a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
H هشتمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
Ha علامت‌ تعجب‌، ها، اهان‌ گفتن‌.
Ha Ha هاها(درخنديدن‌)، قاه‌ قاه‌.
Hab (درتركيبات‌ قديم‌) داشتن‌، دارايي‌.
Habanera رقص‌ دو ضربي‌ كوبا.
Habble (elbboh=)داد وبيداد، مشاجره‌، داد وبيداد كردن‌.
Habeas Corpus ازادي‌ (متهمي‌ كه‌دليلي‌ براي‌اتهامش‌نيست‌) صادر كردن‌.
Habeas Corpus حكم‌ توقيف‌ از ط‌رف‌ دادگاه‌ باذكر دلايل‌ توقيف‌، حكم‌
Habenaria (گ‌.ش‌.) زر اوند سفيد، ثعلب‌.
Habenula (تش‌.) عضو نواري‌ شكل‌.
Haberdasher فروشنده‌ لباس‌ مردانه‌، خراز.
Haberdashery خرازي‌ فروشي‌، مغازه‌ ملبوس‌ مردانه‌.
Haberdine (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌.
Habergeon جوشن‌ بي‌ استين‌.
Habilatory پوشاكي‌.
Habile مناسب‌، زرنگ‌، زبردست‌.
Habiliment ارايش‌، لباس‌ زيبا، جامه‌، استعداد فكري‌.
Habilitate لباس‌ پوشيده‌، ملبس‌، شايستگي‌ داشتن‌، مجهز كردن‌.
Habit (.n):عادت‌، خو، مشرب‌، ظ‌اهر، جامه‌، لباس‌ روحانيت‌،
Habit روش‌ ط‌رز رشد، رابط‌ه‌، (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌، اراستن‌،
Habit معتاد كردن‌، زندگي‌ كردن‌.
Habitability قابليت‌ سكني‌.
Habitable قابل‌ سكني‌.
Habitance سكونت‌، سكني‌، زندگي‌، جمعيت‌، سكنه‌.
Habitancy سكونت‌، سكني‌، زندگي‌، جمعيت‌، سكنه‌.
Habitant ساكن‌
Habitat محل‌ سكونت‌، مسكن‌ ط‌بيعي‌، بوم‌، جاي‌ اصلي‌.
Habitation سكونت‌، اسكان‌، سكني‌، مستعمره‌، مسكن‌، منزل‌.
Habitual معتاد، شخص‌ دائم‌ الخمر، عادي‌، هميشگي‌.
Habituate خو دادن‌، عادت‌ دادن‌، سكونت‌ كردن‌.
Habituation خوگيري‌.
Habitude اداب‌، روش‌، شيوه‌، عادت‌ (م‌.م‌.)، مرسوم‌، عادت‌ روزانه‌.
Habitue رونده‌ هميشگي‌، مشتري‌، مانوس‌، معتاد.
Habitus وضعيت‌ ساختمان‌ جسماني‌، هيكل‌، ساخت‌.
Hachure باهاشور سايه‌ انداختن‌.
Hachure هاشور، اژ، پرداز، سايه‌ زني‌، قلم‌ هاشور زدن‌،
Hacienda ملك‌، بنگاه‌ كشاورزي‌ يا معدن‌ ومانند ان‌.
Hack بيل‌ زدن‌ يا شخم‌ زده‌ ايجاد ميشود، ضربه‌، ضربت‌، بريدن‌،
Hack كلنگ‌، سرفه‌ خشك‌ وكوتاه‌، چاك‌، برش‌، شكافي‌ كه‌ بر اثر
Hack زخم‌ زدن‌، خردكردن‌، بيل‌ زدن‌، اسب‌ كرايه‌ اي‌، اسب‌ پير،
Hack درشكه‌ كرايه‌، نويسنده‌ مزدور، جنده‌.
Hackamore مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌.
Hackberry (گ‌.ش‌.) داغداغان‌، گزنه‌ ها (از جنس‌ sitlec).
Hackbut نوعي‌ تفنگ‌ شمخال‌ كه‌ ته‌ قنداق‌ ان‌ خميده‌ است‌.
Hackie (revirdbac=) درشكه‌ چي‌.
Hackle زن‌، حشره‌ پردار، شانه‌ كردن‌، از هم‌ بازكردن‌، شكافتن‌،
Hackle متلاشي‌ كردن‌.
Hackle شانه‌ مخصوص‌ شانه‌ كردن‌ ليف‌ هاي‌ كتان‌ وابريشم‌، كتان‌
Hackmatack (گ‌.ش‌.) كاج‌ امريكايي‌، لاركس‌ (anacirema xiral).
Hackney فاحشه‌، مبتذل‌ كردن‌، زياداستعمال‌ شده‌.
Hackney اسب‌ سواري‌، درشكه‌ كرايه‌، اسب‌ كرايبه‌، مزدور، فعله‌،
Hackney Coach كالسكه‌ يا درشكه‌ كرايه‌، درشكه‌ چهارچرخه‌ ودو اسبه‌.
Hacksaw اره‌ اهن‌ بري‌.
Hackwork معيشت‌.
Hackwork نويسندگي‌ وهنرپيشگي‌ سودط‌لبانه‌، نويسندگي‌ براي‌ كسب‌
Had زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah.
Haddock (ج‌.ش‌.) ماهي‌ روغن‌ كوچك‌، قسمي‌ ماهي‌.
Hade (ز.ش‌.) ميل‌، كجي‌، شيب‌ تمام‌، تمايل‌ پيدا كردن‌.
Hades (افسانه‌ يونان‌) عالم‌ اسفل‌، جهنم‌.
Hadj (jjah) حج‌، زيارت‌ حج‌، حاجي‌.
Hadji (ijjah) حج‌، زيارت‌ حج‌، حاجي‌.
Hadn't (ton dah=) نداشت‌، ندارد، نبايستي‌.
Haematoxylon (گ‌.ش‌.) درخت‌ بقم‌، چوب‌ بقم‌، بقم‌ اسود.
Haet ذره‌، اتم‌، خرده‌.
Haffet گونه‌، پيشاني‌.
Haffit گونه‌، پيشاني‌.
Haft دسته‌، دسته‌ كارد، قبضه‌، دسته‌ گذاشتن‌.
Hag عجوزه‌، ساحره‌، مه‌ سفيد، حصار.
Hagborn پسرپير زن‌، شيط‌ان‌ زاده‌، فرزند ساحره‌.
Hagbut نوعي‌ تفنگ‌ شمخال‌ كه‌ ته‌ قنداق‌ ان‌ خميده‌ است‌.
Hagfish (ج‌.ش‌.) مارماهي‌ دهان‌ گرد.
Haggard نحيف‌، داراي‌ چشمان‌ فرو رفته‌، رام‌ نشده‌.
Haggis پودينگ‌ يادسر دل‌ وجگر وپياز وادويه‌.
Haggish عجوزه‌ وار، بط‌ور ناهنجار، كريه‌.
Haggle چانه‌، چانه‌ زدن‌، اصرار كردن‌، بريدن‌.
Hagiographer نويسنده‌ شرح‌ حال‌ مقدسين‌.
Hagiography شرح‌ زندگي‌ اولياء ومقدسين‌، تاريخ‌ انبياء.
Hagiolatry پرستش‌ مقدسين‌ وروحانيون‌، ملاپرستي‌.
Hagiology ادبيات‌ مقدس‌، تاريخ‌ مقدس‌، تاريخ‌ انبياء.
Hagride مسلط‌ شدن‌ بر، ناراحت‌ كردن‌، عاجز كردن‌.
Hagseed زاده‌ عجوزه‌، فرزند زن‌ ساحره‌.
Hai Ku شعر بي‌ قافيه‌ سه‌ سط‌ري‌ ژاپني‌.
Hail (.tv&.n): تگرگ‌، ط‌وفان‌ تگرگ‌، تگرگ‌ باريدن‌،
Hail باد، سلام‌ كردن‌، صدا زدن‌، اعلام‌ ورود كردن‌ (كشتي‌).
Hail (.iv&.tv.jretni.n): سلام‌، درود، خوش‌ باش‌، سلام‌ برشما
Hail Fellow دوست‌ صميمي‌، صميمي‌، نزديك‌، خودماني‌.
Hailstone دانه‌ تگرگ‌، تگرگ‌.
Hailstorm ط‌وفان‌ يا رگبار تگرگ‌.
Hair مو، موي‌ سر، زلف‌، گيسو.
Hair Raiser مهيج‌، موي‌ برتن‌ سيخ‌ كننده‌.
Hair Raising مهيج‌، ترسناك‌.
Hair Seal (ج‌.ش‌.) خوك‌ پرموي‌ بي‌ گوش‌.
Hair Space فضاي‌ باريكي‌ درچاپ‌، باريكه‌.
Hair Splitter ادم‌ مو شكاف‌.
Hair Stroke خط‌ نازك‌ بالا يا پايين‌ حروف‌ نوشته‌ يا چاپي‌، نازك‌
Hair Stroke كاري‌ درخوشنويسي‌.
Hair Trigger ماشه‌ دوم‌ تفنگ‌، باساني‌ حركت‌ كننده‌.
Hair Worm (ج‌.ش‌.) كرم‌ رشته‌، كرم‌ پيوك‌، كرم‌ مويي‌.
Hairbreadth بباريكي‌ مو، فاصله‌ خيلي‌ كم‌، تنگنا.
Hairbrush ماهوت‌ پاك‌ كن‌ مخصوص‌ موي‌ سر، بروس‌ موي‌ سر.
Haircloth پارچه‌ مويي‌، مويينه‌، پارچه‌ خيمه‌اي‌.
Haircut موچيني‌، سلماني‌.
Hairdo ارايش‌ موي‌ زنان‌ بفرم‌ مخصوصي‌، ارايشگر زنانه‌.
Hairdresser ارايشگر مو، سلماني‌ براي‌ مرد و زن‌.
Hairless بي‌ مو.
Hairline سرحد موي‌ سر وپيشاني‌.
Hairpin سنجاق‌ مو، گيره‌ مو، (درجاده‌) پيچ‌ تند.
Hairy پرمو، كركين‌.
Hairyvetch (گ‌.ش‌.) ويسيا، ماشك‌ (asolliv aiciv).
Haiti جزيره‌ هاييتي‌.
Haitian اهل‌ جزيره‌ هاييتي‌.
Haken Kreuz صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌).
Halation هاله‌، نيم‌ سايه‌ (درعكاسي‌).
Halberd (treblah) تبرزين‌، نيزه‌.
Halbert (dreblah) تبرزين‌، نيزه‌.
Halcyon گذشته‌، روز ارام‌.
Halcyon مرغ‌ افسانه‌ اي‌ كه‌ دريا را ارام‌ ميكند، ايام‌ خوب‌
Hale خوش‌ بنيه‌، نيرومند، بي‌ نقص‌، سالم‌، كشيدن‌، سوي‌ ديگر
Hale بردن‌، روانه‌ كردن‌.
Half نيم‌، نصفه‌، سو، ط‌رف‌، شريك‌، ناقص‌، نيمي‌، بط‌ور ناقص‌.
Half And Half نوعي‌ ابجو انگليسي‌، نصفا نصف‌.
Half Baked نيم‌ پخته‌، (مج.) ناپخته‌، ناقص‌، خل‌، بي‌ تجربه‌، خام‌.
Half Blood نابرادري‌ يا ناخواهري‌، دورگه‌.
Half Boot نيم‌ چكمه‌.
Half Bred دورگه‌، بي‌ تربيت‌.
Half Breed از نژاد مختلف‌، ادم‌ دورگه‌.
Half Brother نابرادري‌، برادر ناتني‌.
Half Caste از نژاد مختلف‌.
Half Caste (در هند) داراي‌ پدر اروپايي‌ ومادر هندوستاني‌، دورگه‌،
Half Crown (انگليس‌) سكه‌ معادل‌ دو شليلينگ‌ وشش‌ پنس‌.
Half Dime (امر.) سكه‌ پنج‌ سنتي‌.
Half Eagle (امر.) سكه‌ زر پنج‌ دلاري‌.
Half Evergreen داراي‌ برگهاي‌ نيمه‌ سبز در فصل‌ زمستان‌.
Half Hearted مردد، از روي‌ دودلي‌، از روي‌ بي‌ علاقگي‌.
Half Hour نيم‌ ساعت‌، 03 دقيقه‌.
Half Knot نيم‌ گره‌، گره‌ خفتي‌.
Half Length نيم‌ پيكر، تصوير نيم‌ تنه‌، مجسمه‌ نيم‌ تنه‌، نصف‌ درازا.
Half Long (درجمله‌) حد فاصل‌ بين‌ جمله‌ ط‌ويل‌ وجمله‌ كوتاه‌.
Half Mast نيم‌ افراشتگي‌ (پرچم‌)، نيم‌ افراشتن‌.
Half Moon نصفه‌ ماه‌، تربيع‌ اول‌ وثاني‌، زن‌ قحبه‌، هلالي‌، هرچيز
Half Moon هلالي‌ شكل‌.
Half Pay حقوق‌ ناتمام‌.
Half Penny (انگليسي‌) سكه‌ نيم‌ پني‌.
Half Pint (ز.ع‌.) كوتاه‌ تر از مقدار متوسط‌، كوچك‌، كوچولو.
Half Slip ژوپن‌، زير پيراهني‌.
Half Sole نيم‌ تخت‌، نيم‌ تخت‌ انداختن‌، نيم‌ تخت‌ زدن‌.
Half Sovereign سكه‌ زر ده‌ شيلينكي‌ انگليس‌.
Half Staff (tsam flah=)نيم‌ افراشته‌.
Half Step نيم‌ قدم‌، (مو.) نيم‌گام‌.
Half Tide حالت‌ وسط‌ جزر ومد.
Half Timber (د.ن‌.) الوار كوتاه‌، ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌.
Half Time نصف‌ وقت‌، نيم‌ وقت‌، (فوتبال‌) نيمه‌ بازي‌.
Half Tone (مو.) نيم‌ پرده‌، رنگ‌ متوسط‌، سايه‌ رنگ‌.
Half Truth سخن‌ نيم‌ راست‌، حقيقت‌ ناقص‌.
Half Wit كم‌ ذوق‌، ادم‌ احمق‌ ونادان‌، ابله‌، كودن‌.
Halfback (فوتبال‌) ميان‌ بازيكن‌، بازيكن‌ ميانه‌، هافبك‌.
Halfsister ناخواهري‌، خواهر ناتني‌.
Halfway نيمه‌ راه‌، اندكي‌، نصفه‌ كاره‌.
Halibut (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌، هاليبوت‌.
Halidom (emodilah) چيز مقدس‌، جاي‌ مقدس‌، قدوسيت‌.
Halidome (modilah) چيز مقدس‌، جاي‌ مقدس‌، قدوسيت‌.
Halite (مع.) نمك‌ اصلي‌ كلرورسديم‌، نمك‌ ط‌عام‌.
Halitosis تنفس‌ بدبو، گند دهان‌.
Hall سرسرا، تالار، اتاق‌ بزرگ‌، دالان‌، عمارت‌.
Hallelujah هللويا (يعني‌ خدا را حمد باد)، تسبيح‌.
Halliard ريسمان‌ بادبان‌، ط‌ناب‌ پرچم‌.
Hallmark وزرين‌ گذاشته‌ ميشود، انگ‌.
Hallmark نشان‌، عياري‌ كه‌ از ط‌رف‌ زرگر يا دولت‌ روي‌ الات‌ سيمين‌
Hallo اهاي‌، هالوگفتن‌، هالو.
Hallo اهوي‌، اي‌ (هنگام‌ ديدن‌ كسي‌ گفته‌ ميشود)، ياالله‌، هي‌،
Halloo اهاي‌، هالوگفتن‌، هالو.
Halloo اهوي‌، اي‌ (هنگام‌ ديدن‌ كسي‌ گفته‌ ميشود)، ياالله‌، هي‌،
Hallow مقدس‌ كردن‌، تقديس‌ كردن‌.
Halloween هالووين‌، شب‌ اولياء، اخرين‌ شب‌ ماه‌ اكتبر.
Hallowmas عيد اولياء.
Hallstatt وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا.
Hallucinate گرفتار اوهام‌ وخيالات‌ شدن‌، حالت‌ هذياني‌ پيدا كردن‌،
Hallucinate هذياني‌ شدن‌، هذيان‌ گفتن‌، اشتباه‌كردن‌.
Hallucination خيال‌، وهم‌، خط‌اي‌ حس‌، اغفال‌، توهم‌، تجسم‌.
Hallucinosis (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌، ابتلاء به‌ توهم‌ دائمي‌.
Hallucinous وهم‌ انگيز، هذيان‌ اور.
Hallux (تش‌ ز - ج‌.ش‌.) شست‌، شست‌ پا.
Hallway كريدور، تالار ورودي‌.
Halm حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند.
Halm پوشال‌، (انگليس‌) كزل‌ (lazok)، ساقه‌، ساقه‌ وپوشال‌
Halo هاله‌، حلقه‌ نور، نوراني‌ شدن‌ (انبياء واولياء).
Halobiont (ج‌.ش‌.) موجود زيست‌ كننده‌ دراب‌ شور، جانوران‌ اب‌ شور.
Halogeton (گ‌.ش‌.) شعران‌، علف‌ قلياب‌، قرينه‌.
Halomorphic (مع. درمورد سنگ‌ ها) داراي‌ املاح‌ خنثي‌ وقليايي‌.
Halophile (زيست‌ شناسي‌) موجوداتي‌ كه‌ درمحيط‌ يا ابهاي‌ شور
Halophile زندگي‌ ميكنند، ابشور گراي‌.
Halophyte نمك‌ خواه‌، (گ‌.ش‌.) گياه‌ اب‌ شور يا گياه‌ شوره‌ زي‌.
Halsie مشاجره‌، مباحثه‌، مناظ‌ره‌، جنگ‌ ودعوا، مشاجره‌ كردن‌.
Halt ايست‌، مكث‌، درنگ‌، سكته‌، ايست‌ كردن‌، مكث‌ كردن‌، لنگيدن‌
Halter افسار، تسمه‌، افسار كردن‌، پالهنگ‌، مهار، (وزنه‌
Halter برداري‌) هالتر، ط‌ناب‌ چوبه‌ دار.
Halterbreak كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌.
Halting مكث‌ دار، سكته‌ دار، غير مداوم‌.
Halucinogenic مواد مخدره‌ايكه‌ ايجاد اوهام‌ وهذيان‌ ميكند.
Halve دونيم‌ كردن‌، دو نصف‌ كردن‌.
Halvers نيمه‌ مشترك‌، كسي‌ كه‌نيم‌ سهم‌ ميبرد.
Halves صورت‌ جمع‌ كلمه‌ flah.
Halyard ريسمان‌ بادبان‌، ط‌ناب‌ پرچم‌.
Ham گوشت‌ ران‌، ران‌ خوك‌ نمك‌ زده‌، (درجمع‌) ران‌ و كفل‌،
Ham اميزي‌ عمل‌ كردن‌، ژامبون‌.
Ham مقلد بي‌ ذوق‌ وبي‌ مزه‌، (مج.)تازه‌ كار، بط‌ور اغراق‌
Ham Fisted زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌.
Ham Handed زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌.
Hamadryad (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ جنگلي‌.
Hamate چنگ‌ دار، بشكل‌ قلاب‌، قلابي‌.
Hamatum (تش‌.) استخوان‌ چنگكي‌ رديف‌ دوم‌ مچ‌ دست‌ پستانداران‌.
Hamburg ساندويچ‌ گوشت‌ گاو سرخ‌ كرده‌، همبورگر.
Hamburger ساندويچ‌ گوشت‌ گاو سرخ‌ كرده‌، همبورگر.
Hamite زاده‌ حام‌، از نسل‌ حام‌، زنگي‌ سياه‌ افريقايي‌، مصري‌.
Hamitic مربوط‌ به‌ نژاد حام‌.
Hamito Semitic از نژاد حامي‌ وسامي‌.
Hamlet دهكده‌، دهي‌ كه‌ در ان‌ كليسا نباشد، نام‌ قهرمان‌
Hamlet ونمايشنامه‌ تراژدي‌ شكسپير.
Hammer چكش‌، پتك‌، چخماق‌، استخوان‌ چكشي‌، چكش‌ زدن‌، كوبيدن‌،
Hammer سخت‌ كوشيدن‌، ضربت‌ زدن‌.
Hammer And Sickle داس‌ وچكش‌.
Hammer And Tongs باخشونت‌ وشدت‌ عمل‌ بسيار.
Hammerhead سرچكش‌، كودن‌، نوعي‌ ماهي‌ كوسه‌.
Hammerlock دست‌ بند مجرمين‌.
Hammock بانوج‌، ننو يا تختخوابي‌ كه‌ از كرباس‌ يا تور درست‌ شده‌
Hammy پرگوشت‌، فربه‌، بي‌ مزه‌.
Hamp Shire (ج‌.ش‌.) نژاد خوك‌ سياه‌ امريكايي‌.
Hamper از كار بازداشتن‌، مانع‌ شدن‌، مختل‌ كردن‌، قيد.
Hamster (ج‌.ش‌.) موش‌ بزرگ‌ (sutecirC).
Hamstring زردپي‌، زانوي‌ كسيرا بريدن‌، فلج‌ كردن‌.
Hamstring (تش‌.) زردپي‌ ط‌رفين‌ حفره‌ پشت‌ زانو، عضلات‌ عقب‌ ران‌،
Hamulus قلاب‌ چه‌، قلاب‌ كوچك‌، (ج‌.ش‌.) قلاب‌.
Hand بادست‌ كاري‌ را انجام‌ دادن‌، يك‌ وجب‌.
Hand كمك‌، ط‌رف‌، پهلو، پيمان‌، (.iv&.tv) دادن‌، كمك‌ كردن‌،
Hand (.n) دست‌، عقربه‌، دسته‌، دستخط‌، خط‌، شركت‌، دخالت‌،
Hand And Foot كاملا، كلا، تماما.
Hand Bag كيف‌ سفري‌، كيف‌ دستي‌ خانم‌ ها.
Hand Down پشت‌ درپشت‌ چيزي‌ را رساندن‌، بتواتر رساندن‌.
Hand Glass ايينه‌، كوچك‌ دسته‌ دار، ذره‌ بين‌، ساعت‌ شني‌.
Hand In Glove دل‌ ويكزبان‌، دوست‌ همراز.
Hand In Glove (evolg dna dnah) خيلي‌ صميمي‌، خيلي‌ نزديك‌، دوست‌ يك‌
Hand Maid كلفت‌، پيشخدمت‌ زن‌، مستخدمه‌.
Hand Me Down (ز.ع‌.- امر.) لباس‌ ارزان‌ ودوخته‌، ارزان‌.
Hand Off (در فوتبال‌) رد كردن‌ توپ‌.
Hand On تسليم‌ كردن‌، پي‌ درپي‌ وبتواتر چيزي‌ را رساندن‌.
Hand Organ ارگ‌ دستي‌، اكوردئون‌.
Hand Over تسليم‌ كردن‌، تحويل‌ دادن‌.
Hand Over Fist بسرعت‌ وبمقدار زياد.
Hand Running (د.گ‌.) متوالي‌، پي‌ درپي‌، بلا انقط‌اع‌.
Hand To Hand نزديك‌، دست‌ بدست‌ يكديگر، مجاور، دردسترس‌، دست‌ به‌ يقه‌
Hand To Mouth دست‌ بدهان‌، (مج.) محتاج‌، گنجشك‌ روزي‌.
Handball هندبال‌.
Handbarrow زنبه‌ خاك‌ كشي‌ دستي‌.
Handbill اگهي‌ دستي‌، اعلاني‌ كه‌ بدست‌ مردم‌ ميدهند.
Handbook كتاب‌ دستي‌، كتاب‌ راهنما، رساله‌.
Handbreadth باندازه‌ كف‌ دست‌، پهناي‌ دست‌.
Handcar خط‌ اهن‌ حركت‌ ميكند.
Handcar چهارچرخه‌ كوچكي‌ كه‌ بوسيله‌ دست‌ يا موتور كوچكي‌ روي‌
Handcart ارابه‌ دستي‌، چرخ‌ دستي‌.
Handclasp (ekahsdnah) دست‌ زدن‌، دست‌ دادن‌.
Handcraft هنردستي‌، صنايع‌ يدي‌.
Handcuff بخو، دست‌ بند اهنين‌، دست‌بند زدن‌ (به‌).
Handedness عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر.
Handfast پيمان‌ عروسي‌، دست‌ نامزدي‌، پيمان‌ عروسي‌ بستن‌ با،
Handfast حلقه‌، چسبيدن‌، دستبند يا بخوزدن‌.
Handful مشت‌، يك‌ مشت‌ پر، تني‌ چند، مشتي‌.
Handgrip جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌، دست‌بگريبان‌.
Handgrip دستگيره‌، دسته‌، محل‌ دست‌ گرفتن‌ و مانند دسته‌ شمشير)،
Handhold دستگيره‌، دسته‌، گيره‌ دستي‌.
Handicap اشكال‌، مانع‌، نقص‌.
Handicap امتياز به‌ ط‌رف‌ ضعيف‌ در بازي‌، اوانس‌، امتياز دادن‌،
Handicraft هنردستي‌، پيشه‌ دستي‌، صنعت‌ دستي‌، هنرمند.
Handie Talkie راديوي‌ كوچك‌ دستي‌ ترانزيستوري‌.
Handkerchief دستمال‌، دستمال‌ گردن‌.
Handle استعمال‌ كردن‌، دسته‌ گذاشتن‌.
Handle دسته‌، قبضه‌ شمشير، وسيله‌، لمس‌، احساس‌ بادست‌، دست‌
Handle زدن‌ به‌، بكار بردن‌، سرو كارداشتن‌ با، رفتار كردن‌،
Handlebar دسته‌ دو چرخه‌، فرمان‌.
Handler دسته‌ گذار، رسيدگي‌ كننده‌، مربي‌، نگاهدارنده‌.
Handless بي‌ دست‌.
Handling بررسي‌، لمس‌، رسيدگي‌، اداره‌ (كردن‌).
Handlist فهرست‌ دستي‌، فهرست‌ مختصر.
Handmade مصنوع‌ دست‌، دستي‌، يدي‌، دستباف‌، دست‌ دوز.
Handout نوبت‌ بازي‌، اعانه‌.
Handpick دست‌ چين‌ كردن‌.
Handrail نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌).
Hands Down (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌، بسهولت‌، بدون‌ احتياط‌.
Handsaw اره‌ دستي‌.
Handsbreadth باندازه‌ كف‌ دست‌، پهناي‌ دست‌.
Handsel كردن‌.
Handsel پيش‌ قسط‌، بيعانه‌ دادن‌، عيدي‌ دادن‌، رونما دادن‌، دشت‌
Handsel فال‌، شانس‌، هديه‌، پول‌، دشت‌ اول‌ صبح‌، رونما، عيدي‌،
Handset قط‌عه‌.
Handset دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌
Handshake دست‌ (دادن‌).
Handsome دلپذير، مط‌بوع‌، خوش‌ قيافه‌، زيبا، سخاوتمندانه‌.
Handspike ميله‌ اهرم‌، اهرم‌، اهرم‌ چوبي‌.
Handspring (دربندبازي‌ واكروباسي‌) معلق‌ زدن‌ بر روي‌ دستها.
Handstand معلق‌، دست‌ ها بزمين‌ وپاها در هوا، بالانس‌.
Handwheel چرخ‌ دستي‌.
Handwork بادست‌ انجام‌ شده‌، يدي‌، دستي‌، دستكاري‌.
Handwoven دست‌ باف‌.
Handwrite خط‌ي‌ تهيه‌ كردن‌.
Handwrite بادست‌ نوشتن‌، با خط‌ خود نوشتن‌، دستخط‌ كردن‌، نسخه‌
Handwriting دستخط‌، خط‌.
Handy خود، روان‌، بسهولت‌ قابل‌ استفاده‌، سهل‌ الاستعمال‌.
Handy بادست‌ انجام‌ شده‌، دستي‌، دم‌ دست‌، اماده‌، موجود، قابل‌
Handy استفاده‌، سودمند، چابك‌، چالاك‌، ماهر، استاد در كار
Handyman شخص‌ اماده‌ بخدمت‌، نوكر.
Hang چسبيدن‌ به‌، متكي‌ شدن‌ بر، ط‌رزاويختن‌، مفهوم‌، ترديد،
Hang تمايل‌، تعليق‌.
Hang اويختن‌، اويزان‌ كردن‌، بدار اويختن‌، مصلوب‌ شدن‌،
Hang Around وقت‌ را ببط‌الت‌ گذاندن‌، ول‌ گشتن‌، ور رفتن‌.
Hang Off (kcab gnah) رهاكردن‌، عقب‌ كشيدن‌، پس‌ زدن‌.
Hang On سماجت‌ ورزيدن‌، ادامه‌ دادن‌، دوام‌ داشتن‌، ثابت‌ قدم‌
Hang On بودن‌.
Hang Out سماجت‌ ورزيدن‌، مسكن‌ كردن‌، والميدن‌.
Hang Out محل‌ اويختن‌ چيزي‌ (مثل‌ رجه‌)، ميعادگاه‌، اويختن‌،
Hang Over اثر باقي‌ مانده‌، اثر باقي‌ از هر چيزي‌، حالت‌ خماري‌.
Hang Together بهم‌ چسبيدن‌، متفق‌ بودن‌.
Hang Up زنگ‌ زدن‌.
Hang Up درحال‌ معلق‌ ماندن‌، ماندن‌، به‌ صحبت‌ تلفني‌ خاتمه‌ دادن‌،
Hangar اشيانه‌ هواپيما، پناهنگاه‌، حفاظ‌.
Hangdog مقصر، شرمگين‌، ادم‌ خبيث‌، شرمنده‌ وترسو.
Hanger چنگك‌ لباس‌، (مك‌.) اسكلت‌ ياچهارچوبه‌ اي‌ كه‌ از سقف‌
Hanger اعلام‌ كننده‌، اويزان‌ كننده‌، معلق‌ كننده‌، جارختي‌،
Hanger اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد.
Hanger On وابسته‌، متكي‌ بر، انگل‌، موي‌ دماغ‌، مفت‌ خور.
Hanging عمل‌ اويختن‌، اعدام‌، بدار زدن‌، چيز اويخته‌ شده‌ (مثل‌
Hanging محزون‌، مستحق‌ اعدام‌.
Hanging پرده‌ وغيره‌)، اويز، معلق‌، اويزان‌، درحال‌ تعليق‌،
Hangman دژخيم‌، مامور اعدام‌، دار زن‌.
Hangnail است‌، ريشه‌ ناخن‌.
Hangnail ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌
Haniwork كاردست‌، صنعت‌ دست‌، دست‌ ساخته‌، دستكار.
Hank عادت‌، زشت‌، شكار، ط‌عمه‌ شكار، كلاف‌ كردن‌.
Hank كلاف‌، حلقه‌، قرقره‌، ماسوره‌، كلافه‌، نفوذ، تاثير، قلاب‌،
Hanker ارزومند چيزي‌ بودن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مردد ودودل‌ بودن‌.
Hankering اشتياق‌، شوق‌ وافر.
Hanky Panky حقه‌ بازي‌، دورويي‌، روباه‌ بازي‌، حيله‌ گري‌.
Hansard صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌.
Hansen's Disease (ط‌ب‌) جذام‌، خوره‌، بيماري‌ هنسن‌.
Hansom درشكه‌ دوچرخه‌.
Hap اتفاق‌، قضا، روي‌ دادن‌، اتفاق‌ افتادن‌.
Haphazard اتفاقي‌، برحسب‌ تصادف‌، اتفاقا.
Hapless بيچاره‌.
Haploid درظ‌اهرمنفرد، تك‌ نما، (ز.ش‌.) داراي‌ نيمي‌ از
Haploid كروموزومهاي‌ اصلي‌ مانندكروموسوم‌سلولهاي‌ جنسي‌، نيم‌ دا
Haploid نه‌.
Haplont مانند سلول‌ هاي‌ جنسي‌ هستند.
Haplont (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌
Haplosis (ز.ش‌.) تقليل‌ تعداد كروموزوم‌ ها درنتيجه‌ تقسيم‌ بدو
Haplosis سلول‌ منفرد(diolpah).
Haply شايد، بل‌، بلكه‌، احتمالا، تصادفا.
Happen برخوردكردن‌، پيشامدكردن‌.
Happen روي‌ دادن‌، رخ‌ دادن‌ اتفاق‌افتادن‌، واقع‌ شدن‌، تصادفا
Happening اتفاق‌، رويداد، پيشامد.
Happenstance وقايع‌ اتفاقي‌، روي‌ داد شانسي‌.
Happiness خوشحالي‌، خوشي‌، شادي‌، خوشنودي‌، خرسندي‌.
Happy راضي‌، سعيد، مبارك‌، فرخنده‌.
Happy خوش‌، خوشحال‌، شاد، خوشوقت‌، خوشدل‌، خرسند، سعادتمند،
Happy Go Lucky الله‌ بختي‌، برحسب‌ تصادف‌، لاقيد، لا ابالي‌، اسان‌ گذران‌،
Happy Go Lucky بيمار.
Haptic (ر.ش‌.) وابسته‌ بحس‌ لامسه‌، لامسه‌اي‌.
Hara Kiri (درژاپن‌) خودكشي‌.
Harangue رجز خواني‌، باصداي‌ بلند نط‌ق‌ كردن‌، نصيحت‌.
Harass درپي‌ كردن‌، خسته‌ كردن‌.
Harass بستوه‌ اوردن‌، عاجز كردن‌، اذيت‌ كردن‌، (نظ‌.) حملات‌ پي‌
Harassment ستوه‌، بستوه‌ اوري‌، اذيت‌، ازار.
Harbinger پيشرو، منادي‌، جلودار، قاصد.
Harbor لنگر انداختن‌، پروردن‌.
Harbor لنگرگاه‌، بندرگاه‌، پناهگاه‌، پناه‌ دادن‌، پناه‌ بردن‌،
Harbor Master رئيس‌ بندر، مامور تنظ‌يم‌ حمل‌ ونقل‌ وامور بندرگاه‌.
Harborage پناهگاه‌، لنگرگاه‌.
Harbour لنگر انداختن‌، پروردن‌.
Harbour لنگرگاه‌، بندرگاه‌، پناهگاه‌، پناه‌ دادن‌، پناه‌ بردن‌،
Hard نامط‌بوع‌، زمخت‌، خسيس‌، درمضيقه‌.
Hard سخت‌، سفت‌، دشوار، مشكل‌، شديد، قوي‌، سخت‌ گير،
Hard And Fast ثابت‌.
Hard And Fast سخت‌ ومحكم‌، غير قابل‌ تغيير وانحراف‌، لازم‌ الاجراء،
Hard Ball llabesab =.
Hard Bill (ج‌.ش‌.) پرندگان‌ سخت‌ منقار.
Hard Bitten سگ‌ خو، سرسخت‌، سخت‌ گير، (درمورد سگ‌) گاز گير، سخت‌
Hard Bitten گاز گرفته‌ شده‌.
Hard Board تخته‌ فشاري‌.
Hard Boiled سخت‌ جوشيده‌، (درمورد تخم‌ مرغ‌) زياد سفت‌ شده‌، سفت‌،
Hard Boiled سفت‌ پز، پرتعصب‌، سرسخت‌ وخشن‌.
Hard Clam (ج‌.ش‌.) حلزون‌ داراي‌ كفه‌ هاي‌ صدفي‌ سخت‌.
Hard Coal (مع.) ذغال‌ سنگ‌ سخت‌ (كلوخه‌).
Hard Goods اجسام‌ پايدار ومقاوم‌، اجسام‌ سخت‌.
Hard Hack (گ‌.ش‌.) بوته‌ كوتاهي‌ كه‌ در اتازوني‌ ميرويد، اسپيره‌.
Hard Handed داراي‌ دست‌ هاي‌ پينه‌ خورده‌، سخت‌ گير، (م‌.م‌.) خسيس‌.
Hard Head ادم‌ بي‌ كله‌، بي‌ مخ‌، شاخ‌ جنگي‌.
Hard Labor اعمال‌ شاقه‌ (براي‌ زندانيان‌).
Hard Maple (elpam ragus) افراي‌ قندي‌، قند افرا.
Hard Mouthed بد دهنه‌، بدلگام‌، (مج.) خودسر، سركش‌.
Hard Sauce مخلوط‌ي‌ از خامه‌ وشكر وچاشني‌.
Hard Sell فروشندگي‌ باچرب‌ زباني‌ وفشار، زورچپاني‌.
Hard Set سخت‌ شده‌، منقبض‌ شده‌، ثابت‌ شده‌، سفت‌ شده‌.
Hard Shell سخت‌ پوست‌، كاسه‌ دار، (مج.) سخت‌، متعصب‌.
Hard Surface سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌، اجرفرش‌ كردن‌،
Hard Surface سنگفرش‌ كردن‌.
Hard Ware ظ‌روف‌ فلزي‌ (مثل‌ ديگ‌ وقابلمه‌ وغيره‌)، فلز الات‌.
Hard Wheat گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌.
Hard Wood چوب‌ سفت‌، چوب‌ بادوام‌، چوب‌ جنگلي‌.
Hard Working پركار، زحمت‌ كش‌.
Harden سخت‌ كردن‌، تبديل‌ به‌ جسم‌ جامد كردن‌، مشكل‌ كردن‌، سخت‌
Harden شدن‌، ماسيدن‌.
Hardener سفت‌ كننده‌.
Hardhearted سنگدل‌، دل‌ سخت‌.
Hardihood جسارت‌، بي‌ باكي‌، سرسختي‌، نيرومندي‌.
Hardiment شجاعت‌، جسارت‌.
Hardness سختي‌، دشواري‌، اشكال‌، سفتي‌، شدت‌.
Hardpan زمين‌ سفت‌، خاك‌ سفت‌.
Hardscrabble داراي‌ زندگاني‌ سخت‌ ومشكل‌، سخت‌ مشغول‌، پرمشغله‌.
Hardship سختي‌، محنت‌، مشقت‌.
Hardtop فلزي‌ ميباشد، ماشين‌ سقف‌ دار.
Hardtop اتومبيلي‌ شبيه‌ اتوميل‌ هاي‌ كروكي‌ كه‌ داراي‌ سقف‌ سخت‌
Hardy دلير، جسور، متهور، دلير نما، پرط‌اقت‌، بادوام‌.
Hare خرگوش‌، خرگوش‌ صحرايي‌، گوشت‌ خرگوش‌، مسافر بي‌ بليط‌،
Hare بستوه‌ اوردن‌، رم‌ دادن‌.
Hare Brained گيج‌، سبك‌ مغز، ديوانه‌، بي‌ پروا، وحشي‌.
Hare Lip لب‌ شكري‌، لب‌ خرگوشي‌.
Harebell (گ‌.ش‌.) گل‌ استكاني‌ گرد.
Haricot خوراك‌ راگو با لوبيا سبز، دانه‌ هاي‌ رسيده‌ يانارس‌
Haricot لوبياي‌ سبز.
Hariequin لوده‌، دلقك‌، نوعي‌ سگ‌ كوچك‌ خالدار.
Hark تعليم‌ از راه‌ گوش‌ دادن‌، گوش‌ دادن‌ (به‌)، استماع‌ كردن‌،
Hark (انگليس‌) نجوا كردن‌.
Hark Back برگشتن‌، بازگشت‌، عط‌ف‌ كردن‌.
Harken nekraeh =.
Harlepuinade لودگي‌، حقه‌ بازي‌، نمايش‌ لال‌ بازي‌ ودلقك‌ بازي‌.
Harlot هرزه‌، فاحشه‌، فاسد الاخلاق‌.
Harlotry فاحشگي‌، هرزگي‌.
Harm (به‌)، صدمه‌ زدن‌، گزند.
Harm اسيب‌، صدمه‌، اذيت‌، زيان‌، ضرر، خسارت‌، اسيب‌ رساندن‌
Harmattan بادخشك‌ زمستاني‌ سواحل‌ غربي‌ افريقا.
Harmful مضر، پرگزند.
Harmless بي‌ ضرر.
Harmonic (suoinomrah) هم‌ اهنگ‌، موزون‌، هارمونيك‌، همساز.
Harmonic Analysis (ر.) تحليل‌ توافقي‌ ياتصاعد توافقي‌.
Harmonic Mean (ر.) اعداد متقابل‌.
Harmonic Motion صوتي‌ ساده‌ تر تركيب‌ شده‌ باشد.
Harmonic Motion (مو.) الحان‌ مركب‌، اهنگ‌ مركبي‌ كه‌ از تركيب‌ چند موج‌
Harmonica سازدهني‌، الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ سنتور.
Harmonics موزون‌، همسازها.
Harmonics مبحث‌ مط‌العه‌ خواص‌ ومختصات‌ اصوات‌ موسيقي‌، مبحث‌ الحان‌
Harmonist اهنگ‌ ساز، موسيقي‌ دان‌، متخصص‌ تط‌بيق‌ روايات‌.
Harmonium (مو.) ارغنون‌.
Harmonization هم‌ اهنگ‌ سازي‌.
Harmonize هم‌ اهنگ‌ كردن‌، موافق‌ كردن‌، هم‌ اهنگ‌ شدن‌، متناسب‌ بودن‌
Harmony هارموني‌، تط‌بيق‌، توازن‌، هم‌ اهنگي‌، همسازي‌.
Harmotome ان‌ بصورت‌ جفت‌ وصليبي‌ برنگهاي‌مختلف‌ يافت‌ ميشود.
Harmotome (مع.) سيليكات‌ ابدار الومينيوم‌ وباريم‌ كه‌ بلورهاي‌
Harness دراوردن‌.
Harness زين‌ وبرگ‌ كردن‌، مهاركردن‌، مط‌يع‌ كردن‌، تحت‌ كنترل‌
Harness افسار، دهنه‌، تاركش‌، اشياء، تهيه‌ كردن‌، افسار زدن‌،
Harness Horse اسب‌ سواري‌ يا باركش‌.
Harp چنگ‌ (الت‌ موسيقي‌)، چنگ‌ زدن‌، بصدا در اوردن‌، ترغيب‌
Harp كردن‌، غربال‌، الك‌، سرند.
Harper چنگ‌ نواز.
Harpoon نيزه‌، زوبين‌ مخصوص‌ صيد نهنگ‌، نيشتر.
Harpsichord (مو.) نوعي‌ چنگ‌ كه‌ مانند پيانوبشكل‌ ميز است‌.
Harpy (افسانه‌) جانوري‌ كه‌ تن‌ ورخسار زن‌ وبال‌ وچنگال‌ مرغ‌
Harpy را داشته‌، ادم‌ درنده‌ خو.
Harridan پيرزن‌ زشت‌، فاحشه‌ از كار افتاده‌، زن‌ شرير.
Harrier ويران‌ كننده‌.
Harrier تازي‌ مخصوص‌ شكار خرگوش‌، نوعي‌ باز يا قوش‌ غارتگر،
Harrow زمين‌ را صاف‌ كردن‌، ازردن‌، زخم‌ كردن‌، جريحه‌ دار كردن‌،
Harrow غارت‌ كردن‌، اشفته‌ كردن‌.
Harrow چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌، كلوخ‌ شكن‌، باچنگك‌
Harry بستوه‌ اوردن‌.
Harry غارت‌ كردن‌، چاپيدن‌، لخت‌ كردن‌، ويران‌ كردن‌، ازردن‌،
Harsh تند، درشت‌، خشن‌، ناگوار، زننده‌، ناملايم‌.
Harshen سخت‌ وخشن‌ كردن‌ يا شدن‌.
Hart گوزن‌ نر.
Hartebeest (ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ افريقايي‌.
Hartshorn (ش‌.) كربنات‌ امونيوم‌، (گ‌.ش‌.) بارهنگ‌، شاخ‌ گوزن‌ ماده‌.
Harum Scarum ادم‌ بي‌ پروا، لا ابالي‌، بيفكر، بيقيد، هردمبيل‌.
Haruspex (روم‌ قديم‌) فالگير، غيبگو، (م‌.ل‌.) روده‌ بين‌.
Harvest درو كردن‌ وبرداشتن‌.
Harvest خرمن‌، محصول‌، هنگام‌ درو، وقت‌ خرمن‌، نتيجه‌، حاصل‌،
Harvest Home اخر خرمن‌، پايان‌ درو، محل‌ جمع‌ اوري‌ خرمن‌.
Harvest Moon بدر، ماه‌ شب‌ چهارده‌.
Harvestman دروگر، خرمن‌ بردار، نوعي‌ عنكبوت‌.
Has Been بوده‌، بوده‌ است‌، سابقا.
Hash خردكردن‌، گوشت‌ وسبزه‌ هاي‌ پخته‌ كه‌ باهم‌ بياميزند،
Hash اميزش‌، مخلوط‌، مخلوط‌ كردن‌، ريزه‌ ريزه‌ كردن‌، ادم‌ كودن‌
Hash Mark خط‌ نشان‌، خط‌ شروع‌ مسابقه‌.
Hashish (hseehsah) حشيش‌، بنگ‌.
Hasn't ton sah =.
Hasp دور چيزي‌ پيچيدن‌.
Hasp چفت‌، كلاف‌، قرقره‌، ماكو، ماسوره‌، چفت‌ كردن‌، بستن‌،
Hassock بالش‌ زير زانويي‌، كلاله‌ علف‌ درهم‌ پيچيده‌.
Hast توداري‌، او دارد.
Hastate نيزه‌ اي‌، تبرزيني‌، سه‌ گوش‌ ونوك‌ تيز.
Haste عجله‌، شتاب‌، سرعت‌، عجله‌ كردن‌.
Hasten تسريع‌ ردن‌، شتاباندن‌، شتافتن‌.
Hastener عجول‌، شتاب‌ كننده‌.
Hastily شتابان‌، باشتاب‌، باعجله‌.
Hasty عجول‌، شتاب‌ زده‌، دست‌ پاچه‌، تند، زودرس‌.
Hasty Pudding خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند.
Hat كلاه‌، كلاه‌ كاردينالي‌.
Hatch خط‌ انداختن‌، هاشور زدن‌.
Hatch دريچه‌، روزنه‌، نصفه‌ در، روي‌ تخم‌ نشستن‌ (مرغ‌)، (مج.)
Hatch انديشيدن‌، پختن‌، ايجاد كردن‌، تخم‌ گذاشتن‌، تخم‌ دادن‌،
Hatch جوجه‌ بيرون‌ امدن‌، جوجه‌ گير ي‌، (مج.) درامد، نتيجه‌،
Hatch Way روزنه‌ عرشه‌ كشتي‌ مخصوص‌ پايين‌ فرستادن‌ بار، دريچه‌،
Hatch Way نصف‌ در.
Hatchery محل‌ تخم‌ گذاري‌ (مرغ‌ يا ماهي‌)، محل‌ تخم‌ ريزي‌ ماهي‌،
Hatchery محل‌ نقشه‌ كشي‌ وتوط‌ئه‌.
Hatchet تبركوچك‌، تيشه‌، ساتور، باتبر جنگ‌ كردن‌.
Hatchet Face صورت‌ دراز وباريك‌.
Hatchet Man ادمكش‌ مزدور، تروريست‌ مزدور.
Hatching سايه‌ زني‌، هاشور زني‌.
Hatchling (ج‌.ش‌.) جانور تازه‌ متولد، نوزاد، جوجه‌ سراز تخم‌
Hatchling دراورده‌.
Hate نفرت‌ داشتن‌ از، بيزار بودن‌، كينه‌ ورزيدن‌، دشمني‌،
Hate نفرت‌، تنفر.
Hateful منفور.
Hath (evah=) سوم‌ شخص‌ مفرد از زمان‌ حاضر فعل‌ evah.
Hatred دشمني‌، كينه‌، عداوت‌، بغض‌، بيزاري‌، تنفر، نفرت‌.
Hatter كلاهدوز، كلاه‌ فروش‌.
Hauberk زره‌ زانوپوش‌.
Haugh (ز.ع‌.- انگليسي‌) زمين‌ رسوبي‌ كنار رودخانه‌، چمن‌ زار
Haugh كنار رودخانه‌.
Haughty مغرور، باددرسر، متكبر، والا.
Haul كشيدن‌، هل‌ دادن‌، حمل‌ كردن‌، كشش‌، همه‌ ماهيهايي‌ كه‌
Haul دريك‌ وهله‌ بدام‌ كشيده‌ ميشوند، حمل‌ ونقل‌.
Haulage كشش‌، پولي‌ كه‌ راه‌ اهن‌ بابت‌ حمل‌ ونقل‌ قط‌ار هاي‌
Haulage بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد.
Haulm پوشال‌، (انگليس‌) كزل‌ (lazok)، ساقه‌، ساقه‌ وپوشال‌
Haulm حبوبات‌ وغيره‌كه‌باانهاسقف‌ راميپوشانند.
Haunch گرده‌، كفل‌، سرين‌، گوشت‌ ران‌ وگرده‌.
Haunt زياد رفت‌ وامد كردن‌ در، ديدارمكرركردن‌، پيوسته‌ امدن‌
Haunt وشدكند، تردد كردن‌، پاتوق‌.
Haunt به‌، امد وشد زياد، خط‌ور، مراجعه‌ مكرر، محل‌ اجتماع‌
Haunt تبه‌ كاران‌، اميزش‌، دوستي‌، روحي‌ كه‌ زياد بمحلي‌ امد
Haustellate (ج.ش‌.) داراي‌ الت‌ مكنده‌، مربوط‌ به‌ حشرات‌ مكنده‌،
Haustellate مساعد براي‌ مكيدن‌، مكنده‌.
Haustellum (ج‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ حشرات‌ يا سخت‌ پوستان‌.
Haustorial مكنده‌.
Haustorium (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌.
Hautbois (yobtuah) سرنا، كرنا، (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌.
Hautboy (siobtuah)سرنا، كرنا، (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌.
Haute Couturer مدساز، موسسه‌ ط‌راحي‌ لباس‌ ومد بانوان‌، ط‌راح‌ لباس‌.
Haute Ecole تمرين‌ اسب‌ سواري‌ از روي‌ مانع‌، دبيرستان‌.
Hauteur بزرگي‌، بزرگ‌ منشي‌، ارتفاع‌، غرور.
Have داشتن‌، دارا بودن‌، مالك‌ بودن‌، ناگزير بودن‌، مجبور
Have بودن‌، وادار كردن‌، باعث‌ انجام‌ كاري‌ شدن‌، عقيده‌داشتن‌،
Have دانستن‌، خوردن‌، صرف‌ كردن‌، گذاشتن‌، كردن‌، رسيدن‌به‌،
Have جلب‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌، دارنده‌، مالك‌.
Have Not ندار، (در مقابل‌ دارا)، فقير.
Havelock ميدارد.
Havelock روكلاهي‌ سفيدي‌ كه‌ پشت‌ گردن‌ را نيز از افتاب‌ محفوظ‌
Haven بندرگاه‌، لنگرگاه‌، (م.ج.) پناهگاه‌، جاي‌ امن‌.
Haven't ton evah =.
Havers (اسكاتلند) مهمل‌، بيهوده‌، چرند، مزخرف‌.
Haversack كيسه‌ پارچه‌ اي‌، كسه‌، خورجين‌.
Havoc خرابي‌، غارت‌، ويران‌ كردن‌.
Haw ملاوليك‌، چيز بي‌ ارزش‌، گيركردن‌، من‌ من‌ كردن‌،
Haw به‌ دست‌ چپ‌، دست‌ چپ‌ برو.
Haw گيردرصحبت‌، درنگ‌، فرمان‌ حركت‌ (به‌ يك‌ دسته‌ ياتيم‌)
Haw دادن‌، گله‌ گوسفند وغيره‌، دست‌ چپ‌ رفتن‌، دست‌ چپ‌ بردن‌،
Haw پرچين‌، حصار، محوط‌ه‌، (گ‌.ش‌.) كويج‌، كيالك‌، ميوه‌ وليك‌،
Haw Finch (ج‌.ش‌.) سهره‌ منقار بزرگ‌ وگردن‌ كوتاه‌.
Hawaiian اهل‌ هاوايي‌، مربوط‌ به‌ هاوايي‌.
Hawk باز، قوش‌، شاهين‌، بابازشكار كردن‌، دوره‌ گردي‌ كردن‌،
Hawk ط‌وافي‌ كردن‌، جار زدن‌ و جنس‌فروختن‌، فروختن‌.
Hawk Eye كنيه‌ اهل‌ استان‌ ايوا.
Hawk Moth (ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد.
Hawker فروشنده‌ دوره‌ گرد وجار زن‌.
Hawks Bill (ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ منقار دار.
Hawse سوراخهاي‌ دماغه‌ كشتي‌ كه‌ مخصوص‌ عبورط‌ناب‌ است‌، ط‌ناب‌
Hawse هاي‌ نگاه‌ دارنده‌ كشتي‌ درحوضچه‌.
Hawse Hole سوراخ‌ دماغه‌ كشتي‌ مخصوص‌ عبور ط‌ناب‌.
Hawser ط‌ناب‌ فولادي‌ مخصوص‌ نگاهداشتن‌ كشتي‌ در حوضچه‌.
Hawser Bend گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند.
Hawthorn (گ‌.ش‌.) خفچه‌، كيالك‌، درخت‌ كويچ‌، وليك‌.
Haxamerous شش‌ جزئي‌، شش‌ بخشي‌، شش‌ قسمتي‌.
Hay علف‌ خشك‌، گياه‌ خشك‌ كرده‌، يونجه‌ خشك‌، حشك‌ كردن‌
Hay (يونجه‌ ومانند ان‌)، تختخواب‌، پاداش‌.
Hay Cock كومه‌ مخروط‌ي‌ از علف‌ خشك‌، علف‌، تل‌ علف‌، پشته‌ علف‌.
Hay Fever (ط‌ب‌) تب‌ يونجه‌، زكام‌ در اثر حساسيت‌، زكام‌ بهاره‌.
Hay Fork چنگك‌، چنگال‌ مخصوص‌ بلند كردن‌ بسته‌ علف‌ ويونجه‌.
Hay Loft انبار علف‌، انبار علوفه‌.
Hay Maker علف‌ خشك‌ كن‌، علف‌ دروكن‌، علف‌ چين‌، دستگاه‌ علف‌ خشك‌ كني‌
Hay Mow خرمن‌ علف‌ خشك‌، توده‌ ياكومه‌ يونجه‌ يا علف‌ خشك‌.
Hay Rack علف‌ دان‌، جاي‌ يونجه‌.
Hay Seed تخم‌ علف‌، علف‌ دانه‌، (مج.) برزگر.
Hay Stack كومه‌ علف‌ خشك‌.
Hay Wire مغشوش‌.
Hay Wire ساخته‌ شده‌ از روي‌ عجله‌، بدساخته‌ شده‌، بلا استفاده‌،
Hazard قمار، مخاط‌ره‌، خط‌ر، اتفاق‌، در معرض‌ مخاط‌ره‌ قرار
Hazard دادن‌، بخط‌ر انداختن‌.
Hazardous پرخط‌ر.
Haze مه‌ كم‌، بخار، ناصافي‌ ياتيرگي‌ هوا، ابهام‌، گرفته‌
Haze بودن‌، مغموم‌ بودن‌، روشن‌ نبودن‌مه‌، موضوعي‌ (براي‌ شخص‌)،
Haze متوحش‌ كردن‌، زدن‌، بستوه‌ اوردن‌، سرزنش‌ كردن‌.
Hazel (گ‌.ش‌.) درخت‌ فندق‌، چوب‌ فندق‌، رنگ‌ فندقي‌.
Hazel Hen (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد.
Hazel Nut فندق‌، رنگ‌ فندقي‌.
Hazy مه‌ دار، (مج.) مبهم‌، نامعلوم‌، گيج‌.
He او (ان‌ مرد)، جانور نر.
He Man مرد قوي‌ ونيرومند.
He'd dluow eh، dah eh=.
He'll llahs eh = lliw eh =.
He's sah eh، si eh =.
Head درخت‌، اصلي‌، عمده‌، مهم‌، (.tv): سرگذاشتن‌ به‌، داراي‌
Head درجه‌، موي‌ سر، فهم‌، خط‌ سر، فرق‌، سرصفحه‌، سرستون‌، سر
Head سركردن‌، رياست‌ داشتن‌ بر، رهبري‌ كردن‌، دربالا واقع‌ شدن‌
Head (.jda &.n) سر، كله‌، راس‌، عدد، نوك‌، ابتداء، انتها،
Head دماغه‌، دهانه‌، رئيس‌، سالار، عنوان‌، موضوع‌، منتها
Head Band روسري‌ (زنانه‌)، پيشاني‌ بند، (دركتاب‌) شيرازه‌.
Head Board تخته‌اي‌ كه‌ در انتهاي‌ فوقاني‌ چيزي‌ گ‌ذارند.
Head Cold (ط‌ب‌) سرماخوردگي‌ معمولي‌، زكام‌، نزله‌.
Head First باكله‌، سربجلو، از سر، سراسيمه‌.
Head Gate دريچه‌ فوقاني‌ كانال‌.
Head Gear پوشش‌ سر، روسري‌.
Head Hunt بريدن‌ سردشمن‌ وبردن‌ ان‌ بعنوان‌ غنيمت‌ ونشانه‌ پيروزي‌.
Head Line عنوان‌، سرصفحه‌، عنوان‌ سرصفحه‌ روزنامه‌.
Head Master رئيس‌، مدير مدرسه‌.
Head Mistress مديره‌، ريسه‌، خانم‌ مدير مدرسه‌، خانم‌ رئيس‌.
Head Money جايزه‌ اوردن‌ سر (يا دستگير) جنايتكار.
Head On شاخ‌ بشاخ‌، از سر، از ط‌رف‌ سر، روبرو، نوك‌ به‌ نوك‌.
Head Over Heels وارونه‌، پشت‌ ورو، نا اميدانه‌، عميقا.
Head Phone ميشود.
Head Phone گوشي‌ تلفن‌ وغيره‌ كه‌ بوسيله‌ گيره‌ بر روي‌ گوش‌ ثابت‌
Head Piece ميگيرد.
Head Piece كلاه‌، سرصفحه‌ (دركتاب‌)، ارايش‌، (مج.) هوش‌، ادراك‌،
Head Piece ادم‌ باهوش‌، قسمت‌ بالا، سر، هر التي‌ كه‌ روي‌ سر قرار
Head Pin سرسنجاق‌، سنجاق‌ سر.
Head Quarters مركز فرماندهي‌، برج‌ نظ‌ارت‌، مركز كار.
Head Race تنوره‌ اسياب‌.
Head Rest بالش‌، متكا، زيرسري‌.
Head Sail بادبان‌ جلو كشتي‌.
Head Set ميشود.
Head Set يك‌ زوج‌ گوشي‌ تلفن‌ وغيره‌ كه‌ بوسيله‌ گيره‌ روي‌ سر ثابت‌
Head Spring سرچشمه‌، منبع‌، ورزش‌ واكروبات‌ با سر.
Head Stall قسمت‌ سر، افسار، كله‌ گي‌.
Head Stock پايه‌، بستر، ياتاقان‌، راهنماي‌ عمليات‌ ورزشي‌ دسته‌
Head Stock جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌.
Head Stone بنياد، سنگ‌ زاويه‌.
Head Stone سنگ‌ روي‌ گور (كه‌ راست‌ واميدارند)، سنگ‌ قبر، سنگ‌
Head Stream سرچشمه‌ رودخانه‌.
Head Strong خودسر، خود راي‌، لجباز، لجوج‌، سرسخت‌.
Head Waiter سرپيشخدمت‌.
Head Water سرچشمه‌، بالاي‌ رودخانه‌، بالارود (بيشتر درجمع‌).
Head Way بجلو، پيشرفت‌، بلندي‌ ط‌اق‌، سرعت‌، پيشروي‌.
Head Wind باد روبرو، باد مخالف‌.
Head Word ميشود.
Head Word كلمه‌ ياجمله‌اي‌ كه‌ در سر اغاز فصل‌ يا بخش‌ كتاب‌ نوشته‌
Head Work كار فكري‌، فكر روشن‌، زينت‌ مخصوص‌ سنگ‌ سرط‌اق‌.
Headache سردرد، دردسر، (گ‌.ش‌.) خشخاش‌ وحشي‌.
Headdress روسري‌ زنانه‌، پوشاك‌ سر، ارايش‌ مو، ارايش‌ سر.
Headed سردار، رسيده‌، نوك‌ دار.
Header سرساز، درساز، سرانداز، شيرچه‌، رئيس‌.
Headforemost باكله‌، سربجلو، از سر، سراسيمه‌.
Heading نويسنده‌ كاغذ، باسرتوپ‌ زدن‌.
Heading عنوان‌ گذاري‌، عنوان‌، سرصفحه‌، سرنامه‌، تاريخ‌ ونشاني‌
Headland دماغه‌، پرتگاه‌.
Headless بي‌ سر.
Headlight چراغ‌ جلو ماشين‌.
Headliner نويسنده‌ سرمقاله‌ روزنامه‌.
Headlong شيرجه‌ رونده‌، معلق‌، عجول‌.
Headlong باكله‌، سربجلو، بادست‌ پاچگي‌، تند، سراسيمه‌، بي‌ پروا،
Headman رئيس‌، بزرگ‌، بزرگتر، پيشوا، سرپرست‌.
Headmost جلويي‌، اولين‌ (رديف‌)، جلوترين‌، مقدم‌.
Headship رياست‌، پيشوايي‌، بزرگي‌، برتري‌، تفوق‌، رهبري‌.
Headsman جلاد، دژخيم‌، رئيس‌، پيشوا، رهبر.
Heady تند، بي‌ پروا، عجول‌ شديد، مست‌ كننده‌.
Heal شفا دادن‌، خوب‌ كردن‌، التيام‌ دادن‌، خوب‌ شدن‌.
Healer شفا دهنده‌، التيام‌ دهنده‌.
Health تندرستي‌، بهبودي‌، سلامت‌، مزاج‌، حال‌.
Healthful سالم‌، تندرست‌، مقوي‌.
Healthy سالم‌، تندرست‌.
Heap توده‌، كپه‌، كومه‌، پشته‌، انبوه‌، گروه‌، جمعيت‌، توده‌
Heap كردن‌، پركردن‌.
Hear شنيدن‌، گوش‌ كردن‌، گوش‌ دادن‌ به‌، پذيرفتن‌، استماع‌
Hear كردن‌، خبر داشتن‌، درك‌ كردن‌، سعي‌ كردن‌، اط‌اعت‌ كردن‌.
Hear Say شايعه‌، اوازه‌، خبر، چيز شنيده‌، مسموعات‌.
Hearing گزارش‌.
Hearing شنوايي‌، سامعه‌، استماع‌ دادرسي‌، رسيدگي‌ بمحاكمه‌،
Hearken گوش‌ دادن‌ به‌، گوش‌ كردن‌ به‌، استماع‌ كردن‌، بگوش‌ دل‌
Hearken پذيرفتن‌.
Hearse نعش‌ كش‌، مرده‌ كش‌، بانعش‌ كش‌ بردن‌.
Heart عاط‌فه‌، لب‌ كلام‌، جوهر، دل‌ دادن‌، جرات‌ دادن‌، تشجيع‌
Heart كردن‌، بدل‌ گرفتن‌.
Heart قلب‌، سينه‌، اغوش‌، مركز، دل‌ و جرات‌، رشادت‌، مغز درخت‌،
Heart Ache دردقلب‌، (مج.) غم‌، غصه‌، اندوه‌، سينه‌ سوزي‌.
Heart Disease مرض‌ قلبي‌.
Heart Failure سكته‌ قلبي‌، نارسايي‌ قلب‌.
Heart Free ازاد ازقيد عشق‌، مبرا از عشق‌.
Heart Rending دل‌ ازار، جانسوز، غم‌ انگيز، دلگير، جانگداز.
Heart Stricken دلشكسته‌.
Heart To Heart صميمي‌، رفيق‌، دوست‌، بط‌ور خودماني‌ وصميمانه‌.
Heart Whole فارغ‌ از عشق‌، بي‌ عشق‌، خالصانه‌، صميمانه‌.
Heartbeat ضربان‌ قلب‌، تپش‌ دل‌، (مج.) جنبش‌، احساسات‌.
Heartbreak اندوه‌ بسيار، غم‌ زياد، دل‌ شكستگي‌.
Heartbreaking اندوه‌ اور، پشت‌ شكن‌، مايه‌ دل‌ شكستگي‌.
Heartbroken دل‌ شكسته‌.
Heartburn دردياسوزش‌ قلب‌، سوزش‌ معده‌، حسدياخصومت‌ ورزيدن‌.
Heartburning حسادت‌.
Hearten دل‌ دادن‌، جرات‌ دادن‌، تشجيع‌ كردن‌.
Heartfelt قلبي‌، صميمي‌، از روي‌ صميميت‌، خالص‌، بي‌ ريا.
Hearth كوره‌ كشتي‌.
Hearth اجاق‌، اتشدان‌، كف‌ منقل‌، (مج.) منزل‌، سكوي‌ اجاق‌،
Hearthstone سنگ‌ پهن‌ كف‌ اجاق‌.
Heartland منط‌قه‌ مركزي‌ وحياتي‌.
Heartless بي‌ عاط‌فه‌، عاري‌ از احساسات‌، افسرده‌.
Heartsease اسايش‌ فكري‌.
Heartsick پريشان‌، غمگين‌، ملول‌، دل‌ ازرده‌، دل‌ شكسته‌، نزار.
Heartsome (اسكاتلند) روح‌ بخش‌، سرزنده‌، بشاش‌، اميدوار، باروح‌.
Heartsore دل‌ افسرده‌، دل‌ ريش‌، دل‌ گرفته‌، غمگين‌.
Heartstring عميق‌ ترين‌ احساسات‌ دل‌، (م‌.ل‌.) رگ‌ وريشه‌ دل‌.
Heartthrob تپش‌ قلب‌، هوس‌.
Hearty قلبي‌، صميمانه‌، دلچسب‌، مقوي‌.
Heat گرم‌ كردن‌، برانگيختن‌، بهيجان‌ امدن‌.
Heat وهله‌، نوبت‌، تحريك‌ جنسي‌زنان‌، ط‌لب‌ شدن‌ جانور، فحليت‌،
Heat گرما، گرمي‌، حرارت‌، تندي‌، خشم‌، عصبانيت‌، اشتياق‌،
Heat Exhaustion (ط‌ب‌) گرمازدگي‌(noitartsorp.h نيزناميده‌ ميشود).
Heat Lightning صاعقه‌.
Heat Rash عرق‌ سوز، عرق‌ جوش‌، حرارت‌ سوزان‌.
Heat Stroke (ط‌ب‌) گرمازدگي‌، گرماگرفتگي‌، غش‌ در اثر گرما.
Heat Unit (انگليس‌) واحد حرارت‌، كالري‌.
Heater چراغ‌ خوراك‌ پزي‌، بخاري‌، دستگاه‌ توليد گرما، متصدي‌
Heater گرم‌ كردن‌.
Heath زمين‌ بايري‌ كه‌ علف‌ وخاربن‌ دران‌ مي‌ رويد، تيغستان‌،
Heath بوته‌، خاربن‌، خلنگ‌ زار.
Heath Cock (ج‌.ش‌.) خروس‌ كولي‌، باقرقره‌ سياه‌ نر.
Heath Hen (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌.
Heathbird (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌.
Heathen كافر، بت‌ پرست‌، مشرك‌، ادم‌ بي‌ دين‌.
Heathendom قلمرو كفار، كفر.
Heathenish كافروار.
Heathenism ايين‌ كفار.
Heathenize كافر كردن‌ و وحشي‌ كردن‌، كافر شدن‌.
Heather (گ‌.ش‌.) خلنگ‌، علف‌ جاروب‌، ورسك‌ (acire)، وابسته‌ به‌
Heather خلنگ‌.
Heave تقلا كردن‌.
Heave بلند كردن‌، كشيدن‌، بزرگ‌ كردن‌، جابجا كردن‌، باد كردن‌،
Heaven هفت‌ ط‌بقه‌ اسمان‌، (بصورت‌ جمع‌) اسمان‌، خدا، عالم‌
Heaven اسمان‌، سپهر، گردون‌، فلك‌، عرش‌، بهشت‌، قدرت‌ پروردگار،
Heaven روحاني‌.
Heavenliness سماويت‌، اسماني‌، روحاني‌، الوهيت‌، علوي‌.
Heavenly اسماني‌، سماوي‌، بهشتي‌، خدايي‌، روحاني‌.
Heavenward روبه‌ اسمان‌، بط‌رف‌ اسمان‌.
Heavy سنگين‌، تيره‌، ابري‌، غليظ‌، خواب‌ الود، فاحش‌، ابستن‌،
Heavy سنگين‌، گران‌، وزين‌، زياد، سخت‌، متلاط‌م‌، كند، دل‌
Heavy باردار.
Heavy Duty مخصوص‌ كارسنگين‌.
Heavy Footed پاسنگين‌، اهسته‌ وسنگين‌ درحركت‌، دل‌ سنگين‌.
Heavy Handed سنگين‌ دست‌، خام‌ دست‌، بي‌ مهاره‌ت‌، زشت‌.
Heavyhearted دلتنگ‌، افسرده‌، غمگين‌، دل‌ افسرده‌.
Heavyset وجامدومتراكم‌، كلفت‌، زمخت‌.
Heavyset جامد، سخت‌ه‌، چهارشانه‌، كلفت‌ وكوتاه‌، خپل‌، جسم‌ سخت‌
Hebdomad عدد هفت‌، شماره‌ هفت‌، هفت‌، هفته‌.
Hebdomadal هفتگي‌.
Hebephrenia (ط‌ب‌) جنون‌ جواني‌.
Hebetate كند كردن‌، كودن‌ كردن‌.
Hebetude كندي‌، كودني‌، حماقت‌.
Hebraic عبري‌.
Hebraism دين‌ يهود، عادات‌ ورسوم‌ واصط‌لاحات‌ عبري‌.
Hebraize عبراني‌ كردن‌، يهودي‌ شدن‌.
Hebrew زبان‌ عبري‌، عبراني‌، يهودي‌.
Hebrides جزاير هيبريد واقع‌ در غرب‌ اسكاتلند.
Hecate (افسانه‌ يونان‌) الهه‌ سحر وجادو و عالم‌ اسفل‌.
Hecatomb (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو، قرباني‌ همگاني‌.
Heckle كردن‌، بباد ط‌عنه‌ گرفتن‌، شانه‌.
Heckle شانه‌ كردن‌، (مج.) سخت‌ بازپرسي‌ كردن‌ از، سوال‌ پيچ‌
Hectare هكتار، ده‌ هزار متر مربع‌.
Hectic (ط‌ب‌) داراي‌ تب‌ لازم‌، بيقرار، گيج‌ كننده‌.
Hectogram هكتوگرم‌، صد گرم‌.
Hectograph ماشين‌ كپيه‌ برداري‌ يا رونوشت‌ برداري‌.
Hectoliter هكتوليتر، صد ليتر.
Hectometer هكتومتر، صد متر.
Hector (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مذكر، ادم‌ گردن‌ فراز، خودنما،
Hector لاف‌ زدن‌، قلدري‌ كردن‌، (افسانه‌يونان‌ وباحرف‌ بزرگ‌) يكي‌
Hector از فرزندان‌ پريام‌ (mairp).
Heddle (در بافندگي‌) ورد، تاركش‌، تارگذران‌.
Heder گوسفند نر، قوچ‌.
Hedge زير (چيزي‌) در رفتن‌.
Hedge چپر، خارپشته‌، پرچين‌، حصار، راه‌ بند، مانع‌، پرچين‌
Hedge ساختن‌، خاربست‌ درست‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌، ط‌فره‌ زدن‌، از
Hedge Hog ناسازگار.
Hedge Hog (ج‌.ش‌.) خارپشت‌، ارمجي‌، جوجه‌ تيغي‌، ماشين‌ لاروبي‌، ادم‌
Hedgerow رديف‌ بوته‌ هاي‌ پرچين‌، سياج‌ بند، رديف‌ خاربن‌.
Hedonic مربوط‌ بخوشي‌ ولذت‌.
Hedonism فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر.
Hee Haw عرعر(مثل‌ خر)، قاه‌ قاه‌ خنده‌، هر هر (خنده‌).
Heebie Jeebies عصبانيت‌، خشم‌.
Heed اعتناكردن‌ (به‌)، محل‌ گذاشتن‌ به‌، ملاحظ‌ه‌ كردن‌.
Heed پروا، اعتنا، توجه‌، ملاحظ‌ه‌، رعايت‌، مراعات‌،
Heedful متوجه‌، مواظ‌ب‌.
Heedless بي‌ پروا.
Heel پاشنه‌ كف‌، پاشنه‌ جوراب‌، پاشنه‌ گذاشتن‌ به‌، كج‌ شدن‌،
Heel پاشنه‌، پشت‌ سم‌، (درجمع‌) پاهاي‌ عقب‌ (جانوران‌)، ته‌،
Heel يك‌ ور شدن‌.
Heel And Toe باپنجه‌ وپاشنه‌، بانوك‌ پا.
Heeler پاشنه‌ ساز، تعاقب‌ كننده‌، تندپا.
Heelpiece پاشنه‌، پاشنه‌ پوش‌.
Heeltap ته‌ پياله‌، لايي‌ پاشنه‌، لايه‌ پاشنه‌ كفش‌، نعلبكي‌.
Heft سنگين‌، ثقيل‌، بخش‌ عمده‌، بلند كردن‌.
Hefty قوي‌، سنگين‌.
Hegemony برتري‌، تفوق‌، استيلا، تسلط‌، پيشوايي‌، اولويت‌.
Hegira (arijeh)هجري‌، هجرت‌.
Heifer گوساله‌ ماده‌، ماده‌ گوساله‌.
Heigh هي‌، اي‌، هان‌، جانمي‌، اي‌ والله‌.
Heigh Ho هاي‌ هاي‌ (اه‌ كشيدن‌ از روي‌ خستگي‌ وبيزاري‌)، داركوب‌
Heigh Ho زرين‌ پر، اه‌.
Height درجه‌، تكبر، دربحبوحه‌، (درجمع‌) ارتفاعات‌، عظ‌مت‌.
Height بلندي‌، رفعت‌، ارتفاع‌، جاي‌ مرتفع‌، اسمان‌، عرش‌، منتها
Heighten كردن‌، بسط‌ دادن‌.
Heighten بلند كردن‌، بلندتر كردن‌، بالا بردن‌، زياد كردن‌، شديد
Heinous زشت‌، شنيع‌، شرير، ظ‌الم‌، فجيح‌، تاثر اور.
Heir وارث‌، ميراث‌ بر، ارث‌ بر، حاصل‌، ارث‌ بردن‌، جانشين‌ شدن‌
Heir Apparent وارث‌ بلا فصل‌.
Heir At Law وارث‌ قانوني‌.
Heir Presumptive وارث‌ درجه‌ دوم‌ كه‌ درصورت‌ نبودن‌ حخاجبي‌ وارث‌ ميشوند،
Heir Presumptive وارث‌ مقدر.
Heiress وارثه‌، ارث‌ برنده‌ زن‌.
Heirloom تركه‌، دارايي‌ منقولي‌ كه‌ بارث‌ رسيده‌ باشد.
Heirship وراثت‌، وارث‌ بودن‌.
Heist بلند كردن‌، دزدي‌ كردن‌، دزدي‌، سرقت‌، مسلحانه‌.
Hejira (arigeh) هجري‌، هجرت‌.
Helen Of Troy (افسانه‌ يونان‌) هلن‌ همسر زيباي‌ منلوس‌.
Heliacal (lacileh)(انج.) ستاره‌ اي‌ كه‌ قبل‌ از ط‌لوع‌ يا افول‌
Heliacal خورشيد قابل‌ رويت‌ است‌، شمسي‌.
Helical (lacaileh)(انج.) ستاره‌ اي‌ كه‌ قبل‌ از ط‌لوع‌ يا افول‌
Helical خورشيد قابل‌ رويت‌ است‌، شمسي‌.
Helicoid (ج‌.ش‌.) بشكل‌ پوسته‌ حلزون‌، مارپيچ‌، حلزوني‌.
Helicon شيپوربرنجي‌ مارپيچي‌.
Helicopter هليكوپتر.
Heliocentric (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد، دوار بدور خورشيد.
Heliochrome عكس‌ رنگي‌ (برنگ‌ هاي‌ ط‌بيعي‌)، عكاسي‌ رنگي‌.
Heliograph مخابره‌ بوسيله‌ نور خورشيد.
Heliograph گراورسازي‌ بانور افتاب‌، دستگاه‌ عكسبرداري‌ از افتاب‌،
Heliogravure گراورسازي‌ بوسيله‌ نور بر روي‌ صفحه‌ حساس‌.
Heliolatry افتاپ‌ پرستي‌.
Heliometer خورشيد سنج‌، الت‌ پيمايش‌ قط‌ر خورشيد.
Heliotaxis نورگرايي‌.
Heliotrope گراي‌، گل‌ افتاب‌ گردان‌، ارغواني‌روشن‌، يشم‌ ختايي‌،
Heliotrope حجرالدم‌، سرخ‌ ژاسب‌.
Heliotrope (گ‌.ش‌.) گل‌ افتاب‌ پرست‌ (مثل‌ گل‌ هميشه‌ بهار)، افتاب‌
Heliotropism (گ‌.ش‌.) رشد كننده‌ تحت‌ تاثير افتاب‌، افتاب‌ گرايي‌.
Heliport فرودگاه‌ هليكوپتر.
Helium (ش‌.) گاز خورشيد، بخار افتاب‌، گاز هليوم‌.
Helix مارپيچ‌، (هن.) منحني‌ حلزوني‌، پيچك‌.
Hell دوزخ‌، جهنم‌، عالم‌ اموات‌، عالم‌ اسفل‌، سروصدا راه‌
Hell انداختن‌.
Hell Bent گمراه‌، منحرف‌.
Hell Bent زياد خميده‌، منحرف‌ شده‌، به‌ بيراهه‌كشيده‌ شده‌، (ز.ع‌.)
Hellbender (امر.) سمندر ابي‌، ادم‌ فاسد وهرزه‌، الواط‌.
Hellcat لجاره‌، زن‌ لجاره‌، ساحره‌، عجوزه‌.
Hellebore (گ‌.ش‌.) خريق‌ سفيد.
Hellene يوناني‌ خالص‌، يونان‌ باستان‌، (امروزه‌) تبعه‌ يونان‌.
Hellenic مربوط‌ به‌ يونان‌.
Hellenism اصط‌لاح‌ يوناني‌، يوناني‌ مابي‌، اداب‌ يوناني‌.
Hellenist متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌.
Hellenization يوناني‌ شدن‌.
Hellenize يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌.
Helleri (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌.
Hellgrammite (ج‌.ش‌.) كرم‌ حشره‌ گوشتخوار.
Hellion ادم‌ جهنمي‌، ساكن‌ جهنم‌، اهل‌ جهنم‌.
Hellish جهنمي‌.
Hello هالو (كلمه‌ اي‌ كه‌ در گفتگوي‌ تلفني‌ براي‌ صدا كردن‌
Hello ط‌رف‌ بكار ميرود)، سلام‌ كردن‌.
Helm سكان‌، اهرم‌ سكان‌، (مج.) نظ‌ارت‌، اداره‌، زمام‌، (مج.)
Helm اداره‌ كردن‌، دسته‌.
Helmet خود، كلاه‌ خود، كلاه‌ ايمني‌ اتش‌ نشانها وكارگران‌.
Helminth (ferp-):(ط‌ب‌ - ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌،
Helminth (.n):(ج‌.ش‌.) كرم‌، كرم‌ روده‌.
Helminthiasis (ط‌ب‌) ابتلاء به‌ كرم‌ روده‌، ناخوشي‌ كرم‌.
Helmintho (ط‌ب‌ - ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌.
Helminthology وانگلي‌.
Helminthology كرم‌ شناسي‌، مط‌العه‌ در اط‌راف‌ كرم‌ هاي‌ بيماري‌ زا
Helmsman سكان‌ گير، راننده‌، رل‌ دار، مدير.
Helot بنده‌، علام‌، رعيت‌.
Help مساعدت‌، مدد، نوكر، مزدور.
Help كمك‌ كردن‌، ياري‌ كردن‌، مساعدت‌ كردن‌ (با)، همدستي‌
Help كردن‌، مدد رساندن‌، بهتركردن‌چاره‌ كردن‌، كمك‌، ياري‌،
Helper يار، هم‌ دست‌، كمك‌، ياور.
Helpful مفيد، كمك‌ كننده‌.
Helping كمك‌، ياري‌، يك‌ وعده‌ يا پرس‌ خوراك‌.
Helpless بيچاره‌، درمانده‌، فرومانده‌، ناگزير، زله‌.
Helpmate يار، كمك‌ وهمدست‌، دمساز، همسر.
Helpmeet كمك‌، معاون‌، همدست‌ زن‌، زن‌ ياور.
Helter Skelter (د.گ‌.) بط‌ور درهم‌ وبرهم‌، هرج‌ ومرج‌.
Helve دسته‌، دسته‌ تبر، دسته‌ تيشه‌ومانند ان‌.
Helvetian سويسي‌.
Hem سبحاف‌ اهم‌ (صدايي‌ كه‌ براي‌ صاف‌ كردن‌ سينه‌ دراورند)،
Hem سينه‌ صاف‌ كردن‌، تمجمج‌ كردن‌، لبه‌، كناره‌ دار كردن‌،
Hem لبه‌ دار كردن‌، حاشيه‌ دار كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌.
Hemacytometer (ط‌ب‌) اسبابي‌ براي‌ شمارش‌ گويچه‌ هاي‌ خون‌.
Hemagglutinate باعث‌ انعقاد خون‌ شدن‌، منعقد كردن‌.
Hemal خوني‌، وابسته‌ به‌ خون‌ ورگها، احشايي‌.
Hematein تركيب‌ قرمز متبلوري‌ بفرمول‌ 6O21H61C.
Hematic (ط‌ب‌) وابسته‌ به‌ خون‌، خوني‌، بيماري‌ خوني‌.
Hematin تركيب‌ قهوه‌اي‌ تيره‌ يا ابي‌ تيره‌اي‌ بفرمول‌
Hematin eF6O4N23H43C.
Hematinic (ط‌ب‌) عامل‌ موثر در ازدياد گويچه‌هاي‌ قرمز خون‌ يا
Hematinic هموگلوبين‌.
Hematite (مع.) هماتيت‌، نوعي‌ سنگ‌ اهن‌.
Hematoblast (ط‌ب‌) گويچه‌ قرمز نارس‌ خون‌، پلاكت‌ هاي‌ خوني‌.
Hematogenous خون‌ زا، از خون‌ بوجود امده‌، بوسيله‌ خون‌منتشر شده‌.
Hematology خونساز بحث‌ ميكند، خون‌ شناسي‌.
Hematology شاخه‌اي‌ از زيست‌ شناسي‌ كه‌ درباره‌ خون‌ ودستگاههاي‌
Hematoma (ط‌ب‌) تومورياغده‌ محتوي‌ خون‌ خارج‌ شده‌ از رگها.
Hematophagous خونخوار، تغذيه‌ كننده‌ از خون‌.
Hematopoiesis (ط‌ب‌) خونسازي‌ درموجود زنده‌، تشكيل‌ خون‌.
Hematozoon (ج‌.ش‌.) انگل‌ هاي‌ خوني‌.
Hematuria (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌، وجود خون‌ در ادرار، خون‌ ميزي‌.
Hemeralopia (ط‌ب‌) مرض‌ روز كوري‌، كمي‌ بينايي‌ در نور زياد.
Hemerocallis (گ‌.ش‌.) سوسني‌ ها، سوسن‌ اصفر، زنبقي‌ ها.
Hemi پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ نيم‌ و نصف‌ مانند erehpsimeh يعني‌
Hemi نيمكره‌.
Hemicycle نيم‌ دايره‌، نيم‌ هلال‌.
Hemihedral (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌، بشكل‌ نصفه‌ وجهي‌.
Hemihydrate (ش‌.) هيدرات‌ جسمي‌ كه‌ داراي‌ نيم‌ ملكول‌ اب‌ است‌.
Hemiparasite (ج‌.ش‌.) انگلهايي‌ كه‌ بيماري‌ زا نيستند.
Hemiplegia (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌، فلج‌ ناقص‌، نيم‌ فلج‌.
Hemiplegic فلج‌ است‌.
Hemiplegic نيم‌ فلج‌، مربوط‌ به‌ فلج‌ نيمه‌ بدن‌، كسيكه‌ نيم‌ بدنش‌
Hemisphere نيم‌كره‌، نيم‌ گوي‌، اقليم‌.
Hemispheric نيم‌ كره‌اي‌.
Hemistich مصرع‌، مصراع‌، نيم‌ بيت‌ شعر، نيم‌ فرد شعر.
Hemiterpene (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C.
Hemline لبه‌ انتهاي‌ تحتاني‌ لباس‌ وپيراهن‌ وكت‌.
Hemlock (گ‌.ش‌.) شوكران‌، شوكران‌ كبير.
Hemoflagellate (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌).
Hemoglobin (بيوشيمي‌) ماده‌ رنگي‌ اهن‌ دار گويچه‌هاي‌ قرمز خون‌
Hemoglobin جانوران‌ مهره‌ دار.
Hemoglobinuria (ط‌ب‌) وجود هموگلوبين‌ در ادرار.
Hemolysis قرمز، خونكافت‌.
Hemolysis ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌، تحليل‌ گويچه‌هاي‌
Hemolyze باعث‌ تجزيه‌ گويچه‌ سرخ‌ خون‌ شدن‌، هموليزه‌ كردن‌.
Hemophile خون‌ دوست‌، موجود خون‌ دوست‌.
Hemophilia ودرنتيجه‌ اشكال‌ در بند امدن‌خونريزي‌ پديد مي‌ ايد.
Hemophilia (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود
Hemophilic مبتلا به‌ هموفيلي‌.
Hemoptysis (ط‌ب‌) خلط‌ خونين‌.
Hemorrhage (ط‌ب‌) خون‌ روي‌، خون‌ ريزي‌، خون‌ ريزش‌.
Hemorrhoid (ط‌ب‌) بواسير.
Hemostasis (ط‌ب‌) توقف‌ خونريزي‌، بند امدگي‌ خونريزي‌.
Hemostat براي‌ بند اوردن‌ خونريزي‌.
Hemostat عامل‌ بند اورنده‌ جريان‌ خون‌، (ط‌ب‌) اسباب‌ يا دارويي‌
Hemp (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌، مزد گياه‌، كنف‌، بنگ‌، حشيش‌.
Hemp Nettle (گ‌.ش‌.) گياهان‌ جنس‌ كله‌ گربه‌.
Hemstitch (درخياط‌ي‌) رشته‌ هاي‌ نخ‌ را بط‌ورموازي‌ قرار دادن‌ و
Hemstitch رشته‌ هاي‌ عمودي‌ را ازلاي‌ انهاگذراندن‌ (براي‌ ايجاد
Hemstitch ط‌رح‌ هاي‌ مختلف‌).
Hen مرغ‌، ماكيان‌، مرغ‌ خانگي‌.
Hen And Chickens (گ‌.ش‌.) هميشه‌ بهار، هميشه‌ بهار باغي‌، اذرگون‌.
Hen Coop مرغدان‌.
Hen Party مهماني‌ زنانه‌، مجلس‌ رقص‌ زنانه‌.
Henbane (گ‌.ش‌.) سيكران‌، بذر البنج‌، بنگ‌ دانه‌.
Hence از اينرو، بنابر اين‌، از اين‌ جهت‌، پس‌ از اين‌.
Henceforth از اين‌ پس‌، زين‌ سپس‌، از اين‌ ببعد.
Henceforward از اين‌ ببعد، پس‌ از اين‌.
Henchman پيرو، هواه‌ خواه‌ سياسي‌، نوكر.
Hendecasyllabic شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌.
Henequen الياف‌ محكم‌ وزرد رنگ‌ گياه‌ صباره‌.
Henna (گ‌.ش‌.) حنا، بوته‌ حنا، حنا ماليدن‌.
Hennery مرغدان‌، مزرعه‌ يا محل‌ پرورش‌ مرغ‌.
Henotheism ستايش‌ چند خدا يكي‌ پس‌ از ديگري‌، توحيد نوبتي‌.
Henotheist معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌.
Henpeck كردن‌، عيبجويي‌ كردن‌.
Henpeck شوهر خود)، كوشش‌ در مداخلات‌ جزئي‌ (در كارهاي‌ شوهر)
Henpeck سعي‌ كردن‌ براي‌ تفوق‌ يافتن‌ (در مورد زوجه‌ نسبت‌ به‌
Hent قاپيدن‌، بچنگ‌ اوردن‌، ربودن‌، تا اينكه‌.
Hep ميرود، وارد، مط‌لع‌، اگاه‌.
Hep حرف‌ ندا كه‌ براي‌ دستور يا امريه‌ به‌ نظ‌اميان‌ بكار
Heparin (ط‌ب‌) ماده‌ چند قندي‌(edirahccasylop) كه‌ در كبد
Heparin ساخته‌ ميشود.
Heparinize (ط‌ب‌) باهپارين‌ درمان‌ كردن‌، تحت‌ درمان‌ باهپارين‌ قرار
Heparinize دادن‌.
Hepatic جگري‌، كبدي‌، سودمند براي‌ جگر، جگري‌ رنگ‌.
Hepatica (گ‌.ش‌.) غافث‌ معمولي‌ (trow revil)، دواي‌ جگر.
Hepatitis (ط‌ب‌) اماس‌ كبدي‌، تورم‌ كبد.
Hepcat retspih =.
Hephaestus (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌.
Hepped Up باحرارت‌، مجذوب‌.
Hept (atpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
Hepta (tpeh) پيشوندي‌ بمعني‌ هفت‌.
Heptad هفت‌ چيز، هفتگانه‌، سبعه‌، هفت‌ نت‌، هفت‌ بنياني‌.
Heptagon (هن.) هفت‌ گوش‌، هفت‌ گوشه‌، هفت‌ ضلعي‌، هفت‌ پهلويي‌،
Heptagon هفت‌ ماهه‌.
Heptameter شعر هفت‌ وتدي‌.
Heptarchy حكومت‌ هفت‌ نفري‌، ولايات‌ هفت‌ گانه‌.
Heptateueh كتب‌ هفت‌ گانه‌ اول‌ كتب‌ عهد عتيق‌.
Heptose (ش‌.) انواع‌ قندهاي‌ ايزومريك‌ بفرمول‌ 7O41H7C.
Her اورا (مونث‌)، ان‌ زن‌ را، باو، مال‌ او.
Herald جارچي‌، پيشرو، جلودار، منادي‌، قاصد، از امدن‌ ياوقوع‌
Herald چيزي‌ خبر دادن‌، اعلام‌كردن‌، راهنمايي‌ كردن‌.
Heraldry نجباوعلائم‌ نجابت‌ خانوادگي‌، نشان‌ نجابت‌ خانوادگي‌،
Heraldry ايين‌ وتشريفات‌ نشان‌هاي‌ خانوادگي‌.
Herb گياه‌، علف‌، رستني‌، شاخ‌ وبرگ‌ گياهان‌، بوته‌.
Herb Doctor پزشكي‌ كه‌ با داروي‌ گياهي‌ به‌ مداوا ميپردازد.
Herbaceous گياه‌ مانند، گياهي‌.
Herbage گياه‌ (بط‌وركلي‌)، رستني‌، علف‌، شاخ‌ وبرگ‌.
Herbal گياه‌ نامه‌، مجموعه‌ يا كلكسيون‌ انواع‌ گياهان‌، گياهي‌،
Herbal ساخته‌ شده‌ از علف‌ وگياه‌.
Herbalist فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌، (سابقا) گياه‌ شناس‌.
Herbarium مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌).
Herbicidal كشنده‌ گياهان‌.
Herbicide عاملي‌ كه‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ علف‌ ها وگياهان‌ بكار
Herbicide ميرود، علف‌ كش‌.
Herbivore (ج‌.ش‌.) گياه‌ خوار.
Herbivorous گياه‌ خواري‌.
Herblike گياه‌ مانند.
Herby بوته‌ دار، مانند بوته‌، گياه‌ دار.
Herculean هركول‌.
Herculean بسيار دشوار، خط‌رناك‌، بسيار نيرومند، وابسته‌ به‌
Hercules هركول‌، پهلوان‌ نامي‌ اساط‌ير يونان‌ و روم‌.
Herd كردن‌، گروه‌.
Herd رمه‌، گله‌، گروه‌، جمعيت‌، گرد امدن‌، جمع‌ شدن‌، متحد
Herder چوپان‌، گله‌ بان‌، محافظ‌، رمه‌ دار، گاودار.
Herdic ميشوند.
Herdic كالسكه‌اي‌ كه‌ بدنه‌ كوتاهي‌ دارد واز عقب‌ سوار ان‌
Herdsman چوپان‌، گله‌ دار، رمه‌ دار، (مج.) كشيش‌، روحاني‌.
Here بدينسو، حاضر.
Here اينجا، در اينجا، در اين‌ موقع‌، اكنون‌، در اين‌ باره‌،
Hereabout درهمين‌ نزديكي‌ ها، دراين‌ حدود، در اين‌ حوالي‌.
Hereafter از اين‌ پس‌، از اين‌ ببعد، اخرت‌.
Hereaway (ك‌.) باين‌ ط‌رف‌، در اين‌ حوالي‌.
Hereby بدين‌ وسيله‌، بموجب‌ اين‌ نامه‌ يا حكم‌ يا سند.
Hereditament ميراث‌، ملك‌، دارايي‌ غير منقول‌، مال‌ موروثي‌.
Hereditary ارثي‌.
Heredity انتقال‌ موروثي‌، رسيدن‌ خصوصيات‌ جسمي‌ وروحي‌ بارث‌،
Heredity تمايل‌ برگشت‌ باصل‌، توارث‌، وراثت‌.
Hereford نوعي‌ گوساله‌ گوشت‌ قرمز از نژاد انگليسي‌ كه‌ صورت‌
Hereford سفيدي‌ دارد.
Herein در اين‌، در اين‌ باره‌.
Hereinabove مافوق‌ اين‌، بالاتر از اين‌.
Hereinafter بعد از اين‌، از اين‌ پس‌، در سط‌ور بعد.
Hereinbefore از اين‌.
Hereinbefore درمقدمه‌ اين‌ نوشته‌ ياسند، درمقدمه‌ اين‌ موضوع‌، پيش‌
Hereinbelow در پايين‌ اين‌، در زير اين‌، از اين‌ پايين‌ تر.
Hereof از اين‌، متعلق‌ باين‌، (م‌.م‌.) از اينجا، در اين‌ خصوص‌.
Hereon اين‌.
Hereon در اين‌، بر اين‌، در اين‌ مورد، در اينجا، در نتيجه‌
Heresiarch سردسته‌ رافضي‌ ها، رئيس‌ رافضيون‌، رئيس‌ بدعت‌ كاران‌
Heresiarch ومرتدين‌.
Heresy كفر، ارتداد، الحاد، بدعتكاري‌، فرقه‌، مسلك‌ خاص‌.
Heretic رافضي‌، فاسد العقيده‌، بدعت‌ گذار، مرتد.
Hereto باين‌ (نامه‌)، بدين‌ وسيله‌.
Heretofore پيش‌ از اين‌، پيشتر، سابقا، قبلا، تاكنون‌.
Hereunder در زير، در ذيل‌، ذيلا.
Hereunto باين‌ (نامه‌)، بدين‌ وسيله‌، تاكنون‌، تا اين‌ وقت‌، تا
Hereunto اين‌ زمان‌.
Hereupon درنتيجه‌ اين‌، از اين‌ رو، پس‌ از اين‌، متعاقب‌ اين‌.
Herewith همراه‌ اين‌ نامه‌، لفا، جوفا، تلوا.
Herewith به‌ اين‌ نامه‌، (يا ورقه‌ يا پيمان‌ نامه‌ يا سند)،
Heriot (حق.- انگلستان‌) ماليات‌ ياحقي‌ كه‌ پس‌ از مرگ‌ تيولدار
Heriot به‌ لرد يا امير پرداخته‌ ميشده‌.
Heritable ارث‌ بردني‌، بارث‌ رسيدني‌، قابل‌ توارث‌.
Heritage ميراث‌، ارثيه‌، ارث‌، ماترك‌، تركه‌ غير منقول‌، مرده‌
Heritage ريگ‌، سهم‌ موروثي‌، (مج.)بخش‌.
Heritor ارث‌ بر، وارث‌.
Hermaphrodite Brig (د.ن‌.) كشتي‌ دو دگله‌.
Hermaphroditic هم‌ مرد هم‌ زن‌.
Hermaphroditus بدن‌ شد.
Hermaphroditus تنش‌ را مي‌ شست‌ بايك‌ حوري‌ دريايي‌ متصل‌ و داراي‌ يك‌
Hermaphroditus (افسانه‌ يونان‌) پسر هرمس‌ وافروديت‌ كه‌ وقتي‌ در اب‌
Hermaprodite نرموك‌، نر وماده‌، خنثي‌، كسي‌ كه‌ هم‌ داراي‌ حالات‌
Hermaprodite زنانگي‌ وهم‌ حالات‌ مردانگي‌ باشد.
Hermeneutic علم‌ تفسير، تعبير، ايين‌ تفسير كتاب‌ مقدس‌.
Hermes هرمس‌ (در اساط‌ير يونان‌) خداي‌ بازرگاني‌ ودزدي‌ وسخنوري‌
Hermetic وابسته‌ به‌ هرمس‌ مصري‌، كيميايي‌، سحر اميز.
Hermit زاهد گوشه‌ نشين‌، تارك‌ دنيا، منزوي‌.
Hermit Crab (ج‌.ش‌.) خرچنگي‌ كه‌ پاهاي‌ عقب‌ ان‌ ناقص‌ است‌.
Hermitage گوشه‌ عزلت‌، جاي‌ انزوا، زاويه‌.
Hernia (ط‌ب‌) فتق‌، مرض‌ فتق‌، غري‌.
Herniate (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌، فتق‌ داشتن‌.
Hero قهرمان‌، دلاور، گرد، پهلوان‌ داستان‌.
Hero Worship قهرمان‌ پرستي‌.
Heroic قهرمانانه‌، قهرمان‌ وار، بي‌ باك‌، حماسي‌.
Heroic Couplet شعر دو بيتي‌ حماسي‌ پنج‌ هجايي‌.
Heroic Stanza اهنگ‌ چهارهجايي‌ در اشعار حماسي‌ (بروزن‌ baba).
Heroic Verse شعر حماسي‌، شعر رزمي‌.
Heroin هروئين‌.
Heroine شيرزن‌، زني‌ كه‌ قهرمان‌ داستان‌ باشد.
Heroinism اعتياد به‌ هروئين‌.
Heroism گردي‌، قهرماني‌، شجاعت‌.
Heroize خود را پهلوان‌ وانمود كردن‌، قهرمان‌ وپهلوان‌ وانمود
Heroize كردن‌، قهرمان‌ وپهلوان‌ شدن‌.
Heron (ج‌.ش‌.) ماهيخوار، حواصيل‌.
Heronry پرورشگاه‌ مرغ‌ ماهيخوار، دسته‌ ماهيخواران‌.
Herpes Simplex (ط‌ب‌) تب‌ خال‌، بيماري‌ تب‌ خال‌.
Herpes Zoster (ط‌ب‌) زونا.
Herpetologist متخصص‌ خزنده‌ شناسي‌.
Herpetology خزندگان‌ وذوحياتين‌ بحث‌ ميكند.
Herpetology خزنده‌ شناسي‌، قسمتي‌ از جانور شناسي‌ كه‌ درباره‌
Herring (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ (sugneraeh aepulc).
Herring Bone استخوان‌ شاه‌ ماهي‌، معماري‌ يا ط‌رح‌ چپ‌ و راست‌.
Hers با موصوف‌ گفته‌ ميشود ولي‌ srehتنها وبط‌ور مط‌لق‌ بكار
Hers مال‌ انزن‌ (فرق‌ ميان‌ reh وsreh اينست‌ كه‌ reh هميشه‌
Hers ميرود).
Herself خودش‌ (انزن‌)، خود ان‌ زن‌، خودش‌ را.
Hertzian Wave (فيزيك‌) امواج‌ هرتز ztreh.
Hesagonal شش‌ گوشه‌.
Hesitance (ycnatiseh)درنگ‌، دودلي‌، ترديد.
Hesitancy (ecnatiseh) درنگ‌، دودلي‌، ترديد.
Hesitant دودل‌، مردد، درنگ‌ كننده‌، تامل‌ كننده‌.
Hesitate تامل‌ كردن‌، مردد بودن‌، بي‌ ميل‌ بودن‌.
Hesitater مردد، ترديد كننده‌.
Hesitation تامل‌، درنگ‌، دودلي‌.
Hesperus ونوس‌، ستاره‌ شام‌، ناهيد، زهره‌.
Hessian وابسته‌ به‌ شهرهس‌ (esseh)، ادم‌ پولكي‌، ادم‌ مزدور.
Hessian Boot چكمه‌ بلند.
Hessian Fly (ج‌.ش‌.) حشره‌ گندم‌ خوار.
Hessite (مع.) تلوريد نقره‌.
Hest (ك‌.) امر، فرمان‌، امريه‌، وعده‌.
Hestia (يونان‌ باستان‌) الهه‌ اجاق‌ خانوادگي‌ وشهرها.
Hesverides (افسانه‌ يونان‌) باغ‌ سيب‌ هاي‌ ط‌لايي‌.
Het Up (د.گ‌.- امر.) بر افروخته‌، تحريك‌ شده‌.
Hetaera (ariateh)(يونان‌ قديم‌) معشوقه‌، فاحشه‌.
Hetaira (areateh)(يونان‌ قديم‌) معشوقه‌، فاحشه‌.
Heter (oreteh)پيشونديست‌ بمعاني‌، بغير از و ديگر و از جنس‌
Heter ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌.
Hetero ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌.
Hetero (reteh)پيشونديست‌ بمعاني‌، بغير از و ديگر و از جنس‌
Heterochromatic (گ‌.ش‌.) داراي‌ رنگهاي‌ مختلف‌، مختلف‌ اللون‌.
Heterochromatism ناهمرنگي‌.
Heterodox داراي‌ مذهب‌ وعقايدي‌ مخالف‌ عقايد عمومي‌، مرتد، گمراه‌،
Heterodox زنديق‌.
Heterodoxy ارتداد، زندقه‌.
Heterogeneous ناجور، ناهمگن‌، غير متجانس‌، متباين‌.
Heterogenesis توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌.
Heterogenesis خلق‌ الساعه‌، توليد وپيدايش‌ ناگهاني‌، تناسل‌ ناهمجنس‌،
Heterogeny ناجوري‌، ناهمگني‌، تباين‌، عدم‌ تجانس‌.
Heterogonous (گ‌.ش‌.) داراي‌ دو يا چند نوع‌ گل‌ كامل‌.
Heterologous دگرسان‌.
Heterologous غير متجانس‌، غير مشابه‌، بدون‌ نسبت‌، سرم‌ غير انساني‌،
Heterology ناهمگني‌اعضاءازلحاظ‌ ساختماني‌، دگرساني‌.
Heterology (زيست‌ شناسي‌) عدم‌ تجانس‌ بين‌اعضاي‌ مختلف‌،
Heterolysis (درمورد سلول‌ ها) فساد وزوال‌ در اثر عامل‌ خارجي‌
Heterolysis (مخالف‌ كلمه‌ sisylotuA).
Heteromerous داراي‌ تركيبات‌ غير مربوط‌ ونامتجانس‌.
Heterometabolic (suolobatemoreteh) (ج‌.ش‌.) داراي‌ دگرديسي‌ ناقص‌.
Heterometabolous (cilobatemoreteh)(ج‌.ش‌.) داراي‌ دگرديسي‌ ناقص‌.
Heteromorphic جانوران‌ دگرديس‌.
Heteromorphic (ج‌.ش‌.) جور بجور شونده‌، داراي‌ شكل‌ هاي‌ گوناگون‌،
Heteronomy وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌.
Heteronomy پيروي‌ از قانون‌ ديگري‌، انقياد وپيروي‌ از فرامين‌
Heteropetalous (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌.
Heterophyte (گ‌.ش‌.) گياه‌ انگل‌ گياهان‌ ديگر.
Heterosexual جنس‌ مخالف‌، علاقمند به‌ جنس‌ مخالف‌.
Heterosexual مربوط‌ به‌ علاقه‌ جنسي‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ مخالف‌، وابسته‌به‌
Heterosexuality علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌.
Hetotism بردگي‌، حالت‌ خادم‌ ومخدومي‌ (درگياه‌ ودرحيوان‌).
Heuristic اكتشافي‌.
Heuristic پي‌ برنده‌، كشف‌ كننده‌، اكتشافي‌، ابتكلاري‌، بحث‌
Hew بريدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، انداختن‌ (درخت‌ وغيره‌)، ضربت‌، شقه‌،
Hew ذبح‌، شكاف‌ ياترك‌ نتيجه‌ضربه‌.
Hewer قط‌ع‌ كننده‌.
Hex ساحر، جادوگر، سحر وجادو كردن‌.
Hexachlorophene (ش‌.) ماده‌ متبلور باكتري‌ كش‌.
Hexagon (هن.) شش‌ گوش‌، شش‌ گوشه‌، شش‌ بر، شش‌ پهلو.
Hexagram شكل‌ مركب‌ از دو مثلث‌ متساوي‌ الاضلاع‌.
Hexahedron شش‌ وجهي‌، جسم‌ شش‌ سط‌حي‌.
Hexahydrate (ش‌.) تركيبي‌ كه‌ داراي‌ شش‌ ذره‌ اب‌ باشد.
Hexameter شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌، داراي‌ شش‌ وزن‌.
Hexaploid شش‌ گانه‌، شش‌ بخشي‌.
Hexapod (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌، جانور شش‌ پا.
Hexateuchal شش‌ كتاب‌ نخستين‌ از تورات‌.
Hexerei (امر.) جاودگري‌، سحر.
Hey هاي‌، اي‌، وه‌، هلا، اهاي‌، هي‌.
Hey Day ريعان‌ جواني‌، اوج‌ خوش‌ بختي‌.
Hi فرياد خوش‌ امد مثل‌ هالو و چط‌وري‌ و همچنين‌ بجاي‌ اهاي‌
Hi بكار ميرود.
Hi Fi (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا
Hi Fi (گرامافون‌) بابهترين‌ درجه‌ مليمت‌ ونرمي‌.
Hiatus وقفه‌، شكاف‌، فاصله‌، التقاي‌ دو حرف‌ با صدا.
Hibachi منقل‌ ذغالي‌.
Hibernaculum جايگاه‌ زمستاني‌، گلخانه‌ گلهاي‌ زمستاني‌.
Hibernal زمستاني‌.
Hibernate (ج‌.ش‌.) زمستان‌ را در بيهوشي‌ بسر بردن‌، بخواب‌
Hibernate زمستاني‌ رفتن‌ (گياهان‌ وجانوران‌).
Hibernation (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌
Hibernation يا بيهوشي‌، زمستان‌ خوابي‌.
Hibernian ايرنلدي‌، ساكن‌ ايرلند، ايرلندي‌ زبان‌.
Hibernicism ضرب‌ المثل‌ يا گفتار ايرلندي‌، مليت‌ ايرلندي‌.
Hibiscus خانواده‌ پنير كيان‌.
Hibiscus (گ‌.ش‌.) هرنوع‌ گيان‌ يا بوته‌ يا درخت‌ از جنس‌ باميه‌ از
Hic Jacet (م‌.ل‌.) در اينجا خفته‌ است‌ه‌، كتيبه‌ روي‌ قبر، نوشته‌
Hic Jacet روي‌ سنگ‌ قبر.
Hiccough (puccih)سكسكه‌، سكسكه‌ كردن‌.
Hiccup (hguoccih)سكسكه‌، سكسكه‌ كردن‌.
Hick (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌، احمق‌، نفهم‌.
Hickory (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌، چوب‌ گردوي‌ امريكايي‌.
Hid مخفي‌ شده‌، مخفي‌.
Hidalgo (در اسپانيا) اقا، مرد.
Hide پوشيدن‌، مخفي‌ نگاه‌ داشتن‌، پنهان‌ شدن‌، نهفتن‌، پوست‌
Hide كندن‌، (مج.) سخت‌ شلاق‌ زدن‌.
Hide پوست‌، پوست‌ خام‌ گاو وگوسفند وغيره‌، چرم‌، پنهان‌ كردن‌،
Hide And Seek بازي‌ غايب‌ شدنك‌ يا غايب‌ موشك‌.
Hideaway نهانگاه‌، مخفي‌ گاه‌.
Hidebound كوته‌ نظ‌ر، خسيس‌.
Hidebound پوست‌ بتن‌ چسبيده‌، خشكيده‌، (مج.) كوتاه‌ فكر، خودراي‌،
Hideous زشت‌، زننده‌، شنيع‌، وقيح‌، سهمگين‌، ترسناك‌، مهيب‌، مخوف‌
Hideout (د.گ‌.) اختفا، پنهانگاه‌.
Hidrosis (ط‌ب‌) عرق‌ زياد بدن‌، تعريق‌.
Hie كردن‌.
Hie شتاب‌ كردن‌، شتابيدن‌، زود رفتن‌، بشتاب‌ رفتن‌، عجله‌
Hiemal زمستاني‌، شتوي‌.
Hierarch رئيس‌ روحاني‌، سركشيش‌، اسقف‌ بزرگ‌، شيخ‌ قبله‌، شيخ‌،
Hierarch سرپرست‌.
Hierarchic وابسته‌ به‌ سلسله‌ مراتب‌ ورياست‌.
Hierarchy گروه‌ فرشتگان‌ نه‌ گانه‌، سلسله‌ سران‌ روحاني‌ وشيوخ‌،
Hierarchy سلسله‌ مراتب‌.
Hieratic كشيش‌، كاهني‌.
Hierodule (يونان‌ قديم‌) غلامي‌ كه‌ در معابد خدمت‌ ميكرده‌.
Hieroglyph هيروگليف‌، (مصر باستان‌) حروف‌ تصويري‌.
Hieroglyphic خط‌ هيروگليف‌.
Hierophant (يونان‌ قديم‌) سركشيش‌، مفسر روحاني‌.
Higgle چانه‌ زدن‌، براي‌ سودجويي‌ بحث‌ كردن‌.
Higgledy Piggledy درهم‌ وبرهم‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌، اشفته‌ ونامرتب‌.
High فراز، بلند، مرتفع‌، عالي‌، جاي‌ مرتفع‌، بلند پايه‌،
High باصداي‌بلند، بو گرفته‌، اندكي‌ فاسد.
High متعال‌، رشيد، زياد، وافر گران‌، گزاف‌، خشمگينانه‌،
High خشن‌، متكبر، متكبرانه‌، تند زياد، باصداي‌ زير،
High Beam نقط‌ه‌ درخشان‌ ونوراني‌ جلو وسايل‌ نقليه‌، نور بالاي‌
High Beam چراغ‌ اتومبيل‌.
High Chair صندلي‌ پايه‌ بلند غذا خوري‌ بچه‌.
High Church فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌
High Church وتسبيحات‌ مرسوم‌ در كليساهستند.
High Command (نظ‌.) فرماندهي‌ عالي‌، سر فرماندهي‌.
High Commissioner نماينده‌ عاليرتبه‌ كشوري‌ در كشور ديگر.
High Explosive (نظ‌.) ماده‌ منفجره‌ (مثل‌.T.N.T).
High Fidelity ومبداء ان‌، دستگاه‌ گيرنده‌ عالي‌ وخوش‌ صدا.
High Fidelity ايجاد صدا با عالي‌ ترين‌ درجه‌ وشباهت‌ زياد به‌ اصل‌
High Flown گزاف‌، اغراق‌ اميز، پرط‌مط‌راق‌، قلنبه‌.
High Flying بلند پرواز، بلند خيال‌، ياوه‌ انديش‌، خيال‌ پرور.
High Frequency داراي‌ فركانس‌ با تكرار زياد، امواج‌ پر فركانس‌،
High Frequency پربسامد.
High Grade درجه‌ اعلي‌، عالي‌، مرغوب‌.
High Grown بلند بالا، بلند قد، داراي‌ سبزيكاي‌ يا درخت‌ كاري‌ بلند
High Handed امرانه‌، خودخواهانه‌، مكارانه‌.
High Hat كلاه‌ بلند، متكبر وپر افاده‌، اشرافي‌ ماب‌، افاده‌ كردن‌.
High Horse مغرور، پر افاده‌.
High Jack (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌
High Jump پرش‌ ارتفاع‌.
High Light نكات‌ برجسته‌ يا جالب‌، تشكيل‌ نكته‌ روشن‌ ياجالب‌ دادن‌.
High Low Jack (بازي‌ ورق‌) پاسور.
High Mass عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور.
High Minded بامناعت‌، بزرگ‌ منش‌، مغرور.
High Muck A Muck شخص‌ متكبر، ادم‌ مهم‌ ومغرور.
High Octane (درصنايع‌ نفت‌) داراي‌ اكتان‌ زياد مانند بنزين‌ سوپر.
High Pressure داراي‌ وزن‌ وفشار زياد، پرفشار، قوي‌.
High Priest كشيش‌ اعظ‌م‌، كاهن‌ اعظ‌م‌.
High Relief نقوش‌ برجسته‌ (بر روي‌ مجسمه‌ وغيره‌).
High School (امر.) مدرسه‌ متوسط‌ه‌، دبيرستان‌.
High Sea كشور.
High Sea (حق.- انگليس‌) درياي‌ ازاد، درياي‌ ازاد خارج‌ از مرز
High Sounding پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌، عوام‌ فريب‌، پر سر وصدا.
High Spirited جسور، متكبر، داراي‌ روح‌ خودسري‌ وجسارت‌.
High Strung بسيار حساس‌، عصباني‌، كوك‌ (از دست‌ كسي‌).
High Tension (در برق‌) فشار قوي‌.
High Test بنزين‌).
High Test امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌، داراي‌ قوه‌ فراره‌ زياد (مثل‌
High Tide حد اعلي‌، حد اعلاي‌ مد دريا، اوج‌، (ك‌.) روز سرور
High Tide وشادي‌، روز جشن‌.
High Toned (مو.) داراي‌ صداي‌ زير، زير، عالي‌، باب‌ روز.
High Treason خيانت‌ بزرگ‌.
High Water مد، مد دريا، دريا درحال‌ مد.
High Wrought پركار، صنعتي‌، با استادي‌ ساخته‌ شده‌، شديد.
Highball قط‌ار سريع‌ السير.
Highball يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار،
Highbinder (ك‌.) جاسوس‌ يا مراقب‌ ديگري‌، بپا، جاني‌.
Highborn اصيل‌، نيك‌ نژاد، خوص‌ اصل‌، پاك‌ زاد.
Highboy ادم‌ بلند پرواز درسياست‌، كمد يا اشكاف‌ ظ‌روف‌.
Highbred باتربيت‌، اصيل‌، داراي‌ تربيت‌ يا نجابت‌ خانوادگي‌.
Highbrow داراي‌ ابرو وپيشاني‌ بلند، (مج.) داراي‌ سعه‌ نظ‌ر،
Highbrow عالم‌ ودانشمند، روشنفكر.
Higher Up ارشد، رئيس‌، برتر، عضو ارشد.
Highfalutin بلند، پرط‌مط‌راق‌، اغراق‌ اميز، قلنبه‌.
Highflier (reylfhgih)ادم‌ بلند پرواز، ادم‌ افراط‌ي‌، دليجان‌ سريع‌
Highflyer (reilfhgih)ادم‌ بلند پرواز، ادم‌ افراط‌ي‌، دليجان‌ سريع‌
Highland كوهستاني‌، نارسا، احمقانه‌.
Highlander اهل‌ كوهستان‌، پشت‌ كوهي‌.
Hightail باسرعت‌ عقب‌ نشيني‌ كردن‌.
Highway شاهراه‌، بزرگراه‌، راه‌.
Highwayman راهزن‌ وسارق‌ جاده‌، دزد سرگردنه‌.
Hijack ومسافران‌ ان‌.
Hijack (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌
Hike گردش‌، پياده‌ روي‌، مبلغ‌ را بالا بردن‌.
Hilar متمركز ونزديك‌ به‌ ناف‌ ومركز.
Hilarious خنده‌ دار، مضحك‌.
Hilarity خوشي‌، نشاط‌، بشاشت‌، شوق‌ وشعف‌.
Hilding بيكاره‌ ومهمل‌.
Hilding (م‌.م‌.) جانور يا اسب‌ بي‌ ارزش‌، حيوان‌ چموش‌، ادم‌
Hill تپه‌، پشته‌، تل‌، توده‌، توده‌ كردن‌، انباشتن‌.
Hill Myna (ج‌.ش‌.) سار سياه‌ وبزرگ‌ اسيايي‌.
Hillbilly (امر.) ادم‌ جنگلي‌ (غالبا از روي‌ تحقير).
Hillock پرندك‌.
Hillock تپه‌ كوچك‌، برامدگي‌ در سط‌ح‌ صاف‌، پشته‌، گريوه‌، (نظ‌.)
Hillside دامنه‌، سرازيري‌ تپه‌، دامنه‌ كوه‌.
Hilly پر از تپه‌.
Hilt دسته‌، قبضه‌، دسته‌ شمشير.
Hilum چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌، پيوندگاه‌ گياه‌، محل‌ دخول‌ رگ‌ وپي‌
Him او را (ان‌ مرد را)، به‌ او (به‌ ان‌ مرد).
Himalayan هيماليايي‌، وابسته‌ بكوه‌ هاي‌ هيماليا.
Himself خودش‌، خود او (درحال‌ تاكيد)، خود (ان‌ مرد).
Hind (ج‌.ش‌.) گوزن‌ ماده‌، عقبي‌، پشت‌ پاي‌ گاو.
Hinder پاگيرشدن‌، بازمانده‌كردن‌، مانع‌ شدن‌، بتاخير انداختن‌.
Hinder پسين‌، عقبي‌، مانع‌، واقع‌ در عقب‌، پشتي‌، عقب‌ انداختن‌،
Hindgut (ش‌.) قسمت‌ خلفي‌ لوله‌ گوارش‌، روده‌ خلفي‌.
Hindmost عقب‌ ترين‌، پسين‌، دورترين‌.
Hindquarter ران‌ گاو، پاي‌ گاو.
Hindquarter نيم‌ شقه‌، نصف‌ قسمت‌ خلفي‌ گوشت‌ گاو يا گوساله‌ وگوسفند،
Hindrance پاگيري‌، بازماندگي‌، اذيت‌، ازار، مانع‌، سبب‌ تاخير.
Hindsight ادراك‌، درك‌ يا فهم‌ امري‌ كه‌ واقع‌ شده‌.
Hindustani هندوستاني‌.
Hinge لولا، بند، مفصل‌، (مج.) مدار، محور، لولا زدن‌، (مج.)
Hinge وابسته‌ بودن‌، منوط‌ بودن‌بر.
Hinge Joint مفصلي‌ كه‌ دريك‌ سط‌ح‌ حركت‌ كند، مفصل‌ لولايي‌.
Hinny شيهه‌ اسب‌، شيهه‌، شيهه‌ كشيدن‌.
Hint اشاره‌، ايما، تذكر، چيز خيلي‌ جزئي‌، اشاره‌ كردن‌.
Hinterland زمين‌ پشت‌ ساحل‌، مناط‌ق‌ داخلي‌ كشور.
Hip كفل‌، قسمت‌ ميان‌ ران‌ وتهيگاه‌، مفصل‌ ران‌، جستن‌، پريدن‌،
Hip لي‌ لي‌ كردن‌، سهو كردن‌.
Hip And Thigh بط‌ور كامل‌، سرتاسر، يكسره‌، تمام‌ عيار.
Hip Joint (تش‌.) مفصل‌ استخوان‌ خاصره‌ وران‌، مفصل‌ ران‌.
Hip Roof پشت‌ بام‌ سراشيب‌، پشت‌ بام‌ گرده‌ ماهي‌.
Hipbone (تش‌.) استخوان‌ لگن‌ خاصره‌.
Hippo (sumatopoppih) كرگدن‌.
Hippocras شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند.
Hippocratic وابسته‌ به‌ ط‌ب‌ بقراط‌، بقراط‌ي‌.
Hippocratic Oath سوگند بقراط‌ي‌، سوگند دانشجويان‌ پزشكي‌.
Hippodrome اسپريس‌، ميدان‌ اسب‌ دواني‌، سيرك‌.
Hippopotamus (ج‌.ش‌.) اسب‌ ابي‌، كرگدن‌.
Hipster شخص‌ ط‌رفدار امور جديد وبيسابقه‌ مانند مواد مخدره‌
Hipster وغيره‌، نوپرست‌.
Hire كرايه‌، اجاره‌، مزد، اجرت‌، كرايه‌ كردن‌، اجيركردن‌،
Hire كرايه‌ دادن‌ (گاهي‌ باtuo).
Hireling مزدور، اجير.
Hiring Hall اژانس‌ يا سازمان‌ كاريابي‌.
Hirple (اسكاتلند) لنگان‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، لنگيدن‌.
Hirsute پرمو، مويي‌، پشمالو.
His انمرد.
His ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر، مال‌ او (مرد)، مال‌
Hispid مودار، خاردار، سيخك‌ دار.
Hispidity موداري‌.
Hispidulous پرمو، پشمالو.
Hiss صداي‌ خش‌ خش‌، صداي‌ هيس‌ (مثل‌ صداي‌ مار)، هيس‌ كردن‌.
Hist خاموش‌، هيس‌.
Histamine (ش‌.) تركيبي‌ بفرمول‌ 3N9H5C.
Histochemistry علمي‌ كه‌ درباره‌ پديده‌ هاي‌ شيميايي‌ سلول‌ وبافت‌ بحث‌
Histochemistry ميكند، شيمي‌ بافتي‌ وسلولي‌.
Histogen اوليه‌، بافت‌ ساز.
Histogen (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌
Histogenesis بافت‌ سازي‌.
Histogram نمايش‌ ط‌رز انتشار وفواصل‌ وارتفاع‌ سلول‌ ها از هم‌.
Histologic (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
Histological (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
Histologist متخصص‌ بافت‌ شناسي‌.
Histology بافت‌ شناسي‌، علم‌ بافت‌ شناسي‌.
Histoloysis بافت‌ خواري‌، تجزيه‌ وتحليل‌ بافت‌ هاي‌ بدن‌.
Histopathology مبحث‌ امراض‌ بافتي‌.
Histophysiology فيزيولوژي‌ بافتي‌.
Historcicism وفرهنگي‌ بايد از لحاظ‌ تاريخي‌ مط‌العه‌شود، مكتب‌ تاريخي‌
Historcicism فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقداست‌ كليه‌ پديده‌ هاي‌ اجتماعي‌
Historian تاريخ‌ نويس‌، تاريخ‌ دان‌، مورخ‌، تاريخ‌ گزار.
Historic تاريخي‌، مشهور، معروف‌، مبني‌ بر تاريخ‌.
Historicity تاريخ‌ گرايي‌.
Historicize بعنوان‌ تاريخ‌ نشان‌ دادن‌.
Historiographer مورخ‌.
History تاريخ‌، تاريخچه‌، سابقه‌، پيشينه‌، (ط‌ب‌) بيمارنامه‌.
Histrionic مربوط‌ به‌ نمايش‌.
Histrionics نمايش‌، اجراء نمايش‌، ظ‌اهرسازي‌، صحنه‌ سازي‌.
Hit پرمشتري‌، زدن‌، خوردن‌ به‌، اصابت‌ كردن‌ به‌ هدف‌ زدن‌.
Hit اصابت‌، خوردن‌، ضربت‌، تصادف‌، موفقيت‌، نمايش‌ يافيلم‌
Hit And Miss گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌.
Hit Off هم‌ اهنگ‌ بودن‌، هم‌ عقيده‌ شدن‌.
Hit Or Miss برحسب‌ تصادف‌، اتفاقا، تصادفا.
Hitch هل‌ دادن‌، بستن‌ (به‌درشكه‌ وغيره‌)، انداختن‌.
Hitch پيچ‌ وخميدگي‌، گرفتاري‌، مانع‌، محظ‌ور، گير، تكان‌ دادن‌،
Hitch Up اسب‌ را يراق‌ كردن‌، خفت‌ زدن‌ به‌ (حيوان‌).
Hitchhike سرجاده‌ ايستادن‌ وباشست‌ جهت‌ خود را نشان‌ دادن‌ (براي‌
Hitchhike سواري‌ مفتي‌)، مسافرت‌ مفتي‌.
Hither اينجا، به‌ اينجا، اينط‌رفي‌.
Hithermost نزديكتر به‌ اينط‌رف‌.
Hitherto تاكنون‌، تابحال‌، تا اينجا، پيش‌ از اين‌، سابق‌ بر اين‌.
Hitherward بدين‌ سو، بدين‌ ط‌رف‌، تاكنون‌، تابحال‌.
Hive كندو جمع‌ كردن‌، اندوختن‌.
Hive كندو، (مج.) جاي‌ كار وپر قيل‌ وقال‌، مركز تجمع‌، در
Hives (ط‌ب‌) كهير، ورم‌ كهير.
Ho (علامت‌ تعجب‌ و خوشوقتي‌ يا غضب‌) ها، اي‌، به‌، اهوي‌، هاي‌
Hoar سفيد مايل‌ به‌ خاكستري‌، موسفيد، پير.
Hoard اندوخته‌، ذخيره‌، احتكار، ذخيره‌ كردن‌ (بيشتر باpu)،
Hoard احتكاركردن‌، انباشتن‌، گنج‌.
Hoarder محتكر.
Hoarding احتكار، انباشتن‌، جمع‌ اوري‌، ديوار موقتي‌.
Hoarfrost شبنم‌ يخ‌ زده‌، سرما ريزه‌، پژه‌، اريز.
Hoariness سفيد مويي‌، پوشيدگي‌ از موهاي‌ سفيد وكوتاه‌.
Hoarse خشن‌، گرفته‌، خرخري‌ (درمورد صدا).
Hoary سفيد، سفيد مايل‌ به‌ خاكستري‌، كهن‌، سالخورده‌.
Hoax شوخي‌ فريب‌ اميز، گول‌ زدن‌، دست‌ انداختن‌.
Hob سنبه‌ قالب‌، حقه‌، شوخي‌ فريب‌ اميز، ميخ‌ سرپهن‌ زدن‌، گل‌
Hob وغيره‌ بريدن‌.
Hob ميخ‌ زدن‌، باسنبه‌ يا ميله‌بريدن‌، با دندانه‌ ماشين‌
Hobble را بستن‌، مانع‌ حركت‌ شدن‌، زنجير، پابند.
Hobble لنگيدن‌، شليدن‌، لنگ‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، دست‌ وپاي‌ كسي‌
Hobble Skirt دامن‌ تنگ‌.
Hobbledehoy كره‌ اسبي‌ كه‌ تازه‌ بالغ‌ شده‌، ادم‌ تازه‌ بالغ‌.
Hobby كه‌ كسي‌ بدان‌ عشق‌ وعلاقه‌ دارد.
Hobby اسب‌ كوچك‌ اندام‌، مشغوليات‌، سرگرمي‌، كار ذوقي‌، كاري‌
Hobbyhorse اسب‌ چوبي‌، كار تفريحي‌، سرگرمي‌، لوده‌، مسخره‌.
Hobgoblin جني‌، زشت‌ وموذي‌، غول‌، لولو، شبگرد، دزد.
Hobnail گل‌ ميخ‌، ميخ‌ سرپهن‌، دهاتي‌، روستايي‌.
Hobnob صحبت‌ دوستانه‌ كردن‌.
Hobnob نوش‌، بسلامتي‌، دوستانه‌، خودماني‌، بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌،
Hobo كمارگر دوره‌ گرد، دوره‌ گردي‌ كردن‌.
Hobson's Choice جز قبول‌ ان‌ نيست‌.
Hobson's Choice انتخاب‌ از روي‌ ناچاري‌، ناگزير، پيشنهادي‌ كه‌ چاره‌ اي‌
Hock زانو، پي‌ بردن‌، لنگ‌ كردن‌، اذيت‌ كردن‌، ران‌ خوك‌.
Hock (گ‌.ش‌.) گياهان‌ پنيرك‌، شاهدانه‌ صحرايي‌، ختمي‌، پس‌
Hockey چوگان‌ بازي‌ با اصول‌ فوتبال‌.
Hocus نوشابه‌ دارو زده‌، (ك‌.- م‌.م‌.) فريب‌، حقه‌، فريب‌ دهنده‌،
Hocus فريفتن‌، گول‌ زدن‌.
Hocus Pocus تردستي‌، حقه‌ بازي‌، ورود حقه‌ بازي‌، چيزبي‌ معني‌، مهمل‌،
Hocus Pocus چيز گمراه‌ كننده‌، معضل‌.
Hod ناوه‌، (امر.) سط‌ل‌ ذغالي‌، ذغالدان‌، بالا وپايين‌ پريدن‌.
Hodcarrier كارگر ناوه‌ كش‌.
Hodgepodge خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌، چيز درهم‌ وبرهم‌.
Hoe كج‌ بيل‌، كج‌ بيل‌ زدن‌.
Hoecake كلوچه‌ ارد ذرت‌.
Hoer بيل‌ زن‌.
Hog خوك‌، گراز، خوك‌ پرواري‌، بزور گرفتن‌.
Hog Tie كردن‌، از كار افتادن‌.
Hog Tie (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌، عاجز ودرمانده‌
Hogback گوژپشت‌، قوزي‌.
Hogfish (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌، يكنوع‌ عقرب‌ ماهي‌.
Hoggish خوك‌ مانند، خوك‌ صفت‌.
Hogwash گنداب‌ اشپزخانه‌، چيز بي‌ معني‌ وبيمزه‌.
Hoi Polloi توده‌ مردم‌، ازدحام‌.
Hoist بالا بردن‌، بلند كردن‌، بر افراشتن‌، عمل‌ بالا بردن‌،
Hoist عمل‌ كشيدن‌، مقدار كشش‌.
Hoity Toity سبكسر، مغرور، خودپسند، كج‌ خلق‌.
Hokeypokey بستني‌ فروشهاي‌ دوره‌ گردميفروشند.
Hokeypokey ميمون‌ صفتي‌، تقليد وادا واصول‌، بستني‌ قيفي‌ وغيره‌ كه‌
Hokum چرند، بي‌ معني‌، نمايش‌ سط‌حي‌ وبد.
Holandric منحصرا از ط‌رف‌ پدر ارث‌ برده‌.
Holarctic وابسته‌ به‌ ناحيه‌ قط‌ب‌ شمال‌، منط‌قه‌ قط‌ب‌ شمال‌.
Hold گرفتن‌، تصرف‌ كردن‌، چسبيدن‌، نگاهداري‌.
Hold نگهداشتن‌، نگاه‌ داشتن‌، دردست‌ داشتن‌، گرفتن‌، جا
Hold Back مانع‌، گير، بند، وقفه‌، توقف‌، مانع‌ شدن‌، اشغال‌ كننده‌.
Hold Forth ارائه‌ دادن‌، پيشنهاد كردن‌، انتظ‌ار داشتن‌.
Hold Out بسط‌ يافتن‌، حاكي‌ بودن‌ از، خودداري‌ كردن‌ از.
Hold Over براي‌ اينده‌ نگاه‌داشتن‌، تمديد.
Hold Over به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌، ادامه‌ دادن‌، باقي‌ ماندن‌،
Hold Up با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌، قفه‌، توقيف‌.
Holdall جعبه‌ هزار پيشه‌، جعبه‌ اسباب‌ هاي‌ مختلف‌.
Holder دارنده‌، نگاه‌ دارنده‌، گيرنده‌، اشغال‌ كننده‌.
Holdfast بند، عقربك‌، چفت‌، ميخ‌، گير، گيره‌، قلاب‌.
Holding دارايي‌، مايملك‌، ملك‌ متصرفي‌، موجودي‌.
Holding Company شركتي‌كه‌ مالك‌ سهام‌ يك‌ ياچند شركت‌ ميباشدودرسياست‌
Holding Company انان‌ مداخله‌ميكند، شركت‌ مركزي‌.
Hole روزنه‌ كندن‌، در لانه‌ كردن‌.
Hole سوراخ‌، گودال‌، حفره‌، نقب‌، لانه‌ خرگوش‌ و امثال‌ ان‌،
Holiday روزبيكاري‌، تعط‌يل‌، روز تعط‌يل‌، تعط‌يل‌ مذهبي‌.
Holiness تقدس‌، قدوسيت‌، پرهيز كاري‌، لقب‌ پاپ‌، حضرت‌.
Holla (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Holla بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Holland كشور هلند، هلندي‌.
Hollandaise سوس‌ مركب‌ از كره‌ وزرده‌ تخم‌ مرغ‌ واب‌ ليمو وسركه‌.
Hollands جين‌ يا مشروب‌ هلندي‌.
Holler قورباغه‌)، فرياد كردن‌، سروصداراه‌ انداختن‌.
Holler فرياد خوشحالي‌، صداي‌ مخصوص‌ هر حيوان‌ (مثل‌ صداي‌
Hollo بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Hollo (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Holloo بافرياد تشريق‌ كردن‌.
Holloo (صدا براي‌ جلب‌ توجه‌) اهوي‌، اهاي‌، ياالله‌، بارك‌ الله‌،
Hollow پوك‌، ميالن‌ تهي‌، گودافتاده‌، گودشده‌، تهي‌، پوچ‌، بي‌
Hollow حقيقت‌، غير صميمي‌، كاواك‌، خالي‌ كردن‌.
Hollow Organ (تش‌.) عضو مجوف‌ وتوخالي‌ (مثل‌ معده‌، مثانه‌ وغيره‌).
Hollow Ware ويا نظ‌ير ان‌ قالب‌ گيري‌ شده‌ است‌.
Hollow Ware ادوات‌ فلزي‌، چيني‌ ياشيشه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ استوانه‌اي‌ شكل‌
Holly (گ‌.ش‌.) راج‌، درخت‌ راج‌، خاص‌ (از جنس‌ xelI).
Hollyhock (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA).
Hollywood شهر هاليوود مركز صنعت‌ سينماي‌ امريكا.
Holm ميرود)، زمين‌ مسط‌ح‌ وپست‌ نزديك‌ رودخانه‌، دريا، موج‌ در
Holm ويانزديك‌ خشكي‌ (بيشتر بصورت‌ پسونددر اسامي‌ بكار
Holm (انگليس‌) جزيره‌ كوچكي‌ ميان‌ رودخانه‌ با درياچه‌
Holm يا.
Holocaust همه‌ سوزي‌، كشتار همگاني‌، (معمولا بوسيله‌ سوزاندن‌)،
Holocaust قتل‌ عام‌، اتش‌ سوزي‌ همگاني‌.
Holocene دوره‌ پليستوسن‌ شروع‌ ميگردد.
Holocene (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌
Holograph سند دست‌ نويس‌، سند اصيل‌، وصيت‌ نامه‌ يا سند ديگري‌،
Holograph دستينه‌.
Hologynic منحصرا از مادر ارث‌ برده‌، بصورت‌ صفت‌ مغلوب‌.
Hologyny توارث‌ مادري‌.
Holohedral (در بلورها) داراي‌ بلورهاي‌ متقارن‌.
Holometabolism (ج‌.ش‌.) دگرديسي‌ كامل‌ حشرات‌.
Holophrastic قصار.
Holophrastic توجيه‌ مفاهيم‌ مركب‌ با يك‌ كلمه‌، استعمال‌ كننده‌ كلمه‌
Holophytic تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ سبز، همجنس‌ خوار.
Holothurian (ج‌.ش‌.) راب‌ دريايي‌، حلزون‌ دريايي‌.
Holotype ميكند، نمونه‌ شاخص‌.
Holotype معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌
Holotype (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) نمونه‌اي‌ كه‌ نويسنده‌ يا دانشمندي‌ براي‌
Holozoic بيگانه‌ خوار.
Holster دادن‌ (تپانچه‌).
Holster جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌، جلد، در جلد چرمي‌ قرار
Holt بيشه‌، بيشه‌ واقع‌ بر روي‌ تپه‌.
Holus Bolus يكجا، يكمرتبه‌.
Holy مقدس‌، منزه‌ وپاكدامن‌، وقف‌ شده‌، خدا.
Holy Communion ايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌.
Holy Day تعط‌يل‌ مذهبي‌، (درجمع‌) ايام‌ متبركه‌.
Holy Father (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌.
Holy Ghost روح‌ القدس‌.
Holy Joe (ز.ع‌.) قاضي‌ عسكر، كشيش‌ دهكده‌.
Holy Of Holies قدس‌ الاقداس‌.
Holy Office جامعه‌ راهبان‌ ومومنين‌.
Holy Spirit روح‌ القدس‌.
Holy Writ (elbib) كتاب‌ مقدس‌.
Holystone سنگ‌ شني‌ نرمي‌ كه‌ با ان‌ عرشه‌ كشتي‌ را ميشويند، سنگ‌
Holystone ط‌لسم‌.
Homage اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌
Homage پادشاه‌، تجليل‌، بيعت‌.
Homager بيعت‌ كننده‌، تجليل‌ كننده‌، كرنش‌ كننده‌.
Home خانه‌، منزل‌، مرزوبوم‌، ميهن‌، وط‌ن‌، اقامت‌ گاه‌، شهر،
Home بخانه‌برگشتن‌، خانه‌دادن‌(به‌)، بط‌رف‌ خانه‌.
Home Brew مشروبات‌ خانگي‌ (مثل‌ ابجو).
Home Economics اقتصاد خانه‌ داري‌.
Home Front عمليات‌ غير نظ‌اميان‌ وشخصي‌ ها در زمان‌ جنگ‌.
Home Range اغل‌، جاي‌ محدود براي‌ فعاليت‌ حيوانات‌، جايگاه‌ حيوانات‌
Home Rule حكومت‌ ملي‌، حكومت‌ داخلي‌.
Home Run (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌.
Homebody ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌.
Homebred خانگي‌، خانه‌ پرورده‌، (مج.) ديمي‌، ط‌بيعي‌.
Homecoming ورود بخانه‌، عازم‌ ميهن‌، مراجعت‌ به‌ وط‌ن‌ يامحل‌ تحصيل‌.
Homeless دربدر، بي‌ خانمان‌، اواره‌.
Homelike راحت‌ (مانند خانه‌ خود ادم‌)، خانگي‌.
Homeliness زشتي‌.
Homely خودماني‌ وصميمانه‌، مثل‌ خانه‌، زشت‌، فاقد جمال‌، بدگل‌.
Homemade وط‌ني‌، ساخت‌ ميهن‌، خانگي‌، خانه‌ بافت‌.
Homemaker خانه‌ دار، اداره‌ كننده‌ خانه‌ (زن‌ يا مادر).
Homeochromatic هم‌ رنگ‌.
Homeopathy سالم‌ علائم‌ ان‌ مرض‌ را بوجوداورد.
Homeopathy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌تجويزدارويي‌ كه‌ دراشخاص‌
Homer كبوتر خانگي‌، (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌.
Homeric وابسته‌ به‌ هومر (remoh) شاعر نابيناي‌ يونان‌.
Homeroom كلاس‌، كلاس‌ درس‌.
Homesick دلتنگ‌، بيمار وط‌ن‌، در فراق‌ ميهن‌.
Homespun بافت‌ خانگي‌، بافت‌ ميهني‌، وط‌ني‌، ساده‌.
Homestead شهر موط‌ن‌، مزرعه‌ رعيتي‌.
Homestretch قسمت‌ اخر مسابقه‌، مسير انتهايي‌ مسابقه‌، دور اخر.
Homework مشق‌، تكليف‌ خانه‌.
Homey خودماني‌، راحت‌ واسوده‌، خانه‌ دار.
Homicidal وابسته‌ به‌ ادمكشي‌.
Homicide ادم‌كشي‌، قتل‌.
Homiletics فن‌ خط‌ابه‌، موعظ‌ه‌.
Homily وعظ‌ كردن‌، سخنراني‌ كردن‌، موعظ‌ه‌ كردن‌.
Homing Pigeon كبوتر خانگي‌، كبوتر جلد.
Hominid (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌.
Hominoid مربوط‌ به‌ بشر.
Hominy ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد.
Hominy Grits ذرت‌ پوست‌ كنده‌ با دانه‌ هاي‌ متحد الشكل‌.
Homo جانوراني‌ كه‌ انسان‌ وانواع‌ ميمون‌ ها نيز جزو ان‌
Homo بشمار ميروند، ادم‌، انسان‌.
Homocercal (ج‌.ش‌.) داراي‌ دم‌ قرينه‌، متقارن‌ الذنب‌.
Homochromatic همرنگ‌، داراي‌ رنگ‌ هاي‌ مشابه‌، يكرنگ‌.
Homoecious (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌.
Homoerotic (lauxesomoh) هم‌ جنس‌ باز.
Homogamic .(suomagomoh)(گ‌.ش‌.) داراي‌ گل‌ هاي‌ شبيه‌ بهم‌ ومتجانس‌،
Homogamic توليد نسل‌ كننده‌ بوسيله‌ مقارت‌باهم‌ جنس‌ خود
Homogamous .(cimagomoh)(گ‌.ش‌.) داراي‌ گل‌ هاي‌ شبيه‌ بهم‌ ومتجانس‌،
Homogamous توليد نسل‌ كننده‌ بوسيله‌ مقارت‌باهم‌ جنس‌ خود
Homogamy (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌،
Homogamy (ج‌.ش‌.) جفت‌ گيري‌ باهمجنسان‌.
Homogenate ابگونه‌ يا ماده‌ يك‌ جنس‌ يا يك‌ جور شده‌.
Homogeneity هم‌ جنسي‌، يكجوري‌.
Homogeneous (زيست‌ شناسي‌) مقاربت‌ كننده‌ باهم‌ جنس‌ خود، متوافق‌،
Homogeneous هم‌ جنس‌، يكجور، مشابه‌.
Homogenization هم‌ جنس‌ شدگي‌، سنخيت‌، هم‌ جنس‌ ويكجور سازي‌.
Homogenize يكجور وهم‌ جنس‌ كردن‌.
Homogeny تشابه‌، ايجاد جنسي‌ شبيه‌ خود.
Homogeny (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌، همانندي‌،
Homogonous اعضاء توليد مثل‌ متشابه‌، (زيست‌شناسي‌) توليد كننده‌
Homogonous (گ‌.ش‌.) داراي‌ پرچم‌ ومادگي‌ متساوي‌ الط‌ول‌، داراي‌
Homogonous اولاد شبيه‌ به‌ والدين‌.
Homograft خود.
Homograft پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود، پيوند از جنس‌
Homograph پوست‌ درخت‌).
Homograph كلمه‌ اي‌ كه‌ املاي‌ ان‌ باكلمه‌ ديگر يكسان‌ ولي‌ معني‌ ان‌
Homograph مختلف‌ باشد (مثل‌ krab بمعني‌عوعوكردن‌ و krab بمعني‌
Homologate موافقت‌ كردن‌، تصديق‌ كردن‌، تصويب‌ كردن‌.
Homological (suogolomoh) همسان‌، همانند، برابر، متشابه‌، متجانس‌.
Homologize متشابه‌ كردن‌.
Homologize همسان‌ شدن‌ يا كردن‌، برابر شدن‌ با، مط‌ابق‌ شدن‌،
Homologous متشابه‌، همسان‌.
Homolographic داراي‌ قرينه‌، متقارن‌.
Homology (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) همانندي‌ وتجانس‌ ساختمان‌ اعضاي‌ مختلف‌
Homology جانور ياگياه‌ در اثر منشعب‌ شدن‌از يك‌ ريشه‌ يا مبدا
Homology متجانس‌، همساني‌، برابري‌.
Homolysis (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌.
Homomorphy همريختي‌، شباهت‌ ساختماني‌ واساسي‌ بين‌ دو چيز.
Homonym متشابه‌، كلمه‌ اي‌ كه‌ تلفظ‌ ان‌ با كلمه‌ ديگر يكسان‌ ولي‌
Homonym معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد.
Homonymous همنام‌، داراي‌ دوياچند معني‌ مختلف‌، هم‌ صدا.
Homoousian هم‌ گوهر، از يك‌ ريشه‌.
Homophone (دركلمات‌) متشابه‌ الصوت‌، داراي‌ تشابه‌ صوتي‌، همصدا.
Homophonic (مو.) هم‌ دانگ‌، هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا.
Homophonous متشابه‌ الصوت‌.
Homophony هم‌ نوايي‌، هم‌ صدايي‌.
Homophyly شباهت‌ خانوادگي‌، شباهت‌ فاميلي‌.
Homoplastic (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) هم‌ ساختمان‌، متشابه‌.
Homoplasy (ج‌.ش‌.) تشابه‌ ساختماني‌، تشابه‌ اكتسابي‌.
Homopteran (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌، هم‌ بال‌.
Homosapiens انسان‌، نام‌ علمي‌ انسان‌، نوع‌ انسان‌.
Homosexual خود، همجنس‌ باز.
Homosexual مرد بامرد ويا زن‌ بازن‌ دفع‌ شهوت‌نمايد)، مايل‌ به‌ جنس‌
Homosexual داراي‌ احساسات‌ جنسي‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ موافق‌ (مثل‌ اينكه‌
Homosporous جورهاگ‌، (گ‌.ش‌.) داراي‌ يكنوع‌ هاگ‌ غير جنسي‌.
Homozygote صحيح‌ النسب‌، واجد صفات‌ پدر ومادر.
Homunculus ادمك‌، ادم‌ خرد، كوتوله‌، گور زاد.
Hone سنگ‌ تيغ‌ تيز كن‌، با سنگ‌ تيز كردن‌، صاف‌ كردن‌، ناله‌
Hone كردن‌.
Honest عفيف‌.
Honest راستكار، راد، درست‌ كار، امين‌، جلال‌، بيغل‌ وغش‌، صادق‌،
Honesty راستكاري‌، درستكاري‌، درستي‌، امانت‌، ديانت‌، صداقت‌.
Honey چرب‌ ونرم‌ كردن‌.
Honey انگبين‌، عسل‌، شهد، (مج.) محبوب‌، عسلي‌ كردن‌، (مج)
Honey Locust (گ‌.ش‌.) لالكي‌، لاليك‌، لالكي‌ سه‌ خار.
Honeybee (ج‌.ش‌) زنبور عسل‌.
Honeycomb شانه‌ عسل‌، ارايش‌ شش‌ گوش‌ خانه‌ خانه‌ كردن‌.
Honeydew شهد گياهي‌، شهد نباتي‌، شبنم‌ انگبيني‌، عسلك‌.
Honeydew Melon (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌.
Honeymoon ماه‌عسل‌، ماه‌ عسل‌ رفتن‌.
Honeysuckle (گ‌.ش‌.) پيچ‌ امين‌ الدوله‌.
Honk (امر.) صداي‌ خوك‌ ياگراز، صداي‌ غاز وحشي‌ يا بوق‌
Honk ماشين‌ وامثال‌ ان‌.
Honky Tonk محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌.
Honor امتيازويژه‌، (در خط‌اب‌) جناب‌، حضرت‌، احترام‌ كردن‌ به‌،
Honor ناموس‌، عفت‌، نجابت‌، تشريفات‌ (در دانشگاه‌)
Honor (ruonoh) احترام‌، عزت‌، افتخار، شرف‌، شرافت‌، ابرو،
Honor محترم‌شمردن‌، امتياز تحصيلي‌ اوردن‌، شاگر اول‌ شدن‌.
Honorable ستوده‌، محترم‌، شريف‌، شايان‌ تعريف‌، پسنديده‌، بزرگوار،
Honorable ابرومند، لايق‌ احترام‌، شرافتمندانه‌.
Honorarily بط‌ور افتخاري‌.
Honorarium حق‌ الوكاله‌، حق‌ يا مزد اموزگار.
Honorary افتخاري‌، مجاني‌، درجه‌ افتخاري‌.
Honorific تجليلي‌، افتخار اميز، عنوان‌ تجليلي‌.
Hooch (hctooh) (ز.ع‌.) مشروب‌ قاچاقي‌ وپست‌ (مخفف‌ كلمه‌
Hooch oonihcooh)، مشروب‌ تند.
Hood دودكش‌، كروك‌ درشكه‌، اوباش‌، كاپوت‌ ماشين‌.
Hood باشلق‌ يا كلاه‌ مخصوص‌ كشيشان‌، روسري‌، روپوش‌، كلاهك‌
Hooded باشلق‌ دار، باشلق‌ مانند، كروك‌ دار، روپوش‌ دار.
Hoodlum لوط‌ي‌ محله‌، اوباش‌.
Hoodman Blind گردن‌كلفت‌، (ز.ع‌.- امر.) اوباش‌، لوط‌ي‌، مرد كلاهدار.
Hoodwink چشم‌ بندي‌ كردن‌، فريب‌ دادن‌، اغفال‌ كردن‌.
Hooey (esnesnon) ياوه‌، بيهوده‌، مزخرف‌.
Hoof سم‌، كفشك‌، حيوان‌ سم‌ دار، باسم‌ زدن‌، لگد زدن‌، پاي‌
Hoof كوبيدن‌، رقصيدن‌، بشكل‌ سم‌.
Hoofer رقاص‌ حرفه‌ اي‌.
Hook اوردن‌.
Hook قلاب‌، چنگك‌، (مج.) دام‌، تله‌، ضربه‌، بشكل‌ قلاب‌ دراوردن‌،
Hook كج‌ كردن‌، گرفتاركردن‌، بدام‌ انداختن‌، ربودن‌، گير
Hook Bill منقار نوك‌ برگشته‌، منقار عقابي‌.
Hookah (از حقه‌ عربي‌) قليان‌ هندي‌، نارگيله‌، قليان‌.
Hooker بر.
Hooker قايقي‌ كه‌ با قلاب‌ ماهي‌ ميگيرد، قلاب‌ انداز، دزد، جيب‌
Hooklet قلاب‌ كوچك‌ وظ‌ريف‌.
Hookup تجمع‌ بعضي‌ چيزها براي‌ منظ‌ورخاصي‌ (مثل‌ تجمع‌ امواج‌
Hookup راديوبراي‌انتقال‌ انها)، ارتباط‌.
Hookworm (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار، نوعي‌ كرم‌ روده‌.
Hooky قلاب‌ وار، بشكل‌ قلاب‌، پر از قلاب‌.
Hooligan (ز.ع‌.- انگليسي‌) جوان‌ اوباش‌ صفت‌، ولگرد.
Hoop كردن‌.
Hoop حلقه‌، انگشتر، تسمه‌، تسمه‌ زدن‌، حلقه‌ زدن‌ به‌، احاط‌ه‌
Hoopla بازي‌ پرتاب‌ حلقه‌، فرياد خوشحالي‌.
Hoopoe (ج‌.ش‌.) هدهد، شانه‌ بسر.
Hoopskirt دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها، دامن‌ ژوپن‌.
Hooray (harruh) هورا.
Hoosegow (ز.ع‌.- امر.) زندان‌، محبس‌، محل‌ محصور.
Hoosier (امر.) لقب‌ استان‌ ومردم‌ اينديانا.
Hoot بوق‌ زدن‌، صداي‌ جغد، (.jretni):(اسكاتلند وشمال‌
Hoot (.iv.tv.n): دادزدن‌، فرياد زدن‌، جيغ‌ كشيدن‌، هو كردن‌،
Hoot انگليس‌) فرياد اعتراض‌ و بي‌ صبري‌ مثل‌ عجب‌ و واه‌ وغيره‌
Hop پاجستن‌، جست‌ وخيز كوچك‌ كردن‌، رقصيدن‌، پرواز دادن‌،
Hop اوردن‌، (درجمع‌) ابجو، افيون‌، لي‌ لي‌ كردن‌، روي‌ يك‌
Hop رازك‌، (درجمع‌) ميوه‌ رازك‌ رازك‌ زدن‌ به‌، رازك‌ بار
Hop لنگان‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌، پلكيدن‌.
Hope اميد، اميدواري‌ چشم‌ داشت‌، چشم‌ انتظ‌اري‌، انتظ‌ار
Hope داشتن‌، ارزو داشتن‌، اميدواربودن‌.
Hope Chest ميگذارد.
Hope Chest جعبه‌ اي‌ كه‌ زن‌ جوان‌ جهيزيه‌ والبسه‌ خود را در ان‌
Hopeful اميدوار.
Hopeless نوميد.
Hophead (ز.ع‌.) معتاد، شخص‌ معتاد.
Hoplite سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌.
Hopper هرگونه‌ حشره‌ جهنده‌، لي‌ لي‌ كننده‌، جهنده‌، قيف‌.
Hopscotch بازي‌ اكرودوكر، بازي‌ لي‌ لي‌.
Horary مربوط‌ به‌ ساعات‌ دعاياكتاب‌دعا.
Horary ساعتي‌، ساعت‌ بساعت‌، هر ساعت‌ يكبار، بي‌ دوام‌، زودگذر،
Horatian وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌.
Horde گروه‌، دسته‌، گروه‌ تركان‌ومغولان‌.
Horde (مشتق‌ از كلمه‌ تركي‌ اردو) ايل‌ وتبار، گروه‌ بيشمار،
Horizon افق‌، خط‌ افق‌، افق‌ فكري‌، بوسيله‌ افق‌ محدود كردن‌.
Horizontal افقي‌، ترازي‌، سط‌ح‌ افقي‌.
Horlogic وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌.
Hormone (زيست‌ شناسي‌ - ش‌.) هورمن‌.
Horn شاخ‌، بوق‌، كرنا، شيپور، پياله‌، نوك‌.
Horn In تحميل‌ كردن‌، فرو كردن‌.
Horn Mad شوريده‌، عصباني‌.
Horn Of Plenty شاخ‌ نشان‌ وفور نعمت‌.
Hornbeam (گ‌.ش‌.) ممرز، اولس‌.
Hornbook كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند
Horned شاخي‌ شكل‌، شاخدار، نوك‌ تيز.
Hornet (ج‌.ش‌.) زنبور سرخ‌.
Hornpipe كرنا، زرنا، سرنا، رقص‌ ملواني‌.
Hornswoggle گول‌ زدن‌، فريب‌ دادن‌، فريفتن‌.
Horntail (ج‌.ش‌.) هرنوع‌ حشره‌ از دسته‌ نازك‌ بالان‌ (aretponemyh).
Horny شاخي‌، سفت‌، سخت‌، شيپوري‌، شهوتي‌.
Horologe ساعت‌، ساعت‌ مچي‌ وديواري‌ وغيره‌، وقت‌ سنج‌.
Horologer ساعت‌ ساز.
Horology فن‌ وهنر وقت‌ سنجي‌، وقت‌ شناسي‌، ساعت‌ سازي‌.
Horoscope زيج‌، ط‌الع‌، زايچه‌، جدول‌ ساعات‌ روز.
Horrendous دهشتناك‌، مهيب‌، ترسناك‌ و حشت‌ اور.
Horrent سيخ‌، سيخي‌، خاردار.
Horrible مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌.
Horrid ترسناك‌، مهيب‌، سهمناك‌، نفرت‌ انگيز، زشت‌.
Horrific مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌.
Horrify ترساندن‌، هول‌ دادن‌، وحشت‌ زده‌ كردن‌، بهراس‌ انداختن‌،
Horrify به‌ بيم‌ انداختن‌.
Horror دهشت‌، ترس‌، خوف‌، وحشت‌، مورمور، (م‌.م‌.) بيزاري‌.
Hors D'oeuvre پيش‌ خوراك‌.
Hors D'oeuvre پيش‌ غذا، اغذيه‌ اشتهااوري‌ كه‌ قبل‌ از غذا صرف‌ ميشود،
Hors De Combat از كار افتاده‌، از ميدان‌ رزم‌ خارج‌ شده‌.
Horse غيرمنصفانه‌.
Horse وابسته‌ به‌ اسب‌، قوه‌اسب‌، (درماشين‌ بخار وغيره‌)،
Horse (.n&jda)اسب‌، (درشط‌رنج‌) اسب‌، سواره‌ نظ‌ام‌، اسبي‌،
Horse (iv&.tv) اسب‌ دار كردن‌، سوار اسب‌ كردن‌، اسب‌ دادن‌ به‌،
Horse بالابردن‌، برپشت‌ سوار كردن‌، شلاق‌ زدن‌، بدوش‌ كشيدن‌،
Horse Chestnut (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌، شاه‌ بلوط‌ بري‌.
Horse Mackerel (ج‌.ش‌.) ماهي‌ برگ‌، كيش‌ كوچك‌، ميشك‌.
Horse Opera فيلم‌ يا نمايش‌ گاوچرانان‌ امريكايي‌.
Horse Radish (گ‌.ش‌.) ترب‌ كوهي‌، ريشه‌ خردل‌.
Horse Sense (ز.ع‌.- امر) شعور حيواني‌، شعور ذاتي‌ وط‌بيعي‌.
Horse Trade بازار گرمي‌ وچانه‌ زني‌ درمعاملات‌.
Horseback برپشت‌ اسب‌، سوار، سوار بر اسب‌.
Horsecar واگن‌ اسبي‌، واگن‌ راه‌ اهن‌ مخصوص‌ حمل‌ اسب‌.
Horseflesh تنومند حساسه‌.
Horseflesh گوشت‌ اسب‌، خانواده‌ اسب‌ (بط‌ور كلي‌)، (گ‌.ش‌.) درخت‌
Horsefly (ج‌.ش‌.) مگس‌ اسب‌، مگس‌ جنگلي‌، خرمگس‌.
Horsehair موي‌ دم‌ اسب‌، موي‌ اسب‌ (بط‌وركلي‌).
Horsehide پوست‌ خام‌ يا دباغي‌ شده‌ اسب‌.
Horselaugh قاه‌ قاه‌ خنده‌، قهقهه‌، خنده‌ بلند وپر سر وصدا.
Horseless Carriage اتومبيل‌، درشكه‌ بي‌ اسب‌ (كنايه‌ از اتومبيل‌).
Horseman اسب‌ سوار، سوار كار، سواره‌ نظ‌ام‌.
Horsemint (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌.
Horseplay بازي‌ خشن‌ وخركي‌، شوخي‌ خركي‌.
Horsepower واحد نيرو معادل‌ 647 وات‌، (مخفف‌ ان‌.p.h است‌) اسب‌
Horsepower بخار.
Horseshoe نعل‌ اسب‌، نعل‌ (معمولا انرا نشان‌ خوشبختي‌ ميدانند).
Horseweed (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌.
Horsewhip شلاق‌، قمچي‌، شلاق‌ زدن‌، تنبيه‌ كردن‌.
Horsey اسبي‌، وابسته‌ به‌ اسب‌ دواني‌، معتاد به‌ اسب‌ دواني‌.
Hortative اندرز اميز، نصيحت‌ اميز، ترغيبي‌، تشويقي‌.
Hortatory نصيحتي‌، تشويقي‌.
Horticultural وابسته‌ به‌ گل‌ برزي‌، وابسته‌ به‌ باغباني‌ وگل‌ كاري‌.
Horticulture گل‌ برزي‌، باغباني‌ علمي‌، علم‌ رويانيدن‌ گياهها.
Hosanna هوشيعانا، هلهله‌، حمد.
Hose جوراب‌، لوله‌ لاستيكي‌ مخصوص‌ اب‌ پاشي‌ وابياري‌، لوله‌ اب‌
Hose اتش‌ نشاني‌، شلنگ‌.
Hosea هوشع‌ نبي‌، كتاب‌ هوشع‌ نبي‌.
Hosel سرپيچ‌ چوگان‌ گلف‌.
Hosghead چليك‌ بزرگ‌، خمره‌، پيمانه‌ مايعات‌.
Hosiery جامه‌ كش‌ باف‌، جوراب‌ بافي‌.
Hospice مسافرخانه‌، منزل‌، اسايشگاه‌، بيمارستان‌.
Hospitable مهمان‌ نواز، غريب‌ نواز، مهمان‌ نوازانه‌.
Hospital بيمارستان‌، مريضخانه‌.
Hospitaler ومعلولين‌ پرستاري‌ ميكردند.
Hospitaler ساكن‌ بيمارستان‌، فرقه‌ هاي‌ مسيحي‌ كه‌ از بيماران‌
Hospitality مهمان‌ نوازي‌.
Hospitalization بستري‌، دربيمارستان‌ بستري‌، دوره‌ بستري‌ شدن‌.
Hospitalize بستري‌ كردن‌، در بيمارستان‌.
Host گروه‌، ازدحام‌، دسته‌، سپاه‌، ميزبان‌، صاحبخانه‌، مهمان‌
Host دار، انگل‌ دار.
Hostage گرو، گروگان‌، شخص‌ گروي‌، (م‌.م‌.) وثيقه‌.
Hostel شبانه‌ روزي‌ (دانشكده‌ يا دانشكده‌)، هتل‌.
Hosteler مهمان‌ دار، مقيم‌ شبانه‌ روزي‌.
Hostelry شبانه‌ روزي‌.
Hostess زن‌ ميزبان‌، زن‌ مهماندار، بانوي‌ صاحبخانه‌.
Hostile دشمن‌، خصومت‌ اميز، متخاصم‌، ضد.
Hostility عداوت‌، خصومت‌، عمليات‌ خصمانه‌.
Hostler مسافرخانه‌ چي‌، مهمانخانه‌ دار، مهتر.
Hot گرم‌، حاد، تند، تيز، تابان‌، اتشين‌، تند مزاج‌،
Hot برانگيخته‌، بگرمي‌، داغ‌، داغ‌كردن‌ يا شدن‌.
Hot Blooded خون‌ گرم‌، باحرارت‌، تندخو، مهيج‌، اتشي‌ مزاج‌.
Hot Dog ساندويچ‌ سوسيس‌، سوسيس‌، سوسيگ‌.
Hot Pepper (گ‌.ش‌.) فلفل‌ قرمز، بوته‌ فلفل‌ قرمز.
Hot Plate چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ برقي‌ يا نفتي‌ ويا گازي‌.
Hot Rod اتومبيل‌ شكاري‌ وسريع‌ السير، اتومبيل‌ مسابقه‌ اي‌.
Hot Seat صندلي‌ برقي‌، صندلي‌ الكتريكي‌.
Hot Spring چشمه‌ اب‌ گرم‌.
Hotbed بوسيله‌ ديگري‌ گرم‌ شده‌ باشد، محل‌ يا محيط‌ي‌ كه‌ دران‌
Hotbed رويش‌ وپيشرفت‌ سريع‌ باشد.
Hotbed سرچشمه‌، منبع‌، بستر خاكي‌ چمن‌ كه‌ در اثر تخمير ويا
Hotblood derbhguoroht=.
Hotch (حق.) سرجمع‌ كردن‌ دارايي‌.
Hotch (اسكاتلند) لوليدن‌، بيقراري‌ كردن‌، تكان‌ خوردن‌،
Hotchpot (حق.) سرجمع‌ كردن‌ دارايي‌، رويهم‌ ريختن‌ اموال‌.
Hotchpotch اش‌ درهم‌ وبرهم‌، اش‌ شله‌ قلمكار.
Hotel هتل‌، مهمانخانه‌، مسافرخانه‌.
Hotfoot كردن‌، سراسيمه‌ رفتن‌.
Hotfoot سراسيمه‌، باشتاب‌، (د.گ‌.) گريزان‌، تسريع‌ كردن‌، عجله‌
Hothead ادم‌ شتابكار، ادم‌ عجول‌، ادم‌ بي‌ پروا، بي‌ باك‌.
Hothouse زندان‌، گلخانه‌، گرمخانه‌، عشرتكده‌.
Hotly باگرمي‌، بط‌ور گرم‌.
Hotshot باركشي‌ سريع‌، ادم‌ ماهر دربازي‌.
Hotspur ادم‌تند وبي‌ پروا.
Hottentot ورنگ‌ قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرددارند.
Hottentot يكي‌ از انواع‌ بومي‌ هاي‌ جنوب‌ افريقا كه‌اندامي‌ كوتاه‌
Hotwar نزاع‌، جنگ‌ خونين‌.
Houdan (ج‌.ش‌.) مرغ‌ كاكلي‌ فرانسوي‌.
Hound تعقيب‌ كردن‌، پاپي‌ شدن‌.
Hound سگ‌ شكاري‌، سگ‌ تازي‌، ادم‌ منفور، باتازي‌ شكار كردن‌،
Hound's Tongue (گ‌.ش‌.) گل‌ گاوزبان‌، لسان‌ الكلب‌، سگ‌ زبان‌.
Hound's Tooth Check (kcehc htootsdnuoh) ط‌رح‌ خانه‌ خانه‌ مورب‌ پارچه‌.
Houndstooth Check (kcehc htoot s'dnuoh) ط‌رح‌ خانه‌ خانه‌ مورب‌ پارچه‌.
Hour ساعت‌، 06 دقيقه‌، وقت‌، مدت‌ كم‌.
Hour Angle زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌.
Hour Circle دايره‌ ساعتي‌، نصف‌ النهار، حلقه‌ مدرج‌.
Hour Hand عقربه‌ ساعت‌ شمار.
Hour Ly ساعت‌ به‌ ساعت‌.
Hourglass ساعت‌ ريگي‌، ساعت‌ شني‌.
Houri (عربي‌) حوري‌ بهشتي‌.
House خانه‌، سراي‌، منزل‌، جايگاه‌، جا، خاندان‌، برج‌، اهل‌
House گزيدن‌، خانه‌ نشين‌ شدن‌.
House خانه‌، اهل‌ بيت‌، جادادن‌، منزل‌ دادن‌، پناه‌ دادن‌، منزل‌
House Agent دلال‌ خانه‌.
House Of Assembly مجلس‌ درجه‌ دوم‌ قانون‌ گذاري‌، مجلس‌ ايالتي‌.
House Of Commons مجلس‌ مبعوثان‌، مجلس‌ عوام‌ انگليس‌.
House Of Correction زندان‌، دار التاديب‌.
House Of Delegates مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند.
House Of Lords مجلس‌ اعيان‌، مجلس‌ لردهاي‌ انگليس‌.
House Of Representatives مجلس‌ نمايندگان‌، مجلس‌ مبعوثان‌.
House Organ مجله‌ يا نشريه‌ اي‌ كه‌ بين‌ كارمندان‌ يك‌ موسسه‌ پخش‌ شود.
House Party دوره‌ خانگي‌، مجالس‌ خانگي‌.
House Physician (در بيمارستان‌) پزشك‌ مقيم‌.
House Room اط‌اق‌، يورت‌، جا.
House Top (foor) سقف‌، بام‌ خانه‌.
House Warming جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌، جشن‌ ورود، وليمه‌ خانه‌ تازه‌.
House Work كارخانه‌، خانه‌ داري‌ (اشپزي‌ وغيره‌).
Housearrest تحت‌ نظ‌ر بودن‌، درخانه‌ تحت‌ نظ‌ر بودن‌ (بجاي‌ حبس‌).
Houseboat خانه‌ قايقي‌.
Housebreak سرقت‌ كردن‌، بخانه‌ دستبرد زدن‌، حرز را شكستن‌.
Housebreaker دزد حرز شكن‌.
Housebreaking سرقت‌، دستبرد بخانه‌.
Housebroken مودب‌، با ادب‌، حيوان‌ تربيت‌ شده‌.
Houseclean خانه‌ تكاني‌ كردن‌، خانه‌ را تميز كردن‌.
Housecoat لباس‌ خانه‌، لباسي‌ كه‌ زنان‌ درخانه‌ مي‌ پوشند.
Housefly (ج‌.ش‌.) مگس‌.
Houseful پرجمعيت‌، يك‌ منزل‌ بر.
Household خانگي‌.
Household خانواده‌، (مج.) صميمي‌، اهل‌ بيت‌، مستخدمين‌ خانه‌،
Household Art اصول‌ خانه‌ داري‌، هنرخانه‌ داري‌، فن‌ اداره‌ خانه‌.
Household Troops هيئت‌ محافظ‌ پادشاه‌ يا نجيب‌ زاده‌، دسته‌ محافظ‌ين‌.
Householder خانه‌ دار، مالك‌ خانه‌.
Housekeep خانه‌داري‌ كردن‌.
Housekeeper خانه‌ دار.
Housekeeping خانه‌ داري‌، اداره‌ منزل‌.
Housel ايين‌ عشاء رباني‌.
Houseleek (گ‌.ش‌.) ابرون‌ كبير، تره‌ فرنگي‌.
Houseless بي‌ خانه‌.
Houselights نوري‌ كه‌ در تماشاخانه‌ بالاي‌ سر تماشاچيان‌ را روشن‌
Houselights ميكند.
Houseline رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌.
Housemaid كلفت‌، خدمتگزار.
Housemaid's Knee اماس‌ كاسه‌ زانو.
Houseman مرد خانه‌، اهل‌ خانه‌، مستخدم‌ خانه‌.
Housemother زن‌ صاحب‌ خانه‌، زن‌ صاحب‌ پانسيون‌ يا مهمانخانه‌.
Housewife كدبانو، سوزن‌ دان‌، زن‌ خانه‌ دار، خانم‌ خانه‌.
Housing تهيه‌ جا، خانه‌ ها (بط‌ور كلي‌)، مسكن‌، خانه‌ سازي‌.
Hove زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evaeh.
Hovel كلبه‌، خانه‌ رعيتي‌، پناهگاه‌، خيمه‌، سايبان‌.
Hover ترديد بودن‌، منتظ‌رشدن‌.
Hover درحال‌ توقف‌ پر زدن‌، پلكيدن‌، شناور واويزان‌ بودن‌، در
How چگونه‌، از چه‌ ط‌ريق‌، چط‌ور، به‌ چه‌ سبب‌، چگونگي‌، راه‌،
How روش‌، متد، كيفيت‌، چنانكه‌.
Howbeit باوجود اين‌، معهذا، اگر چه‌، هر چند، با اينكه‌.
Howdah (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌، هوده‌، كجاوه‌.
Howe فرورفتگي‌، گودي‌، ژرفي‌، وسط‌.
However هرچند، اگر چه‌، هر قدر هم‌، بهر حال‌، هنوز، اما.
Howf (ffwoh) پاتوق‌، ميعادگاه‌، ميخانه‌، پناهگاه‌.
Howff (fwoh) پاتوق‌، ميعادگاه‌، ميخانه‌، پناهگاه‌.
Howitzer (نظ‌.) خمپاره‌ انداز، توپ‌ كوتاه‌ لوله‌.
Howl زوزه‌ كشيدن‌، فرياد زدن‌، عزاداري‌ كردن‌.
Howler زوزه‌ كش‌، جيغ‌ زننده‌، خنده‌ اور.
Howsoever هرجور، بهرتيب‌، هر قدر، هرچند، بهرحال‌.
Hoy اهاي‌، هي‌ (هنگام‌ راندن‌ حيوانات‌)، كرجي‌.
Hoyden دختر گستاخ‌، روستايي‌ بي‌ تربيت‌.
Huarache كفش‌ راحتي‌ پاشنه‌ كوتاه‌.
Hub توپي‌ چرخ‌، مركز، قط‌ب‌، مركز فعاليت‌.
Hubble Bubble غليان‌، قليان‌، شلوغ‌.
Hubbub غوغا، هياهو، جنجال‌.
Hubris غرور، گستاخي‌.
Huckabach پارچه‌ حوله‌، حوله‌ اي‌، پارچه‌ نخ‌ وكتان‌.
Huckleberry (گ‌.ش‌.) درخت‌ زغال‌ اخته‌، زغال‌ اخته‌.
Huckster دوره‌ گرد، دست‌ فروش‌، ادم‌ مزدور، ادم‌ پست‌ وخسيس‌، چك‌
Huckster وچانه‌ زدن‌.
Huddle روي‌ هم‌ ريختن‌، روي‌ هم‌ انباشتن‌، ناقص‌ انجام‌ دادن‌،
Huddle ازدحام‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌، درهم‌ ريختگي‌، ازدحام‌،
Huddle اجتماع‌ افراد يك‌ تيم‌، كنفرانس‌ مخفيانه‌.
Hudibrastic نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌.
Hudson Bay خليج‌ هودسن‌.
Hudson Seal خز موش‌ صحرايي‌ امريكا.
Hue چرده‌، رنگ‌، شكل‌، تصوير، ظ‌اهر، نما، صورت‌، هيئت‌، منظ‌ر
Hue And Cry داد وفرياد وقيل‌ وقال‌، تعقيب‌ قاتل‌.
Hued داراي‌ ظ‌اهر ونماي‌ مخصوص‌، رنگي‌، رنگ‌ دار.
Huff كردن‌، تغير، عصبانيت‌، غضب‌.
Huff رنجيدن‌، قهر كردن‌، اوقات‌ تلخي‌ كردن‌، ترساندن‌، اماس‌
Huffish (yffuh) ترشرو، عصباني‌.
Huffy (hsiffuh) ترشرو، عصباني‌.
Hug دراغوش‌ گرفتن‌، بغل‌ كردن‌، محكم‌ گرفتن‌.
Huge سترگ‌، كلان‌، گنده‌، تنومند، بزرگ‌ جثه‌.
Hugger Mugger وبرهمي‌، پنهان‌، زير جلي‌، نهان‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌.
Hugger Mugger پنهاني‌، خفا، خلوت‌، تنهايي‌، مط‌لب‌ محرمانه‌، درهم‌
Huguenot پروتستان‌ فرانسوي‌، فرانسوي‌ پروتستان‌.
Hulk وكندرو، باسنگيني‌ ورخوت‌حركت‌ كردن‌، بزرگ‌ بنظ‌ر رسيدن‌.
Hulk لاشه‌ كشتي‌، كشتي‌، بدنه‌ كشتي‌، تنه‌ كشتي‌، كشتي‌ سنگين‌
Hulking درشت‌، درشت‌ استخوان‌.
Hull تنه‌ كشتي‌، لاشه‌ كشتي‌، پوست‌ كندن‌، ولگردي‌ كردن‌.
Hull پوست‌، قشر، پوست‌ ميوه‌ يا بقولات‌، كلبه‌، خانه‌ رعيتي‌،
Hull Down (درمورد كشتي‌) از مسافتي‌ كه‌ فقط‌ عرشه‌ كشتي‌ پيداست‌.
Hullabaloo غريو، هياهو، خروش‌، همهمه‌، شلوغ‌، اشفتگي‌.
Hullo (olleh) سلام‌.
Hum زمزمه‌ كردن‌، درفعاليت‌ بودن‌، فريب‌ دادن‌.
Hum وزوز كردن‌، همهمه‌ كردن‌، صدا كردن‌ (مثل‌ فرفره‌)،
Human انساني‌، وابسته‌ بانسان‌، داراي‌ خوي‌ انساني‌.
Humane بامروت‌، رحيم‌، مهربان‌، باشفقت‌، تهذيبي‌.
Humanism دلبستگي‌ به‌ مسائل‌ مربوط‌ بنوع‌ بشر، نوع‌ دوستي‌،
Humanism ادبيات‌ وفرهنگ‌، علوم‌ انساني‌، انسانگرايي‌.
Humanitarian كسي‌ كه‌ نوع‌ پرستي‌ را كيش‌ خود ميداند، نوع‌ پرست‌، بشر
Humanitarian دوست‌، وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌.
Humanitarianism فلسفه‌ همنوع‌ دوستي‌، بشر دوستي‌.
Humanity بشريت‌، نوع‌ بشر، مردمي‌، مروت‌.
Humanization مردمي‌ سازي‌، انسان‌ پروري‌، متمدن‌ سازي‌.
Humanize انساني‌ كردن‌، انسان‌ شدن‌، واجد صفات‌ انساني‌ شدن‌، با
Humanize مروت‌ كردن‌، نرم‌ كردن‌.
Humankind نوع‌ انسان‌، نوع‌ بشر، بشريت‌، نژاد انسان‌.
Humanly مثل‌ انسان‌، بط‌ور انساني‌.
Humanoid شبيه‌ انسان‌.
Humate (ش‌.) نمك‌ الي‌ يامعدني‌ اسيد هوميك‌ (cimuh).
Humble زبون‌، فروتن‌، متواضع‌، محقر، پست‌، بدون‌ ارتفاع‌، پست‌
Humble كردن‌، فروتني‌ كردن‌، شكسته‌ نفسي‌ كردن‌.
Humbler متواضع‌ تر.
Humbug فريب‌، حيله‌، گول‌، شوخي‌ فريب‌ اميز، فريب‌ دادن‌،
Humbug بامبول‌ زدن‌.
Humbuggery گول‌ زني‌، فريب‌.
Humdinger داراي‌ برتري‌ فاحش‌، تفوق‌ برجسته‌.
Humdrum ادم‌ كودن‌، يكنواختي‌، ملالت‌، مبتذل‌.
Humectant ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند.
Humeral (تش‌.- ج‌.ش‌.) بازويي‌، شانه‌ اي‌.
Humeral Veil پارچه‌ مستط‌يل‌ شكلي‌ كه‌ كشيشان‌ بر روي‌ شانه‌ مي‌
Humeral Veil اندازند، قبا، لباده‌.
Humerus (تش‌.- ج‌.ش‌.) استخوان‌ بازو، استخوان‌ عضله‌.
Humid نمناك‌، تر، نم‌، مرط‌وب‌، نمدار، ابدار، بخاردار.
Humidify مرط‌وب‌ ساختن‌، نمدار كردن‌.
Humidistat نم‌ سنج‌.
Humidistat اسبابي‌ براي‌ تنظ‌يم‌ ونگاهداري‌ درجه‌ رط‌وبت‌ درحد معيني‌،
Humidity رط‌وبت‌، تري‌، نم‌، مقدار رط‌وبت‌ هوا.
Humification تشكيل‌ خاك‌ گياه‌ دار، توليد خاك‌ درخت‌.
Humiliate پست‌ كردن‌، تحقير كردن‌، اهانت‌ كردن‌ به‌.
Humiliating تحقير اميز، پست‌ سازنده‌، خفيف‌ كننده‌.
Humiliation تحقير، احساس‌ حقارت‌.
Humility فروتني‌، افتادگي‌، تواضع‌، حقارت‌، تحقير.
Humiture اندازه‌ گيري‌ درجه‌ حرارت‌ ورط‌وبت‌ هوا.
Hummingbird (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مگس‌ خوار، مرغ‌ زرين‌ پر.
Hummock تپه‌ گرد، پشته‌، برامدگي‌ زمين‌ در مرداب‌.
Humnanist همنوع‌ دوست‌، وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌، انسانگراي‌.
Humor (ruomuh)مشرب‌، خيال‌، مزاح‌، خلق‌، شوخي‌، خوشمزگي‌،
Humor خوشي‌ دادن‌، راضي‌ نگاهداشتن‌، (ط‌ب‌) خلط‌، تنابه‌.
Humoresque (مو.) تصنيف‌ خيالي‌، هوس‌، بوالهوسي‌.
Humorist بذله‌ گو، لط‌يفه‌ گو، ادم‌ شوخ‌، فكاهي‌ نويس‌.
Humorless بي‌ مزاح‌.
Humorous فكاهي‌، شوخي‌ اميز، خوش‌ مزه‌، خنده‌ اور.
Humour (romuh)مشرب‌، خيال‌، مزاح‌، خلق‌، شوخي‌، خوشمزگي‌، خوشي‌
Humour دادن‌، راضي‌ نگاهداشتن‌، (ط‌ب‌)خلط‌، تنابه‌.
Hump تروشرويي‌ كردن‌، روي‌كول‌ انداختن‌.
Hump قوز، گوژ، كوهان‌، برامدگي‌ گرد، پياده‌ روي‌، قوز كردن‌،
Humpback كوهان‌ دار، گوژپشت‌.
Humpbacked گوژپشت‌.
Humph پيف‌ (علامت‌ ترديد يا نارضايتي‌)، پيف‌ كردن‌.
Humpy قوزدار، داراي‌ بر امدگي‌، اخمو، ترشرو.
Humus خاك‌ گياه‌ دار، خاك‌ درخت‌، گياخاك‌.
Hun هون‌، تاتار، مخرب‌ تمدن‌، الماني‌.
Hunch احساس‌ وقوع‌ امري‌ در اينده‌.
Hunch خم‌ كردن‌، بشكل‌ قوز دراوردن‌، (باpu ياtuo) قوز كردن‌،
Hunch تنه‌ زدن‌، قوز، گوژ، قلنبه‌، فشار با ارنج‌، كوهان‌، ظ‌ن‌،
Hunch Back ادم‌ گوژپشت‌، كوهان‌ دار.
Hundred صد، عدد صد.
Hundredth صديك‌، يك‌ صدم‌.
Hundredweight كيلوگرم‌ ميباشد.
Hundredweight وزنه‌اي‌ كه‌ در انگليس‌ با 211 رط‌ل‌ (پوند) يا 08/05
Hundredweight كيلوگرم‌ است‌ ودر امريكابرابر 001 رط‌ل‌ يا 63/54
Hung زمان‌ ماضي‌ فعل‌ (gnah)، اويخت‌، اويخته‌.
Hung Over خمار، پاتيل‌ شده‌، ناراحت‌ از اعتياد.
Hungarian مجارستاني‌، مجار، كولي‌.
Hunger گرسنه‌ شدن‌، اشتياق‌ داشتن‌.
Hunger گرسنگي‌، اشتياق‌، قحط‌ي‌، گرسنه‌ كردن‌، گرسنگي‌ دادن‌،
Hunger Strike اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌، اعتصاب‌ غذا.
Hungry گرسنه‌، دچار گرسنگي‌، حاكي‌ از گرسنگي‌، گرسنگي‌ اور،
Hungry حريص‌، مشتاق‌.
Hunk تكه‌ بزرگ‌، كلوخه‌.
Hunker دولاشدن‌، روي‌ پنجه‌ پا ايستادن‌، سرپا ايستادن‌.
Hunkers (sehcnuah) گرده‌، كفل‌، لنبر.
Hunky Dory رضايت‌ مندانه‌، بارضايت‌ كامل‌، بسيار خوب‌.
Hunt شكار كردن‌، صيد كردن‌، جستجو كردن‌ در، تفحص‌ كردن‌،
Hunt شكار، جستجو، نخجير.
Hunter شكارچي‌، صياد، اسب‌ يا سگ‌ شكاري‌، جوينده‌.
Hunting Ground شكارگاه‌.
Huntress زن‌ شكارچي‌، صياد زن‌.
Huntsman شكارچي‌، شكار باز، تازي‌ دار، توله‌ دار، صياد، شكار
Huntsman گردان‌.
Hurdies كفل‌، لنبر، دمبليچه‌.
Hurdle مانع‌ پريدن‌، (مج.) فائق‌ امدن‌ بر.
Hurdle مانع‌، سبدتركه‌ اي‌، چهار چوب‌ جگني‌، مسابقه‌ پرش‌ از
Hurdle روي‌ مانع‌، از روي‌ پرچين‌ ياچارچوب‌ پريدن‌، از روي‌
Hurdy Gurdy نوعي‌ الت‌ موسيقي‌ كه‌ باگرداندن‌ دسته‌ اي‌ كار ميكند.
Hurl پرتاب‌، پرت‌، لگد، پرتاب‌ كردن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌.
Hurly Burly اشوب‌، غوغا، پراشوب‌.
Hurrah (yrarruh) هورا، مرحبا، افرين‌.
Hurrary (harruh) هورا، مرحبا، افرين‌.
Hurricane تندباد، ط‌وفان‌، گردباد، اجتماع‌.
Hurricane Deck عرشه‌ سبك‌ فوقاني‌ كشتي‌.
Hurricane Lamp چراغ‌ بادي‌، چراغ‌ دريايي‌.
Hurried شتابزده‌، زود، هول‌ هولكي‌، بي‌ تامل‌، عجولانه‌، دستپاچه‌.
Hurrier عجول‌ شتابكار.
Hurry چگي‌.
Hurry اوردن‌، باشتاب‌ انجام‌ دادن‌، راندن‌، شتاب‌، عجله‌، دستپا
Hurry شتاب‌ كردن‌، شتابيدن‌، عجله‌ كردن‌، چاپيدن‌، بستوه‌
Hurry Scurry (yrruks yrruh) دستپاچگي‌، شتاب‌ زدگي‌، باشتاب‌ انجام‌
Hurry Scurry شده‌، درهم‌ وبرهم‌، از روي‌دستپاچگي‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌.
Hurry Skurry (yrrucs yrruh) دستپاچگي‌، شتاب‌ زدگي‌، باشتاب‌ انجام‌
Hurry Skurry شده‌، درهم‌ وبرهم‌، از روي‌دستپاچگي‌، بط‌ور درهم‌ وبرهم‌.
Hurt دار كردن‌، خسارت‌ رساندن‌، اسيب‌، ازار، زيان‌، صدمه‌.
Hurt ازار رساندن‌، اسيب‌ زدن‌ به‌، ازردن‌، اذيت‌ كردن‌، جريحه‌
Hurter ازار دهنده‌.
Hurtful پر ازار، مضر.
Hurtle پيچ‌ دادن‌، ازدحام‌.
Hurtle خوردن‌، تصادف‌ كردن‌، مصادف‌ شدن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌،
Husband كاشتن‌، باغباني‌ كردن‌، شوهردادن‌، جفت‌ كردن‌.
Husband شوهر، شوي‌، كشاورز، گياه‌ پرط‌اقت‌، نر، شخم‌ زدن‌،
Husbandman كشاورز، سرپرست‌ خانه‌، مرد زن‌ دار.
Husbandry كشاورزي‌، كشتكاري‌، فلاحت‌، باغباني‌.
Hush خاموش‌ كردن‌، ارامش‌ دادن‌، مخفي‌ نگاهداشتن‌، ارام‌ شدن‌،
Hush صدا د ر نياوردن‌، ساكت‌، ارام‌، خموش‌، باغباني‌.
Hush Hush مخفي‌، سري‌، محرمانه‌.
Hush Money حق‌ السكوت‌.
Husk بي‌ پوشش‌ كردن‌.
Husk پوست‌، سبوس‌، غلاف‌ يا كاسه‌ گل‌، حقه‌ گل‌، بي‌ سبوس‌ كردن‌،
Husk Tomato (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌.
Husker سبوس‌ گير، گندم‌ پاك‌ كن‌.
Husky پوست‌ دار، خشك‌، نيرومند ودرشت‌ هيكل‌.
Hussar سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌.
Hussy دختر گستاخ‌، دختر جسور.
Hustle زور.
Hustle هل‌ دادن‌، فشار دادن‌، تكان‌ دادن‌، بزور وادار كردن‌،
Hustle پيش‌ بردن‌، فريفتن‌، گول‌ زدن‌، تكان‌، شتاب‌، عجله‌، فشار،
Hustler كلاهبردار، اغوا كننده‌.
Hut كلبه‌، كاشانه‌، الونك‌، دركلبه‌ جا دادن‌.
Hutch قفس‌، جعبه‌، صندوق‌، كلبه‌، خانه‌ كوچك‌، نوعي‌ پيمانه‌
Hutch قديمي‌ زغال‌ سنگ‌ وغيره‌.
Hutment زندگي‌ در كلبه‌، كلبه‌ نشيني‌.
Huzza (hazzuh) افرين‌، زهي‌، مرحبا.
Huzzah (azzuh) افرين‌، زهي‌، مرحبا.
Hyacinth (گ‌.ش‌.) سنبل‌، گل‌ سنبل‌، سنبل‌ ايراني‌، ياقوت‌.
Hyacinthine مثل‌ گل‌ سنبل‌.
Hyades وپرستاران‌ ديونيسوس‌ (susynoid).
Hyades (افسانه‌ يونان‌) حوريان‌ دريايي‌ دختران‌ اط‌لس‌
Hyaena (aneyh) (ج‌.ش‌.) كفتار.
Hyaline زجاجي‌، شيشه‌ مانند، شفاف‌.
Hyaline Cartilage (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌، غضروف‌ هيالن‌.
Hyaloid (گ‌.ش‌.) شيشه‌ اي‌، زجاجي‌، شفاف‌، عضو زجاجي‌، غشاء زجاجي‌
Hyaloplasm ماده‌ پروتوپلاسمي‌ روشن‌ زجاجي‌.
Hybrid چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از
Hybrid جانور دورگه‌ (چون‌ قاط‌ر)، گياه‌ پيوندي‌، چيزي‌ كه‌ از
Hybrid پيوندي‌.
Hybrid زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد، دورگه‌، (گ‌.ش‌.)
Hybrida دورگه‌، گياه‌ ياجانور دورگه‌، مخلوط‌.
Hybridization پيوند زني‌.
Hybridize پيوند زدن‌ از دوجنس‌ ناجور باهم‌، جفت‌ه‌ كردن‌، جانور
Hybridize دورگه‌ گرفتن‌، گياه‌ پيوندي‌بار اوردن‌.
Hybris (sirbuh) غرور، گستاخي‌.
Hydathode تراوش‌ مايع‌ ميباشند.
Hydathode (گ‌.ش‌.) ساختمان‌ پوششي‌ گياهان‌ عالي‌ كه‌ داراي‌ عمل‌
Hydatid (ط‌ب‌) كيسه‌ اب‌، كيسه‌ ابگونه‌، كيست‌ هيداتيك‌.
Hydr (ordyh) پيشوندهايي‌ بمعني‌ ابدار و ابزي‌.
Hydra (افسانه‌ يونان‌) مار 9 سري‌ كه‌ بدست‌ هركول‌ كشته‌ شده‌،
Hydra (مج.) چيزي‌ كه‌ برانداختن‌ان‌ دشوار است‌، مار ابي‌.
Hydrangea (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌، ساقه‌ وريشه‌ خشك‌ شده‌ گل‌ ادريس‌.
Hydrant لوله‌ ابكش‌ (اب‌ انبار)، شير اتش‌ نشاني‌.
Hydrate (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار، هيدرات‌، ابشتن‌.
Hydraulic وابسته‌ به‌ نيروي‌ محركه‌ اب‌، هيدروليك‌، وابسته‌ به‌
Hydraulic مبحث‌ خواص‌ اب‌ درحركت‌.
Hydric هيدروژني‌، هيدروژن‌ دار، وابسته‌ به‌ هيدروژن‌.
Hydride (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار، هيدروكسيد.
Hydro (rdyh) پيشوندهايي‌ بمعني‌ ابدار و ابزي‌.
Hydro ساخته‌ ميشود، نيروي‌ محركه‌ اب‌.
Hydro (انگليس‌) هتل‌ يامهمانخانه‌ اي‌ كه‌ مجاور اب‌ معدني‌
Hydro Airplane هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد.
Hydro Kinetic وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌.
Hydro Ski اسكي‌ روي‌ اب‌، اسكي‌ ابي‌.
Hydro Sol ابوا، قط‌رات‌ وذرات‌ ريز اب‌ در هوا، هيدروسل‌.
Hydro Sphere (جغ.) اب‌ كره‌، ابها واقيانوس‌ هاي‌ كره‌ زمين‌.
Hydro Statics علم‌ شار وموازنه‌ ابهاي‌ ساكن‌، علم‌ تعادل‌ ابگونه‌ ها.
Hydrocarbon (ش‌.) تركيبات‌ هيدروكربن‌.
Hydrocele (ط‌ب‌) دچار ازدياد فشارمايع‌ در داخل‌ بط‌ن‌ هاي‌ مغز.
Hydrocele (ط‌ب‌) اب‌ بيضه‌، استسقاي‌ بيضه‌، باد بيضه‌، ورم‌ بيضه‌،
Hydrocephalous دچار استسقاي‌ سر، اب‌ درسر.
Hydrocephalus (ylahpecordyh) (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ مايع‌.
Hydrocephaly (sulahpecordyh) (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ مايع‌.
Hydrochloric Acid (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH.
Hydrochloride (ش‌.) تركيب‌ جوهر نمك‌ دار.
Hydrodynamics علم‌ نيرو وجنبش‌ ابگونه‌ ها.
Hydroelectric وابسته‌ به‌ توليد نيروي‌ برق‌ بوسيله‌ اب‌ يا بخار.
Hydroelectricity برق‌ توليد شده‌ ارز اب‌ يا بخار.
Hydrofoil سط‌ح‌ صاف‌ يا موربي‌ كه‌ در اثر حركت‌ اب‌ از خلال‌ ان‌
Hydrofoil ست‌.
Hydrofoil بحركت‌ وعكس‌ العمل‌ درايد و غالبابشكل‌ پرده‌ يا باله‌ اي
Hydrogen (ش‌.) هيدروژن‌.
Hydrogen Bomb بمب‌ هيدروژني‌.
Hydrogen Ion (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌.
Hydrogen Peroxide (ش‌.) اب‌ اكسيژنه‌، 2O 2H.
Hydrogenate داراي‌ هيدروژن‌ كردن‌، سبب‌ تركيب‌ چيزي‌ با هيدروژن‌ شدن‌.
Hydrogenation عمل‌ تبديل‌ به‌ هيدروژن‌.
Hydrogenator هيدروژن‌ ساز.
Hydrogenous هيدروژني‌.
Hydrography نقشه‌ برداري‌ از اب‌ هاي‌ روي‌ زمين‌.
Hydroid مرجاني‌، جانورمرجاني‌ (aediordyh).
Hydrologic وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌.
Hydrologist متخصص‌ اب‌ شناسي‌.
Hydrology گفتار درچگونگي‌ اب‌ هاي‌ روي‌ زمين‌، مبحث‌ اب‌ شناسي‌،
Hydrology علم‌ مياه‌.
Hydrolysis (ش‌.) تجزيه‌ بوسيله‌ اب‌، اب‌ كافت‌.
Hydrolyte قرار گيرد.
Hydrolyte (ش‌.) جسم‌ يا ماده‌ اي‌ كه‌ تحت‌ تاثير تجزيه‌ بوسيله‌ اب‌
Hydrolyze (ش‌.) تجزيه‌ شدن‌، بوسيله‌ اب‌ تجزيه‌ شدن‌.
Hydromancer تفال‌ زننده‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydromancy تفال‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydromedusa (ج‌.ش‌.) نجم‌ البحر يا ستاره‌ دريايي‌.
Hydromel اب‌ وانگبين‌، شهد اب‌، اب‌ وعسل‌، عسلاب‌.
Hydrometallurgy استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌.
Hydrometeor وجود بخاراب‌ در هوا (بهر صورت‌ كه‌ ممكن‌ است‌)، باران‌،
Hydrometeor برف‌، تگرگ‌.
Hydrometer الت‌ سنجش‌ وزن‌ ويژه‌ مايعات‌، چگالي‌ سنج‌.
Hydropathy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌ اب‌ وتجويز اب‌.
Hydrophane (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO).
Hydrophile (cilihpordyh) اب‌ دوست‌، علاقمند به‌ اب‌.
Hydrophilic (elihpordyh) اب‌ دوست‌، علاقمند به‌ اب‌.
Hydrophilous (گ‌.ش‌.) گرده‌ افشاني‌ كننده‌ بوسيله‌ اب‌.
Hydrophobia (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌، اب‌ گريزي‌.
Hydrophyte (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌.
Hydroplane پرواز كند، هواپيماي‌ دريايي‌.
Hydroplane هواپيمايي‌ كه‌ بر روي‌ دريا نشسته‌ ويا از روي‌ دريا
Hydroponics (گ‌.ش‌.) رشد ونمو گياهان‌ در ابهاي‌ مغذي‌ براي‌ تقويت‌ ان‌
Hydropower قوه‌ محركه‌ مولد برق‌.
Hydroscope التي‌ براي‌ ديدن‌ اعماق‌ دريا، اب‌ بين‌.
Hydrotaxis اب‌.
Hydrotaxis واكنش‌ موجود زنده‌ نسبت‌ به‌ اب‌، ايجاد واكنش‌ در برابر
Hydrotherapy (ط‌ب‌) استفاده‌ علمي‌ اب‌ در درمان‌ بيماريها، اب‌ درماني‌.
Hydrothermal وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌، گرمابي‌.
Hydrothorax (ط‌ب‌) تجمع‌ مايع‌ در حفره‌ جنب‌.
Hydrotropic اب‌ گرايي‌.
Hydrotropism اب‌ گرايي‌ يا هيدروتربيسم‌، رط‌وبت‌ گرايي‌.
Hydrous (ش‌.) ابدار، نمناك‌، محتوي‌ اب‌.
Hydroxide (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد.
Hydroxylate (ش‌.) داراي‌ هيدروكسيل‌ كردن‌.
Hydrozoan (ج‌.ش‌.) مرجانيان‌.
Hyena (ج‌.ش‌.) كفتار، (مج.) ادم‌ درنده‌ خو يا خائن‌.
Hygiene علم‌ بهداشت‌، بهداشت‌، حفظ‌ الصحه‌.
Hygienic بهداشتي‌.
Hygienics علم‌ بهداشت‌، بهداشت‌.
Hygienist متخصص‌ بهداشت‌.
Hygrograph جوي‌.
Hygrograph نم‌ نگار، دستگاه‌ خود كاري‌ براي‌ اندازه‌ گيري‌ رط‌وبت‌
Hygrometer نم‌ سنج‌، الات‌ وادوات‌ سنجش‌ رط‌وبت‌ هوا.
Hygrometry رط‌وبت‌ سنجي‌.
Hygrophyte گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌.
Hygroscope رط‌وبت‌ نما، نم‌ بين‌، نم‌ نما، هيدروسكوپ‌.
Hygroscopic وابسته‌ به‌ نم‌ نما.
Hying شتاب‌ كردن‌، عجله‌ كردن‌، زود رفتن‌.
Hyla (daot eert) (ج‌.ش‌.) قورباغه‌ درختي‌.
Hymen عروسي‌، ازدواج‌، سرود عروسي‌، پرده‌ بكارت‌، دخترگي‌.
Hymen (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ عروسي‌ ونكاح‌، (باحرف‌ كوچك‌)
Hymeneal وميوه‌ اور قارچ‌، سرود عروسي‌.
Hymeneal وابسته‌ به‌ سط‌ح‌ هاگدار وميوه‌ اور قارچ‌، سط‌ح‌ هاگدار
Hymn سرود روحاني‌، سرود، سرود حمد وثنا، سرود خواندن‌،
Hymn تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌.
Hymnal كتاب‌ سرودنامه‌ مذهبي‌، سرودنامه‌، سرودي‌.
Hymnary lanmyh=.
Hymnbook كتاب‌ سرود مذهبي‌، سرودنامه‌.
Hymnody سرودسازي‌، سرود خواني‌، سرود (بط‌ور كلي‌).
Hymnology سرودشناسي‌.
Hyodermic Needle (ط‌ب‌) سوزن‌ امپول‌ يا تزريق‌ زير جلدي‌.
Hyoid لامي‌.
Hyoid Bone (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌).
Hyp (airdnohcopyh) ماليخوليا، سودا.
Hypaethral روباز، بي‌ سقف‌، بي‌ پوشش‌، روبه‌ اسمان‌.
Hype مواد مخدره‌.
Hype (ز.ع‌.) زير جلدي‌، اعتياد به‌ مواد مخدره‌، معتاد به‌
Hyper پيشوندي‌ بمعني‌ روي‌ و بالاي‌ و برفراز و ماوراء و خارج‌
Hyper و بحد افراط‌.
Hyper از حد عادي‌وفوق‌ العاده‌ و مافوق‌ و اضافه‌ و بيش‌ از حد
Hyperacid حاوي‌ مقدار زيادي‌ اسيد (بيش‌ از مقدار عادي‌).
Hyperacidity زيادي‌ اسيد.
Hyperactive (ط‌ب‌) داراي‌ فعاليت‌ بيش‌ از اندازه‌.
Hyperaesthesia ازدياد حساسيت‌.
Hyperaesthesia (aisehtserepyh) (ط‌ب‌) حخساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌،
Hyperbola (هن.) هذلولي‌، قسع‌ زائد.
Hyperbole اغراق‌.
Hyperbole (بديع‌) مبالغه‌، اغراق‌، غلو، گزاف‌ گويي‌، (بديع‌) صنعت‌
Hyperbolic اغراق‌ اميز، اغراقي‌، شبه‌ هذلولي‌، وابسته‌ به‌ هذلولي‌.
Hyperbolist اغراق‌ گو.
Hyperbolize بزرگ‌ كردن‌.
Hyperbolize گزافه‌ گويي‌ كردن‌، اغراق‌ گفتن‌، بدرجه‌ اغراق‌ اميزي‌
Hyperborean (باحرف‌ كوچك‌) ساكن‌ دورترين‌ نقط‌ه‌ شمالي‌ زمين‌، بسيار
Hyperborean سرد.
Hypercatalectic داراي‌ هجاي‌ زائد (در شعر يا نثر) مخصوصا در اخر.
Hypercritic نقادموشكاف‌، انتقاد سخت‌ وموشكافي‌.
Hyperemia (ط‌ب‌) احتقان‌، پرخوني‌ (در عضو)، خون‌ انباري‌.
Hyperesthesia (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن‌،
Hyperesthesia ازدياد حساسيت‌.
Hyperfocal Distance نزديك‌ ترين‌ فاصله‌ اي‌ كه‌ از انجا ميتوان‌ عكس‌ برداري‌
Hyperfocal Distance واضح‌ وروشن‌ نمود.
Hypergeometric مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌.
Hyperglycemia (ط‌ب‌) ازدياد قند خون‌.
Hypergol مايع‌ قابل‌ اشتعال‌.
Hyperinsulinism (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌
Hyperinsulinism قند خون‌ ميگردد.
Hyperion (افسانه‌ يونان‌) تيتان‌ (natit) پدرهليوس‌(soileh).
Hyperirritability حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌.
Hyperirritable داراي‌ حساسيت‌ شديد.
Hypermetropia (ط‌ب‌) مرض‌ دوربيني‌، دوربيني‌.
Hypermnesia غير عادي‌ حافظ‌ه‌.
Hypermnesia (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌، افزايش‌
Hyperon (فيزيك‌) جرمي‌ كه‌ حد فاصل‌ بين‌ پروتون‌ ونوترون‌ دو اتم‌
Hyperon است‌.
Hyperope (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌، شخص‌ دوربين‌.
Hyperopia (ط‌ب‌) دوربيني‌، مرض‌ دوربيني‌.
Hyperostosis (ط‌ب‌) رويش‌ غير ط‌بيعي‌ استخوان‌، كلفت‌ شدگي‌ استخوان‌،
Hyperostosis برامدگي‌ استخوان‌.
Hyperphysical فوق‌ ط‌بيعت‌، خارق‌ العاده‌، مافوق‌ قوه‌ بدني‌ ومادي‌.
Hyperpnea (ط‌ب‌) تنفس‌ خيلي‌ سريع‌ يا عميق‌ (غير ط‌بيعي‌)، پردمي‌.
Hyperpyrexia (ط‌ب‌) تب‌ شديد، درجه‌ حرارت‌ بالاتر از صد.
Hypersensitive داراي‌ حساسيت‌ فوق‌ العاده‌، خيلي‌ حساس‌.
Hypersensitivity حساسيت‌ شديد.
Hypersonic ماوراء الصوت‌، داراي‌ سرعتي‌ پنج‌ يا شش‌ برابر امواج‌
Hypersonic صوتي‌ در فضا.
Hypertension (ط‌ب‌) فشار خون‌، بيماري‌ فشار خون‌، افزايش‌ فشار خون‌.
Hyperthyroid (ط‌ب‌) ازدياد فعاليت‌ غذه‌ درقي‌.
Hypertrophy (ط‌ب‌) بزرگ‌ شدن‌ عضوي‌ بيش‌ از حد لزوم‌.
Hypervitaminosis بدن‌.
Hypervitaminosis (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در
Hyphen كلمه‌ بيكديگر مثل‌ tsew htroN، براي‌ پيوستن‌ هجاهاي‌
Hyphen جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر، براي‌ نشان‌ دادن‌ وقفه‌
Hyphen پيوند در موارد زير بكار ميرود، براي‌ پيوستن‌ چند
Hyphen پيوند، خط‌ ربط‌، نشان‌ اتصال‌، ايست‌ درسخن‌، بريدگي‌، خط‌
Hyphen ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌
Hyphen ha-ha و غيره‌.
Hyphenate باخط‌ پيوند چسبانيدن‌، با خط‌ پيوند نوشتن‌، بوسيله‌ خط‌
Hyphenate داراي‌ فاصله‌ كردن‌ (كلمات‌).
Hyphenize باخط‌ پيوند چسبانيدن‌، خط‌ پيوندگذاشتن‌.
Hypnagogic (cigogonpyh) خواب‌ اور، خواب‌ كننده‌، منوم‌، (مج.)
Hypnagogic داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌.
Hypnogenesis ايجاد خواب‌، ايجاد خواب‌ هيپنوتيزم‌.
Hypnogenetic ايجاد كننده‌ خواب‌ هيپنوتيزم‌.
Hypnogogic داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌.
Hypnogogic (cigoganpyh) خواب‌ اور، خواب‌ كننده‌، منوم‌، (مج.)
Hypnoid (ladionpyh) خوابي‌، نومي‌، شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌
Hypnoid هيپنوتيزم‌.
Hypnoidal (dionpyh) خوابي‌، نومي‌، شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌ هيپنوتيزم‌
Hypnopompic بي‌ خواب‌ كننده‌، خواب‌ زدا.
Hypnosis خواب‌ هيپنوتيزم‌، خواب‌ در اثر تلقين‌.
Hypnotherapy (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌.
Hypnotic خواب‌ مصنوعي‌.
Hypnotic خواب‌ اور، منوم‌، توليدكننده‌ خواب‌، هيپنوتيزم‌، مولد
Hypnotism علم‌ هيپنوتيزم‌ ياط‌ريقه‌ خواب‌ اوري‌ مصنوعي‌.
Hypnotist هيپنوتيزم‌ كننده‌.
Hypnotization هيپنوتيزم‌ كردن‌.
Hypnotize خواب‌ هيپنوتيزم‌ كردن‌، بط‌ور مصنوعي‌ خواب‌ كردن‌، (مج.)
Hypnotize مسحور ومفتون‌ كردن‌.
Hypo زير جلدي‌، عامل‌ محرك‌، تحريك‌ كردن‌.
Hypo هيپوسولفيت‌ سديم‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌ تزريق‌
Hypoblast (ج‌.ش‌.) غشاء داخلي‌ جنين‌.
Hypochondria وانديشه‌ بيهوده‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود.
Hypochondria ماليخوليا، حالت‌ افسردگي‌، سودا، مراق‌، اضط‌راب‌
Hypochondriac ماليخوليايي‌، افسرده‌، سودايي‌، ادم‌ افسرده‌.
Hypochondriasis اضط‌راب‌ وانديشه‌ بيهودي‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود.
Hypocorism خودماني‌ وتصغيري‌، لقب‌ بچه‌گانه‌.
Hypocorism اسم‌ تصغيري‌، لقب‌ خودماني‌ وبشروخي‌، اصط‌لاح‌ يا كلمه‌
Hypocrite متصنع‌.
Hypocrite با ريا، ادم‌ رياكار، ادم‌ دو رو، زرق‌ فروش‌، سالوس‌،
Hypocritical رياكار، متظ‌اهر، دورو، باريا.
Hypoderm (تش‌.) تحت‌ جلد، قسمت‌ زير جلد، tsalbopyh.
Hypodermic مخصوص‌ تزريق‌ زير جلد.
Hypodermic زيرپوستي‌، تحت‌ الجلدي‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌
Hypodermic Injection (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، تزريق‌ پوستي‌.
Hypodermic Syringe (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌
Hypodermic Syringe بكار ميرود.
Hypodermis (ج‌.ش‌.) پوست‌ زيرين‌، زير پوست‌، تحت‌ الجلد.
Hypogastric ناف‌).
Hypogastric واقع‌ در زير شكم‌، زير شكمي‌ (قسمت‌ وسط‌ پايين‌ تر از
Hypogeal واقع‌ در شكم‌ خاك‌، زير زميني‌.
Hypogene اذرين‌ (cinotulp) مثل‌ سنگ‌ خارا.
Hypogene (ز.ش‌.) تشكيل‌ شده‌ يا متبلور شده‌ در زير سط‌ح‌ زمين‌،
Hypogeous واقع‌ در شكم‌ خاك‌، زير زميني‌.
Hypogeum (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا، سرداب‌.
Hypoglossal (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌.
Hypoglycemia (ط‌ب‌) كم‌ شدن‌ قند در خون‌، كم‌ قند خوني‌.
Hypomania (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌.
Hypomanic داراي‌ جنون‌ خفيف‌.
Hypomorph انسان‌ سرگرد وپاكوتاه‌.
Hypophyseal (تش‌.) مربوط‌ به‌ غده‌ صنوبري‌، مربوط‌ به‌ هيپوفيز.
Hypophysis (تش‌.) غده‌ صنوبري‌، غده‌ هيپوفيز.
Hyporisy دورويي‌، ريا، رياكاري‌، دورنگي‌، سالوس‌، زرق‌.
Hyposensitize (مثل‌ گرده‌ گلهاوغيره‌)، عدم‌حساسيت‌.
Hyposensitize (ط‌ب‌) كم‌ شدن‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌ بعضي‌ مواد موجد حساسيت‌
Hypostasis پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌، پشتيبان‌، موجود فرضي‌،
Hypostasis حالت‌ تعليق‌، معلق‌، ذات‌.
Hypostatize تبديل‌ بماده‌ كردن‌، جسميت‌ دادن‌ به‌.
Hypostyle داراي‌ سقف‌ مبتني‌ بر رديف‌ ستون‌، ستون‌ دار.
Hypotaxis (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با
Hypotaxis مشتقاتش‌ (كلمه‌ مخالف‌ sixatarap).
Hypotension (ط‌ب‌) فشار خيلي‌ ضعيف‌ وغير عادي‌ رگها، فشار خون‌ خيلي‌
Hypotension پايين‌.
Hypotenuse (هن.) زه‌، وتر، وتر مثلث‌ قائم‌ الزاويه‌.
Hypothecate گرو گذاشتن‌، وثيقه‌ قرار دادن‌، رهن‌ گذاردن‌.
Hypothermal نيم‌ گرم‌، نسبتا گرم‌، وابسته‌ به‌ تقليل‌ درجه‌ حرارت‌.
Hypothesis فرض‌، فرضيه‌، قضيه‌ فرضي‌، نهشته‌، برانگاشت‌.
Hypothesize فرض‌ كردن‌، برانگاشتن‌.
Hypothetical فرضي‌، برانگاشتي‌، نهشتي‌.
Hypothyroidism (ط‌ب‌) از كار افتادن‌ يانقص‌ غده‌ درقي‌.
Hypotrophy متناسب‌ اعضاي‌ شعاعي‌.
Hypotrophy (زيست‌ شناسي‌) رشد كمتر از معمول‌، (گ‌.ش‌.) رشد غير
Hypoxia كمبود اكسيژن‌ در بافت‌ هاي‌ بدن‌.
Hypsography نقشه‌ برداري‌ از كوه‌ها وارتفاعات‌ زمين‌.
Hypsometer فراز سنج‌، ارتفاع‌ پيما، ارتفاع‌ سنج‌.
Hyrax (ج‌.ش‌.) نوعي‌ خرگوش‌ كوهي‌.
Hyroquinone (ش‌.) تركيب‌ متبلور سفيد بفرمول‌ 2(HO) 4H 6C.
Hyson نوعي‌ چاي‌ سبز چيني‌.
Hyssop (گ‌.ش‌.) زوفا، زوفاي‌ مصري‌، اشنان‌ دارو.
Hysterectomize بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌.
Hysterectomy (جراحي‌) بيرون‌ اوردن‌ زهدان‌ يارحم‌.
Hysteria (ط‌ب‌) تشنج‌، حمله‌، غش‌ يا بيهوشي‌ وحمله‌ در زنان‌،
Hysteria هيجان‌ زياد، هيستري‌، حمله‌عصبي‌.
Hysteric داراي‌ هيجان‌ شديد ياهيستري‌.
Hysterics حمله‌ خنده‌ غير قابل‌ كنترل‌، حمله‌ گريه‌، حمله‌
Hysterics احساساتي‌، حمله‌ وتشنج‌ (درزنان‌)، هيجان‌.
Hysterogenic تشنج‌ اور، حمله‌ اور، موجب‌ اختناق‌ رحمي‌، حمله‌ تشنجي‌،
Hysterogenic شبيه‌ حمله‌، اختناق‌زهداني‌.
Hysteroid شبيه‌ حمله‌، اختناق‌زهداني‌.
Hysteroid تشنج‌ اور، حمله‌ اور، موجب‌ اختناق‌ رحمي‌، حمله‌ تشنجي‌،
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه