،تعجيل موجب تعطيل است
hastinessعجله ،دست پاچگى ،شتاب زدگى
hasty breachingنفوذ تعجيلى در ميدان مين ،عبور تعجيلى از ميدان مينعلوم نظامى : رخنه تعجيلى
hasty crossingعلوم نظامى : عبور تعجيلى از رودخانه
hasty defenseعلوم نظامى : دفاع تعجيلى
hasty slingعلوم نظامى : حلقه کردن بند تفنگ به صورت تعجيلى
hat in handکلاه دردست ،چاپلوسانه ،ازروى پستى
hat-blockقالب کلاه
hat-treeکلاه اويز( شاخه دار)
hatableنفرت انگيز
hatbandروبان دور کلاه
hatboxجاکلاهى ،جعبه کلاه
hatch beamستون دريچه ،پايه دريچهعلوم نظامى : پايه دهليز
hatch coamingديواره دور دريچهعلوم نظامى : زهوار دور دريچه
hatch coverدرب دهليزعلوم نظامى : درپوش دور دريچه
hatch listليست بار داخل دهليزهاعلوم نظامى : بارنامه دهليزها
hatchat soldering copperعلوم مهندسى : هويه لحيم کارى چکشى
hatchatعلوم مهندسى : تبر
hatched mouldingگچ برى که عبارت است ازدورشته خط هاى متوازى که همديگر راقطع کر
hatchedکلمات مرتبط(hatched):
hatchelشانه کتان ،کتان پاک کن ،شانه زدن( ليف هاى کتان)
hatcherاسباب جوجه گيرى ،توطئه ساز
hatchesکلمات مرتبط(hatches):
hatchetmanورزش : بازيگر خشن
hatchmentصفحه اى که نشانهاى خانوادگى وسلاح شخص تازه مرده راروى ان نمود
hatchwayروزنه اى که درعرشه کشتى ميگذارندکه ازانجابارکشتى راپايين بده
hateableتنفراميز،نفرت انگيز،دشمن داشتنى ،سزاوارنفرت
hatefullyبطور تنفراميز
hatefulnessنفرت انگيزى
haterکلمات مرتبط(hater):
hattrickبازيگر سه گله( در يک مسابقه فوتبال)ورزش : بازيگر سه گله
haughtمغرور،باد درسر،متکبر،تکبراميز،بامناعت ،جاه فروش
haughtilyمغرورانه ،از روى مناعت
haughtinessمناعت ،تکبر،غروراميز
haul (to)حمل کردنمعمارى : کشيدن بار
haul defiladeتابرجک پشت حفاظ قرار گرفتن ،قرار دادن قنداق تانک در پناه سنگرعلوم نظامى : تا ارتفاع لوله پشت سنگر
haul distanceمعمارى : فاصله حمل
haul downعلوم نظامى : فرمان پرچم را پايين بکشيد
haul outعلوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى
haul roadعمران : راه مخصوص حمل مصالح ساختمانى به کارگاه
haulage contractبازرگانى : قرارداد حمل و نقل
hauledکلمات مرتبط(hauled):
haulierحمل کنندهبازرگانى : حمل کننده محموله هاى سنگين برروى جاده
hauling contractorعلوم مهندسى : پيمانکار حمل و نقل
hauling partقسمت کشنده( طناب)،قسمت کشندهعلوم نظامى : قسمت متحرکعلوم دريايى : قسمت کشنده
hauling ropطناب کششعلوم مهندسى : طناب بالابر
haulingکلمات مرتبط(hauling):
haunched connectionمعمارى : اتصال ماهيچه اى
haunchedکلمات مرتبط(haunched):
hauntedروانشناسى : شبح زده
hauteکلمات مرتبط(haute):
hauy lawشيمى : قانون هوى
hauyکلمات مرتبط(hauy):
havanaسيگاربرگى که درهاوانايا cubaدرست ميکنند
have (or make)a try at itيک ازمايشى بکنيد،يک زورى بزنيد
have a bone to pickبهانه براى دعوا يا شکايت پيدا کردن
have a lienقانون ـ فقه : حق حبس داشتن
have a miscarriageقانون ـ فقه : بچه سقط کردن
have a voteقانون ـ فقه : حق راى داشتن
have an angleورزش : بريدن مسير مهاجم بصورت اريب
have an intentionقانون ـ فقه : قصد داشتن
have custody ofقانون ـ فقه : امانت نگهداشتن
have her cableعلوم دريايى : لنگر جواب دادن
have not nationsملل فقيربازرگانى : ملل محروم
have patience with meبمن مهلت دهيد،با من حوصله کنيد
have the lend ofقانون ـ فقه : عاريه گرفتن
have the loan ofوام گرفتنقانون ـ فقه : قرض گرفتن
have upقانون ـ فقه : به دادگاه بردن يا احضار کردن
have way onعلوم دريايى : حرکت کردن
have you anything more to sayديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟
havealikingکلمات مرتبط(havealiking):
haven ofrestپناهگاه ،استراحتگاه
haven submarineمنطقه امن زيردريايىعلوم نظامى : منطقه تامين زيردرياييها
havensمناطق امن دريايىعلوم نظامى : مناطق امن از نظر عبور و مرور دريايى
having a complaintقانون ـ فقه : متظلم
having a grievanceمتظلمقانون ـ فقه : شاکى
having a just claimقانون ـ فقه : ذيحق
having free willفاعل مختار،ازادکار
having no praivate motiveقانون ـ فقه : بى غرض
havingکلمات مرتبط(having):
havingsدارائى ،رفتار
haviourرفتار،حرکت ،وضع ،سلوک
haw-hawقاه قاه خنده
hawbuckروستايى کم رو،روستايى بيدست وپا
hawfinchسهره وسينه سرج ومانندانهاکه نوک محکم ومخروطى دارند
hawk-billلاک پشت ابى
hawk-eyedتيزنظر،تيزبين
hawk-noseبينى قوشى ،دماغ قوشى
hawk-nosedداراى بينى قوشى ،دماغ قوشى
hawkbellزنگوله اى که بپاى قوش يابازمى بندند
hawkbillيکجوردم پهن که نوک ان کج است
hawkingقوش بازى ،شکارباباز،سرفه براى بيرون اوردن خلط،سينه صاف کنى
hawksکلمات مرتبط(hawks):
hawse bucklerعلوم نظامى : درپوش حفره زنجير لنگرعلوم دريايى : درپوش حفره زنجير لنگر
hawse pipeعلوم نظامى : چشمى لنگرعلوم دريايى : چشمه لنگر،چشمى لنگر
hawse-laid ropeطناب سه لاعلوم دريايى : طناب سه بند
hawser eyeعلوم دريايى : - thimble eye
hawthorne effectروانشناسى : اثر هاوتورن
hawthorneکلمات مرتبط(hawthorne):
haycockکومه مخروطى که ازعلف خشک درست ميشود،کومه علف ،تل علف
hayeiورزش : شلوار تکواندو
hayes command setکامپيوتر : مجموعه فرمانهاى هيز
hayes compatible modemکامپيوتر : تلفيق و تفکيک کننده سازگار با هيز
hayesکلمات مرتبط(hayes):
hayloftانبارعلف
haymakerعلف خشک کن
haymowانبار علف خشک
hayrickکومه علف خشک
haystackکومه علف خشک
haywardپاسبان حصارهاوپرچين ها
hazard signsعلايم خطربازرگانى : علائم خطرعلوم نظامى : علايم امکان توليد خطر
hazardous goodsبازرگانى : امتعه خطرناک ،کالاهاى خطرناک
hazardous locationsالکترونيک : مناطق خطر
hazardouslyبطور قمار،تصادفا"،الله بختى ،بطور مخاطره اميز
hazel eyesچشم ميشى ،چشمان ميشى
hazel-nutفندق
hazellyفندقى( رنگ)
hazelnutفندق
hazelwortارسارون شامى
hazilyبطور تيره و مبهم ،با داشتن غبار و مه
hazinessتيرگى ،ابهام ،مه گرفتگى
hazingتحميل کار سخت يا زيادروانشناسى : کار کشيدن
hc mixtureعلوم نظامى : مخلوط هيدروکلريد يا گاز خفه کن
hcکلمات مرتبط(hc):
hdbmsکامپيوتر : Hierarchical DataBase Management Systemsسيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى
hdgکلمات مرتبط(hdg):
hdicHigh Level Data Link Controlکامپيوتر : کنترل پيوندى داده هاى سطح بالا
he looks braveاو دلير مينمايد،او شجاع بنظر ميرسد
he looks maliceبدخواهى( يا سوقصد )از سيماى او پيدا است
he abolished that customاوان رسم رابرانداخت( منسوخ کرد)
he acted from impluseنيروى ناگهانى يا( انى ) اورا بکردن ان کار وادار کرد
he admitted me to his pمرابحضورخودراه داد
he adored that womanان زن رابسياردوست مى داشت
he aimed it at meاشاره اش بمن بود،سخنش متوجه من بود
he aims at richesمقصودش مال اندوزى است ،ميزندبراى ثروت
he alone wentتنها اورفت ،فقط اورفت
he applied him self to studyدست بتحصيل زد،مشغول تحصيل شد
he ate and ateهى خوردوخورد
he bade me to stayبمن فرمودبمانم
he bears out his nameاسم بامسمايى دارد
he beat his breastاو به سينه خودزد
he began to speakشروع کردبه حرف زدن
he betray himselfاو خودرا رسوا ساخت
he boasts of his strengethبزور خود مى نازد
he bobbed a curtsyسرى تکان داد،سلامى انداخت
he bobded up like a corkعين فنر از جايش پريد
he broke his neck necessityگردنش شکست
he broke his rib or somethingدنده منده اش شکست
he brought more moneyباز پول اورد،قدرى ديگر پول اورد
he calcn lates with aاوبادقت حساب مى کند،اودرست حساب مى کند
he called his kindred togetherخوبشاوندان خودرافراهم اورد
he came runningچون دوان دوان امد
he came to his sensesبهوش امد،بخودامد
he can do aهرکارباشدمى تواندبکند
he can read the skyستاره شناس است
he can scarcely have done thatمشکل اين کار را کرده باشد
he cannot earn his own keepاونميتواندخرج خوراک خودرادربياورد
he cannot read or writeخواندن ونوشتن نميداند،سوادندارد
he changed his mindاز ان خيال منصرف شد
he claims toقانون ـ فقه : او مدعى است که
he climbed up the mountainازکوه بالارفتن
he coins moneyگويى پول سکه ميزند
he comes of a good stockاوازخانواده اصيلى است
he complained with reasonجهت( حق ) داشت که گله ميکرد،بيخود شکايت نميکرد
he could p for an englishmanبجاى يک نفرانگليسى قلمدادمى شود
he could read the futureخواندن ونوشتن نميداند،سوادندارد
he did his utmostنهايت کوشش را بعمل اوردن
he did it of his own aبطيب خاطرانکار راکرد
he did not d. to goجرات نکرد که برود
he did half swearسخت سوگنديادکردن
he did his level bestکوتاهى نکرد،انچه از دستش برامدکرد
he did it worse than iازمن بدتران کار را انجام داد
he did me a great wrongبيعدالتى بزرگى نسبت به من کرد،خطاى بزرگى.....
he did not dislike it_t.هر چند،بى ميل نبود،ولى بى ميل هم نبود
he did not est all nightدرتمام شب ارام نگرفت ،همه شب نيارميد
he did not let us goنگذاشت برويم ،ما را رها نکرد برويم
he did not open his lipsلب نگشود،دهان نگشود،سخن نگفت ،خاموش ماند
he did not rest all night longهمه شب نيارميد
he did not turn a hairخم به ابرويش نياورد،هيچ خستگى وانمودنکرد
he did the wrong thingکارغلطى کرد،کارى کرد که درست( ياصحيح ) نبود
he didnot behave wellاوخوب رفتارنکرد
he died intestateبى وصيت مرد
he does not know frenchاو زبان فرانسه نميداند،فرانسه بلد نيست
he does not scruple to sayباک نداردازاينکه بگويد
he does nothing but talkفقط حرف ميزند،کارى جز حرف زدن ندارد
he dose not know how to writeنوشتن نميداند نوشتن بلدنيست بلدنيست بنويسد
he drank himself to deathچندان( نوشابه ) خورد که مرد
he drew to his endاجلش فرارسيد
he drives a roaring tradeکاروبارش درکسب بسيار خوب است ،کارش خوب گرفته است
he durst not goجرات نکرد که برود
he f.stated thatدروغى گفت که
he fell a v to his ambitionقربانى جاه طلبى خودشد
he fell asleepخوابش برد
he fell illناخوش شد،مريض شد،به بستر بيمارى افتاد
he fell proneدمر افتاده
he fell to the groundهمينکه( يابمحض اينکه ) دويدن اغازکردبزمين افتاد
he felt a t. on his shoulderاحساس دست بخوردگى روى شانه خودکرد
he firstسربجلو،سراسيمه
he forefeited his rightقانون ـ فقه : حق او ساقط شد
he gained access to the kingبشاه تقرب جست ،نزدپادشاه باريافت
he gave an a of the battleگزارش ان جنگ راشرح داد
he gave me a piece of aپندى بمن داد،مشوراى بمن داد
he gave me a sign to goاشاره کرد که بروم
he gave us permission to stayاجازه داد که بمانيم
he got himself up regardlessلباس فاخر مى پوشيد( بى انکه توجهى به هزينه ان داشته باشد)
he got his quietusاسوده شدن
he got into a huffرنجيد،اوقاتش تلخ شد
he got it in the neckضربت سخت يا ( کشنده ) باو وارد امد
he got off his daughtersدخترهايش را شوهر داد( از دست انها خلاص شد)
he got three monthsبه سه ماه حبس محکوم شد
he had a close shave of itمفت جست
he had a good supply of coalزغال سنگ کافى ذخيره کرده( يا اندوخته ) بود
he had a near escapeجان مفت بدر برد
he had better p no such thingبهتربودچنين استنباطى نکنند
he had need rememberبايستى بخاطر داشته باشيد
he had no business toحقى نداشت که
he had no evidence to go uponمدرکى نداشت که بدان متکى شود
he had no more no to sayديگر سخنى نداشت که بگويد،ديگر حرفى نداشت
he had no successکامياب ياموفق نشد
he had not a kick in himنيروى لگدزدن نداشت
he had the luck to escapeبختش يارى کرد که گريخت
he has a fine p in the townاوخانه خوبى در شهر دارد
he has a good mindمايل است( يا نيت دارد )که انکار را انجام دهد
he has a good natureخوشخو است ،خوش طبع است ،خوش حالت است
he has a good writingخطش خوب است ،خوش خطاست
he has a loose conductادم هرزه ايست
he has a loose tongueدهان لقى دارد،بى چاک دهن است ،پرده در است
he has a maggot in his headوسواسى است ،وسواس دارد،بوالهوس است
he has a rage for moneyبراى گرد کردن پول شهوت( ياجنون ) دارد
he has a rocking gaitهنگام گام بردارى بدينسو وان سو مى جنبد
he has a rushing businessکارش خوب گرفته است ،کارش خيلى رونق دارد
he has a small p in shimranاو ملک کوچکى درشميران دارد
he has a spite against meبامن لج دارد،بامن کينه ياعداوت دارد
he has an a. to grindمقصود دارد،غرضى ندارد
he has an axe to grindغرض دارد،سلام لربى طمع نيست
he has an open handاو دست بازاست
he has been put to his trumpsکاردبه استخوانش رسيده است
he has been wrongly treatedنسبت باو بيعدالتى شده ،باوظلم شده است
he has cut no iceکوهى نکنده است
he has good qualitiesاوصفات( ياخصايل ) نيکودارد
he has his eits about himحواسش جمع است ،هوشش بجا است
he has much meritبسيار شايستگى دارد،خيلى قابليت دارد
he has never seen a lionاو هرگز شير نديده است
he has no enterpriseدل ندارد که به کارهاى مهم دست بزند
he has no excuse whatهيچ( گونه ) عذرى ندارد
he has no friendsاو هيچ دوست و اشنايى ندارد
he has no mannersاداب ندارد،ايين معاشرت نميداند
he has no temperature to dayامروز تب ندارد
he has none the wiserچيزى براطلاعتش افزوده نشد
he has nostomach for the fightسر دعوا ندارد،حال دعوا ندارد
he has not comeنيامده است
he has nothing in himهمچو ادم با وجودى نيست ،(همچو )کسى نيست
he has nothing of his ownاز خود( ش ) چيزى ندارد
he has passed the chairرياست داشته است ،رئيس بوده است
he has raving madچنان ديوانه( شده ) بودکه کسى جلواورانمى توانست بگيرد
he has run his raceدوره( زندگانى ) خودراپيموده( ياطى کرده ) است
he has seen seviceکارکرده است ،کارازموده است ،کهنه کار است
he has small greekکمى يونانى ميداند
he has the p of forgivingبخشيدن ازامتيازات وحقوق ويژه اوست
he has wormsکرم يا( جانور )دارد
he hasno notion of goingخيال رفتن ندارد،سر رفتن ندارد،ميل رفتن ندارد
he hestate to say itدرگفتن ان تامل ميکند
he hit me in the windبامشت نفس مرابريد
he hummed me to sleepزمزمه کرد تا من خوابم برد،با زمزمه مرا خوابانيد
he ia as leanas a rakeازلاغرى دنده هايش راميتوان شمرد
he inherited a large fortuneدارايى زيادى بميراث برد،دارايى زيادى به او رسيد
he insisted on me to goاصرار کرد که بروم
he insists on goingاصرار دارد برفتن ،اصرار دارد که برود
he inspirited me to do itمرا بکردن ان کار تشويق کرد
he intends mischiefقصدش اذيت است ،مقصودش شيطنت است
he is not in it(جدا )داخل نيست
he is 10 years oldاو ده سال دارد،او ده ساله است
he is 2 years senior to meاودوسال ازمن بزرگترياجلوتراست
he is a bad husbandخانه دار خوبى نيست ،صرفه جو نيست
he is a good riddanceيک سرخر هم کم( نبودن وى بهتراز بودن اوست)
he is a great helpاو کمک بزرگى است
he is a great personشخص بزرگى است
he is a great thinkerادم فکورى است
he is a man every inch of himبا تمام معنى مرد است ،مرد واقعى است
he is a man he is sickاويک مرداست ،وى مريض مى باشد
he is a man of his wordگفتاروکردارش يکى است ،قولش درست است
he is a man of queer habitsمردى است داراى عادت هاى غريب
he is a manifold traitorاز چند جهت خائن است ،چند طرفه خائن است
he is a mass of faultsسراپا عيب است
he is a monster of cruellyاو ديو شرارت است است ،او اهريمن شقاوت است
he is a novice in footballدر بازى فوتبال تازه کار است
he is a of meاوازمن پيش است
he is a oner at thatاو در ان کار بى مانند است
he is a p for foolishnessدرحماقت ضرب المثل است
he is a past master in(orof..)او در استاد يا کهنه کار است
he is a persianاو ايرانى است
he is a physician byprofessionپيشه او پزشکى است ،حرفه او طبابت است
he is a poet as wellشاعرهم هست
he is a privateاو سرباز( يا تا بين ) است
he is a prodigy of learningاعجوبه ايست در دانش ،در علم معرکه است
he is a proficient that artدر ان هنر زبر دست است ،دران فن متخصص يا ماهر است
he is a queer manادم غريبى است ،يکجورادمى است
he is a scholar in persianدر زبان فارسى فاضل( يا اديب ) است
he is a shame to his familyننگ يامايه رسوايى خانواده خودمى باشد
he is a stranger to meاو اشنا بنظرم نميرسد،غريبه( يابيگانه ) بنظرم ميرسد
he is a terrible workerمعرکه ميکند درکارکردن ،معرکه است در........
he is aاو خواب است
he is always a little peculiarاو هميشه اندکى اخلاق عجيب از خود نشان ميدهد
he is an a of mineاوبامن اشنا است ،اوازاشنايان من است
he is an a. on thatسخن او دراين باره است
he is an adequate providerبراى تهيه خواربار( ومانندان ) ادم با کفايتى است
he is an incarnate fiendديوى است که بصورت ادمى در امده است
he is an influence in politicsفلانى نفوذ سياسى دارد
he is at a loose endکار معينى ندارد،بى تکليف است
he is at his worstبدترازهروقت است
he is at the end of his tetherچنته اش خالى شده يا قوايش ته کشيده است
he is at workسر کار است ،مشغول کار است
he is blind to kindnessمهربانى نمى فهمد چيست
he is blowing glassشيشه را با فوت درست کردن
he is comeاوامده است
he is comfortably offفلانى اسوده يا ( راحت ) است
he is easily haffedزوداوقاتش تلخ ميشود،زود ميرنجد
he is easily offendedاو زود ميرنجد
he is f. herمايل اوست
he is f. of moneyپول فراوان دارد
he is faithful to meنسبت به من باوفاست
he is fiftyپنجاه( سال ) تمام دارد
he is foisting it inانرابه زورجاميدهدياميچسباند
he is getting worseحالش بدترميشود
he is going(دارد )ميرود،در حال رفتن است
he is half your weightوزن او نصف وزن شما است ؟
he is i. to do thatشايستگى يا کفايت کردن ان کار راندارد
he is if the rightحق با اوست
he is ill with feverتب دارد
he is in a hurry to goعجله دارد برفتن
he is in his right mindعقلش بجا است
he is in his teensسن او 13 يا 14 يا ... است
he is in the knowسرش توى کاراست ،اطلاع ويژه دارد
he is in the perfumery wayعطرفروش است
he is in to dayامروز در خانه است
he is indisposed to goمايل نيست برود،ميل برفتن ندارد،اماده رفتن نيست
he is john by nameنامش جان است
he is kin to meاوبامن خويش( ياوابسته ) است ،او خويش منست
he is liable to become sickدر معرض ناخوش شدن است ،اماده ناخوشى است
he is lit upکله اش گرم است
he is mentally weakعقلا ضعيف است
he is much to be pittedبسيار بيچاره است ،بحالش بايد رحم کرد
he is my only childفرزند يگانه من است
he is nehgent of his dutiesدر انجام وظايف خودسهل انگار است
he is new to the tradeکسب تازه کار است
he is next to you in rankاو در رتبه پس از شماست
he is no grat shakesانقدرهاخوب يافوق العاده نيست
he is no less than a gamblerقمارباز حسابى است
he is no linguistزبان بيگانه نميداند
he is no moreاو ديگر( زنده نيست)
he is nodاهل انظباط نيست
he is none of my friendsاو از دوستان من نيست
he is not a to reasonزيرباردليل نمى رود
he is not of our numberاز ما نيست
he is not of our seaاو در حزب مانيست
he is not of that stampازان جنس نيست ،جنم ان( کار ) را ندارد
he is not of that typeازان قبيل اشخاص نيست ،جنم انراندارد
he is not quite restedخوب رفع خستگى نکرده( يانيروى تازه نگرفته ) است
he is not willing to goمايل برفتن نيست ،راضى( ياحاضر )نيست برود
he is not worth his saltلايق نگاهداشتن نيست ،بنگاهداشتنش نمى ارزد
he is nothing to meبتمن خويشى ندارد
he is now at restاکنون اسوده است ،يا اسوده شد
he is of greek originاصلا يونانى است ،اصلش يونانى است
he is of no service to usبکار ما نميخورد،بدرد ما نميخورد
he is off to the warرهسپار جنگ شده است ،رفته است به جنگ
he is on as hamletسهم هملت را در نمايش به فلان داده اند،او هملت بازى مى کند
he is on his last legsپايش لب گوراست ،در دم واپسين زندگى است ،کار و بارش خوب نيست
he is on his legsبر پا ايستاده است ،از بستر برخاسته است ،کارش داير است
he is on leaveاو در مرخصى است
he is on our side(در )طرف ما،طرفدار ما است
he is on the spreeسر خوش است ،کله اش گرم است
he is on the wrong scentسر رشته کار را گم کرده است
he is out and a boutاز بستر برخاسته و اماده بيرون رفتن است
he is out in his reckoningاز حساب پرت است
he is out of his sensesحواسش پريشان( ياپرت ) است ،بهوش نيست
he is out of huomorسر خلق نيست ،سر دماغ نيست ،دماغ ندارد
he is possessed of wealthاو داراى ثروت است( دولتمنداست)
he is poweless to do itکردن انکارا از او برنمى ايد،اونيروى کردن ان کار راندارد
he is pressed for moneyاز بى پولى در مضيقه است
he is rather i. than sickناخوش نيست ،بهم خوردگى ياساکت دارد
he is ready at excusesبراى بهانه انگيزى( ياعذراوردن ) اماده است
he is recovered from his coldسرما خوردگى او برطرف شد
he is rightly namedبمناسبت يادرست اورانام گذارده اند،اسم بامسمائى دارد
he is safe to be thereحتما انجاخواهدبود،يقينا انجاخواهدبود
he is said to have fledگفته اند،که او گريخته است
he is sanguine of successخوش بين يادلگرم است که کامياب خواهد شد
he is scarcely 20 years oldجخت اگر بيست سال د اشته باشد
he is second to noneاول است ،دومى ندارد،بالادست ندارد
he is short of handsکارگر کافى ندارد
he is sickاو ناخوش است
he is something of a musicianتا اندازه اى ميتوان اوراموسيقى دان شمرد
he is stronger than iاو از من نيرومندتر است
he is subord inate to meزيردست من است
he is the owner of this houseاو صاحب اين خانه است
he is the very moralکاملا مانند است به
he is thinly dressedکم لباس پوشيده است ،لباس نازک پوشيده است
he is to be thereقراراست انجاباشد
he is to stayقرار است بماند،بنا است بماند
he is too p asto what he eatsزياد دربندان است که چه بخورد،پردربندخوراک است
he is too proud to complainکسرش ميشود گله کند،مناعت نمى گذاردشکايت کند
he is transported with joyازفرط خوشى بى خودشده است
he is twice the man he wasدو برابر( انکه بود )شده است
he is unable to speakقادربسخن گفتن نيست ،از سخن گفتن عاجزاست ،نميتواند سخن بگويد
he is unequal to the taskمرد اينکار نيست
he is unworthy of his positionشايسته مقام خود نيست
he is up a gum-treeکاردبه استخوانش رسيده است
he is very much a of youاوازشمابسيارمى ترسد
he is warm with wineکله اش گرم است( ازشراب)
he is well preservedخوب مانده است ،کمتر نشان پيرى در او پيداست
he is well spoken ofاز او تعريف مى کنند
he is well up in algebraاوجيرومقابله راخوب ياد گرفته( يا ميداند)
he is worn with travelسفراوراخسته کرده( يافرسوده ) است
he isout of stepپايش غلط است
he judged impartiallyبيطرفانه داورى کرد
he keeps cowsاو گاودارى ميکند
he keeps my aحساب مراونگه مى دارد
he kept me waitingمرامنتظريامعطل نگاه داشت
he kept on speakingپيوسته سخن ميگفت ،هى حرف( مى ) زد
he kept on talkingهى حرف( مى ) زد،هى سخن( مى ) گفت ،همچنان سخن ميگفت
he knew that i had goneاو ميدانست که من رفته ام( اگرگفته شودرفته بوم غلط است)
he knows a thing or twoيک چيزى سرش ميشود،بى تجربه نيست
he knows no painدرد نميداند چيست
he knows the worldجهانديده است ،ازموده است
he laughed till the tears cameانقدر خنديدکه اشکش سرازير شد
he leads a miserable lifeزندگى نحسى بسر ميبرد
he lied to meبمن دروغ گفت
he lied to my faceتوى چشم من دروغ گفت
he lined up his menمردان خود را در صف اورد،صف ارايى کرد
he lives on airباباد( هوا )زندگى مى کند
he look it to be an in sultانراحمل برتوهين کرد
he looked aboutباطراف ،دراطراف ،بهرسو،دورتادور
he looked me in the faceدر روى من نگاه کرد،توى صورت من نگاه کرد
he looked upward(s)بالانگاه کرد( يانگريست)
he lost his reasonعقل يا هوش خودرا ازدست داد
he lost the seatمقام يا کرسى وکالت را ازدست داد،دوباره بوکالت برگزيده نشد
he loved her dearاوبسياردوست داشت
he loves herher to d.ديوانه عشق اوست
he made a p or post of moneyپول هنگفتى دراورد
he made a show of goungچنان وانمودکردکه گويى ميرود
he made a stift denialپاک حاشاکرد
he made an honest woman of herپس ازانکه اورافريفته بود با اوازدواج کرد
he made his money f.پول خودرابه باد داد
he made me waitمرا منتظر يا معطل نگاه داشت
he makes a living with hispenبانويسندگى گذران مى کند
he makes most noiseاو از همه بيشتر صدا يا( شلوق ) ميکند
he makes occasional mistakesگاه گاهى اشتباه ميکند
he makes rings round themدست انهارا از پشت مى بند د( درتندکارکردن ياتندرفتن)
he married a fزنى راگرفت که ارث باورسيده بود
he may come lateممکن است دير بيايد،شايد دير بيايد
he means mischiefمقصودش شيطنت( کردن ) است
he means wellنيتش خوب است ،قصد بدى ندارد
he muddled throughبدون هيچ زرنگى يا مهارت بمقصود خود رسيد
he must have goneبايد رفته باشد
he must needs goاز رفتن ناگزير است ،بيخود اصرار دارد برفتن
he needs must goناچار بايد برود
he nestles in the chairدر صندلى غنوده( يا لم داده ) است
he nettled himselfدست يا تنش را گزنه زد،دست يا تنش را از گزنه ازرده شد
he never saw a lionاو هرگز شير نديده است
he no longer went there(هيچ ) ديگر انجا نرفت
he obeys his superiorsبزرگترها يا روساى خودرا اطاعت ميکند
he officiated as hostميزبان شد
he out herods herodدست هيروديس را از پشت بسته است ،دست شمريا ضحاک را از پشت بسته است
he outwatched the nightشب بپايان رسيدو او همچنان بيداربود
he paid through the noseزياد به او تحميل کردند،گوشش را بريدند
he partook of fareدر خوراک ما شريک شد،از خوراک ما خورد
he passed henceاين جهان را بدرود گفت ،از اين جهان رخت بربست
he pays his own moneyپولش را خودش ميدهد،نه اينکه از پول خودش يا پول خودش راميدهد
he pegged outهوارش در رفت ،مرد
he personated the kingشبيه شاه رادراورد،سهم شاه رابازى کرد
he phrased it politelyبعبارت مودبانه انرادراورد
he played a pretty trickخوب حيله اى زد،خوب حقه اى زد
he popped off (the hooks)تلنگش در رفت ،مرد
he posed as an expertخود را کارشناس وانمود کردن
he predeceased his sonزودتر از پسرش مرد،پيش مرگ پسرش شد
he presented abook to meکتابى بمن پيشکشى کرد
he presented me with a bookکتابى بمن پيشکشى کرد
he pretended to be asleepچنين وانمود کرد که خواب است ،خودرا بخواب زد
he proceeded to investigate itبتحقيق ان مبادرت نمود( يا پرداخت)
he prospered in his businessدر کار خود کامياب شد،کارش رونق گرفت ،کارش بالا گرفت
he proved to know the secretمعلوم شد راز را ميداند
he put me across the riverمرا بدانسوى رودخانه برد
he put orlaid the blame meتقصير را به گردن من گذاشت
he quaffed himself into death.انقدر( نوشابه ) خوردتامرد
he ran the animal throughان جانور را با شمشيريا نيزه سوراخ کرد
he read other than distinctlyشمرده نخواند،همه جور خوانده جز شمرده
he received a broken handدستش شکست
he received a fire treatmentرايگان( يامجانا )معالجه شد
he refused to goاز رفتن ابا کرد،نخواست برود،حاضر نشد برود
he related the particularsجزئيات را شرح داد،تفضيل را گفت
he renounced a pleasureازهرگونه لذت چشم پوشيد
he retalited the insultفحش را عينا پس دادن
he returned a negativeپاسخ منفى داد،گفت نه
he rode me off on a side issueنکته فرعى پيش اورده مرا ازاصل مطلب پرت کرد
he rode offدورشد
he rolled them byسواره از پهلوى انها رد شد
he rose from the ranksاز پايه سربازى باينجارسيد،از رتبه سربازى ترقى کرد
he rounded me in the ear thatدر گوشى بمن گفت( يادرگوش من گفت ) که
he rows 30 to the minuteاو دقيقه اى سى پارو ميزند
he said he shoued goاوگفت خواهم رفت
he said i will comeاوگفت خواهم امد
he said that he did not knowگفت نميدانم
he said(that)he woul comeگفت خواهم امد،گفت که خواهم امد
he saw in his visionدر عالم روياديد
he saw meاو مرا ديد
he says (that)he will not goميگويد( ک ه ) نخواهم رفت
he says i do not knowميگويد نميدانم
he says what he meansمقصودخودراصريحابيان مى کند
he scorns to lie (or lying)از دروغ گفتن عاردارد
he seeks my lifeدر صد د گرفتن من است
he seeks rest but finds noneارامش ميجويدولى( هيچ ) نمى يابد
he seems to be tiredخسته مينمايد،خسته بنظر ميرسد،بنظرميايدکه خسته است
he seems to have diedظاهرامرده است ،از قرارمعلوم مرده است
he seized upon the chanceفرصت راغنيمت شمرد،از موقع استفاده کرد
he sent me a wireتلگرافى براى من فرستاد،تلگرافى بمن مخابره کرد
he set out for the villageسوى ده رهسپار گرديد،عازم ده شد
he shall goخواهد رفت( يعنى بايد برود)
he should better to led thanبايد اورا دلالت کرد زور فايده ندارد
he showed me kindnessبا من مهربانى کرد،ابراز محبت نسبت به من نمود
he sided with usطرفدارى از ما کرد
he skins a f.اب ازدستکش نميچکد،مگس رادرهواميزند
he smells of oilاثارمطالعه از او نمايان است
he smiled away my angerبا لبخند خشم مرا فرو نشاند
he sold the good onesخوب هاى انرا فروخت ،هر چه خوب داشت فروخت
he sold the shirt off his backپيراهن تنش راهم فروخت
he speaks to the purposeبا منظورسخن ميگويد،قصدى دارد،بيهوده نمى گويد
he spoke smoothlyبنرمى سخن گفت
he spoke tousبما سخن گفت
he sprained his ankleغوزکش رگ برگ شد،قوزکش پيچ خورد
he stands first in his classاو در کلاس خود( شاگرد )اول است
he started at my voiceاز صداى من از جا پريد
he stole my bookکتابم را دزديدند
he stood stillساکت ايستاد
he strike him blindچنان زد که کورش کرد
he stroked(the crew)ofthe boatدرعقب کرجى نشسته پاروميزدبدان سام که پارو زنان ديگر..... ميزدند
he succeeded his fatherجانشين پدرش شد،بجاى پدر نشست
he suffered at the stakeزنده سوخته شد،او را زنده سوزاندند
he summoned god for witnessخداراشاهدگرفت ،خدارا بگواهى طلبيد
he swallowed it wholeانرادرست( يادرستى ) غورت داد
he swore off drinkingسوگند خوردکه از نوشابه خورى دست بکشد
he swung out of the roomباگامهاى سنگين وموزون ازاطاق بيرون رفت
he takes a his fatherبه پدرش مى رود،به پدرش ماننداست
he takes no notice of itملتفت( ان ) نيست ،ملتفت نمى شود
he talked himself hoarseانقدرحرف زدکه صدايش گرفت
he talked in another strainلحن اوتغييريافته بود
he talks very indistinctlyبسيار ناشمرده سخن ميگويد،معلوم نيست چه ميگويد
he taught me to swimشناکردن را اوبه من ياد داد( يا اموخت)
he thinks to deceive youقصدش اينست شمارابفريبد
he thought (that)he was sickخيال مى کرد( که ) ناخوش است
he thought out a planتدبيرى انديشيد،فکرى بنظرش رسيد
he threatened or resingnتهديد کرد( ياخبرداد )که کناره گيرى خواهدکرد
he tipped me the travellerدروغ بمن گفت
he took a different viewنظرديگرى پيداکرد،نظريه ديگرى اتخاذ کرد
he took a f. to herبه ان زن ميل کرد،ازاوخوشش امد
he took her in to dinnerانزن را بسفره خانه برده پهلويش نشست
he took my words in good partسخنان مرا بخوبى تلقى نمود،از سخنان من نرنجيد
he took to bad habitsافتادبعادات زشت
he took to booksپرداخت به کتاب خواندن ،زد بکتاب
he tops 1.50 metresقد اويک مترونيم است ،يک مترونيم قد دارد
he treated me as a childبامن مانند بچه رفتارکرد
he undid what i had doneانچه من رشته بودم او پنبه کرد
he used violenceزور بکار برد
he voted by proxyبوسيله وکيل يا نماينده راى داد،کسى را از جانب خود وکيل کردکه راى دهد
he walked aباطراف قدم زدن
he walked me off my legsمراخسته کرد( ازبس راه برد)
he walks as if he were drunkچنان راه ميرود که گويى مست است
he wants stirring upبراى بلندکردن بايدسيخش زد
he wants the stickچوب ميخواهد( يعنى کتک ميخواهد)
he warned them to obeyبديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند
he was a little too pيک خرده تندرفت
he was a partner with meبا من شريک يا انباز بود،شريک من بود
he was a skin and bonesهمه پوست واستخوان بود
he was about to sayميخواست بگويد،رفت که بگويد
he was all but adrowneedچيزى نمانده بودکه غرق شود
he was appointed to inspect itقانون ـ فقه : مامور شد ان را بازرسى کند
he was attacked by feverتب کرد،تب اوراخوابانيد
he was born in the yearدرسال ¹¹¹¹¹زائيده يامتولد شد
he was dependent on me fop supportقانون ـ فقه : تحت تکفل من بود
he was engagedon probationبشرط ازمايش اورا بکارگماشتند،بعنوان کاراموزى اورا استخدام کردند
he was found of herمايل او بود،باو مايل بود
he was given 20 lashesقانون ـ فقه : بيست ضربه شلاق خورد
he was his mother's prideمايه سرافرازى يا افتخارمادرش بود
he was hit slick in the eyeدرست خوردتوى چشمش
he was i. to our argumentدلائل ما به خرجش نمى رفت
he was in a good temperسر خلق بود،توى غيظ نبود،خلقش بجا بود
he was in a sorry pickelبد جورى گرفتار شده بود
he was in his tantrumاوقاتش تلخ بود،توى غيظ بود،خشمگين بود
he was in purpose to do itدر نظر داشت که ان کار را بکند
he was inflamed with angerاتش خشمش زبانه زد،خشم وى برافروخته شد
he was inured to drudgeryبجان کنى خو کرده بود
he was killedاو کشته شد
he was loath to goبيميل بود برفتن ،بيزار يا متنفر از رفتن بود
he was made to goوادار به رفتن شد،او را وادار کردند برود
he was meant for a soldier(پدر و مادرش ) او براى سربازى در نظرگرفته بودند
he was motioned to goباو اشاره شد که برود
he was neatمرتب ،ماهر،بى ماسه ،خالص ،ناب
he was not inclined to goمايل برفتن نبود،سر رفتن نداشت
he was nothing of an expertهيچ متخصص نبود،متخصص کجا بود
he was on his trialاو را محاکمه ميکردند
he was ordained priestاورا بسمت کشيش گماشتند
he was ordered to europeاو مامور اروپا شد،او باروپا گسيل گرديد
he was otherwise orderedجور ديگر مقدر شده بود،سرنوشت چيز ديگر بود
he was overtake by a stormطوفانى باودر رسيد،گرفتار طوفان شد
he was p in his businessکارو( بارش ) خوب بود،کارش رونق گرفته بود
he was p in his promisesدرانجام وعده هاى خود دقيق بود،خوش قول بود
he was petrified with fearاز ترس بيحس يا بى حرکت شد
he was pleased to hear itاز شنيدن ان خوشنودشد
he was privy to my secretsاو از رازهاى من اگاه بود
he was promoted tobe colonelاورابه پايه سرهنگى رساندند
he was prone to mischiefبراى دو بهمزنى و شيطنت اماده( يا مستعد )است
he was proof against harmاسيب بردار نبود،هر اسيبى را دفع ميکرد
he was proud of his wealthبدارايى خود مغرور بود،مست دارايى خود بود،بدولت خود ميباليد
he was provoked by my wordsاز سخنان من رنجيد،سخنان من باو برخورد
he was puffed up with praiseباد دراستين وى انداختن ،جندان اوراستودندکه به خودمغرورشد
he was put to flightناگزير شد که بگريزد،مجبور بفرار گرديد
he was received to membershipبعضويت پذيرفته شد
he was reconciled to doing itبکردن ان کار تن داد
he was refused employmentباو کار ندادند،از دادن کار باودريغ( يامضايقه ) کردند
he was restored to reasonبخود امد
he was sent to englandاورا فرستادندبانگلستان ،به انگليس اعزام کردند
he was sentenced to deathمحکوم بمرگ( يا اعدام ) شد
he was shot for a spyقانون ـ فقه : او به جرم جاسوسى تيرباران شد
he was signalled to goباو اشاره شد که برود
he was splashed all overسرتا پا ترشح شد( يا خيس شد)
he was suffocated by fumesدوداوراخفه کرد،از دود خفه شد
he was taken illناخوش شد،مريض شد
he was talking about meدرخصوص من صحبت مى کرد
he was talking at himبدرميگفت که ديواربشنود
he was ticklishغلغلکش ميشد
he was too much for meمن حريف او نبودم ،از سر من زياد بود
he was transfixed in his placeدر جاى خودخشک شد
he was very kind indeedراستى چه اندازه مهربان بود،واقعابسيار مهربانى کرد
he was well out of sightبکلى( ياخوب ) ازنظردورشده بود
he was wise to a proverbدر خرمندى ضرب المثل شده بود
he wasاوبود
he wears a new suit to-dayامروز جامه( يالباس ) نوپوشيده است
he wears blackسياه پوشيده است
he wears glassesعينک زده است يادارد
he went aboard the shipاوداخل کشتى شد،بکشتى درامد
he went aloneتنهارفت
he went by nightشبانه رفت
he went his wayبراه خودرفت ،رفت براه خود،راه خودراپيش گرفت
he went out in the pollامتحان دانشگاه را گذراندولى امتياز ويژه اى نگرفت
he went there in blackاوبا جامه سياه انجا رفت
he wep!for painازدردگريه ميکرد
he wept involuntarilyبى اختيار گريه کرد
he whispered me to stayسرگوشى( يابنجوا )بمن گفت که بمانم
he whoانکه ،کسى که ،هر که
he will be killedکشته خواهدشد
he will go farبسى کارخواهدکرد
he will goخواهد رفت
he wished success to allکاميابى همه را( ازخدا )خواستارشدم ،بهمه گفت موفقيت شماراخواستارم
he wished to be privateميخواست تنهاباشد،مى خواست در خلوت باشد
he won a high praiseمورد ستايش بسيارواقع شد
he wondered at the sightازديدن ان منظره تعجب کرد
he works betterاو بهتر کار مى کند
he would be sure to like itيقينا انرادوست خواهد داشت
he would die before he lieراضى بود بميرد دورغ نگويد
he would not accept lessدو روز کمتر،دو روز( طول ) نکشيد يا نمى کشد
he would not bade a binerيک دينارهم تخفيف نمى دهد
he would take no refusalهيچ حاضر نميشد که تقاضايش رد شود،تن در نميدادکه تقاضايش رانپذيرن
he wrenched his ankleقوزکش پيچ خورد،غوزکش در رفت
he wrinkled his foreheadجبين درهم کشيد،چين به ابروافکند
he writes for the papersبراى روزنامه هامقاله مينويسد
he writes himself captainدرنوشتن خودراسروان مينامد
he wronged meنسبت بمن بيعدالتى کرد،نسبت غلط بمن داد
he wrote himself outازبس نوشت ديگرچيزى نداشت که بنويسد
head (of the river) raceورزش : قايقرانى روى رودخانه در فواصل براى تعيين بهترين زمان
head 1ابريزگاهعلوم دريايى : توالت
head 2سر( بادبان)علوم دريايى : سر
head access windowکامپيوتر : شکاف مستطيل شکل در روکش ديسک لغزان
head and armضربه فنى با فن کمر،هنگام حمله حريف به دو خم دست و سر حريف را گرفته او را مى پيچانيم( کشتى)ورزش : هنگام حمله حريف به دو خم دست و سر حريف را گرفته او را مى پيچانيم
head buttورزش : با سر به حريف زدن
head cleaning deviceکامپيوتر : وسيله هد پاک کن
head coachورزش : سرمربى
head control and ankle pickupبزکش( کشتى)ورزش : بزکش
head crashبرخورد فيزيکى نوک خواندن / نوشتن با سطح ديسک ،برخورد نوک خواندن و نوشتن با سطح ضبط شونده يک ديسک سخت که نتيجه اش از دست اطلاعات مى باشد،خرابى هدکامپيوتر : شکستگى هد
head dipورزش : نشستن روى تخته موج و فروبردن سر به موج
head downورزش : دور کردن قسمت جلوى قايق از باد
head injuryروانشناسى : اسيب سر
head lampعلوم دريايى : چراغ پيشانى
head landدماغهعمران : پرتگاه
head lightعلوم نظامى : چراغ جلو ماشين
head linesmanورزش : داور خط کنارى
head lossافت بارعمران : افت فشارمعمارى : افت فشار
head nystagmusروانشناسى : نوسان سر
head of a pileمعمارى : سر شمع
head of a rivetمعمارى : سر پرچ
head of business firmقانون ـ فقه : رئيس تجارتخانه
head of the missionقانون ـ فقه : رئيس هيات اعزامى
head of the stateرئيس دولتقانون ـ فقه : نخست وزير
head offورزش : دور کردن قسمت جلوى قايق از باد
head office of companyقانون ـ فقه : مرکز اصلى شرکت
head officeعمران : اداره مرکزىمعمارى : دفتر مرکزى
head per track diskکامپيوتر : ديسک با هد هر شيار
head pessureعلوم هوايى : فشار اعمال شده توسط يک سيال به سبب ارتفاع ستون ان
head poleورزش : تيرى که از پشت اسب تاکنار سرش ادامه دارد
head posisioningکامپيوتر : جابجايى هد
head pressureشيمى : ارتفاع فشارى
head recieverگوشىعلوم مهندسى : هدفون
head rollingروانشناسى : سر چرخش
head ropeطناب شماره يکعلوم دريايى : طناب سينه
head seek timeکامپيوتر : زمان جستجوى هد
head slotکامپيوتر : شکاف هد
head spaceفاصله سر تيربارعلوم نظامى : فاصله بين پيشانى جنگى گلنگدن و انتهاى لوله
head spotورزش : نقطه اى بين نقطه وسط و کناره شروع بيليارد
head stringورزش : خط عرضى فرضى وسط ميز بيليارد
head switchingکامپيوتر : فعال کردن نوک خواندن و نوشتن به هنگام خوانده و نوشته شدن اطلاعات توسط دستگاه ذخيره با دستيابى تصادفى
head to headورزش : رقابت شانه به شانه
head upورزش : بردن قسمت جلوى قايق بسمت باد
head wallعمران : ديواريکه در بالادست يک ابگير ساخته ميشود
head wellمادر چاهمعمارى : چاه پيشکار
head wind 1علوم دريايى : باد سينه
head wind 2 (af,na)علوم دريايى : باد دماغ
head's partyعلوم دريايى : گروه نظافت
head-bangingسرکوبشروانشناسى : کوبيدن سر
head-dressروسرى ،پوشاک سر،لچک ،ارايش سر يا مو
head-groomميراخور
head-knockingسرکوبشروانشناسى : کوبيدن سر
head-lineخط بالاى صفحه ،سطردرشت دربالاى صفحه ،طناب ،ريسمان ،عنوان
head-linerسرصفحه نويس ،کسيکه نامش دربالاى صفحه اى نموداراست ،سردسته
head-load controlکامپيوتر : روش الکتريکى که براى سوار کردن نوک ها روى وسيله پيش از خواندن يا نوشتن بکار مى رود
head-masterمدير،رئيس
head-moneyماليات سرانه ،جايزه سرانه
head-on collisionبرخورد رودرروورزش : برخورد شاخ به شاخ
head-oncollisionشيمى : برخورد روياروى
head-tireروسرى( زنانه) ،پوشاک سر،ارايش مو
head-to-head polymerشيمى : بسپار سر به سر
head-to-tail polymerشيمى : بسپار سر به دم
head-windروبرو،باد مخالف
headachکلمات مرتبط(headach):
headachyدچارسردرد،سردرد دار،سردرداور
headbandپيشانى بند،شيرازه کتاب
headedlyکلمات مرتبط(headedly):
headednessکلمات مرتبط(headedness):
header bondاجر چينى کلهمعمارى : رج چينى کلگى
header labelکامپيوتر : برچسب سرامد
header pipeمعمارى : لوله زهکشى
header recordسررکوردکامپيوتر : رکورد سرامد
headfastطنابى که سرکشتى را با ان به گويه يا باراندازمهارميکنند،مهار
headfirstسربجلو،باکله ،ازسر،سراسيمه
headguardورزش : کلاه تمرين بوکس
headharnessورزش : کلاه تمرين بوکس
headhunterکامپيوتر : مشاور کاريابورزش : بازيگر خشن
headhuntingورزش : خشونت در بازى
headilyازروى خودسرى ،بتندى ،بدون تامل ،بطور نشئه اور
headinessخودسر،نشئه ،تندى ،گيرندگى
heading 1 (hdg)سينهعلوم دريايى : راه
heading 2 (jf)علوم دريايى : سر لوحه
heartlessnessبى عاطفگى
heat valueگرماى سوختن ،گرماى احتراقشيمى : ارزش گرمايىعلوم هوايى : ارزش گرمايى
heat-affected zoneناحيه پيوندعلوم مهندسى : منطقه حرارت ديده
heat-bondعلوم مهندسى : چسبيدن گرم
heat-deflection temperatureشيمى : دماى انحراف گرمايى
heat-fast paintشيمى : رنگ مقاوم گرما
heat-moldعلوم مهندسى : پرس کردن گرم
heat-proof qualityحالت نسوزىعلوم مهندسى : ثبات حرارتى
heat-proofضداتشعلوم مهندسى : نسوز
heat-rashعرق جوش ،عرق سوز
heat-resistance polymerشيمى : بسپار گرمايى
heading crossing angleعلوم نظامى : زاويه بين سمت مسير هواپيماى رهگير و هواپيماى هدف در لحظه درگيرى
heading holdروش کنترل سمت مسير هواپيماعلوم نظامى : روش ثابت نگهداشتن سمت پرواز
heading lineهبلينعلوم نظامى : طناب راهنماعلوم دريايى : طناب راهنما
heading select featureعلوم نظامى : عرشه کمکى براى انتخاب سمت حرکت هواپيما
heading-upعمران : بالا امدن سطح اب
headingsکلمات مرتبط(headings):
headlampعلوم مهندسى : نورافکن
headlineعنوان ،سرصفحه ،سطر درشت ،در بالاى صفحه ،ريسمان ،طنابعلوم نظامى : طناب سينه ناوعلوم دريايى : طناب سينه ناو
headlockکلمات مرتبط(headlock):
headmasterمدير
headmistressمديره ،رئيسه ،خانم مدير،خانم رئيس
headphoneگوشىعلوم مهندسى : هدفون
headpinورزش : ميله شماره 1 بولينگ
headquarterارکانعلوم نظامى : قرارگاه
headquarters batteryاتشبار ارکانعلوم نظامى : اتشبار قرارگاه
headquarters companyگروهان ارکانعلوم نظامى : گروهان قرارگاه
headquarters detachmentقسمت قرارگاه ،قسمت ارکانعلوم نظامى : بخش قرارگاه
headquartersشعبه اصلى ،شعبه مرکزى ،قرارگاه فرماندهى ،قرارگاه ،مرکز فرماندهى ،اداره کل ،اداره مرکزىقانون ـ فقه : اداره کل شهربانىبازرگانى : اداره مرکزىعلوم نظامى : ستادعلوم دريايى : ستاد فرماندهى
headquatersکلمات مرتبط(headquaters):
headraceتنوره اسيابمعمارى : کانال اباره
headroomقد پاعلوم مهندسى : ارتفاع ساختمانمعمارى : بلندى طاقعلوم نظامى : سقف ازاد
heads up displayعلوم نظامى : وسيله نشان دهنده وضعيت مسير پيشروى
heads upوضعيت مسير پيشروى ،سمت مسير پيشروىعلوم نظامى : در درگيرى هوايى اعلام اينکه هواپيما در وضعيت لازم براى درگيرى قرار ندارد
headsورزش : تخته هاى افرا در 16 مترى قسمت اول مسير بولينگ
headsetگوشى سر تلفنعلوم نظامى : گوشى سرعلوم دريايى : گوشى
headspringسرچشمهمعمارى : سرچشمهورزش : اسکلبکاى سر
headstallکلگى اسب
headstandورزش : بالانس سر
headstartورزش : امتياز در شروع
headstayورزش : سيمى که دکل را بسمت جلو قايق نگاه ميدارد
headstockپايه ،بستر،قسمتى ازماشين که ميله گردنده اى روى ان قرارميگيرد
headstoneسنگ قبر
headstrongخودسر،سرسخت
headstrongnessخودسرى ،سرسختى
headwater channelمعمارى : کانال اباره
headwaterسرچشمه ،بالا اب ،فراز اب ،بالادست رودخانهمعمارى : سرچشمهزيست شناسى : سراب
headway (am)فاصله بين وسائط نقليه ،بلندى طاقمعمارى : قد پا
headwayحرکت به جلو،پيشرفت ،پيش رفتن ،جلو رفتنعلوم نظامى : پيش روى ناوعلوم دريايى : جلو روى ،پيش روى ناو
headworkورزش : با سر بازى کردن
heal-allدواى همه درد،دواى عام
healableدرمان پذير،قابل ملاحظه
heald(دربافندگى ) ورد،تارکش
healedکلمات مرتبط(healed):
healing by first intentionجوش خوردن زخم يا شکستگى بوسيله دوباره بهم پيوستن پاره ها
healing by second intentionخوب شدن زخم بوسيله گوشت نوبالا اوردن
healingمعالجه ،شفادهندهروانشناسى : شفا
healt and safety commisionبازرگانى : کميسيون سلامت و امنيت
healtکلمات مرتبط(healt):
health certificateبازرگانى : گواهى بهداشت
health clinicدرمانگاهعلوم نظامى : کلى نيک پزشکى
health insuranceبيمه بهداشتروانشناسى : بيمه بهداشتىبازرگانى : بيمه تندرستى
health nurseنرس ارتشىعلوم نظامى : پرستار ارتشى
health nursingتخصص پرستارىعلوم نظامى : پرستارى
health policyبازرگانى : سياست بهداشتى
health servicesخدمات بهداشتىعلوم نظامى : خدمات بهدارى قسمتهاى بهدارى
health-givingصحت بخش
health-impairingعلوم مهندسى : مضر براى سلامتى
healthfullyبطور صحت بخش
healthfulnessصحت بخشى
healthilyبطور سالم ،به سلامت
healthinessتندرستى ،صحت ،سلامت
healy picture completion testروانشناسى : ازمون تکميل تصاوير هيلى
healyکلمات مرتبط(healy):
heam yoei voolyنظريه نيروورزش : تئورى قدرت
heamکلمات مرتبط(heam):
heap of sandمعمارى : توده ماسه
heap sortکامپيوتر : tree sort
hear footstepsورزش : عدم توجه به وظيفه درنتيجه نزديک شدن حريف
heardشنيد،گوش داد،شنفت ،گوش کرد،استماع کرد،خبرداشت
heare am iحاضرم ،بله ،لبيک
heareکلمات مرتبط(heare):
hearerشنونده ،گوش کننده ،مستمع
hearing aidروانشناسى : سمعک
hearing incameraقانون ـ فقه : دادرسى غير علنى
hearing thresholdزيست شناسى : استانه شنوايى
hearsay evidenceقانون ـ فقه : شهادت بر شهادت ،شهادت سماعى
hearsayمسموعات ،شايعات ،شهرت ،تواترقانون ـ فقه : تواتر
heart and handباشوق وذوق ،باحرارت
heart and soulبادل وجان ،باهمه تو
heart of oakادم دلير،مغزبلوط
heart rateروانشناسى : ضربان قلب
heart-beatضربان قلب ،دل زنش
heart-breakاندوه بسيار،غم زياد
heart-breakerزلف روى شقيقه
heart-breakingاندوه اور،از پا دراورنده
heart-brokenدل شکسته ،محنت زده
heart-burninigسينه سوز،جان گذاز
heart-cloverمريم نخودى ،گل خنو
heart-feltقلبى ،صميمانه ،خالصانه
heart-quakeتکان دل( ازترس ياخوشى ناگهان)
heart-seaseبنفشه فرنگى ،اسايش قلب ،اسودگى خاطر
heart-shapedقلبى شکل
heart-sickدلسوخته ،دلتنگ ،افسرده
heart-soreافسرده ،دل ريش
heart-stringsعميق ترين احساسات دل ،رشته هاياريسمان هاى دل
heart-woodميان چوب ،مغز
heartacheاندوه ،غصه ،درد دل
heartedداراى قلب... ،خوش قلب ،دلشکسته
heartedlyکلمات مرتبط(heartedly):
heartednessکلمات مرتبط(heartedness):
heartfulپرازاحساسات
hearth jacketعلوم مهندسى : پوشش کوره
hearth-rugقاليچه پيش بخارى
hearthsکلمات مرتبط(hearths):
heartilyقلبا"،از روى ميل ،از روى اشتها،به ميل
heartinessقلبى بودن ،صميميت
heartlesslyاز روى بى عاطفگى
heartsکلمات مرتبط(hearts):
heartstruckغمرده ،زهره ترک
heartwoodميان چوب ،مغز چوبعلوم مهندسى : هسته چوب
heat absorbingعلوم مهندسى : جذب گرما
heat absorptionعلوم مهندسى : جذب حرارت
heat balanceعلوم مهندسى : تعادل حرارتىورزش : توازن گرمايى
heat capacityظرفيت حرارتىعلوم مهندسى : ظرفيت حرارتىمعمارى : ظرفيت گرمايىشيمى : ظرفيت گرمايىورزش : ظرفيت گرمايى
heat conductionعلوم مهندسى : هدايت حرارتى
heat conductivityعلوم مهندسى : قابليت هدايت حرارتعمران : هدايت حرارتىشيمى : رسانندگى گرمايى
heat conductorمعمارى : هادى حرارت
heat contentشيمى : محتواى گرمايىزيست شناسى : انتالپى
heat crackعلوم مهندسى : ترک گرم
heat dropعلوم مهندسى : افت حرارت
heat economyعلوم مهندسى : اقتصاد حرارت
heat energyانرژى گرمايىعلوم مهندسى : انرژى حرارتىمعمارى : انرژى حرارتىعلوم هوايى : انرژى حرارتى
heat engineعلوم هوايى : موتور حرارتى
heat exchangeعلوم مهندسى : تبادل حرارتشيمى : تبادل گرما
heat exchangerشيمى : تبادلگر گرمايىعلوم هوايى : مبدل حرارتى
heat expansionعلوم مهندسى : انبساط حرارت
heat flowعلوم مهندسى : جريان گرما
heat flux densityشيمى : چگالى شار گرما
heat fluxشار گرمايىشيمى : شار گرما
heat gunشيمى : سشوار
heat insulationعلوم مهندسى : عايق کارى حرارتى
heat lossتلف گرماعلوم مهندسى : گمگشتگى حرارتىالکترونيک : اتلاف گرمايىشيمى : اتلاف گرمايى
heat muffعلوم هوايى : پوشش اطراف پنجه اگزوز
heat of activationشيمى : گرماى فعالسازى
heat of combustionگرماى سوختن ،گرماى احتراقمعمارى : گرماى احتراقشيمى : ارزش گرمايى
heat of condensationشيمى : گرماى ميعان
heat of evaporationشيمى : گرماى تبخير
heat of formationشيمى : گرماى تشکيل
heat of fusionگرماى ذوبشيمى : گرماى نهان ذوب
heat of hydrationحرارت ئيدراسيونمعمارى : گرماى ابش
heat of ionizationشيمى : گرماى يونش
heat of reactionمعمارى : گرماى واکنششيمى : گرماى واکنش
heat of solidificationشيمى : گرماى انجماد
heat of solutionمعمارى : گرماى انحلالشيمى : گرماى انحلال
heat of sunlimationگرماى تصعيدشيمى : گرماى نهان تصعيد
heat of transformationگرماى تبديلشيمى : گرماى تحول
heat of vaporizationشيمى : گرماى تبخير
heat pulseعلوم هوايى : پالس حرارتى
heat pumpمعمارى : تلمبه گرمايى
heat radiates from the stoveگرما ازبخارى متشعشع ميشود( مى تابد،پرتووار بيرون مى ايد)
heat radiationعلوم مهندسى : تابش گرما
heat runالکترونيک : ازمايش گرم شدن
heat shieldعلوم هوايى : حفاظ حرارتى
heat sinkعلوم هوايى : انباره حرارتى
heat supplyعلوم مهندسى : منبع حرارتى
heat transfer coefficientشيمى : ضريب انتقال گرماعلوم هوايى : ضريب انتقال گرما
heat transferعلوم مهندسى : انتقال حرارتعمران : انتقال حرارتشيمى : انتقال گرماعلوم هوايى : انتقال گرما
heat transmissionمعمارى : انتقال گرما
heat treating departmentعلوم مهندسى : دپارتمان عمليات حرارتى
heat treating equipmentعلوم مهندسى : تاسيسات عمليات حرارتى
heat treating furnaceعلوم مهندسى : کوره عمليات حرارتى
heat treating propertyعلوم مهندسى : خاصيت عمليات حرارتى
heat treatment crackعلوم مهندسى : ترک عمليات حرارتى
heat treatmentعلوم مهندسى : عمليات حرارتىعلوم هوايى : عمليات حرارتى
heating jacketشيمى : ژاکت حرارتى
heating mantleشيمى : ژاکت حرارتى
heating powerعلوم مهندسى : توان حرارتى
heating resistorعلوم مهندسى : مقاومت حرارتى
heating surfaceعلوم مهندسى : سطح گرمايش
heating tapeشيمى : نور حرارتى
heating unitالکترونيک : سازه گرمساز
heating valueگرماى سوختن ،گرماى احتراقشيمى : ارزش گرمايى
heating voltageعلوم مهندسى : ولتاژ گرمايش
heating wireعلوم مهندسى : سيم حرارتى
heating zoneعلوم مهندسى : منطقه يا ناحيه حرارتى
heatingعلوم مهندسى : گرمايشمعمارى : گرمسازىشيمى : گرمايش
heatsکلمات مرتبط(heats):
heaumeخودشانه پوش
heave (to)اماس کردن ،باد کردنمعمارى : جابجا کردن
heave aroundبه کار انداختن دوارعلوم نظامى : شروع به کار کشيدن طناب با دوار
heave awayبکشيدعلوم نظامى : بالا بکشيدعلوم دريايى : بالا بکشيد
heave ho inter(فريادى که ملوانان هنگام کشيدن لنگربرمى اورند )بکش
heave inکشيدن به داخلعلوم نظامى : بالا کشيدنعلوم دريايى : بالا کشيدن
heave of the seaزورخيزاب دريا
heave outبيدارىعلوم نظامى : شيپور بيدارىعلوم دريايى : شيپور بيدارى
heat-resisting qualityعلوم مهندسى : حالت و چگونگى مقاومت حرارتى ثبات گرمايشى
heat-resisting steelsعلوم مهندسى : فولادهاى مقاوم حرارتى
heat-treatعلوم مهندسى : انجام دادن عمليات حرارتى
heat-treatable steelعلوم مهندسى : فولاد قابل عمليات حرارتى
heat-treatableعلوم مهندسى : قابل عمليات حرارتى
heat-treatingابکارى( براى سخت کردن فولاد)عمران : ابکارى
heatedگرم شده ،برافروخته ،مغضوب
heatedlyاز روى هيجان يا حرارت ،با حالت غضب ،با هيجان
heater batteryباترى االکترونيک : باترى گرم کننده
heater cathodeالکترونيک : کاتد با رشته گرمساز
heater currentالکترونيک : جريان رشته گرمساز
heater plugشمع اتومبيلعلوم مهندسى : شمع اتش زنه
heater voltageالکترونيک : ولتاژ رشته گرمساز
heath-bellگل خلنگ
heathenishlyوحشيانه ،بت پرستانه
heathenishnessکافرى ،بى دينى ،بت پرستى
heathenryکافرى ،بت پرستى ،اطوارواخلاق بت پرستان
heathyخلنگ زار،بته زار
heating batteryعلوم مهندسى : باطرى فيلامان
heating blowerعلوم مهندسى : دمنده ى حرارتى
heating capacityعلوم مهندسى : ظرفيت گرمايش
heating chamberعلوم مهندسى : اطاق گرمکن
heating coilعلوم مهندسى : سيم پيچ حرارتى
heating currentعلوم مهندسى : جريان گرم کننده
heating effectعلوم مهندسى : اثر گرمايشى
heating elementعلوم مهندسى : المان يا عنصر حرارتى
heating flameعلوم مهندسى : شعله
heating flueعلوم مهندسى : تنوره گربه رو
heating furnaceعلوم مهندسى : کوره حرارتى
heating installationعلوم مهندسى : تاسيسات حرارتى
heavy-duty revetmentعمران : پوشش اسفالتى با مقاومت زياد
heavy-heartedدلتنگ
heavy-hendedسنگين دست ،خام دست
heavyishکمى سنگين ،سنبته سنگين
heavyweightکلمات مرتبط(heavyweight):
hebe(نام ) الهه جونى که ساقى خدايان بود
hebephiliaروانشناسى : نوجوان خواهى
hebephrenic schizophreniaروانشناسى : اسکيزوفرنى هبفرنيايى
hebephrenicکلمات مرتبط(hebephrenic):
hebeticروانشناسى : نوجوانانه
hebraistدانشجوى زبان عبرى ،طلبه درزبان عبرى ،عبرى دان
hebraisticوابسته به زبان يادين ياطرزفکرعبرانى ها،عبرانى
hebrew-wiseازراست بچپ ،عبرى وار
hecht dismountورزش : پرش بروشه از بارفيکس
hecht vaultورزش : بروشه از روى پرش خرک
hechtکلمات مرتبط(hecht):
heckماهى بند:بندى که ماهى رادر رودخانه نگاه ميدارد
hecto-ampereالکترونيک : هکتوامپر
hectoکامپيوتر : پيشوندى به معناى يکصدنجوم : هکتوعلوم هوايى : پيشوندى معادل ¹ 1به توان2
hectodeهکتودعلوم مهندسى : لامپ هشت قطب
hectogrammeهکتوگرم ( ¹¹1گرم)
hectolitreهکتوليتر ( ¹¹1ليتر)
hectometreهکتومتر ( ¹¹ 1متر)
heddles(دربافندگى ) ورد،تارکش ،تارگذران
hedge-garlicيکجورخردل بيابانى که بوى سيرميدهدودرطب انرابکارميبرند
hedge-hyssopغراسيولا،غراتيولا
hedge-marriageعروسى زيرجلى
hedge-mustardقدومه شيرازى ،تودرى
hedge-priestکشى بى سواد،کشيش روستا،اخوندبى سواد
hedge-schoolاموزشگاه پست ،مکتب ،اموزشگاهى که درهواى ازاد دايربود
hedge-sparrow(يکجور )سسک
hedgehogجوجه تيغى ،خارپشت ،جوجه تيغىعلوم نظامى : مانع جوجه تيغى شکل نوعى جنگ افزار ضد زيردريايى يا مانع ضد زيردريايى
hedgehoggyناسازگار،سخت معامله
hedgerپرچين ساز،چينه ساز،حصارکش
hedgingخريد و فروش تامينى ،تامينبازرگانى : تبديل پوششى ،مصونيت
hedonicsاصول خوشى ولذت
hedonistروانشناسى : لذت جو
hedonistic principleبازرگانى : اصل لذت گرائى
hedonisticروانشناسى : لذت جويانه
hedysarumگياه ترنجبين ،خارشتر
heeکلمات مرتبط(hee):
heebieکلمات مرتبط(heebie):
heedfullyبا توجه ،از روى اعتنا
heedfulnessتوجه ،اعتنا
heedlesslyاز روى غفلت يا بى اعتنائى
heedlessnessبى اعتنائى ،بى توجهى
heel cutورزش : محافظ پاشنه پا
heel kickورزش : ضربه با پاشنه پا به عقب
heel thrustورزش : فشار پاشنه پا در پيچيدن
heel-pieceپاشنه دوباره که بکفش بگذارند،پاشنه پوش
heel-tapته پياله ،ته مانده
heeledکلمات مرتبط(heeled):
heels over headوارونه ،معلق
heelsکلمات مرتبط(heels):
heenکلمات مرتبط(heen):
hegelianismهگليانيسمقانون ـ فقه : مکتب فلسفى هگل فيلسوف المانى
hegemonicبرتر،مسلط
hegiraeکلمات مرتبط(hegirae):
hegumanپيشواى گروه( درکليساى خاور)،پيشوا،رئيس دير
heian sandanورزش : اجراى هم زمان دو تکنيک اوچى اوکه و گدان بارى
heianکلمات مرتبط(heian):
heichio makkiبازکردن دفاع ضربدرىورزش : هشيوماگى تکواندو
heichioکلمات مرتبط(heichio):
heichyoورزش : بازکننده
heidelberg manروانشناسى : انسان هايدلبرگ
heidelbergکلمات مرتبط(heidelberg):
height clearanceمعمارى : ارتفاع مجاز
height datumسطح مبناى سنجش ارتفاععلوم نظامى : سطح مبناى ارتفاع
height delayعلوم نظامى : زمان تاخير رسيدن هواپيما بارتفاع معين
height equivalent of theroretical plateشيمى : ارتفاع معادل بشقابک نظرى
height holeعلوم نظامى : چاه هوايى
height moneyمعمارى : اضافه بهاى کار در ارتفاع
heave shortعلوم نظامى : کوتاه کردن زنجيرعلوم دريايى : کوتاه کردن زنجير
heave toعلوم دريايى : - bear up
heave-offering(درايين باستانى يهود )قربانى افراشتنى ،پيشکشى اى که کاهن روى
heaven f.خدا نکند،حاشا
heaven forbidخدانکند
heaven-bornملکوتى ،خدايى ،اسمانى نژاد
heavenly bodiesاجرام اسمانى
heavenly bodyجسم اسمانى ،جرم اسمانى ،جسم سماوىنجوم : جرم سماوىعلوم دريايى : - celestial body
heavenly hierarchyپايه بندى فرشتگان ،سلسله مراتب فرشتگان
heavenly-mindedمقدس ،پارسامنش
heavensکلمات مرتبط(heavens):
heavenward(s)بطرف اسمان
heavenwardsسوى اسمان
heaverبلندکننده ،باربر
heavesپلپيک ،نفس تنگه
heavier-than-air aircraftعلوم هوايى : هواپيماى سنگين تر از هوا
heavierکلمات مرتبط(heavier):
heavily armedکاملا مسلحعلوم نظامى : مسلح به جنگ افزار سنگين
heavilyبه سنگينى ،زياد،باافسردگى ،به زحمت ،به سختى
heavinessبه سنگينى ،زيادى ،افسردگى غلظت
heaving (am)معمارى : برامدگى
heaving line knotعلوم دريايى : گره هبلين
heaving lineعلوم دريايى : هبلين
heaving malletعلوم دريايى : بند پيچ
heavingبالا و پايين رفتن ناوعلوم نظامى : رقص ناو در هواى طوفانى
heaviside layerالکترونيک : طبقه هويسايد
heavisideکلمات مرتبط(heaviside):
heavy (or long)purseدارايى ،ثروت
heavy advertisingبازرگانى : تبليغات وسيع
heavy alloyعلوم هوايى : الياژ سنگين
heavy and light systemورزش : روش کاستن وزن با اغاز با وزنه سنگين و ادامه با وزنه هاى سبکتر
heavy armعلوم دريايى : سلاح سنگين
heavy artilleryعلوم نظامى : توپخانه سنگين
heavy assault weaponعلوم نظامى : جنگ افزار هجومى سنگين
heavy bagورزش : کيسه شن تمرين بوکس
heavy balanceمعمارى : قپان
heavy concreteبتن سختعلوم مهندسى : بتن سنگين
heavy cruiser (ca)ناو زره شکن سنگين ،(معمولا با ظرفيت بيش از 21 هزار تن)
heavy current capacitorعلوم مهندسى : خازن جريان قوى
heavy current circuit breakerعلوم مهندسى : کليد قدرت
heavy current circuitعلوم مهندسى : شبکه يا مدار جريان قوى
heavy current condenserعلوم مهندسى : خازن جريان قوى
heavy current engineeringمهندسى جريان قوىعلوم مهندسى : مهندسى قدرت تکنولوژى جريان قوى
heavy currentعلوم مهندسى : جريان قوى
heavy dropبارريزى سنگينعلوم نظامى : پرتاب بار سنگين با چتر
heavy fighting is in progressجنگ سختى جريان( يا ادامه ) دارد
heavy fire teamعلوم نظامى : تيم اتشهاى زمينى سنگين
heavy goodsکالاهاى سنگين ،محصول صنايع سنگينبازرگانى : ماشين الات سنگين
heavy hammerمعمارى : پتک
heavy hydrogenشيمى : هيدروژن سنگينعلوم هوايى : هيدروژن سنگين
heavy industriesبازرگانى : صنايع سنگين
heavy industryبازرگانى : صنايع سنگين
heavy liftحمل و نقل هوايى سنگينعلوم نظامى : واحد حمل و نقل هوايى سنگين
heavy machineryعمران : ماشين الات سنگين
heavy metalعلوم مهندسى : فلز سنگين
heavy oilعلوم مهندسى : روغن سنگين
heavy particleباريونشيمى : ذره سنگين
heavy pieceورزش : سوار سنگين شطرنج
heavy plateعلوم مهندسى : ورق فلزى سنگين
heavy pollراى هاى زياد،ارا بسيار
heavy sea (meteor)درياى خيلى خرابعلوم دريايى : syn : very rough sea
heavy shapesعلوم مهندسى : پروفيلهاى سنگين
heavy shearsمعمارى : قيچى اهنبر
heavy soilعمران : خاک سنگين
heavy waterالکترونيک : اب سنگينمعمارى : اب سنگينعلوم هوايى : اب سنگين
heavy weaponعلوم نظامى : سلاح و جنگ افزار سنگين
heavy weatherهواى خرابعلوم نظامى : هواى طوفانى
heavy weightسنگين وزن ،¹¹ 1کيلوگرم( کشتى)،¹¹ 1کيلوگرم( وزنه بردارى)ورزش : +81کيلوگرم ، +83کيلوگرم ،¹¹ 1کيلوگرم
heavy zinc coatingعلوم مهندسى : روش کارى روى سنگين
heavy-armedسنگين اسلحه
heavy-current lineعلوم مهندسى : خط جريان قوى
heavy-current switchعلوم مهندسى : کليد جريان قوى
heavy-duty relayعلوم مهندسى : رله جريان قوى
heiliotropeکلمات مرتبط(heiliotrope):
heinouslyبزشتى ،بطورشنيع ،شريرانه
heinousnessزشتى ،وقاحت ،شرارت
heir in tailوارث دارايى حبس شده
heir to the crownولى عهد
heirdomوراثت ،ارث
heirlessبلاوارث ،بى وارثقانون ـ فقه : بى وارث
heirs having fixed sharesقانون ـ فقه : ذوالفرائض
heirsقانون ـ فقه : ورثه
heis the one whoاو انکسى است که
heisکلمات مرتبط(heis):
heisenberg uncertainty principleشيمى : اصل عدم قطعيت
heisenbergکلمات مرتبط(heisenberg):
heisman trophyورزش : جام هايزمن براى بهترين بازيگر دانشگاهى
heismanکلمات مرتبط(heisman):
heisoku daehورزش : ايستادن خبردار
heisokuورزش : روى پا
held ballورزش : گرفتن همزمان توپ
held in commonمشترکقانون ـ فقه : مشاع
held in undivided sharesقانون ـ فقه : مشاع
heldنگاهداشته شده
helenنجوم : هلن
helenaکلمات مرتبط(helena):
helerolysisگسسته شدن ناجورشيمى : کافت ناجور
helfکلمات مرتبط(helf):
heliacخورشيدى ،شمسى
heliacal rising of a starطلوع نمودارستاره پيش ازخورشيد
heliacal setting of a starافول نمودارستاره پيش ازخورشيد
helianthemumچرخ افتاب ،افتاب چرخ
helianthusگل افتاب گردان ،روزگردک ،جنس گل افتاب
height of buildingمعمارى : بلندى ساختمان
height of burstعلوم نظامى : ارتفاع ترکش
height of centersعلوم مهندسى : ارتفاع مرکز
height of eye (ht.eye)علوم دريايى : ارتفاع راصد
height of fillارتفاع خاکريزمعمارى : بلندى اکند
height of riseعلوم مهندسى : ارتفاع برجستگىمعمارى : ارتفاع ابگير
height of siteارتفاع ايستگاه ،ارتفاع پايگاهعلوم نظامى : ارتفاع سکوى موشک يا موضع
height of the volleyball netبلنداى تور واليبالورزش : 2/43متر براى مردان و 2/24 متر براى زنان
height overallعلوم مهندسى : ارتفاع ساختمان
helioايينه مخابره پيامعلوم نظامى : ايينه ويژه مخابرات
heliocentric systemعلوم دريايى : دستگاه خورشيد مرکزى
heliocentricallyچنانکه ازمرکزخورشيدحساب شود
heliocheomyعکاسى بارنگ طبيعى
heliogramعلوم دريايى : پيام افتابى
heliographicمربوط به مخابره تلگراف افتابى ،وابسته به عکس بردارى ازافتاب
heliographyمخابره باتلگراف افتابى ،ساختن عکس گراوورى افتابى
heliolatrousافتاب پرست
heliologistافتاب شناس ،خورشيدشناس
heliologyخورشيدشناسى
heliometryپيمايش قوس هاى اسمانى يافاصله هاى ستارگان ،قطرپيمايى خورشيد
heliophilousافتاب دوست
heliophobeکسيکه ازافتاب بيزاراست
heliophobiaبيزارى ازافتاب
heliopolisبعلبک( شهرباستانى درشام)
helios(نام ) دارگونه خورشيد،خورشيدخدا
helioscopeدوربين افتاب بينى ،خورشيدبين
heliosisافتاب زدگى
heliosphericalپيچ خورنده ،دورگوى ،گوى گرد
heliostatچرخ ايينه اى که پرتوافتاب رابيک جهت ثابت نگاه ميدارد
heliotherapyمعالجه با افتاب
heliotropicرشدکننده تحت تاثيرافتاب ،افتاب گرد،متوجه پرتوافتاب
heliotypeعکس ژلاتينى افتابى
helipadعلوم هوايى : سکوى فرود هليکوپترعلوم نظامى : فرودگاه هلى کوپتر
helistatعلوم هوايى : رتورهاى هليکوپتر
helium arc weldingعلوم مهندسى : جوشکارى قوسى هليومى
helium burningنجوم : هليوم سوزى
helium flashنجوم : جرقه هليومى
helium lampعلوم مهندسى : لامپ هليومى
helix angleعلوم مهندسى : زاويه مارپيچ
hell-catلجاره ،ساحره ،زن جادوگر
hell-fire clubباشگاه جوانان بى پروا
hell-fireاتش دوزخ
hell-houndسگ دوزخ ،ادم ديوخوياخبيث
hell-kiteستمکاردوزخى
hellasيونان
helleborismمعالجه ديوانگى ياخربق ،داروى کارکن که ازخربق ميسازند
hellenisticوابسته به کليمى هاى يونانى حرف زن
hellespont(نام يونانى)
hellishlyبطور جهنمى ،خبيثانه
hellishnessخويى که شايسته دوزخ باشد،ديوخويى ،خباثت
hellwardسوى دوزخ بر،بدوزخ برنده
hellweedکشوث ،(يکجور )پنجه کلاغ
helm (sailing)علوم دريايى : - tiller
helmcloudابرى که هنگام طوفان ياپيش ازان درسرکوه پديدمى ايد،ابرقله
helmet linerکلاه فيبرى ،کلاه کاسکعلوم نظامى : استر کلاه اهنى يا کلاه خود
helmetedخود دار،خودپوش ،داراى قسمتى که مانندخودباشد
helmholtzکلمات مرتبط(helmholtz):
helminthicکرمى
helmzhold resonatorعلوم هوايى : محفظه توخالى که تنها با يک سوراخ کوچک به محيط خارج مرتبط است و در ازاى فرکانس معينى به تشديد در مى ايد
helmzholdکلمات مرتبط(helmzhold):
heloکامپيوتر : پيام عمومى شروع کار که در يک سيستم اشتراک زمان توسط ترمينالها بکار مى رود
helotismاسارت ،بردگى
helotizeبنده کردن ،بغلامى واداشتن
helotryبندگى ، (گروه ) بندگان
helpers of the prophet in medinaقانون ـ فقه : انصار
helpersکلمات مرتبط(helpers):
helpfullyبطور مفيد،سودمندانه
helpfulnessسودمندى
helplesslyاز روى بيچارگى
helplessnessبيچارگى ،درماندگى
helterکلمات مرتبط(helter):
hematite pig ironعلوم مهندسى : اهن خام هماتيت
hematophobiaروانشناسى : خون هراسى
hemi-anopiaنيم کورى
hemi-anopsiaنيم کورى
hemialgiaدردنيمه اندام
hemian(a)esthesiaروانشناسى : بى حسى يک سويه
hemianکلمات مرتبط(hemian):
hemianopiaروانشناسى : نابينايى يک سويه
hemianopsiaکلمات مرتبط(hemianopsia):
hemicraniaسردرد يک سويىروانشناسى : ميگرن
hemicranyدردنيمه سر،صداع شقى
hemihedronنصف محرف
hemiopiaروانشناسى : نابينايى يک سويه
hemiparesisروانشناسى : فلج خفيف يک سويه
hemipteraنيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون
hemispherectomyروانشناسى : نيمکره بردارى
hemispherical dominanceروانشناسى : برترى نيمکره
hemispherical engineعلوم هوايى : موتور نيم کروى
hemisphericalنيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره
hemophobiaروانشناسى : خون هراسى
hemorrhoidal pruritusحکه بواسيرى
hemorrhoidalبواسيرى
hemorrhoidsبواسير
hemp-juiceچرس
hempel columnشيمى : ستون همپل
hempelکلمات مرتبط(hempel):
hempenمتعلق به شاهدانه ،کنفى
hempseedشاهدانه
hen and cockمرغ وخروس
hen hawkضربه از زير بازو( لاکراس)ورزش : ضربه از زير بازو
hen-birdمرغ ماده ،پرنده ماده
hen-harrierبازکبود،بازابى
hen-heartedضعيف القلب ،بزدل ،ترسو
hen-hussyمرديکه زيادبکارهاى زنانه وخانگى دخالت ميکند
hen-parrotطوطى ماده
hen-pheasantقرقاول ماده
hen-roostقرارگاه مرغان( درشب)
hen-sparrowگنجشک ماده
helical bindingعمران : دورپيچى مارپيچ وار
helical conveyorنقاله پيچى يا حلزونىعلوم مهندسى : نقاله حلزونىمعمارى : بند حلزونى
helical gearعلوم مهندسى : چرخ دنده حلزونى
helical pumpمعمارى : تلمبه حلزونى
helical scanningمراقبت مارپيچىالکترونيک : تقطيع حلزونىعلوم نظامى : بازرسى و تجسس مارپيچى با رادار
helical springعلوم مهندسى : فنر مارپيچىعمران : متر مارپيچ
helical stairsمعمارى : پلکان پيچى
helical structureشيمى : ساختار مارپيچى
helical tooth bevel gearعلوم مهندسى : چرخ دنده مخروطى با دندانه حلزونى
helical tooth systemعلوم مهندسى : سيستم دندانه سازى حلزونى
helical toothعلوم مهندسى : دندانه حلزونى
helical wave guideکامپيوتر : لوله فلزى که از فيبرهاى نازک شيشه اى و سيم هائى که توانايى انتقال هزاران پيام در خطوط مخابراتى را دارند تشکيل شده است
helicallyبطورپيچاپيچ يامارپيچ
helicineپيچاپيچ
helicoidal motionمعمارى : حرکت پيچى يا مارپيچى
helicoidalپيچاپيچ ،حلزونى
helicopter breakup pointعلوم نظامى : نقطه رهايى هليکوپترها از ستون
helicopter carrierعلوم دريايى : ناو هليکوپتر بر
helicopter double rescue harnessعلوم دريايى : کمربند نجات دو نفره هليکوپتر
helicopter laneکريدور پرواز هليکوپترعلوم نظامى : کريدور ازاد عبور هليکوپترها
helicopter rescue netعلوم دريايى : تور نجات هليکوپتر
helicopter rescue stropعلوم دريايى : کمربند نجات هليکوپتر
helicopter teamعلوم نظامى : تيم سوار بر هلى کوپتر
helicopter waveموج هليکوپترهاعلوم نظامى : گروه پرواز هليکوپترها براى يک عمليات
hercules powderباروت کان کنى
herculisجاثى ،بر زانو نشسته ،راقصنجوم : زانو زده
herd instinctروانشناسى : غريزه جمع گرايى
herd-bookنژادنامه برخى جانوران همچون گاو وخوک ،نسب نامه حيوانى
herdswomanزن رمه دار،زن گاوران
here and thereاينجا انجا،تک وتوک
here belowدراين جهان
here goesبگيرکه امد،يا الله
here is bread in plentyنان بقدر کفايت هست ،نان فراوان داريم
here is my bookاينست کتاب من ،کتاب من اينها
here it isاين جا است ،اينها،اينست
here liesدر اينجا دفن است ،در اينجا خوابيده( يا دفن شده ) است
here's to youبسلامتى شما،هنگام نوشيدن
hereabout(s)دراين حوالى ،دراين نزديکيها
hereatباين دليل
hereditabilityوراثت پذيرى
hereditableارث بردنى ،قابل توارث ،وارثت پذير
hereditablyبطورقابل توارث ،چنانکه بتوان ارث برد
hereditamentsهر چيزى که قابل ارث گذاشتن باشد مال موروثى ،ميراثقانون ـ فقه : دارايى غير منقول
hereditarianکسيکه عقيده بتوارث تمايلات طبيعى وروحى دارد،وارثت
hereditarianismروانشناسى : ارثى نگرى
hereditarilyبه طريق ارث
hereditarinessموروثيت
hereford roundورزش : مسابقه تيراندازى مخصوص زنان در مسافتهاى مختلف
herein namedنامبرده دراين نامه
heresکلمات مرتبط(heres):
heresiologyگفتاردر رفض
heretical booksکتب ضلالقانون ـ فقه : کتب ضلاله
hereticalرافضى ،مبنى برفساد،بدعت اميز
hereticallyازروى فسادعقيده ،ازراه رفض
hereticateرافضى کردن ،رافضى قلمدادکردن
hereticideرافضى کشى
herherکلمات مرتبط(herher):
herioic treatmentمعالجه با وسايل سخت در بيمارى سخت
herioic verseشعر رزمى
herioicکلمات مرتبط(herioic):
herissonعلوم نظامى : تير خاردار
heritabilityوارث ،قب،رونوش
heritablyبطور قابل توارث
hermaستون هرمس: ستون سنگى چارپرکه پيکربربالاى ان بود
hermaphrodite caliperعلوم مهندسى : اندازه گير نر و ماده
hermaphroditeخنثىقانون ـ فقه : خنثى ظاهرروانشناسى : دو جنسى
hermaphroditicalنرموک وار،خنثى ،دوجوره
hermaphroditismروانشناسى : دو جنسيتى
hexadecimal pointکامپيوتر : مميز شانزده شانزدهى
hexadecimalشانزده شانزدهىکامپيوتر : مبناى16
hexaemeronشش روزه افرينش ياتاريخ ان
hexagonal brickشش( اجر تراشيده شده بشکل شش ضلعى)معمارى : شش
hexagonal coilعلوم مهندسى : بوبين شش گوش
hexagonal crystal systemعلوم مهندسى : سيستم کريستال شش گوش
hexagonal systemشيمى : دستگاه شش گوشه اى
hexagonalشش گوشه اى ،ر شش پاعلوم مهندسى : شش ضلعىشيمى : شش ضلعى
hexahedralشش رو،شش سو،مکعب ،شش سطحى
hexahemeronشش روزه افرينش ياتاريخ ان
hexamerousشش جزئى
hexametricشش وتدى ،شش وزنى
hexangularشش گوشه
hexaphaseشش فازعلوم مهندسى : شش فازه
hexaplaکتاب شش متنى که متن هاى گوناگون رادرستونهاى موازى نشان دهد
hexapodousشش پا
hexapodyشعرشش وتدى
hexastichبند،شش بيتى ،قطعه شش فردى
hexastyleمعمارى : ايوان شش ستونى
hexasyllabicشش هجائى
hexateuchشش کتاب ،نخستين توريه
hexatomicعلوم مهندسى : شش اتمى
hexisروانشناسى : عادت پايه
hexodالکترونيک : لامپ شش قطبى
hexodeهگزودعلوم مهندسى : لامپ شش قطبى
hexonal zinc sulfide structureشيمى : ساختار شش گوشه اى روى سولفيد وورتيست
hexonalکلمات مرتبط(hexonal):
hexoxideشيمى : هگزوکسيد
hey forبه به به ،جانم به
hey prestoزود،برگرد درنگ( فرمان شعبده باز)
heyday،اوج خوشبختى
heydrogenizeعلوم مهندسى : هيدروژن دادن
heydweiler bridgeعلوم مهندسى : پل هايدويلر
hence it isازاين( جا )است که
hence with your little one'sبچه هاى خودرابرداروبرو
hendecagonيازده گوشه ،يازده پهلو،يازده ضلعى
hendedکلمات مرتبط(hended):
hendiadysعطف دوکلمه بجاى استعمال صفت وموصوف مانندپياله هاى زرين
hennig-schara gambitورزش : گامبى هنيگ - شارا دردفاع تاراش
hennigکلمات مرتبط(hennig):
hennyشبيه بمرغ
henpeckedزيرنفوذزن قرارگرفته
henry the f.هنرى يکم ،هنرى اول
henryهانرىعلوم مهندسى : واحد ضريب خودالقايىکامپيوتر : هانرىالکترونيک : هنرىعلوم هوايى : واحد خودالقايى
hensکلمات مرتبط(hens):
hepatagonalعمران : هفت ضلعى
hepatic diseaseناخوشى جگر،مرض کبد
hepatizationتبديل بجگر،جگرسازى ،سفت شدگى بافته
hepatizeتبديل بماده جگرى کردن ،مانندجگرسفت وبى هواساختن
hepatogenicکبدى
hepatogenousجگرخيز،پيداشده درجگر
hepatoscopyجگربينى ،معاينه کبد،غيبگويى باديدن جگر
heppedکلمات مرتبط(hepped):
heptachordسازهفت سيمه ،گام هفت تنى
heptaglot(کتاب ) هفت زبانه
heptagonalهفت گوشه ،هفت پهلو
heptagynousداراى هفت مادگى
heptahedralهفت رو،هفت سطحى
heptahedronجسم هفت سطحى ،هفت رو
heptamerousهفت بخشى ،هفت جزئى
heptanعلوم هوايى : هپتان
heptangularهفت گوشه
heptaphyllousهفت برگه ،هفت برگ
heptarchicداراى حکومت هفت تنى ،وابسته به حکومت هفت تنى
heptarchicalداراى حکومت هفت تنى ،وابسته به حکومت هفت تنى
heptastichهفت بيتى
heptasyllabicهفت هجائى
heptateuchهفت کتاب نخستين توريه
heptodeالکترونيک : لامپ هفت قطبى
heptoxideشيمى : هپتوکسيد
her courage did accrueبرجراتش افزوده گشت ،جراتش زيادشد
her houseخانه اش ،خانه ان زن
her last was a sonاخرين بچه اى که زاييد پسر بود
her majestyعليا حضرت ،در گفتگوى ملکه
her nameنامش ،نام او
her next was a girlبچه دومش دختر بود
her next was a merchantشوهر بعدى وى بازرگان بود
her prime of life is pastعنفوان جوانى وى گذشته است
her willing to singرضايت ياميل اوبخواندن
heraclidae(درتاريخ افسانه يونان ) اولادهرکول پهلوان نامى يونان
heraldicمتعلق به منادى
heraldshipجارچى گرى
herb beerابجوى که ازگياه وعلف بسازند
herb bennetبيخ شب بو
herbaryگياه زار،باغ گياه
herbescentگياهى ،گياه مانند،اماده براى پيداکردن طبيعت گياه
herbiferousگياه دار،گياه اور
herbistگياه فروش ،فروشنده گياهان طبى
herbivoraگياه خواران ،جانوران علفخوار
herboristگياه فروش ،فروشنده گياهان طبى ،گياه شناس
herborizationجمع اورى گياه ،پژوهش درگياهان
herborizeگياه جمع کردن ،جستجوى گياه کردن ،پژوهش درگياهان کردن
herboseپرگياه
herbsکلمات مرتبط(herbs):
herculeanlabourکارپرزحمت ،کار
hercules graphics adapterکامپيوتر : وفق دهنده نگاره سازى هولوکس
hermeneuticallyاز راه تفسير
hermeneuticsعلم تفسير،علم يا ايين تفسيرکتاب مقدس
hermetic artعلم کيميا
hermetic sealingدرزگيرى باجوش يالحيم ياگداز،اب بندى
hermeticallyبطور سربسته و محکم
hermeticsروانشناسى : علم غيب
hermitessزن گوشه نشين ،زن تارک دنيا
hermitian inner productشيمى : ضرب داخلى هرميتى
hermitian scalar productشيمى : ضرب داخلى هرميتى
hermitianکلمات مرتبط(hermitian):
hermitic(al)بطور گوشه نشين ،بطور محکم
hermiticوابسته بگوشه نشينى ،زهداميز،وابسته بزاهدهاى گوشه نشين
hermiticalوابسته به گوشه نشينى ،وابسته بزاهدهاى گوشه نشين
hermiticallyهلوان داستان ،پهلوان ،شخص بلند همت
hermodactylسورنجان
hernماهيخوار،حواصيل ،حواصل
hernialفتقى ،فتق دار
herniaryفتقى ،فتق دار
herniotomyعمل فتق
herodهبروديس: نام پادشاه يهوديه
herodianهيروديسى ،يهودى اى که هواخواه هيروديس وطرفدارسلطنت اودريهوديه
herodsکلمات مرتبط(herods):
heroic ageعصرگردان ،عصرنيم خدايان
heroicallyزن پهلوان ،زنى که قهرمان داستان باشد
heroifyدرگروه گردان ونيم خدايان دراوردن
herpesدانه ،تبخال ،قوبا
herpeticبتورى ،تبخالى ،دچارقوباء ياتبخال
herpetologicalوابسته بخزنده شناسى
herrاقا) لقبى که پيش ازنام مردان المان ى بکارميرودوبرابربا است
herring-bone bondرج چينى جناغىمعمارى : نماچينى جناغى
herringbone gearعلوم مهندسى : چرخ دندانه جناغى
herringbone patternالکترونيک : طرح جناغى
herringbone stepورزش : صعود جناقى
herringbone toothعلوم مهندسى : دندانه ى جناغى
herringboneورزش : جناقى
hers is bestمال اواز همه بهتراست
herseراه بند
herseyقانون ـ فقه : بخشنامه
hertz (hz)هرتز( واحد بسامد)روانشناسى : هرتز
hertzهرتزکامپيوتر : چرخه در ثانيهالکترونيک : هرتسعلوم هوايى : واحد فرکانس در سيستم متريکعلوم نظامى : يک سيکل در ثانيه
hertzian wavesعلوم هوايى : امواج هرتز
hertzianکلمات مرتبط(hertzian):
hertzprung-russel diagramترديد،دودلى ،درنگنجوم : ن
hertzprungکلمات مرتبط(hertzprung):
herwitz bishopsفيلهاى هورويتسورزش : فيلهاى کنترل کننده دو قطر مجاور شطرنج
herwitzکلمات مرتبط(herwitz):
hesahedralشيمى : شش وجهى
hesitantlyاز روى ترديد
hesitatinglyاز روى تامل ،با دودلى
hesitativeترديداميز
hesitativelyاز روى ترديد
hesper(افسانه يونان ) مظهرستاره غروب يازهره ،ستاره مغرب
hesperianباخترى ،مغربى ،غربى
hesperidesنام حورى هاى دريايى که پاسبان باغ سيب هاى زربودند
hess's lawقانون هسشيمى : قانون ثابت بودن جمع گرماها
hessکلمات مرتبط(hess):
hestateکلمات مرتبط(hestate):
hetکلمات مرتبط(het):
hetaerismازدواج اشتراکى درقبايل نخستين ،زندگانى بطورصيغه
hetermorphismاختلاف شکل
hetero-organic polymerشيمى : ناجور بسپار الى
heteroatomic chainشيمى : زنجير ناجور اتمى
heteroatomic moleculeشيمى : مولکول ناجور اتم
heteroatomicکلمات مرتبط(heteroatomic):
heterochromousرنگانگ ،داراى رنگهاى گوناگون
heterocliteسماعى ،اسم بيقاعده ،کسيکه کارهايش برخلاف قاعده همگانيست
heterocyclic compoundsشيمى : ترکيبات ناجور حلقه
heterocyclicکلمات مرتبط(heterocyclic):
heterodyne receptionالکترونيک : زنه سازى
heterodyneعلوم هوايى : ترکيب دو جريان متناوب براى توليد جريانى با فرکانسى برابر مجموع يا تفاضل فرکانس دو جريان مزبور
heteroeroticismروانشناسى : دگرخواهى جنسى
heteroerotismروانشناسى : دگرخواهى جنسى
heterogametروانشناسى : ياخته جنسى ناهمخوان
heterogamousداراى مادگى ها،پرچم هاى نامرتب ،داراى گلهاى دوجوره
heterogeneityغير يکنواختى ،ناهماهنگى ،عدم تجانس ،ناجورىعلوم مهندسى : ناهمگنىروانشناسى : ناهمگنىبازرگانى : ناهنجارىورزش : ناهمگنى
heterogeneous catalystشيمى : کاتاليزور ناهمگن
heterogeneous mixtureشيمى : مخلوط ناهمگن
heterogeneous reactionشيمى : واکنش ناهمگن
heterogeneouslyبطور جوربجور
heterogenetyشيمى : ناهمگنى
heterographyاملاى نادرست ،املاى بى قاعده
heterolytic cleavageگسسته شدن ناجورشيمى : کافت ناجور
heterolyticکلمات مرتبط(heterolytic):
heteromorphismاختلاف شکل
heteromorphosisروانشناسى : نابجايى اندامى
heteronomousپيروقانون ديگرى ،روينده تحت چندين قانون
heteronuclearناجور هستهشيمى : ناهم هسته
heteronymکلمه اى که املاى ان باکلمه ديگريکسان ولى معنى وتلفظ ان دگرگون
heteronymousجوردراملاء وناجوردرمعنى ياتلفظ
heterophiliaروانشناسى : ديگرخواهى جنسى
heterophoniaروانشناسى : تغيير صدا
heterophoriaروانشناسى : لوچى نهفته
heterophyllousداراى برگهاى جوربجور
heteroplastyپيوندبافته کسى بکسى ديگر
heteropolar bondشيمى : پيوند ناجور قطبى
heteropolarکلمات مرتبط(heteropolar):
heteropoly acidشيمى : پلى اسيد ناجور
heteropolyکلمات مرتبط(heteropoly):
heteropolyatomicشيمى : چند اتمى ناجور
heteropolymerشيمى : ناجور بسپار
heterorexiaروانشناسى : اشتهاى مرضى
heteroscedasticityروانشناسى : ناهمگنى پراکنش
heterosomeروانشناسى : کروموزوم جنسى
heterosphereعلوم هوايى : قسمتى از اتمسفر که در ان ساختار و وزن مولکولى متوسط گازهاى تشکيل دهنده مختلف است
heterotaxisترتيب خلاف قاعده ،بى ترتيبى
heterotaxyترتيب خلاف قاعده ،بى ترتيبى
heterotopismجابجاشدگى
heterotopyجابجاشدگى
heterotrophزيست شناسى : خوراک گير
heterotropiaروانشناسى : لوچى
heterozygotic twinsروانشناسى : دوقلوهاى دو تخمکى
heterozygoticکلمات مرتبط(heterozygotic):
hetmanفرمانده لهستانى ،سرتيپ انتخابى قزاق ها
hetrogeneousنامتجانس ،ناهمگنبازرگانى : ناهنجار
heulکلمات مرتبط(heul):
heuristic learningکامپيوتر : يادگيرى ذهنى
heuristic methodروانشناسى : روش اکتشافى
heuristic reasonدليلى که بوسيله ان کسى چيزى رابراى خودثابت کندياپيش خودبفهمد
heuristicsکلمات مرتبط(heuristics):
hevagonalعمران : شش ضلعى
hevea rubberلاستيک طبيعىشيمى : کائوچو
heveaکلمات مرتبط(hevea):
hewlett-packard co.کامپيوتر : شرکت هيولت پاکارد
hewlett-packardکامپيوتر : شرکت کاليفرنيايى که محدوده گسترده اى را از تجهيزات الکترونيکى شامل کامپيوتر و دستگاههاى جانبى را توليد مى کند
hewlettکلمات مرتبط(hewlett):
hewnبريدن ،انداختن ،قطع کردن ،خردکردن ،شکستن
hexachordهنگام شش برده اى ،گام شش نتى
hexadگروه شش چيز
hexadecimal digitکامپيوتر : رقم شانزده شانزدهى
hexadecimal number systemکامپيوتر : سيستم عددى شانزده شانزدهى
hexadecimal numberکامپيوتر : عدد شانزده شانزدهى
highest priceبالاترين قيمتبازرگانى : بيشترين قيمت
highestکلمات مرتبط(highest):
highfrequency measuring bridgeعلوم مهندسى : پل اندازه گيرى فرکانس بالا
highfrequencyکلمات مرتبط(highfrequency):
highlightمشخص ،وارون ،نشان شده ،پررنگکامپيوتر : نور بالا
highlightingجلوه دادن ،روشن ساختن ،مشخص کردن ،نشان کردنکامپيوتر : پررنگ کردن
highliyکلمات مرتبط(highliy):
highly seasonedپرادويه ادويه زده شده
highlyبطور عالى ،زياد،خيلى
highnessبلندى مقام
highsکلمات مرتبط(highs):
hight court of cassetionديوان عالى تميزقانون ـ فقه : ديوان عالى کشور
hight density polyethyleneشيمى : پلى اتيلن با چگالى زياد
hight disciplinary court of judgesقانون ـ فقه : دادگاه عالى انتظامى قضات
hight frequency currentعلوم مهندسى : جريان فرکانس بالا
hight of burstعلوم نظامى : ارتفاع ترکش
hightکلمات مرتبط(hight):
heydweilerکلمات مرتبط(heydweiler):
heyland diagramدياگرام هايلندعلوم مهندسى : دياگرام دايره اى ماشين اسنکرون
heylandکلمات مرتبط(heyland):
hezdsکلمات مرتبط(hezds):
he_nillکلمات مرتبط(heٹnill):
hhymnographyفن تصنيف سرود
hi res graphicshigh resolution graphicsکامپيوتر : تصوير صاف و واقعى روى صفحه نمايش که به وسيله تعداد زيادى سلولهاى تصوير توليد مى شود
hiberbalزمستانى
hiberniaايرلند
hicکلمات مرتبط(hic):
hickeyلوله خم کن ،يکجوراتصالى برق
hickok beltپنهان شدن ،مخفى شدن ،پنهان کردن ،مخفى کردنورزش : زه
hickokکلمات مرتبط(hickok):
hickwallدارکوب سبز
hidden codesکدهاى پنهانکامپيوتر : رمزهاى مخفى
hidden figures testروانشناسى : ازمون شکلهاى نهفته
hidden fileفايل پنهانکامپيوتر : فايل مخفى
hidden inflationتورم پنهانبازرگانى : تورم خزنده
hidden line removalکامپيوتر : حذف خط پنهان
hidden lineکامپيوتر : خط پنهان
hidden momentum of population growthنيروى محرکه پنهان رشد جمعيت فرايندى پويا ولى غير فعال ازافزايش جمعيت که حتى پس ازکاهش نرخهاى زاد و ولد ادامه مييابد،به دليل اين که يک جمعيت وسيع جوانبازرگانى : سبب گستردگى والدين اينده ميشود
hidden objectsکامپيوتر : اشياء پنهان
hidden surfaceکامپيوتر : سطح پنهانعلوم هوايى : سطح ناپيدا
hidden unemploymentبازرگانى : بيکارى پنهان
hiddenغايب ،مخفى ،پنهان کرده شده پوشيده ،مکتومقانون ـ فقه : مخفى شده
hiddenlyبطور پوشيده و مکتوم
hide-boundپوست بتن چسبيده ،خشکيده ،متعصب ،کوتاه فکر
hideouslyبطور مهيب يا زشت
hideousnessپنهان بودن ،پنهانى
hiding placeقانون ـ فقه : مخفيگاه
hiding powerشيمى : قدرت پوشش
hidingدر اختفا،مرتفع ،عظيم الشانقانون ـ فقه : پنهانى
hie theeشتاب کن ،زودباش
hiearchicمراتب ،وابسته به سران روحانى ،وابسته به دستگاه فرشتگان
hierachical file systemکامپيوتر : سيستم فايل سلسله مراتبى
hierachical structureکامپيوتر : ساختار سلسله مراتبى
hierachicalکلمات مرتبط(hierachical):
hierachyکامپيوتر : سلسله مراتب
hierarchical data base management systemکامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى
hierarchical modelکامپيوتر : مدل سلسله مراتبى
hierarchical networkکامپيوتر : شبکه سلسله مراتبى
hierarchicalروانشناسى : مرتبه اى
hierarchicallyاز لحاظ رئيسى و مرئوسى
hierarchismاصول سلسله مراتب
hierarchy of claimsاعلام تصفيه ورشکستگىقانون ـ فقه : دستور پرداخت مطالبات غرماء تاجر ورشکسته
hierarchy of needsروانشناسى : سلسله مراتب نيازها
hierarchy plus input process outputکامپيوتر : يک روش طراحى و مستند سازى برنامه که ساختار عملياتى و گردش اطلاعات را در سه نوع نمودار نشان مى دهد
hierocracyحکومت روحانيون
hieroglyphicallyازراه تصويرنگارى ،بطورمرموزياغيرخوانا
hieroglyphyتصويرنگارى
hierogramنوشته قدس
hierolatryپرستش اولياء،ستايش مقدسات
hierologistمتخصص خواندن خطوط قديمى مصر
hierologyعلم خواندن خطوط قديم مصر
hieromancyطالع بينى ازروى قربانى
hig-low-jackورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 7 و ¹ 1را جا مى گذارد
higکلمات مرتبط(hig):
higgledy-piggledyبطوردرهم برهم ،درهم برهمى
higgledyکلمات مرتبط(higgledy):
high aerialعلوم مهندسى : انتن مرتفع
high airburstترکش هوايى در ارتفاع زيادعلوم نظامى : ترکش بالاى افسر تير
high altitudeاز ارتفاع زيادعلوم نظامى : ارتفاع زياد
high angle pitعلوم نظامى : چاله مخصوص اجراى تير قائم
high angleعلوم نظامى : تير قائم
high anode load resistanceعلوم مهندسى : مقاومت اندى بزرگ
high asiaقسمت بلند و مرکزى امريکا
high bidsعلوم نظامى : مزايده
high boardورزش : سکوى شيرجه 3 مترى
high burst rangingتنظيم تير بروش ترکش بالاعلوم نظامى : تنظيم تير بروش تير زمانى بالا
high burstترکش بالاعلوم نظامى : تير زمانى بالا
high carbon steelعمران : فولاد با کربن زيادعلوم هوايى : فولادى با ميزان کربن/5 ¹ %تا5 ¹%1/
high climbورزش : مسابقه اتومبيلرانى سربالايى
high cloudعلوم هوايى : ابرهاى مرتفع
high colourسرخى ،خجالت
high contracting partiesطرفين معظمين متعاقدينقانون ـ فقه : طرفين معظمين متعاهدين
high court of cassationديوان عالى کشورقانون ـ فقه : ديوان عالى تميز
high court ofديوانعالى تميزقانون ـ فقه : ديوانعالى کشور
high dayروز عيد،روز جشن
high density diskکامپيوتر : ديسک چگالى عالى
high densityکامپيوتر : چگالى عالى
high dollar valueقيمتىعلوم نظامى : سنگين قيمت
high dutchزبان المانى
high efficiencyراندمان بالاعلوم مهندسى : ضريب بهره بالا
high endکامپيوتر : گرانترين محصول يا مدل
high energy electronعلوم مهندسى : الکترون پر انرژى
high energyعلوم مهندسى : پر انرژى
high explosive antitankعلوم نظامى : گلوله سوختار شديد ضد تانک
high explosive plasticعلوم نظامى : گلوله پلاستيکى سوختار شديد
high explosive shell (artill,gun)(he)علوم دريايى : گلوله محترقه شديد
high field emmission arcعلوم مهندسى : قوس نورى فشار قوى
high fieldعلوم مهندسى : ميدان قوى
high frequency alloy juction transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور الياژى فرکانس بالا
high frequency alternating currentجريان فرکانس بالاعلوم مهندسى : جريان متناوب فرکانس بالا
high frequency alternatorمولد فرکانس بالاعلوم مهندسى : ژنراتور فرکانس بالا
high frequency amplification stagعلوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا
high frequency amplificationعلوم مهندسى : تقويت فرکانس بالا
high frequency amplifierعلوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس بالا
high frequency biasعلوم مهندسى : باياس فرکانس بالا
high frequency biasingعلوم مهندسى : پيش مغناطيس کنندگى فرکانس بالا
high frequency cableعلوم مهندسى : کابل فرکانس بالا
high frequency carrier cableعلوم مهندسى : کابل کارير فرکانس بالا
high frequency chokeعلوم مهندسى : پيچک فرکانس بالا
high frequency circuitعلوم مهندسى : مدار فرکانس بالا
high frequency coilعلوم مهندسى : سيم پيچ فرکانس بالا
high frequency conductivityعلوم مهندسى : قابليت هدايت فرکانس بالا
high frequency current gainعلوم مهندسى : تقويت جريان فرکانس بالا
high frequency dischargeعلوم مهندسى : تخليه فرکانس بالا
high frequency electrical engineeringعلوم مهندسى : مهندسى برق فرکانس بالا
high frequency energyعلوم مهندسى : انرژى فرکانس بالا
high frequency engineeringعلوم مهندسى : مهندسى فرکانس بالا
high frequency equivalent circuitعلوم مهندسى : مدار معادل فرکانس بالا
high frequency fieldعلوم مهندسى : ميدان فرکانس بالا
high frequency furnaceعلوم مهندسى : کوره فرکانس بالا
high frequency gas discharge breakdownعلوم مهندسى : شکست تخليه گازى فرکانس بالا
high frequency generatorعلوم مهندسى : ژنراتور فرکانس بالا
high frequency heaterعلوم مهندسى : گرمکن فرکانس بالا
high frequency heating equipmentعلوم مهندسى : تاسيسات حرارتى فرکانس بالا
high frequency heatingعلوم مهندسى : گرمايش فرکانس بالا
high frequency induction furnaceعلوم مهندسى : کوره القايى فرکانس بالا
high frequency induction hardeningعلوم مهندسى : سخت گردانى القايى فرکانس بالا
high frequency interferenceتداخل امواج فرکانس بالاعلوم مهندسى : سيگنال مزاحم
high frequency oscillationعلوم مهندسى : نوسان فرکانس بالا
high frequency palsmageneratorعلوم مهندسى : مولد پلاسماى فرکانس بالا
high frequency pentodeعلوم مهندسى : پنتود فرکانس بالا
high frequency performanceعلوم مهندسى : رفتار فرکانس بالا
high frequency radio direction findingعلوم مهندسى : جهت يابى راديويى فرکانس بالا
high frequency radio stationعلوم مهندسى : ايستگاه راديويى فرکانس بالا
high frequency rangeعلوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالا
high frequency region of a spectrumعلوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالاى يک طيف
high frequency resistanceعلوم مهندسى : مقاومت فرکانس بالا
high frequency responceعلوم مهندسى : پاسخ فرکانس بالا
high frequency signal generatorعلوم مهندسى : سيگنال ژنراتور فرکانس بالا
high frequency soundعلوم مهندسى : موج صوتى فرکانس بالا
high frequency speakerعلوم مهندسى : بلندگوى فرکانس بالا
high frequency stabilized arcعلوم مهندسى : قوس نورى تثبيت شده ى فرکانس بالا
high frequency telephonyعلوم مهندسى : فن تلفن فرکانس بالا
high frequency transformerعلوم مهندسى : مبدل فرکانس بالا
high frequency transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور فرکانس بالا
high frequency transmissionعلوم مهندسى : انتقال فرکانس بالا
high frequency treatmentعلوم مهندسى : دياترمى
high frequency tubeعلوم مهندسى : لامپ فرکانس بالا
high frequency voltageعلوم مهندسى : ولتاژ فرکانس بالا
high frequency weldingعلوم مهندسى : جوشکارى فرکانس بالا
high frequency windingعلوم مهندسى : سيم پيچى فرکانس بالا
high freqyency aerialعلوم مهندسى : انت امواج بلند
high gearعلوم نظامى : دنده قوى خودرو
high glossمعمارى : پر جلاء
high goal poloورزش : چوگان بين تيمهاى دارنده 19 امتياز تعادلى يا بيشتر
high grade productبازرگانى : محصول درجه يک
high grade steelفولاد درجه بالاعلوم مهندسى : فولاد قيمتى
high grade zinkعلوم مهندسى : زينک ظريف
high hurdlesورزش : مسابقه کوتاه دو بامانع
high hurleورزش : مانع بلند
high interestبهره گرانبازرگانى : بهره سنگين
high jumperورزش : پرنده پرش ارتفاع
high landعمران : زمين کوهستانى
high leg attack and shoulder controlزير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل( کشتى)ورزش : زير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل
high level cisternمعمارى : ابفشان مرتفع
high level data link controlکامپيوتر : کنترل پيوند داده هاى سطح بالا
high level formatکامپيوتر : فرمت يا قالب بندى سطح بالا
high level languageکامپيوتر : زبان سطح بالا
high level manpowerنيروى انسانى بالا( تحصيلکرده)بازرگانى : نيروى انسانى بالا
high level programming languageکامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح بالا
high lightsنکات مهم ،موضوعات مهمعلوم نظامى : مطالب مهم
high limitعلوم مهندسى : حد نهايى
high lineپل رابط اصلىعلوم نظامى : پل طنابى نقل مکان بين ناوهاعلوم دريايى : پل طنابى نقل مکان بين ناوها
high mass consumptionبازرگانى : مصرف انبوه
high mindبا مناعت داراى احساسات بلند
high moneyپول گران( وام با بهره سنگين)بازرگانى : پول گران
high moralروحيه عالىعلوم نظامى : روحيه قوى
high noonعين ظهر،ظهر ظهر
high obliqueعلوم نظامى : عکس هوايى موربى که از ارتفاع زياد گرفته شده و افق ظاهرى عکس در ان مشاهده ميشود
high or low temperatureگرماى زيادياکم
high order bitبيت رده بالاکامپيوتر : بيت بالا رتبه
high order detonationانفجار شديدعلوم نظامى : انفجار انى و کامل
high orderکامپيوتر : رتبه بالا
high persistence phosphorکامپيوتر : فسفر با مانائى بالا
high pheasantورزش : تيراندازى به هدفهاى دوگانه از برج ¹ 9مترى در انگلستان
high polymerبسپار سنگينشيمى : بسپار بزرگ
high portحالت دست فنگعلوم نظامى : حالت سخمه به جلو يا سخمه کوتاه
high potential electrodeعلوم مهندسى : الکترود فشار قوى
high potentialالکترونيک : فشار قوى
high powerورزش : تفنگ شکارى بزرگ
high powerd moneyپول قوىبازرگانى : پول پر قدرت
high pressure areaمعمارى : منطقه پر فشارزيست شناسى : واچرخه
high pricedگران بها،پر قيمت ،پر بها
high proof spiritعرق سنگين
high rate dischargeالکترونيک : تخليه شديد
high rate of interestنرخ بالاى بهرهبازرگانى : نرخ سنگين بهره
high resistance cementسيمان ممتازمعمارى : سيمان با مقاومت زياد
high resistanceالکترونيک : پر مقاومتشيمى : پرمقاومت
high resolution bit mapped displayکامپيوتر : تکنيک نمايش يک مکان واحد حافظه براى کنترل يک نقطه نورانى مشخص روى صفحه نمايش
high rise blockمعمارى : ساختمان بلند
high roadشاهراه ،جاده عمدهمعمارى : شاهراه
high runورزش : حداکثر امتياز در يک دور بيليارد
high seasدرياهاى ازاد،ابهاى برون مرزى ،درياى ازادقانون ـ فقه : درياهاى بازبازرگانى : ابهاى بين المللى
high speed printerکامپيوتر : چاپگر سريع
high speed trafficترافيک سريع ،رفت و امد سريعمعمارى : امد شد سريع
high speedسريع السير،راندن با سرعت زيادعلوم نظامى : دنده سريع
high spinپرچرخششيمى : پر اسپينورزش : چرخش زياد
high stickingورزش : بالابردن چوب و ضربه زدن به حريف ،خطا با ضربه چوب لاکراس
high storageکامپيوتر : انباره بالا
high teaعصرانه مفصل
high temperatureشيمى : دماى بالا
high tenderمزايدهعلوم نظامى : به مزايده گذاشتن
high tension apparatusعلوم مهندسى : دستگاه فشار قوى
high tension breakerعلوم مهندسى : کليد فشار قوى
high tension bridge equipmentعلوم مهندسى : دستگاه ازمايش فشار قوى
high tension cableعلوم مهندسى : کابل فشار قوى
high tension capacitorعلوم مهندسى : خازن فشار قوى
high tension diodeعلوم مهندسى : ديود فشار قوى
high tension distributorعلوم مهندسى : مقسم فشار قوى
high tension electrolytic capacitorعلوم مهندسى : خازن الکتروليت فشار قوى
high tension engineeringعلوم مهندسى : مهندسى فشار قوى الکتريکى
high tension fuseعلوم مهندسى : فيوز فشار قوى
high tension generationعلوم مهندسى : توليد فشار قوى
high tension generatorعلوم مهندسى : مولد فشار قوى
high tension indicatorعلوم مهندسى : مقره فشار قوى
high tension lineعلوم مهندسى : خط فشار قوى
high tension maineعلوم مهندسى : شبکه فشار قوى
high tension measurement bridgeعلوم مهندسى : پل اندازه گيرى فشار قوى
high tension porcelaineعلوم مهندسى : چينى فشار قوى
high tension power plantعلوم مهندسى : نيروگاه فشار قوى
high tension protectionعلوم مهندسى : حفاظت فشار قوى
high tension switchعلوم مهندسى : کليد فشار قوى
high tension systemعلوم مهندسى : سيستم فشار قوى
high tension test bridgeعلوم مهندسى : پل ازمايش فشار قوى
high tension testعلوم مهندسى : ازمايش فشار قوى
high tension transmission lineعلوم مهندسى : خط انتقال فشار قوى
high tension transmission towerعلوم مهندسى : دکل انتقال فشار قوى
high tension windingعلوم مهندسى : سيم پيچى فشار قوى
high timeاصل موقع وکمى هم گذشته ازموقع ،هنگام خوشى وعيش ونوش
high up in the airخيلى بالادر هوا
high vacuumعلوم هوايى : خلاء زياد
high valueقيمتىعلوم نظامى : گران قيمت
high velocity dropبارريزى با سرعت سقوط زيادعلوم نظامى : بارريزى سريع
high velocityبا سرعت ابتدايى زياد،سرعت اوليه زيادعلوم نظامى : سرعت دهانه اى زياد
high volatilityکامپيوتر : تغيير پذيرى بالا
high voltage batteryعلوم مهندسى : باطرى فشار قوى
high voltage cableعلوم مهندسى : کابل فشار قوى
high voltage capacitorعلوم مهندسى : خازن فشار قوى
high voltage fuseعلوم مهندسى : فيوز فشار قوى
high voltage lineعلوم مهندسى : خط فشار قوى
high voltage networkعلوم مهندسى : شبکه ى فشار قوى
high voltage plantعلوم مهندسى : نيروگاه فشار قوى
high voltage switchعلوم مهندسى : کليد فشار قوى
high voltage transformerترانسفورماتور فشار قوىعلوم مهندسى : مبدل فشار قوى
high voltage transmission lineعلوم مهندسى : خط انتقال فشار قوى
high voltage windingعلوم مهندسى : سيم پيچى فشار قوى
high voltageعلوم مهندسى : ولتاژ بالا
high water lineعلوم نظامى : خط مد دريا
high water markمعمارى : بالاترين داغ اب
high watermarkبالاترين نشان اب ،نشان بلندترين ترازاب
high yieldپر بازدهزيست شناسى : پربازدهبازرگانى : با بازده زياد
high yielding farmsمزارع پر بازدهبازرگانى : با بازده زياد
high(ly) strungکوک شده ،عصبانى ،زياد حساس
high-accuracy measurementعلوم مهندسى : سنجش دقيق
high-back resistance diodeديود با مقاومت معکوس زياد،ديود با مفاومت معکوس بالاعلوم مهندسى : مقاومت ديود در باياس مخالف
high-boilingشيمى : دير جوش
high-bornاصيل ،نجيب زاده
high-bredاصيل ،باتربيت
high-class communication setعلوم مهندسى : دستگاه مخابراتى با کلاس بالا دستگاه مخابراتى پر ارزش
high-conductivityعلوم مهندسى : قابليت هدايت زياد
high-contrast developerعلوم مهندسى : دستگاه ظهور با تغاير بالا
high-contrast imageعلوم مهندسى : تصوير با تغاير عالى
high-contrastتغاير عالىعلوم مهندسى : تغاير بالا
high-crownedنوک بلند
high-cycle fatigueعلوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهاى با فرکانس زياد
high-direct voltageعلوم مهندسى : فشار قوى جريان دائم
high-fidelity amplifierتقويت کننده هاى فاعلوم مهندسى : امپلى فايرهاى فا تقويت کننده با کيفيت عالى
high-fidelity music reproducing systemعلوم مهندسى : سيستم بازيابى موسيقى با کيفيت عالى
high-fidelity receiverالکترونيک : گيرنده رابط
high-field-emission arcالکترونيک : قوس ميدانى
high-flierمرغ يا شخص بلند پرواز
high-frequency compensationالکترونيک : تقويت بسامد زياد
high-frequency currentالکترونيک : جريان با بسامد زياد
high-frequency trimmerالکترونيک : خازن تنظيم بسامد زياد
high-grade petrolشيمى : بنزين سوپر
high-head plantعلوم مهندسى : تاسيسات فشار قوى
high-head turbineعلوم مهندسى : توربين فشار قوى
high-impedance relayرله پيچک دارعلوم مهندسى : رله با امپدانس زياد
high-impedance rotorعلوم مهندسى : رتور امپدانسى
high-impedance windingعلوم مهندسى : سيم پيچى با مقاومت زياد
high-impedanceعلوم مهندسى : امپدانس بالا
high-input impedance circuitعلوم مهندسى : مدار با امپدانس ورودى زياد
high-intensity magnetic fieldعلوم مهندسى : ميدان مغناطيسى شدت ميدان بزرگ
high-inverse-voltage rectifierالکترونيک : يکسوکننده با برگشت قوى
high-level modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون سطح بالا
high-level signalعلوم مهندسى : سيگنال بزرگ
high-lift configurationعلوم هوايى : شکل براى زياد
high-lift deviceعلوم هوايى : وسايل براى زياد
high-lift systemعلوم هوايى : سيستم براى زياد
high-magnetic fieldعلوم مهندسى : ميدان مغناطيسى قوى
high-pass acoustical filterعلوم مهندسى : صافى صوتى بالا گذر
high-pass filterعلوم مهندسى : صافى بالا گذر
high-passعلوم مهندسى : بالا گذرعلوم هوايى : بالاگذر
high-potential capacitorعلوم مهندسى : خازن فشار قوى
high-potential lineعلوم مهندسى : خط فشارقوى
high-potential testعلوم مهندسى : ازمايش فشار قوى
high-power engineموتور با قدرت زيادعلوم مهندسى : موتور پر قدرت
high-power loudspeakerعلوم مهندسى : بلندگوى پرقدرت
high-power microscopeعلوم مهندسى : ميکروسکوپ پر قدرت
high-power modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون سطح بالا
high-power projector lampعلوم مهندسى : لامپ پروژکتور پر قدرت
high-power pulse generatorعلوم مهندسى : مولد پالس پرقدرت
high-power pulseعلوم مهندسى : پالس قوى
high-power radio stationعلوم مهندسى : ايستگاه راديويى بزرگ
high-power transformerعلوم مهندسى : ترانسفورماتور قدرت
high-power transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور قدرت
high-precisonدقت زيادعلوم مهندسى : دقت بالا
high-pressure blowerعلوم مهندسى : دمنده فشار قوى
high-pressure burnerعلوم مهندسى : مشعل فشار قوى
high-pressure compressorعلوم مهندسى : منراکم کننده فشار قوى
high-pressure cylinderعلوم مهندسى : کپسول فشار قوى
high-pressure lineعلوم مهندسى : خط فشار قوى
high-pressure lubricationعلوم مهندسى : روغنکارى فشار قوى
high-pressure pumpعلوم مهندسى : پمپ فشار قوى
high-pressure stageعلوم مهندسى : طبقه فشار قوى
high-pressure steamعلوم مهندسى : بخار فشار قوى
high-pressure sterilizerعلوم مهندسى : استرليزه کننده فشار قوى
high-pressure tubeعلوم مهندسى : لوله فشار قوى
high-pressure tunnelعلوم مهندسى : تونل فشار قوى
high-pressure turbinعلوم مهندسى : توربين فشار قوى
high-pressure valveعلوم مهندسى : سوپاپ فشار قوى
high-proofسنگين ،تند،برنده
high-quality cast ironعلوم مهندسى : چدن با کيفيت عالى
high-quality sheet steelعلوم مهندسى : ورق فولادى با کيفيت خوب
high-quality steelعلوم مهندسى : فولاد با کيفيت خوب
high-rankingروانشناسى : عالى رتبه
high-resolutionشيمى : تفکيک بالا
high-seasonedپرادويه ،خوش طعم ،پرچاشنى
high-souledبا جرات ،با همت
high-speed engineعلوم مهندسى : موتور پر دور
high-speed steelعلوم مهندسى : فولاد تندبر
high-speed traficعلوم مهندسى : رفت و امد سريع
high-speed truckعلوم مهندسى : کاميون پردور
high-statusروانشناسى : بلندپايه
high-stickورزش : ضربه زدن به حريف با بالا بردن چوب
high-strength cast ironعلوم مهندسى : چدن با استحکام عالى
high-strength steelعلوم مهندسى : فولاد با استحکام عالى
high-tailed aircraftعلوم هوايى : هواپيمايى که دم افقى ان بالاى سکان عمودى قرارگرفته
high-temperature alloyعلوم مهندسى : الياژ درجه حرارت بالا
high-temperature steelعلوم مهندسى : فولاد با ثبات حرارتى
high-temperature strengthعلوم مهندسى : استحکام حرارتى
high-tension batteryباترى بالکترونيک : باترى فشار قوى راديو
high-tension magnetoالکترونيک : مگنت پر فشار
high-test grey ironعلوم مهندسى : چدن خاکسترى پرارزش
high-vaccum engineeringعلوم مهندسى : تکنيک خلاء
high-vaccum tubeعلوم مهندسى : لامپ خلاء
high-wingعلوم هوايى : بال بالا
highed-wingعلوم هوايى : بال لولاشده
highedکلمات مرتبط(highed):
higher brain centersروانشناسى : مراکز عالى مغز
higher educationروانشناسى : اموزش عالى
higher mental processesروانشناسى : فرايندهاى عالى ذهن
higher-order conditioningروانشناسى : شرطى سازى سطح بالا
higher-order factorروانشناسى : عامل مرتبه بالا
higherکلمات مرتبط(higher):
highest (to be the highest bidder)قانون ـ فقه : حائز حداکثر قيمت در مزايده شدن
highest bidderقانون ـ فقه : برنده مزايده
highest occupied molecular orbitalشيمى : بالاترين اوربيتال مولکولى اشغال شده
his painting lacked reposeنقاشى وى توافق( ياقرينه ) نداشت
his palce is still openجاى او هنوز خالى( يا متصدى ) است
his parentage isunknownاصل و نسبتش معلوم نيست ،پدرو مادرش معلوم نيست کى هستند
his prayers was grantedدعايش مستجاب شد
his reputed son diedانکه مشهوربودپسراوست مرد،انکه پس اوبشمارميرفت مرد
highway bridge (am)معمارى : راپل
highway codeعلوم مهندسى : کد شاهراه
highway dispatchعلوم نظامى : مقررات و قوانين عبور و مرور در شاهراهها
highway engineeringمهندسى جاده سازىعلوم مهندسى : تکنيک جاده سازى
highway robberراهزنقانون ـ فقه : قاطع الطريق
highway robberyراهزنىقانون ـ فقه : قطع الطريق ،راهزنى
highway user taxبازرگانى : ماليات حق عبور
highwaysکلمات مرتبط(highways):
highweight handicapورزش : مسابقه اسبدوانى با امتياز متفاوت وزن
highweightورزش : اسبى که زيادترين وزن را گرفته
hijackerقانون ـ فقه : هواپيما ربا
hijackingقانون ـ فقه : هواپيما ربائى
hijiورزش : ارنج
hike outورزش : خم شدن يا اويختن به لبه قايق براى ايجاد تعادل
hiking boardورزش : تخته اتکاى خم شونده در قايق
hiking seatورزش : تهته اتکاى خم شونده در قايق
hiking stickورزش : دسته اضافى سکان که خم ميشود و در عين حال مسير را تعيين مى کند
hikingکلمات مرتبط(hiking):
hikiteورزش : دست واکنش
hikiwateورزش : مساوى
hilariouslyتپه نشين ،کوهستانى ،کوه گرد،بط
hili(ci)smماديت ،اعتقادبه ماديات- اعتقادباينکه ماديات مايه ءشرارت است
hiliکلمات مرتبط(hili):
hill crestخط الراس ،نوک تپهعلوم نظامى : قله تپه
hill shadingعلوم نظامى : سايه زدن ارتفاعات و تپه ها روى نقشه رنگ کردن ارتفاعات در عکس جهت تابش نور خورشيد
hill sideعلوم نظامى : دامنه تپه
hillinessپستى و بلندى
hillmanتپه کوچک ،پشته ،تپ،کوه گرد
hillsکلمات مرتبط(hills):
hiltedقسمت عقبى ،ق
him to stayنتوانستم او راوادار کنم بماند حريف اونشدم بماند
him whoکسيراکه ،انرا که
himaکلمات مرتبط(hima):
himisphereکلمات مرتبط(himisphere):
himourکلمات مرتبط(himour):
him_iکلمات مرتبط(himٹi):
hind sightعلوم نظامى : شکاف درجه تفنگ
hindbrainروانشناسى : مغز پسين
hindered rotationچرخش غير ازادشيمى : چرخش ممانعت شده
hinderedکلمات مرتبط(hindered):
hinduهندو
hinduismلولا،قدار،مفصل ،گرديدنروانشناسى : ايين هندو
hinge couplerالکترونيک : جفتگر لولايى
hinge pinمحور لولايىعلوم نظامى : محور اتصال لولايى
hinged supportعمران : تکيه گاه مفصلى
hingedعمران : مفصلى
hintingدر فن چاپ ديجيتال يا رقمىکامپيوتر : کاهش وزن يا ميزان طرح حرف بطوريکه فونت هاى کوچک از نظر اندازه بدون از دست دادن جزئيات خود روى چاپگرهاىdpi ¹¹ 3قابل چاپ باشند
hip bootورزش : چکمه بلند ضد اب
hip checkورزش : سد کردن راه حريف با کمر و باسن
hip circleورزش : چرخ جلو روى پارالل
hip pulloverورزش : چرخ جلو روى پارالل
hip roolتاباندن حريف از روى باسن( کشتى)ورزش : تاباندن حريف از روى باسن
hip shootتيراندازى غير مترقبه با اشغال موضع ناگهانى ،تير سريععلوم نظامى : تير غافلگير کننده
hip swingورزش : چرخ جلو روى پارالل
hip throwورزش : گرفتن کمر مهاجم و از جلو انداختن او از روى کمر،فن اوگوشى
hip trussعلوم مهندسى : خرپاى گوشه دار
hipoکامپيوتر : Hierarchy Plus Input Process Output
hipped roofبام تيزه دار چندبر،شيروانى چند کله( اصطلاح شيروانى کوبى تهران)معمارى : شيروانى چند کله
hippedکلمات مرتبط(hipped):
hippocampusدم اسب( هيپوکامپ)روانشناسى : دم اسب
hippocratesبقراط
hippocratic typesروانشناسى : سنخهاى بقراطى
hippocratismجاره کرايه اى
hirakeورزش : مفصلهاى انگشتان
hircineپنيرى( در رده بندى بوها)روانشناسى : پنيرى
hire (to)کرايه کردنبازرگانى : اجاره کردن
hire purchaseخريد اقساطىقانون ـ فقه : کرايه چيزى به اين ترتيب که کرايه کننده با پرداخت يک عده اقساط مالک ان شى بشودبازرگانى : اجاره به شرط تمليک
hired workerقانون ـ فقه : اجير
hiredاجاره شدهقانون ـ فقه : در اجاره
hiringکلمات مرتبط(hiring):
hirsutismروانشناسى : نابجارويى مو در زنان
his hand want's two fingersدستش دو انگشت ندارد( يا کم دارد)
his action pleased meکاراومرا خوشنودساخت ،از کارش خوشنوديا راضى شدم
his age is less than mineسال او کمتر از سال من است
his almost nightتقريباشب است ،نزديک شب است
his appeal met no responseپاسخى پدر خواست که او ترسيد
his bare wordقول خشک وخالى او
his blood beon usخونش به گردن ماست
his blood is upخشمش افروخته است ،اماده جنگ است
his britannic majestyاعليحضرت پادشاه انگلستان
his coat was in blue velvetنيمتنه اش( از )مخمل ابى بود
his conduct is objectرفتارش قابل اعتراض است ،رفتارش رضايتبخش نيست
his days (oryears)a numberedعمرش نزديک است به پايان برسد
his emineceجناب ،حضرت
his english is weakمايه انگليسى اوکم است
his excellencyقانون ـ فقه : جناب اقاى
his eyes were inflammedچشمهايش اماس کرد
his f. opinionعقيده ايى که پرورده وموردپسنداوست
his face is p with small poxرويش ازابله پرازچاله است
his fate is sealedسرنوشت اوازقبل معلوم گرديده
his generosity was proverbialدهش او ضرب المثل( مشهور )بود
his hand lack one fingerدستش يک انگشت ندارد
his hat cover his fanilyهيچکس را ندارد،خودش است و کلاهش
his heart sankدل مرده شد
his heart to griefدل بکف غصه نبايد سپرد
his heart went pitدلش مى تپيد
his honorقانون ـ فقه : جناب.....
his hope was snuffed outچراغ اميدش خاموش شد
his imperial majectyقانون ـ فقه : اعليحضرت همايون شاهنشاه
his incomeهر چه درامد داردخرج مى کند
his intentions are goodقصدش خوب است ،خيال بدى ندارد
his joke fell f.شوخى اونگرفت
his joys p from baseless hopeخوشى هاى اوناشى ازاميدهاى بى اساس است
his kidnegs have gone wگرده هايش درست کارنمى کنند،کليدهايش خراب شده اند
his kingshipاعليحضرت( درگفتگوى ازپادشاه)
his leg rested on a stoneپايش روى سنگى قرار گرفته بود
his majestyاعليحضرت ،در گفتگوى از پادشاه
his manners smackofselfishnessبوى خودپسندى از رفتارش ميايد
his mind was petrifiedذهنش از کار افتاد
his money is more than canپوليش بيش( يا زياده ) از انست که بتوان شمرد
his money was p spentيک قسمت ازپولش خرج شد
his opening remarksنخستين گفته هاى وى
hit ratioکامپيوتر : نسبت اصابت
hit sixورزش : ضربه زدن به توپ برفراز مرز
hit wicketورزش : انداختن ميله بوسيله خود توپزن
hitch and goورزش : نوعى پاس که گيرنده بجلو مى دود و به سمت ديگر مى چرخد و باز به جلو ادامه مى دهد
hitch kickورزش : شوت قيچى ،پرش طول با دو گام برداشتن در هوا و دست بالاى سر
hitch tieگره اويزانعلوم نظامى : گره شستىعلوم دريايى : گره شستى
hitchesکلمات مرتبط(hitches):
hitchingکلمات مرتبط(hitching):
hitsu shiubiورزش : مفصل انگشت وسط
hitsuکلمات مرتبط(hitsu):
hitterکلمات مرتبط(hitter):
hittingکلمات مرتبط(hitting):
hittorf dark spaceفضاى تاريک کاتدالکترونيک : فضاى تاريک هيتورف
hittorfکلمات مرتبط(hittorf):
hizaورزش : زانو
hkcsکامپيوتر : Hong Kong Computer Society
hnologyکلمات مرتبط(hnology):
ho229کلمات مرتبط(ho229):
hoar-frostبشممعمارى : شبنم يخزده
hoard upقانون ـ فقه : احتکار کردن
hoarselyبطور خشن ،بطور گرفته
hoarsenessخشونت ،گرفتگى صدا يا سينه
hoary-headedريش سفيد،مو سفيد
hob nailعمران : ميخ سرپهن
hobabilityعلوم مهندسى : قابليت حديده کارى سرد
hobbing machineعلوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى
hobbingکلمات مرتبط(hobbing):
hobby carورزش : اتومبيل دو در
hobsonکلمات مرتبط(hobson):
hocکلمات مرتبط(hoc):
hock spannerعلوم هوايى : اچار نيم گردى در يک دسته در انتها و يک قلاب با چنگک در سر ديگر
hockey stopورزش : نوعى ايست ناگهانى
hod-carrierناوه کش
hodologyروانشناسى : بردارشناسى
hodometerعلوم مهندسى : راه سنج
hodophobiaروانشناسى : سفر هراسى
hodoscopeالکترونيک : هودوسکپ
hofmann's eliminationشيمى : حذف هوفمان
hofmann's ruleشيمى : قاعده هوفمان
hofmannکلمات مرتبط(hofmann):
hog dressورزش : بريدن گلوى شکار
hoggingعلوم دريايى : تنش ميانى
hohlraumجسم سياهشيمى : تابشگر کامل
hoiکلمات مرتبط(hoi):
hoickورزش : فرياد تازى دار بعلامت اعلام کشف مسير شکار
hoid upراهزنى با تهديدقانون ـ فقه : وقفه
hoidکلمات مرتبط(hoid):
hoilکلمات مرتبط(hoil):
hoist (in)به داخل کشيدنعلوم نظامى : قايق را به داخل بکشيدعلوم دريايى : قايق را به داخل بکشيد
hoist (out)پايين اوردن قايقعلوم نظامى : پايين کشيدن
hoist (to)معمارى : بالا کشيدن
hoist 1برافراشتنعلوم دريايى : بالا بردن
hoist 2علوم دريايى : يک بند پرچم
hoist brakeعلوم مهندسى : ترمز نقاله
hoist elevatorبالابرمعمارى : اسانسور
hoist lineعمران : کابلى که بدنه اسکريپر را بالا و پايين ميبرد
hoist winchعلوم مهندسى : جراثقال بالابر
hoisting cableکابل بالاکشعلوم مهندسى : طناب بالابر
hoisting chainعلوم مهندسى : زنجير بالابر
hoisting eyeعلوم نظامى : حلقه کشش قايق
hoisting gearعلوم مهندسى : چرخ دنده بالابر
hoisting powerعلوم مهندسى : نيروى صعودى
hoisting ropeريسمان بالابرعلوم مهندسى : طناب بالابر
hoisting structureعلوم مهندسى : چوب بست بالابر
hoistingعلوم نظامى : دستگاه تعليق جرثقيل
hoityکلمات مرتبط(hoity):
Hojjat Rabiee <IMG src='E3BA3A15.bmp' align='center' width='271' height='114'>
hokeyکلمات مرتبط(hokey):
holHigh Order Languageکامپيوتر : زبان برنامه نويسى رويه گرا
hold aloofکناره گيرى کردن
hold at disposalبازرگانى : در اختيار ديگرى نگهدارى کردن
hold byبه چيزى چسبيدن ،پسنديدن
hold captainعلوم نظامى : متصدى انبار کشتىعلوم دريايى : متصدى انبار کشتى
hold controlالکترونيک : ناظم همزمانى
hold downنصرف به عنوان مالکيت ،مطيع نگاه داشتن ،براى اثبات مالکيت در تصرف داشتنقانون ـ فقه : تصرف مالکانه
hold fireاتش قطع ،اتش را قطع کنيدعلوم نظامى : فرمان اتش قطع
hold goodمعتبر بودنقانون ـ فقه : معتبر بودن
hold hardصبر کنيد،عجله نکنيد
hold in respectاحترام گذاشتن به
hold in restraintقانون ـ فقه : توقيف کردن
hold inجلوگيرى کردن ،خوددارى کردن
his reverenceجناب اقاى - عنوان کشيشان که برابراست باعناوين قديمى ايران
his right of ownership lapsedحق مالکيت از او سلب شدقانون ـ فقه : حق مالکيت او ساقط شد
his royal highnessقانون ـ فقه : والاحضرت
his sable majestyابليس يا شيطان
his severity relaxedاز سخت گيرى خود کاست ،سخت گيرى وى کمتر شد
his sight could p darknessبينايى وى تاريکى رامى شکافت
his stomach sticks outشکمش پيش امده است
his sudden aحضورياظهورناگهانى او
his tongue ran on pattensخيلى شلوق ميکرد
his was grantedدعايش پذيرفته شد
his words injured my feelingsسخنايش بمن برخورد،سخنانش احساسات مراجريحه دار کرد
his wrath was kindledبسيارخشمگين شد،خشمش برافروخت
his(or your)serene highnessعنوان برخى شاهزادگان اروپادرغيرانگلستان
hisbrother personated himبرادرش خودرابنام او قلمداديا معرفى کرد
hisbrotherکلمات مرتبط(hisbrother):
hispaniaاسپانيا
hispanicاسپانيولى ،اسپانيائى
hispenکلمات مرتبط(hispen):
hissing arcالکترونيک : قوس با صدا
hissingکلمات مرتبط(hissing):
historiansکلمات مرتبط(historians):
historical costقيمت بازارعلوم نظامى : قيمت متعادل
historical costsهزينه اوليهبازرگانى : هزينه واقعى
historical determinismجبر گرايى تاريخىقانون ـ فقه : اعتقاد به جبر تاريخ
historical developmentتوسعه تاريخىبازرگانى : سير تاريخى
historical dynamismپويايى تاريخىقانون ـ فقه : ديناميسم تاريخىبازرگانى : پويائى تاريخى
historical materialismماده گرايى تاريخىقانون ـ فقه : ماترياليسم تاريخى
historical methodبازرگانى : روش تاريخى
historical necessityقانون ـ فقه : ضرورت تاريخى
historical processفرايند تاريخىبازرگانى : پويش تاريخى
historical theoriesبازرگانى : نظريه هاى تاريخى
historicalتاريخى ،گذشته ،نقلىروانشناسى : تاريخى
historicallyبشکل تاريخ دراوردن ،ريخ ثبت کردن
historifyوقايع نگار،مورخ رسمى ،تاريخ نويس ل کردن ،د
histrionicallyبطور نمايش ،رياکارانه
hit and runعلوم نظامى : جنگ و گريز
hit not validورزش : ضربه بى ارزش شمشيرباز
hit on the fly printerکامپيوتر : چاپگرى که در ان کاغذ و يا مکانيزم چاپ در حالت ثابتى هستند به نحوى که شروع و توقفى مورد نياز نمى باشد
homing torpedoعلوم دريايى : اژدر تعقيبى
homingروانشناسى : لانه گروىعلوم نظامى : روش تعقيب و رديابى امواج راديويى يا رادار و پيدا کردن ايستگاه فرستنده ان
hominisکلمات مرتبط(hominis):
homo economicusروانشناسى : انسان اقتصادىبازرگانى : انسان اقتصادى
homo faberروانشناسى : انسان ابزارساز
homo politicusروانشناسى : انسان اجتماعى
homo sapiensروانشناسى : انسان انديشه ورز
homoatomic chainشيمى : زنجير جور اتم
homoatomic moleculeشيمى : مولکول جور اتم
homoatomicکلمات مرتبط(homoatomic):
homocentricمتحدالمرکز
homochain polmerشيمى : بسپار جور زنجير
homochainکلمات مرتبط(homochain):
homocideکلمات مرتبط(homocide):
homocyclic compoundsشيمى : ترکيبات جور حلقه
homocyclicکلمات مرتبط(homocyclic):
homoerotismروانشناسى : همجنس خواهى
homogenجزء همجنس ،گروه چند،چيز همجنس
homogeneous areaمنطقه يکدستعلوم نظامى : منطقه هموار و بدون پست و بلندى
homogeneous catalystشيمى : کاتاليزور همگن
homogeneous earth damعمران : سد خاکى همگنمعمارى : سد خاکى همگن
homogeneous mixtureشيمى : مخلوط همگن
homogeneous production functionبازرگانى : تابع توليد همگن
homogeneous reactionشيمى : واکنش همگن
homogeneouslyبطور همجنس
homogeneousnessهمجنسى
homogenesisتوليد مثل
homogenousکلمات مرتبط(homogenous):
homographicمساوى از حيث املاء
homographsواژه هاى همسان نوشت( واژه هاى متشابه)روانشناسى : واژه هاى همسان نوشت
homolateralروانشناسى : همسو
homologعضو متشابه ،نظير
homologous seriesشيمى : ترکيبات همرده
homologueعضو متشابه ،نظير
homolytic cleavageگسسته شدن جورشيمى : کافت جور
homolytic fissionگسسته شدن جورشيمى : کافت جور
homolyticکلمات مرتبط(homolytic):
homomoleculeشيمى : جور مولکول
homonuclear diatomic moleculeشيمى : مولکول دو اتمى جور هسته
homonuclearشيمى : جور هسته
homonymsروانشناسى : واژه هاى هم اوا
homonymyروانشناسى : هم اوايى
homopolar bondشيمى : پيوند جور قطبى
homopolar componentالکترونيک : مولفه همقطب
homopolar generatorالکترونيک : مولد همقطب
homopolar magnetالکترونيک : اهنرباى همقطب
homopolarعلوم مهندسى : هم قطبى
homopolyatomicچند جور اتمىشيمى : چند اتمى جور
homopolymerشيمى : جور بسپار
homoscedasticityواريانس همسانى( دراقتصاد سنجى)روانشناسى : همگنى پراکنشبازرگانى : واريانس همسانى
homosexualityهمجنس خواهىروانشناسى : همجنس گرايى
homosphereعلوم هوايى : قسمتى از اتمسفر که در ان تغييرى در ترکيب و ساخت گازهاى تشکيل دهنده مشاهده نميشود
homozygotic twinsروانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى
homozygoticکلمات مرتبط(homozygotic):
honورزش : اساسى
honest johnموشک هانست جانعلوم نظامى : نوعى موشک برد کوتاه زمين به زمين توپخانه
honestlyاز روى ديانت ،از روى درستى
honesty is the best policyعين مصلحت در راستى و درستى است ،راستى و درستى بهترين رويه
honey combingروش انبار کردن و تخليه کالاها به طريقه لانه زنبورى و خوشه اى ،(عدم استفاده مجدد از محوطه تخليه شده)عمران : ترک بتن در نتيجه کشش هنگام خشک شدن بتن
hold onادامه دادن ،نگهداشتن ،صبر کردن
hold one's groundايستادگى کردن ،موقعيت خود را حفظ کردن ،پايدارى
hold one's ownايستادگى کردن ،موقعيت خود را حفظ کردن ،پايدارى
hold waterبا عقل جور امدن ،از امتحان درست درامدنعلوم دريايى : قايق ايست
hold withپسنديدن ،خوش داشتن در
hold your gabگپ نزن ،دم مزن ،سخن مگو
hold-backمانع ،پابند،گيره ،بند
hold-down for batteryseparatorالکترونيک : ميانگيردار باترى
holdeesعلوم نظامى : پرسنل يا خودروها يا هواپيما يا کشتى که به طور موقت در يک پادگان توقف کرده و منتظر دستور يا وسايل حرکت به سمت محل ماموريت باشد
holdersکلمات مرتبط(holders):
holding a sessionقانون ـ فقه : اجلاس
holding anchorageعلوم نظامى : لنگر موقت در روى دريا يا بندرگاه توقف موقت در روى دريا
holding and hittingورزش : گرفتن حريف و ضربه زدن
holding areaعلوم نظامى : منطقه لنگرگاه موقت در روى دريا منطقه توقف موقت کشتيها
holding attackتک تثبيت کننده ،تک متوقف کنندهعلوم نظامى : تک بازدارنده
holding capacityعلوم مهندسى : ظرفيت نگهدارى
holding coilالکترونيک : پيچک نگهدارنده
holding contactsالکترونيک : کنتاکتهاى جريانپاى
holding costsبازرگانى : مخارج نگهدارى
holding flangeعلوم مهندسى : لبه نگهدارنده
holding forceنيروى تثبيت کنندهعلوم نظامى : نيروى بازدارنده
holding groundگيرايى کف درياعلوم نظامى : محوطه نگهدارنده لنگرعلوم دريايى : محوطه نگهدارنده لنگر
holding magnetالکترونيک : گيره مغناطيسى
holding patternعلوم هوايى : کنترل هواپيما براى پرواز در يک مسير پيش بينى شدهعلوم نظامى : کنترل هواپيما براى پرواز در يک مسير پيش بينى شده
holding pointنقطه تثبيت رديابى هواپيماعلوم نظامى : نقطه انتظار هواپيما روى صفحه رادار
holding positionوضعيت انتظار و در جا زدنعلوم نظامى : وضعيت انتظار هواپيما در محوطه تاکسى کردن
holding stationعلوم نظامى : محوطه نگهدارى زخميها و بيماران بطور موقت
holding timeزمان صرف شدهکامپيوتر : زمان نگهدارى
holdlessورزش : بدون گيره
hole caliperعمران : قطرسنج
hole center distanceعلوم مهندسى : فاصله مرکز سوراخ
hole circleعلوم مهندسى : گردى سوراخ
hole conductanceالکترونيک : رسانايى حفره اى
hole highورزش : توقف گوى در کنار سوراخ
hole in oneورزش : گوى ضربه خورده از نقطه اغاز که به سوراخ مى افتد،اتمام يک بخش با يک ضربه
hole jobورزش : شکست دادن حريف با شروع بهترعلوم دريايى : شکست دادن حريف با شروع بهتر
hole outورزش : انداختن گوى گلف به سوراخ
hole shotورزش : شکست دادن حريف با شروع بهترعلوم دريايى : شکست دادن حريف با شروع بهتر
hole-punchingعلوم مهندسى : منگنه کارى
holeableورزش : گوى اسان براى به سوراخ انداختن
holergasiaروانشناسى : روان پريشى تمام عيار
holesکلمات مرتبط(holes):
holiday routineعلوم نظامى : برنامه روز تعطيل
holidaysکلمات مرتبط(holidays):
holiesکلمات مرتبط(holies):
holilyبطور مقدس ،بطور خاص
holismروانشناسى : کل نگرى
holistic evalutionبازرگانى : ارزيابى کلى
holisticروانشناسى : کل نگر
hollanderهلندى ،اهل هلند
hollerith cardکامپيوتر : کارت هالريت
hollerith codeکامپيوتر : رمز هالريت
hollerithکلمات مرتبط(hollerith):
hollow brickاجر مجوفعلوم مهندسى : اجر مشبک
hollow buttressپشت بند تو خالىمعمارى : پشت بند صندوقه اى
hollow chiselقلم گردمعمارى : مغار نيم گرد
hollow concrete floorمعمارى : سقف تو خالى بتنى
hollow cone chargeخرج مقعر،خرج گودعلوم نظامى : خرج مخروطى
hollow coreعلوم مهندسى : هسته مجوف
hollow damعمران : سد توخالىمعمارى : سد تو خالى
hollow forgeسوراخ کردن گرمعلوم مهندسى : اهنگرى کردن مجوف
hollow gravity damمعمارى : سد تهيده وزنى
hollow outعلوم مهندسى : منگنه کردن
hollow punchعلوم مهندسى : سمبه منگنه
hollow roundedمعمارى : چفت نيم گرد
hollow shaftمحور مجوفعلوم مهندسى : محور توخالى
hollow spaceعلوم مهندسى : فضاى توخالى
hollow tileاجر سفالعلوم مهندسى : اجر مجوف
hollow-heartedغيرصميمى
hollowlyبطور پوک يا مجوف
hollownessپوکى ،گودى ،عدم صميميت
holmgren testروانشناسى : ازمون هولمگرن
holmgrenکلمات مرتبط(holmgren):
holmiumsymb: Hoشيمى : هولميم
holoenzymeشيمى : هولوانزيم
hologramکامپيوتر : تصوير سه بعدى
holographyکامپيوتر : ايجاد تصوير ليزرى
holohedronشيمى : تمام وجهى
holosymmetricشيمى : تمام وجه
holtz machineالکترونيک : ماشين هولتس
holtzکلمات مرتبط(holtz):
holtzman inkblot techniqueروانشناسى : شيوه لکه هاى هولتسمان
holtzmanکلمات مرتبط(holtzman):
holusکلمات مرتبط(holus):
holy legislatorقانون ـ فقه : شارع مقدس
holy seeدرباب پاپ ،مقر پاپ
holy warجهادقانون ـ فقه : جهادعلوم نظامى : جهاد کردن
holydayروز مقدس ،روز تعطيل مذهبى
hom ward boundاماده رفتن به کشور ميهن
homکلمات مرتبط(hom):
home (nav)علوم دريايى : به درون کشيدن
home addressنشانى منزلگاهکامپيوتر : نشانى مبداء
home buildingعلوم مهندسى : ساختمان مسکونى
home computerکامپيوتر : کامپيوتر خانگى
home consumptionمصرف خانگىبازرگانى : مصرف داخلى
home countryکشور اصلىبازرگانى : محل توليد
home court advantageورزش : امتياز بازى در خانه
home currencyپول داخلىبازرگانى : پول ملى
home grown softwareکامپيوتر : برنامه هاى نوشته شده توسط استفاده کنندگان سيستم کامپيوترى
home holeورزش : اخرين بخش زمين يا يک دور بازى گلف
home keyکامپيوتر : کليدHome
home management softwareکامپيوتر : برنامه هاى طراحى شده جهت استفاده داخلى
home marketبازرگانى : بازار داخل کشور،بازار داخلى
home officeوزارت کشورقانون ـ فقه : وزارت داخله
home portپايگاه اصلىعلوم نظامى : پايگاه مادر
home productمحصولات داخلىبازرگانى : محصولات ملى
home recordسررکوردکامپيوتر : رکورد مبدا
home rowکامپيوتر : رديفى از کليدها روى صفحه کليد که انگشتان شخص در حالت عادى روى انها قرار مى گيرد
home service agentبازرگانى : نماينده فروش داخلى
home serviceبازرگانى : خدمات فروش در داخل کشور
home tradeداد و ستد داخلىبازرگانى : خريد و فروش داخلى ،تجارت داخلى
home use entryاعلاميه مصرف شخصى( در گمرک)بازرگانى : اعلاميه مصرف شخصى
home visitروانشناسى : بازديد خانواده
home whistleورزش : امتياز واقعى يا فرضى
home wiringعلوم مهندسى : سيم کشى ساختمانى
home workبازرگانى : کار خانگى
home-bornبومى ،طبيعى ،خانه زاد
home-likeراحت ،وطنى ،خانگى
home-madeساخت ميهن ،وطنى
homebrewکامپيوتر : سيستم هاى ريزکامپيوتر اوليهورزش : بازيگر محلى
homelingورزش : بازيگر خودى
homeostasisخودپايدارىروانشناسى : تعادل حياتىزيست شناسى : هم ايستايىورزش : هوموستاز
homesicknessدلتنگى( بياد وطن)
homewardبطرف منزل
homicide by misadventureقانون ـ فقه : قتل غير عمدى
homileticموعظه اى
homilistواعظ
homing adaptorعلوم نظامى : تطبيق کننده مسير پرواز هواپيما با جهت امواج رادار يا ايستگاه کنترل
homing deviceعلوم نظامى : رادارهاى ردياب امواج راديويى و رادار براى پيدا کردن ايستگاه فرستنده انها
homing guidanceهدايت هواپيما يا موشک با استفاده از امواج رادارعلوم نظامى : هدايت الکترونيکى
homing mineمين ارتعاشى ،مين مجاورتىعلوم نظامى : مين حساس به انعکاس امواج
homing phaseعلوم نظامى : مرحله اى از پرواز موشک هدايت شونده بين نيمه مسير و نزديک هدف
homing stationايستگاه ردياب دستگاههاى هدايت مسير هواپيما،رادار رديابعلوم نظامى : رادارهاى کنترل هوايى
hot minعمران : اسفالت گرم
hspHigh Speed Printer،چاپگر سرعت بالاکامپيوتر : چاپگر سريع
htکلمات مرتبط(ht):
humanelyاز روى مروت ،رحيمانه
humanenessمروت ،شفقت
humanioresکلمات مرتبط(humaniores):
humanistدانشجوى رشته انسانيت يا،ادبيات و اثار باستانى يونان و رومقانون ـ فقه : مطالعه کننده طبيعت يا امور انسانىروانشناسى : بشردوستبازرگانى : انسان گرا
humanisticروانشناسى : بشردوستانه
humanitiesکلمات مرتبط(humanities):
humannessحالت انسانيت
humansitزيست شناسى : انسان دوست
humasonنجوم : هوماسون
humble-beeزنبور درشت ،زنبور
humble-plantگياه حساس
humbled to the dustباخاک برابر
humbledکلمات مرتبط(humbled):
humblenessپستى ،فروتنى
humblyاز روى فروتنى يا خضوع و،خشوع ،به پستى ،از روى افتادگى
humbuggerحيله باز،دروغگو
humectiveمبرد
humeeerusاستخوان بازو،استخوان عضد،بازو،عضد
humid airهواى نمناکمعمارى : هواى شرجى
humid tropicsمناطقى از کره زمين که حرارت سردترين ماههاى ان از ¹ 2درجه سانتى گراد بيشتر باشدعلوم نظامى : مناطق حاره مرطوبى
humidificationمرطوب کردنمعمارى : مرطوب شدنشيمى : رطوبت افزايى
humidity insulationاب بندىمعمارى : نم بندى
humidity of the atmosphereمعمارى : رطوبت جو
humidorصندوق سيگار که هواى انرا مرطوب نگاه دارند
humiliatoryاهانت اميز،توهين اميز
humm-wadsworth temperament scaleروانشناسى : مقياس خلقى هام - وادزورث
hummکلمات مرتبط(humm):
hummedکلمات مرتبط(hummed):
humming noiseعلوم مهندسى : اغتشاش صوتى
humming-birdيکجور مرغ مگس خوار،مرغ زرين پر
hummingالکترونيک : همهمه گرى
hummockyپشته دار،ناهموار،پست وبلند
humoral pathologyعلم ناخوشى شناسى که به موجب ان همه بيماريهارانتيجه فسادخلط هاميدانند
humoralخلطى ،بلغى
humoralismبذله گوئى ،اعتقاد به اينکه ،امراض نتيجه فساد اخلاط است
humoralistکسيکه ناخوشى هاى تن را نتيجه فسادخلط هاى چهارگانه ميداند
humoredکلمات مرتبط(humored):
humoristicمبنى بربذله گويى يا فکاهى نويسى
humorouslyاز روى خوشمزگى ،بطور بذله ،يا لطيفه ،از روى وسوسه ،بشوخى
humorousnessشوخى ،خوشمزگى ،وسواس
humouredکلمات مرتبط(humoured):
humouredlyکلمات مرتبط(humouredly):
humourednessکلمات مرتبط(humouredness):
humoursکلمات مرتبط(humours):
honey-beeزنبور عسل
honey-combشانه عسل ،خانه خانه کردن
honey-combedخانه خانه ،سوراخ سوراخ ،خانه زنبورى
honey-dewشهد گياه ،شبنم انگبينى ،شهد نباتى
honeycomb coilالکترونيک : پيچک مشبک
honeycomb rediatorرادياتور با بافت کندوئىعلوم مهندسى : رادياتور کندوئى
honeycomb scallسعفه شهديه
honeyedعسلى ،شيرين ،مطبوع ،لطيف ،نازنين ،انگبين زده
honeywellکامپيوتر : يک سازنده بزرگ تجهيزات کامپيوترى
honing equipmentعلوم مهندسى : تجهيزات سنگ زنى
honing machineعلوم مهندسى : دستگاه سنگ
honing stickعلوم مهندسى : سنگ تيغ تيزکنى
honing toolعلوم مهندسى : سنگ تيغ تيزکنى
honingکلمات مرتبط(honing):
honkerورزش : نوعى اتومبيل سريع
honkyکلمات مرتبط(honky):
honneurکلمات مرتبط(honneur):
honor (honour)احترام ،عزت ،شرافتعلوم نظامى : افتخار
honorable dischargeترخيص محترمانهعلوم نظامى : ترخيص با سابقه خدمت مجدانه
honorable serviceخدمت با افتخارعلوم نظامى : خدمت افتخار اميز
honorary consulقانون ـ فقه : کنسول افتخارى
honoredکلمات مرتبط(honored):
honorsکلمات مرتبط(honors):
honour a contractبازرگانى : قرارداد را محترم شمردن
honour your contractsقانون ـ فقه : اوفوا بالعقود
honourايفاى تعهد کردن ،احترام کردن به ،عزت دادن به ،برات ،يا حواله اى را قبول کردنبازرگانى : ايفاى تعهد کردن ،انجام تعهد
honourable mentionامتياز يانشان شايستگى که بکسانى داده ميشود که شايسته جايزنبوده اند
honourableابرومند،محترم ،افتخاراميز،مايه سرافرازى
honourablenessلياقت ،احترام ،عزت
honourablyمحترمانه ،ابرومندانه
honoursکلمات مرتبط(honours):
honteکلمات مرتبط(honte):
hoo-heapورزش : کنترل نفس ،هوهاپ
hooکلمات مرتبط(hoo):
hood bonnetعلوم نظامى : کاپوت ماشين
hoodmanکلمات مرتبط(hoodman):
hoof-printاثر سم ،جاى سم
hoofedسم دار،کفشک دار
hoofsکلمات مرتبط(hoofs):
hook and eyeقزن قفلى
hook boltمعمارى : قلاب پيچى
hook cableکابل قلابعلوم نظامى : کابل قلاب اتصال مهار هواپيما
hook gaugeعمران : اشل قلاب شکل نوک تيز
hook onقلاب کردنعلوم نظامى : اويزان کردن
hook passورزش : پاس هوکى
hook ropeعلوم دريايى : طناب قلابدار
hook serviceورزش : سرويس برگردان واليبال
hook shotورزش : شوت هوک
hook spannerعلوم مهندسى : کليد چنگالى
hook switchالکترونيک : کليد ثقلى
hook tackleورزش : تکل از پشت
hook's lawقانون هوکعلوم هوايى : تغيير شکل يک جسم الاستيک در دامنه الاستيسيته با تنش وارده متناسب است
hook-checkورزش : سد کردن راه چوب حريف از عقب
hook-nosedداراى بينى کج
hook-upالکترونيک : نقشه اويزان
hookedقلاب مانند،قلاب دار،کج
hookednessکجى
hookingورزش : سد کردن غيرمجاز حريف با چوب
hooksکلمات مرتبط(hooks):
hoong seungورزش : برنده هوگو قرمز تکواندو
hoongکلمات مرتبط(hoong):
hoop drop relayعلوم مهندسى : رله سقوطى قلاب دار
hoop ironعلوم مهندسى : تسمه اهنى
hoop stressتنش دايره اىمعمارى : تنش مماسى
hoord-featuredبدشکل ،نازيبا،خشن
hoordکلمات مرتبط(hoord):
hooterسوت ماشين ،سوت بخار
hooting signalعلوم مهندسى : سيگنال اتومبيل
hootingکلمات مرتبط(hooting):
hop stepورزش : طرز گام برداشتن در پرتاب نيزه
hop stop and jumpورزش : قسمتهاى سه گانه پرش طول سه گام
hopefullyاز روى اميدوارى
hopefulnessاميدوارى
hopelesslyاز روى نوميدى
hopelessnessنوميدى
hopesکلمات مرتبط(hopes):
hopper carعلوم مهندسى : بشکه ى قيفى شکل
hoppinessکلمات مرتبط(hoppiness):
hoppleورزش : وسيله اى به پاى اسب براى وادار کردن او به گامهاى معين در ارابه رانى
hopsکلمات مرتبط(hops):
hordeiکلمات مرتبط(hordei):
horizenکلمات مرتبط(horizen):
horizon system of coordinatesعلوم دريايى : دستگاه مختصات افقى
horizontal (deflection) oscillatorالکترونيک : اوسيلاتور افقى
horizontal arch elementمعمارى : حلقه افقى قوس
horizontal barورزش : بارفيکس
horizontal boringعلوم مهندسى : سوراخکارى افقى
horizontal candlepowerالکترونيک : شمع افقى
horizontal clock systemعلوم نظامى : طريقه هواسنجى براى به دست اوردن جهت باد
horizontal combinationبازرگانى : ترکيب افقى
horizontal control operatorعلوم نظامى : اندازه گير بر دو سمت ،الف ب س
horizontal controlکنترل افقى در نقشه بردارىعلوم نظامى : اندازه گيرى بر دو سمت نقشه اى
horizontal curveپيچ سطحى ،پيچ( منحنى در سطح)معمارى : پيچ
horizontal disparityروانشناسى : ناهمخوانى افقى
horizontal drilling and milling machineعلوم مهندسى : دستگاه مته کارى و فرزکارى افقى
horizontal errorاشتباه بردى و سمتىعلوم نظامى : خطاى بر دو سمت خطاى افقى
horizontal event numberingعمران : شماره گذارى افقى وقايع
horizontal growthبازرگانى : رشد افقى
horizontal hookعمران : قلاب افقى
horizontal integrationادغام افقىبازرگانى : انضمام افقى ،تمرکز افقى
horizontal labor mobilityبازرگانى : تحرک افقى کارگر
horizontal loadingپر کردن مهمات به طور افقىعلوم نظامى : کولاس افقى ،بارگيرى افقى کشتيها
horizontal mobilityروانشناسى : تحرک افقى
horizontal phase controlالکترونيک : تنظيم فاز افقى
horizontal planeصفحه افقىورزش : صفحه عرضى
horizontal polarizationالکترونيک : قطبش افقى
horizontal pumpعمران : پمپ افقى
horizontal scrollingکامپيوتر : حرکت افقى
horizontal sectionعمران : برش افقى
horizontal shearing stressعمران : تنش برش افقى
horizontal social mobilityبازرگانى : تحرک افقى اجتماعى
horizontal stabilizerعلوم هوايى : مکان افقى ثابت
horizontal synchronizingالکترونيک : همزمان ساز افقى
horizontal tabکامپيوتر : حرکت مکان نما به صورت افقى
horizontal tapingعلوم مهندسى : مساحى افقىعلوم نظامى : مساحى افقى
horizontal wedgeکولاس افقىعلوم نظامى : گاوه افقى
horizontal-crossbarورزش : ميله افقى
horizontalityافقيت
horizontally opposed engineعلوم هوايى : موتور تخت روبرو
horizontallyبطور افقىمعمارى : بطور افقى
hormic psychologyروانشناسى : روانشناسى غايت نگر
hormicکلمات مرتبط(hormic):
horn gapالکترونيک : شکاف سرنايى
horn of pole pieceالکترونيک : شاخ قطبک
horn socketالت صيدمعمارى : شاخ ابزارگير
horn stoneمعمارى : سنگ اتشزنه سياه
hornblendsمعمارى : هرن بلند
horned grebeمرغابى شانه بسر
horned scullyعلوم نظامى : مانع افقى زيرابى که براى سوراخ کردن بدنه کشتيها کار گذاشته مى شود و معمولا با بتون و تيراهن ساخته مى شود
hornerسازنده شانه هاى شاخى ،کرنازن شاخ تراش
hornlessبى شاخ
hornsشاخکها،بوقهاعلوم نظامى : شاخها
horologiiنجوم : ساعت
horologiumنجوم : ساعت
horoursکلمات مرتبط(horours):
horriblenessمخوفى ،ترسناکى ،زشتى
horriblyمخوفانه ،بطور هولناک
horridlyبطور سهمناک يا نفرت انگيز،بطور زننده
horridnessسهمناکى ،نفرت
horror-struckوحشت زده ،رميده
horryo chagiورزش : ضربه کشش پا
horryoکلمات مرتبط(horryo):
horsکلمات مرتبط(hors):
horse dungپهن
horse guardsگارد مخصوص سواره نظامعلوم نظامى : گارد سوار نگهبان سوار
horse latitudeعلوم نظامى : مدار اسب
horse manاسب سوارعلوم نظامى : سوارکار
horse racingورزش : اسب دوانى
horse shoeعلوم نظامى : نعل اسب
horse-breakerچابک سوار،اسب رام کن
horse-carواگن اسبى
horse-dealerدلال اسب
horse-powerنيروى اسب ،اسب بخار
horse-race 
horse-racing and shootingقانون ـ فقه : سبق رمايه
horse-radishريشه خردل
horseback archerورزش : کمانگير سوار بر اسب
horseback archeryورزش : تيراندازى سواره
horseboyشاگرد مهتر
horsecopeطالعنجوم : زايچه
horsedungپهن
horsehead nebulaابرى سراسب ،سحابى سراسبنجوم : ابرى کله اسبى
horseheadکلمات مرتبط(horsehead):
horselessکلمات مرتبط(horseless):
horsemanshipاسب سوارىورزش : سوارکارىعلوم نظامى : سوارکارى
horsemenاسب سوار
horseplayerورزش : شرطبند
horsepower-hourالکترونيک : توان اسب در ساعت
horsesورزش : بازيگران قوى تيم مهاجم
horseshoe archمعمارى : قوس بيزچانه دار يا هلو چين کند يا تند
horseshoe magnetالکترونيک : اهنرباى نعل اسبى
horseshoe pitchingورزش : بازى پرتاب نعل
horseshoe shaped sectionمعمارى : مقطع نعل اسبى
horseshoesورزش : بازى پرتاب نعل
horsyمربوط به اسب ،معتاد به ،اسب سوارى يا اسب دوانى
horticulturistمتخصص عمل باغبانى
hose (to)معمارى : با لوله اب دادن
hose clampشيمى : بست لوله لاستيکى
hose couplingعلوم مهندسى : پيوست لوله پلاستيکى
hoselineلوله لاستيکىعلوم نظامى : خطوط لوله لاستيکى
hosierجوراب فروش
hospitablyاز روى مهمان نوازى
hospital benefitتاسيسات بيمارستانىعلوم نظامى : خدمات بيمارستانى
hospital corpsmanپزشکيارعلوم نظامى : پزشکيار بهدارى
hospital shipناو بيمارستانعلوم نظامى : ناو بهدارى
hospitalismروانشناسى : بيمارستان زدگى
hospitalized prisonersعلوم نظامى : زندانيان بسترى در بيمارستان
hospitalizedکلمات مرتبط(hospitalized):
hospitallerکلمات مرتبط(hospitaller):
host computerکامپيوتر : کامپيوتر ميزبان
host countryبازرگانى : کشور ميزبانعلوم نظامى : کشور ميزبان
host crystalالکترونيک : بلور زمينهشيمى : بلور ميزبان
host languageکامپيوتر : زبان برنامه نويسى که در ان زبان ديگرى شامل شده و يا جاسازى گرديده است
host nationعلوم نظامى : کشور ميزبان
host operating systemکامپيوتر : سيستم عامل ميزبان
host troopسپاه ،قواى عمدهعلوم نظامى : لشگريان
host-guest chemistryشيمى : شيمى ميزبان - ميهمان
hostile actقانون ـ فقه : عمل خصمانه
hostile activitiesقانون ـ فقه : مخاصمات
hostile actsاقدامات خصمانهعلوم نظامى : اقدامات دشمنانه
hostile artilleryعلوم نظامى : توپخانه دشمن
hostile batteryعلوم نظامى : اتشبار دشمن
hostile powersقانون ـ فقه : دول متخاصم
hostile trackتعقيب هواپيماى دشمنعلوم نظامى : ردگيرى هواپيماى دشمن
hostilelyاز روى دشمنى ،خصمانه
hostilitiesکلمات مرتبط(hostilities):
hostillityقانون ـ فقه : مخاصمه
hot atomشيمى : اتم داغ
hot bedعلوم مهندسى : بستر گرم
hot blast cupolaعلوم مهندسى : کوپل هواى گرم
hot blastعلوم مهندسى : هواى دم داغ
hot cabinetعلوم مهندسى : قفسه گرما
hot cathodeکاتد گرمعلوم مهندسى : کاتد ملتهبالکترونيک : کاتد گرم
hot conductorالکترونيک : سيم برق دار
hot crackعلوم مهندسى : ترک خوردگى گرم
hot dipping processعلوم مهندسى : فرايند اندودکارى
hot dippingعلوم مهندسى : اندود کردن
hot dog skiierورزش : اسکى باز هات داگ
hot dog skiingورزش : اسکى کردن با سرعت در ميان پستى و بلندى يا بوس و تابع تکنيک خاصى هم نيست
hot drop sawعلوم مهندسى : اره گرم
hot ductilityعلوم مهندسى : قابليت کشش گرم
hot forming propertyعلوم مهندسى : خاصيت تغيير شکل پذيرى گرم
hot formingعلوم مهندسى : شکل دهى در حالت گرم
hot handورزش : پرتاب موفق
hot liverمزاج شهوانى ،طبع شير خشتى
hot mix asphalt liningمعمارى : روکش اسفالتى گرم
hot mix baseمعمارى : اساس اسفالتى گرم
hot mixمعمارى : اغشته گرم
hot mixerعلوم مهندسى : مخلوط کننده
hot moneyپول فعال ،پول داغ ،پول فراربازرگانى : پول متحرک ،منظور زمانى استکه مردم بدليل نرخ تورم بالا مايل به نگهدارى پول نيستند و انرا به کالا تبديل ميکنند
hot pressing dieعلوم مهندسى : حديده پرسکارى داغ
hot pressing steelعلوم مهندسى : فولاد پرسکارى داغ
hot quenchingعلوم مهندسى : منگنه کارى داغ
hot reportگزارش مهمعلوم نظامى : اطلاعات مهم کسب شده از روى تفسير عکس هوايى
hot rolling millعلوم مهندسى : نوردکارى داغ
hot sawعلوم مهندسى : اره گرد اهن بر
hot shear bladeعلوم مهندسى : قيچى گرم
hot shoeورزش : راننده زبردست
hot shortenessعمران : شکنندگى حاصل از گرما
hot siteکامپيوتر : يک مرکز کاملا "مجهز کامپيوترى که براى حالت اضطرارى اماده است
hot spotعلوم هوايى : نقطه داغعلوم نظامى : نقاط خطرناک يا خيلى خطرناک در منطقه الوده به مواد راديواکتيو اتمى
hot strengthشيمى : استحکام گرمايى
hot strip millعلوم مهندسى : مسير نورد گرم
hot tarعلوم مهندسى : قير داغ
hot temperature zoneعلوم مهندسى : ناحيه بسيار گرم
hot temperingعلوم مهندسى : سخت گردانى درجه اى
hot testعلوم هوايى : تست استاتيک موتور راکت که در ان احتراق واقعى صورت ميگيرد
hot topعلوم مهندسى : عرقچين داغ
hot toppingعلوم مهندسى : ريخته گى
hot valve clearanceعلوم هوايى : فاصله کوچک بين ساقه سوپاپ و اسبک هنگامى که تمام قطعات موتور بدماى کارى رسيده اند
hot water heaterعلوم مهندسى : اب گرمکن
hot water storage tankعلوم مهندسى : مخزن اب جوش
hot wire instrumentعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى با رشته حرارتى
hot wire wiringالکترونيک : سيمکشى با سيم گرم
hot wireفيلامان ،سيم مثبت ،سيم فازعلوم مهندسى : رشته حرارتىعلوم نظامى : سيم حاوى الکتريسيته
hot workعلوم مهندسى : عمليات شکل دهى و چکش کارى داغ
hot workableعلوم مهندسى : شکل پذيرى گرم
hot working brassعلوم مهندسى : برنج قابل اهنگرى
hot working dieعلوم مهندسى : ابزار عمليات حرارتى
hot zoneکامپيوتر : ناحيه تعريف شده توسط استفاده کننده
hot-air balloonورزش : بالن ورزشى
hot-air blastعلوم مهندسى : دم گرم
hot-air heaterعلوم مهندسى : گرمکن هوا
hot-air heatingعلوم مهندسى : گرمايش هوا
hot-blast mainعلوم مهندسى : هدايت هواى دم داغ
hot-brittleعلوم مهندسى : شکستگى گرم
hot-brittlenessعلوم مهندسى : قابليت شکنندگى گرم
hot-bulb engineعلوم مهندسى : موتور سرسرخ
hot-bulb ignitionعلوم مهندسى : احتراق سرسرخ
hot-bulbسر سرخ موتورعلوم مهندسى : موتور سرسرخ
hot-cathode gas triodeالکترونيک : لامپ سه قطبى با کاتد داغ
hot-cathode tubeالکترونيک : لامپ با کاتد داغ
hot-chathode rectifierعلوم مهندسى : يکسوکننده با کاتد گرم
hot-doggingورزش : عمليات نمايشى
hot-drawعلوم مهندسى : کشيدن گرم
hot-forgeعلوم مهندسى : اهنگرى کردن گرم
hot-forging dieعلوم مهندسى : حديده اهنگرى گرم
hot-galvanizeعلوم مهندسى : گالوانيزه کردن گرم
hot-gas weldingعلوم مهندسى : گالوانيزه کردن گرم
hot-metal ladleپاتيل اهن خامعلوم مهندسى : پاتيل فلز مذاب
hot-metal mixreعلوم مهندسى : مخلوط کننده اهن خام
hot-mold centrifugal casting processعلوم مهندسى : فرايند ريخته گى گريز از مرکز گرم
hot-pressاهار زدن ،برق انداختن ،جلا دادن ،مهره کشيدن ،منگنه ،ماشين اهار،مهرهعلوم مهندسى : پرس کردن گرم
hot-pressed partعلوم مهندسى : بخش پرس شده داغ
hot-rollعلوم مهندسى : نورد کردن داغ
hot-rolled stripعلوم مهندسى : باريکه نورد شده داغ
hot-setting adhesiveعلوم مهندسى : چسبنده گرم
hot-shortعلوم مهندسى : شکسته گرم
hot-shortnessعلوم مهندسى : شکنندگى حرارتى
hot-spinعلوم مهندسى : فشردن در حالت گرم
hot-temperعلوم مهندسى : سخت کردن گرم
hot-wire ammeterعلوم هوايى : نوعى وسيله اندازه گيرى جريان
hot-wire meterالکترونيک : امپر سنج حرارتى
hot-working steelعلوم مهندسى : فولاد عمليات حرارتى
hotbloodedخون گرم ،تندخو
hotdogورزش : ورزشکار ممتاز
hotdogging boardورزش : تخته کوتاه موج سوارى
hotdoggingکلمات مرتبط(hotdogging):
hoteکلمات مرتبط(hote):
hotedکلمات مرتبط(hoted):
hotheadedتند مزاج ،عجول
hotnessگرمى ،داغى ،حرارت
hotwalkerورزش : متصدى گرداندن اسب بعد از مسابقه
houestکلمات مرتبط(houest):
hound dogعلوم نظامى : موشک هوا به زمين مخصوص هواپيماهاى ب 52 - با کلاهک اتمى
houndogکلمات مرتبط(houndog):
houndsکلمات مرتبط(hounds):
houndstoothکلمات مرتبط(houndstooth):
hour angle (ha)علوم دريايى : زاويه ساعتى
hour meterعلوم مهندسى : زمان شمار
hour-glassساعت ريگى
hour-landعقربه ساعت شمار
hourlyساعتى ،ساعت به ساعت
hours of businessساعت هاى کارى
hours of laborبازرگانى : ساعات کار
hours of worshipساعات پرستش يانماز
hoursکلمات مرتبط(hours):
house airway billبازرگانى : بارنامه داخلى هوايى
house breakerدزد روزقانون ـ فقه : دزد روز کار
house buildingعلوم مهندسى : ساختمان مسکونى
house flagپرچم شرکت( کشتيرانى)علوم دريايى : پرچم شرکت
house keeping operationکامپيوتر : اعمال خانه دارى
house martinيکجور پرستو که لانه گلى بر ديوار خانه ها ميسازد
house of d.توقيف گاه ،زندان موقتى
house of detentionقانون ـ فقه : بازداشتگاه
house of godقانون ـ فقه : بيت الله
house of justiceقانون ـ فقه : عدالتخانه
house of refugeپناه گاه بى نوايان
house service meterکنتورخانهعلوم مهندسى : کنتور برق منزل
house to getقانون ـ فقه : خانه اجاره اى
house to letخانه اجاره اى
house wiring switchعلوم مهندسى : کليد برق منزل
house-surgeonجراح مقيم بيمارستان ،انترن( فرانسه)
house-topبام خانه ،پشت بام
house-tree-person testروانشناسى : ازمون خانه - درخت - ادم
housedکلمات مرتبط(housed):
household budgetبازرگانى : بودجه خانوار
household economyاقتصاد خانگىقانون ـ فقه : تدبير منزلبازرگانى : اقتصاد خانگى
household expenditureبازرگانى : هزينه خانوار
household goodsparents given to a newly married girl by herقانون ـ فقه : جهيزيه
household systemنظام خانوادگىبازرگانى : نظام توليد خانوادگى
housekکلمات مرتبط(housek):
housesکلمات مرتبط(houses):
housewifelyاز روى خانه دارى يا صرفه جوئى
housewiferyخانه دار،کدبانوگرى
housing economicsبازرگانى : اقتصاد مسکن
hover craftهاور کرافتعلوم نظامى : هواناو
hovercraftعلوم هوايى : رسانگرى که با فشرده کردن هوا در زير بالاى سطح و بدون تماس با ان حرکت ميکند
hovering actsقوانين ضد قاچاققانون ـ فقه : قوانينى که بر رفت و امد کشتيهاى خودى و اجنبى در محدوده معينى از ابهاى کشور حکمفرمايى مى کند
hovering ceilingعلوم نظامى : حداکثر سقف پرواز ثابت در نزديک زمين
hoveringعلوم نظامى : پرواز کردن نزديک زمين به طور ثابت
hovertingحفظ ارتفاع پرواز،ثابت ماندن در يک نقطه يا ارتفاععلوم نظامى : حفظ عمق زيردريايى
how about thisاين چطور اينراچه ميگوييد
how are youچگونه ايد احوال شماچطوراست حال شماچگونه است
how d'ye doحال شما چطوراست ؟
how difficult soever it may beهر قدر سخت باشد
how do you doچگونه ايد
how do you like itايا ميل داريد يا نداريد تا چه اندازه
how farچقدر،تاکجا
how fine is the weatherچقدرهوالطيف است چه هواى لطيفى است
how fine the weather isچقدرهوالطيف است چه هواى لطيفى است
how ill this taper burnsچه بد ميسوزد اين شمع
how is sugarبهاى قندچيست قند درچه حال است
how kind he isچقدرمهربان است چه مهربان است
how letجغد،بوم
how long is the ropeدرازى طناب چقدر است ،طناب چند متر است
how longتاکى تاچه وقت چقدر
how manyچند چندتا
how much do i owe youچقدر بشما بدهکار هستم ،چقدربايد بشما بدهم ،چقدرطلب شماميشود
how muchچقدر چه اندازه
how nicely he did itچقدرخوب انکار را انجام داد
how nowخوب معنى اين چيست
how oftenچندوقت به چندوقت چندوقت يکبار
how old are youچندسال داريد چندساله هستيد
how shall we proceedچه بايد کرد،چگونه بايد اقدام کرد،تکليف چيست
howbe itباوجوداين
howbeکلمات مرتبط(howbe):
howelچلک صاف کن
howledکلمات مرتبط(howled):
howlingمخوف ،زوزه کشنده ،جيغ کشنده
howtarعلوم نظامى : خمپاره انداز7 ¹ 1ميلى مترى سنگين
hoy denhoodگستاخى
hoy denishگستاخ
hoy denismگستاخى
hoyden ar hoiدختر گستاخ ،دختر بى شرم
hp laserjetکامپيوتر : LaserJet
hpکلمات مرتبط(hp):
hrowing circleورزش : دايره پرتاب ديسک
hrowingکلمات مرتبط(hrowing):
hsکلمات مرتبط(hs):
hsd it outبدهيد دندان را بکنند
hsdکلمات مرتبط(hsd):
hu man natureطبيعت انسانى
hu manوابسته ب ه انسان ،بشرى ،داراى خوى انسانى ،انسان
huکلمات مرتبط(hu):
hub boreعلوم مهندسى : سوراخ توپى
hub brakeعلوم مهندسى : ترمز چرخ
hub coverعلوم نظامى : قالپاق چرخ
hub or hub byشوهر،شوى ،شو،خانه دار
hub-capقلپاق ،قالپاق
hubbardکلمات مرتبط(hubbard):
hubble constantنجوم : ثابت هابل
hubble effectاثر هابلشيمى : جابجايى به سوى قرمز
hubble lawنجوم : قانون هابل
hubbleکلمات مرتبط(hubble):
hubristicاهانت اميز،مغرورانه ،اهانت کننده ،مغرور
huchکلمات مرتبط(huch):
huck abackپارچه حوله اى ،حوله اى ،پارچه نخ وکتان که گاهى گلداردرست مى کنند
huckکلمات مرتبط(huck):
huckel's ruleشيمى : قاعده هوکل
huckelکلمات مرتبط(huckel):
huckle-backقوزپشت ،کوژپشت
huckle-boneاستخوان چاربند،استخوان لگن ،قاب ،استخوان قوزک ،کعب
huckleچاربند،گرده ،کفل
huckstererخرده فروش ،دوره گرد
hudsonکلمات مرتبط(hudson):
hue controlالکترونيک : پيچ فام
huelessبيرنگ
huffilyازروى کج خلقى ،ازروى زودرنجى ،باحالت قهر
huffinessزودرنجى ،کج خلقى
huffishlyبه تندى
huffishnessتندى ،کج خلقى
huffman treeکامپيوتر : درختى با کمترين مقادير
huffmanکلمات مرتبط(huffman):
hug the railورزش : غلطيدن يا بلندشدن گوى کنار لبه خارجى ميز بيليارد در نتيجه پيچش گوى
hug-me-tightيکجور جامه ء کشباف چسبان
hugelyبطور عظيم الجثه ،زياد
hugenessعظمت جثه ،زيادى ،بزرگى
hugeousبزرگ ،کلان ،تنومند
hugger-muggerخفا،شلختگى ،پنهانى ،درهم برهمى ،مخفيانه ،صداى چيزى را در نياوردن ،نهانى کار کردن
huggerکلمات مرتبط(hugger):
hulkyتنومند،گنده ،لاشه دار،بدهيکل ،زشت ،سنگين
hull defiladeسنگر گرفتن تانکعلوم نظامى : تا ارتفاع لوله در پشت حفاظ قرار گرفتن
hull insuranceبازرگانى : بيمه بدنه
hull speedورزش : حداکثر سرعت نظرى قايق
hullaballooغريو،هياهو
hulledپوست کنده
hullo or loaهالو،هان ،هاى
hum frequencyعلوم مهندسى : فرکانس اغتشاشات صوتى
hum voltageعلوم مهندسى : ولتاژ نويز
human beingقانون ـ فقه : ادمىروانشناسى : انسان
human biometricزيست شناسى : زيست سنجى انسانى
human capitalبازرگانى : سرمايه انسانى
human ecologyزيست شناسى : بوم شناسى انسانى
human engineeringکامپيوتر : مطالعه اى مربوط به طراحى محصولاتى که براى استفاده انسانها اسانتر و راحتتر مى باشد
human factorعوامل انسانىبازرگانى : عامل انسانىعلوم نظامى : فاکتورهاى انسانى ضريب مربوط به خطاى انسانى
human factors engineeringروانشناسى : مهندسى عوامل انسانى
human kindنوع بشر،جنس ادمى
human languageکامپيوتر : زبان بشرى
human machine interfaceکامپيوتر : حدى که در ان افراد با ماشين ها محاوره مى کنند
human movementحرکت انسان( در رورشاخ)روانشناسى : حرکت انسان
human natureقانون ـ فقه : فطرتروانشناسى : طبيعت انسان
human oriented languageکامپيوتر : زبان ارايش يافته بشرى
human resourcesروانشناسى : منابع انسانىبازرگانى : منابع انسانىعلوم نظامى : منابع انسانى
human rights commissionقانون ـ فقه : کميسيون حقوق بشر
human rightsقانون ـ فقه : حقوق بشرروانشناسى : حقوق بشر
human skillبازرگانى : مهارت انسانى
humanceبامروت ،باشفقت ،انسانى ،شايسته بشريت
humane killerتپانچه ويژه براى بى زجرکشتن جانوران ،تپانچه راحت کشى
hydratesشيمى : ابپوشها
hydration energyشيمى : انرژى ابپوشى
hydrogen-depleted structureشيمى : ساختار هيدروژن زدوده
hydrogen-like atomشيمى : اتم هيدروژن مانند
hydrogen-like orbitalشيمى : اوربيتال هيدروژن مانند
hydrogenizeبا هيدروژن ترکيب کردن ،هيدروژنى کردن
hydrogenolysisشيمى : هيدروژن کافت
hydrogeologyعمران : بررسى ابهاى زيرزمينى
hydrogn burningنجوم : ئيدروژن سوزى
hydrognنجوم : ئيدروژن
hydrographهيدروگرافعمران : منحنى ابگذرى برحسب زمان
hydrographerنقشه کش ابهاى روى زمين ،کسيکه عالم به تشريح ابهاى روى زمين است
hydrographic chartنقشه اب نگارى دريايىعلوم نظامى : نقشه دريايى
hydrographic datumسطح مبناى اب نگارىعلوم نظامى : سطح مبناى تعيين ارتفاع اب
hydrographicمربوط به اب نگارى ،اب نگارىعلوم نظامى : نقشه اب نگارى
hydrogxyl groupشيمى : گروه هيدروکسيل
hydrogxylکلمات مرتبط(hydrogxyl):
hydrokineticsعلم جنبش مايعات
hydrolic damperکمک فنر جلوعلوم نظامى : کمک فنر روغنى
hydrolic pumpپمپ روغنعلوم نظامى : پمپ هيدروليکى
hydrolicروغنى ،هيدروليکىعلوم نظامى : مايعى
hydrologic cycleزيست شناسى : چرخه اب
hydrologicalوابسته به خواص اب
hydromaniaجنون اب ،ميل مفرط به اب
hydromaticکار کردن با فشار روغن ،هيدروماتيکعلوم نظامى : دستگاهى که با فشار روغن کار مى کند
hydromechanicsمکانيک سيالاتعلوم مهندسى : هيدرومکانيک
hydrometer jarالکترونيک : ظرف چگالى سنج
hydrometer syringالکترونيک : چگالى سنج سرنگى
hydrometra (طب ) استسقاء رحم ،اب در زهدان
hydrometric(al)وابسته به سنجش وزن ويژه ابگونه ها
hydrometricکلمات مرتبط(hydrometric):
hydrometryابگونه سنجى
hydronium ionشيمى : يون هيدرونيوم
hydroniumکلمات مرتبط(hydronium):
hydropath establishmentبنگاه اب درمانى ،بيمارستانى که ناخوشيها را در انجا با اب درمان مى کنند
hydropathکلمات مرتبط(hydropath):
hydropathicاب درمانى ،وابسته به درمان کردن ناخوشى با اب
hydropathistاب درمان دان ،متخصص اب درمانى
hydrophilic compoundترکيب اب دوستشيمى : اب دوست
hydrophobeابگريزشيمى : ترکيب ابگريز
hydrophobic compoundترکيب ابگريزشيمى : ابگريز
hydrophobicمربوط به گزيدگى سگ هار
hydrophoneعلوم نظامى : ميکروفن زيرابىعلوم دريايى : ميکروفن زيرابى
hydropicشخص مستعفى ،مربوط به استسقاء
hydroplane 1 (sub)سکان افقىعلوم دريايى : syn : diving rudder, diving plane
humoursomeشوخى اميز،وسواسى ،بدخلق
humoursomenessوسواس ،حالات ويژه گوناگون ،بد خلقى
humousداراى موادالى ،برگ دار
hump backپشت قوز،ادم قوز پشت
humpedقوزپشت ،کوهان دار
humpty-dumptyادم کوتاه وکلفت ،کسى ياچيزى که يکباربزمين افتد از ميان برود
humptyکلمات مرتبط(humpty):
hun dredسد، (شماره ) صد
hunch backedقوزپشت
hunch playerورزش : شرطبند از روى حدس و گمان
hunchbackپشت قوز،ادم قوز پشت
hund rulesشيمى : قواعد هوند
hundکلمات مرتبط(hund):
hunderedکلمات مرتبط(hundered):
hunderedsکلمات مرتبط(hundereds):
hundred leavedگل صد برگ
hundredfoldصدبرابر،صدچندان
hundreds and thousandsيکجور شيرينى که مانند است به ساچمه و براى ارايش بکار ميرود
hundredsصدها، (در حساب ) صدگان
hung bombعلوم نظامى : بمبى که پس از پرتاب خود به خود به هواپيما اويزان بماند
hung startعلوم هوايى : شرايطى در استارت توربينهاى گاز که در ان احتراق صورت ميگيرد ولى موتور به سرعت خودکفايى نميرسد
hung strikerضارب چاشنى معيوب نارنجکعلوم نظامى : چاشنى عمل نکرده نارنجک
hunger driveروانشناسى : سائق گرسنگى
hunger for (or after)anythingارزوى چيزى ،اشتياق به چيزى
hunger pangsروانشناسى : دردهاى گرسنگى
hungered [arch]گرسنه ،گرسنگى نما،حاکى از گرسنگى ،گرسنگى اور،خشک ،سست
hungeredکلمات مرتبط(hungered):
hungrilyاز روى گرسنگى ،با گرسنگى
hunkerismکهنه پرستى ،محافظه کارى
hunksشخص خيلى خسيس
hunkyکلمات مرتبط(hunky):
hunnishوابسته به هونها،داراى خوى ويران سازى و غارت گرى
hunt afterجستجو کردن
hunt clubورزش : باشگاه شکارچيان
hunt downدنبال کردن و گرفتن
hunt forجستجو کردن
hunt meetingورزش : برنامه مسابقات دو يا دو با مانع براى سوارکاران اماتور
hunt outبا جستجو يافتن
hunt upجستجو کردن
hunter killerعلوم نظامى : نيروهاى شکارى و انهدامى دريايى يکان مامور جستجو و انهدام زيردريايى دشمن
hunter trackعلوم نظامى : مسير اکتشافى کشتى مين ياب يا مامور کشف و خنثى کردن مين
hunter's roundورزش : نوعى مسابقه صحرايى
hunting bowورزش : کمان بلند و سنگين براى شکار
hunting dogسگ شکارى ،توله
hunting hornورزش : بوق مخصوص علامت دادن به شکارچيان
hunting leopardيوزپلنگ
hunting pantherيوزپلنگ
hunting-box or -lodgeخانه کوچک شکارگران
huntingنوسان دادن انتن رادار در رديابى ،شکار کردن ،جستجو کردن ،شکار دشمن يا زيردريايى ،شکار،صيدالکترونيک : نوسان سرعتورزش : شکارعلوم نظامى : حرکت سريع لوله تانک به بالا و پايين در اثر تعقيب خودکار با رادار
huntington's choreaروانشناسى : داءالرقص هانتينگتون
huntingtonکلمات مرتبط(huntington):
huomorکلمات مرتبط(huomor):
hurdle stepورزش : جهش کوتاه روى يک پا پيش از شيرجه جهش کوتاه پيش از پريدن از روى خرک
hurdle-raceاسب دوانى با پرش از موانع
hurdlerشرکت کننده در مسابقه پرش از مانعورزش : ،دونده دو با مانع
hurdles (race)ورزش : مسابقه دو ¹¹ 4متر با مانع
hurdlesکلمات مرتبط(hurdles):
hurdlingورزش : شرکت در مسابقه دو بامانع
hurdy-gurdyعود چرخ دار،يکجور عود که با گرديدن چرخى بصدا درمى ايد و...
hurdyکلمات مرتبط(hurdy):
hurl-boneاستخوان ران اسب
hurleکلمات مرتبط(hurle):
hurlerورزش : بازيگر هاکى ايرلندى
hurlingورزش : نوعى هاکى يا لاکراس بين دو تيم 15 نفره
hurly (-burly)همهمه ،اشوب ،غوغا،اضطراب
hurlyکلمات مرتبط(hurly):
hurrayزهى ،شاباش ،افرين ،مرحبا،فرياد زدن ،هلهله براوردن
hurrianceعمران : گردباد
hurriedlyاز روى شتاب ،از روى ،دست پاچگى
hurriednessشتاب زدگى ،عجله ،دست پاچگى
hurry upزود باشيد،عجله کنيد،بشتابيد
hurry-scurryدست پاچگى ،شتاب زدگى ،با شتاب انجام شده ،در هم بر هم
hurstپشته ،تپه کوچک ،تپه زيرابى ،جاى کم عمق در رودخانه يا دريا
hurtfullyبطور مضر
hurtfulnessزيان ( اورى) ،مضرت ،صدمه
hurtlessبى اذيت ،بى صدمه
husband and wifeزن وشوهر
husbandaryکلمات مرتبط(husbandary):
husband_s teaچايى کم مايه و سرد
husband_sکلمات مرتبط(husbandٹs):
hush-moneyحق السکوتقانون ـ فقه : حق السکوت
hush-shipکشتى جنگى که درجنگ بزرگ پيشين نهانى ساخته شده و بسيار کلان و تندرو بود
hushabyلالا،لالائى
huskedپوست کنده
huskilyبطور خشن
huskinessخشونت ( صدا) ،درشتى ،خشکى
husking(bee)گرد امدن ،دوستان وهمسايگان براى پوست کندن ذرت
huskingکلمات مرتبط(husking):
hustingsسکو،جاى ايستادن و،نطق کردن
hutch (huch)قفس ،جعبه ،صندوق ،کلبه ،خانه کوچک ،تغار
hutholderکلبه نشين
huygen's principleعلوم هوايى : قانون عمومى مربوط به همه حرکتهاى موجى : هر نقطه دلخواه در جبهه فاز يا جبهه موج ميتواند خود منبع ثانويه اى براى انتشار موجهاى کروى باشد
huygenکلمات مرتبط(huygen):
hvnch backedقوز پشت
hvnchکلمات مرتبط(hvnch):
hyaکلمات مرتبط(hya):
hyalitis (طب ) اماس رطوبت شيشه اى ،ورم رطوبت زجاجى
hyaloid membraneشامه ء شيشه اى ،غشاء زجاجى
hybrid computer systemکامپيوتر : سيستم کامپيوترى دو رگه
hybrid computerکامپيوتر دو رگهکامپيوتر : کامپيوتر ترکيبى
hybrid orbitalشيمى : اوربيتال هيبريدى
hybrid propulationعلوم هوايى : نيروى پيش برنده مختلط
hybrid rocketعلوم هوايى : راکت مختلط
hybrid waveعلوم هوايى : موج مرکب
hybrideکلمات مرتبط(hybride):
hybridismجفت سازى يا پيوند زنى دو جنس ناجور با هم
hybridityدو رگى ،ناجورى
hybridsکامپيوتر : دو رگه ها
hydra (hya)مار ابىعلوم دريايى : شجاع
hydra limeعمران : اهک ابديده
hydraeشجاعنجوم : مار باريک
hydragogue (طب ) دافع اب ،مدر،داروى پيشاب اور يا دافع اب
hydrameterعلوم هوايى : چگالى سنج
hydramnios or - nion (طب ) استسقاء مشيمه ،افزايش اب در مشيمه
hydramniosکلمات مرتبط(hydramnios):
hydrargyia or rismمسموم شدگى از جيوه ،ناخوشى سيمابى
hydrargyiaکلمات مرتبط(hydrargyia):
hydrargyricسيماب دار،جيوه دار - سيمابى ،جيوه اى ،زيبقى
hydrargyrumسيماب ،جيوه ،زيبق
hydrarthrosis (طب ) استسقاء مفاصل
hydrate (to)معمارى : ابيدن
hydrate(- dret)جسم مرکب ابدار،چيزى که با اب ترکيب شده باشد
hydrated ionشيمى : يون ابپوشيده
hydrated limeعمران : اهک هيدراته
hydratedابيدهمعمارى : ابدار
hydration numberشيمى : عدد ابپوشى
hydration of alkensشيمى : ابدهى الکنها
hydration waterاب لازم براى ابش( بقياس)معمارى : اب لازم براى ابش
hydrationابپوشى ،ابدهى ،ابدار کردن ،ابشمعمارى : جذب ابشيمى : ابدار شدن
hydraulic acidاسيد کلريدريکعلوم مهندسى : جوهرنمک
hydraulic booster unitعلوم هوايى : تقويت کننده هيدروليکى
hydraulic cementسيمان ابىعمران : سيمانى که در زير اب ميگيردمعمارى : سيمان اب بند
hydraulic conductivityهدايت ابىعمران : ضريب ابگذرى
hydraulic constructionمعمارى : ساختمان ابى
hydraulic cycleمدار هيدرولوژىمعمارى : گردش اب در طبيعت
hydraulic dragعمران : کشش ابى
hydraulic engineموتور ابىعلوم مهندسى : موتور هيدروليکى
hydraulic fill damمعمارى : سد خاکريز ابى
hydraulic fluidعلوم هوايى : سيال ترکم ناپذيرى براى انتقال و توزيع نيرو در سيستم
hydraulic frictionعمران : اصطکاک ابىمعمارى : اصطکاک ابى
hydraulic gradientعمران : شيب ابىمعمارى : شيب هيدروليک
hydraulic jackعمران : جک هيدروليکى
hydraulic jumpجهش هيدروليکعمران : جهش هيدروليکىمعمارى : پرش هيدروليک
hydraulic liftبلند کردن اب به نيروى اب
hydraulic lime engineeringملاط ابىعلوم مهندسى : ملاطى که در زير اب سفت مى شود
hydraulic limeاهک ابىمعمارى : اهک اب بند
hydraulic lockعلوم هوايى : قفل هيدروليکى
hydraulic machineماشين اب بلندکنى ،دولاب
hydraulic mortarملات ابىمعمارى : ملات اب بند
hydraulic motorعلوم هوايى : موتور هيدروليکى
hydraulic oilعلوم مهندسى : روغن رانش
hydraulic pressعلوم مهندسى : پرس هيدروليکى
hydraulic pressure testعلوم مهندسى : ازمايش فشار اب
hydraulic pressureفشار هيدروليکىمعمارى : فشار اب
hydraulic pumpعلوم مهندسى : پمپ هيدروليکى
hydraulic radiusعمران : شعاع ابى که برابر است با سطح خيس شده به محيط خيس شدهمعمارى : شعاع هيدروليک
hydraulic ramتلمبه خودکاريکه در ان ستونى از اب فرو ريزد و نيروى ان ... دارد
hydraulic rollerمعمارى : غلطک ئيدروليکى
hydraulic shock absorberکمک فنر هيدروليکى ،ضربه گير هيدروليکى کمک فنر روغنىعلوم مهندسى : ضربه گير روغنى
hydraulic systemعلوم هوايى : سيستم هيدروليک
hydraulic tappetعلوم هوايى : تاپت هيدروليکى
hydraulic tracer controlعلوم مهندسى : کنترل پيستونى
hydraulicallyبا علم استفاده از فشار اب
hydraulicianمتخصص علم استفاده از فشار اب ،عالم به علم اب رسانى
hydraulics of open channalsهيدروليک کيالهامعمارى : هيدروليک کانالهاى روباز
hydraulicsدرس هيدروليک ،مکانيک سيالات ،فن استفاده از نيروى اب ،متحرکعلوم مهندسى : علم هيدروليکمعمارى : هيدروليک مکانيک مايعاتعلوم هوايى : علم هيدروليک
hydravlic cementسمنتى که در زير اب سفت ميشود
hydravlicکلمات مرتبط(hydravlic):
hydrazineعلوم هوايى : هيدروزين
hydriاب مارنجوم : مار ابى
hydride shiftشيمى : جابجايى هيدريدى
hydro meterologyعمران : هواشناسى
hydro-aeroplaneهواپيماى دريايى ( که پروازگاه وفرودگاه ان روى اب است)
hydro-carbonترکيب هيدروژن و کربن
hydro-electricوابسته به پيدايش الکتريسيته بوسيله مالش اب يا بخار
hydroborationشيمى : هيدروبوردار کردن
hydrocarbonsکلمات مرتبط(hydrocarbons):
hydrocephaliaپر ابى مغز( ئيدروسفالى)روانشناسى : پر ابى مغز
hydrocephalicدچار استسقاى سر،اب در سر
hydrochinoneشيمى : هيدروکينون
hydrochlorateملح جوهر نمک
hydrochloricداراى هيدروژن و کلورين ،جوهر نمک
hydrochlorinationشيمى : هيدروکلردار کردن
hydrocile (طب ) اب در خايه ،استسقاء خايه ،باد خايه ،اماس خايه
hydrocrackingشيمى : کراکينگ با هيدروژن
hydrodesulfurizingشيمى : گوگرد زدايى با هيدروژن
hydrodimerizationدوپارش با هيدروژنشيمى : دى مر شدن با هيدروژن
hydrodisulfideشيمى : هيدرو دى سولفيد
hydrodynamicعلوم مهندسى : هيدروديناميکعلوم هوايى : هيدروديناميک
hydroelectric powerمعمارى : نيروى برقابى
hydroelectric stationعلوم مهندسى : نيروگاه ابى
hydroformingشيمى : تبديل هيدروژنى
hydroformylationشيمى : هيدرو فرميل دار کردن
hydrogen bondشيمى : پيوند هيدروژنى
hydrogen embrittlenessشکستگى هيدروژنىعلوم مهندسى : فقدان چقرمگى بعلت وجود هيدروژن در داخل جسم مى باشد
hydrogen flame detectorشيمى : اشکارساز شعله اى هيدروژن
hydrogen sulphideعلوم مهندسى : سولفيد هيدروژن
hyodermicکلمات مرتبط(hyodermic):
hyoscyamineماده ء شبه قليايى سيکران
hyoscyamusسيکران ،بذرالبنگ ،بذرالبنج
hyp or hypsماليخوليا،افسردگى بيخود،سودا،مراق
hyp(a)esthesiaروانشناسى : کمى حساسيت
hyp(o)esthesiaروانشناسى : کم حسى بساوشى
hypabyssal rocksمعمارى : سنگهاى برمغاکى
hypabyssalکلمات مرتبط(hypabyssal):
hypacousiaروانشناسى : سنگينى گوش
hypacusiaروانشناسى : سنگينى گوش
hypalgesiaروانشناسى : کم دردى
hypallageقلب صريح ،کنايه از راه قلب
hypen ladderرديف خطوط تيرهکامپيوتر : خطوط تيره نردبانى
hypenکلمات مرتبط(hypen):
hyper frequenciesالکترونيک : فرابسامدها
hyper(a)emiaغلبه ء خون ،انباشتگى خون ،تراکم خون
hyper(h)drosis (طب ) عرق زياد،خوى زياد،تعرق زياد
hyper(metr)opiaناخوشى دوربينى
hyper(metr)opicدوربين
hyperactive (overactive)روانشناسى : فزونکار
hydroplane 2علوم دريايى : - seaplane
hydroplane 3علوم دريايى : قايق روى اب رو
hydropneumaticگازى روغنىعلوم نظامى : دستگاه گازى روغنى
hydropsy (طب ) استسقاء
hydroquinolشيمى : هيدروکينون
hydroquinoneشيمى : هيدروکينون
hydrosphereاب سپهرزيست شناسى : ابکرهعلوم هوايى : اب کره
hydrospringدستگاه فنرى روغنىعلوم نظامى : فنرى روغنى
hydrostatالت الکتريکى براى يافتن يا ديدن اب ،اب ياب ،اب بين
hydrostatic bearingعلوم هوايى : ياتاقان هيدرواستاتيک
hydrostatic equiblibriumنجوم : تعادل ئيدرواستاتيک
hydrostatic pressعمران : منگنه ابى
hydrostatic pressureفشار عمق ابعمران : فشار ايستائىمعمارى : فشار ايستابىعلوم نظامى : فشار عمق
hydrostatic pullمعمارى : کشش ايستابى
hydrostatic testعلوم هوايى : تست هيدرواستاتيک
hydrostaticايستابى( بقياس)،مربوط به فشار ابمعمارى : ايستابىعلوم نظامى : مربوط به فشار عمق اب ماسوره زير ابى
hydrostaticsعلم تعادل مايعاتعلوم هوايى : علم هيدرواستاتيک
hydrosulphateسولفات ابدار
hydrotechnicsهيدروتکنيکمعمارى : تکنيک اب
hydrotherapeuticبنگاه اب درمانى ،بيمارستانى که ناخوشيها را در انجا با اب درمان مى کنند
hydrotreatingشيمى : هيدروژن کارى
hydrous saltشيمى : نمک ابدار
hydroxonium ionشيمى : يون هيدروکسونيوم
hydroxoniumکلمات مرتبط(hydroxonium):
hydroxyکلمات مرتبط(hydroxy):
hydroxyquinolineکلمات مرتبط(hydroxyquinoline):
hydrozineکلمات مرتبط(hydrozine):
hydrozoaمرجانيان
hydrulic engineeringعلوم مهندسى : مهندسى هيدروليک
hydrulicکلمات مرتبط(hydrulic):
hydrusاب مارنجوم : مار ابى
hyena-dogيکجور کفتار سگ مانند در افريقاى جنوبى
hyerographنقشه بارندگى
hyetographyنقشه کشى از بارندگى ،نمايش بارش با نقشه
hyetologyعلم يا مبحث بارندگى
hyetometerباران سنج
hygeiaدارگونه ء تندرستى ،رب النوع صحت ،تندرستى
hygeianوابسته به دارگونه ء تندرستى ،مربوط به رب النوع صحت ،بهداشت
hygeistمتخصص بهداشت ،بهداشت دان ،عالم به علم حفظ الصحه
hygienic(al)بهداشتى ،وابسته به علم بهداشت
hygienicallyمطابق بهداشت
hygrologyگفتار در رطوبت هوا
hygroscopic moistureمعمارى : رطوبت موجود در هوا
hygroscopic resinشيمى : رزين نمگيرزيست شناسى : رزين نمگير
hyksosنام سلسله اى از پادشاهان مصر که چوپانى ميکردند
hylicمادى
hylicismماديت ،اعتقاد به ماديات
hylicistکسيکه معتقد به ماديات است
hylotheismاعتقاد به يکى بودن خدا و ماده ،اعتقاد به اينکه خدا و ماده يکى هستند
hylotheistکسيکه خدا و ماده را يکى ميداند
hylotheisticيکى داننده ء خدا و ماده ،مربوط به اين اعتقاد که خدا و ماده يکى است
hylozoismماديت ،فلسفه مادى
hymalزمستانى
hymaliaنجوم : هيماليا
hymenopteraپرده بالان
hymenopteral or terousپرده بال ،وابسته به پرده بالان
hymenopteralکلمات مرتبط(hymenopteral):
hymnicسرودى ،تسبيحى
hymnistمصنف سرود
hymnodistسرودساز
hymnographerسرودنويس
hymnographyسرود سازى ،فن تصنيف سرود
hymnologicوابسته به سرود شناسى يا سرود سازى
hymnologistسرودشناس
hyndredکلمات مرتبط(hyndred):
hyperactivityروانشناسى : فزونکارى
hyperaestheticزياده از حد حساس
hyperalgesiaروانشناسى : پردردى
hyperalgesisحساسيت زياد نسبت به درد،درد بسيار سخت
hyperalgiaروانشناسى : پردردى
hyperbatonبرگردانى ،قلب
hyperbolic functionبازرگانى : تابع هذلولى
hyperbolic navigation systemعلوم دريايى : روش ناوبرى هذلولى
hyperbolic navigationعلوم نظامى : ناوبرى مارپيچى با استفاده از بى سيم
hyperbolic(al)مبالغه اميز،اغراق اميز،گزاف
hyperbolicallyبطور مبالغه ،از روى اغراق
hyperbolismمبالغه گوئى
hypercapniaورزش : افزايش کربن اکسيد در خون
hypercardکامپيوتر : نوعى محيط برنامه نويسى که تمام شکل هاى گوناگون اطلاعات را به صورت پشته هايى از کارت شاخص دار سازمان مى دهد هايپرکارت
hypercathexisروانشناسى : نيروگذارى زياد
hyperconjugationشيمى : فوق مزدوج شدن
hypercriticalمفرط در انتقاد
hypercriticallyاز روى انتقاد و مفرط
hypercriticismافراط در انتقاد
hypercriticizeزياده خرده گيرى کردن ( از - در)
hyperdeflationبازرگانى : انقباض پولى شديد
hyperemploymentاشتغال زيادبازرگانى : اشتغال بيش از حد
hyperergasiaروانشناسى : پرحرکتى
hypereutectoid alloyعلوم مهندسى : الياژ هيپراوتکتوئيدى
hypereutectoid steelعلوم مهندسى : فولاد هيپراوتکتوئيدى
hypereutectoidکلمات مرتبط(hypereutectoid):
hyperfine structureشيمى : ساختار فوق ظريف
hyperfineشيمى : فوق ظريف
hyperfocalکلمات مرتبط(hyperfocal):
hyperfunctionروانشناسى : پرکارى
hypergeometric distributionروانشناسى : توزيع فراهندسى
hypergnosiaروانشناسى : نکته پردازى بيمارگون
hypergnosisروانشناسى : نکته پردازى بيمارگون
hypergolic fuelسوخت فوق حساسعلوم نظامى : سوخت خيلى حساس به اشتعال
hypergolicکلمات مرتبط(hypergolic):
hyperidrosisتعرق زياد
hyperinflationتورم شديدبازرگانى : تورم حاد
hyperkinesia or - sis (طب ) کش واکش ،تشنج ،کش واکش ماهيچه
hyperkinesiaکلمات مرتبط(hyperkinesia):
hyperkinesisروانشناسى : پرجنبى
hyperkinesthesiaروانشناسى : شدت حس جنبش
hyperlogiaروانشناسى : پرگويى
hypermaniaشيدايى حادروانشناسى : مانى حاد
hypermarketسوپرمارکتبازرگانى : فروشگاه بسيار بزرگ
hypermediaمافوق رسانهکامپيوتر : ابررسانه
hypermeterشعرى که سبب يا هجاى زائد در اخر دارد
hypermetric(al)داراى سبب زائد،زائد
hypermetricکلمات مرتبط(hypermetric):
hypermetropeادم دوربين
hypernoeaدم زدن بسيار تند،تنفس سريع
hyperorexiaروانشناسى : پراشتهايى
hyperosmiaروانشناسى : شدت حس بويايى
hyperphagiaروانشناسى : پرخورى
hyperphrasiaروانشناسى : پرگويى
hyperphyscalمافوق طبيعت
hyperplasiaروانشناسى : پرياختگى
hyperpragiaروانشناسى : زياده انديشى
hyperprosessisروانشناسى : وسواس دقت
hyperprosexiaروانشناسى : وسواس دقت
hyperscriptکامپيوتر : هاپيراسکريپت
hypersexualityروانشناسى : فزون خواهى جنسى
hypersomniaروانشناسى : خواب زدگى
hypertalkکامپيوتر : هايپرتاک
hypertape driveکامپيوتر : وسيله خواندن يا ثبت اطلاعات توسط کارتريج هاى نوار مغناطيسى
hypertapeکلمات مرتبط(hypertape):
hypertextکامپيوتر : مافوق متن
hyperthymiaروانشناسى : هيجان زدگى
hyperthyroidismروانشناسى : پرکارى تيروئيد
hypertonicityروانشناسى : فزونى تونوس عضلانى
hypervelocityعلوم نظامى : سرعت دهانه اى و ابتدايى توپى که از ¹¹¹ 1متر در ثانيه بيشتر باشد
hyperventilateچند نفس کوتاه پيش از حبس نفس( غواصى)ورزش : چند نفس کوتاه پيش از حبس نفس
hyperventilationروانشناسى : نفس نفس زدنعلوم هوايى : تنفس زياد بطوريکه مقدار دى اکسيد کربن در خون از مقدار عادى ان کمتر ميشود و سبب تشنج سرگيجه و غش ميگردد
hypervigilanceروانشناسى : گوش به زنگ بودن
hypethralروباز،بى سقف ،بى پوشش ،رو به اسمان
hyphen(ate)چسباندن ،با خط پيوند نوشتن
hyphenated americanبيگانه ء امريکايى شده
hyphenatedکلمات مرتبط(hyphenated):
hyphenationکامپيوتر : خط تيره گذارى
hypnagogic hallucinationروانشناسى : توهم پيش خواب
hypnicخواب اور،متعلق بخواب
hypnoanalysisروانشناسى : تحليل هيپنوتيسمى
hypnodramaروانشناسى : نقش گزارى هيپنوتيسمى
hypnogenic zoneروانشناسى : ناحيه خواب زا
hypnogenicخواب انگيزروانشناسى : هيپنوتيسم انگيز
hypnolepsyروانشناسى : حمله خواب
hypnologicalوابسته به خواب شناسى
hypnologistخواب شناس
hypnologyخواب شناسىروانشناسى : خواب شناسى
hypnopediaروانشناسى : اموزش با هيپنوتيسم
hypnophobiaروانشناسى : خواب هراسى
hypnopompic hallucinationروانشناسى : توهم پس خواب
hypnos or nus (در اساطير يونان ) نام دارگونه ء خواب ،رب النوع خواب
hypnosکلمات مرتبط(hypnos):
hypnotic drugsروانشناسى : داروهاى خواب اور
hypnotic rigidityروانشناسى : خشکى هيپنوتيسمى
hypnotic tranceروانشناسى : خلسه هيپنوتيسمى
hypnoticsروانشناسى : داروهاى خواب اور
hypnotizableاماده براى خواب رفتن بوسائل مصنوعى
hypnotizerروانشناسى : هيپنوتيسم کننده
hypo-cathexisروانشناسى : نيروگذارى کم
hypo-eutectoid steelعلوم مهندسى : فولاد هيپواوتکتوئيدى
hypo-eutectoidعلوم مهندسى : هيپواوتکتوئيد
hypobaricعلوم نظامى : مربوط به ارزيابى اثار کم شدن فشار جو مربوط به کم شدن فشار جو
hypocaustجهنم گرمابه ،جهنم حمام
hypochondriacalماليخوليايى ،دچار جنون افسردگى - تهيگاهى ،وابسته به تهيگاه
hypochondriumتهيگاه
hypocoristicتصغيرى و خودمانى
hypocrisyتدليس ،رياکارى ،دورنگىقانون ـ فقه : نفاق ،تزوير
hypocriticallyرياکارانه
hypodermalزير پوستى ،واقع در زير پوست
hypoergasiaروانشناسى : کم حرکتى
hypofunctionروانشناسى : کم کارى
hypogastric regionزير شکم
hypogastriumزير شکم
hypogeanزير زمينى
hypogenousپايين رو
hypoglossal (n)عصب زير زبان
hypoglossal nerveروانشناسى : عصب زيرزبانى
hypoglossusکلمات مرتبط(hypoglossus):
hypogynousواقع در زير تخمدان ،تحت المبيض
hypoidعلوم هوايى : چرخدنده هايى براى انتقال حرکت و قدرت بين شفت ها يا محورهاى متنافر
hypokinesisروانشناسى : کم جنبى
hypokineticکم جنبشىورزش : کم حرکتى
hypolimnionزيست شناسى : اب سرد زيرين
hypologiaروانشناسى : کم گويى
hypomnesisروانشناسى : ضعف حافظه
hypophrasiaروانشناسى : کم گويى
hypophreniaروانشناسى : عقب ماندگى ذهنى
hypoprosessisروانشناسى : فقدان توجه
hypoprosexiaروانشناسى : فقدان توجه
hyposometerمعمارى : فرازسنج
hypostalعمران : ستون دار
hypostasis(hi-or hi-)[pl-ses]فرض ،زمينه ،پايه ،اساس - گوهر،ذات فرضى ، (طب ) ته نشست
hypostatic(al)اساسى ،اصلى - فرضى ، (طب ) ناشى از ته نشينى ( خون) ،اقنومى
hypostaticکلمات مرتبط(hypostatic):
hypostatize or -sizeذات جدا دانستن ،شخصيت دادن به ،مسلم فرض کردن
hypothalamusروانشناسى : هيپوتالاموس
hypothecرهن ،گرو
hypothecaryرهنى ،گروىقانون ـ فقه : رهنى
hypothecationگرو گذارى ،رهن گذارى
hypothecatorرهن گذارنده
hypothenuseزه ،وتر
hypothesis testingروانشناسى : فرضيه ازمايى
hypothetialعمران : فرضى
hypothetic(al)فرضى ،فرض کننده
hypotheticفرضى ،فرض کننده
hypothetical caseقانون ـ فقه : دعوى فرضى
hypothetical constructروانشناسى : سازه فرضى
hypotheticallyفرضا"،بطور فرض
hypothetico-deductive methodروانشناسى : روش فرضى - قياسى
hypotheticoکلمات مرتبط(hypothetico):
hypothetieallyفرضا`،از راه فرض ،بطور فرضى
hypothymiaبيحالىروانشناسى : کم هيجانى
hypotyposisتشريح مجسم کننده
hypoventilationعلوم هوايى : تنفس کم بطوريکه مقدار اکسيژن خون از مقدار عادى ان کمتر ميشود
hypoxemiaورزش : کاهش اکسيژن بافت
hyprostosisرويش غير طبيعى استخوان ،کلفت شدگى استخوان ،برامدگى استخوان
hypsکلمات مرتبط(hyps):
hypsographic mapعلوم نظامى : نقشه هاى عوارض نمايى که ارتفاع نقاط در ان از سطح دريا تعيين شده است
hypsographicکلمات مرتبط(hypsographic):
hypsometric diagramعلوم نظامى : طرح منظرى عوارض نمايى که عوارض در ان با سايه زدن مشخص شده باشد
hypsometricکلمات مرتبط(hypsometric):
hypsometryبلندى پيمايى ،پيمايش ارتفاع هاى روى زمين نسبت به تراز دريا
hysteresis curveخم پسماندالکترونيک : حلقه پسماند
hysteresis cycleالکترونيک : حلقه پسماند
hysteresis loopعلوم مهندسى : منحنى هيسترزيسالکترونيک : حلقه پسماند
hysteresis lossالکترونيک : اتلاف پسماندى
hysteresisالکترونيک : پسماند مغناطيسىشيمى : پسماندعلوم هوايى : تاخير تغيير دانسيته شار مغناطيسى نسبت به شدت ميدان مغناطيسى
hysteric(al)حمله اى ،تشنجى ،دچار حمله يا تشنج يا بيهوشى
hysterical deafnessروانشناسى : کرى هيستريايى
hysterical paralysisروانشناسى : فلج هيستريايى
hysterical personalityروانشناسى : شخصيت هيستريايى
hystericalکلمات مرتبط(hysterical):
hystericusکلمات مرتبط(hystericus):
hysteriformروانشناسى : هيستريايى شکل
hysteritis (طب ) اماس زهدان ،ورم رحم
hysterologyگفتار در زهدان ،مبحث رحم
hysteron proteronقلب غير منطقى ،قلب
hysteronکلمات مرتبط(hysteron):
hysterotomyعمل زهدان ،جراحى رحم
hystersisکلمات مرتبط(hystersis):
hystrionicروانشناسى : هيستريايى
hz (hertz)روانشناسى : واحد بسامد
hzHertz،هرتز،چرخه در ثانيهکامپيوتر : سيکل بر ثانيه
hand placed rubble or riprap (am)معمارى : سنگريز دستچينى
hanfman-kasanin concept formation testروانشناسى : ازمون هانفمان - کاسانين براى شکل گيرى مفهومها
he was dependent on me fop supportقانون ـ فقه : تحت تکفل من بود
height equivalent of theroretical plateشيمى : ارتفاع معادل بشقابک نظرى
hidden momentum of population growthنيروى محرکه پنهان رشد جمعيت فرايندى پويا ولى غير فعال ازافزايش جمعيت که حتى پس ازکاهش نرخهاى زاد و ولد ادامه مييابد،به دليل اين که يک جمعيت وسيع جوانبازرگانى : سبب گستردگى والدين اينده ميشود
hierarchical data base management systemکامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى
hierarchy plus input process outputکامپيوتر : يک روش طراحى و مستند سازى برنامه که ساختار عملياتى و گردش اطلاعات را در سه نوع نمودار نشان مى دهد
high explosive shell (artill,gun)(he)علوم دريايى : گلوله محترقه شديد
high frequency alloy juction transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور الياژى فرکانس بالا
high frequency alternating currentجريان فرکانس بالاعلوم مهندسى : جريان متناوب فرکانس بالا
high frequency amplification stagعلوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا
high frequency electrical engineeringعلوم مهندسى : مهندسى برق فرکانس بالا
high frequency equivalent circuitعلوم مهندسى : مدار معادل فرکانس بالا
high frequency gas discharge breakdownعلوم مهندسى : شکست تخليه گازى فرکانس بالا
high frequency induction hardeningعلوم مهندسى : سخت گردانى القايى فرکانس بالا
high frequency radio direction findingعلوم مهندسى : جهت يابى راديويى فرکانس بالا
high frequency region of a spectrumعلوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالاى يک طيف
high leg attack and shoulder controlزير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل( کشتى)ورزش : زير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل
high resolution bit mapped displayکامپيوتر : تکنيک نمايش يک مکان واحد حافظه براى کنترل يک نقطه نورانى مشخص روى صفحه نمايش
high tension electrolytic capacitorعلوم مهندسى : خازن الکتروليت فشار قوى
high-fidelity music reproducing systemعلوم مهندسى : سيستم بازيابى موسيقى با کيفيت عالى
highest (to be the highest bidder)قانون ـ فقه : حائز حداکثر قيمت در مزايده شدن
highest occupied molecular orbitalشيمى : بالاترين اوربيتال مولکولى اشغال شده
hight disciplinary court of judgesقانون ـ فقه : دادگاه عالى انتظامى قضات
horizontal (deflection) oscillatorالکترونيک : اوسيلاتور افقى
horizontal drilling and milling machineعلوم مهندسى : دستگاه مته کارى و فرزکارى افقى
hot-mold centrifugal casting processعلوم مهندسى : فرايند ريخته گى گريز از مرکز گرم
hand placed rubble or riprap (am)معمارى : سنگريز دستچينى
hanfman-kasanin concept formation testروانشناسى : ازمون هانفمان - کاسانين براى شکل گيرى مفهومها
he was dependent on me fop supportقانون ـ فقه : تحت تکفل من بود
height equivalent of theroretical plateشيمى : ارتفاع معادل بشقابک نظرى
hidden momentum of population growthنيروى محرکه پنهان رشد جمعيت فرايندى پويا ولى غير فعال ازافزايش جمعيت که حتى پس ازکاهش نرخهاى زاد و ولد ادامه مييابد،به دليل اين که يک جمعيت وسيع جوانبازرگانى : سبب گستردگى والدين اينده ميشود
hierarchical data base management systemکامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى
hierarchy plus input process outputکامپيوتر : يک روش طراحى و مستند سازى برنامه که ساختار عملياتى و گردش اطلاعات را در سه نوع نمودار نشان مى دهد
high explosive shell (artill,gun)(he)علوم دريايى : گلوله محترقه شديد
high frequency alloy juction transistorعلوم مهندسى : ترانزيستور الياژى فرکانس بالا
high frequency alternating currentجريان فرکانس بالاعلوم مهندسى : جريان متناوب فرکانس بالا
high frequency amplification stagعلوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا
high frequency electrical engineeringعلوم مهندسى : مهندسى برق فرکانس بالا
high frequency equivalent circuitعلوم مهندسى : مدار معادل فرکانس بالا
high frequency gas discharge breakdownعلوم مهندسى : شکست تخليه گازى فرکانس بالا
high frequency induction hardeningعلوم مهندسى : سخت گردانى القايى فرکانس بالا
high frequency radio direction findingعلوم مهندسى : جهت يابى راديويى فرکانس بالا
high frequency region of a spectrumعلوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالاى يک طيف
high leg attack and shoulder controlزير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل( کشتى)ورزش : زير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل
high resolution bit mapped displayکامپيوتر : تکنيک نمايش يک مکان واحد حافظه براى کنترل يک نقطه نورانى مشخص روى صفحه نمايش
high tension electrolytic capacitorعلوم مهندسى : خازن الکتروليت فشار قوى
high-fidelity music reproducing systemعلوم مهندسى : سيستم بازيابى موسيقى با کيفيت عالى
highest (to be the highest bidder)قانون ـ فقه : حائز حداکثر قيمت در مزايده شدن
highest occupied molecular orbitalشيمى : بالاترين اوربيتال مولکولى اشغال شده
hight disciplinary court of judgesقانون ـ فقه : دادگاه عالى انتظامى قضات
horizontal (deflection) oscillatorالکترونيک : اوسيلاتور افقى
horizontal drilling and milling machineعلوم مهندسى : دستگاه مته کارى و فرزکارى افقى
hot-mold centrifugal casting processعلوم مهندسى : فرايند ريخته گى گريز از مرکز گرم
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه