a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


English_WordFarsi_Word
grotesquelyبطور بى تناسب ،بطور عجيب و غريب
grotesquenessعدم تناسب ،غرابت
grotesqueryکلام يا حرکت بى تناسب و،غريب
ground signalsسيستم علايم بصرى زمينىعلوم نظامى : سيستم مخابره علايم زمينى مستقر در فرودگاه
ground alertاماده باش زمينى هواپيماهاعلوم نظامى : اماده باش 15 دقيقه اى هواپيماها
ground antennaالکترونيک : انتن زمينى
ground badgeعلوم نظامى : علامت بهترين درجه دار يا سرباز
ground ballتوپ زندهورزش : توپ در جريان
ground basic slagارد توماسعلوم مهندسى : سرباره توماس
ground circuitالکترونيک : مدار زمينى
ground clampالکترونيک : گيره سيم زمين
ground conectionمعمارى : اتصال زمين
ground connectionعلوم مهندسى : اتصال زمين
ground controlکنترل زمينىعلوم هوايى : کنترل زمينىعلوم نظامى : دستگاه کنترل کننده زمينى
ground controled approach (gca)دستگاه تقرب خودکارعلوم نظامى : دستگاه فرود خودکار هواپيما
ground culvertمعمارى : ابگذر روى زمين
ground cushionعلوم هوايى : بالشتک زمين
ground detectorتستر زمينعلوم مهندسى : اشکارساز زمينالکترونيک : اشکارساز اتصال با زمين
ground effectوسيله پرواز به صورت هواناوعلوم هوايى : اثر زمينعلوم نظامى : نيروى پرواز به صورت هواناو
ground fireتير زمينىعلوم نظامى : تيراندازى با سلاحهاى کوچک از زمين به هواپيما
ground forceنيروى زمينىعلوم دريايى : syn : army 1
ground forcesنيروى زمينىعلوم نظامى : نيروهاى زمينى
ground gameروش استفاده از مانور دويدن( فوتبال امريکايى)ورزش : روش استفاده از مانور دويدن
ground grainerورزش : مهاجمى که پيشروى ميکند
ground indicatorالکترونيک : اشکارساز اتصال با زمين
ground jointشيمى : اتصال سنباده اى
ground judgeورزش : داور زمين شمشيربازى
ground landlordمالک عرصهقانون ـ فقه : کسى که زمينى را براى ساختمان کردن اجاره مى دهد
ground levelعلوم مهندسى : سطح زمينعمران : سطح زمينمعمارى : تراز زمين
ground liaisonرابط زمينىعلوم نظامى : گروه رابط زمينى در فرودگاه شکاريها ربط زمينى
ground lineمعمارى : خط زمين
ground loopعلوم هوايى : تغيير ناگهانى جهت حرکت هواپيما با ارابه فرود
ground nadirعلوم نظامى : نقطه سمت القدم هواپيما در عکاسى هوايى
ground nicheپالوئک( طاقچه تا کف)معمارى : پالوئک
ground observationديدبانى زمينىعلوم نظامى : ديدبانى از روى زمين
ground observerعلوم نظامى : ديدبان زمينى
ground plateالکترونيک : صفحه زمين
ground positionدر خاک نشستن( کشتى)،ايستگاه زمينىورزش : در خاک نشستنعلوم هوايى : موقعيت زمينىعلوم نظامى : نقطه تصوير زمينى هواپيماى در حال عکاسى
ground potentialعلوم هوايى : پتانسيل زمين
ground power unitعلوم هوايى : واحد قدرت زمينى
ground readinessاماده باش در روى زمينعلوم نظامى : اماده بودن هواپيماها در روى باند اماده باش زمينى
G حرف‌ هفتم‌ الفباي‌ انگليسي‌.
G Man نماينده‌ مخصوص‌ دايره‌ بازرسي‌، بازرس‌ مخصوص‌.
G Suit لباس‌ مخصوص‌ هوانوردي‌.
Gab پرگفتن‌، گپ‌ زدن‌، (م‌.م‌.) دروغ‌ گفتن‌.
Gabardine پارچه‌ گاباردين‌.
Gabber ريشخند كن‌، سخريه‌ كن‌، لاف‌ زن‌، پرحرف‌.
Gabble غات‌ غات‌ كردن‌ (مثل‌ غاز)، وراجي‌ كردن‌.
Gabble سخن‌ ناشمرده‌، گپ‌، وراجي‌، صداي‌ غاز، ناشمرده‌ حرف‌ زدن‌،
Gabbro نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌.
Gaberdine رداي‌ بلند، جبه‌، لباس‌، پوشش‌، گاباردين‌.
Gaberlunzie گدا، ولگرد.
Gabfest تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌، محاوره‌ ط‌ولاني‌ و
Gabfest مفصل‌.
Gabion جان‌ پناه‌ بكار ميبرند.
Gabion سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌
Gable سه‌ گوشي‌ كنار شيرواني‌، ديوار كناري‌.
Gable Roof شيرواني‌، پشت‌ بام‌ شيرواني‌ دار.
Gabled داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌).
Gaboon (noottips، rodipsuc=) تف‌ دان‌، سلف‌ دان‌، خلط‌ دان‌.
Gabriel جبرئيل‌، سروش‌.
Gaby (notelpmis=) ساده‌ لوح‌.
Gad سيخك‌، سيخ‌، ديلم‌، گوه‌، نيزه‌، سنان‌، ميله‌، اندازه‌
Gad گيري‌ ط‌ول‌، شلاق‌ سيخي‌، بخدا، ترابخدا، ميله‌زدن‌ به‌، با
Gad ميله‌ بستن‌، با ميخ‌ محكم‌ كردن‌، هرزه‌ گردي‌ كردن‌.
Gad جاد فرزند يعقوب‌ و زلفه‌.
Gadabout ادم‌ ولگرد، سرگردان‌، اواره‌، دربدر.
Gadarene از سر، حلق‌ اويز، در مخاط‌ره‌.
Gadfly خر مگس‌، ادم‌ مردم‌ ازار، مزاحم‌.
Gadget الت‌ كوچك‌، مكانيكي‌، جزء (اجزاء)، ابزار، اسباب‌، انبر
Gadgetry وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌.
Gadroon اشكال‌ تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ بشقاب‌ و ظ‌روف‌ قديمي‌، اشكال‌
Gadroon تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ يقه‌.
Gaduate فارغ‌ التحصيل‌، پيمانه‌درجه‌دار، لوله‌ مدرج‌، درجه‌دار،
Gaduate تغييريافتن‌، درجه‌بندي‌ كردن‌، تغليظ‌ كردن‌.
Gaduate درجه‌دار(از دانشكده‌يا دانشگاه‌)، ديپلمه‌، ليسانسيه‌،
Gaduate (درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌، فارغ‌التحصيل‌
Gaduate شدن‌، (امر.)دوره‌اموزشگاهي‌ را بپايان‌ رساندن‌، بتدريج‌
Gadwall (ج‌.ش‌.) اردك‌ قهوه‌اي‌ و سيه‌ فام‌ شمال‌ اروپا و امريكا.
Gael مردم‌ كوهستاني‌ اسكاتلند، سلت‌ هاي‌ اسكاتلندي‌، سلتي‌ و
Gael اسكاتلندي‌.
Gaelic زبان‌ بومي‌ اسكاتلندي‌.
Gaff انتقاد، نفرين‌، تفريحگاه‌ارزان‌، پيرمردپرحرف‌،
Gaff خنده‌ بلند، قهقهه‌، قلاب‌ يانيزه‌ خاردار ماهي‌ گيري‌،
Gaff گفتاربيهوده‌، فرياد، باصداي‌ بلندخنديدن‌، قلابدار
Gaff نيزه‌، چنگك‌، سيخك‌، شوخي‌ فريبنده‌، حيله‌، ازمايش‌ سخت‌،
Gaff كردن‌، گول‌ زدن‌، قماربازي‌ كردن‌.
Gaff Topsail بادبان‌ سه‌ گوش‌ يا مربع‌ شكل‌ سبك‌.
Gaffe لغزش‌، اشتباه‌ در گفتار يا كردار.
Gaffer پير مرد روستايي‌، (جلو اسم‌ خاص‌) اقا.
Gag دهان‌بند بستن‌، پوزه‌بند بستن‌، محدود كردن‌، مانع‌
Gag (ط‌ب‌) دهان‌ باز كن‌.
Gag فراهم‌ كردن‌ براي‌، شيرين‌ كاري‌، قصه‌يا عمل‌ خنده‌اور،
Gag Rule قانون‌ منع‌ مباحثه‌ و مناظ‌ره‌.
Gaga ديوانه‌، شيفته‌، دلفريفته‌.
Gage درجه‌، اندازه‌، وسيله‌ اندازه‌گيري‌.
Gage (.n &.tv): گرو، وثيقه‌، رجز خواني‌، مبارزه‌ ط‌لبي‌،
Gage گروگذاشتن‌، شرط‌ بستن‌، متعهد شدن‌، (.n): (eguag=)
Gage اندازه‌، اندازه‌گير، اندازه‌ گرفتن‌.
Gagger فريب‌ دهنده‌، شوخي‌ كننده‌، بذله‌گو.
Gaggle دسته‌ مرغابي‌، جمعيت‌.
Gagman ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، شوخي‌ كننده‌، قصه‌گو.
Gagster ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، لط‌يفه‌گو.
Gahnite (ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ.
Gaiety سبك‌ روحي‌، شادي‌، شادماني‌، بشاشت‌، خوشدلي‌.
Gaillardia (گ‌.ش‌.) گل‌ عنبر كشميري‌، عنبر كشميري‌.
Gaily شوخ‌ وشنگ‌، پر جلوه‌، پر زرق‌ و برق‌، با روح‌.
Gaily (ylyag) با خوشحالي‌ ز با سرور و نشاط‌.
Gain سود، منفعت‌، نفع‌، صرفه‌، استفاده‌، افزايش‌، بدست‌
Gain زياد شدن‌.
Gain اوردن‌، سود بردن‌، فايده‌ بردن‌، پيدا كردن‌، كسب‌ كردن‌،
Gain باز يافتن‌، نائل‌ شدن‌، پيشرفتن‌، بهبودي‌ يافتن‌، رسيدن‌،
Gain سود، بهره‌ تقويت‌، حصول‌.
Gainer نفع‌ بر، كسيكه‌ سود ميبرد، استفاده‌ كننده‌،
Gainer درخت‌ارغوان‌، شيرجه‌ از پشت‌.
Gainful پر منفعت‌.
Gaingiving (gnivigsim=) سوءتفاهم‌، اشتباه‌، مشتبه‌ سازي‌.
Gainless بي‌ منفعت‌.
Gainsay مخالفت‌، انكار، انكار كردن‌، رد كردن‌، نقض‌ كردن‌.
Gainsayer انكار كننده‌، مخالف‌.
Gait گام‌، خرامش‌، راه‌ رفتن‌، (در اسب‌) يورتمه‌ روي‌، گام‌
Gait برداشتن‌، قدم‌ زدن‌، خراميدن‌.
Gaiter پوشش‌ روي‌ كفش‌، پاتابه‌، گتر.
Gal ثانيه‌، دختر.
Gal (فيزيك‌) واحد شتاب‌ برابر يك‌ سانتي‌ متر بر مجذور
Gala خوشي‌، شادي‌، جشن‌ و سرور، مجلل‌، با شكوه‌.
Galactic بي‌ نهايت‌ بزرگ‌، كلان‌، عظ‌يم‌ الجثه‌، وابسته‌ به‌ كهكشان‌.
Galactic Noise تشعشع‌ راديويي‌ كهكشان‌، صوت‌ پراكني‌ از جانب‌ كهكشان‌.
Galactopoiesis شيرسازي‌، ترشح‌ شير.
Galactoside (ش‌.) گالاكتوزيد.
Galah ط‌وط‌ي‌ كاكلي‌(ootakcoc) استراليايي‌، ساده‌ لوح‌.
Galantine خوراك‌ سرد گوشت‌ گوساله‌ و جوجه‌ و ديگر جانوران‌
Galantine كه‌استخوان‌ ان‌ را در اورده‌ باشند.
Galanty Show نمايش‌ اشكال‌ بوسيله‌ سايه‌انداختن‌.
Galax (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌، علف‌ شير.
Galaxy (نج.) كهكشان‌، جاده‌شيري‌.
Galbanum گرفته‌ ميشود و مصرف‌ ط‌بي‌ دارد.
Galbanum (گ‌.ش‌.) نوعي‌ صمغ‌ زرد رنگ‌ كه‌از گياهي‌ شبيه‌ انقوزه‌
Gale تند باد، باد، (در دريا) ط‌وفان‌.
Galea خود، كلاه‌ خود، (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خودچه‌، (ط‌ب‌) سردرد،
Galea صداع‌ عام‌.
Galena (ش‌.) گالن‌، سرب‌ معدني‌، سرب‌ ط‌بيعي‌.
Galenic جالينوسي‌.
Galenical داروي‌ گياهي‌، دواي‌ نباتي‌، داروي‌ جالينوسي‌.
Galilean جليلي‌، وابسته‌ به‌گاليله‌.
Galilee جليل‌ در فلسط‌ين‌.
Galilee (با حرف‌ كوچك‌) نماز خانه‌ كوچك‌ نزديك‌ كليسا، شهرستان‌
Galimatias سخن‌ بي‌ سروته‌، سخن‌ نامفهوم‌، كلام‌ غير مفهوم‌.
Galingale (گ‌.ش‌.) خولنجان‌، خولنجان‌ مصري‌.
Galipot صمع‌ كاج‌ و صنوبر، سقز.
Gall زهره‌، زرد اب‌، صفرا، تلخي‌، گستاخي‌، زخم‌ پوست‌ رفتگي‌،
Gall ساييدگي‌، تاول‌، ساييدن‌، پوست‌ بردن‌ از، لكه‌، عيب‌.
Gall Wasp (ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc).
Gallant زن‌ بازي‌ كردن‌، ملازمت‌ كردن‌.
Gallant دلاور، دلير، شجاع‌، عالي‌، خوش‌ لباس‌، جنتلمن‌، زن‌ نواز،
Gallant متعارف‌ وخوش‌ زبان‌ درپيش‌ زنان‌، زن‌ باز، دلاوري‌ كردن‌،
Gallantry دلاوري‌، بهادري‌، رشادت‌، شجاعت‌، زن‌ نوازي‌.
Gallbladder (تش‌.) زهره‌ دان‌، كيسه‌ صفرا.
Galleass كشتي‌ بادباني‌ و پارويي‌ بزرگ‌ قرون‌ 71 و 81.
Galleon پانزدهم‌.
Galleon كشتي‌ بادباني‌ بازرگاني‌ يا جنگي‌ اسپانيولي‌ قرن‌
Galleried راهرو دار، داراي‌ سرسرا، داراي‌ اط‌اق‌ نقاشي‌، موزه‌ دار
Gallery گالري‌، راهرو، سرسرا، سالن‌، لژ بالا، جاي‌ ارزان‌،
Gallery اط‌اق‌ نقاشي‌، اط‌اق‌ موزه‌.
Galleta (گ‌.ش‌.) چمن‌ با دوام‌ جنوب‌ امريكا و مكزيكو.
Galley رامكا، (در كشتي‌) اشپزخانه‌.
Galley نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌، رانكا،
Galley كشتي‌ پارويي‌ يا بادباني‌ قرون‌ وسط‌ي‌، (در چاپخانه‌)
Galley Proof (در چاپخانه‌) نمونه‌ ستوني‌ مط‌الب‌ چاپي‌ كه‌ هنوز صفحه‌
Galley Proof بندي‌ نشده‌.
Galley Slave غلام‌ پاروزن‌، مزدور، زحمتكش‌، غلام‌.
Galley West بويراني‌، ويران‌، درهم‌ و برهم‌، رو بويراني‌.
Gallfly (ج‌.ش‌.) مگس‌ مازو.
Galliard دلير، شجاع‌، (ز.ش‌.) سنگ‌ ريگي‌.
Galliard نوعي‌ اهنگ‌ و رنگ‌ رقص‌، (ك‌.) ادم‌ دل‌ زنده‌ و شاداب‌،
Gallic فرانسوي‌.
Gallic Acid (ش‌.) اسيد گاليك‌، جوهر مازو، O 2H 5O 6H 7C.
Gallican اهل‌ قبيله‌ گل‌، فرانسوي‌.
Gallicism اصط‌لاحات‌ و لغات‌ ويژه‌ فرانسوي‌، فرانسوي‌ مابي‌.
Gallicize فرانسوي‌ ماب‌ كردن‌، فرانسوي‌ ماب‌ شدن‌.
Gallicolous مازوساز، مازويي‌، موجد مازو.
Galligaskins شلوار كوتاه‌، شورت‌.
Galligaskins نوعي‌ جوراب‌ يا پاپوش‌ قرون‌ 61 و 71، زنگار، ساق‌ پوش‌،
Gallimaufry فضولي‌.
Gallinaceous خوار، ماكياني‌، دانه‌ خوار.
Gallinaceous مربوط‌ بماكيان‌، وابسته‌ به‌ مرغان‌ و پروندگان‌ دانه‌
Galling ازاردهنده‌، سوزان‌.
Gallinipper حشره‌ گزنده‌ نسبتا بزرگ‌، سرخك‌، ساس‌.
Gallinule نوعي‌ پرنده‌ ابزي‌ از خانواه‌ ابچليك‌ ها (eadillaR).
Galliot كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌.
Gallipot (ط‌ب‌) پياله‌ كوچك‌ مخصوص‌ مرهم‌ و دارو.
Gallium (ش‌.) گاليوم‌، علامت‌ aG ميباشد.
Gallivant ولگردي‌ كردن‌، عشقبازي‌ كردن‌، لاس‌ زدن‌، سفر كردن‌.
Gallivorous تغذيه‌ كننده‌ از مازو، مازو خوار.
Gallmite (ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو، نوعي‌ كرم‌ چهار پاي‌ كوچك‌.
Gallnut (گ‌.ش‌.) مازو.
Gallon گالن‌، پيمانه‌اي‌ برابر 3587/3 ليتر.
Gallonage ظ‌رفيت‌ چيزي‌ بر حسب‌ گالن‌، تعداد گالني‌ كه‌ ظ‌رفي‌
Gallonage گنجايش‌ دارد.
Galloon يراق‌، گلابتون‌.
Gallop تاخت‌، چهار نعل‌، چهارنعل‌ رفتن‌، تازيدن‌.
Gallopade (pollag) چهارنعل‌ روي‌، چهار نعل‌.
Gallophile (elihpocnarf) فرانسه‌ دوست‌، دوستدار اقوام‌ گل‌ و
Gallophile فرانسوي‌.
Galloway گالووي‌.
Galloway اسب‌ مخصوص‌ چهار نعل‌، نوعي‌ تاتوي‌ اسكاتلندي‌ از نژاد
Gallowglass دسته‌اي‌ سرباز مزدور، سرباز پياده‌.
Gallows دار، چوبه‌ دار، اعدام‌، بدار اويزي‌، مستحق‌ اعدام‌.
Gallows Bird ادم‌ مستحق‌ اعدام‌، كسي‌ كه‌ سرش‌ بوي‌ قرمه‌ سبزي‌ ميدهد،
Gallows Bird جاني‌ واجب‌ الاعدام‌.
Gallstone سنگ‌ زهره‌ دان‌، سنگ‌ كيسه‌ صفرا، سنگ‌ مجاري‌ صفراوي‌،
Gallstone سنگ‌ صفرايي‌.
Gallus (srednepsus) بند شلوار، بند جوراب‌.
Gally ترساندن‌، وحشت‌ زده‌ كردن‌.
Galoot ملوان‌، بند باز، ادم‌ احمق‌.
Galop رقص‌ نشاط‌ انگيز قرن‌ 91.
Galore فراوان‌، بسيار، سرشار.
Galosh (انگليس‌) گالش‌، روكفشي‌، كفش‌ لاستيكي‌.
Galssy تيز، تند.
Galssy شيشه‌ اي‌، شيشه‌ مانند، زجاجي‌، بيحالت‌، بي‌ نور، زننده‌،
Galumph جست‌ وخيز نشاط‌ انگيز كردن‌.
Galvanism جريان‌ برق‌ مستقيم‌، تماس‌ برق‌ بابدن‌.
Galvanism جريان‌ مستقيم‌ برق‌، الكتريسيته‌ شيميايي‌، معالج‌ با
Galvanization گالوانيزه‌ كردن‌.
Galvanize ابكاري‌ فلزي‌ كردن‌.
Galvanize با برق‌ اب‌ ط‌لا يا نقره‌ دادن‌ به‌، اب‌ فلزي‌ دادن‌،
Galvanizer گالوانيزه‌ كننده‌.
Galvanometer كهربا سنج‌، برق‌ سنج‌، گالوانومتر.
Galvanoscope كهرباياب‌.
Galyak پوست‌ بره‌ تودلي‌، قره‌ كل‌.
Gam گرد امدن‌، بازديد كردن‌.
Gam دندان‌، دندان‌ گراز يا دندان‌ كج‌، دهان‌، دسته‌ شدن‌،
Gambado چكمه‌ ركابي‌ و ساقه‌ بلند سواري‌، زنگار يا پا پيچ‌
Gambado سوار كاري‌، جفتك‌، رقص‌، گتر.
Gamberel Roof نوعي‌ شيرواني‌ چارترك‌.
Gambier اصفر.
Gambier (ribmag) (گ‌.ش‌.) روناسيان‌، درخت‌ كاد هندي‌، درخت‌ كاد
Gambir كاد اصفر.
Gambir (reibmag) (گ‌.ش‌.) روناسيان‌، درخت‌ كاد هندي‌، درخت‌
Gambit برابر تحصيل‌ امتيازاتي‌، بذله‌، موضوع‌ بحث‌.
Gambit شروع‌ بازي‌ شط‌رنج‌، از دست‌ دادن‌ يكي‌ دو پياده‌ در
Gamble قمار كردن‌، شرط‌ بندي‌ كردن‌، قمار.
Gambler قمار باز.
Gamboge (گ‌.ش‌.) نار هندي‌.
Gambol جست‌ وخيز، ورجه‌ ورجه‌ (در رقص‌)، جست‌، جست‌ و خيز كردن‌،
Gambol پرش‌ كردن‌.
Gambrel پاي‌ پسين‌ اسب‌، قناره‌، قلاب‌ گوشت‌.
Gambusia (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير.
Game بازي‌، (بصورت‌ جمع‌)مسابقه‌ هاي‌ ورزشي‌، شوخي‌، دست‌
Game انداختن‌، تفريح‌ كردن‌، اهل‌ حال‌، سرحال‌.
Game بازي‌، مسابقه‌، سرگرمي‌، شكار، جانور شكاري‌، يك‌ دور
Game Fish ماهي‌ مجاز براي‌ صيادي‌.
Game Fowl مرغ‌ شكاري‌، خروس‌ جنگي‌.
Gamecock خروس‌ جنگي‌، (مج.) ادم‌ دعوايي‌.
Gamekeeper متصدي‌ جانوران‌ شكاري‌، قرقچي‌، شكاربان‌.
Gameness ط‌اقت‌، ط‌اقت‌ تحمل‌ مصائب‌ (kculp، ecnarudne)، جان‌ سختي‌
Gamesmanship مهارت‌ در بردن‌ بازي‌ بدون‌ تخلف‌ از مقررات‌ بازي‌.
Gamesome شاد، دلخوش‌، زنده‌ روح‌.
Gamester قمار باز، ادم‌ شوخ‌، ورزشكار، هرزه‌ و مهمل‌.
Gametangium سلول‌ جنسي‌، سلول‌ يا عضو سازنده‌ سلول‌ جنسي‌.
Gamete سلول‌ جنسي‌ بالغ‌ قابل‌ تكثير، انگل‌ مالاريا.
Gametocyte سلولي‌ كه‌ تقسيم‌ شده‌ و از ان‌ سلول‌ جنسي‌ بوجود ميايد.
Gametogenesis ايجاد سلول‌ جنسي‌ قابل‌ لقاح‌.
Gametophore سلول‌ تغيير يافته‌ و منشعب‌ جنسي‌ قابل‌ لقاح‌.
Gametophyte (يعني‌ نر وماده‌) ميباشد.
Gametophyte گياه‌ يا نژادي‌ از گياه‌ كه‌ داراي‌ عضو جنسي‌ تناوبي‌
Gamey (ymag) پر از شكار، داراي‌ بو و مزه‌ گوشت‌ شكار كه‌
Gamey افتضاح‌ اور، فاسد.
Gamey نزديك‌ فاسد شدن‌باشد، بد بو، با جرات‌، چاشني‌ زده‌،
Gamic جنسي‌، داراي‌ خاصيت‌ جنسي‌.
Gamin بچه‌ كوچه‌گرد، بچه‌ بدذات‌.
Gamine هوس‌ باز.
Gamine دختر كوچه‌، دختر ولگرد، دختر گستاخ‌ و بيشرم‌، دختر
Gaming بازي‌، قمار بازي‌.
Gamma گاما، حرف‌ سوم‌ الفباي‌ يوناني‌، اشعه‌ گاما.
Gamma Globulin (ط‌ب‌) گاما گلوبولين‌.
Gamma Ray (فيزيك‌) اشعه‌ گاما.
Gammer پير زن‌، پير زن‌ روستايي‌.
Gammon مارس‌ كردن‌ (درتخته‌ نرد)، نمك‌ زدن‌و دودي‌ كردن‌، لاف‌ زدن‌
Gammon بازي‌ تخته‌ نرد، ران‌ نمك‌ زده‌ و دود زده‌ خوك‌، ياوه‌،
Gamodeme نژاد دور افتاده‌ يا منزوي‌ موجود زنده‌.
Gamogenesis زاد و ولد جنسي‌، زاد و ولد از راه‌ جفت‌ گيري‌.
Gamopetalous پيوسته‌ گلبرگ‌، داراي‌ گلبرگ‌ پيوسته‌.
Gamophyllous پيوسته‌ برگ‌، داراي‌ برگ‌ پيوسته‌.
Gamosepalous پيوسته‌ كاسبرگ‌، داراي‌ كاسبرگ‌ پيوسته‌.
Gamp (انگليس‌ - م‌.م‌) چتر بزرگ‌.
Gamut (مو.) هنگام‌، گام‌، حدود، حيط‌ه‌، وسعت‌، رسايي‌.
Gamy افتضاح‌ اور، فاسد.
Gamy كه‌نزديك‌ فاسد شدن‌باشد، بد بو، باجرات‌، چاشني‌ زده‌،
Gamy (yemag) پراز شكار، داراي‌ بو و مزه‌ گوشت‌ شكار
Gander (ج‌.ش‌.) غاز نر، ادم‌نادان‌، مرد متاهل‌.
Gander (.n): (ز.ع‌.) نگاه‌، نظ‌ر، (.iv &.tv): گردش‌ كردن‌.
Gandey Dancer كارگر راه‌اهن‌، كارگر فصلي‌، كارگر سيار.
Ganef دزد، حقه‌ باز، متقلب‌ (lacsar وfeiht).
Gang دسته‌، جمعيت‌، گروه‌، دسته‌ جنايتكاران‌، خرامش‌، مشي‌،
Gang جمعيت‌ تشكيل‌ دادن‌.
Gang گام‌ برداري‌، رفتن‌، سفر كردن‌، دسته‌ جمعي‌ عمل‌ كردن‌،
Gang Hook دو يا سه‌ قلاب‌ ماهي‌ گيري‌ متصل‌ بهم‌.
Gang Punch منگنه‌ دسته‌ جمعي‌.
Gang Up ملاقات‌ كردن‌، جمع‌ شدن‌، گرد هم‌امدن‌.
Ganger سر عمله‌، مسافر پياده‌، اسب‌ تند رو.
Gangland دنياي‌ جنايتكاران‌.
Gangling (gnildnips، yknal) ط‌ولاني‌ و دراز، بلند تراز حد
Gangling معمول‌.
Ganglion گره‌، (ط‌ب‌) غده‌ عصبي‌، غده‌ لنفاوي‌، برامدگي‌.
Gangplank تخته‌ پل‌، سكوب‌ قابل‌ حمل‌ و نقل‌ كشتي‌ و غيره‌.
Gangplow گاو اهني‌ كه‌ شيار هاي‌ موازي‌ ايجاد كند.
Gangrel (tnargav) ولگرد، اواره‌، خانه‌ بدوش‌.
Gangrene (ط‌ب‌) قانقاريا، فساد عضو بر اثر نرسيدن‌خون‌، فاسد
Gangrene شدن‌، قانقاريا بوجود امدن‌، تباه‌ كردن‌.
Gangrenous مبتلا به‌ قانقاريا.
Gangster اوباش‌، اراذل‌، همدست‌ تبه‌ كاران‌، گانگستر.
Gangue كلوخه‌ سنگ‌، هرزه‌ سنگ‌.
Gangway تخته‌ پل‌، پل‌ راهرو، راهرو، گذرگاه‌.
Ganister نسوز.
Ganister (retsinnag) نوعي‌ كوارتز پست‌، مخلوط‌ كوارتز و خاك‌
Gannet غاز درياي‌ شمالي‌، نوعي‌ مرغ‌ ماهي‌ خوار.
Gannister (retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌، مخلوط‌ كوارتز و خاك‌
Gannister نسوز.
Ganoid داراي‌ فلس‌ هاي‌ سخت‌ وبراق‌، سگ‌ ماهي‌.
Gantelope (epoltnag، teltnuag) دستكش‌ بلند، باند براي‌ دست‌،
Gantelope دعوت‌ به‌ مبارزه‌.
Gantlet راه‌ اهن‌، تلاقي‌ كردن‌.
Gantlet (.n):(teltnuag) دستكش‌، (.tv &.n): محل‌ تلاقي‌ دو خط‌
Gantline استفاده‌ قرار ميگيرد، بندرجه‌.
Gantline رجه‌ يا ط‌نابي‌ كه‌ براي‌ بار كشي‌ و اويختن‌ لباس‌ مورد
Gantlope (epoletnag، teltnuag) دستكش‌ بلند، باند براي‌ دست‌،
Gantlope دعوت‌ به‌ مارزه‌.
Gantry جاي‌ چليك‌، زير بشكه‌اي‌، حائل‌ جراثقال‌.
Gaol (liaj) زندان‌، محبس‌.
Gap رخنه‌، درز، دهنه‌، جاي‌ باز، وقفه‌، اختلاف‌ زياد،
Gap شكافدار كردن‌.
Gap شكاف‌.
Gap Character دخشه‌ شكاف‌ پر كن‌.
Gap Digit رقم‌شكاف‌ پر كن‌.
Gape نگاه‌ كردن‌.
Gape خميازه‌، نگاه‌خيره‌ با دهان‌ باز، خلاء، خميازه‌ كشيدن‌،
Gape دهان‌ را خيلي‌ باز كردن‌، با شگفتي‌ نگاه‌ كردن‌، خيره‌
Gapeseed مايه‌ حيرت‌ و خيرگي‌، نگاه‌ خيره‌.
Gapped Scale (موسيقي‌) گاهي‌ كه‌ چند نت‌ ان‌ حذف‌ شده‌باشد.
Gappy چاك‌ مانند، درز دار.
Gar (.jretni): بخدا، سوگند ملايم‌، (.n): (ج‌.ش‌.) نوعي‌
Gar ماهي‌ كه‌ ارواره‌ هايي‌شبيه‌ منقار دارد، نيزه‌ماهي‌، سگ‌
Gar ماهي‌.
Garage گاراژ، در گاراژگذاردن‌، پهلو گرفتن‌ در ترعه‌.
Garageman گاراژ دار.
Garand Rifle نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار.
Garb لباس‌، پوشاك‌ ويژه‌، كسوت‌، ظ‌اهر، ط‌رز، جامه‌ پوشانيدن‌
Garb به‌، لباس‌ پوشانيدن‌، ط‌رز رفتار.
Garbage روده‌، فضولات‌، اشغال‌ خاكروبه‌، زباله‌.
Garbage زباله‌، اشغال‌.
Garbage Collection زباله‌ روبي‌.
Garbage Collector زباله‌ روب‌.
Garble ضايعات‌، فضولات‌، تحريف‌، تحريف‌ كردن‌، الك‌ كردن‌.
Garbled اشفته‌، درهم‌.
Garbler تحريف‌ كننده‌.
Garboil اغتشاش‌، اشفتگي‌، جنجال‌.
Garcon پيشخدمت‌ مهمانخانه‌، پسر بچه‌ پادو (retiaw).
Garde Manger سرد خانه‌ اشپز خانه‌، اشپز متصدي‌ سرد خانه‌.
Garden باغباني‌ كردن‌.
Garden باغ‌، بوستان‌، باغچه‌، باغي‌، بستاني‌، درخت‌ كاري‌ كردن‌،
Garden Cress (گ‌.ش‌.) ترتيزك‌، تره‌تيزك‌، شاهي‌.
Garden Heiliotrope (گ‌.ش‌.) سنبل‌الط‌يب‌، نوعي‌ سمنه‌، خلفه‌، حشفه‌.
Garden Party گاردن‌ پارتي‌.
Garden Variety باغ‌ تفرجگاه‌، باغ‌ ملي‌.
Gardener باغبان‌.
Gardenia (گ‌.ش‌.) روناسيان‌، ياسمن‌.
Gardening باغباني‌.
Garderobe اشكاف‌ لباس‌، خوابگاه‌.
Garfish rag =.
Gargantua (nautnagrag) غول‌، غول‌ پيكر، عظ‌يم‌ الجثه‌.
Gargantuan (autnagrag) غول‌، غول‌ پيكر، عظ‌يم‌ الجثه‌.
Gargle غرغره‌، گلو شويي‌، غرغره‌ كردن‌.
Gargoyle ناوداني‌ كه‌ از ديوار پيشامدگي‌ پيدا ميكند و بيشتر
Gargoyle انرا بصورت‌ سر و تن‌انسان‌ياجانوري‌در مي‌اورند، راه‌ اب‌،
Gargoyle هر نوع‌ تصوير عجيب‌.
Garish زننده‌، داراي‌ زرق‌ و برق‌ زياد، شعله‌ ور.
Garland گلچين‌ ادبي‌، تاج‌ گل‌، حلقه‌ گل‌، گلبند زدن‌، درحلقه‌ گل‌
Garland قرار دادن‌.
Garlic (گ‌.ش‌.) سير.
Garlic Salt سير نمك‌، سير و نمك‌.
Garment جامه‌، پوشاك‌، جامه‌ رو، رخت‌.
Garner انبار غله‌، انبار، انبار كردن‌، انباشتن‌، درويدن‌.
Garnet نار سنگ‌، لعل‌، حجر سيلان‌، نوعي‌ لولا يا مفصل‌.
Garnet Paper صفحه‌ لعل‌ تراش‌، كاغذ سنباده‌ لعل‌.
Garnetiferous (مع.) لعل‌ دار، داراي‌ لعل‌، موجد لعل‌، لولا دار.
Garnierite (مع.) سنگ‌ نيكل‌، معدن‌ نيكل‌.
Garnish ارايش‌ دادن‌، چاشني‌ زدن‌ (بخوراك‌)، چاشني‌ زدن‌ به‌،
Garnish ارايش‌.
Garnishee (حق.) كسي‌ كه‌خواسته‌اي‌ نزد او تامين‌ يا توقيف‌ باشد،
Garnishee تامين‌ مدعا به‌ كردن‌.
Garnishment احضار شخص‌ ثالث‌، حكم‌توقيف‌.
Garnishment تزئين‌، ارايش‌، تامين‌ خواسته‌، حكم‌ تامين‌ مدعابه‌،
Garniture (tnemhsillebme=) تزيين‌، چاشني‌، مخلفات‌.
Garotte ادم‌خفه‌كني‌، راهزني‌ بوسيله‌خفه‌كردن‌ مردم‌، شريان‌ بند.
Garotte (etorrag) خفه‌ سازي‌ بط‌رز اسپانيولي‌، اسباب‌
Garpike (hsif)rag=.
Garret برج‌ ديده‌ باني‌، اط‌اق‌ زير شيرواني‌.
Garrison پادگان‌، ساخلو، مقيم‌ كردن‌، مستقر كردن‌.
Garrison House پادگان‌، ساخلو مستقل‌، پادگان‌ مجزا.
Garrison State ايالت‌ نظ‌امي‌.
Garron يكجور اسب‌ كوچك‌ اسكاتلندي‌ و ايرلندي‌.
Garrote (ettorag) خفه‌ سازي‌ بط‌رز اسپانيولي‌، اسباب‌
Garrote ادم‌خفه‌كني‌، راهزني‌ بوسيله‌خفه‌كردن‌ مردم‌، شريان‌ بند.
Garrulity پر حرفي‌.
Garrulous پر حرف‌.
Garter انگليس‌ بنام‌ نشان‌ بندجوراب‌، بند زدن‌، كش‌ زدن‌ (بپا
Garter بند جوراب‌، كش‌ جوراب‌، (باحرف‌ بزرگ‌) عالي‌ ترين‌ نشان‌
Garter يا به‌ جوراب‌).
Garter Snake (ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر زنده‌زاي‌ راه‌راه‌ امريكا.
Garth حياط‌، محوط‌ه‌، سد يا بند ماهي‌ گيري‌، تسمه‌.
Gas باگاز خفه‌ كردن‌، اتومبيل‌ رابنزين‌ زدن‌.
Gas گاز، بخار، (امر.) بنزين‌، گازمعده‌، گازدار كردن‌،
Gas Chamber اط‌اق‌ گاز، محفظ‌ه‌ اعدام‌ با گاز.
Gas Fitter را نصب‌ و تعمير ميكند.
Gas Fitter فيتر يا مكانيكي‌ كه‌ لوله‌هاي‌ گاز و لوازم‌گاز منازل‌
Gas Log (در بخاري‌) گازسوز، جايي‌كه‌ گازميسوزد.
Gas Mask ماسك‌ ضد گاز.
Gas Oil گازوئيل‌، نفت‌ گاز.
Gas Olier شمعدان‌ گاز سوز، لوستر گاز سوز.
Gas Plant allenixarf=.
Gas Station (noitats gnillif) پمپ‌ بنزين‌.
Gas Trubine توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند.
Gas Tube لامپ‌ گازي‌.
Gasbag گيسه‌ گاز، (در هواپيما) گاز دان‌، ياوه‌ سرا.
Gasboat قايق‌ موتوري‌.
Gasburner اجاق‌ گاز سوز.
Gascon گاسگن‌، اهل‌ ynocsag در فرانسه‌، لاف‌ زن‌.
Gasconade (odavarb gnitsaob) لافزني‌، چاخان‌، ياوه‌ سرا.
Gaseous گازي‌، بخاري‌، لط‌يف‌، گازدار، دو اتشه‌.
Gash مقاربت‌ جنسي‌، توخالي‌، لاف‌، بد منظ‌ر، زشت‌، زيرك‌، خوش‌
Gash زخم‌، بريدگي‌، جاي‌ زخم‌ در صورت‌، الت‌ تناسلي‌ زن‌،
Gash لباس‌، زخم‌ زدن‌، بريدن‌، شكافداركردن‌، پرحرفي‌ كردن‌.
Gasholder محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز، محل‌ نگهداري‌ بنزين‌.
Gashouse skrowsag =.
Gasification تبديل‌ كردن‌ بگاز.
Gasify شدن‌.
Gasify تبديل‌ به‌ گاز كردن‌، بخاركردن‌، تبديل‌ بگاز يا بخار
Gasket بادبان‌ بند، شراع‌ بند، واشر چرمي‌، درزبند، درز
Gasket گرفتن‌، لايي‌ گذاشتن‌.
Gaskin (م‌.ك‌.) teksag.
Gaskin ران‌ عقب‌ اسب‌، (م‌.م‌.) شلوار، زير جامه‌، جوراب‌،
Gaslight چراغ‌ گاز، روشنايي‌ گاز، گاز سوز، شعله‌ گاز.
Gasogene ماده‌اي‌ كه‌ براي‌ ساختن‌ اب‌ گاز دار بكار ميرود.
Gasolene گازولين‌، (امر.) بنزين‌.
Gasoline گازولين‌، (امر.) بنزين‌.
Gasolinic وابسته‌ به‌ بنزين‌.
Gasometer گاز دان‌، گازانبار، گاز سنج‌، كنتور گاز.
Gasp كشيدن‌، نفس‌ بريده‌.
Gasp نفس‌نفس‌ زدن‌، بادهان‌ باز دم‌ زدن‌، بريده‌ بريده‌ نفس‌
Gasrtal (cirtsag) شكمي‌.
Gasser گاز دار، پرسردو صدا، مضحك‌.
Gassy گاز دار، پر باد و بروت‌، پرهارت‌ و هورت‌.
Gast (eracs) ترساندن‌، وحشت‌، جانور بدون‌اولاد.
Gastight غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز، عايق‌ گاز.
Gastraea (aertsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌
Gastraea از دو قشر سلول‌ تشكيل‌ يافته‌.
Gastrea (aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌
Gastrea از دو قشر سلول‌ تشكيل‌ يافته‌.
Gastrectomy (جراحي‌) عمل‌ برداشتن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از معده‌.
Gastric معدي‌، شكمي‌.
Gastric Juice شيره‌ معده‌.
Gastric Ulcer (ط‌ب‌) زخم‌معده‌.
Gastrin هورموني‌ كه‌ موجب‌ ترشح‌ شيره‌ معده‌ ميگردد.
Gastritis (ط‌ب‌) اماس‌ معده‌، التهاب‌ معده‌، ورم‌ معده‌.
Gastroenterologist متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌.
Gastroenterology مط‌العه‌معده‌ و روزده‌ و بيماريهاي‌ ان‌.
Gastrogenic (suonegortsag) داراي‌ منشاء معدي‌، معدي‌.
Gastrogenous (cinegortsag) داراي‌ منشاء معدي‌، معدي‌.
Gastrointestinal مربوط‌ به‌ معده‌ و روده‌، معدي‌ و روده‌اي‌.
Gastronome (TEMRUOG، ERUCIPE) خوراك‌ شناس‌، خوش‌ خوراك‌، علاقمند
Gastronome بغذاي‌ خوب‌، سليقه‌ در غذا.
Gastronomic وابسته‌ به‌ غذا و پخت‌ وپز.
Gastronomist متخصص‌ غذاي‌ لذيذ، ويژه‌ گر خوراك‌.
Gastronomy علم‌ اغذيه‌ لذيذه‌، خوش‌ گذراني‌، پر خوري‌.
Gastropod (ج‌.ش‌.) شكم‌ پاوران‌، شكم‌ پايان‌.
Gastroscope اسباب‌ معاينه‌ داخلي‌ معده‌، وسيله‌ مشاهده‌ داخل‌ معده‌.
Gastrovascular (ج‌.ش‌.) داراي‌ فعاليت‌ در معده‌ورگها.
Gastrula شكمك‌، (ج‌.ش‌.) مرحله‌ روياني‌ اوليه‌ پس‌ از بلاستولا.
Gastrulate بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌، بشكل‌ گاسترولا دراوردن‌.
Gasworks كارخانه‌ گاز.
Gate دروازه‌، در بزرگ‌، مدخل‌، دريجه‌ سد، وسايل‌ ورود،
Gate وروديه‌.
Gate دروازه‌.
Gate Crasher ميهمان‌ ناخوانده‌.
Gate Electrode الكترود دريچه‌اي‌.
Gate Tube لامپ‌ دريچه‌اي‌.
Gatefold نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌.
Gatekeeper دروازه‌ بان‌.
Gatepost تير چار چوب‌ دروازه‌، بازوي‌ در، بازوي‌ دروازه‌.
Gateway مدخل‌، دروازه‌.
Gather نتيجه‌ گرفتن‌، استباط‌ كردن‌.
Gather گرد امدن‌، جمع‌ شدن‌، بزرگ‌ شدن‌، جمع‌ كردن‌، گرد كردن‌،
Gather گرد اوري‌ كردن‌.
Gatherer جمع‌ كننده‌، گرد اورنده‌.
Gathering گرد اوري‌.
Gauche خام‌ دست‌، چپ‌ دست‌، ناشي‌، كج‌، مايل‌.
Gaucherie خام‌ دستي‌، ناشي‌گري‌.
Gaud پر سر وصدا و تو خالي‌.
Gaud (teknirt، tnemanro) زيور الات‌، كلاه‌ برداري‌، نمايش‌
Gaudery خرده‌ ريزها، چيزهاي‌ كم‌ بها، پيرايه‌ هاي‌ زيادي‌.
Gaudy روزشادي‌.
Gaudy زرق‌ وبرق‌ دار، نمايش‌ دار، پر زرق‌ و برق‌، جلف‌، لوس‌،
Gauffer (reffog=) چين‌ دار يا مچاله‌ كردن‌.
Gauge اندازه‌ گرفتن‌.
Gauge درجه‌، اندازه‌، پيمانه‌، مقياس‌، معيار، ضخامت‌ ورق‌
Gauge فلزي‌ يا قط‌ر سيم‌ و غيره‌، پيمانه‌ كردن‌، ازمايش‌ كردن‌،
Gauge اندازه‌، اندازه‌ گير، اندازه‌ گرفتن‌.
Gaul اهل‌ كشور باستاني‌ گل‌، فرانسوي‌.
Gault (tlag) قشر ضخيمي‌ از خاك‌ رس‌، با خاك‌ رس‌ پوشاندن‌.
Gaum raems، egdums =.
Gaunt ساختن‌، ويران‌ كردن‌.
Gaunt لاغر، نحيف‌، بدقيافه‌، زننده‌، بي‌ثمر، لاغركردن‌، زننده‌
Gauntlet دستكش‌ بلند، دستكش‌ اهني‌، دعوت‌ بمبارزه‌.
Gaur (erog، ruog) (ج‌.ش‌.) گاو وحشي‌ هندي‌.
Gauss گوس‌، واحد شدت‌ ميدان‌ مغناط‌يسي‌.
Gauze تنزيب‌، كريشه‌، تور، گازپانسمان‌، مه‌ خفيف‌.
Gavel باج‌، خراج‌، ربا، بهره‌ غير مجاز، چكش‌ چوبي‌حراج‌
Gavel كنندگان‌ ياروساي‌ انجمن‌ ها، چكش‌ حراجي‌.
Gavelkind تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌
Gavelkind پسرانش‌.
Gavelock نيزه‌، زوبين‌، اهرم‌ اهني‌، ديلم‌.
Gavote تندرقصيدن‌، بابك‌ فوق‌ رقصيدن‌.
Gavote (ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌، موسيقي‌ اين‌ رقص‌،
Gavotte (etovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌، موسيقي‌ اين‌ رقص‌،
Gavotte تند رقصيدن‌، باسبك‌ فوق‌ رقصيدن‌.
Gawk بي‌ خيال‌ نگاه‌ كردن‌، احمقانه‌ نگاه‌ كردن‌.
Gawkish احمق‌، مات‌ و سربهوا.
Gawky احمق‌، مات‌ و سربهوا.
Gawsie (yswag) خوش‌ بنيه‌، چاق‌ و چله‌، با نشاط‌، خوش‌ نما.
Gawsy (eiswag) خوش‌ بنيه‌، چاق‌ و چله‌، با نشاط‌، خوش‌ نما.
Gay خوش‌، خوشحال‌، شوخ‌، سردماغ‌، سر كيف‌.
Gayly (yliag) با خوشحالي‌ ز با سرور و نشاط‌.
Gazabo (yug، wollef) شخص‌، فرد.
Gaze خيره‌ نگاه‌ كردن‌، چشم‌ دوختن‌، زل‌ زل‌ نگاه‌ كردن‌، بادقت‌
Gaze نگاه‌ كردن‌، نگاه‌ خيره‌.
Gazehound (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌.
Gazelle (ج‌.ش‌.) بز كوهي‌، اهوي‌ كوهي‌، غزال‌.
Gazette رسمي‌ چاپ‌ كردن‌.
Gazette مجله‌، مجله‌ رسمي‌، روزنامه‌، اعلان‌ و اگهي‌، در مجله‌
Gazetteer فرهنگ‌ جغرافيايي‌، مجله‌ نويس‌، روزنامه‌ نويس‌.
Gazing Stock مايه‌ عبرت‌، انگشت‌ نما.
Geap دنده‌، اسباب‌.
Gear لوازم‌، ادوات‌، افزار، الات‌، جامه‌، پوشش‌،
Gear دنده‌دار(يادندانه‌دار) كردن‌، اماده‌كاركردن‌، پوشانيدن‌.
Gear دنده‌، چرخ‌ دنده‌، مجموع‌ چرخهاي‌ دنده‌دار، اسباب‌،
Gear Wheel چرخ‌ دندانه‌دار، چرخ‌ دنده‌.
Gearbox جعبه‌ دنده‌.
Gearing دنده‌هاي‌ ماشين‌.
Gearshift ميله‌ دنده‌، دنده‌ عوض‌ كن‌.
Gecko (ج‌.ش‌.) مارمولك‌ خانگي‌.
Gee هي‌، هين‌ (كه‌ درموقع‌ راندن‌اسب‌ و گاو گفته‌ ميشود)،
Gee صداي‌ هي‌ و هين‌ كردن‌(براي‌راندن‌ حيوان‌) هين‌ كردن‌، هوس‌،
Gee بوالهوسي‌.
Geek يكي‌ از بازيكنان‌ بالماسكه‌ و كارناوال‌ كه‌ غالبا
Geek داراي‌ ماسك‌ منقاردار است‌.
Geese غازها.
Geest مواد رسوبي‌ و ته‌نشين‌ سط‌ح‌ زمين‌.
Geezer ادم‌ عجيب‌ و منزوي‌.
Gehenna جهنم‌، دوزخ‌، محبس‌.
Geisha رقاصه‌ ژاپوني‌، گيشا، فاحشه‌.
Gel ژال‌، ماده‌ ژلاتيني‌ چسبناكي‌ كه‌ در نتيجه‌ بسته‌ شدن‌
Gel مواد چسبنده‌ بوجود ميايد، ژلاتين‌، دلمه‌ شدن‌.
Gelable ژلاتيني‌ شونده‌، دلمه‌ شونده‌.
Gelatin (enitaleg) دلمه‌، ژلاتيني‌، سريشم‌.
Gelatine (nitaleg) دلمه‌، ژلاتيني‌، سريشم‌.
Gelatinization ژلاتينه‌ شدن‌.
Gelatinize تبديل‌ به‌ دلمه‌ يا ژلاتين‌ كردن‌، ژلاتين‌ زدن‌ به‌،
Gelatinize باژلاتين‌ پوشاندن‌.
Gelation انعقاد، بستگي‌، بسته‌ شدگي‌، سفت‌ شدگي‌.
Geld اخته‌ كردن‌، بي‌ تخمدان‌كردن‌، محروم‌ كردن‌.
Gelid بسيار سرد، يخ‌ كرده‌، كاملا سرد و بسته‌ شده‌.
Gelidity سردي‌، بسته‌شدگي‌.
Gelignite ميسازند، ژليگنيت‌.
Gelignite ماده‌ژلاتيني‌ و منفجره‌اي‌ كه‌ از نيترو گليسيرين‌
Gem گوهر، جواهر، سنگ‌ گران‌بها، جواهر نشان‌ كردن‌، مرصع‌
Gem كردن‌.
Geminate جفت‌، توام‌، دوتا، دولا، دوقلو، جفت‌ كردن‌، توام‌كردن‌.
Gemination جفت‌ سازي‌، دولايي‌.
Gemini (نج.) برج‌ جوزا، توام‌، دو پيكر.
Gemma (گ‌.ش‌.) جوانه‌، دكمه‌، غنچه‌، جرثومه‌، نرم‌تن‌ يا صدف‌
Gemma گرد كوچك‌ خوراكي‌، الفكه‌.
Gemmate غنچه‌ دار، جوانه‌دار.
Gemmiparous جوانه‌اور، دكمه‌ اور، جوانه‌ دار، غنچه‌ دار.
Gemmological (lacigolomeg) مربوط‌ به‌ علم‌ گوهر شناسي‌.
Gemmologist (tsigolomeg) جواهر شناس‌، گوهرشناس‌.
Gemmology (ygolomeg) جواهر شناسي‌.
Gemmulation جرثومه‌ بندي‌، جوانه‌كوچك‌، ايجادموجود تازه‌ توسط‌
Gemmulation جوانه‌ سلولي‌.
Gemmy گوهر مانند، پر گوهر.
Gemological (lacigolommeg) مربوط‌به‌ علم‌ گوهر شناسي‌.
Gemologist (tsigolommeg) جواهرشناس‌، گوهر شناس‌.
Gemology (ygolommeg) جواهر شناسي‌.
Gemsbok (kcub-) (xyro) (ج‌.ش‌.) بز يا اهوي‌ كوهي‌ بزرگ‌
Gemsbok افريقاي‌ جنوبي‌.
Gemsbuck (kob-) (xyro) (ج‌.ش‌.) بز يا اهوي‌ كوهي‌ بزرگ‌ افريقاي‌
Gemsbuck جنوبي‌.
Gemstone (مع.) سنگ‌ جواهر.
Genbral Purpose همه‌ منظ‌وره‌، عام‌ منظ‌وره‌.
Genbraliztion تعميم‌، كليت‌ بخشي‌.
Gendarme ژاندارم‌، امنيه‌، پليس‌، پاسبان‌.
Gendarmerie (yremradneg) ژاندارمري‌، اداره‌ امنيه‌.
Gendarmery (eiremradneg) ژاندارمري‌، اداره‌ امنيه‌.
Gender (د.) جنس‌، تذكير و تانيث‌، قسم‌، نوع‌.
Gene صفات‌ ارثي‌ است‌.
Gene (زيست‌ شناسي‌) ژن‌، عامل‌ موجود در كروموزوم‌ كه‌ناقل‌
Genealogist شجره‌ شناس‌.
Genealogy شجره‌ النسب‌، شجره‌ نامه‌، نسب‌، سلسله‌، دودمان‌.
Geneatlogic وابسته‌ به‌ شجره‌نامه‌.
Genera suneg fo.lp.
Generable همگاني‌، قابل‌ تعميم‌.
Generable قابل‌ توليد، زايش‌ پذير.
General عام‌، كلي‌.
General ژنرال‌، ارتشبد.
General عمومي‌، جامع‌، همگاني‌، متداول‌، كلي‌، معمولي‌، همگان‌،
General Ledger معين‌ عام‌.
General Paresis جنون‌ و فلج‌ حاصل‌ در اثر ضايعات‌ سيفليسي‌ مغز.
General Practitioner ط‌بيب‌ امراض‌ عمومي‌، پزشك‌ بيماريهاي‌ عمومي‌.
General Purpose هر كاره‌، بدرد هر كاري‌ خورنده‌.
General Staff ستاد ارتش‌.
General Store بندي‌ نشده‌.
General Store فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌
Generalissimo فرمانده‌ كل‌، سپهسالار، ژنراليسيم‌.
Generality عموميت‌، اظ‌هار عمومي‌، نكته‌ كلي‌، اصل‌ كلي‌.
Generalization عموميت‌ دادن‌.
Generalize بط‌ور عام‌ گفتن‌، عموميت‌ دادن‌ (به‌)، عمومي‌ كردن‌،
Generalize تعميم‌ دادن‌.
Generalize تعميم‌ دادن‌، كليت‌ بخشيدن‌.
Generalized تعميم‌ يافته‌، كلي‌.
Generally بط‌ور كلي‌، عموما، معمولا.
Generalship سرلشكري‌، سرتيپي‌، علم‌ لشكركشي‌، مديريت‌، رياست‌.
Generate كردن‌، حاصل‌ كردن‌، توليد نيرو كردن‌.
Generate زادن‌، توليد كردن‌، احداث‌ كردن‌، بوجود اوردن‌، تناسل‌
Generate توليد كردن‌، زاييدن‌.
Generated Error خط‌اي‌ توليد شده‌.
Generating Function تابع‌ مولد، تابع‌ زاينده‌.
Generation توليد، زايش‌، نسل‌.
Generation توليد نيرو، نسل‌.
Generative توليدي‌، نسلي‌.
Generator زاينده‌، زاياد، دينام‌، ژنراتور، مولد برق‌.
Generator مولد، زاينده‌.
Generatrix جسمي‌ ميشود، احداث‌ كننده‌، (هن.) مولد، زاينده‌، زايا.
Generatrix (هن.) نقط‌ه‌ يا خط‌ يا سط‌حي‌ كه‌سبب‌ احداث‌ خط‌ يا سط‌ح‌ يا
Generic نوعي‌، جنسي‌، عمومي‌، عام‌، كلي‌، وابسته‌ به‌ تيره‌.
Generosity بخشش‌، سخاوت‌، خير خواهي‌، گشاده‌ دستي‌.
Generous سخي‌، بخشنده‌، زياد.
Genesis پيدايش‌، تكوين‌، توليد، ط‌رز تشكيل‌، كتاب‌ پيدايش‌
Genesis (تورات‌)، پسوند بمعني‌ايجاد كننده‌.
Genet زباد يا گربه‌ معمولي‌.
Genet (ج‌.ش‌.) جانور پستاندار كوچك‌ گوشت‌ خواري‌ شبيه‌ گربه‌
Genetic مربوط‌ به‌توليد و وراثت‌.
Genetic پيدايشي‌، تكويني‌، وابسته‌ به‌پيدايش‌ يا اصل‌ هر چيز،
Geneticist نسل‌ شناس‌.
Genetics انتقال‌ وراثت‌(توارث‌) واختلاف‌موجودات‌ و مكانيسم‌ انان‌
Genetics علم‌ پيدايش‌، شاخه‌اي‌ از علم‌ زيست‌ شناسي‌ كه‌در باره‌
Genetics در اثر توارث‌ بحث‌ ميكند، نسل‌ شناسي‌.
Geneva Cross (ssorc der) صليب‌ سرخ‌.
Genial خوش‌ مشرب‌، خوش‌ معاشرت‌، خوش‌ دهن‌.
Geniality خوش‌ مشربي‌، خوش‌ معاشرتي‌.
Geniculate (detalucineg) داراي‌ زانويي‌، خم‌ شده‌، خميده‌.
Geniculated (etalucineg) داراي‌ زانويي‌، خم‌ شده‌، خيمده‌.
Genie اندامهاي‌ تناسلي‌.
Genie (suineg، nnij) توليد كننده‌، تناسلي‌، مربوط‌ به‌
Genitalia الات‌ تناسلي‌ (خارجي‌).
Genitalia (slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌.
Genitalic مربوط‌ به‌ الت‌ تناسلي‌.
Genitals (ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌.
Genitive حالت‌ اضافه‌، حالت‌ مالكيت‌، حالت‌ مضاف‌ اليه‌، ملكي‌
Genitive مضاف‌ اليهي‌.
Genitourinary وابسته‌ به‌ دستگاه‌ اداري‌ تناسلي‌، جهاز تناسلي‌ وادراري‌
Geniture (ytivitan) تولد.
Genius نابغه‌، نبوغ‌، استعداد، دماغ‌، ژني‌.
Genocidal مربوط‌ به‌ قتل‌ عام‌.
Genocide كشتار دسته‌جمعي‌، قتل‌ عام‌.
Genotype مشابه‌ ارثي‌).
Genotype نوع‌ معرف‌ و نماينده‌ يك‌ جنس‌ (ازموجودات‌ داراي‌ صفات‌
Genre نوع‌، قسم‌، جور، ط‌بقه‌، دسته‌، راسته‌، جنس‌، ط‌رز، ط‌ريقه‌.
Gens ط‌ايفه‌، قبيله‌، دسته‌.
Gens (در روم‌ و يونان‌ قديم‌) خانواده‌، تيره‌، خاندان‌،
Gent (wollef، nam) اقا.
Genteel اقا منش‌، اصيل‌، نجيب‌، تربيت‌ شده‌.
Gentian (گ‌.ش‌.) جنتياناي‌ زرد، كوشاد.
Gentian Violet ويوله‌ دوژانسين‌.
Gentianella (گ‌.ش‌.) جنتيانا، كوشاد.
Gentile غير كليمي‌، كسي‌ كه‌ نه‌ مسيحي‌ و نه‌ كليمي‌ باشد.
Gentilesse نزاكت‌، ادب‌، نجابت‌.
Gentility اقا منشي‌، بزرگي‌، شرافت‌، نجابت‌، اصالت‌.
Gentle نجيب‌، با تربيت‌، ملايم‌، ارام‌، لط‌يف‌، مهربان‌، اهسته‌،
Gentle ملايم‌ كردن‌، رام‌ كردن‌، ارام‌ كردن‌.
Gentle Sex جنس‌ لط‌يف‌، جنس‌ زن‌.
Gentlefolk (sklofeltneg) مردمان‌ شريف‌، نجباء.
Gentleman اقا، شخص‌ محترم‌، ادم‌ با تربيت‌، اصيل‌.
Gentleman Commoner بيشتر ازشاگردان‌ عادي‌ ميپردازد.
Gentleman Commoner شاگرد ممتازدانشگاه‌اكسفورد و كمبريج‌ كه‌ شهريه‌اي‌
Gentleman Of Fortune (rerutnevda) نجيب‌ زاده‌ حادثه‌ جو.
Gentlemanlike شايسته‌ مرد نجيب‌، اقامنشانه‌، مثل‌ مردم‌ شريف‌.
Gentlemanly اقا منش‌، نجيبانه‌، از روي‌ بزرگ‌ منشي‌.
Gentlewoman بانو، خانم‌، زن‌ نجيب‌، زن‌ باتربيت‌.
Gently با ملايمت‌، بارامي‌، بتدريج‌.
Gentrice تربيت‌، نجابت‌، اصالت‌.
Gentry مردمان‌ محترم‌ و با تربيت‌، اصالت‌، تربيت‌، ادب‌.
Genuflect زانو خم‌ كردن‌، ركوع‌ كردن‌، سجود كردن‌.
Genuflection (noixelfuneg) سجود، خم‌ كردن‌ زانو.
Genuflexion (noitcelfuneg) سجود، خم‌ كردن‌ زانو.
Genuine خالص‌، اصل‌، اصلي‌، واقعي‌، حقيقي‌، درست‌.
Genus جنس‌، نوع‌، دسته‌، ط‌بقه‌، قسم‌، جور، سرده‌.
Geocentric زمين‌ رامركز عالم‌ وجودقرارداده‌.
Geocentric داراي‌ مركزي‌ در زمين‌، زميني‌، معتقد باينكه‌ خداوند
Geochemistry زمين‌بحث‌ ميكند، شيمي‌ خاك‌، زمين‌ شيمي‌.
Geochemistry علمي‌ كه‌ درباره‌ تركيب‌ و تغييرات‌ شيميايي‌ پوسته‌
Geochronology باستان‌ شناسي‌ زمين‌، شرح‌ وقايع‌ تاريخي‌ گذشته‌ بر
Geochronology مبناي‌ اط‌لاعات‌ زمين‌ شناسي‌.
Geochronometry وديرينه‌ شناسي‌ زمين‌.
Geochronometry اندازه‌گيري‌ زمان‌ گذشته‌توسط‌ روش‌ هاي‌ باستانشناسي‌
Geode سنگ‌ پوكي‌ كه‌ درون‌ان‌ ازمواد بلورين‌ يا مواد معدني‌
Geode پوشيده‌ باشد.
Geodesic روي‌ سط‌ح‌.
Geodesic (citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در
Geodesic Dome (معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌.
Geodesist متخصص‌ علم‌مساحي‌.
Geodesy علم‌ مساحي‌، زمين‌ سنجي‌.
Geodetic (cisedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌بين‌دو نقط‌ه‌ در
Geodetic روي‌ سط‌ح‌.
Geodetic خط‌ اقصر.
Geodetic وابسته‌به‌علم‌ زمين‌پيمايي‌ در سط‌ح‌ كره‌، مربوط‌ به‌مساحي‌،
Geoduck (ج‌.ش‌.) نوعي‌ جانور نرم‌ تن‌ ياصدف‌ خوراكي‌.
Geognosy زمين‌شناسي‌ از لحاظ‌ ساختمان‌ و تركيب‌ زمين‌.
Geographer جغرافي‌ دان‌.
Geographical Mile (elim lacituan) ميل‌ جغرافيايي‌، ميل‌ دريايي‌.
Geography جغرافيا، جغرافي‌، علم‌ جغرافيا، شرح‌.
Geoid (ز.ش‌.) جسم‌ هندسي‌ شبيه‌ به‌شبه‌كره‌، زمين‌ وار.
Geologic (lacigoloeg) وابسته‌ به‌ زمين‌ شناسي‌.
Geological (cigoloeg) وابسته‌ به‌ زمين‌ شناسي‌.
Geologist زمين‌شناس‌.
Geologize در زمين‌ شناسي‌ كاركردن‌، از نظ‌ر زمين‌ شناسي‌ بازرسي‌
Geologize كردن‌، مط‌العه‌علم‌ زمين‌ شناسي‌ كردن‌.
Geology زمين‌ شناسي‌، دانش‌ زمين‌ شناسي‌.
Geomagnetic وابسته‌به‌جاذبه‌زمين‌.
Geomagnetism نيروي‌ اهن‌ربايي‌ زمين‌، نيروي‌ جاذبه‌زمين‌.
Geomancy رمل‌ و اسط‌رلاب‌، غيب‌ گويي‌ از روي‌ خاك‌.
Geometer هندسه‌ دان‌، (ج‌.ش‌.)نوعي‌ كرم‌ درخت‌، كرم‌ زمين‌ پيما.
Geometric هندسي‌.
Geometric Mean (ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌،
Geometric Mean ريشه‌ nام‌، ميانگين‌ هندسي‌.
Geometric Progression تصاعد هندسي‌.
Geometrician هندسه‌ دان‌.
Geometrid پروانه‌هاي‌ هندسي‌.
Geometrid (ج‌.ش‌.) خانواده‌ پروانه‌ يا بندهاي‌ باريك‌ بدن‌،
Geometrize كردن‌.
Geometrize از روي‌ قواعد هندسي‌ كار كردن‌، با قواعد هندسي‌ درست‌
Geometry علم‌ هندسه‌.
Geomorphic مانند كره‌زمين‌، شبيه‌ بزمين‌، زميني‌.
Geomorphology انها بحث‌ ميكند.
Geomorphology علمي‌ كه‌ درباره‌ برجستگي‌ هاي‌ سط‌ح‌ زمين‌ وعلل‌ پيدايش‌
Geophagy خاك‌ خوري‌، گل‌ خوري‌، زمين‌خواري‌.
Geophysical مربوط‌ به‌ ژئو فيزيك‌.
Geophysicist متخصص‌ ژئوفيزيك‌.
Geophysics زمين‌.
Geophysics زمين‌ فيزيك‌، ژئوفيزيك‌، علم‌ اوضاع‌ بيروني‌ و ط‌بيعي‌
Geophyte (گ‌.ش‌.) گياه‌خاكي‌.
Geopolitical وابسته‌به‌جغرافياي‌ سياسي‌.
Geopolitics و امار) درمشي‌ سياسي‌ و سياست‌خارجي‌ كشور.
Geopolitics مط‌العه‌ نفوذ عوامل‌ فيزيكي‌(چون‌ جغرافيا و علم‌ اقتصاد
Georgette ژرژت‌، جرجت‌ (نوعي‌پارچه‌ حرير و ابريشمي‌).
Georgia Pine faelgnol=.
Georgian گرجي‌، گرجستاني‌، اهل‌ جرجيا.
Georgic وابسته‌ به‌كشاورزي‌، روستايي‌، ترانه‌ روستايي‌.
Geoscience علوم‌ مربوط‌ به‌زمين‌ شناسي‌.
Geostrategy ميكند، زمين‌شناسي‌، لشكر كشي‌.
Geostrategy شاخه‌اي‌ از فيزيك‌ سياسي‌ كه‌ در باره‌ علم‌ لشكر كشي‌ بحس‌
Geostrophic انقباضي‌كه‌ دراثرگردش‌ زمين‌ايجادميشود.
Geostrophic (هواشناسي‌)وابسته‌به‌نيروي‌ انحناءوپيچيدگي‌ يا
Geotaxis گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند،
Geotaxis زمين‌گرايي‌.
Geotectonic مربوط‌ به‌ مبحث‌ ساختمان‌ و تشكيلات‌ صخره‌هاي‌ پوسته‌ زمين‌.
Geothermal (cimrehtoeg) وابسته‌ به‌حرارت‌ مركزي‌ زمين‌.
Geothermic (lamrehtoeg) وابسته‌ به‌حرارت‌ مركزي‌ زمين‌.
Geotropism الكتروتروپيسم‌، (گ‌.ش‌.) رشد و نمو گياه‌ تحت‌ تاثير
Geotropism قوه‌ جاذبه‌زمين‌، زمين‌ گرايي‌.
Ger ن‌ان‌ا
Geraniol (ش‌.) گرانيول‌، الكل‌ اشباع‌ شده‌ مايع‌ و معط‌ر.
Geranium (گ‌.ش‌.) شمعداني‌ عط‌ري‌، گل‌ شمعداني‌.
Gerardia (گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير.
Gerbera (گ‌.ش‌.) گياهان‌ سر بره‌ و كلب‌ جهنم‌.
Gerbil (ellibreg) (ج‌.ش‌.) موش‌ صحرايي‌، موش‌ بياباني‌، يربوع‌.
Gerbille (elibreg) (ج‌.ش‌.) موش‌ صحرايي‌، موش‌ بياباني‌، يربوع‌.
Gerent مدير، حاكم‌، اداره‌كننده‌، حامل‌.
Gerfalcon noclafryg=.
Geriatric مربوط‌ به‌ پيري‌.
Geriatrician (tsirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌.
Geriatrics پيرپزشكي‌، رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌درباره‌ امراض‌ دوران‌
Geriatrics پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند، مبحث‌امراض‌ پيري‌.
Geriatrist (naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌.
Germ ميكرب‌، جنين‌، اصل‌، ريشه‌، منشاء.
Germ Cell سلول‌ نط‌فه‌، سلول‌ تخم‌.
Germ Layer يكي‌ از ط‌بقات‌ سلول‌ ابتدايي‌ جنين‌ پس‌ از تكميل‌ مرحله‌
Germ Layer گاسترولا.
Germ Plasm قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌.
Germain (namreG، niamreG): الماني‌.
Germain (namreg) اولاد عمه‌وعمو، عمو زاده‌، وابسته‌ نزديك‌،
German (niamreg) اولاد عمه‌وعمو، عمو زاده‌، وابسته‌ نزديك‌،
German (niamreG، namreG): الماني‌.
German Measles سرخجه‌، سرخجه‌ الماني‌.
German Shepherd (ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌، سگ‌ راهنما، سگ‌ گرگ‌.
Germander (گ‌.ش‌.) كماذريوس‌، سيزاب‌.
Germane وابسته‌، مربوط‌، منتسب‌، خويش‌ و قوم‌.
Germanic الماني‌، ژرمني‌، توتونيك‌، وابسته‌به‌المان‌.
Germanism زبان‌الماني‌.
Germanism ط‌رفداري‌ از المان‌، المان‌ گرايي‌، اصط‌لاحات‌ ويژه‌
Germanist دانشمند فرهنگ‌ و زبان‌الماني‌.
Germanium (ش‌.) ژرمانيوم‌، نوعي‌ عنصر شبه‌ فلز.
Germanization الماني‌ شدن‌.
Germanize الماني‌ كردن‌، الماني‌ ماب‌ كردن‌.
Germany المان‌.
Germicidal وابسته‌به‌ميكرب‌ كشي‌.
Germicide نط‌فه‌كش‌، ميكرب‌ كش‌، ضد باكتري‌.
Germinal نط‌فه‌اي‌، تخمي‌، جرثومه‌اي‌، بدوي‌، اصلي‌، جنيني‌.
Germinal Area قسمتي‌ از پلاستودرم‌ كه‌جنين‌ اصلي‌ مهره‌داران‌ را تشكيل‌
Germinal Area ميدهد.
Germinant رويان‌، جوانه‌ زننده‌، سبز شونده‌.
Germinate جوانه‌زدن‌، شروع‌ به‌ رشد كردن‌، سبز شدن‌.
Germination رويش‌، جوانه‌ زني‌، سبز شدن‌.
Germinative وابسته‌ به‌ رويش‌ تخم‌.
Gerontocracy حكومت‌ سالخوردگان‌.
Gerontological وابسته‌بامراض‌ پيري‌.
Gerontologist متخصص‌ امراض‌ پيري‌.
Gerontology به‌سالخوردگان‌بحث‌ ميكند، علم‌ پيري‌ شناسي‌.
Gerontology رشته‌اي‌ از علوم‌كه‌درباره‌پيري‌ و مسايل‌ مربوط‌
Gerontomorphosis پير نژادي‌، پير شدگي‌ نژاد.
Gerrymander بط‌ور غير عادلانه‌ تقسيم‌ كردن‌.
Gerrymander تقسيم‌ حوزه‌هاي‌ انتخاباتي‌ و غيره‌ بط‌ور غير عادلانه‌،
Gerund اسم‌ مصدر، اسم‌ فعل‌.
Gerund (د.)اسمي‌ كه‌از اضافه‌ كردن‌ (gni) باخرفعل‌ بدست‌ ميايد،
Gesso بتونه‌، زاموسقه‌، سط‌ح‌ پوشيده‌ از بتونه‌.
Gest اشاره‌.
Gest (etseg) حركت‌، كار نمايان‌، هم‌ صحبت‌، رفتار، قيافه‌،
Gestalt تشكيل‌ و تركيب‌ چندعامل‌ يا پديده‌ فيزيكي‌ وحياتي‌ و
Gestalt روانشناسي‌ براي‌ انجام‌ كار واحدو دست‌ داده‌ جزئي‌ از
Gestalt مختصه‌خودراازط‌رح‌ و يا شكلي‌ كه‌از اين‌ تركيب‌ بدست‌ ايد.
Gestalt كل‌ شوند، معين‌ بط‌وريكه‌ اجزاء ان‌ خواص‌
Gestalt Psychology (روانشانسي‌) مط‌العه‌ قوه‌ ادراك‌ و رفتار از نقط‌ه‌ نظ‌ر
Gestalt Psychology واكنش‌ شخصي‌ در برابر اموركلي‌.
Gestapo (درالمان‌ نازي‌) گشتاپو، سازمان‌ پليس‌ مخفي‌.
Gestate در شكم‌ داشتن‌، ابستن‌بودن‌، حمل‌ كردن‌.
Gestation نط‌فه‌.
Gestation ابستني‌، بارداري‌، حاملگي‌، وابسته‌ بدوران‌ رشد تخم‌ يا
Geste اشاره‌.
Geste (tseg) حركت‌، كار نمايان‌، هم‌ صحبت‌، رفتار، قيافه‌،
Gesticulate بكار بردن‌، باژست‌ فهماندن‌.
Gesticulate با سر و دست‌ اشاره‌ كردن‌، ضمن‌ صحبت‌ اشارات‌ سر و دست‌
Gesticulation اشاره‌ با سر و دست‌.
Gesticulative وابسته‌ به‌ اشاره‌ با سرو دست‌.
Gesticulator اشاره‌ كننده‌ با سر و دست‌.
Gesture رفتار، ژست‌، قيافه‌، ادا.
Gesture اشاره‌، حركت‌، اشارات‌ و حركات‌ در موقع‌ سخن‌ گفتن‌، وضع‌،
Get (درمورد جانوران‌) زايش‌، تولد.
Get تحصيل‌ شده‌، كسب‌ كرده‌، بدست‌ امده‌، فرزند، بدست‌اوردن‌،
Get فهميدن‌، رسيدن‌، عادت‌ كردن‌، ربودن‌، فائق‌ امدن‌، زدن‌،
Get فراهم‌ كردن‌، حاصل‌ كردن‌، تحصيل‌ كردن‌، تهيه‌ كردن‌،
Get Away (yawateg) اغاز، گريز، فرار، برو، دور شو، گمشو.
Get By نگه‌ داري‌ كردن‌، ازشكست‌ و يا حادثه‌ جلوگيري‌ كردن‌،
Get By پيش‌ رفتن‌، مخفيانه‌ پيشروي‌ كردن‌.
Get On سوار شدن‌ (بر)، پيش‌ رفتن‌، كار كردن‌، گذران‌ كردن‌،
Get On گذراندن‌.
Get Up درست‌ شدن‌، برخاستن‌، بلند شدن‌، برخاست‌.
Getatable (elbissecca) قابل‌ دسترس‌، توفيق‌ يافتني‌.
Getaway (yawa teg) اغاز، گريز، فرار، برو، دورشو، گمشو.
Getter دريافت‌ كننده‌، گيرنده‌، يابنده‌.
Geum (sneva) (گ‌.ش‌.) بيخ‌ شب‌ بو.
Gewgaw بازيچه‌، چيز قشنگ‌ بي‌ مصرف‌، چيز جزئي‌، چيز ناقابل‌.
Geyser ابفشان‌، چشمه‌ ابگرم‌، چشمه‌ جوشان‌ اب‌ گرم‌ و معدني‌،
Geyser اتشفشان‌، فوران‌ تند وناگهاني‌ داشتن‌يا كردن‌، فوران‌
Geyser كردن‌.
Geyserite نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ رسوبي‌، ابفشانسنگ‌.
Gf باباراس‌
Gharry گاري‌، درشكه‌.
Ghastful (lufthgirf) هولناك‌.
Ghastly ترسناك‌، هولناك‌، مخوف‌، شوم‌، رنگ‌ پريده‌.
Ghat (tuahg) گردنه‌، رشته‌، سلسله‌، سلسله‌ كوه‌، پلكان‌.
Ghaut (tahg) گردنه‌، رشته‌، سلسله‌، سلسله‌ كوه‌، پلكان‌.
Ghee (ihg) روغن‌، كره‌اب‌ كرده‌.
Gherkin (گ‌.ش‌.) خيار ريز، خيار ترشي‌ (airugna simucuc).
Ghetto محله‌ كليمي‌ ها (مخصوصا در ايتاليا)، محل‌ كوچكي‌ از
Ghetto شهر كه‌ محل‌ سكونت‌اقليت‌ هااست‌.
Ghettoization تبديل‌ بمحله‌ اقليت‌ ها يا فقرا كردن‌.
Ghettoize تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا.
Ghi (eehg) روغن‌، كره‌ اب‌ كرده‌.
Ghillie (درنواحي‌ كوهستاني‌ اسكاتلند) نوكريكي‌از روساي‌
Ghillie كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (yllig، eillig)
Ghost خانه‌ ها و غيره‌ سرزدن‌.
Ghost شبح‌، روح‌، روان‌، جان‌، خيال‌، تجسم‌ روح‌، چون‌ روح‌ بر
Ghost Dance رقص‌ ارواح‌.
Ghost Town شهر متروك‌.
Ghost Word لغت‌ غير مستعمل‌، كلمه‌ غير مصط‌لح‌.
Ghost Writer كسيكه‌بجاي‌ ديگران‌ چيز مينويسد.
Ghostlike (ytsohg)شبح‌ مانند، روح‌ مانند.
Ghostwrite بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌.
Ghosty (ekiltsohg)شبح‌مانند، روح‌ مانند.
Ghoul غول‌ (فارسي‌ است‌).
Giant ادم‌ غول‌ پيكر، نره‌غول‌، غول‌، قوي‌ هيكل‌.
Giant Star (نج.) ستاره‌بزرگ‌ و درخشان‌.
Gib گربه‌صفت‌ بودن‌.
Gib بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌، با قلاب‌ محكم‌ كردن‌،
Gib قلاب‌، پشت‌ بند، ميخ‌، گوه‌، گربه‌ نر، پير زن‌، باپشت‌
Gibber تند و ناشمرده‌ سخن‌گفتن‌، دست‌ و پا شكسته‌ حرف‌ زدن‌، ور
Gibber زدن‌، سخن‌ تند و ناشمرده‌.
Gibberish حرف‌ شكسته‌ونا مفهوم‌.
Gibberish نامفهوم‌، قلمبه‌ سولمبه‌.
Gibbet صلابه‌، چوبه‌ دار، بدار اويختن‌، رسوا كردن‌.
Gibbon (ج‌.ش‌.) ميمون‌ دراز دست‌.
Gibbosity (gnillews، ecnarebutorp) قوز، پيش‌ امدگي‌، بر امدگي‌.
Gibbous بر امده‌، محدب‌، گرده‌ماهي‌، گوژپشت‌.
Gibe سخن‌ ط‌عنه‌ اميز گفتن‌، ط‌نز گفتن‌، دست‌ انداختن‌، باط‌عنه‌
Gibe استهزاء كردن‌.
Giber ط‌عنه‌زن‌، ط‌نز گو.
Giblet (بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز، جزئي‌.
Giblet احشاء خوراكي‌ مرغ‌ خانگي‌ و غيره‌ (ازقبيل‌ دل‌ و جگر)،
Gibraltar جبل‌ الط‌ارق‌.
Gid سرگيجه‌ گوسفند و امثال‌ ان‌، گيج‌، احمق‌.
Giddap (در فرمان‌ دادن‌ به‌اسب‌) جلو برو، تند تر برو.
Giddy گيج‌، بي‌ فكر، دوار، مبتلا به‌ دوار سر، متزلزل‌.
Gift كردن‌، ره‌ اورد، هديه‌.
Gift كردن‌ (به‌)، بخشيدن‌ (به‌)، هديه‌ دادن‌، داراي‌ استعداد
Gift بخشش‌، پيشكشي‌، پيشكش‌، نعمت‌، موهبت‌، استعداد، پيشكش‌
Gift Wrap (هديه‌ اي‌ را) بسته‌بندي‌ كردن‌، در كاغذ بسته‌ بندي‌
Gift Wrap روبان‌ دار پيچيدن‌.
Gig گيري‌، قايق‌ پارويي‌ سريع‌السير، با زوبين‌ ماهي‌ گرفتن‌،
Gig هر چيز چرخنده‌، درشكه‌ تك‌ اسبه‌ كه‌ دو چرخ‌ دارد، نوعي‌
Gig سيخ‌ زدن‌، كردن‌، خوابداركردن‌.
Gig كرجي‌ پارويي‌ يابادباني‌، نيزه‌، (م‌.م‌.)فرفره‌، چيز
Gig غريب‌ وخنده‌دار، ادم‌ غريب‌، شوخي‌، خنده‌دار، نيزه‌ماهي‌
Gigacycle هزار ميليارد چرخه‌، گيگا چرخه‌.
Gigaheriz گيگا هرتز.
Gigantesque غول‌ اسا، شايان‌، غول‌ يا شخص‌ بسيار بلند.
Gigantic غول‌ پيكر.
Gigantism غول‌ پيكري‌، رشد غير عادي‌.
Gigas (گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر، رويش‌ بلند تر، برگهاي‌
Gigas ضخيم‌ تر و تيره‌ تر.
Giggle بريده‌(دراثرخنده‌)سخن‌ گفتن‌، ول‌ خنديدن‌.
Giggle با خنده‌اظ‌هار داشتن‌، با نفس‌ بريده‌
Gigolo جوان‌ جلف‌، ژيگولو، شيك‌.
Gigot ران‌ گوسفند و غيره‌ كه‌ پخته‌ باشد، ژيگو.
Gila Monster (ج‌.ش‌.) سوسمار قوي‌ هيكل‌ و بزرگ‌.
Gild زر اندود كردن‌، مط‌لا كردن‌، تذهيب‌ كردن‌.
Gill g=.
Gill (.iv.tv.n) دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌، جويبار، نهر كوچك‌،
Gill دخترجوان‌، ابجو، تميزكردن‌ ماهي‌، روده‌ (ماهي‌ را) در
Gill اوردن‌، استط‌اله‌زيرگلوي‌ مرغ‌، (llig): traehteews، lri
Gill گوشت‌ ماهي‌، پيمانه‌اي‌ براي‌ شراب‌، نصف‌ پينت‌ tnip،
Gill Slit شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌، شكاف‌ برانشي‌.
Gillie كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (eillihg، yllig
Gillie ).
Gillie (درنواحي‌كوهستاني‌ اسكاتلند)نوكر يكي‌ ازروساي‌
Gilly (در نواحي‌ كوهستاني‌اسكاتلند)نوكر يكي‌ ازروساي‌
Gilly كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (eillihg، eilli
Gilly g).
Gillyflower (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌.
Gilt مط‌لا، زراندود، ط‌لايي‌، اب‌ ط‌لا كاري‌.
Gilt Edge لب‌ ط‌لايي‌، ممتاز، مقدم‌، درجه‌اول‌، بهترين‌.
Gimbal Ring ديگر در دريا بكار ميرود، (slabmig).
Gimbal Ring اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌
Gimbals اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نماو چيزهاي‌
Gimbals ديگر در دريا بكار ميرود، (gnir labmig).
Gimcrack عروسك‌، تصور واهي‌، نخودهراش‌.
Gimcrack چيز قشنگ‌ و كم‌بها، بازيچه‌، ارزان‌، قشنگ‌ و بي‌ مصرف‌،
Gimlet مته‌كردن‌.
Gimlet مته‌، پر ماه‌، سوراخ‌ كننده‌، گردبر، سوراخ‌ كردن‌،
Gimmal تودرتو، متشكل‌ازقط‌عات‌ مرتبط‌.
Gimmal نوعي‌ حلقه‌ انگشتر، مفصل‌، لولا، ساخته‌ شده‌از حلقه‌ هاي‌
Gimmick ديگران‌ شود، حيله‌، تدبير.
Gimmick اسبابي‌ كه‌ در قمار بازي‌ وسيله‌ تقلب‌ و بردن‌ پول‌ از
Gimp حمايل‌، نوعي‌ ريسمان‌ماهي‌ گيري‌.
Gin حيله‌ و فن‌، عرق‌ جو سياه‌، جين‌، گرفتارساختن‌، پنبه‌را
Gin ماشين‌ پنبه‌ پاك‌ كني‌، جرثقيل‌ پايه‌ دار، افزار، ماشين‌،
Gin پاك‌ كردن‌.
Gin Rummy نوعي‌ بازي‌ رامي‌ مخصوص‌ دو نفر.
Ginger (گ‌.ش‌.) زنجبيل‌، تندي‌، حرارت‌، زنجبيل‌ زدن‌ به‌، تحريك‌
Ginger كردن‌.
Ginger Ale نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار.
Ginger Beer نوشابه‌ شيرين‌ گاز داريكه‌ زنجبيل‌ دارد.
Gingerly محتاط‌، با كمرويي‌.
Gingersnap نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار.
Gingery زنجبيلي‌.
Gingham نوعي‌ پارچه‌ پنبه‌اي‌ يا كتاني‌.
Gingiva (mug) لثه‌.
Gingivitis (ط‌ب‌) اماس‌ و التهاب‌ لثه‌ دندان‌، ورم‌ لثه‌.
Gingko (ogknig) (گ‌.ش‌.) ژنگو، شجرالمعبد، درخت‌ چهل‌ سكه‌.
Gink yug، nosrep=.
Ginkgo (okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو، شجرالمعبد، درخت‌ چهل‌ سكه‌.
Ginseng (گ‌.ش‌.) درخت‌ جنسه‌ياجنسان‌.
Gipsy (yspyg) كولي‌.
Giraffe (ج‌.ش‌.) زرافه‌.
Girandole نوعي‌ اتشبازي‌ چرخنده‌، چرخ‌ فلك‌.
Girasol (elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌، عين‌الهر، گل‌ افتاب‌ پرست‌.
Girasole (losarig) (مع.) عين‌الشمس‌، عين‌الهر، گل‌ افتاب‌ پرست‌.
Gird ضربه‌ شديد، اظ‌هارنظ‌ر شديدوتند، حلقه‌، كمربند بستن‌،
Gird بستن‌، احاط‌ه‌ كرده‌، محاصره‌ كردن‌، نيرومندكردن‌، اماده‌
Gird كردن‌، محكم‌ كردن‌.
Girder تير اهن‌، شاه‌ تير، شاهين‌ ترازو.
Girdle كمربند، كمر، كرست‌، حلقه‌، احاط‌ه‌ كردن‌، حلقه‌اي‌ بريدن‌.
Girdler بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0
Girdler كمربند ساز، محاط‌ (ج‌.ش‌.) حشره‌اي‌ كه‌ پوست‌ درختان‌را
Girgerbread نان‌ زنجبيلي‌، نوعي‌ نان‌ شيريني‌ كه‌زنجبيل‌ دارد.
Girl دختر، دختربچه‌، دوشيزه‌، كلفت‌، معشوقه‌.
Girl Friday دستيار زن‌، معاون‌ زن‌، زن‌ كار امد و لايق‌.
Girl Guide (انگليس‌) عضو پيشاهنگي‌ دختران‌، دختر پيشاهنگ‌.
Girlhood دختري‌.
Girlie (ylrig) دختر، دختر وار، دخترانه‌، غيربالغ‌، خام‌ و
Girlie بچگانه‌.
Girlish دختروار.
Girly (eilrig) دختر، دختر وار، دخترانه‌، غير بالغ‌،
Girly خام‌وبچه‌گانه‌.
Girt با تنگ‌ محكم‌ كردن‌، محاصره‌ كردن‌.
Girth تنگ‌ اسب‌، محيط‌، قط‌ر شكم‌، ابعاد، تنگ‌ بستن‌، بست‌، بست‌
Girth اهني‌ وچرمي‌، باتنگ‌ بستن‌، دور گرفتن‌.
Gisarme نوعي‌ تبر جنگي‌، تبر زين‌.
Gist جان‌ كلام‌، ملخص‌، لب‌ كلام‌، نكته‌ مهم‌، مط‌لب‌ عمده‌، مراد.
Gittern سه‌ تار، گيتار.
Give واگذار كردن‌، دادن‌ (به‌)، بخشيدن‌، دهش‌، دادن‌، پرداخت‌
Give نمايش‌ گذاشتن‌، رساندن‌، تخصيص‌ دادن‌، نسبت‌ دادن‌ به‌،
Give كردن‌، اتفاق‌ افتادن‌، فدا كردن‌، ارائه‌دادن‌، بمعرض‌
Give بيان‌ كردن‌، شرح‌ دادن‌، افكندن‌، گريه‌كردن‌.
Give Back پس‌ دادن‌، مسترد كردن‌.
Give In تسليم‌ شدن‌.
Give Off بيرون‌ دادن‌.
Give Out شدن‌، اعلان‌ كردن‌.
Give Out بيرون‌ دادن‌، پخش‌ كردن‌، توزيع‌ كردن‌، كسر امدن‌، تمام‌
Give Over دست‌ كشيدن‌ از، ترك‌ كردن‌، واگذار كردن‌، واگذاردن‌.
Give Up برداشتن‌ از.
Give Up منصرف‌ شدن‌، ول‌ كردن‌، ترك‌ كردن‌، تسليم‌ كردن‌، دست‌
Giveaway دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد، بخشيدن‌، فاش‌ كردن‌، بذل‌.
Given معين‌، داده‌، معلوم‌، مفروض‌، مسلم‌، مبتلا، معتاد mutad.
Given Name eman naitsirhc =.
Giver دهنده‌.
Gizmo tegdag = omsig، .
Gl ارتش‌، سرباز.
Gl مخفف‌ eussi lareneg (امر.)ملزومات‌ ارتش‌، تداركات‌
Glabella برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو.
Glabrescent وصاف‌ ميشود، صاف‌ و بيمو، ط‌اس‌.
Glabrescent (گ‌.ش‌.) گياهي‌ كه‌ در جواني‌ كركدار ودربلوغ‌ بدون‌ كرك‌
Glabrous بيمو، صاف‌، بدون‌ كرك‌، ط‌اس‌.
Glace براق‌، دسر سردو يخ‌ بسته‌، شربت‌ سرد، بستني‌.
Glace صاف‌، براق‌، نرم‌، پوشيده‌ ازشكر، لعابدار، ماده‌ صاف‌ و
Glacial يخبندان‌.
Glaciate يخ‌ بستن‌، منجمد شدن‌، منجمد كردن‌، يخ‌ زدن‌، با برف‌ يا
Glaciate يخ‌ پوشاندن‌.
Glaciation يخ‌ بستن‌، انجماد.
Glacier ط‌بيعي‌.
Glacier يخ‌ رود، برف‌ رود، توده‌ يخ‌ غلتان‌، رودخانه‌ يخ‌، يخچال‌
Glaciology يخبندان‌ بحث‌ ميكند، برف‌ رود شناسي‌، يخبندان‌ شناسي‌.
Glaciology علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌
Glacis سرازيري‌ ملايم‌، شيب‌، حصار يا مانع‌ محافظ‌.
Glad خرسند، خوشحال‌، شاد، خوشرو، مسرور، خوشنود.
Glad Hand خوشامد گويي‌ صميمانه‌، خوشامد گرم‌، درود گرم‌.
Gladden خوشنود كردن‌، خرسند كردن‌، خوشحال‌ كردن‌، شاد شدن‌.
Glade جنگل‌، درختستان‌، بيشه‌.
Glade سبزه‌ ميان‌ جنگل‌، فضاي‌ ميان‌ جنگل‌، خيابان‌ يا كوچه‌
Gladiator گلادياتور، پهلوان‌ از جان‌ گذشته‌.
Gladiola (suloidalg)(گ‌.ش‌.) زنبقي‌ ها، سوسن‌، زنبق‌، گلايول‌.
Gladsome خوشي‌ اور، مسرور، شادمان‌.
Gladstone نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌، نوعي‌ شراب‌ ارزان‌.
Glaikit yddig، hsiloof.
Glair (erialg) سفيده‌ تخم‌ مرغ‌، سفيده‌، لعاب‌، (لعاب‌ و
Glair غيره‌) ماليدن‌ به‌.
Glaire (rialg) سفيده‌ تم‌ مرغ‌، سفيده‌، لعاب‌، (لعاب‌ و غيره‌)
Glaire ماليدن‌ به‌.
Glaive drowsdaorb، drows.
Glamor (ruomalg) ط‌لسم‌، جادو، فريبندگي‌، دليري‌، افسون‌، زرق‌
Glamor و برق‌.
Glamorization پر زرق‌ و برق‌ و فريبا نمودن‌.
Glamorize (eziruomalg) فريبا نمودن‌، ط‌لسم‌ كردن‌، پر زرق‌ و برق‌
Glamorize كردن‌.
Glamorous فريبنده‌، ط‌لسم‌ اميز، مسحور كننده‌.
Glamour و برق‌.
Glamour (romalg) ط‌لسم‌، جادو، فريبندگي‌، دليري‌، افسون‌، زرق‌
Glance نظ‌راجمالي‌، مرور، نگاه‌ مختصركردن‌، نظ‌ر اجمالي‌ كردن‌،
Glance ن‌.
Glance برانداز، برانداز كردن‌، نگاه‌، نگاه‌ مختصر،
Glance اشاره‌ كردن‌ ورد شدن‌ برق‌ زدن‌، خراشيدن‌، به‌ يك‌ نظ‌ر ديد
Glancing اجمالي‌، زود گذر.
Gland بظ‌ر زن‌.
Gland غده‌، هر عضو ترشح‌ كننده‌، دشبل‌، غده‌ عرقي‌، حشفه‌ مرد،
Glanders مشمشه‌، بيماري‌ مسري‌ اسب‌ و انسان‌، سراجه‌، كتو.
Glandular غده‌ وار، غده‌اي‌، وابسته‌ به‌ غده‌، دشبل‌ وار.
Glans (گ‌.ش‌.) بلوط‌، شكل‌ بلوط‌ي‌، ميوه‌ گياه‌.
Glare تشعشع‌، خيره‌ نگاه‌ كردن‌.
Glare درخشندگي‌ زياد، روشنايي‌ زننده‌، تابش‌ خيره‌ كننده‌،
Glarnig مشعشع‌.
Glary داراي‌ تشعشع‌.
Glass شيشه‌اي‌كردن‌، صيقلي‌ كردن‌.
Glass شيشه‌، ابگينه‌، ليوان‌، گيلاس‌، جام‌، استكان‌، ايينه‌،
Glass شيشه‌دوربين‌، شيشه‌ ذره‌بين‌، عدسي‌، شيشه‌الات‌، الت‌
Glass شيشه‌اي‌، عينك‌، شيشه‌ گرفتن‌، عينك‌ دار كردن‌،
Glass Eye (بصورت‌ جمع‌) عينك‌، چشم‌ شيشه‌اي‌، چشم‌ مصنوعي‌.
Glass Eyed كور، بي‌ حالت‌.
Glass Snake (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سوسمار مخصوص‌ امريكاي‌ جنوبي‌.
Glass Wool شيشه‌اي‌ كه‌ بعنوان‌ عايق‌گرما يا در تصفيه‌ هوا بكار مير
Glass Wool پشم‌ يا براده‌ شيشه‌، پشم‌شيشه‌، توده‌اي‌ از رشته‌هاي‌
Glass Wool ود.
Glassblower شيشه‌ گر.
Glassful مظ‌روف‌ يك‌ ليوان‌، بقدر يك‌ ليوان‌.
Glasshouse (esuohneerg) گلخانه‌.
Glassine از ان‌ نميتواند عبور كند، كاغذ شيشه‌ نما.
Glassine نوعي‌ كاغذ نازك‌ شفاف‌ يا نيمه‌ شفاف‌ كه‌ هوا يا روغن‌
Glassmaker شيشه‌ ساز.
Glassman شيشه‌ فروشي‌، تاجر شيشه‌، شيشه‌ ساز.
Glassware شيشه‌ الات‌، بلور الات‌، ظ‌روف‌ شيشه‌.
Glasswork شيشه‌ سازي‌، شيشه‌ الات‌، بلور الات‌.
Glassworker بلور ساز، شيشه‌ ساز.
Glasswort (گ‌.ش‌.) علف‌ شوره‌، رازيانه‌ ابي‌.
Glauber Salt (tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌، سولفات‌ دوسود.
Glauber's Salt (tlas rebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌، سولفات‌ دوسود.
Glaucoma (ط‌ب‌) اب‌ سبز، اب‌ سياه‌، كوري‌ تدريجي‌.
Glauconite (مع.) سيليكات‌ ابدار اهن‌ و پتاسيم‌ غير خالص‌.
Glaucous داراي‌ رنگ‌ سبز مايل‌ به‌ زرد.
Glaze شدن‌(درگفتگوي‌ازچشم‌).
Glaze لعاب‌، لعاب‌ شيشه‌، مهره‌، برق‌، پرداخت‌، لعابي‌كردن‌،
Glaze لعاب‌ دادن‌، براق‌ كردن‌، صيقل‌ كردن‌، بي‌نور و بيحالت‌
Glazier شيشه‌ بر، شيشه‌ گر.
Gleam دادن‌، سوسو زدن‌.
Gleam نور ضعيف‌، پرتو اني‌، سوسو، (مج.) تظ‌اهر موقتي‌، نور
Gleamy كم‌ نور، سوسوزن‌.
Glean خوشه‌ چيني‌ كردن‌، اينسو انسو جمع‌ كردن‌.
Gleanings باقي‌.
Gleanings خوشه‌ چيني‌ كردن‌، ريزه‌، فراري‌، ته‌ مانده‌ درو، ريزه‌،
Glebe زمين‌ وقف‌، (درشعر) زمين‌، خاك‌.
Glede (ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا
Glede چالاقان‌.
Glee شادي‌، خوشحالي‌، سرور و نشاط‌، خوشي‌، ساز و نواز،
Glee اسباب‌ موسيقي‌، زيبايي‌، كاميابي‌.
Glee Club كلوب‌ يا باشگاه‌ اواز و سرود.
Gleed اخگر، خاكستر گرم‌، زغال‌ سرخ‌.
Gleeful خوشحال‌، شاد.
Gleeman (lertsnim) نقال‌، حماسه‌ خوان‌.
Gleesome (lufeelg) خوشحال‌، مسرور.
Gleization تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg)، تبديل‌ به‌ خاك‌ رس‌.
Glen دره‌ كوهستاني‌، مسير رودخانه‌، دره‌ تنگ‌.
Glengarry بسر ميگذارند.
Glengarry نوعي‌ كلاه‌ شبيه‌ كلاه‌ بره‌ كه‌ كوهستاني‌ هاي‌ اسكاتلند
Gley خاك‌ رس‌ چسبناك‌ و خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌.
Gliadin چسب‌ نشاسته‌، قسمت‌ چسبناك‌ و لزج‌ گلوتن‌.
Glib روان‌، سليس‌، چرب‌ زبان‌، زبان‌ دار، ليز، لاقيد.
Glide سر خوردن‌، خرامش‌، سريدن‌، اسان‌ رفتن‌، نرم‌ رفتن‌، سبك‌
Glide پريدن‌، پرواز كردن‌ بدون‌نيروي‌ موتور، خزيدن‌.
Glider هواپيماي‌ بي‌ موتور.
Glim كردن‌.
Glim درخشندگي‌، روشني‌، درك‌ جزئي‌، نور شمع‌، نگاه‌ اجمالي‌
Glimmer روشنايي‌ ضعيف‌، نور كم‌، درك‌ اندك‌، خرده‌، تكه‌، كور
Glimmer كوري‌ كردن‌، سوسو زدن‌، با روشنايي‌ ضعيف‌ تابيدن‌.
Glimpse نگاه‌ كم‌، نگاه‌ اني‌، نظ‌ر اجمالي‌، نگاه‌ سريع‌، اجمالا
Glimpse ديدن‌، بيك‌ نظ‌ر ديدن‌، اتفاقا ديدن‌.
Glint درخشيدن‌، درخشانيدن‌، تابانيدن‌.
Glint برق‌، تلالو، تابش‌، ظ‌هور اني‌، زودگذر، تابيدن‌،
Glissade سرازيري‌ و شيب‌ مناسب‌، سر خوردن‌، سرخوردن‌ در بالت‌.
Glisten درخشيدن‌، برق‌ زدن‌، جسته‌ جسته‌ برق‌ زدن‌.
Glister (netsilg) درخشيدن‌، برق‌ زدن‌.
Glitter درخشيدن‌.
Glitter تابش‌، تلالو، درخشندگي‌، درخشش‌، براق‌ شدن‌، برق‌ زدن‌،
Glittery درخشان‌، پر تلالو.
Gloam (thgiliwt) غروب‌.
Gloaming (ksud، thgiliwt) غروب‌، تاريك‌ و روشن‌.
Gloat نگاه‌ از روي‌ كينه‌ و بغض‌، نگاه‌ عاشقانه‌ و حاكي‌ از
Gloat علاقه‌، نگاه‌ حسرت‌ اميز كردن‌، خيره‌ نگاه‌ كردن‌.
Glob ذره‌ كوچك‌، قط‌ره‌ كوچك‌، گلبول‌، كره‌ كوچك‌، قط‌ره‌، لكه‌.
Global كروي‌، جهاني‌.
Global سراسري‌.
Global Reference ارجاع‌ سراسري‌.
Global Variable متغير سراسري‌.
Globe كره‌، گوي‌، حباب‌، زمين‌، كره‌ خاك‌، كروي‌ كردن‌، گرد كردن‌
Globe Trotter جهانگرد، سياح‌.
Globe Trotting جهانگردي‌.
Globeflower (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از تيره‌ الاله‌ واز جنس‌ الالگان‌(suillort)
Globin گلوبين‌ يا پروتئين‌ بي‌ رنگ‌.
Globoid (diorehps) كروي‌.
Globosity كرويت‌.
Globular كروي‌، گرد، گوي‌ مانند، گلبولوار.
Globule جسم‌ كوچك‌ كروي‌، گلبول‌، گويچه‌خون‌.
Glochidial داراي‌ مو.
Glochidial (etaidihcolg) (گ‌.ش‌.) خاري‌، خار دار، نوك‌ تيز،
Glochidiate (laidihcolg) (گ‌.ش‌.) خاري‌، خار دار، نوك‌ تيز، داراي‌
Glochidiate مو.
Glochidium نوعي‌ صدف‌ دو كپه‌اي‌.
Glochidium (گ‌.ش‌.) موها يا كركهاي‌ نوك‌ تيز، خار، (ج‌.ش‌.) نوزاد
Glockenspiel نوعي‌ الت‌ موسيقي‌، سنتور.
Glom ربودن‌، برداشتن‌، نگريستن‌.
Glom On To (ز.ع‌.) تصرف‌ كردن‌، كش‌ رفتن‌.
Glomerate (etaremolgnoc، etaremolgga) اختلاط‌، كلوخه‌ شده‌.
Glomeration اختلاط‌، توده‌ شدن‌.
Glomerulate كلاله‌اي‌، خوشه‌اي‌، تنظ‌يم‌ شده‌ در خوشه‌ هاي‌ كوچك‌.
Glomerule حيواني‌ و غيره‌، خوشه‌، دسته‌، گلوله‌ رگ‌.
Glomerule گلومرول‌، خوشه‌ متراكم‌ از مويرگهاي‌ كوچك‌ و بافت‌ هاي‌
Gloom تاريكي‌، تيرگي‌، تاريكي‌ افسرده‌ كننده‌، ملالت‌، افسردگي‌،
Gloom دل‌ تنگي‌، افسرده‌ شدن‌، دلتنگ‌ بودن‌، عبوس‌ بودن‌، تاريك‌
Gloom كردن‌، تيره‌ كردن‌، ابري‌ بودن‌(اسمان‌).
Gloomy تاريك‌، تيره‌، افسرده‌، غم‌ افزا.
Gloria حمد، تسبيح‌، تمجيد، حلقه‌ نور.
Glorification تجليل‌، تكريم‌.
Glorifier تكريم‌ و تجليل‌ كننده‌.
Glorify جلال‌ دادن‌، تجليل‌ كردن‌، تكريم‌ كردن‌، تعريف‌ كردن‌(از)،
Glorify ستودن‌، ستايش‌ كردن‌.
Glorious مجلل‌، عظ‌يم‌، با شكوه‌، خيلي‌ خوب‌.
Glory جلال‌، افتخار، فخر، شكوه‌، نور، باليدن‌، فخر كردن‌،
Glory شادماني‌ كردن‌، درخشيدن‌.
Gloss انداختن‌، صيقل‌ دادن‌، (.iv &.tv &.n): شرح‌، تفصيل‌،
Gloss تاويل‌ كردن‌، حاشيه‌ نوشتن‌ بر.
Gloss توضيح‌، تفسير، تاويل‌، سفرنگ‌، حاشيه‌، فهرست‌ معاني‌،
Gloss (.tv &.n): نرمي‌، صافي‌، براقي‌، جلا، جلوه‌ ظ‌اهر، برق‌
Glossa زبان‌، ساختمان‌ يا عضو زباني‌ شكل‌ (حشرات‌).
Glossarist كسي‌ كه‌ در پايان‌ كتابي‌ فهرست‌ يا فرهنگي‌ براي‌ لغات‌
Glossarist دشوار ان‌ تهيه‌ ميكند، مفسر، شارح‌.
Glossary فرهنگ‌ لغات‌ دشوار، فرهنگ‌ لغات‌ فني‌، سفرنگ‌، فهرست‌
Glossary معاني‌، فهرست‌ لغات‌.
Glossary واژه‌ نامه‌.
Glossina (estest) پشه‌ تسه‌ تسه‌.
Glossopharyngeal (تش‌.) زباني‌ حلقي‌، مربوط‌ به‌ زبان‌ و حلق‌.
Glossy جلا دار، براق‌، صيقلي‌، صاف‌، خوش‌ نما.
Glottal وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌، مربوط‌ به‌ دهانه‌ ناي‌.
Glottis چاكناي‌، دهانه‌ حنجره‌، فاصله‌ بين‌ تارهاي‌ صوتي‌.
Glottochronology مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌.
Glove دستكش‌.
Glove Compartment جعبه‌ كوچك‌ مخصوص‌ اچار و غيره‌ در جلو اتومبيل‌، جعبه‌
Glove Compartment داش‌ بورد.
Glover دستكش‌ ساز.
Glow تابيدن‌، برافروختن‌، تاب‌ امدن‌، قرمز شدن‌، در تب‌ و
Glow برافروختگي‌، محبت‌، گرمي‌.
Glow تاب‌ بودن‌، مشتعل‌بودن‌، نگاه‌ سوزان‌ كردن‌، تابش‌، تاب‌،
Glower خيره‌ نگاه‌ كردن‌، اخم‌ كردن‌، نگاه‌ خيره‌، اخم‌، تروشرويي‌
Glowworm (ج‌.ش‌.) كرم‌ شب‌ افروز، كرم‌ شب‌ تاب‌، چراغك‌.
Gloxinia (گ‌.ش‌.) نوعي‌ گياه‌ مخوص‌ برزيل‌.
Gloze (ssolg) تفسير كردن‌، خدعه‌ زدن‌، چاپلوسي‌ كردن‌، عيب‌
Gloze پوشي‌.
Gluconate نمك‌ اسيد گلوكونيك‌.
Gluconic Acid (ش‌.) اسيد گلوكونيك‌، 7O 21H 6C.
Glucose (ش‌.) گلوكز، 7O 21H 6C.
Glucoside (ش‌.) گلوكزيد.
Glue چسب‌، سريش‌، چسباندن‌، چسبيدن‌.
Glum افسرده‌، كدر، رنجيده‌، ملول‌، اوقات‌ تلخ‌.
Glumaceous (گ‌.ش‌.) پوست‌ دار، غلاف‌ دار.
Glume (گ‌.ش‌.) پوست‌، غلاف‌، پوشينه‌.
Glumiferous غلاف‌ اور.
Glut پر كردن‌، اشباء كردن‌، پر خوردن‌.
Glut اشباع‌، پاره‌ اجر، سير كردن‌، اشباع‌ كردن‌، با حرص‌ و
Glut پرخوري‌، پري‌، عرضه‌ بيش‌ از تقاضا، (ط‌ب‌) زيادي‌ خون‌،
Glut ولع‌ خوردن‌.
Glutamate (ش‌.) نمك‌ اسيد گلوتاميك‌.
Glutamic Acid (ش‌.) اسيد گلوتاميك‌، 4ON 9H 5C.
Glutamine (ش‌.) گلوتامين‌، 3O 2N 01H 5C.
Gluteal سريني‌.
Gluten موم‌ اندر اب‌، ماده‌ چسبنده‌ گندم‌، چسب‌، سريشمي‌ كه‌ از
Gluten شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد.
Gluteus بكار ميرود، ماهيچه‌ سرين‌، سرين‌، كفل‌.
Gluteus (تش‌.) يكي‌ از سه‌ عضله‌ سريني‌ كه‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ران‌
Glutton ادم‌ پر خور، شكم‌ پرست‌، دله‌.
Gluttonize پر خوردن‌، شكم‌ پرستي‌ كردن‌.
Gluttonous پر خور.
Gluttony شكم‌ پرستي‌.
Glycerin (lorecylg=) گليسيرين‌.
Glycerinate گليسرين‌ زدن‌، گليسرين‌ ماليدن‌.
Glycerine (lorecylg=) گليسيرين‌.
Glycerol گليسيرين‌.
Glycogenesis تشكيل‌ مواد قندي‌ از مولكولهاي‌ غير نشاسته‌ مانند
Glycogenesis پرتئين‌ و چربي‌.
Glyph علامت‌ يا نشان‌ حجاري‌ شده‌.
Gnarl غرولند، زوزه‌.
Gnarl پيچ‌ دادن‌، گره‌ دار كردن‌، (چوب‌)گره‌ درخت‌ يا چوب‌،
Gnash فشردن‌، بهم‌ ساييدن‌.
Gnash دندان‌ قرچه‌ كردن‌، دندان‌ بهم‌ فشردن‌ (از خشم‌)، بهم‌
Gnat (ج‌.ش‌.) پشه‌، حشره‌ دو بال‌.
Gnathal (cihtang) ارواره‌اي‌، فكي‌، وابسته‌ به‌ ارواره‌.
Gnathic (lahtang) ارواره‌اي‌، فكي‌، وابسته‌ به‌ ارواره‌.
Gnathite (ج‌.ش‌.) يكي‌ از زوائد دهاني‌ بند پايان‌.
Gnaw رفتن‌، فرسودن‌، مانند موش‌ جويدن‌، ساييدن‌.
Gnaw خاييدن‌، گاز گرفتن‌، كندن‌ (با گاز يا دندان‌)، تحليل‌
Gnawer جونده‌.
Gnome جني‌ زير زميني‌، ديو، كوتوله‌، گورزاد.
Gnomic اخلاقي‌، ضرب‌ المثلي‌، شامل‌ پند و ضرب‌ المثل‌.
Gnomon عقربه‌، عقربك‌، ميل‌، شاخص‌، شرعيات‌.
Gnosis دانش‌ رازهاي‌ روحاني‌، عرفان‌.
Gnostic عرفاني‌، داراي‌ اسرار روحاني‌، نهاني‌، اسرار اميز،
Gnostic عارف‌.
Gnosticism فلسفه‌ عرفاني‌ يا روحاني‌.
Gnu (ج‌.ش‌.) گوزن‌ يالدار.
Go عبور كردن‌، كاركردن‌، گشتن‌، رواج‌ داشتن‌، تمام‌ شدن‌،
Go بودن‌، راهي‌ شدن‌.
Go راه‌ رفتن‌، نابود شدن‌، روي‌ دادن‌، بران‌ بودن‌، درصدد
Go رفتن‌، روانه‌ ساختن‌، رهسپار شدن‌، عزيمت‌ كردن‌، گذشتن‌،
Go Ahead (.jda): متهور، مترقي‌، پيش‌ رونده‌، نشانه‌ ترقي‌،
Go Ahead بفرماييد، (.n): thgil neerg =.
Go Along همراه‌ رفتن‌، همراهي‌ كردن‌، (مج.) موافق‌ بودن‌.
Go Between رابط‌، ميانجي‌، واسط‌ه‌، دلال‌، دلال‌ محبت‌، واسط‌ه‌.
Go Cart چارچوب‌ غلتك‌ داري‌ كه‌كودكان‌ دست‌ بدان‌ گرفته‌ راه‌ رفتن‌
Go Cart مياموزند، روروك‌، گوكارت‌.
Go Devil پاك‌ كن‌ مخصوص‌ تميز كردن‌لوله‌ نفت‌، (امر.)ماشين‌
Go Devil بذرپاش‌ دستي‌.
Go Devil اژدر كوچك‌، مين‌ يا نارنجك‌ كوچك‌، ارابه‌ دستي‌، لوله‌
Go Down غروب‌ كردن‌، غرق‌ شدن‌، روي‌ كاغذ امدن‌، پايين‌ رفتن‌.
Go Getter شخص‌ فعال‌ و زرنگ‌.
Go Off شدن‌، فاسد شدن‌، مردن‌.
Go Off در رفتن‌ (تفنگ‌)، بيرون‌ رفتن‌ (از صحنه‌ نمايش‌)، اب‌
Go Out خاموش‌ شدن‌، اعتصاب‌ كردن‌، دست‌ كشيدن‌از، چاپ‌ يا منتشر
Go Out شدن‌، بيرون‌ رفتن‌.
Go Over به‌ ان‌ سو رفتن‌، گذشتن‌، منتقل‌ شدن‌، مرور كردن‌.
Go To رفتن‌
Goad سيخك‌، سيخ‌، خار، مهميز، انگيزه‌، تحريك‌ كردن‌، ازردن‌،
Goad سك‌، سك‌ زدن‌.
Goal هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌.
Goal (در فوتبال‌) دروازه‌، دروازه‌ بان‌، مقصد، هدف‌، گل‌ زدن‌،
Goal هدف‌، مقصد.
Goal Oriented مقصد گرا، هدف‌ گرا.
Goalkeeper دروازه‌ بان‌ فوتبال‌، گلر.
Goalpost (در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌، تير عمودي‌ دروازه‌.
Goat (مج.) ادم‌ شهواني‌، مرد هرزه‌، فاسق‌.
Goat بز، بزغاله‌، تيماج‌، پوست‌ بز، (نج.) ستاره‌ جدي‌،
Goat Antelope (ج‌.ش‌.) نوعي‌ بز كه‌ از بعضي‌ جهات‌ شبيه‌ بز كوهي‌ است‌.
Goatee ريش‌ بزي‌.
Goatfish tellum =.
Goatherd بزچران‌، بزدار.
Goatilke (hsitaog) بز مانند.
Goatish (eklitaog) بز مانند.
Goatskin پوست‌ بز.
Goatsucker (ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار، مرغ‌ چوپان‌ فريب‌.
Gob تكه‌، تخته‌، تخته‌ كف‌، كلوخه‌، مقدار بزرگ‌ و زياد، يك‌
Gob دهن‌ غذا، دهان‌، (امر.) ملوان‌.
Gobbet تكه‌ گوشت‌ خام‌، لقمه‌، گلچين‌ ادبي‌، قط‌ره‌.
Gobble حريصانه‌ خوردن‌، تند خوردن‌، قورت‌ دادن‌، صداي‌ بوقلمون‌
Gobble در اوردن‌.
Gobbledegook (koogydelbbog) سخن‌ نامفهوم‌، سخن‌ بي‌ ربط‌، شر و ور.
Gobbledygook (koogedelbbog) سخن‌ نامفهوم‌، سخن‌ بي‌ ربط‌، شر و ور.
Gobbler بوقلمون‌ نر، پرخور، لپ‌ لپ‌ خورنده‌.
Goblet ساغر، جام‌، گيلاس‌ شراب‌، تكه‌، قط‌عه‌، قط‌ره‌.
Goblin جني‌، ديو، جن‌، مثل‌ ديو و جن‌.
Gobo دوربين‌ را از نور زائد محفوظ‌ نگه‌ ميدارد.
Gobo نوعي‌ پرده‌ پارچه‌اي‌ سياه‌ رنگ‌ كه‌ در تلويزيون‌ و سينما
Goby پيشگيري‌.
Goby عبور از پهلوي‌ كسي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ او، رهايي‌، ط‌فره‌،
God خداوند، خداوندگار، خدا، ايزد، يزدان‌، پروردگار،
God الله‌.
God's Acre محوط‌ه‌ كليسا، گورستان‌.
Godchild ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌
Godchild در ميايد، فرزند خوانده‌، بچه‌ تعميدي‌.
Goddauhgter دختر تعميدي‌.
Goddess الهه‌، ربه‌النوع‌.
Godfather پدر تعميدي‌، نام‌گذاردن‌ بر، سرپرستي‌ كردن‌ از.
Godhead خدايي‌، الوهيت‌، خدا، رب‌النوع‌، جوهر الوهيت‌.
Godhood (ytinivid) الوهيت‌.
Godite قوم‌ جاد.
Godless بي‌ خدا.
Godlike خدا مانند.
Godling خداي‌ كوچك‌.
Godly خدايي‌، خدا شناس‌، با خدا.
Godmother مادر تعميدي‌، نام‌ گذار بچه‌، مادر خوانده‌ روحاني‌.
Godown قدرت‌، جرعه‌، بلع‌، لقمه‌ بزرگ‌، انبار.
Godparent پدر يا مادر تعميدي‌، والدين‌ تعميدي‌.
Godsend نعمت‌ غير مترقبه‌، چيز خدا داده‌، خرابي‌.
Godson پسر تعميدي‌، مرد تعميدي‌.
Godspeed خدا بهمراه‌، بامان‌ حق‌، پايان‌، انجام‌.
Godwit (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌).
Goechemical وابسته‌ به‌تغييرات‌ شيميايي‌ زمين‌.
Goer رونده‌، پا، قدم‌، عازم‌.
Goethite (ش‌.) اكسيد اهن‌ معدني‌ ئيدرژن‌دار.
Goggle چشم‌ گرداندن‌، چپ‌ نگاه‌ كردن‌، گشتن‌.
Goggle Eye چپي‌، لوچي‌، نوعي‌ ماهي‌.
Goggle Eyed لوچ‌.
Goggles محافظ‌ت‌ چشم‌ بكار ميرود، عينك‌ حفاظ‌ دار.
Goggles عينك‌ ايمني‌، عينكي‌ كه‌ اط‌رافش‌ پوشيده‌ شده‌ وبراي‌
Goidelic سلتي‌، مربوط‌ بسلت‌.
Going زمين‌ جاده‌، (معماري‌) پهناي‌ پله‌، گام‌، (م‌.ل‌.) عزيمت‌،
Going مشي‌ زندگي‌، رايج‌، عازم‌، جاري‌، معمول‌، موجود.
Going رفتن‌، پيشرفت‌، وضع‌ زمين‌، مسير، جريان‌، وضع‌ جاده‌،
Going On (بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌، نزديكي‌، تماس‌، ادامه‌.
Goings On (stneve، snoitca) اتفاقات‌، حوادث‌.
Goiter (ertiog) (ط‌ب‌.) غمباد، بزرگ‌ شدن‌ غده‌ تيروئيد، گواتر.
Goiterogenic (cinegortiog)اياد كننده‌تورم‌غده‌تيروئيد (درقي‌.)،
Goiterogenic ايجاد كننده‌ گواتر.
Goitre (retiog) (ط‌ب‌.) غمباد، بزرگ‌ شدن‌ غده‌ تيروئيد، گواتر.
Goitrogenic ايجاد كننده‌ گواتر.
Goitrogenic (cinegoretiog)ايجاد كننده‌ تورم‌غده‌ تيروئيد (درقي‌)،
Goitrous غمبادي‌، گواتري‌.
Gold زر، ط‌لا، سكه‌ زر، پول‌، ثروت‌، رنگ‌ زرد ط‌لايي‌، اندود
Gold زرد، نخ‌ زري‌، جامه‌ زري‌.
Gold And Silver Plant (ytsenoh) (گ‌.ش‌.) حشيشه‌القمر.
Gold Digger جوينده‌ ط‌لا، زني‌ كه‌ با افسون‌ هاي‌ زنانه‌ مردان‌ را تيغ‌
Gold Digger ميزند.
Gold Filled داراي‌ روكش‌ ط‌لا.
Gold Foil ورقه‌ زر، زرورق‌ كلفت‌.
Gold Leaf ورقه‌ ط‌لاي‌ نازك‌، زرورق‌ نازك‌.
Gold Standard واحد ط‌لا.
Goldbeater زرورق‌ ساز، (درجمع‌)حشره‌ قاب‌ بالي‌ كه‌رنگ‌ سبز مسي‌ دارد
Goldbrick ط‌فره‌ رو.
Goldbrick جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود،
Golden ط‌لايي‌، زرين‌، اعلا، درخشنده‌.
Golden Horde سپاهيان‌ مغول‌ كه‌ در قرن‌ سيزدهم‌ اروپاي‌ شرقي‌ را مورد
Golden Horde تاخت‌ و تاز قرار دادند.
Golden Mean ميانه‌روي‌، بركناري‌ از افراط‌ و تفريط‌.
Golden Retriever (ج‌.ش‌.) سگ‌ شكاري‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ دورگه‌.
Goldeneye نوعي‌ مرغابي‌، نوعي‌ ماهي‌، ميناي‌ زرد.
Goldfield ناحيه‌ زرخيز.
Goldfinch (ج‌.ش‌.) سهره‌، (ز.ع‌.) سكه‌ زر.
Goldfish ماهي‌ ط‌لايي‌، ماهي‌ قرمز.
Goldsmith زرگر، ط‌لا ساز.
Goldstone جام‌ ط‌لايي‌، جامي‌ كه‌ توسط‌ اجسام‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ پولك‌ كاري‌
Goldstone شده‌.
Golem ادم‌ مصنوعي‌ و خود كار (در فولكلور عبري‌).
Golf بازي‌ چوگان‌ يا گلف‌.
Golf Club چوگان‌ گلف‌ بازي‌، باشگاه‌ گلف‌ بازان‌.
Golfer گلف‌ باز.
Goliard دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌
Goliath جالوت‌، جليات‌.
Golliwog (ggowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيب‌ و غريب‌، لولو.
Golliwogg (gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌، لو لو.
Golosh گالش‌.
Gomeral (liremog) ادم‌ ساده‌ لوح‌.
Gomeril (laremog) ادم‌ ساده‌ لوح‌.
Gomerulus (تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌، توده‌ ط‌وماري‌، گروهه‌.
Gomphosis اتصال‌ و جوش‌ خوردن‌ استخوان‌ دندان‌ به‌ ارواره‌، مفصل‌
Gomphosis متحرك‌.
Gonad غده‌ جنسي‌ (بيضه‌ يا تخمدان‌).
Gonadotrophic (ciportodanog) محرك‌ بيضه‌ها و تخمدانها، موثر در
Gonadotrophic غده‌جنسي‌.
Gonadotrophin ماده‌ محرك‌ غده‌ جنسي‌.
Gonadotropic (cihportodanog) محرك‌ بيضه‌ ها و تخمدانها، موثر در
Gonadotropic غده‌ جنسي‌.
Gondola است‌، (امر.) واگن‌ سربازبر.
Gondola نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌
Gondolier راننده‌كرجي‌ ونيزي‌، كرجي‌ بان‌، قايقران‌.
Gone (اسم‌ مفعول‌ فعل‌ og).
Goner رفتني‌، مردني‌.
Gonfalon اويزان‌ است‌.
Gonfalon پرچمي‌ كه‌نوارهاي‌ باريك‌ يا پرچم‌ هاي‌ كوچك‌ از ان‌
Gonfalonier برنده‌ پرچم‌، پرچمدار.
Gong ان‌ميزنند، ناقوس‌، صداي‌ زنگ‌ دراوردن‌.
Gong زنگي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از كاسه‌و چكشي‌ كه‌اهسته‌ بر
Gonidium ها.
Gonidium گياه‌ گلسنگها وجود دارد، سلول‌ جنسي‌ جلبك‌ ها و قارچ‌
Gonidium (گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌
Goniometer زاويه‌ ياب‌، زاويه‌ سنج‌، گوشه‌ سنج‌، گوشه‌ پيما، جهت‌ ياب‌
Gonium جنسي‌ از تاژكداران‌ شبيه‌به‌گياه‌، سلول‌ نط‌فه‌.
Gonococcal (ciccoconog) سوزاكي‌، مربوط‌ به‌ ميكرب‌ سوزاك‌.
Gonococcic (laccoconog) سوزاكي‌، مربوط‌ ب_ه‌ ميبكرب‌ سوزاك‌.
Gonococcus انگل‌ يا ميكرب‌ سوزاك‌، گونوكوك‌.
Gonocyte سلول‌ توليد كننده‌، سلول‌ جنسي‌.
Gonogenesis كمال‌ و بلوغ‌ سلول‌ نط‌فه‌ يا جرثومه‌.
Gonopore سوراخ‌ تناسلي‌.
Gonorrhea سوزاك‌، سوزنك‌، اتشك‌.
Gonorrheal سوزاكي‌.
Goo چسبنده‌ و لزج‌، چسبناك‌.
Goo مزه‌و ط‌عم‌تند، بوي‌ نامط‌بوع‌، ميل‌، ذوق‌، رغبت‌، ماده‌
Goo Goo عاشق‌، شيفته‌، دوستدار.
Good خوب‌، نيكو، نيك‌، پسنديده‌، خوش‌، مهربان‌، سودمند،
Good ارجمند، كاميابي‌، خير، سود، مال‌التجاره‌، مال‌ منقول‌،
Good محموله‌.
Good مفيد، شايسته‌، قابل‌، پاك‌، معتبر، صحيح‌، ممتاز،
Good By (eyb doog) خدا حافظ‌، بدرود، وداع‌.
Good Bye (yb doog) خدا حافظ‌، بدرود، وداع‌.
Good Fellow رفيق‌ شفيق‌، دزد، هم‌ پياله‌.
Good Fellowship رفاقت‌، معاونت‌.
Good Friday جمعه‌ قبل‌ از عيد پاك‌.
Good Hearted خوش‌ قلب‌، بخشنده‌، مهربان‌.
Good Humored خوش‌ خلق‌، خوش‌ مشرب‌.
Good Natured مهربان‌، ملايم‌، خوش‌ ط‌ينت‌.
Good Tempered خوش‌ خلق‌، ملايم‌، دير غضب‌، خوش‌ اخلاق‌.
Goodish نسبتا خوب‌.
Goodlooking قشنگ‌، خوش‌ قيافه‌.
Goodly قشنگ‌، زيبا، خوب‌.
Goodman بزرگ‌ خانواده‌، سالار، مهمانخانه‌دار، خرده‌مالك‌.
Goodwife بانو، كدبانوي‌ خانه‌، خانم‌.
Goodwill خوش‌ نيتي‌، حسن‌ نيت‌، ميل‌، سر قفلي‌.
Goody خوردني‌، مغز گردو و غيره‌، قاقا.
Goody زن‌ كامل‌ و محترمه‌ از ط‌بقات‌ پايين‌، شيريني‌، چيز
Goody Goody بسيار خوب‌، خيلي‌ خوب‌.
Gooey چسبنده‌، چسبناك‌، كاملا احساساتي‌.
Goof كردن‌، خط‌ا كردن‌، ازكارط‌فره‌ رفتن‌.
Goof شخص‌ احمق‌ و كودن‌، ادم‌ ساده‌، اشتباه‌، سهو، اشتباه‌
Googol عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌.
Googolplex عدد يك‌ با تعداد صفرهاي‌ بتوان‌ ده‌ بتوان‌ ده‌ بتوان‌ صد.
Goon ادمشكش‌، تروريست‌ بي‌ عرضه‌و نالايق‌، ادم‌ كودن‌.
Goosander (ج‌.ش‌.) اردك‌ ماهيخوار.
Goose علامت‌ سكوت‌.
Goose زدن‌به‌ شخص‌، به‌ كفل‌ كسي‌ سقلمه‌ زدن‌، مثل‌ غاز يا گردن‌
Goose قاز، غاز، ماده‌ غاز، گوشت‌ غاز، ساده‌ لوح‌ واحمق‌، سيخ‌
Goose دراز حمله‌ور شدن‌ وغدغد كردن‌، اتو، اتو كردن‌، هيس‌،
Goose Step زانو.
Goose Step (نظ‌.) قدم‌ اهسته‌، رژه‌روي‌ با بدن‌ راست‌ و بدون‌ خم‌كردن‌
Gooseberry مراقب‌ دوشيزه‌.
Gooseberry سفرس‌، انگور فرنگي‌، رنگ‌ سياه‌مايل‌ به‌ارغواني‌، بپا يا
Gooseflesh دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌.
Goosefoot (گ‌.ش‌.) قازاياقي‌، غازيا.
Gooseneck هر چيزي‌ شبيه‌ گردن‌غاز، هرچيز شبيه‌ U، زانو، زانويي‌.
Goosey (ysoog) شبيه‌ غاز، احمق‌، ترسو.
Goosy (yesoog) شبيه‌غاز، احمق‌، ترسو.
Gopher موش‌ كيسه‌ دار، كارگر حفار واستخراج‌ كننده‌ سنگهاي‌
Gopher معدني‌، دزد قفل‌ باز كن‌.
Gopher (ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ نقب‌ زن‌، نوعي‌ جونده‌ نقب‌ زن‌ امريكايي‌،
Goppiper سخن‌ چين‌، حرف‌ مفت‌ زن‌.
Gordon Setter (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌.
Gore خون‌ بسته‌و لخته‌ شده‌، خون‌، تكه‌سه‌گوش‌ (در دوزندگي‌)،
Gore كردن‌، سوراخ‌ كردن‌.
Gore زمين‌ سه‌ گوش‌، سه‌ گوش‌ بريدن‌، شاخ‌ زدن‌، باشاخ‌ زخمي‌
Gorge خوردن‌، زياد تپاندن‌، با حرص‌ و ولع‌ خوردن‌، پر خوري‌
Gorge گلو، حلق‌، دره‌ تنگ‌، گلوگاه‌، ابكند، شكم‌، گدار، پر
Gorge كردن‌، پر خوري‌.
Gorgeous نمايش‌ دار، با جلوه‌، زرق‌ و برق‌ دار، مجلل‌.
Gorget گلو پوش‌، گلو پناه‌، زره‌گردن‌، ط‌وقه‌.
Gorgon سيما، زن‌ بد سيما.
Gorgon بوده‌و هر كس‌ بدانها نگاه‌ ميكردسنگ‌ ميشد، زن‌ زشت‌
Gorgon (افسانه‌ يونان‌) يكي‌ از سه‌زني‌ كه‌موهاي‌ سرشان‌ مار
Gorgonize (yfirtep، yfeputs) تبديل‌ بسنگ‌ كردن‌، خيره‌ نگاه‌كردن‌.
Gorgonzola نوعي‌ پنير چرب‌.
Gorilla نسناس‌، بزرگترين‌ ميمون‌ شبيه‌انسان‌، گوريل‌.
Gormandize پر خوردن‌، از روي‌ حرص‌ و ولع‌ خوردن‌.
Gorse (repinuj) (گ‌.ش‌.) سرو كوهي‌.
Gorsy اولكس‌ فرنگي‌.
Gory خوني‌، لخته‌شده‌، جنايت‌ اميز، خونخوار.
Goshawk (ج‌.ش‌.) باز، قوش‌ قزل‌، الاط‌وفان‌.
Gosling جوجه‌ غاز، شخص‌ نا بالغ‌ و خام‌، احمق‌.
Gospel كتابي‌ كه‌ تاريخچه‌ زندگي‌عيسي‌ را شرح‌ داده‌.
Gospel انجيل‌، مژده‌ نيكو، بشارت‌ درباره‌ مسيح‌، يكي‌ از چهار
Gossamer نازك‌، تنزيب‌، نازك‌، لط‌يف‌، سبك‌.
Gossamer بند شيط‌ان‌، لعاب‌ خورشيد، لعاب‌ عنكبوت‌، پارچه‌ بسيار
Gossip بد گويي‌، سخن‌ چيني‌، شايعات‌ بي‌ اساس‌ دادن‌، دري‌ وري‌
Gossip گفتن‌ يانوشتن‌، سخن‌ چيني‌ كردن‌، خبر كشي‌ كردن‌.
Gossip شايعات‌ بي‌اساس‌، شايعات‌ بي‌ پرو پا، دري‌ وري‌، اراجيف‌،
Gossipy وابسته‌ به‌سخن‌ چيني‌ يا شايعات‌.
Gossypol (ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C.
Got زمان‌ گذشته‌فعل‌ teg.
Goth گت‌، يكي‌ از اقوام‌ الماني‌ قديم‌، بربري‌.
Gothic سياه‌ قلم‌الماني‌.
Gothic وحشي‌، وهمي‌، زبان‌گوتيك‌، سبك‌ معماري‌ گوتيك‌، حروف‌
Gothic Arch ط‌اق‌ مخروط‌ي‌، ط‌اق‌ نوك‌ تيز.
Gothicize بسبك‌ گوتيك‌ در امدن‌، بسبك‌ گوتيك‌ در اوردن‌، زمخت‌ و
Gothicize بدون‌ ظ‌رافت‌ كردن‌.
Gothite etihteog =.
Gotten اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg.
Gouache اميخته‌شده‌، عكس‌ و تصويري‌ كه‌با رنگ‌ كاري‌ فوق‌ بدست‌ ايد
Gouache رنگ‌ كاري‌ با رنگي‌ كه‌در اب‌ حل‌ شده‌ و با عسل‌ و صمغ‌
Gouge منقار، اسكنه‌ جراحي‌، بزورستاني‌، غضب‌، جبر، در اوردن‌،
Gouge كندن‌، با اسكنه‌ كندن‌، بزور ستاندن‌، گول‌ زدن‌.
Goulash ميشود، چيز درهم‌و برهم‌.
Goulash نوعي‌ غذا كه‌ با گوشت‌ گاو يا گوساله‌ و سبزيجات‌ تهيه‌
Gourd كدو، كدوي‌ قليايي‌، گرداب‌.
Gourmand صاحب‌ سر رشته‌ در خوراك‌، شكم‌ پرست‌.
Gourmet خوراك‌ شناس‌، خبره‌ خوراك‌، شراب‌ شناس‌.
Gout (ط‌ب‌) نقرس‌.
Gouty نقرس‌ دار، نقرسي‌، متورم‌.
Govern بودن‌، فرمانداري‌ كردن‌، معيف كردن‌، كنترل‌ كردن‌، مقرر
Govern داشتن‌.
Govern حكومت‌ كردن‌، حكمراني‌ كردن‌، تابع‌ خود كردن‌، حاكم‌
Governess بعهده‌ ميگيرد، زن‌حاكم‌.
Governess حاكم‌ زن‌، مديره‌، زني‌ كه‌مواظ‌بت‌ بچه‌ يا اشخاص‌ جوان‌ را
Governing Body هيئت‌ حاكمه‌.
Government دولت‌، حكومت‌، فرمانداري‌، ط‌رز حكومت‌ هيئت‌ دولت‌، عقل‌
Government اختيار، صلاحديد.
Governmentalism حكومت‌ گرايي‌.
Governmentalist حكومت‌ گرا.
Governmentalize پيرو و تابع‌ قانون‌كردن‌، تحت‌ كنترل‌ حكومت‌ در اوردن‌،
Governmentalize بصورت‌ دولتي‌ در اوردن‌.
Governor فرماندار، حاكم‌، حكمران‌، فرمانده‌.
Governor General حاكم‌ كل‌، فرماندار كل‌، فرمانفرما، والي‌، استاندار.
Gowan صحرايي‌.
Gowan (گ‌.ش‌.) گل‌ مرواريد، گل‌ داودي‌، گلهاي‌ زرد و سفيد
Gown جامه‌بلند زنانه‌، روپوش‌، لباس‌ شب‌، خرقه‌.
Gownsman عضو دانشگاه‌ و مانند انها).
Gownsman رداپوش‌، جبه‌ پوش‌ (يعني‌ دادرس‌ يا وكيل‌ يا روحاني‌ يا
Goy (elitneg) غير يهودي‌.
Grab كردن‌، سبقت‌ گرفتن‌، ربايش‌.
Grab ربودن‌، قاپيدن‌، گرفتن‌، توقيف‌ كردن‌، چنگ‌ زدن‌، تصرف‌
Grab Off بزور گرفتن‌، با شتاب‌ گرفتن‌، قاپيدن‌.
Grabble كورمالي‌ كردن‌، با دست‌ پي‌ چيزي‌ گشتن‌، با دست‌ ماهي‌
Grabble گرفتن‌، پهن‌ نشستن‌، جمع‌اوري‌ كردن‌.
Graben فرو زمين‌، نهر، گودال‌، فرو رفتگي‌ در پوسته‌ زمين‌.
Grace تاييد، مرحمت‌، براز، زيبايي‌، خوبي‌، خوش‌ اندامي‌،
Grace بخشيدن‌، فيض‌الهي‌بخشيدن‌، تشويق‌كردن‌، لذت‌ بخشيدن‌،
Grace مشعوف‌ ساختن‌.
Grace ظ‌رافت‌، فريبندگي‌، دعاي‌ فيض‌ و بركت‌ (قبل‌ يا بعداز
Grace غذا)، خوش‌ نيتي‌، بخشايندگي‌، بخشش‌، بخت‌، اقبال‌، قرعه‌،
Grace جذابيت‌، افسونگري‌، موردلط‌ف‌ قراردادن‌، اراستن‌، زينت‌
Grace Cup گيلاس‌ مشروب‌ پس‌ از شام‌، گيلاس‌ خداحافظ‌ي‌.
Grace Note (مو.)نتي‌ كه‌ به‌اهنگ‌ براي‌ زيبايي‌ اصلي‌ اضافه‌ميگردد.
Graceful دلپذير، مط‌بوع‌، برازنده‌، پر براز.
Gracile باريك‌، لاغر، كوچك‌.
Gracioso محبوب‌، سوگلي‌، لوده‌ و مسخره‌.
Gracious مط‌بوع‌ داراي‌ لط‌ف‌.
Gracious دلپذير، زير دست‌ نواز، خير خواه‌، (ك‌.)خوشايند،
Gracious توفيق‌ دهنده‌، فيض‌ بخش‌، بخشنده‌، رئوف‌، مهربان‌،
Grackle توكا.
Grackle (ج‌.ش‌.) نوعي‌ پرنده‌ از تيره‌سار و دم‌ جنبانك‌، ترقه‌،
Gradate تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌.
Gradate بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌، بتدريج‌
Gradate بارنگ‌ ديگراميختن‌، درجه‌بندي‌ كردن‌، مخلوط‌ كردن‌،
Gradation درجه‌ بندي‌، سلسله‌، درجه‌، تدريج‌، (در هنرهاي‌ زيبا)
Gradation انتقال‌ تدريجي‌، ارتقاء.
Grade سنگ‌ معدني‌، درجه‌ موادمعدني‌، درجه‌بندي‌ كردن‌،
Grade پايه‌، درجه‌، درجه‌ بندي‌، رتبه‌، مرحله‌، درجه‌ شدت‌(مرض‌
Grade وتب‌)، انحراف‌ ازسط‌ح‌ تراز، الگوي‌ لباس‌، ارزش‌ نسبي‌
Grade دسته‌بندي‌ كردن‌، ط‌بقه‌بندي‌ كردن‌، جوركردن‌، باهم‌اميختن‌،
Grade اصلاح‌نژادكردن‌، همواركردن‌، شيب‌ منظ‌م‌دادن‌، تسط‌يح‌كردن‌.
Grade درجه‌، نمره‌، درجه‌ بندي‌ كردن‌، نمره‌ دادن‌.
Grade Crossing تقاط‌ع‌ راه‌اهن‌ و جاده‌.
Grade Crossing تقاط‌ع‌ شاهراه‌، تقاط‌ع‌ راه‌اهن‌، تقاط‌ع‌ پياده‌روها،
Grade School مدرسه‌ابتدايي‌.
Grade Separation اختلاف‌ سط‌ح‌ از يكديگر هستند.
Grade Separation تقاط‌ع‌ شاهراه‌ يا راه‌اهن‌ كه‌ در ان‌ دو جاده‌ داراي‌
Graded مدرج‌، نمره‌ دار.
Grader دانش‌ اموز.
Grader نمره‌ گذار(اوراق‌ امتحاني‌)، ماشيني‌ كه‌ براي‌ درجه‌بندي‌
Grader كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌
Grader ميدهد، جاده‌ صاف‌ كن‌، شاگرد مدرسه‌ ابتدايي‌ يا متوسط‌ه‌،
Gradient سالك‌، افت‌ حرارت‌، مدرج‌، متحرك‌.
Gradient شيب‌، خيز، سط‌ح‌ شيب‌ دار، در خور راه‌ رفتن‌، شيب‌ دار،
Gradin قرار دارد، ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌.
Gradin يك‌ سري‌ صندلي‌ يا پله‌ هاي‌ كوتاه‌ كه‌ يكي‌ بالاي‌ ديگري‌
Gradine يك‌ سري‌ صندلي‌ يا پله‌ هاي‌ كوتاه‌ كه‌ يكي‌ بالاي‌ ديگري‌
Gradine قرار دارد، ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌.
Gradual تدريجي‌، اهسته‌، قدم‌ بقدم‌ پيش‌ رونده‌، شيب‌ تدريجي‌ و
Gradual اهسته‌.
Gradually بتدريج‌، رفته‌ رفته‌.
Graduation فراغت‌ از تحصيل‌.
Gradus سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌.
Gradus فرهنگ‌ عروضي‌، فرهنگ‌ نظ‌م‌ ونثر لاتين‌ و يوناني‌ كه‌
Graffito حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد.
Graft پيوند بافت‌، تحصيل‌ پول‌ و مقام‌ و غيره‌از راههاي‌
Graft پيوند زدن‌، بهم‌پيوستن‌، جفت‌ كردن‌، پيوند، از
Graft نادرست‌، ساخت‌ و پاخت‌، سوءاستفاده‌، اختلاس‌، خندق‌،
Graft راه‌نادرستي‌تحصيل‌ كردن‌.
Graft قلمه‌، پيوند، پيوند گياه‌، گياه‌ پيوندي‌، (جراحي‌)
Graftage پيوند، پيوند زني‌.
Grafter پيوند زن‌، مختلس‌.
Graham Flour (ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار.
Grail جام‌، دوري‌، جام‌ شراب‌، هدف‌ نهايي‌.
Grain دانه‌ دانه‌ كردن‌، جوانه‌ زدن‌، دانه‌ زدن‌، تراشيدن‌،
Grain گندم‌(مقياس‌ وزن‌) معادل‌ 8460/0گرم‌، خرده‌، ذره‌، رنگ‌،
Grain پشم‌كندن‌، (در سنگ‌) رگه‌، ط‌بقه‌.
Grain رگه‌، (مج.) مشرب‌، خوي‌، حالت‌، بازو، شاخه‌، چنگال‌،
Grain دانه‌، جو، حبه‌، حبوبات‌، دان‌، تفاله‌ حبوبات‌، يك‌
Grain Alcohol (lohocla)الكل‌ خالص‌.
Grain Field كشتزار، گندم‌ زار.
Grain Rust زنگ‌ گندم‌، زنگ‌ حبوبات‌.
Grallatorial (ج‌.ش‌.) وابسته‌به‌ دراز پايان‌.
Gram (گ‌.ش‌.) نخود، يكجور باقلا، گرم‌، يك‌ هزارم‌ كيلوگرم‌.
Gram Atom وزن‌ يك‌ عنصر شيميايي‌ بگرم‌ كه‌معادل‌ وزن‌ اتمي‌ انست‌.
Gram Molecule (ش‌.) ملكول‌ گرم‌.
Gramarey دانش‌، دستور زبان‌، جادو.
Gramdfather Cycle چرخه‌ پدر بزرگ‌.
Gramercy سپاسگزارم‌، تشكر.
Gramineous علفي‌، علف‌ دار، علف‌ مانند، داراي‌ غلات‌.
Grammar دستور زبان‌، علم‌ دستور، صرف‌ و نحو، كتاب‌ دستور.
Grammar دستور زبان‌، گرامر.
Grammar School مدرسه‌ابتدايي‌.
Grammarian متخصص‌ دستور زبان‌.
Grammatical دستوري‌، صرف‌ و نحوي‌، مط‌ابق‌ قواعد دستور.
Gramme گرم‌، يك‌ هزارم‌ كيلو گرم‌.
Gramophone گرامافون‌، دستگاه‌حبس‌ صدا.
Grampus (ج‌.ش‌.) گاو ماهي‌، نوعي‌ يونس‌ بزرگ‌، نوعي‌ انبر يا
Grampus قندگير.
Granadier (گ‌.ش‌.) انار، درخت‌انار، نارنجك‌انداز.
Granadilla (گ‌.ش‌.) انواع‌ گل‌ ساعت‌ گرمسيري‌.
Granary انبار دانه‌، انبار غله‌، جاي‌ غله‌ خيز.
Grand مهم‌، مشهور، معروف‌، با وقار، جدي‌.
Grand هزار دلار، بسيار عالي‌ با شكوه‌، مجلل‌، والا، بزرگ‌،
Grand Dame بانو، زن‌ با نفوذ.
Grand Duchess زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌، دوشس‌ بزرگ‌.
Grand Duchy دوك‌ نشين‌، قلمرو دوك‌، قلمرو دوشس‌.
Grand Duke دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌).
Grand Jury (حق.) هيئت‌ منصفه‌ عالي‌.
Grand Larceny سرقت‌ عظ‌يم‌، سرقت‌اموال‌ پر قيمت‌.
Grand Mal (ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌، حمله‌ بزرگ‌ صرع‌.
Grand Opera اپراي‌ سنگين‌، اپراي‌ عميق‌.
Grand Piano پيانوي‌ بزرگ‌ و افقي‌.
Grand Slam موفقيت‌ كامل‌، توفيق‌ عظ‌يم‌، (بازي‌ ورق‌) شلم‌.
Grand Tour قسمتي‌ ازتعليم‌ وتربيت‌ خود ميكردند.
Grand Tour سفر و سياحتي‌كه‌جوانان‌اشراف‌ زاده‌انگليسي‌ بعنوان‌
Grandam (emadnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ بزرگ‌، جده‌، پير زن‌.
Grandame (madnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ بزرگ‌، جده‌، پير زن‌.
Grandaunt خاله‌ پدري‌، خاله‌ مادري‌، عمه‌ پدري‌، عمه‌ مادري‌.
Grandbaby نوه‌ بچه‌، نوه‌ صغير، نوه‌ نوزاد.
Grandchild نوه‌.
Granddaughter نوه‌، دختر دختر، دختر پسر.
Grandee اصيل‌ زاده‌، نمجيب‌، (در جمع‌) بزرگان‌، اعيان‌.
Grandeur بزرگي‌، عظ‌مت‌، شكوه‌، شان‌، ابهت‌، فرهي‌.
Grandfather پدر بزرگ‌.
Grandfather Clock ساعت‌ پاندولي‌ بلندي‌ كه‌روي‌ زمين‌ قرار ميگيرد.
Grandiloquence قلنبه‌ نويسي‌، گزاف‌ گويي‌، مبالغه‌، بلند پروازي‌.
Grandiloquent قلنبه‌ نويس‌، گزاف‌ گوي‌.
Grandiose بزرگ‌ نما، عالي‌ نما، پر اب‌ و تاب‌، بلند.
Grandiosity پر ط‌مط‌راقي‌، بزرگ‌ نمايي‌.
Grandma مادر بزرگ‌، نه‌نه‌ جا.
Grandmother مادر بزرگ‌، مثل‌ مادر بزرگ‌ رفتار كردن‌.
Grandnephew نوه‌ برادر يا خواهر (كه‌پسر باشد).
Grandniece نوه‌ برادر يا خواهر (كه‌ دختر باشد).
Grandpa پدر بزرگ‌.
Grandparent پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌، جد يا جده‌.
Grandsir (erisdnarg) پدر بزرگ‌، جد، پير مرد.
Grandsire (risdnarg) پدر بزرگ‌، جد، پير مرد.
Grandson نوه‌، پسر پسر، پسر دختر.
Grandstand ورزشگاهها، حضار، شنوندگان‌.
Grandstand جايگاه‌ سر پوشيده‌ تماشاچيان‌ در ميدان‌ اسب‌ دواني‌ يا
Grandurncle عمو يا دايي‌ پدر و مادر، عمو بزرگ‌، دايي‌ بزرگ‌.
Grange رعيتي‌، كوشك‌، انبار غله‌.
Grange خانه‌ ييلاقي‌ يا ساختمانهاي‌ روستايي‌، خانه‌ ابرومند
Grangerize كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌، (با استفاده‌ از عكسهاي‌
Grangerize (بااستفاده‌ از عكسها و گراورهاي‌ جمع‌ اوري‌ شده‌از
Grangerize ديگران‌) بيوگرافي‌ چيزي‌ رانوشتن‌، بريدن‌ عكسهاي‌ كتاب‌.
Granite سنگ‌ خارا، گرانيت‌، سختي‌، استحكام‌.
Granite Paper كاغذ رگه‌ دار، كاغذي‌ كه‌ داراي‌ رشته‌ ها و خط‌وط‌
Granite Paper رنگارنگ‌ ميباشد.
Graniteware ظ‌روف‌ اهني‌ لعاب‌ دار اشپزخانه‌.
Granivorous دانه‌ خوار، تخم‌ خوار.
Grannie (ynnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ جان‌، پير زن‌ يا پير مرد.
Granny (einnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ جان‌، پير زن‌ يا پير مرد.
Granofather Tape نوار پدر بزرگ‌.
Grant اهداء، بخشش‌، عط‌ا، امتياز، اجازه‌ واگذاري‌ رسمي‌، كمك‌
Grant هزينه‌ تحصيلي‌، دادن‌، بخشيدن‌، اعط‌ا كردن‌، تصديق‌ كردن‌،
Grant مسلم‌ گرفتن‌، موافقت‌ كردن‌.
Grant In Aid اعانه‌ ملي‌، كمك‌ هزينه‌.
Grantable قابل‌ اهداء.
Grantee صاحب‌ امتياز، گيرنده‌، انتقال‌ گيرنده‌.
Granter اهداء كننده‌.
Grantor اهداء كننده‌.
Granular دانه‌ دانه‌، داراي‌ دانه‌ هاي‌ ريز.
Granularity دانه‌ دانه‌ بودن‌.
Granulate دانه‌ دانه‌ كردن‌، داراي‌ ذرات‌ ريز كردن‌.
Granulation دانه‌، برامدگي‌، دانه‌ دور زخم‌، گوشت‌ نوبالا اوري‌،
Granulation دانه‌ دانه‌ سازي‌.
Granulation Tissue گوشت‌ نو (در زخم‌)، نسج‌ التيامي‌.
Granule حب‌ و كپسولي‌ كه‌ باقند و شكرپوشيده‌ باشد.
Granule دانه‌ ريز، جودانه‌، (گ‌.ش‌.) گرده‌، (داروسازي‌) دانه‌،
Granulite گرانوليت‌.
Grape (گ‌.ش‌.) انگور، مو.
Grape Sugar (ش‌.) گلوكز راست‌ بر.
Grapefruit (گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌، ميوه‌ تو سرخ‌.
Grapevine (گ‌.ش‌.) درخت‌انگور، تاك‌، مو، شايعه‌، شهرت‌.
Graph ثبت‌ كردن‌، با نمودار نشان‌دادن‌.
Graph هجاي‌ كلمه‌، اشكال‌ مختلف‌يك‌ حرف‌، با گرافيك‌ و ط‌رح‌ خط‌ي‌
Graph نمودار، نمايش‌ هندسي‌، نقشه‌ هندسي‌، گرافيك‌، ط‌رح‌ خط‌ي‌،
Graph گراف‌، نگار.
Graph Follower دنبال‌ گر گراف‌.
Graph Paper كاغذ شط‌رنجي‌.
Graph Paper كاغذ شط‌رنجي‌، كاغذ ميليمتري‌.
Graph Solution حل‌ ترسيمي‌.
Grapheme حرف‌، يكي‌ از حروف‌ الفباء، نويسه‌.
Graphic نوشته‌ شده‌، كشيده‌ شده‌، وابسته‌ به‌ فن‌ نوشتن‌، مربوط‌
Graphic به‌ نقاشي‌ ياترسيم‌، ترسيمي‌، واضح‌.
Graphic نگاره‌ اي‌، ترسيمي‌، گرافيك‌.
Graphic Arts و ط‌راحي‌.
Graphic Arts هنرهاي‌ زيبا، هنر ط‌راحي‌ و دكوراسيون‌، هنر خط‌ نويسي‌
Graphic Character دخشه‌ نگاره‌ اي‌.
Graphic Language زبان‌ نگاره‌اي‌.
Graphic Panel تابلو نگاره‌اي‌.
Graphics نگاره‌ سازي‌، رسم‌.
Graphite سرب‌ سياه‌، مغز مداد، گرافيت‌.
Graphitize گرافيتي‌ كردن‌.
Grapho پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌.
Graphologist خط‌ شناس‌.
Graphology خط‌ شناسي‌.
Graphophone نوعي‌ دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌ قديمي‌.
Grapnel قلاب‌، چنگك‌، چنگك‌ يا قلاب‌ كشتي‌، قلاب‌ چند شاخه‌اي‌، لنگر.
Grappa گراپا، نوعي‌ كنياك‌ خالص‌ و بي‌ رنگ‌ ايتاليايي‌.
Grapple چنگ‌، قلاب‌، گلاويزي‌، دست‌ بگريباني‌، دست‌ بگريبان‌ شدن‌،
Grapple گلاويز شدن‌.
Grappling قلاب‌، لنگر گاه‌.
Grappling Iron لنگر قايق‌.
Grapy انگوري‌، شبيه‌ انگور.
Grasp فراچنگ‌ كردن‌، بچنگ‌ اوردن‌، گير اوردن‌، فهميدن‌، چنگ‌
Grasp زدن‌، قاپيدن‌، اخذ، چنگ‌ زني‌، فهم‌.
Grass علف‌، سبزه‌، چمن‌، ماري‌ جوانا، با علف‌ پوشاندن‌، چمن‌
Grass زار كردن‌، چراندن‌، چريدن‌، علف‌ خوردن‌.
Grass Green رنگ‌ سبز چمني‌.
Grass Roots كف‌ زمين‌، اجتماع‌ محلي‌، منشاء، اساس‌.
Grass Tree (گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌.
Grass Widow زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد، زن‌ خراب‌، فاحشه‌.
Grass Widower مردي‌ كه‌ از زنش‌ جدا شده‌، مرد بيوه‌.
Grasshopper (ج‌.ش‌.) ملخ‌، اتش‌ بازي‌ كوچك‌.
Grassland چمنزار.
Grasslike علف‌ مانند.
Grassplot قط‌عه‌ زمين‌ علفزار.
Grassy پوشيده‌ از چمن‌، علف‌ مانند.
Grate (بهم‌)ساييدن‌، (مج.) ازردن‌، صداي‌خشن‌ دراوردن‌، بزور ست
Grate ميله‌ هاي‌ اهخني‌، (م‌.م‌.) قفس‌اهني‌، زندان‌، صداي‌
Grate رنده‌، بخاري‌ پنجره‌اي‌، بخاري‌ تو ديواري‌، شبكه‌، پنجره‌،
Grate اندن‌.
Grate تصادم‌(نيزه‌و شمشير)، حبس‌ كردن‌، باشبكه‌مجهز كردن‌،
Grate شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌، رنده‌ كردن‌،
Grateful سپاسگزار، ممنون‌، متشكر، حق‌ شناس‌.
Grater شبكه‌ اهني‌، پنجره‌ اهني‌.
Graticule شط‌رنجي‌ كردن‌، چهار خانه‌ كردن‌، شط‌رنجي‌.
Gratification خشنودي‌، لذت‌، سر بلندي‌.
Gratify جبران‌ كردن‌.
Gratify خشنود و راضي‌ كردن‌، لذت‌ دادن‌(به‌)، مفتخر كردن‌،
Grating ساينده‌.
Grating چارچوب‌ اهني‌، شبكه‌، پنجره‌، تيز و دلخراش‌، گوشت‌ ريز،
Gratis رايگان‌، مفت‌، مجانا، مجاني‌، ازاد.
Gratitude نمك‌ شناسي‌، قدر داني‌، سپاسگزاري‌.
Gratuitous رايگان‌، مفت‌، بيخود، بلاعوض‌.
Gratuitous Contract عقد غير معوض‌.
Gratuity پاداش‌، انعام‌، التفات‌، سپاسگزاري‌، رايگاني‌.
Gratulant خوش‌، بشاش‌، تهنيت‌ اميز، تبريك‌ اميز.
Gratulate (etalutargnoc) تبريك‌ گفتن‌، سلام‌ كردن‌.
Gratulation تبريك‌ گويي‌.
Graupel گلوله‌ برف‌، دانه‌ برف‌.
Graustark سر زمين‌ خيالي‌ داستان‌ خيالي‌.
Gravamen شكوائيه‌، غصه‌ و غم‌.
Gravamen اصل‌ شكايت‌، اصل‌ غصه‌، مايه‌ غم‌، (مج.) شكايت‌ رسمي‌،
Grave كردن‌.
Grave سنگين‌، نقش‌ كردن‌، تراشيدن‌، حفر كردن‌، قبر كندن‌، دفن‌
Grave قبر، گودال‌، سخت‌، بم‌، خط‌رناك‌، بزرگ‌، مهم‌، موقر،
Graveclothes كفن‌، خلعت‌.
Gravedigger قبر كن‌.
Gravel شن‌، ريگ‌، ماسه‌، سنگ‌ مثانه‌، سنگريزه‌، شني‌، شن‌ دار،
Gravel متوقف‌ كردن‌، درشن‌دفن‌ كردن‌، شن‌پاشيدن‌.
Gravel Blind تقريبا كور، داراي‌ چشم‌ تار، داراي‌ ديد كم‌.
Graver قلمزن‌، حكاك‌.
Gravestone سنگ‌ گور، سنگ‌ قبر، لوحه‌ قبر.
Graveyard (yretemec) قبرستان‌.
Gravid (tnangerp) ابستن‌، بار دار.
Gravida زن‌ ابستن‌، حامله‌، ابستن‌.
Gravidity ابستني‌.
Gravimetry اندازه‌ گيري‌ وزن‌ يا غلظ‌ت‌.
Graving Dock (kcod yrd) حوضچه‌ تعمير كشتي‌.
Gravitate بط‌رف‌، گرويدن‌.
Gravitate بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌، متمايل‌ شدن‌
Gravitate سنگين‌ كردن‌، بوسيله‌ قوه‌ جاذبه‌ حركت‌ كردن‌، (مج.)
Gravitation گرايش‌، كشش‌، جاذبه‌، قوه‌ جاذبه‌، تمايل‌.
Gravity سنگيني‌، ثقل‌، جاذبه‌ زمين‌، درجه‌ كشش‌، وقار، اهميت‌،
Gravity شدت‌، جديت‌، دشواري‌ وضع‌.
Gravure گراور، شكل‌، حكاكي‌.
Gravy ابگوشت‌، شيره‌گوشت‌، استفاده‌ نا مشروع‌.
Gravy Train منبع‌ درامد بدون‌ زحمت‌، منبع‌ در امد نامشروع‌.
Gray سفيد شونده‌، روبه‌ سفيدي‌ رونده‌، (مج.) باستاني‌، كهنه‌،
Gray (yerg) خاكستري‌، كبود، سفيد(درمورد موي‌ سرو غيره‌)،
Gray پير، نا اميد، بد بخت‌، بيرنگ‌.
Gray Code رمز گري‌.
Gray Hen (ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌.
Gray Matter ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌، مغز.
Gray Trout (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا.
Graybeard ريش‌ سفيد، (گ‌.ش‌.) شقايق‌ پيچ‌.
Grayfish (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ روغن‌، سگ‌ ماهي‌.
Grayheaded موخاكستري‌ پير.
Grayish متمايل‌ به‌ خاكستري‌.
Grayling (ج‌.ش‌.) ماهيان‌ وابسته‌ به‌ ماهي‌ قزل‌ الا.
Graze چراندن‌.
Graze چراندن‌، تغذيه‌ كردن‌ از، چريدن‌، خراش‌، خراشيدن‌، گله‌
Grazier گاو چران‌، گله‌ چران‌.
Grease روغن‌ زدن‌، چرب‌ كردن‌، رشوه‌ دادن‌.
Grease گريس‌، روغن‌اتومبيل‌، روغن‌، چربي‌، مداهنه‌، چاپلوسي‌،
Greasepaint گريمور تاتر، صورت‌ گر تماشاخانه‌.
Greasewood (گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌.
Greasy روغني‌، چرب‌، روغن‌ دار، (مج.) چاپلوسانه‌.
Great بزرگ‌، عظ‌يم‌، كبير، مهم‌، هنگفت‌، زياد، تومند، متعدد،
Great ماهر، بصير، ابستن‌، ط‌ولاني‌.
Great Ape (ج‌.ش‌.) ميمون‌ ادم‌ وار.
Great Aunt tnuadnarg=.
Great Bear (نج.) دب‌ اكبر.
Great Circle بزرگترين‌ دايره‌ محيط‌ يك‌ كره‌.
Great Dane (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ بزرگ‌ و قوي‌ كه‌ داراي‌ پوست‌ نرمي‌ است‌.
Great Divide دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌، مرگ‌.
Great Hearted (suominangam، suoegaruoc) قويدل‌، با جرات‌.
Great Nephew wehpendnarg=.
Great Niece eceindnarg=.
Great Power (كشور داراي‌) قدرت‌ بزرگ‌ جهاني‌، كشور با قدرت‌.
Great Seal مهر سلط‌نتي‌.
Greatcoat پالتو.
Greaten بزرگ‌ شدن‌، درشت‌ نشان‌ دادن‌، اهميت‌ دادن‌.
Greatuncle (raey taerg، elcnudnarg) زماني‌ برابر 00852 سال‌.
Greave ساق‌ پوش‌، زره‌ ساق‌، ساق‌ بند.
Grebe (ج‌.ش‌.) اسفرود بي‌ دم‌، مرغابي‌ شابه‌ بسر، رنگ‌ سربي‌.
Grecian (keerg) يوناني‌.
Grecism اصط‌لاح‌ يوناني‌، ط‌رز يوناني‌، فرهنگ‌ يوناني‌.
Greco (ocearg) پيشوند بمعني‌ يونان‌ و يوناني‌.
Greece كشور يونان‌.
Greed از، حرص‌، ط‌مع‌، حريص‌ بودن‌، ط‌مع‌ ورزيدن‌.
Greed Orthodox (xodohtro nretsae) كليساي‌ ارتدكس‌ يوناني‌.
Greedy ازمند، حريص‌، ط‌ماع‌، دندان‌ گرد، پر خور.
Greek يوناني‌.
Greek Catholic عضو كليساي‌ شرقي‌، عضو كليساي‌ كاتوليك‌ رومي‌.
Greek Cross صليب‌ يا چليپاي‌ يوناني‌ بدين‌شكل‌ +.
Green معتدل‌.
Green سبز، خرم‌، تازه‌، ترو تازه‌، نارس‌، بي‌ تجربه‌، رنگ‌ سبز،
Green (در جمع‌) سبزيجات‌، سبز شدن‌، سبز كردن‌، سبزه‌، چمن‌،
Green Alga (گ‌.ش‌.) جلبك‌ سبز.
Green Bean (گ‌.ش‌.) لوبياي‌ سبز.
Green Corn (گ‌.ش‌.) ذرت‌ هندي‌ كه‌ نارس‌ بكار ط‌بخ‌ ميايد.
Green Dragon (گ‌.ش‌.) ارن‌، فيل‌ گوش‌، لوف‌ كبير، درافيون‌.
Green Eyed (suolaej) حسود.
Green Manure (گ‌.ش‌.) گياهاني‌ نظ‌ير شبدر كه‌ جهت‌ تقويت‌ زمين‌ كشت‌
Green Manure ميشوند.
Green Mold (گ‌.ش‌.) كفك‌ سبز.
Green Mountain Boy مرد بومي‌ يا ساكن‌ ورمونت‌ (tnomrev).
Green Onion (گ‌.ش‌.) پيازچه‌.
Green Soap صابون‌ ملايمي‌ كه‌ از روغنهاي‌ گياهي‌ تهيه‌ ميشود.
Green Thumb استعداد و قدرت‌ فوق‌ العاده‌ در پروراندن‌ گياهان‌.
Green Thumbed كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد.
Green Turtle لاك‌ پشت‌ دريايي‌ كه‌ تخمها و گوشت‌ ان‌خوراكي‌ است‌.
Green Vegetable سبزي‌ خوراكي‌.
Greenback پشت‌ سبز، اسكناس‌، قورباغه‌.
Greenbelt جامعه‌ راازجامعه‌ ديگري‌ جدا ميسازد.
Greenbelt كمربندي‌ از كشتزارها و يا خيابانهاي‌ مشجر كه‌ يك‌
Greenbrier (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از خانوداده‌ xalims شبيه‌ عشبه‌ يا
Greenbrier صبرينه‌ ط‌بي‌.
Greenery سبزي‌، سبزه‌، گياهان‌ سبز، گلخانه‌.
Greenfinch (ج‌.ش‌.) سبزه‌ قبا، سهره‌ اروپايي‌، گنجشك‌ تكزاسي‌.
Greenfly dihpa =.
Greengage (گ‌.ش‌.) گوجه‌.
Greengrocer سبزي‌ فروش‌، ميوه‌ فروش‌.
Greengrocery سبزي‌ فروشي‌.
Greenhorn نوچه‌، ادم‌ تازه‌ كار، مبتدي‌، ادم‌ خام‌يا ناشي‌.
Greenhouse گرمخانه‌، گلخانه‌.
Greening سيب‌ سبز.
Greenish متمايل‌ به‌ سبز.
Greenlight اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌، (در رانندگي‌ چراغ‌ سبز).
Greenling (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ خوراكي‌ و گوشتخوار.
Greenockite (مع.) سولفيد كادميوم‌ ط‌بيعي‌.
Greenroom شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌.
Greenroom (در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌،
Greensick (ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌، مبتلا به‌
Greensick يرقان‌ سفيد، مبتلا به‌ يرقان‌ابيض‌.
Greensnake (ج‌.ش‌.) مار سبز بي‌ ازار.
Greensward چمن‌.
Greenwich Time ساعت‌ يا زمان‌ گرينويچ‌.
Greenwood جنگل‌، درخت‌ راج‌ كوهستاني‌.
Greet فرياد، تاسف‌، تاثر.
Greet (.iv &.tv، n): سلام‌، درود، برخورد، تلافي‌، درود گفتن‌،
Greet تبريك‌ گفتن‌، (.iv &.tv): (tnemal، peew) گريه‌، داد،
Greeting احترام‌، درود، سلام‌، سلام‌ كننده‌، احترام‌ كننده‌، تبريك‌،
Greeting (در جمع‌) تبريكات‌، درود، تهنيت‌.
Gregarious دسته‌ اي‌، گله‌اي‌، (گ‌.ش‌.) خوشه‌ خوشه‌.
Gregarious گروده‌ دوست‌، جمعيت‌ دوست‌، گروه‌ جو، گروهي‌، اجتماعي‌
Gregorian وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg)، وابسته‌ به‌ كليساي‌
Gregorian گريگوريان‌ ارمنستان‌.
Gregorian Calendar تقويم‌ يا گاهنامه‌ گريگوري‌، تقويم‌ مسيحي‌.
Gregorian Chant سرود مذهبي‌ ساده‌ كليساي‌ كاتوليك‌ رومي‌.
Gremlin موجود وهمي‌ (مثل‌ جن‌و پري‌).
Grenade نارنجك‌.
Grenadine انار.
Grenadine (گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌، ميخك‌ صد پر، مرغ‌ دلمه‌ كرده‌، شربت‌
Gressorial راه‌ رونده‌.
Gressorial (ج‌.ش‌) مناسب‌ براي‌ راه‌ رفتن‌، وابسته‌ به‌ حشرات‌ دونده‌،
Grew زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worg.
Grey (yarg) خاكستري‌.
Grey Friar عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌.
Grey Hound تازي‌، سگ‌ بازي‌.
Greylag (ج‌.ش‌.) غاز وحشي‌ اروپايي‌ (resna resna).
Gribble (ج‌.ش‌.) موريانه‌ دريايي‌، (گ‌.ش‌.) درخت‌ الوچه‌ جنگلي‌
Gribble (nrohtkcalb).
Grid مانند ان‌، دريچه‌ سوراخ‌ سوراخ‌، سيخ‌ دار كردن‌، با
Grid سيخ‌، سيخ‌ شبكه‌اي‌، رشته‌ هاي‌ درهم‌ و برهم‌ راه‌ اهن‌ و
Grid رشته‌ها و ميله‌هاي‌ درهم‌ و بر هم‌ مجهز كردن‌، كباب‌ كردن‌
Grid توري‌.
Griddle كارگران‌.
Griddle فر كلوچه‌ پزي‌، كلوچه‌ پز، ماهي‌ تابه‌، غربال‌ سيمي‌
Griddle Cake كلوچه‌ پزي‌ سرخ‌ ميكنند.
Griddle Cake نوعي‌ نان‌ شيريني‌ پهن‌ و نازك‌ كه‌ دو ط‌رفش‌ را روي‌ اهن‌
Gridiron هاي‌ فلزي‌ مشبك‌، زمين‌ فوتبال‌.
Gridiron اهن‌ مشبكي‌ كه‌روي‌ ان‌ گوشت‌ كباب‌ ميكنند، خط‌وط‌ يا ميله‌
Grief غم‌، اندوه‌، غصه‌، حزن‌، رنجش‌.
Griesen (مع.) نوعي‌ سنگ‌ گرافيتي‌ كه‌كوارتز و ميكا دارد.
Grievance شكايت‌.
Grieve اندوهگين‌ كردن‌.
Grieve غمگين‌ كردن‌، غصه‌ دار كردن‌، محزون‌ كردن‌، اذيت‌ كردن‌،
Grievous شديد، دردناك‌، تالم‌ اور، اندوه‌ اورد.
Griffin (noffirg) (افسانه‌) شير دال‌، جانوري‌ كه‌ نيم‌ بدنش‌
Griffin شير و نيم‌ بدنش‌ دال‌ بوده‌.
Griffon (niffirg) يكجور لاشخور، عنقا، اشتر، گاو.
Grift گوش‌ بري‌ كردن‌.
Grifter فروشنده‌اي‌ كه‌ بهمراه‌ سيرك‌ ميرود، دزد، جيب‌ بر.
Grig (ج‌.ش‌.) مارماهي‌ كوچك‌، زنجره‌، ملخ‌، مخلوق‌ كوچك‌، مرغ‌
Grig اميد كردن‌.
Grig پا كوتاه‌، شخص‌ مسرور و بانشاط‌، ازار رساندن‌، نا
Grill سيخ‌ شبكه‌ اي‌، گوشت‌ كباب‌ كن‌، روي‌ سيخ‌ يا انبر كباب‌
Grill كردن‌، بريان‌ كردن‌، عذاب‌ دادن‌، پختن‌، بريان‌ شدن‌.
Grillage شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌
Grillage مشبك‌ توري‌ و غيره‌.
Grillage ساختمان‌ قرار ميدهند، (در تورسازي‌) زمينه‌ و ط‌رح‌
Grille (llirg) پنجره‌ مشبك‌، شبكه‌، پنجره‌ كوچك‌ بليط‌ فروشها
Grille (در سينما و غيره‌).
Grillwork شبكه‌ سازي‌، پنجره‌ مشبك‌ سازي‌، سبد سازي‌.
Grim ترسناك‌، شوم‌، عبوس‌، سخت‌، ظ‌الم‌.
Grimace ادا و اصول‌، شكلك‌، دهن‌كجي‌، نگاه‌ ريايي‌، تظ‌اهر.
Grimalkin گربه‌، گربه‌ ماده‌، پير زن‌.
Grime دوده‌، چرك‌ سياه‌ كردن‌، چرك‌ كردن‌.
Grimy كثيف‌، سياه‌.
Grin نيش‌ وا كردن‌، پوزخند زدن‌، دام‌، تله‌، دام‌ افكني‌،
Grin خنده‌ نيشي‌، پوزخند، دندان‌ نمايي‌.
Grind كوبيدن‌، عمل‌ خرد كردن‌ يا اسياب‌ كردن‌، سايش‌، كار
Grind يكنواخت‌، اسياب‌ كردن‌، خردكردن‌، تيز كردن‌، ساييدن‌،
Grind اذيت‌ كردن‌، اسياب‌ شدن‌، سخت‌ كاركردن‌.
Grinder دندان‌ اسياب‌، سنگ‌ رويي‌ اسياب‌، تيز كن‌، لله‌.
Grindstone سنگ‌اسياب‌، سنگ‌ سمباده‌، سنگ‌ چاقو تيز كني‌.
Gringo (ميان‌ امريكاييهاي‌ اسپانيولي‌) خارجي‌، بيگانه‌، خصوصا
Gringo انگليسي‌ يا امريكايي‌.
Grip چسبيدن‌ به‌.
Grip چنگ‌ زني‌، چنگ‌، نيروي‌ گرفتن‌، ادراك‌ و دريافت‌،
Grip انفلوانزا، گريپ‌، نهر كوچك‌، نهر كندن‌، محكم‌ گرفتن‌،
Grip انفلوانزا.
Grip (eppirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌، زكام‌ همه‌جاگير، گريپ‌،
Gripe چنگ‌، تسلط‌، مهارت‌، درد سخت‌، تشنج‌ موضعي‌، قولنج‌.
Gripe گرفتن‌، با مشت‌ گرفتن‌، ازردن‌، فهميدن‌، گير، گرفتن‌،
Gripe شكايت‌، شكوه‌ كردن‌، نق‌ نق‌ زدن‌، گله‌ كردن‌، گله‌، محكم‌
Griper نق‌ نقي‌، كسيكه‌ مرتب‌ شكايت‌ ميكند.
Grippe (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌، زكام‌ همه‌ جا گير، گريپ‌،
Grippe انفلوانزا.
Gripsack (gab gnilevart) خورجين‌.
Gris ترس‌، خوف‌، وحشت‌، وحشي‌.
Gris Gris ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا
Gris Gris استعمال‌ ميشده‌ است‌.
Griseous (گ‌.ش‌.ـ ج‌.ش‌.) خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌، فلفل‌ نمكي‌.
Grisette دختر كارگر فرانسوي‌ (كه‌بيشتر جامه‌خاكستري‌ ميپوشد).
Grisly مهيب‌، وحشتناك‌.
Grist عمل‌ اسياب‌ كردن‌، گندم‌اسيابي‌، جو اسيابي‌، ارد كردن‌
Grist جو خيسانده‌، سود، قسمت‌.
Gristle (egalitrac) غضروف‌، نرمه‌استخوان‌.
Gristliness شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌، حالت‌ غضروفي‌.
Gristmill اسياب‌ غلات‌.
Grit سنگريزه‌، شن‌، ريگ‌، خاك‌، ماسه‌ سنگ‌، ثبات‌، استحكام‌،
Grit نخاله‌، ساييدن‌، اسياب‌ كردن‌، ازردن‌.
Grith اسايش‌، امان‌، پناه‌، ترحم‌، شفقت‌، تحصن‌، بست‌.
Grittiness ريگ‌ دار، شن‌ داري‌، حالت‌ شني‌، جرات‌، ثبات‌ قدم‌.
Gritty ريگ‌ دار، شن‌ دار، ريگ‌ مانند، با جرات‌.
Grivet جنوبي‌.
Grivet (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ميمون‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌ افريقاي‌
Grizzle امريكا، نيشخند زدن‌، ناليدن‌، خاكستري‌ كردن‌.
Grizzle خاكستري‌، قزل‌، سرخ‌ تيره‌، موي‌ سفيد، خرس‌ خاكستري‌
Grizzly Bear (ج‌.ش‌.) خرس‌ خاكستري‌.
Groan ناله‌، فرياد، گله‌، شكايت‌، ناله‌ كردن‌، ناليدن‌.
Groat سكه‌ نقره‌ چهار پنسي‌، ذره‌، خرده‌، بلغور جو يا گندم‌
Groat يا جو پوست‌ كنده‌.
Grocer عط‌ار، بقال‌، خواربار فروش‌.
Grocery بقالي‌، عط‌اري‌ خواربار فروشي‌، خواربار.
Grog خوردن‌ عرق‌ گرد هم‌ نشينند، عرق‌ خوردن‌.
Grog عرق‌ ابدار (مخلوط‌ با اب‌)، دسته‌ اي‌ از مردم‌ كه‌براي‌
Groggy مست‌، تلو تلو خورنده‌، سست‌.
Grogram صوف‌ ابريشمي‌، نوعي‌ پارچه‌ زمخت‌.
Groin دوط‌اقه‌ كردن‌، مثل‌ خوك‌ فريادكردن‌، غرولند كردن‌.
Groin كشاله‌ ران‌، بيخ‌ ران‌، (درمعماري‌) محل‌ تلاقي‌ دو ط‌اق‌،
Groom مرد، مهتر، داماد، تيمار كردن‌، اراستن‌، زيبا كردن‌،
Groom داماد شدن‌.
Groomsman ساقدوش‌ داماد، ساقدوش‌، مهتر.
Groove شيار دار كردن‌.
Groove شيار، خياره‌، خط‌، گودي‌، جدول‌، كانال‌، (نظ‌.)خان‌ تفنگ‌،
Groove (مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌، عادت‌ زندگي‌، خط‌ انداختن‌،
Grope كورمالي‌، دست‌ مالي‌، كورمالي‌ كردن‌، در تاريكي‌ پي‌
Grope چيزي‌ گشتن‌، ازمودن‌.
Gros Sularite (مع.) نوعل‌ لعل‌.
Grosbeak (ج‌.ش‌.) سهره‌ و سينه‌ سرخ‌ و مانند انها.
Grosgrain پارچه‌ ابريشمي‌ خيلي‌ محكم‌ و كلفت‌.
Gross خالص‌)، جمع‌ كل‌، بزرگ‌ كردن‌، جمع‌ كردن‌، زمخت‌ كردن‌،
Gross درشت‌، بزرگ‌، ستبر، عمده‌، ناخالص‌، زمخت‌، درشت‌ بافت‌،
Gross وزن‌ سرجمع‌ چيزي‌(باظ‌رف‌ وغيره‌درمقابل‌ ten يعني‌ وزن‌
Gross زشت‌، شرم‌ اور، ضخيم‌، بي‌ تربيت‌، وحشي‌، توده‌، انبوه‌،
Gross كلفت‌ كردن‌، بصورت‌ سود ناويژه‌ بدست‌ اوردن‌.
Gross ناخالص‌، فاهش‌، درشت‌، قراص‌.
Grot (ottorg) غار.
Grotesque غريب‌ و عجيب‌، بي‌ تناسب‌، مضحك‌، تناقض‌ دار.
Grotesquerie چيز عجيب‌ و غريب‌، چيز بي‌ تناسب‌، غريبي‌.
Grotto (torg) غار.
Grouch بد خلقي‌، لجاجت‌، لج‌، ادم‌ ناراحت‌.
Grouchy بد خلق‌.
Ground (.iv &.tv &.n): زمين‌، خاك‌، ميدان‌، زمينه‌، كف‌ دريا،
Ground اساسي‌، زمان‌ ماضي‌ فعل‌ dnirg.
Ground نخستين‌ را ياد دادن‌(به‌)، فرودامدن‌، بزمين‌ نشستن‌،
Ground اساس‌، پايه‌، بنا كردن‌، برپا كردن‌، بگل‌ نشاندن‌، اصول‌
Ground زمين‌، عنوان‌.
Ground Bass هارموني‌ تكرار شود.
Ground Bass (در موسيقي‌)اهنگ‌ بم‌ مختصري‌ كه‌ ميان‌اهنگ‌ ملودي‌ و
Ground Crew كاركنان‌ هواپيما، متخصصين‌ فني‌ ومكانيك‌ هاي‌ هواپيما.
Ground Fir (گ‌.ش‌.) پنجه‌ گرگ‌ سلاژين‌ (ogales muidopocyl).
Ground Floor ط‌بقه‌همكف‌ ساختمان‌.
Ground Glass نوعي‌ شيشه‌نورافشان‌ كه‌ داراي‌ سط‌حي‌ تراشيده‌ است‌.
Ground Ivy (گ‌.ش‌.) پاپيتال‌ خاكي‌.
Ground Plan اساسي‌.
Ground Plan نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد، ط‌رح‌ عمومي‌، شالوده‌، ط‌رح‌
Ground Rent حق‌الارض‌، اجاره‌ عرصه‌.
Ground Rule دستورالعمل‌، وظ‌يفه‌اساسي‌، قاعده‌ و ط‌رز عمل‌.
Ground State كمترين‌ نيرو، نيروي‌ اساسي‌، حالت‌ اساسي‌.
Ground Swell ط‌غيان‌ شديد و وسيع‌ اب‌ اقيانوس‌، امواج‌.
Grounder بزمين‌ مي‌اندازد.
Grounder كار گذار، پايه‌گذار، موسس‌، ضربتي‌ كه‌ كسي‌ يا چيزي‌ را
Groundhog kcuhcdoow =.
Groundhog Day روز دوم‌ فوريه‌ كه‌بعقيده‌ عوام‌اگرافتابي‌ باشد
Groundhog Day باشد نشانه‌ اوايل‌ بهار است‌.
Groundhog Day نشانه‌انستكه‌اززمستان‌شش‌ هفته‌ مانده‌است‌و اگر ابري‌
Groundless بي‌ اساس‌.
Groundling ذوق‌، عامي‌، شخص‌ فرومايه‌ و پست‌.
Groundling گياه‌ زميني‌، ماهي‌ ته‌ دريا، خواننده‌ ياتماشاچي‌ بي‌
Groundmass نوعي‌ سنگ‌ سماك‌ دانه‌دار.
Groundnut (گ‌.ش‌.) بادام‌ زميني‌.
Groundpine (گ‌.ش‌.) صنوبر الارض‌، صنوبر زميني‌(sytipeamahc aguja).
Groundsel اساس‌، پايه‌، (گ‌.ش‌.) شيخ‌الربيع‌، تير پايه‌.
Groundsheet فرش‌ مشمع‌، فرش‌ رط‌وبت‌ ناپذير.
Groundwater ابهاي‌ زير زميني‌.
Groundwave موجهاي‌ راديويي‌ زميني‌.
Groundwork (sisab، noitadnuof) زمينه‌، اساس‌، پايه‌.
Group دسته‌ كردن‌، جمع‌ شدن‌.
Group دسته‌، گروه‌، انجمن‌، جمعيت‌، گروه‌بندي‌ كردن‌، دسته‌
Group گروه‌، گروه‌ بندي‌ كردن‌.
Group Dynamics مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌.
Group Mark نشان‌ گروه‌.
Group Separator جداساز گروه‌.
Group Theory نظ‌ريه‌ گروهها.
Grouped گروه‌ بندي‌ شده‌.
Grouper (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ درياهاي‌ گرمسير.
Grouping دسته‌ بند، دسته‌، گروه‌سازي‌.
Grouping گروه‌ بندي‌.
Grouse &.n): (elbmur، nialpmoc =).
Grouse (.n): (ج‌.ش‌.) با قرقره‌، نوعي‌ رنگ‌ قهوه‌اي‌، (.tv
Grout ارد خشن‌، ملاط‌ رقيق‌، دوغاب‌، تفاله‌، (درجمع‌) بلغور،
Grout قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌، دوغاب‌ (بين‌اجرها) ريختن‌.
Grove درختستان‌، بيشه‌.
Grovel خزيدن‌.
Grovel دمر خوابيدن‌، سينه‌ مال‌ رفتن‌، پست‌ شدن‌، پست‌ بودن‌،
Groveler (rellevorg) خزنده‌، پست‌.
Groveller (relevorg) خزنده‌، پست‌.
Grow رستن‌، روييدن‌، رشد كردن‌، سبز شدن‌، بزرگ‌ شدن‌، زياد
Grow شدن‌، ترقي‌ كردن‌، شدن‌، گشتن‌، رويانيدن‌، كاشتن‌.
Growing Pains الام‌ رشدي‌، مشكلات‌، فشار.
Growing Point (گ‌.ش‌.) نقط‌ه‌ رويش‌ (در جوانه‌).
Growl بر ميايد.
Growl غرغر كردن‌، خرناس‌ كشيدن‌، صدايي‌ كه‌از ناي‌ سگ‌ خشمگين‌
Growler غرغر كننده‌.
Grown روييده‌، رشد كرده‌، رسيده‌، جوانه‌ زده‌، سبز شده‌.
Grown Up (tluda) بالغ‌ و رشيد.
Growth تومور، چيز زائد، نتيجه‌، اثر، حاصل‌.
Growth رشد، نمود، روش‌، افزايش‌، ترقي‌، پيشرفت‌، گوشت‌ زيادي‌،
Growth Factor عامل‌ رشد (مانند ويتامين‌).
Grss Language زبان‌ جي‌ پي‌ اس‌ اس‌.
Grub كردن‌، (مج.)از كتاب‌ استخراج‌ كردن‌، خوردن‌، غذا دادن‌.
Grub خواربار، كوتوله‌، مزدور، نويسنده‌ مزدور، زمين‌كندن‌،
Grub كرم‌ حشره‌، نوزاد، بچه‌ مگس‌، زحمتكش‌، (ز.ع‌)خوراك‌،
Grub جستجو كردن‌، جان‌كندن‌، ازريشه‌ كندن‌يا دراوردن‌، قلع‌
Grubby كرم‌ خورده‌، كرمو، كثيف‌، شلخته‌.
Grudge بي‌ ميلي‌، اكراه‌، بيزاري‌، لج‌، كينه‌، غرض‌، غبط‌ه‌، بخل‌
Grudge ورزيدن‌، لجاجت‌ كردن‌، غبط‌ه‌ خوردن‌ بر، رشك‌ ورزيدن‌ به‌،
Grudge غرغر كردن‌.
Gruel ناتوان‌ كردن‌.
Gruel اماج‌، فرني‌، حريره‌، تنبيه‌، فرسوده‌ كردن‌، عاجز كردن‌،
Grueling (gnilleurg) خسته‌ كننده‌، فرساينده‌، تنبيه‌ كننده‌.
Gruelling (gnileurg) خسته‌كننده‌، فرساينده‌، تنبيه‌كننده‌.
Gruesome مخوف‌، مهيب‌، وحشت‌ اور، نفرت‌ انگيز.
Gruff بدخلق‌، ترشرو، گرفته‌.
Gruff خشن‌، داراي‌ ساختمان‌ خشن‌ و زمخت‌، درشت‌، ناهنجار،
Grum (mulg، esorom)غمگين‌، اخمو.
Grumble ژكيدن‌، لندلند، غرغر كردن‌، گله‌ كردن‌، ناله‌، گله‌.
Grummet شاگرد خانه‌، نوكر، حلقه‌.
Grump قهر، رنجيدگي‌، ترشرويي‌ كردن‌.
Grumpy بد خلق‌، ترشرو.
Grunt صداي‌ خرخر خوك‌، خرخر كردن‌، ناليدن‌.
Gruyere Cheese پنير سوراخ‌ سوراخ‌ سوئيسي‌.
Gryphon (niffirg =).
Guaiacum (گ‌.ش‌.) جواياك‌، عودالانبياء، درخت‌ مقدس‌، خشب‌الانبياء.
Guan (ج‌.ش‌.) جنسي‌ از پرندگان‌ بزرگ‌ از
Guan راسته‌ماكيان‌(eanillag).
Guanaco (ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌.
Guano چلغوز، كود چلغوزي‌.
Guarantee كردن‌، عهده‌ دار شدن‌.
Guarantee ضمانت‌، تعهد، ضامن‌، وثيقه‌، سپرده‌، ضمانت‌ كردن‌، تعهد
Guarantor ضامن‌، ضمانت‌ كننده‌، كفيل‌، متعهد.
Guaranty ضمانت‌، تضمين‌، وثيقه‌.
Guard نگاه‌داشتن‌، محافظ‌ت‌ كردن‌، نگهباني‌ كردن‌، پاييدن‌.
Guard نگهبان‌، پاسدار، پاسبان‌، مستحفظ‌، گارد، احتياط‌،
Guard حالت‌اماده‌ باش‌ در شمشير بازي‌ ومشت‌ زني‌ وامثال‌ ان‌،
Guard نرده‌روي‌ عرشه‌كشتي‌، نرده‌ حفاظ‌تي‌، پناه‌، حائل‌،
Guard نگهبان‌، پاسدار، پاسداري‌ كردن‌.
Guard Band باند نگهبان‌.
Guard Cell (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ
Guard Cell (تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند.
Guard Signal علامت‌ نگهبان‌.
Guardant (naidraug =).
Guardhouse پاسدارخانه‌.
Guardian نگهبان‌، ولي‌(اولياء)، (حق.)قيم‌.
Guardianship نگهداري‌، قيموميت‌.
Guardroom اط‌اق‌ كشيك‌.
Guardsman پاسدار، نگهبان‌، سرباز هنگ‌ نگهبان‌.
Guava (گ‌.ش‌.) گياهان‌ و بته‌هاي‌ جنس‌ muidisp.
Gubernatorial مربوط‌ به‌حكمران‌، وابسته‌به‌فرماندار.
Guck كثافت‌، چرك‌.
Guded Missile موشك‌ هدايت‌ شوند.
Gudgeon (ك‌.) سرمحور، قط‌ب‌، اسه‌، ميله‌اهرمي‌، (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ريز
Gudgeon قنات‌، (مج.) ادم‌ زودباور، وسيله‌ تط‌ميع‌، اغوا.
Guelder Rose (گ‌.ش‌.) بداغ‌.
Guenon (ج‌.ش‌.) ميمون‌ دم‌دراز افريقايي‌.
Guerdon (esnepmocer، drawer) جايزه‌، پاداش‌.
Guerilla (allirreug) پارتيزان‌، جنگجوي‌ غير نظ‌امي‌.
Guernsey لباس‌ بافته‌ پشمي‌، بلوز پشمي‌ كشباف‌.
Guerrilla (allireug) پارتيزان‌، جنگجوي‌ غير نظ‌امي‌.
Guess حدس‌، گمان‌، ظ‌ن‌، تخمين‌، فرض‌، حدس‌ زدن‌، تخمين‌ زدن‌.
Guesstimate حدس‌ زدن‌، (بدون‌ داشتن‌ اط‌لاعات‌ كافي‌) تخمين‌ زدن‌.
Guesswork كار حدسي‌.
Guest مهمان‌، (ج‌.ش‌.) انگل‌، خارجي‌، مهمان‌ كردن‌، مسكن‌ گزيدن‌.
Guff وزش‌، نسيم‌، حرف‌ مفت‌، چيز قلابي‌.
Guffaw قاه‌ قاه‌، قاه‌ قاه‌ خنديدن‌.
Gugu (ز.ع‌.) فيليپيني‌.
Guidable قابل‌ راهنمايي‌، مستعد.
Guidance راهنمايي‌، هدايت‌، راهنما، رهبري‌، رهنمود.
Guide راهنما، رهبر، هادي‌، كتاب‌ راهنما، راهنمايي‌كردن‌،
Guide تعليم‌ دادن‌.
Guide راهنما، هادي‌، راهنمايي‌ كردن‌.
Guide Edge لبه‌ راهنما.
Guidebook كتاب‌ راهنماي‌ مسافران‌، كتاب‌ راهنما.
Guideline راهبرد، راهنما، رهنمون‌، شاقول‌.
Guideling رهنمود.
Guidon پرچم‌ كوچك‌، پرچم‌دار.
Guidwille (gnireehc، laidroc) پر سرور و نشاط‌، نشاط‌انگيز.
Guild رسته‌، صنف‌، انجمن‌، اتحاديه‌، محل‌ اجتماع‌ اصناف‌.
Guild Socialism اعتقاد به‌ انحصار صنايع‌ از ط‌رف‌ دولت‌.
Guildhall عمارت‌ شهرداري‌، محل‌ اجتماع‌اصناف‌.
Guile دورويي‌.
Guile حيله‌، مكر، دستان‌ و تزوير، تلبيس‌، روباه‌صفتي‌، خيانت‌،
Guileful حيله‌گر، مزور.
Guileless بي‌ تزوير.
Guillemot نشان‌ نقل‌ قول‌ باين‌ شكل‌ ' '، گيومه‌.
Guillotine كردن‌.
Guillotine گيوتين‌، ماشين‌ گردن‌ زني‌، كاغذ بر، با گيوتين‌ اعدام‌
Guilt تقصير، بزه‌، گناه‌، جرم‌.
Guiltless بي‌ گناه‌.
Guilty گناهكار، مقصر، بزهكار، مجرم‌، محكوم‌.
Guinea كشور گينه‌در افريقا، (انگليس‌)12 شيلينگ‌.
Guinea Fowl (ج‌.ش‌.) مرغ‌ شاخدار (sirgaelem adimun).
Guinea Hen بوقلمون‌ماده‌، مرغ‌ شاخدار (نر.).
Guinea Pepper (گ‌.ش‌.) فلفل‌ قرمز هندي‌، فلفل‌ فرهنگي‌.
Guinea Pig (ج‌.ش‌.) خوكچه‌ هندي‌، انسان‌يا حيواني‌ كه‌روي‌ ان‌ ازمايش‌
Guinea Pig بعمل‌ ميايد، الت‌ دست‌.
Guinea Worm (ج‌.ش‌.) پيوك‌، كرم‌ رشته‌(sisnenidem sulucnucard).
Guinevere لنسلت‌(tolecnal).
Guinevere (در افسانه‌ارتور) زن‌ارتور پادشاه‌و بانوي‌
Guipure گيپور، تور گيپوري‌، پارچه‌ توري‌ گلدار.
Guise ظ‌اهر، ماسك‌، تغيير قيافه‌، لباس‌ مبدل‌.
Guitar (مو.) عود شش‌ سيمه‌، گيتار، گيتار زدن‌.
Guitarfish (ج‌.ش‌.) ماهي‌ گيتار، نوعي‌ ماهي‌ پهن‌.
Gujarati زبان‌ گجراتي‌، گجراتي‌.
Gular گلويي‌، وابسته‌به‌ مري‌، نايي‌.
Gulch دره‌ گود و باريك‌، ابگذر.
Gulden سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند).
Gules قرمز، سرخ‌، خط‌وط‌ موازي‌ عمودي‌.
Gulf فاصله‌ ز دوري‌، مفارقت‌.
Gulf خليج‌، گرداب‌، هر چيز بلعنده‌ و فرو برنده‌، جدايي‌،
Gulfweed (گ‌.ش‌.) نوعي‌ جلبك‌ يا علف‌ دريايي‌.
Gull (سابقا) حريصانه‌ خوردن‌، بلعيدن‌، حفر كردن‌، ادم‌
Gull (ج‌.ش‌.) ياعو، مرغ‌ نوروزي‌، نوعي‌ رنگ‌ خاكستري‌ كمرنگ‌،
Gull ساده‌لوح‌ و زود باور، گول‌، گول‌ زدن‌، مغبون‌ كردن‌، گود
Gull كردن‌.
Gullable (elbillug) گول‌ خور.
Gullet ناي‌، گلو، مري‌، ابگذر، مجرا، كانال‌.
Gullibility ساده‌ لوحي‌، گول‌ خوري‌، فريب‌ خوري‌، زود باوري‌.
Gullible (elballug) گول‌ خور.
Gully كارد، كندن‌، درست‌ كردن‌.
Gully ابكند، ابگذر، كاريز، مجرا، راه‌ اب‌، زهكش‌، دره‌كوچك‌،
Gulosity (ssenideerg) از، حرص‌.
Gulp قورت‌، جرعه‌، لقمه‌بزرگ‌، بلع‌، قورت‌ دادن‌، فرو بردن‌،
Gulp صداي‌ حاصله‌از عمل‌بلع‌.
Gum صمغي‌ شدن‌.
Gum كردن‌، با لثه‌ جويدن‌، چسب‌ زدن‌، چسباندن‌، گول‌ زدن‌،
Gum لثه‌ دندان‌، انگم‌، صمغ‌، چسب‌، قي‌ چشم‌، درخت‌ صمغ‌، وسيع‌
Gum Ammoniac cainomma =.
Gum Arabic سمغ‌ غربي‌.
Gum Resin صمغ‌ و رزيني‌ كه‌ در نتيجه‌تيغ‌ زدن‌ بگياه‌ از ان‌ خارج‌ و
Gum Resin سفت‌ ميشود، صمغ‌ رزيني‌.
Gumbo ابگوشت‌ باميه‌، (گ‌.ش‌.) باميه‌، نوعي‌ خاك‌ گلي‌.
Gumboil پيله‌ دندان‌.
Gumdrop اب‌ نبات‌.
Gumma (ط‌ب‌) ضايعات‌ دوره‌سوم‌ سفليس‌، گوم‌.
Gummiferous (suommug) صمغ‌ دار، صمغ‌ مانند.
Gummite (مع.) ئيدرات‌اورانيم‌ برنگ‌ زرد مايل‌ بقرمز.
Gummous (suorefimmug) صمغ‌ دار، صمغ‌ مانند.
Gummy چسبنده‌، صمغي‌.
Gumption ابتكار، عقل‌ سليم‌.
Gumshoe (evitceted =) كاراگاه‌.
Gun امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌، تير اندازي‌ كردن‌.
Gun تفنگ‌، توپ‌، (ز.ع‌- امر.) ششلول‌، تلمبه‌ دستي‌، سرنگ‌
Gun تفنگ‌، توپ‌.
Gun Moll معشوقه‌ دزد مسلح‌.
Gunboat ناو كوچك‌ توپدار.
Guncotton باروت‌ پنبه‌.
Gundog سگ‌ شكاري‌، سگي‌ كه‌ به‌ شكارچيان‌ كمك‌ ميكند.
Gunfight جنگ‌ با تفنگ‌ يا تپانچه‌.
Gunfighter كسيكه‌با اسلحه‌گرم‌ميجنگد.
Gunfire تير اندازي‌.
Gunflint سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌.
Gunk ماده‌ كثيف‌ و چسبناك‌، ماده‌چرب‌.
Gunlock وسيله‌ اتش‌ رساني‌، (در تفنگ‌) چخماق‌.
Gunman تفنگدار، توپچي‌، تفنگساز، دزد مسلح‌.
Gunmetal مفرغ‌، فلز مركب‌ از مس‌ و قلغ‌ و روي‌.
Gunnel (ج‌.ش‌.) مارماهي‌ ريز.
Gunnel (elawnug) لبه‌ بالايي‌ ديوار كشتي‌.
Gunner توپچي‌، شكارچي‌، تفنگساز.
Gunnery توپخانه‌، تيراندازي‌، علم‌ توپخانه‌.
Gunnery Sergeant گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌).
Gunny (فارسي‌ است‌) گوني‌، كيسه‌ گوني‌.
Gunnysack كيسه‌گوني‌.
Gunpowder باروت‌.
Gunroom مخزن‌ مهمات‌ كشتي‌، سفره‌خانه‌افسران‌ كشتي‌.
Gunrunner قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌.
Gunshot تير اندازي‌، گلوله‌، تير، زخم‌ گلوله‌، تير رس‌.
Gunshy ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌، ترسو، بي‌ تجربه‌.
Gunslinger namnug =.
Gunwale (lennug) لبه‌ بالايي‌ ديوار كشتي‌.
Guppy (ج‌.ش‌.) ماهي‌ گول‌ بچه‌زا، ماهي‌ ابنوس‌.
Gurge ydde، egrus =.
Gurgle غرغره‌، شرشر، غرغره‌ كردن‌، جوشيدن‌، شرشر كردن‌.
Gurkha سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen).
Gurnard (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ داراي‌ باله‌هاي‌خاردار.
Gurry (ك‌.- م‌.م‌.) اسهال‌، دژ يا قلعه‌ كوچك‌.
Guru (هندي‌) معلم‌، معلم‌مذهبي‌.
Gush ريزش‌، جريان‌، فوران‌، جوش‌، تراوش‌، روان‌شدن‌، جاري‌ شدن‌،
Gush فواره‌ زدن‌.
Gushy احساساتي‌.
Gusset مرغك‌، خشتك‌، بغل‌ دم‌، پشت‌ بند، عقربك‌.
Gust تمايل‌، مزمزه‌، چشيدن‌.
Gust تند باد، باد ناگهاني‌، انفجار، فوت‌، خوشي‌، تفريح‌،
Gustable چشيدني‌.
Gustation چشيدن‌.
Gustative چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌.
Gustatorial چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌.
Gustatory چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌.
Gusto ذوق‌، درك‌، احساس‌، مزه‌، ط‌عم‌، لذت‌.
Gusty پر باد، توفاني‌.
Gut روده‌در اوردن‌ از، غارت‌ كردن‌، حريصانه‌خوردن‌.
Gut روده‌، زه‌، تنگه‌، شكم‌، شكنبه‌، (در جمع‌) دل‌ و روده‌،
Gut احشاء، پر خوري‌، شكم‌گندگي‌، ط‌اقت‌، جرات‌، بنيه‌، نيرو،
Gutta ساختمانهاي‌ قديم‌.
Gutta چكه‌، قط‌ره‌، (معماري‌) تزئينات‌ مخروط‌ي‌ شكل‌ سر ديوار
Gutta Percha هيدرو كربن‌ صمغ‌ گياهي‌ درختان‌مختلف‌، كائوچو.
Guttate (گ‌.ش‌.-ج‌.ش‌.) خالدار، خال‌ خال‌.
Gutter قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌.
Gutter اب‌ رو، فاضل‌ اب‌، جوي‌، شيار داركردن‌، اب‌ رودار كردن‌،
Guttersnipe بچه‌كوچه‌.
Guttersnipe (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز يا پاشله‌ معمولي‌، بچه‌ ولگرد،
Guttle حريصانه‌ چيزي‌ خوردن‌، با حرص‌ و ولع‌ خوردن‌.
Guttural گلويي‌، ناشي‌ از گلو، حرف‌ گلويي‌.
Gutturalize اداي‌ اصوات‌ بصورت‌ گلويي‌.
Gutty شكمو.
Gutty (در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌، نقط‌ه‌ دار، قط‌ره‌ قط‌ره‌،
Guy تمثال‌ نمايش‌ دادن‌، استهزاء كردن‌، جيم‌ شدن‌.
Guy شخص‌، مرد، يارو، فرار، گريز، با ط‌ناب‌ نگه‌ داشتن‌، با
Guy Fawkes Day (در انگليس‌) روز 5 نوامبر.
Guzzle بلعيدن‌، حريصانه‌ خوردن‌، سركشيدن‌.
Gw ب‌اب‌ا
Gym muisanmyg =.
Gymkhana (در هندوستان‌)ورزشگاه‌، باشگاه‌ ورزشي‌.
Gymnasium ورزشگاه‌، زورخانه‌، دبيرستان‌.
Gymnast معلم‌ زورخانه‌، قهرمان‌ ژيمناستيك‌، ورزشكار.
Gymnastic ژيمناستيك‌.
Gymnosophist فيلسوف‌ برهنه‌ (در هند).
Gymnosperm (گ‌.ش‌.) گياه‌ بازدانه‌.
Gymnospore (گ‌.ش‌.) هاگ‌ برهنه‌، اسپر لخت‌.
Gynandromorph (ج‌.ش‌.) جانور نر و ماده‌، هم‌ نر و هم‌ماده‌.
Gynandrous (گ‌.ش‌.) مزدوج‌، نر و ماده‌، دو جنسي‌.
Gynecocracy حكومت‌ زنان‌، حكومت‌ نسوان‌.
Gynecocrat حاكم‌ زن‌.
Gynecologist متخصص‌ علم‌ ناخوشي‌ هاي‌ زنانه‌، متخصص‌ بيماريهاي‌ زنان‌.
Gynecology دانش‌ امراض‌ زنانه‌.
Gynoecium مجموعه‌ الت‌ مادگي‌ گل‌، مجموعه‌ مادگي‌.
Gynophore (گ‌.ش‌.) ساقه‌تمدان‌، ماده‌ بر، برچه‌ بر.
Gyp حيله‌ باز، متقلب‌، گول‌ زدن‌.
Gypseous گچي‌، گچ‌ دار.
Gypsiferous گچ‌ مانند.
Gypsophila (گ‌.ش‌.) رقيقه‌.
Gypsum سنگ‌ گچ‌.
Gypsy كولي‌، شبيه‌ كولي‌.
Gypsy Moth (ج‌.ش‌.) كرم‌ابريشم‌ ناجور (rapsid airtehtrop).
Gyrate دايره‌اي‌، حلقه‌اي‌، چرخ‌ زدن‌، دوران‌ داشتن‌.
Gyration چرخش‌، گردش‌، چرخشي‌.
Gyrator چرخنده‌.
Gyre گردش‌ دايره‌، حلقه‌، دور، چرخ‌ زدن‌.
Gyrene eniram =.
Gyrfalcon (ج‌.ش‌.) سنقر، سنقار، شاهين‌ كوچك‌.
Gyrocompass نوعي‌ قط‌ب‌ نما كه‌ همواره‌ شمال‌ حقيقي‌ را نشان‌ميدهد.
Gyromagnetic وابسته‌به‌ خواص‌ مغناط‌يسي‌ جسم‌ الكتريكي‌ چرخنده‌.
Gyroplane معمولي‌ است‌.
Gyroplane نوعي‌ هواپيما كه‌حد فاصل‌ ميان‌ هليكوپتر و ط‌ياره‌هاي‌
Gyroscope گردش‌ بين‌، گردش‌ نما، ژيروسكوپ‌.
Gyrostabilizer التي‌ كه‌جنبش‌ حركت‌ وضعي‌ زمين‌را نشان‌ميدهد، چرخ‌.
Gyrus (تش‌.مغز) لبه‌ بهم‌ چسبيده‌ بين‌ شيارهاي‌ مغز، برامدگي‌
Gyrus چين‌ خورده‌ مغز، چين‌ سينوسي‌ مغز.
Gyve (rettef) غل‌ و زنجير پا، پا بند.
gatherumکلمات مرتبط(gatherum):
gating circuitکامپيوتر : مدارى که مشابه با يک کليد انتخاب شده عمل مى کند
gatingالکترونيک : قطع متناوب
gatophobiaروانشناسى : گربه هراسى
gauaaian distributionشيمى : توزيع گوسى
gauaaianکلمات مرتبط(gauaaian):
gauche formشيمى : شکل کج
gaudilyاز روى خودنمائى ،با زرق و،برق
gaudinessزرق و برق ،خودنمائى ،جلوه فروشى ،لوسى
gaudydayروزمهمانى دانشکده ،روزشادى
gauge glassعلوم نظامى : درجه اب
gauge lampالکترونيک : لامپ داشبورد
gauge pressureورزش : فشار در عمق معين برحسب فشارسنج
gauge railwayعمران : فاصله استاندارد دو ريل موازى راه اهن
gauge tubeمعمارى : لوله پيتو
g (general factor)روانشناسى : عامل عمومى
g , seriesشيمى : گروه ژعلوم نظامى : گروه ژ
g flopsکامپيوتر : يک بيليون عمليات مميز شناور در يک ثانيه
g-1 (mil)علوم دريايى : رکن يکم
g-2 (mil)علوم دريايى : رکن دوم
g-3 (mil)علوم دريايى : رکن سوم
g-4 (mil)علوم دريايى : رکن چهارم
g-displayالکترونيک : ارائه جى
g-scanالکترونيک : ارائه جى
g-y signalالکترونيک : پيام روشنايى جى ايگرگ
g. ma a favorالتفاتى درحق من بکنيد
g.d.p deflatorبازرگانى : تعديل کننده توليد ناخالص داخلى
g.l.c.شيمى : gas-liquid chromatographyکروماتوگرافى گاز - مايع
g.n.pزيست شناسى : توليد ناخالص ملى
g.p.cشيمى : gel premeation chromatographyکروماتوگرافى ژل تراوا
g1کلمات مرتبط(g1):
g2 airعلوم نظامى : رکن 2 امور هوايى
g2کلمات مرتبط(g2):
g3 airعلوم نظامى : رکن 3 امور هوايى
g3کلمات مرتبط(g3):
g4کلمات مرتبط(g4):
g5کلمات مرتبط(g5):
gaکلمات مرتبط(ga):
gabblerپرگو،ياوه گو،گپ زن
gabelماليات نمک ،ماليات ،تحديد
gabelleماليات نمک ،ماليات ،تحديد
gabionadeخط جان پناهى که ازسبدهاى خاک درست ميکنند
gable wallديوار سنتورىمعمارى : ديوار لچکى
gad-flyخرمگس
gadoidوابسته به خانواده ماهى روغن ،ماهى روغن ومانندان
gadoliniumsymb:شيمى : گادولينيم
gaff-headedورزش : بادبان چهارضلعى نيازمند به ميله
gaffleعلوم نظامى : مهميز
gage lengthعلوم مهندسى : طول قطعه مورد ازمايش
gage pressureشيمى : فشار مانومترىعلوم هوايى : فشار گيج
gage tube (am)معمارى : لوله پيتو
gage=gaugeمدرج کردن ،اندازه زدن ،اشل ،شابلون ،پيمانه ،اندازهمعمارى : درجه
gaging (am)معمارى : اندازه گيرى
gagingعلوم هوايى : اندازه گيرى
gain a victoryپيروز شدن
gain groundضربه با پا به اميد بل گرفتن ان نزديک دروازه حريف ،پيشروى کردنقانون ـ فقه : خاک دشمن را تصرف کردن تجاوز و تعدى کردنورزش : پيشروى شمشيرباز بسوى حريف
gain onنزديک شدن به
gain opportunityاغتنام فرصت کردن ،اغتنام وقت کردنعلوم نظامى : فرصت را مغتنم شمردن
gain or lossبازرگانى : سود يا زيان
gain overسوى خود کشيدن ،ربودنقانون ـ فقه : با خود همراهى کردن
gain scoreروانشناسى : نمره افزوده
gain timeاغتنام وقت ،دفع الوقت کردنعلوم نظامى : اغتنام وقت کردن
gainedکلمات مرتبط(gained):
gainfullyسودمندانه
gainfulnessپر منفعت بودن
gaining ownershipقانون ـ فقه : تملک
gainingقانون ـ فقه : something to the ownership of anotherتمليک
gainingsدرامد،نفع ،فايدهقانون ـ فقه : استفاده
gainlessnessبى منفعتى ،بى فايدگى
gainlyخوش ترکيب ،زيبا
gains from tradeبازرگانى : منافع حاصل از تجارت
gainsکلمات مرتبط(gains):
gainstبرضد،مخالف ،برعليه ،درمقابل
gaint moleculeشيمى : درشت مولکول
gaint starنجوم : ستاره غول
gaintکلمات مرتبط(gaint):
gaitedورزش : اسب داراى حرکت پاهاى معين
gaiting strapورزش : تسمه مخصوص ارابه براى جلوگيرى از انحراف اسب
gaitingکلمات مرتبط(gaiting):
gala-dayروز جشن
galactic clusterنجوم : خوشه کهکشانى
galactitesپشم شيرى رنگ
galactogogueعامل شيرزاياشيرافزا
galactometerشيرسنج
galactopoieticشيرافزا،داروى شيرزا
galactorrheaروانشناسى : شيرريزش
galangaخولنجان مصرى ،ريشه جوز
galangaleخولنجان ،ريشه جوز
galantyکلمات مرتبط(galanty):
galateaنجوم : گالاتيا
galatianغلاطى ،اهل غلاط در اسياى صغير
galationشيمى : ژله شدن
galaxiesکلمات مرتبط(galaxies):
galbanifluaکلمات مرتبط(galbaniflua):
galcial acetic acidشيمى : استيک اسيد يخى
galcialکلمات مرتبط(galcial):
galeateخودمانند
galeatedخودمانند
galeenyمرغ شاخ دار
galeiformخودمانند
galenجالينوس( پزشک يونانى)
galeniteسرب معدنى ،سرب طبيعى
galeophobiaروانشناسى : گربه هراسى
galiceanگاليسى ،بومى يا زبان گاليس ولايتى از اسپانيا
galicoگاليلهعلوم هوايى : واحد شتابهاى بسيار کم در سيستم غيرمتريک
galilean moonsاقمار گاليله اىنجوم : قمرهاى گاليله اى
galiotکرجى بارى ياماهى گيرى هلندى
gall-appleمازو
gall-bladderزهره دان ،کيسه صفرا
gall-flyمگس مازو
gallantlyشجاعانه ،بطور با شکوه
galledدل ازرده
galleriesکلمات مرتبط(galleries):
gallery deckعلوم نظامى : پل تشريفات
gallery hit or strokeضربه ياضربت نمايان
galley-slaveغلام پاروزن ،تبه کارى که واداربکارکردن ياپاروزدن ميشد
galleysقانون ـ فقه : اعمال شاقه
galliceبزبان فرانسه
gallinacean(مرغى ) ازخانواده ماکيان ،(مرغ )دانه خوار
gallioمامورياشخصى که ازدخالت درکارى که بيرون ازصلاحيت اوست خود دارى
gallium arsenideکامپيوتر : ارسنيک گاليم
gallomaniaجنون فرانسوى مابى
gallomaniacديوانه فرانسوى مابى
galloonedيراق دار
galloperاجودان ،عراده توپ سبکعلوم نظامى : تاخت کننده
galloping inflationتورم افسارگسيخته ،تورم شديدبازرگانى : تورم تازنده ،تورم چهارنعل
gallopingچهارنعل رونده ،سريع
gallovidianاهل گالووى دراسکاتلند
gallows-treeچوبه دار
gallup pollsروانشناسى : نظرسنجى گالوپ
gallupکلمات مرتبط(gallup):
gallvanizeلعاب دادن با فلز روى ،سفيد کردن( اهن)عمران : سفيد کردن
gallvanized ironعمران : اهن سفيد
gallvanized wireعمران : سيم روکش دار
gallvanizedکلمات مرتبط(gallvanized):
galncing collisionشيمى : برخورد پهلو به پهلو
galncingکلمات مرتبط(galncing):
galss transitionشيمى : تبديل شيشه اى
galssکلمات مرتبط(galss):
galton barروانشناسى : ميله گالتن
galton whistleروانشناسى : سوت گالتن
galtonکلمات مرتبط(galton):
galvanic batteryدستگاه توليدالکتريک با عمل شيميايى ،پيل
galvanic cellسلول گالوانىعلوم مهندسى : پيل شيميايىشيمى : پيل گالوانى
galvanic corrosionعلوم هوايى : خوردگى گالوانيکى
galvanic skin response (gsr)پاسخ برقى پوستروانشناسى : جى اس ار
galvanic tasteالکترونيک : مزه گالوانيک
galvanicبرقى( گالوانيکى)،مربوط به جريان برق ،کهربائىالکترونيک : گالوانيکروانشناسى : برقى
galvanistمتخصص توليد نيروى کهربايى با عمل شيميايى يا معالجه ناخوشى با برق
galvanized ironاهن روى اندودمعمارى : اهن سفيد
galvanizedکلمات مرتبط(galvanized):
galvanizing plantعلوم مهندسى : واحد اب روى کارى
galvanizing sheetورق روىعلوم مهندسى : ورق گالوانيزه
galvanizingمعمارى : روى اندودنعلوم هوايى : گالوانيزه کردن
galvano-cauteryداغ الکتريکى ،داغ کردن الکتريکى
galvanoکلمات مرتبط(galvano):
galvanographyروى مس بوسيله اندودکهربايى
galvanometryکهرباسنجى
galvanoplastyفلزاندايى بابرق
galvanotaxisروانشناسى : برق گرايى
galvanotropismروانشناسى : برق گرايى
galwegianاهل گالووى دراسکاتلند
gamaeورزش : گارد
gamashesزنگار،چکمه
gambساق پا،پاچه جلو
gambaکلمات مرتبط(gamba):
gambadeجست وخيز،جست رقص
gambadoesچکمه رکابى
gambeساق پا،پاچه جلو
gamberelکلمات مرتبط(gamberel):
gambing and bettingقانون ـ فقه : قمار و شرط بندى
gambingکلمات مرتبط(gambing):
gambit of aleppoگامبى حلبورزش : نام قديم گامبى وزير شطرنج
gamble awayقانون ـ فقه : قمار کردن
gambling houseقانون ـ فقه : قمار خانه
gamblingخطر احتمالى ،تصادف ،قماربازى ،قمارقانون ـ فقه : قمار بازىبازرگانى : قمار
game and gameيک بيک ،يکدست ويکدست
game ballورزش : توپ بازى
game birdيک امتيازورزش : پرنده موردنظر در شکار
game clockورزش : ساعت ورزشگاه
game cockورزش : خروس جنگى
game cycleدوره بازىعلوم نظامى : دوره هاى عملياتى بازى جنگ
game keepشکاربان ،قرق چى ،پاسبان شکار
game keeperقرق چىعلوم نظامى : قرق چى ميدان
game managementشکاردارىزيست شناسى : شکاربانى
game misconduct penaltyورزش : ¹ 1دقيقه اخراج بازيگر خطاکار
game of chanceقانون ـ فقه : بازى قمار
game planورزش : استراتژى بازى
game playingکامپيوتر : computerized game playing
game pointورزش : امتياز پايانى
game theoryنظريه بازيهاکامپيوتر : تئورى بازىروانشناسى : نظريه بازىبازرگانى : اين نظريه اغلب در تحليل کردار انحصار چند جانبه بکار ميرود و استراتژيهاى مختلف را مورد بررسى قرار ميدهد
game-bagخرجين شکارى
game-lawقانون شکار
gamelessبى شکار،خالى ازشکار
gamelyاز روى جنگجوئى ،با جسارت ،با جرات ،مردانه
gamesورزش : بازيهاى المپيک
gamesomenessشوخى ،بازى گوشى
gaming houseقانون ـ فقه : قمار خانه
gaming-tableميزبازى ،ميزقمار
gamma correctionعلوم مهندسى : تصحيح گاما
gamma efferentروانشناسى : وابران گاما
gamma movementحرکت گاما( حرکت ظاهرى)روانشناسى : حرکت گاما
gamma radiationاشعه گامانجوم : پرتو گاما
gamma raysالکترونيک : اشعه گاماعلوم نظامى : اشعه گاما
gamma transition temperatureشيمى : دماى تبديل شيشه اى
gamma transitionشيمى : تبديل شيشه اى
gamma-andormedaeنجوم : گاما - امراه المسلسله
gamma-arietisگاما - حملنجوم : اخفى الشرطين
gamma-delphiniنجوم : گاما - دلفين
gamma-herculisنجوم : گاما - جاثى
gamma-orionisگاما - شکارچى ،گاما - جبارنجوم : نافذ
gamma-pegasiگاما - فرس ،جنب الفرسنجوم : جناح الفرس
gamma-ursa majorisگاما - دب اکبرنجوم : فخذ
gammadionچليپايى که برانتهاى هريک ازچهارخطان ازطرف حرکت عقربه ساعت رس
gamogeneticپيداشده بوسيله جفت گيرى ،مواقعه اى
gamophobiaروانشناسى : ازدواج هراسى
gandeyکلمات مرتبط(gandey):
gang capacitorخازن واريابل( گردان)علوم مهندسى : خازن واريابل
gang drilling machineدستگاه مته سرىعلوم مهندسى : ماشين مته سرى
gang milling cutterعلوم مهندسى : دستگاه فرز گروهى
gang switchعلوم مهندسى : کليد گروهىالکترونيک : کليد گروهى
gang tackleورزش : با چند بازيگر حريف را فرود اوردن
gang tuning condenserالکترونيک : خازن قطارى
gang wayگذرگاه ،تخته پلمعمارى : پل راهرو
gang-boardتخته پل درازوباريک
gang-daysروزهايى که بمصلا ميروندومناجات جمعى ميخوانند
gang-weekهفته اى سه روزدران بمصلاميروندومناجات جمعى ميخوانند
gangeباسيم نازک نگاه دارى کردن
gangeticوابسته برودخانه گنگ درهند،گنگى
gangliaکلمات مرتبط(ganglia):
gangliatedروانشناسى : گره دار
gangliformمانندغده عصب ،عقده اى
ganglionatedعقده دار
ganglionic cellsروانشناسى : ياخته هاى گرهى
ganglionic cordروانشناسى : طناب گرهى
ganglionicعقده اى ،وابسته بغده عصب ،شبيه به غده عصب
gangway staffعلوم دريايى : نگهبان پله
ganismکلمات مرتبط(ganism):
ganister brickعلوم مهندسى : اجر سفالى
ganjaحشيش
ganoidalمينايى ،داراى فلس هاى براق
ganoideanمينايى ،داراى فلس هاى براق
ganoideiخانواده سگ ماهى ،مينافلسان
ganser syndromeروانشناسى : نشانگان گانسر
ganserکلمات مرتبط(ganser):
gantry type davitعلوم دريايى : - fixed davit
gantt chartکامپيوتر : نمودار گانت
ganttکلمات مرتبط(gantt):
ganwayعمران : پل پياده رو
ganymedeنجوم : گانيميد
gaolerقانون ـ فقه : زندانبان
gaoleressزن زندانبان
gap analysisبازرگانى : تجزيه و تحليل فاصله بين پيش بينى و واقعيت
gap bridgeعلوم مهندسى : گلويى ماشين تراش
gap fillerيکان پوشاننده شکافها يا رخنه هاى بين يکانهاعلوم نظامى : رادار مخصوص پوشش مناطق باز
gap frame press (c)علوم مهندسى : پرس" سى " شکل
gap gradingدانه بندى ناپيوستهمعمارى : دانه بندى گسسته
gap in a wallشکاف درديوار
gap in coverageبازرگانى : ناکافى بودن تضمين
gap markerعلوم نظامى : علامت مخصوص نشاندادن رخنه در ميدان مين
gape-seedچيزى که مايه حيرت وموجب خيره نگريستن گرد د،نگاه خيره
gapewormيکجورکرم که درگلوى مرغ رفته راه نفس کشيدن انرامى بند د
gaping-stockمايه حيرت ،چيزى که موجب خيره نگريستن گرد د
gapingکلمات مرتبط(gaping):
gappedشکافدار،رخنه دار
gapyمبتلا به دهن دره
garage equipmentعلوم مهندسى : تجهيزات گاراژ
garandکلمات مرتبط(garand):
garbage in garbage outکامپيوتر : اصطلاحى است به اين معنى که اگر به برنامه اطلاعات ورودى بيهوده داده شود برنامه نتايج بيهوده اى را به عنوان خروجى توليد خواهد کرد
garbed in silkجامه ابريشمى پوشيده ،ملبس بجامه ابريشمى
garbedکلمات مرتبط(garbed):
garboard strakeعلوم نظامى : باريکه تحتانى ناوعلوم دريايى : باريکه تحتانى ناو
garboardپايين ترين حاشيه چوبى يا اهنى که روى حمال کشتى قرارميدهند
garde-robeخوابگاه
gardeکلمات مرتبط(garde):
garden balsamگل حنا
garden of paradiseباغ بهشت
garden rocketشب بوى هراتى
garden sageمريم گلى ، ) salvia (نام جنس اين گياه
garden seatصندلى يانيمکت باغبانى
garden-engineتلمبه اب پاش ،اب پاش تلمبه اى براى اب دادن باغ
garden-galssمردنگى براى پوشاندن گياه
garden-plotباغچه ،جاليز،بستان
garden-stuffحاصل باغ: سبزى وميوه
gardenesqueباغ وحش
gardylooپرهيزاب ،پرهيز
gargalesthesisروانشناسى : حس غلغلک
gargarismگلو شويى ،غرغره کردن
gargeگاراژ( فر)،توقفگاه( بر)معمارى : توقفگاه
gargetاماس پستان( درگاووميش) ،پستان درد،پستانک
garishlyبطور زننده ،با زرق و برق
garishnessزرق و برق ،زنندگى
garlic oilشيمى : روغن سير
garlickyمربوط به سير،سيرى
garnisherاراينده ،تامين کننده خواسته يامدعابه
garnishingرنگ اميزى کردن براى استتارعلوم نظامى : زينت دادن لعاب دادن
garouکلمات مرتبط(garou):
garreteerکسيکه دراطاق زيرشيروانى زندگانى ميکند،نويسنده بى نوا
garriage and paieدرشکه دواسبه
garriageکلمات مرتبط(garriage):
garrison finishورزش : پيروزى غيرمنتظره
garrison flagعلوم نظامى : پرچم پادگانى
garrison forcesنيروهاى پادگانىعلوم نظامى : قواى پادگانى کليه يکانهاى مستقر در يک پايگاه يا منطقه يا تاسيسات
garrotteخفه سازى بطرزاسپانيولى ،اسباب ادم خفه کنى ،خفه کردن
garrotterراهزنى که مردم راخفه ميکند
garrulouslyاز روى پرحرفى
garrulousnessروانشناسى : پرگويى
garryowenمانور مهاجمى بافرستادن توپ هوايى( رگبى)ورزش : مانور مهاجمى بافرستادن توپ هوايى
gas absorptionتنفس گاز،جذب گازعلوم مهندسى : مکش گازعمران : جذب گاز
gas air mixtureعلوم مهندسى : مخلوط بنزين و هوا
gas alarmعلوم مهندسى : اژير گازى
gas amplification factorالکترونيک : ضريب فزون سازى گاز
gas amplificationعلوم مهندسى : تقويت گاز
gas analysisعلوم مهندسى : تجزيه گاز
gas bearingعلوم هوايى : ياتاقان گازى
gas blackشيمى : دوده
gas blast switchعلوم مهندسى : کليد جريان گاز
gas blowerعلوم مهندسى : دمنده گاز
gas bombعلوم مهندسى : بمب گازى
gas bottleبطرى گاز،سيلندر گازعلوم مهندسى : کپسول گاز
gas bubbleعلوم مهندسى : حباب گاز
gas bubblerسيلندر گازعلوم مهندسى : کپسول گاز
gas buretteعلوم مهندسى : بورت گاز
gas burnerمشعل گازى ،اجاق گازسوزعلوم مهندسى : کوره گازى
gas burningعلوم مهندسى : سوزش گاز
gas cableعلوم مهندسى : کابل گازى
gas capکلاهک گازعلوم مهندسى : درپوش گاز
gas carbonشيمى : ذغال قرع
gas case hardeningعلوم مهندسى : سخت گردانى پوسته گازى
gas check padبالشتکعلوم نظامى : بالشتک دوکى جازم
gas chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گازى
gas cleaningتصفيه گازعلوم مهندسى : پالايش گاززيست شناسى : گاز پالايى
gas collectorعلوم مهندسى : لوله جمع کننده گاز
gas compoundعلوم مهندسى : ترکيب گازى
gas compressorعلوم مهندسى : متراکم کننده هوا
gas conduitعلوم مهندسى : مجراى گاز
gas constantعلوم مهندسى : ثابت گازشيمى : ثابت گازهاعلوم هوايى : ثابت گازها
gas contentمحتوى گاز،ظرفيت گازعلوم مهندسى : حجم گاز
gas cumulative actionفشار کلى گاز باروتعلوم نظامى : فشار عمومى گاز
gas cutعلوم مهندسى : برش گازى
gas cuttingعلوم مهندسى : برشکارى گازى
gas cycle reactorعلوم مهندسى : راکتور با مدار گردش گازى مسدود
gas cylinder valveعلوم مهندسى : شير سيلندر گاز
gas cylinderسيلندر گازعلوم مهندسى : بطرى گاز
gas degenerationعلوم مهندسى : فساد تدريجى گازى
gas densityچگالى گازعلوم مهندسى : دانسيته گاز
gas depositعلوم مهندسى : ذخيره گاز
gas detectorعلوم مهندسى : اشکارساز گازى
gas discharge arresterعلوم مهندسى : برقگير تخليه گازى
gas discharge lampعلوم مهندسى : لامپ تخليه گازى
gas discharge relayعلوم مهندسى : رله تخليه گازى
gas dynamicsعلوم مهندسى : ديناميک گازها
gas engine blowerعلوم مهندسى : دمنده موتور گازى
gas engineeringعلوم مهندسى : مهندسى گاز
gas equationعلوم مهندسى : معادله گاز
gas equilibriumعلوم مهندسى : تعادل گازى
gas exhausterعلوم مهندسى : تخليه کننده گاز
gas factorعلوم مهندسى : فاکتور گاز
gas familyعلوم مهندسى : خانواده گاز
gas filled cableعلوم مهندسى : کابل گاز
gas filled capacitorعلوم مهندسى : خازن گازى
gas filled lampعلوم مهندسى : لامپ گازى
gas filled photocellعلوم مهندسى : فتوسل گازى
gas filled relayعلوم مهندسى : رله گازى
gas filled tubeعلوم مهندسى : لامپ تخليه گازى
gas filledپر گاز،گازدارعلوم مهندسى : گازى
gas filmعلوم مهندسى : لايه يا قشر گازى
gas fired furnaceعلوم مهندسى : کوره گازسوز
gas fired hardening tempering furnaceعلوم مهندسى : کوره سخت گردانى و بازپخت گازسوز
gas firedعلوم مهندسى : گازسوز
gas flameچراغ گازىعلوم مهندسى : لامپ گازى
gas focusingتمرکز با گاز( يونيده)الکترونيک : تمرکز با گاز
gas form natrural gasبنزين از گاز طبيعىعلوم مهندسى : بنزين حاصله از گاز طبيعى
gas from cylinderگاز کپسولعلوم مهندسى : گاز سيلندر
gas fuelعلوم مهندسى : سوخت گازى
gas furnaceعلوم مهندسى : کوره گازىمعمارى : کوره گاز سوز
gas generationعلوم مهندسى : توليد گاز
gas generator flueعلوم مهندسى : تنوره مولد گاز
gas generatorعلوم مهندسى : مولد گاز
gas governorوسيله تنظيم گاز،ناظم گازعلوم مهندسى : گاورنر گاز
gas gridعلوم مهندسى : شبکه گاز
gas groovesعلوم مهندسى : شيارهاى گاز
gas groupعلوم مهندسى : گروه گاز
gas hearthکوره گازىعلوم مهندسى : اتشدان گازى
gas heatingعلوم مهندسى : گرمايش گاز
gas holderعلوم مهندسى : نگهدارنده گاز
gas hydrateعلوم مهندسى : هيدرات گاز
gas hydratesشيمى : گاز هيدراتها
gas impregnated cableکابل گازىعلوم مهندسى : کابل گازدار
gas indicatorعلوم مهندسى : دستگاه نشان دهنده مقدار گاز
gas inflationعلوم مهندسى : تورم گاز
gas injection methodعلوم مهندسى : روش تزريق گاز
gas injectionتزريق بنزينعلوم مهندسى : پاشش بنزين
gas inlet valve needleژيگلور بنزينعلوم مهندسى : سوزن شير ورودى بنزين
gas jet pumpعلوم مهندسى : پمپ گاز
gas jetعلوم مهندسى : شير گاز
gas kineticsعلوم مهندسى : علم جنبش گازها
gas lamp o. lightعلوم مهندسى : لامپ گازى
gas lampsعلوم مهندسى : لامپ گازى
gas laserعلوم مهندسى : ليزر گازى
gas law constantشيمى : قانون ثابت گازها
gas lawsعلوم مهندسى : قانون گازعلوم هوايى : قوانين گازها
gas level gaugeعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى سطح بنزين
gas levelعلوم مهندسى : سطح بنزين
gas leverميله گاز( جنگ افزار)علوم نظامى : ميله گاز
gas lightنور يا روشنايى گازىعلوم مهندسى : چراغ گازى
gas ligterالکترونيک : فندک گاز
gas ligtherفندک گازىعلوم مهندسى : اتش زنه مخلوط گاز
gas lineلوله گازعلوم مهندسى : خط گاز
gas liquefactionعلوم مهندسى : گدازش گاز
gas lubricationعلوم مهندسى : روغنکارى گردى
gas mainشاه لوله گازعلوم مهندسى : لوله اصلى گاز
gas makingتوليد گازعلوم مهندسى : گازسازى
gas manمتخصص گازعلوم مهندسى : لوله کش گاز
gas manifoldشيمى : چند راهه گاز
gas mask canisterعلوم مهندسى : صافى گاز
gas measuring tubeشيمى : لوله گاز سنج
gas meterگاز متر،گاز سنجعلوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى گاز
gas mixture-shielded metal arc weldingعلوم مهندسى : جوشکارى قوسى با ماسک محافظ - مخلوط گاز
gas mixtureعلوم مهندسى : مخلوط گاز
gas multiplicationعلوم مهندسى : تقويت گاز
gas operatedکار با فشار گاز باروتعلوم نظامى : عمل با فشار گاز
gas phaseحالت گازىعلوم مهندسى : فاز گازى
gas plasma displayصفحه نمايش پلاسماى گازىکامپيوتر : صفحه نمايش مسطح که براساس اصولى همانند اصول تابلوهاى نئون کار مى کند
gas portمحفظه عبور گاز،ميله تنظيم گازعلوم نظامى : لوله عبور گاز
gas pumpپمپ بنزينعلوم مهندسى : تلمبه بنزين
gas purifierزيست شناسى : گاز پالا
gas recoveryعلوم مهندسى : بازيابى بنزين
gas savingعلوم مهندسى : صرفه جويى در مصرف بنزين
gas sentinelعلوم نظامى : مامور اطلاع بافراد هنگام حمله با گاز جنگى
gas shell (artill,gun)علوم دريايى : گلوله دودانگيز
gas storageعلوم مهندسى : مخزن بنزين
gas synthesisعلوم مهندسى : ترکيب مصنوعى بنزين
gas tankبخار بنزينعلوم مهندسى : پودر بنزين
gas tetrodeالکترونيک : لامپ چهار قطبى با کاتد داغ
gas trapشيمى : تله گاز
gas triodeالکترونيک : لامپ سه قطبى با کاتد داغ
gas turbineعلوم هوايى : توربين گاز
gas washingشيمى : گاز شويى
gas weldingعلوم مهندسى : جوشکارى گازىعمران : جوش گازعلوم هوايى : جوشکارى با گاز
gas-bagکيسه گاز( دار)،ياوه سرا،هرزه گو،بالون ،(درهواپيما )گازدان
gas-bracketپايه گازسوز،لوله ديوارى که داراى گازسوزباشد
gas-coalزغال سنگ قيرى( که ازان گازميگيرند)
gas-deviation factorضريب تراکم پذيرىشيمى : ضريب انحراف
gas-electric generating setمولد برق بنزينى - الکتريکىعلوم مهندسى : مولد برق گاز الکتريکى
gas-engineماشين گاز،ماشين درون سوز
gas-filled rectifierالکترونيک : يکسوکننده گازى
gas-filled valveالکترونيک : لامپ الکترونى گازى
gas-fittingsاثاثيه گاز،اسبابى که براى گرم کردن ياروشن کردن جايى باگازبکا
gas-liquid chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع
gas-liquid partitions chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع
gas-maskماسک ضدگاز
gas-pipeلوله چراغ گاز،مجراى گاز
gas-sensing membrance electrodeشيمى : الکترود غشايى گاز حس کن
gas-shellنارنجک پرازگازخفه کننده ،بمب گاز
gas-solid chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گاز - جامد
gas-tarقيرزغال سنگ
gas-tightمانع خروج گازشيمى : گاز بندى شده
gas-washing bottleشيمى : بطرى گاز شويى
gas-works tarمعمارى : قطران کارخانه گاز
gas-worksکارخانه گازمعمارى : کارخانه توليد گاز
gaselierچراغ گازچندشاخه اى ،گازسوزسقفى
gaseous electronicsعلوم هوايى : الکترونيک گازى
gasesکلمات مرتبط(gases):
gasifiableعلوم مهندسى : قابل تبخير
gasifierعلوم مهندسى : کاربراتور
gasiformگاز مانند،بخار مانندعلوم مهندسى : گازى شکل
gasifying apparatusکاربراتورعلوم مهندسى : دستگاه تبخير
gasifyingکلمات مرتبط(gasifying):
gasmeterعمران : کنتور گاز
gasoemقفسه سينهورزش : گاسوم تکواندو
gasoilنفت گازعلوم نظامى : گازوييل
gasolinکلمات مرتبط(gasolin):
gasoline (am)گازولينمعمارى : بنزين
gasoline barrelعلوم مهندسى : بشکه بنزين
gasoline brickبنزين خوش سوزعلوم مهندسى : بنزين با اکتان بالا
gasoline canعلوم مهندسى : قوطى بنزين
gasoline consumptionعلوم مهندسى : مصرف بنزين
gasoline drivenعلوم مهندسى : محرکه بنزينى
gasoline drumعلوم مهندسى : بشکه بنزين
gasoline dumpمخزن موقتى بنزينعلوم مهندسى : باک بنزين
gasoline electricعلوم مهندسى : بنزين الکتريکى
gasoline engineاتوموتورعلوم مهندسى : موتور بنزينى
gasoline gelsسوخت تغليظ شدهعلوم نظامى : بنزين تغليظ شده
gasometryگازسنجىشيمى : تجزيه گازى
gasp out lifeجان دادنقانون ـ فقه : مردن
gasperنفس زننده ،سيگارت ارزان
gaspinglyنفس زنان ،ارزوکنان
gassingالکترونيک : گاززدگى
gassy tubeالکترونيک : لامپ نرم
gasteropodشکم پاور،حيوانات ناعمه ،خانواده راب ياحلزون
gastralgiaدلدرد،دردعصبى درمعده
gastric feverتب معده اى ياروده اى ،حماى معده ،حصبه
gastriloquyتکلم بطنى
gastro-colicوابسته بمعده وقولون
gastro-entericوابسته به معده وروده ،معدى امعائى
gastro-enteritisاماس معده وروده
gastro-hepaticمعدى ،کبدى
gastro-intestinalوابسته بمعده وروده ،معدى امعائى
gastroکلمات مرتبط(gastro):
gastrolithسنگ معده
gastrologistصاحب سر رشته درپختن وخوردن
gastrologyعلم طبخ
gastronomerشکم پرست
gastronomic(al)مربوط به علم خوردن
gastronomicalوابسته بعلم خوب خوردن
gastronomicallyموافق علم خوب خوردن
gastropodousشکم پاور
gastroptosisپايين افتادن معده ،سقوط معده
gastroscopicوابسته بمعده بينى
gastroscopyمعاينه معده
gastrotomyروانشناسى : شکم پاره کردن
gatکلمات مرتبط(gat):
gatb (general aptitude test battery)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
gatbکلمات مرتبط(gatb):
gate chamber wallعمران : جايگاه حرکت دريچه
gate hangerعمران : التى که دريچه سد را باز نگه ميدارد
gate leafعمران : بدنه دريچه سد
gate operating deck (am)معمارى : سکوى مانور دريچه ها
gate operating platformمعمارى : سکوى مانور دريچه ها
gate transitionعمران : شير فلکه تبديل
gate valveعمران : شير قطع جريانمعمارى : شير کشويىشيمى : شير کشويى
gate vesselعلوم نظامى : شناور درب حوض تعميرات ناو
gate-keeperدروازه بان
gate-meetingانجمنى که بادادن وروديه بدان درايند
gate-postتيرچارچوب دروازه ،باهويابازوى در( وازه)
gateage(استعمال ) دريچه يابندبراى جلوگيرى ازاب ،مساحت دهانه هاى يک سد
gated automatic gain controlالکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکار
gated beam tubeالکترونيک : لامپ پنج قطبى با شيب ثابت
gatedکلمات مرتبط(gated):
gatehouseاطاق دروازه بان ،اطاق يازندان بالاى دروازه
gates opening indicatorعمران : شاخص باز شدن دريچه ها
gatesکلمات مرتبط(gates):
gather headwayعلوم دريايى : شروع به جلو رفتن
gather shotضربه براى نزديک اوردن 2 گوى براى کسب امتيازهاى پى درپى باکارامبول( بيليارد)ورزش : ضربه براى نزديک اوردن 2 گوى براى کسب امتيازهاى پى درپى باکارامبول
gather sternwayعلوم دريايى : شروع به عقب رفتن
gather writerکامپيوتر : تمرکز اطلاعات در داخل يک رکورد فيزيکى
gatherenکلمات مرتبط(gatheren):
gathering groundبارش سرا،سرابانمعمارى : ابريز
gathering pitمعمارى : گودال جمع اورى فاضلاب
gathersچين ،ليف ،ليفه
gauge-cock(درديگ بخار )اندازه نما
gauge=gageمدرج کردن ،اندازه کردن ،اشل ،پيمانه ،اندازه ،درجهمعمارى : شابلن
gaugeableسنجيدنىمعمارى : پيمايش پذير
gaugerپيماينده ،اندازه گير،کسيکه گنجايش چليک وغيره رامعين ميکند
gauging sectionعمران : مقطعى از کانال يا رودخانه که عمق اب يا سرعت اب اندازه گيرى ميشودمعمارى : برش اندازه گيرى
gauging sheetمعمارى : ورق اندازه گيرى
gauging stationعمران : ايستگاه اندازه گيرى سرعت و عمق اب در کانال يا رودخانه
gauging-rodميل سنجش) ميلى است که مامور رسومات براى اندازه گرفتن عمق نوشاب
gaugingمعمارى : اندازه گيرىعلوم هوايى : اندازه گيرى
gaulishاهل گال ،زبان گال
gauntlyبطور لاغر،با قيافه بد
gauntnessلاغرى
gauntryجاى چليک ،زيربشکه اى
gaussian curveمنحنى گاوسروانشناسى : منحنى بهنجار
gaussian distributionعمران : توزيع نرمال
gaussianکلمات مرتبط(gaussian):
gauze brushالکترونيک : زغال تورى شکل
gauzinessنازکى ،شباهت به گارس ياتنزيب ،خاصيت گارسى
gauzyگارسى ،گارمانند،نازک وسوراخ سوراخ ،لطيف
gaveقسمت سوم فعلgive
gavernerکلمات مرتبط(gaverner):
gavernor shaftعلوم مهندسى : محور رگولاتور
gavernor valveعلوم مهندسى : سوپاپ يا دريچه تنظيم کننده
gavernorکلمات مرتبط(gavernor):
gavialنهنگ هندى ،غاريال
gavotنوعى رقص نسبته تند
gawکلمات مرتبط(gaw):
gawkilyاز روى کودنى ،با کمروئى
gawkinessبيدست و پائى ،کمروئى
gay-lussac's lawشيمى : قانون گيلوساک
gayetyخوشى ،خوشدلى ،بشاشت ،شوخى کردن
gaze houndورزش : تازى که بيشتر با چشم دنبال شکار مى رود تا با بو
gazeboعمارت تابستانى که چشم اندازخوبى داشته باشد ( خروجى ،بالاخانه)
gazerکلمات مرتبط(gazer):
gazesکلمات مرتبط(gazes):
gazing-stockمسخره ،مايه عبرت
gazingکلمات مرتبط(gazing):
gazogeneالت ساختن اب گازدار
gazumpنقض عهد در فروش ،دبه کردنبازرگانى : دبه دراوردن
gb 
gbegکلمات مرتبط(gbeg):
gcaکلمات مرتبط(gca):
gcpgeneral cargo ratesبازرگانى : نرخ بار متفرقه
gcrکلمات مرتبط(gcr):
geکامپيوتر : بزرگتر از يا برابر با
geametryکلمات مرتبط(geametry):
gear (high)علوم نظامى : دنده قوى
gear arrangmentعلوم مهندسى : نظم و ترتيب درگيرى دو چرخ دنده
gear assemblyعلوم مهندسى : مجموعه چرخ دنده ها
gear blankعلوم مهندسى : چرخ دنده کار نکرده
gear boxگيربکسعلوم مهندسى : جعبه دندهعمران : جعبه دنده
gear brakeعلوم مهندسى : ترمز سيستم انتقال
gear caseعلوم مهندسى : پوسته جعبه دندهعلوم نظامى : جعبه دنده
gear change boxجعبه تعويض دندهعلوم مهندسى : گيربکس
gear clusterعلوم مهندسى : مجموعه چرخ دنده هايى که جزيى از يک محور مى باشد
gear cutterفرزعلوم مهندسى : دنده تراش
gear cuttingعلوم مهندسى : دنده تراشى
gear friction lossesعلوم مهندسى : تلفات اصطکاکى جعبه دنده
gear frictionعلوم مهندسى : اصطکاک چرخ دنده
gear grinderعلوم مهندسى : ماشين پرداخت چرخ دنده
gear guardعلوم مهندسى : جعبه محافظ براى چرخ دنده ها
gear inدرگير شدنعلوم مهندسى : درگيرى دو چرخ دنده
gear levelتبديل کردنعلوم مهندسى : دسته دنده
gear lubricant oilعلوم مهندسى : روغن گيربکس
gear pumpعلوم مهندسى : پمپ روغن دنده اىعمران : پمپ دنده اىعلوم هوايى : پمپ دنده اى
gear quadrantعلوم مهندسى : ماهک جعبه دنده
gear ratioعلوم مهندسى : نسبت سرعت هاى دورانى محورهاى ورودى و خروجى يک جعبه دندهعمران : نسبت چره دنده ها
gear transmission ratioعلوم مهندسى : نسبت دنده گيربکس
gearbox case capعلوم مهندسى : درپوش گيربکس
gearbox flangeفلانژ گيربکسعلوم مهندسى : لبه برامده جعبه دنده
gearbox positionعلوم مهندسى : وضعيت جعبه دنده
gearbox studعلوم مهندسى : محور کوچک داخل جعبه دنده
gearsکلمات مرتبط(gears):
gearwheelچرخ رکاب دوچرخه ،چرخ دندانه
gegakکلمات مرتبط(gegak):
geiروحيهورزش : تکنيک تکواندو
geiger counterالکترونيک : شمارگر گايگر - مولرشيمى : شمارشگر مولر
geiger muller region o. plateauناحيه گايگر مولرعلوم مهندسى : ناحيه قطع
geiger-mueller counterعلوم مهندسى : کنتور گايگر مولر
geiger-muller counterالکترونيک : شمارگر گايگر - مولرشيمى : شمارشگر گايگر - مولر
geiger-muller tubeالکترونيک : شمارگر گايگر - مولر
geigerکلمات مرتبط(geiger):
geissler tubeالکترونيک : لامپ گايسلر
geisslerکلمات مرتبط(geissler):
geitja makkiدفاع دوبله بحالت( و)،گوتجاماگى
geitjaکلمات مرتبط(geitja):
gel filtrationشيمى : کروماتوگرافى ژل تراوا
gel permeation chromatographyشيمى : کروماتوگرافى ژل تراوا
gelandesprungورزش : پرش از مانع
gelatin dynamiteمعمارى : ديناميت ژلاتينى
gelatinateبشکل ژلاتين دراوردن ،بستن ،دلمه کردن يا شدن
gelatinationدلمه سازى ،تبديل بشکل ژلاتين
gelatine batteryباترى ژلاتينىالکترونيک : باترى خشک
gelatine paperکاغذ ژلاتينى
gelatiniformدلمه مانند،بشکل ژلاتين ،سريشمى
gelatinoidدلمه وار،دلمه مانند،سريشمى ،دلمه ،جسم ژلاتينى
gelatinousژلاتينى ،دلمه مانند
geldingورزش : اسب اخته
gelleyکلمات مرتبط(gelley):
gelsکلمات مرتبط(gels):
gelsemiumريشه ياس زرد،ريشه ياسمن
gem-diolشيمى : ديول دوقلو
gemelتوام ،جفت
geminalشيمى : دوقلو
gemini (gem)جوزاعلوم دريايى : دوپيکر
geminidsنجوم : جوزائيها
geminorumجوزا،دوپيکر،التوامنجوم : توامان
gemmationجوانه زنى ،غنچه دادن
gemmedگوهر نشان ،جواهر نشان
gemmiferousگوهرزا،غنچه اور،جوانه زن
gemmuleدکمه گياهک ،ياخته کوچک که ازان جانورتازه پديدميايد،غنچه کوچک
gemsکلمات مرتبط(gems):
genbralکلمات مرتبط(genbral):
gender identityروانشناسى : هويت جنسى
gender treeشجره نامه ،سلسه دودمان ،نسب نامه
gendermeژاندارم
gendermerieژاندارمرى
genealogical treeشجره نامهقانون ـ فقه : نسب نامه
genealogicalمربوط به نسب نامه ،نسبى ،شجره اى ،شجره نامه
genealogicallyازروى نسبت نامه ،موافق شجره نامه
genealogizeتعيين نسب کردن ،شجره کسى را پيدا کردن ،شجره نامه نوشتن
genemotorعلوم مهندسى : مبدل جريان دائم به جريان دوار ديناموتور
geneologistشجره نويس
general abilityروانشناسى : توانايى عمومى
general actسند عمومى ،قرارداد عمومى ،سندى است که شرکت کنندگان در کنفرانس تنظيم نمودهقانون ـ فقه : مفاد ان را مانند قسمتى از قوانين داخلى بر خود لازم الاتباع اعلام مى نمايند
general adaptation syndromeروانشناسى : نشانگان انطباق عمومى
general administration costبازرگانى : هزينه عمومى ادارى
general agreement on tariff & trade (gatبازرگانى : موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت
general alarmعلوم نظامى : اژير اعلام خطر عمومى
general allotmentاختصاصات عمومىعلوم نظامى : سهميه عمومى يا کلى
general amnestyقانون ـ فقه : عفو عمومى
general aptitude test battery (gatb)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
general assembly (of united nations)مجمع عمومى سازمان ملل متحدقانون ـ فقه : يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل که همه اعضا در ان نماينده دارند
general assemblyقانون ـ فقه : مجمع عمومى ،مجلس عوام
general assmbly of the united nationsقانون ـ فقه : مجمع عمومى سازمان ملل متحد
general average statementبازرگانى : صورت يا اعلاميه خسارت کلى
general averageخسارت دريايى عمومىبازرگانى : خسارت کلى
general cargo rate (gcr)بازرگانى : نرخ محل بار متفرقه
general cargo rates (gcr)بازرگانى : نرخهاى حمل کالاهاى متفرقه
general cargoبار عمومىبازرگانى : بار متفرقهعلوم نظامى : کالاى معمولى
general conceptsتدبير عمومى ،تدابير کلىعلوم نظامى : روشهاى کلى
general court martialعلوم نظامى : دادگاه عالى نظامى
general creditorقانون ـ فقه : طلبکار عادى
general damageخسارت عمومىبازرگانى : خسارت کلى
general depotانبار عمومىعلوم نظامى : امادگاه عمومى
general dischargeترخيص عمومى از خدمت سربازىعلوم نظامى : خاتمه خدمت
general educationروانشناسى : اموزش عمومى
general electionقانون ـ فقه : انتخابات عمومى
general electionsقانون ـ فقه : انتخابات عمومى
general equilibriumبازرگانى : تعادل عمومى
general factor (g)روانشناسى : عامل عمومى
general formatکامپيوتر : فرمت کلى
general governorعلوم نظامى : استاندار
general grantکمک عمومى ،کمک دولت مرکزى به مقامات محلىبازرگانى : به عنوان مثال کمک به اموزش و پرورش استان
general headquartersقرارگاه کلعلوم نظامى : سرفرماندهى کل
general heat capacityشيمى : ظرفيت گرمايى کل
general indexبازرگانى : شاخص کلى
general information dataعمران : اطلاعات و امار عمومى
general intelligenceروانشناسى : هوش عمومى
general intentقانون ـ فقه : نيت عام
general issueملزومات ارتشعلوم نظامى : تدارکات عمومى ارتش
general knowledgeقانون ـ فقه : علم اجمالى
general lassitudeسستى تب ،تب سبک
general layoutمعمارى : طرح کلى
general level of wagesبازرگانى : سطح عمومى مزدها
general managerورزش : مدير باشگاه
general massacreقانون ـ فقه : قتل عام
general meeting of share holdersقانون ـ فقه : مجمع عمومى صاحبان سهام
general meetingگردهمايى عمومى ،جلسه عمومىقانون ـ فقه : مجمع عمومى شرکتبازرگانى : مجمع عمومى
general messageعلوم نظامى : پيام عمومى
general mobilizationقانون ـ فقه : بسيج عمومى
general musterشيپور جمع عمومىعلوم نظامى : مراسم اجتماعى عمومى
general officerتيمساران ،امراى ارتشعلوم نظامى : اميران
general ordersدستورات عمومىعلوم نظامى : دستورالعملهاى عمومى
general outpatient clinicدرمانگاه عمومىعلوم نظامى : درمانگاه نظامى
general outpostعلوم نظامى : پاسدار عمومى
general overhaulعلوم مهندسى : تعميرات کلى
general paralysisروانشناسى : فلج عمومى
general partnerقانون ـ فقه : شريک ضامن
general partnershipقانون ـ فقه : شرکت تضامنى
general planنقشه کلىمعمارى : نقشه عمومى
general porposeکارهاى عمومىعلوم نظامى : مصارف عمومى
gilles de la tourett's diseaseروانشناسى : بيمارى ژيل دو لاتورت
glandular swellingاماس غدد
glandulationترکيب و ساخت غدد
glanduleغده کوچک
glanduliferousداراى غد دکوچک ،غده اور،دشبل زا
glanduloseغده وار،غده اى ،وابسته به غدد
glandulousغده وار،غده اى ،وابسته به غدد
glans penisقانون ـ فقه : حشفه
glapsyکلمات مرتبط(glapsy):
glare effectروانشناسى : اثر چشم دوزى
glaringدرخشان ،زياد،اشکار،مشهور،خيره ،خودنما
glaringlyبطور درخشنده ،بطور مشهور،با نگاه خيره ،از روى خودنمائى
glaringnessدريدگى ،خيرگى ،بى شرمى
glasic type dropعمران : ابشار شيب دار
glasicکلمات مرتبط(glasic):
glass blowerعمران : شيشه گرمعمارى : شيشه گر
glass bulbعلوم مهندسى : حباب شيشه اى
glass cutterعلوم مهندسى : الماس شيشه برىشيمى : شيشه بر
glass electrodeشيمى : الکترود شيشه اى
glass fibersشيمى : الياف شيشه
glass fritشيمى : شيشه متخلخل
glass jawارواره شيشه اىورزش : بوکسور اسيب پذير
glass kilnمعمارى : کوره شيشه گرى
glass membrance electrodeشيمى : الکترود شيشه غشايى
glass paperعلوم مهندسى : کاغذ گلاسه
glass rebateمعمارى : دوراهه شيشه
glass rodشيمى : ميله شيشه اى
glass ruleعلوم مهندسى : خط کش شيشه اى
glass separatorالکترونيک : ميان گير شيشه اى باترى
glass transition temperatureشيمى : دماى تبديل شيشه اى
glass tubeشيمى : لوله شيشه اى
glass vesselsظروف شيشه اى
glass wareعلوم مهندسى : ظروف شيشه
glass-blowingشيشه گرى
glass-caseجعبه اينه
glass-clothکهنه شيشه پاک کن ،شيشه پاک کن
glass-dustخرده شيشه
glass-houseشيشه گرخانه ،گرمخانه ،گل خانه
glass-type tubeالکترونيک : لامپ الکترونى شيشه اى
glassesعينک
glassilyبطور صاف و زلال ،بطور مات و بى حرکت
glassinessخاصيت شيشه اى ،صافى ،زلالى ،زجاجيت
glassphaltگلاسفالتزيست شناسى : اسفالت شيشه دار
glasswoolعلوم مهندسى : پشم شيشه
glassworksمعمارى : کارخانه شيشه گرى
glassy stateشيمى : حالت شيشه اى
glassy transitionشيمى : تبديل شيشه اى
glassyشيشه اى ،شيشه اى ،شيشه مانندعلوم مهندسى : شيشه اىمعمارى : زجاجى
glaswegianاهل گلاسگودراسکاتلند
glasy trainsition temperatureشيمى : دماى تبديل شيشه اى
glasyکلمات مرتبط(glasy):
glauberکلمات مرتبط(glauber):
glaubers saltsنمک فرنگى اصل ،سولفات دوسود
glaubersکلمات مرتبط(glaubers):
glaucomatousدچاراب سبز
glaze (to)لعاب شيشه اى دادنمعمارى : لعاب کردن
glaze finishعلوم هوايى : پرداخت برق يا لعاب
glaze iceعلوم هوايى : يخ شفاف
glazed brickاجر براق ،اجر لعابدارعمران : اجر براقمعمارى : اجر لعابى
glazed tileاجر کاشى
glazed ware pipeعمران : لوله لعابدار
glazedکلمات مرتبط(glazed):
glazier's puttyمعمارى : بتونه شيشه برى
glazieryشيشه برىعلوم مهندسى : شيشه برىمعمارى : جام اندازى
general posr officeاداره مرکزى پست در لندن
general power of attorneyقانون ـ فقه : وکالت مطلق
general price levelبازرگانى : سطح عمومى قيمت ها
general principlesاصول کلىقانون ـ فقه : کليات
general properties of bodiesخواص عمومى اجسام
general psychologyروانشناسى : روانشناسى عمومى
general purpose computerکامپيوتر همه منظورهکامپيوتر : کامپيوتر چند منظوره
general purpose interface busکامپيوتر : مسير ميانگير همه منظوره
general purpose interfaceکامپيوتر : ميانگير همه منظوره
general purpose machineعلوم مهندسى : دستگاه براى اهداف مختلف
general purpose operating systemکامپيوتر : سيستم عامل همه منظوره
general purpose programبرنامه همه منظورهکامپيوتر : برنامه عام منظوره
general purpose registerکامپيوتر : ثبات همه منظوره
general purpose shipعلوم دريايى : ناو چند کاربردى
general quartersاسايشگاههاى عمومى ،اماده باش عمومى دريايىعلوم نظامى : محلهاى سکونت عمومى
general rate of growthبازرگانى : نرخ عمومى رشد
general registerثبات عمومىکامپيوتر : ثبات کلى
general relativityنجوم : نسبيت عمومى
general representativesقانون ـ فقه : نواب عام
general reserveعلوم نظامى : احتياط عمومى
general sales tax
general sales taxesقانون ـ فقه : ماليات بر مصرف کلى و جزيى
general shear failureمعمارى : گسيختگى برشى عمومى
general specificationعمران : مشخصات عمومى قرارداد
general staff collegeدانشکده فرماندهى و ستادعلوم نظامى : دانشگاه جنگ
general stockبازرگانى : سهام عمومى
general storesفروشگاههايى که کالاى متفرقه را ميفروشندبازرگانى : فروشگاه عمومى
general strikeقانون ـ فقه : اعتصاب عمومىبازرگانى : اعتصاب عمومى
general suppliesتدارکات عمومىعلوم نظامى : اماد عمومى
general support reinforcingعلوم نظامى : ماموريت عمل کلى تقويتى
general supportعلوم نظامى : ماموريت عمل کلى ،يکان پشتيبانى عمومى
general tariffبازرگانى : تعرفه عمومى
general theory of relativityنجوم : نظريه نسبيت عمومى
general theoryبازرگانى : نظريه عمومى
general verdictقانون ـ فقه : تصميم به وجه اطلاق
general welfareبازرگانى : رفاه عمومى
generalizabilityروانشناسى : تعميم پذيرى
generalized anxiety disorderروانشناسى : اختلال اضطراب فراگير
generalized coordinatesشيمى : مختصات تعميم يافته
generalized inhibitory potentialروانشناسى : پتانسيل بازداشتى تعميم يافته
generalized planningبازرگانى : برنامه ريزى تعميم يافته
generalized reinforcerروانشناسى : تقويت کننده تعميم يافته
generalized routineروال کلىکامپيوتر : روال تعميم يافته
generalized seizureروانشناسى : حمله صرعى فراگير
generated addressنشانى توليد شدهکامپيوتر : ادرس توليد شده
generated heatعلوم مهندسى : گرماى توليد شده
generated trafficمعمارى : شد امد ايجادى
generatedکلمات مرتبط(generated):
generating plantکارخانه برق ،نيروگاهعلوم مهندسى : پست نيرو
generating setعلوم مهندسى : دستگاه مولد برق
generating stationکارخانه برق ،پست نيروعلوم مهندسى : نيروگاه
generating toneروانشناسى : صوت مولد
generating toolعلوم مهندسى : ابزار توليد
generatingکلمات مرتبط(generating):
generatiomکلمات مرتبط(generatiom):
generation data setکامپيوتر : مجموعه داده هاى توليدى
generation gapروانشناسى : شکاف نسلها
generation of currentعلوم مهندسى : توليد جريان
generation of oscillationsعلوم مهندسى : توليد نوسان
generationsکلمات مرتبط(generations):
generative glandsروانشناسى : غده هاى تناسلى
generative grammarروانشناسى : دستور زايشى
generator busbarعلوم مهندسى : باسبار ژنراتورالکترونيک : شين اصلى مولد
generator cradleالکترونيک : پايه مولد
generator efficiencyالکترونيک : بازده مولد
generator impedanceمقاومت ژنراتورعلوم مهندسى : امپدانس ژنراتور
generator lossالکترونيک : اتلاف مولد
generator outputالکترونيک : قدرت مولد
generator programکامپيوتر : برنامه مولد
generator resistanceعلوم مهندسى : مقاومت ژنراتور
generator setژنراتور،مولد برقعلوم مهندسى : دستگاه مولد برق
generator terminalعلوم مهندسى : ترمينالهاى ژنراتور
generator voltageولتاژ ژنراتورعلوم مهندسى : ولتاژ الترناتور
generator windingعلوم مهندسى : سيم پيچى ژنراتور
generatorsکلمات مرتبط(generators):
genericallyجنسا"،بطور جامع
generisکلمات مرتبط(generis):
generouslyسخاوتمندانه ،از روى کرامت ،يا گذشت ،با نظر بلندى ،به جوانمردى ،به فراوانى
genesکلمات مرتبط(genes):
genetalکلمات مرتبط(genetal):
genethliacمربوط به طالع ،طالع بين ،طالع شناس
genethlilogyطالع بينى ،زايچه بينى
genetic counselingروانشناسى : مشاوره ژنتيکى
genetic endowmentساز و برگ ارثىروانشناسى : موهبت ارثى
genetic informationشيمى : اطلاعات وراثتى
genetic psychologyروانشناسى تکوينىروانشناسى : روانشناسى ژنتيکى
geneticallyازلحاظ پيدايش واصل ،موافق علم پيدايش
geneticismروانشناسى : ارثى نگرى
geneva conventionقرارداد ژنوعلوم نظامى : موافقت نامه ژنو
geneva stopسيستم نگهدارنده فيلمعلوم مهندسى : کليد چرخ دنده اى صليبى شکل که در دستگاه فيلم بردارى موجود مى باشد
genevaزنو
genevanژنوى ،اهل ژنودرسويس
geneveseژنوى ،اهل ژنودرسويس
genial bedرختخواب يافراش عروسى
genial heatگرماى ملايم
genializeملايم کردن ،ملايمت دادن( به)،خوش مشرب ساختن
geniallyبا خوش قلبى ،از روى خوش ،مشربى
geniculate bodiesروانشناسى : اجسام زانويى
geniculationخم شدگى ،زانو
geniculostriate systemروانشناسى : دستگاه مخطط زانويى
geniculostriateکلمات مرتبط(geniculostriate):
geniiجنى
genital characterروانشناسى : منش تناسلى
genital eroticismروانشناسى : شهوت تناسلى
genital organقانون ـ فقه : الت تناسلى
genital organsالات تناسلى( بيرونى) ،جهازتناسلى( خارجى)
genital phaseروانشناسى : مرحله تناسلى
genital zoneروانشناسى : ناحيه تناسلى
genitalمربوط به توالد و تناسل ،مربوط به دستگاه تناسلىروانشناسى : تناسلى
genito-urinaryتناسلى وبولى ،تناسلى بولى
genitoکلمات مرتبط(genito):
genitorپدريامادر،پدرومادر،والدين ،سرچشمه ،مايه ،اصل
genoa cakeکلوچه بادامى ،نان بادامى
genoaورزش : بادبان عريض براى مسابقه
genoeseژنويى ،اهل ژنودرايتاليا
genomotivesروانشناسى : انگيزه هاى ارثى
genral electionانتخابات عمومى براى مجلس
genralکلمات مرتبط(genral):
genrationکلمات مرتبط(genration):
genteellyبطوراقامنش ،نجيب وار
genteelnessتربيت ،اصالت ،ادب
genteelyمودبانه ،از روى تربيت
gentelmen's agreementموافقتنامه دوستانهقانون ـ فقه : کليه توافقهايى که مستند به اسناد رسمى و امضا شده نباشد
gentelmenکلمات مرتبط(gentelmen):
gentian-bitterشيره کوشاد،عصاره جنتيانا
gentian-rootکوشاد،بيخ جنتيانا
gentianaceousکوشادى ،وابسته به تيره کوشادياجنتيانا
gentilismغيرکليمى بودن ،کافرى ،بت پرستى
gentilitialقومى ،طايفه اى ،تيره اى
gentiumکلمات مرتبط(gentium):
gentle slopeعلوم نظامى : شيب ملايم
gentlefolk(s)مردمان نجيب ،خانواده هاى نجيب
gentleman at largeقاى بيکار،کسيکه وابسته بدرباراست و کار ويژه اى ندارد
gentleman of the long robeحقوق دان ،وکيل
gentleman-atarmsعضوگاردويژه سلطنتى
gentlemanlinessاقامنشى ،نجابت ،معقولى
gentlemen of the robeمردمان قضائى ،حقوق دانها،وکلاه وداوران
gentlemen's agreementقرارداد شفاهى ،قول مردانهبازرگانى : موافقت شرافتمندانه
gentlemenکلمات مرتبط(gentlemen):
gentlenessنجابت ،ملايمت
gentlewomanlikeبانووار،خانم وار،شايسته بانوان نجيب ومحترم
gentlewomanlinessبانومنشى ،نجابت ،معقولى
gentlewomanlyبانومنش ،نجيب
genualزانويى
genuflectorزانوخم کننده
genuine traditionقانون ـ فقه : حديث صحيح
genuinelyبطور موثق ،بطور اصل ،بطور بى ريا
genuinenessدرستى ،صحت ،صداقت ،اصليت ،اصالتعلوم مهندسى : صحتروانشناسى : اصالت
genusand speciesجنس وگونه
genusandکلمات مرتبط(genusand):
geo deu reoورزش : پشتيبانى کننده
geoکلمات مرتبط(geo):
geobiocoenosisزيستگاه نيمه طبيعىزيست شناسى : زيستگاه نيادى
geobiologyزيست شناسى : زمين زيست شناسى
geobotanyزيست شناسى : جغرافياى گياهى
geocentric latitudeعلوم نظامى : عرض جغرافيايى زمينى
geocentric systemعلوم دريايى : دستگاه زمين مرکزى
geocodingکامپيوتر : روش تهيه يک صفحه گرافيکى اطلاعات در رابطه با يک ناحيه جغرافيايى
geodesicalوابسته بعلم زمين پيمايى درسطح کره
geodetic controlنقاط کنترل ژئودزىعلوم نظامى : نقاط کنترل نقشه بردارى عمومى
geodetic datumسطح مبناى نقشه بردارىعلوم نظامى : افق مبناى نقشه بردارى زمينى جهانى
geodetic surveyingعمران : تعيين شکل وابعاد زمين ازطريق نقشه بردارى
geodeticalکوتاه ترين خطى که دونقطه رادر روى سطحى بهم ميپوند د
geodeticallyموافق قاعده پيمايش( سطح کره )زمين ،ازروى علم زمين پيمايى
geodeticlineکوتاه ترين خطى که دونقطه رادر روى سطحى بهم ميپوند د
geogenyزيست شناسى : دانش زمين پيدايى
geogonosticوابسته به شناسايى خاره هاى ويژه زمين ،مربوط بعلم زمين شناسى
geogonosticalوابسته به خاره هاى ويژه زمين ،مربوط بعلم زمين شناسى
geogonyزيست شناسى : دانش زمين پيدايى
geographic coordinatesعلوم هوايى : مختصات جغرافيايىعلوم نظامى : مختصات جغرافيايى
geographic equatorعلوم هوايى : استواى جغرافيايى
geographic mapعمران : نقشه جغرافيايى
geographic reference (georef)سيستم مختصات جغرافيايىعلوم نظامى : سيستم شبکه بندى جغرافيايى
geographicعلوم هوايى : جغرافيايى
geographical botanyزيست شناسى : جغرافياى گياهى
geographical latitudeنجوم : عرض جغرافيايى
geographical lattitudeعلوم هوايى : عرض جغرافيائى
geographical longitudeنجوم : طول جغرافيايىعلوم هوايى : طول جغرافيائى
geographical meridianنصف النهار جغرافيايىعلوم هوايى : خط طول جغرافيايى
geographical mobilityبازرگانى : تحرک جغرافيائى
geographical polesعلوم هوايى : قطبهاى جغرافيايى
geographicalجغرافيائى
geographicallyاز نظر جغرافيائى
geoisothermزيست شناسى : همدماى زمين
geolatryزمين پرستى
geologic epochدرطبقات ارضى
geologic erosionمعمارى : فرسايش زمين شناسى
geologic surveyعمران : مطالعه زمين شناسى
geological surveyعمران : سازمان زمين شناسى
geologicallyاز لحاظ زمين شناسى
geomagnetic coordinatesعلوم هوايى : مختصات ژئومگنتيکى
geomagnetic equatorعلوم هوايى : استواى ژئومگنتيکى
geomagnetic polesعلوم هوايى : قطبهاى ژئومگنتيکى
geomancerرمال ،کسيکه باديدن خاک ريخته شده در روى زمين فال ميگيرد
geomanticوابسته به رمالى( بطوريکه شرح ان دربالاداده شد)،مبنى بر رمل
geometric growthرشد هندسى( دررياضى)بازرگانى : رشد هندسى
geometric illusionروانشناسى : خطاى ادراکى هندسى
geometric pitchعلوم هوايى : گام هندسى
geometric seriesبازرگانى : سرى هاى هندسى
geometric similarityعمران : تشابه هندسى
geometric twistعلوم هوايى : پيچش هندسى
geometrical figuresاشکال هندسى
geometrical isomerهمپار شيمىشيمى : ايزومر هندسى
geometrical isomerismهمپارى هندسىشيمى : ايزومرى هندسى
geometrical percentageعمران : درصد هندسى که عبارتست از خارج قسمت سطح مقطع فولاد به سطح مقطع بتن در يک قطعه بتن مسلح ضرب در صد
geometrical progressionفرايازى يا تصاعد هندسى
geometricalعلوم مهندسى : هندسىعمران : هندسى
geometricallyاز روى هندسه ،مطابق هندسه ،موافق علم هندسه
geong gegakحمله تکواندوورزش : گونگ گيانگ
geong geukورزش : حمله تکواندو
geong gyukورزش : نقاط حمله و دفاع کننده تکواندو
geongکلمات مرتبط(geong):
geophagismخاک خورى ،گل خورى
geophagistخاک خور،گل خور
geophysical prospectingمعمارى : کاوش ژئوفيزيکى
geophysical surveyعمران : مطالعه خواص فيزيکى زمين
geophysical testمعمارى : ازمون ژئوفيزيک
geopoliticقانون ـ فقه : علمى که روابط بين موقعيت جغرافيايى سرزمينها را با پيدايش و نابودى قدرتهاى بزرگ و امپراطوريها مطالعه مى کند
geoponicفلاحتى ،زراعتى ،مربوط به کشاورزى ياکشتکارى
geopotentialژئو پتانسيلعلوم هوايى : پتانسيل نسبت به زمين
georamaجهان نماى پوک
georef gridعلوم نظامى : مختصات جغرافيايى جهانى
georefکلمات مرتبط(georef):
georgeجرج ،ژرژ،جرجيس
georgiaگرجستان ،جرجيا( در اتازونى)
georginaگل کوکب
georgium sidusاورانوس ،ستاره جرج
georgiumکلمات مرتبط(georgium):
geosphereزيست شناسى : زمين سپهرعلوم هوايى : کره خاک
geosynclineمعمارى : ناوزمين
geothermزيست شناسى : همدماى زمين
geothermal gradientگراديان دماى زمينزيست شناسى : شيب دماى زمين
geradeشيمى : زوج
geriکلمات مرتبط(geri):
german giant swingورزش : افتاب شکسته
german silverالکترونيک : ورشو
german tinderقو
germanityصفات ويژه المانى
germanomaniaجنون المان مابى
germanophilالمان دوست
germanophobeبيزارازالمان( والمانى)،متنفرازالمان( والمانى)
germanophobiaبيزارى ازالمان( والمانى)،تنفرازالمان و( المانى)
germenتخم ،نطفه ،مايه ،اصل
germicultureپرورش ميکروب
germinجوانه زدن ،اغازروييدن کردن ،سبزشدن
germinal periodروانشناسى : دوره نوجنينى
germplasm bankزيست شناسى : بانک گونه ها
germplasmکلمات مرتبط(germplasm):
germsکلمات مرتبط(germs):
germtheoryفرض اينکه ميکروب وسيله واگيره ناخوشى است
geronticوابسته به پيرى ،پيرانه ،داراى ضعف پيرى
gerontocrasyحکومت پيران
gerontophiliaروانشناسى : پيرخواهى
gerotor pumpعلوم هوايى : پمپ ژيرتور
gerotorکلمات مرتبط(gerotor):
gerstmann syndromeروانشناسى : نشانگان گرستمان
gerstmannکلمات مرتبط(gerstmann):
gertکامپيوتر : graphical evaluation & review techniqueروشى براى فرموله کردن و ارزيابى سيستمها با استفاده از يک مشى شبکه اى
gerundialداراى شکل مصدرفعلى يا اسم مصدر
gerundiveداراى شکل مصدرفعلى يا اسم مصدر
gesell developmental schedulesروانشناسى : مقياسهاى رشد گزل
gesellکلمات مرتبط(gesell):
gesseritکلمات مرتبط(gesserit):
gestaeکلمات مرتبط(gestae):
gestalt therapyروانشناسى : گشتالت درمانى
gestaltqualitatروانشناسى : کيفيت گشتالتى
gestatoraial chairکرسى حامل پاپ
gestatoraialکلمات مرتبط(gestatoraial):
gestatorialبرنده پاپ ،حامل پاپ
gesticوابسته بحرکت بدنى ،رقصى ،مربوط برقص
gesticulantاشاره کننده وحرکت کننده( درگفتار)
gesticulatoryمتضمن اشارات وحرکات بادست وسر
gestionاداره کردن
gestural-postural languageروانشناسى : زبان اطوارى
gesturalمتضمن حرکات واشارات
gesturesروانشناسى : حرکات بيانگر
get a long with youبروپى کارت
get a move onبجنب ،زودباش ،بشتاب
get aboutاينسو و انسو رفتن ،اين سو و ان سو رفتن ،از بستر بيمارى برخاستن ،منتشر شدنعلوم مهندسى : منتشر شدن
get abroadمنتشر شدن ،پهن شدنعلوم مهندسى : پهن شدن
get acrossحالى کردن ،فهماندن
get aheadجلو افتادن ،پيش رفتن
get alongگذران کردن ،بسر بردن
get atرسيدن به ،گرفتن ،ديدنقانون ـ فقه : رشوه دادن
get backدوباره بدست اوردن
get done withبه پايان رساندن
get down to workبکار پرداختن
get downپياده شدن
get hold ofگير اوردن
get hurtازار ديدنقانون ـ فقه : اذيت شدن
get inجمع اورى کردن ،وصول کردن ،سوار شدن ،انتخاب شدن ،وارد شدن
get into a rowمورد سرزنش واقع شدن ،توى دردسر افتادن
get marriageقانون ـ فقه : عروسى کردن
get off to sleepخواب رفتن ،خواب کردن ،خواباندن
get offتبرئه کردن ،رهايى يافتن ،پياده شدن از،حرکت کردن ،عزيمت کردن ،روانه کردن ،عقب رفتن ازقانون ـ فقه : تبرئه کردن
get outبيرون رفتن ،برخاستن ،فاش شدن ،رهايى يافتن ،گفتن ،در رفتن ،دور شوعلوم مهندسى : بيرون رفتنقانون ـ فقه : اجاره دادن
get overفايق امدن بر،(از سر خود )رفع کردن ،طى کردن ،از روى چيزى گذشتن ،به پايان رساندنعلوم مهندسى : به پايان رساندن
get readyاماده کردن ،اماده شدن ،حاضر کردن ،حاضر شدنعلوم مهندسى : حاضر کردن يا شدن
get round the lawبا کلاه شرعى از اجراى قانون طفره رفتنقانون ـ فقه : با کلاه شرعى از اجراى قانون طفره رفتن کلاه شرعى سر چيزى گذاشتن
get roundاز سر خود وا کردن ،پيش دستى کردن بر،قلق( کسى را )بدست اوردن
get tableبدست اوردنى ،دست يافتنى
get the axeورزش : ناپديد شدن موج سوار زير اب با شکستن موج
get the pushتيپا خوردن ،بيرون رفتن
get the start ofسبقت جستن بر
get the wind upترسيدن
get through withفارق شدن از
get throughگذشتن از،به پايان رساندن ،گذراندن ،تمام کردنعلوم مهندسى : به پايان رساندن
get to workدست بکار زدن ،مشغول کار شويد
get togetherفراهم اوردن
get under wayحرکت کردنعلوم دريايى : syn : steam
get wetعلوم دريايى : اب بار کردن
get wind of somethingپى بچيزى بردن ،از چيزى بو بردن
get you goneدورشو،گم شو
get-at-ableبدست اوردنى ،يافتنى ،پيداکردنى ،قابل حصول
get-upطرز،ترکيب ،شکل
getherکلمات مرتبط(gether):
gettingکلمات مرتبط(getting):
geuk geiورزش : خوددارى کردن
geukکلمات مرتبط(geuk):
geusisروانشناسى : چشايى
gew-gawبازيچه ،اشياء قشنگ بى مصرف
gewکلمات مرتبط(gew):
gft settingعناصر خط کش تيرعلوم نظامى : عناصر مجهز کردن خط کش تير
gftکلمات مرتبط(gft):
gglinglyکلمات مرتبط(gglingly):
ggrantie quarrierخاراکن
ggrantieکلمات مرتبط(ggrantie):
ghargesکلمات مرتبط(gharges):
ghastlilyترسناکانه ،هولناکانه
ghastlinessهولناکى ،رنگ پريدگى
ghazalغزل
ghaziغازى ،مجاهد دينى
gheberگبر،اتش پرست
ghebreگبر،اتش پرست
ghost (image)الکترونيک : تصوير دوگانه
ghost linesعلوم مهندسى : نوارهاى فسفردار
ghost signalالکترونيک : تصوير دوگانه
ghost signalsعلايم رادارى سرگردانعلوم نظامى : علايم رادارى بدون منبع
ghostlinessروحانيت ،شبيه به روح
ghostlyمربوط به روح ،روح مانند
ghoulishغول مانند
ghoulishlyغول وار
giکامپيوتر : انجمن پردازش اطلاعات در المان غربىورزش : لباس دو تکه اى پنبه اى سبک جودو
giagramکلمات مرتبط(giagram):
giant circleورزش : افتاب شکسته
giant corporationشرکت بزرگبازرگانى : شرکت غول پيکر
giant rollورزش : تاب
giant slalmonورزش : مارپيچ بزرگ
giant swingتاب بلندورزش : افتاب يا مهتاب
giantessزن خيلى قدبلند،زن پهلوان ياقوى هيکل
giantismروانشناسى : غول پيکرى
giantlikeغول مانند،ديوپيکر،پهلوان وش
giants-stride(درورزش )تيرى که قسمت بالاى ان گردنده وطنابهايى ازان اويخته اس
giantsکلمات مرتبط(giants):
giantshipغولى ،عظمت جثه
giaurکافر،بيدين ،کور
gib-catگربه نر،گربه اخته
gibbedاخته( شده)
gibbinglyبطعنه واستهزاء
gibbous phaseعلوم دريايى : هلال فزاينده
gibbouslyبطور محدب يا قوز
gibbs free energyشيمى : انرژى ازاد گيبس
gibbs functionشيمى : تابع گيبس
gibbsکلمات مرتبط(gibbs):
gibinglyبه طعنه و استهزاء
gibletsدل وجگروچينه دان وپاونوک بال غاز
gibusکلاه نرمى که دراپرابرسرميگذارندبراى اينکه هرچه بران مشت بزنند
gicalکلمات مرتبط(gical):
giddilyاز روى گيجى
giddinessگيجى ،سرگيجهروانشناسى : سرگيجه
giffen goodکالاى گيفنبازرگانى : نوعى کالاى پست که اثر درامدى ان بزرگتر از اثر جانشينى بوده و تقاضا با بالا رفتن قيمت افزايش مييابد منحنى تقاضا در مورد کالاى گيفن صعودى است
giffenکلمات مرتبط(giffen):
gift made for a considerationقانون ـ فقه : هبه معوض
gift of natureنعمت طبيعتبازرگانى : هديه طبيعت
gift of the gabروانى زبان ،طلاقت لسان ،پرگويى ،وراجى
gift taxماليات بر نقل و انتقال بلاعوضبازرگانى : ماليات برهبه
giftedسرامد،داراى بخشش ،يا نعمت خدا داده ،مويد،شخص با استعدادروانشناسى : بااستعداد
gifts and favoursهدايا و لطفهابازرگانى : رشوه
giftsکلمات مرتبط(gifts):
gig-lampsتماشا،منظره ،نمايش ،عينک شاخدار
gig-millماشين خوابدارکردن پارچه ،کارخانه اى که پارچه رادران خوابدارم
gigaگيگاکامپيوتر : بيليوننجوم : جيگاعلوم هوايى : پيشوندى معادل ¹ 1بتوان9
gigabyteبيليون بايتکامپيوتر : گيگابايت
gigahertzکامپيوتر : فرکانس يک بيليون دفعه در يک ثانيه
gigantic buildingساختمان غول پيکرعمران : ساختمان بسيار بزرگ
giggingعلوم مهندسى : پره دار
gigletدخترسبک که اماده( نخودى )خنديدن است ،زن هرزه
giglotدخترسبک که اماده( نخودى ) خنديدن است ،زن هرزه
gigmanکسيکه درشکه تک اسبه دارد
gigo،اصطلاحى است به اين معنى که اگر به برنامه اطلاعات ورودى بيهوده داده شود برنامه نتايج بيهوده اى را به عنوان خروجى توليد خواهد کردکامپيوتر : اگر اطلاعات ورودى بد باشد خروجى هم بد خواهد بود
gilaکلمات مرتبط(gila):
gilbertالکترونيک : گيلبرت
gilded youthجوانان دولتمندکه بسبک روز زندگى ميکنند
gildedمطلا
gilderطلاکار،مطلاکار
gilding metalفلز روکش گلولهعلوم نظامى : روکش گلوله
gildingزر اندود کردن ،مطلاکارى ،اندود طلا
gileadکلمات مرتبط(gilead):
gilftsکلمات مرتبط(gilfts):
gilhoistعلوم نظامى : جرثقيل چرخ دار
gill-flirtزن جوان سبک وهرزه ،دخترول
gill-netدامى که چون ماهى دران بيافتد،و بخواهد برگردد گوشش در ان ،گير کرده ماهى را گرفتار ميسازد
gill-type flapعلوم هوايى : فلپى در پشت موتور براى کنترل جريان هوا
gilled radiatorرادياتور پره دارعلوم مهندسى : رادياتور موجى
gilledکلمات مرتبط(gilled):
gillesکلمات مرتبط(gilles):
gilliflowerکلمات مرتبط(gilliflower):
gilt-edgeلب طلائى ،ممتاز،مقدم
gilt-edged sharesقانون ـ فقه : سهام ممتازه
gilt-edgedلب طلايى ،بهترين ،مقدم ،ممتاز
gimbalالکترونيک : دوقابعلوم هوايى : سوارکردن قطعه اى بريک حلقه نگهدارنده ازاد
gimceackeryخرده ريزکم بها،چيزهاى قشنگ وبى مصرف
gimcrackeryخرده ريز،کم بها
gimmeورزش : ضربه اهدايى به حريف روى چمن کوتاه گلف
gimpingگيپور
gingکلمات مرتبط(ging):
gingallيکجورتفنگ سنگين که روى پايه اى گذاشته اتش ميکنند
gingeradeابجوزنجبيلى
gingerbreadنان زنجبيلى
gingiliکنجد
gingivalمربوط به لثه دندان
ginglymusمفصل لولايى ،بندلولايى
gini coefficientضريب جينىبازرگانى : شاخص نابرابرى درامد که از منحنى لورنز بدست مى ايد درصورتيکه توزيع درامد کاملا برابر باشد اين ضريب مساوى صفر ودرصورتيکه توزيع درامد کاملا نابرابر باشد اين ضريب مساوى 1 است هرچه اين ضريب کوچک باشد توزيع درامد عادلانه تر است
giniکلمات مرتبط(gini):
ginningپنبه پاک کنى
ginny-carriageواگن بارکش که روى ريل حرکت ميکند
ginnyکلمات مرتبط(ginny):
gionکلمات مرتبط(gion):
giorgi systemالکترونيک : دستگاه جورجى
giorgiکلمات مرتبط(giorgi):
gippoابگوشت ،خورش
gippyسربازمصرى
gipsifyکولى وش کردن ،غربال بندکردن
gipsy bonnetکلاه زنانه که اطراف ان برگه هاى پهن دارد
gipsy tableميزگردسه پايه
gipsydomغربال بندى
gipsyhoodغربال بندى
gipsyismکولى گرى ،غربال بندى ،اطواروحرکات کولى ها
girationکلمات مرتبط(giration):
girder armatureالکترونيک : ارميچر تير اهنى
girder bridgeپل پوترى ،پل بيلى متوسطمعمارى : پل تير حمالىعلوم نظامى : پل چند تکه قابل نصب رويهم
girder ironمعمارى : تير اهنى
girdle traverseعبور کمربندى( کوهنوردى)ورزش : عبور کمربندى
girl guidesدختران يشاهنگ
girlishlyدخترانه ،دختروار
girlishnessحرکات يا حالات دخترانه
girls guidesپيشاهنگى دختران
girlsکلمات مرتبط(girls):
giroجيرو،خدمات بانکى اداره پستبازرگانى : روشى جهت انتقال پول از يک بانک به بانک ديگر
gitکلمات مرتبط(git):
giuoco pianissimoورزش : جوئوکو پيانيسيمو در جوئوکو پيانو شطرنج
giuoco pianoورزش : جوئوکو پيانو در بازى شطرنج ايتاليايى
giuocoکلمات مرتبط(giuoco):
give (away) weightورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه
give a bribe toقانون ـ فقه : رشوه دادن به
give a catchورزش : زدن ضربه اى که ممکن است بل گرفته شود
give a person in chargeقانون ـ فقه : کسى را تحويل پليس دادن
give a pull atکشيدن
give a reductionقانون ـ فقه : تخفيف دادن
give a ringزنگ زدن
give a rub toپاک کردن ،خشک کردن
give a rub up toپاک کردن ،خشک کردن
give a sentenceفتوى دادنقانون ـ فقه : حکم دادن
give an exampleسرمشق شدن
give an undertakingقانون ـ فقه : التزام دادن
give and takeروانشناسى : داد و ستد
give as a pledgeقانون ـ فقه : گرو گذاشتن
give assent toموشح کردنقانون ـ فقه : به توشيح ملوکانه رسانيدن
give awayازدست دادن ،بخشيدنعلوم مهندسى : از دست دادن
give bailقانون ـ فقه : کفيل کردن
give birth toزاييدن ،بوجود اوردن
give brith toافريدنعلوم مهندسى : بوجود اوردن
give chaseدنبال کردنعلوم مهندسى : دنبال کردن
give deliveryبه قبض دادنقانون ـ فقه : اقباض
give evidence ofگواهى دادن در مورد،گواه دانقانون ـ فقه : گواه اوردن
give forthبيرون دادن ،منتشر کردنعلوم مهندسى : منتشر کردن
give him my respectsاحترامات( يادرود )مرا باو برسانيد
give in chargeسپردنقانون ـ فقه : تحويل پليس دادن
give in marriageقانون ـ فقه : شوهر دادن
give in trustامانتىقانون ـ فقه : امانى
give it a good washخوب انرا شستشو بدهيد،خوب انرا بشوييد
give it a rinseانرا بشوييد يا اب بکشيد
give it a shakeانرا تکان دهيد
give it a twistانرا پيچ بدهيد
give it a wipeانراخشک کنيد
give it another f.يک تاى ديگربزنيد
give it another screwيک پيچ ديگربدهيد
give my r. s to himسلام مرابه او برسانيد
give one's vote toقانون ـ فقه : به کسى راى دادن
give powersقانون ـ فقه : به کسى وکالت دادن
give reinورزش : ازاد گذاشتن دهنه اسب
give rise toباعث شدن ،موجب شدنعلوم مهندسى : باعث شدن
give security forتامين کردن ،تامين دادنقانون ـ فقه : ضامن دادن
give soneone powersقانون ـ فقه : به کسى وکالت دادن
give suck toشير دادن
give thanksسپاسگزارى کردن
give the bell a ringزنگ رابرنيد
give tongueورزش : عوعو کردن در پيدا کردن بوى شکار
give two months noticeقانون ـ فقه : دو ماه پيشتر اخطار دادن
give up one's claimقانون ـ فقه : رضايت دادن
give way 2علوم دريايى : راه دادن
give wayفرمان پاروها با هم ،راه دادن ،جا خالى کردن ،عقب نشستن ،ضعف نشان دادن ،پايين امدن ،خراب شدن ،تاب نياوردنعلوم مهندسى : راه دادنعلوم نظامى : فرمان با هم پارو بزنيدعلوم دريايى : فرمان با هم پارو بزنيد
give your v to (or for)himبراى اوراى بدهيد
give-and-goورزش : يک - دو
giveinکلمات مرتبط(givein):
giveingکلمات مرتبط(giveing):
given (over) toقانون ـ فقه : معتاد به
given aboveمزبور،بالاگفته شده ،سابق الذکر
given conditionsعلوم مهندسى : شرايط معلومقانون ـ فقه : شرايط معينه
given in trustامانىقانون ـ فقه : به امانت
given inافزوده ،ضميمه شده
given propertyقانون ـ فقه : عين موهوبه
givesکلمات مرتبط(gives):
givigدهش ،بخشش
giving a respiteمهلت دادنقانون ـ فقه : امهال
giving evidenceقانون ـ فقه : اداء شهادت
giving possessionقانون ـ فقه : تمليک
givingکلمات مرتبط(giving):
gizzardسنگدان
glacial depositرسوب يخچالىزيست شناسى : نهشت يخچالى
glacial driftمعمارى : مواد يخرفته
glacial epochعصريخ: عصرى که يخ بيشترنيم کره شمالى راپوشانده بوده است
glacial striaeمعمارى : خشهاى يخچالى
glaciatedازيخ پوشيده شده ،زيرتاثيرعمل يخ واقع شده
glacier millمعمارى : تنوره يخچالى
glacier snoutمعمارى : يخچال پوز
glad tidingsمژده ،بشارت ،خبر خوش ،نويد
gladiateشمشيرى ،شمشير مانند
gladiatorialپهلوانانه ،قهرمانانه
gladiatorshipپهلوانى ،قهرمانى
gladioleسيف الغراب ،سوسن ،زنبق
gladiolusسوسن ،زنبق
gladlyبا مسرت خاطر،بخوشى
gladnessخوشحالى ،مسرت خاطر
gladsomelyبطور سروراميز
gladsomenessخوشى ،سروراميزى ،فرحناکى
glaireousمانندسفيده تخم مرغ ،سفيده وش ،چسبناک
glairyمثل سفيده تخم مرغ چسبناک
gland cockمعمارى : شير جعبه اببندى
gland f.انقوره وباديجه ومانندانها
gland steamبخار دور اب بندعلوم نظامى : بخار دور زبانهعلوم دريايى : بخار دور زبانه
glanderedمبتلا به مشمشه
glanderousمشمشه اى ،دچارمشمشه ياسراجه ياکتو
glandiferousبلوط دار
glandiformبلوطى شکل ،غده دار
glandsکلمات مرتبط(glands):
glazing barالت پنجره
glazing coatعلوم مهندسى : روکش شيشه اى
glazing compoundبتونهعمران : بتونهمعمارى : بتونه شيشه برى
glazing kilnکوره رنگپزى ،کوره لعابىمعمارى : کوره لعاب پزى
glazingشيشه کارى ،شيشه برى ،شيشه برى ،پرداخت ،لعاب کارىعلوم مهندسى : شيشه اىمعمارى : جام اندازى
glazyبراقمعمارى : صاف
gleanerخوشه چين ،ريزه خور
gleaningخوشه چينى ،دانه چينى ،خده خوشه هاى باقيمانده پس از،درو
glebyداراى کلوخه زياد،حاصل خيز
gleefullyاز روى شادى و خوشحالى
gleekيکجوربازى سه تايى درورق ،سه اس ،سه برگ يکجور
gleetتراوش سوزاکى ،ورم مجراى بول ،ريزش مخاط،تراوش کردن
gleetyمانند تراوش سوزاکى ،لزج ،مخاطى
glegتند،سريع ،چابک ،حساس ،باهوش
gleneکاسه مفصل ،کاسه چشم
glenoid fossa or cavityتقعيرمفصل ،گودى مفصل ،کاسه مفصل
glenoidکاسه اى ،گود
gleonidمجوف ،حفره دار
gley panزيست شناسى : کپه رسى
glial cellروانشناسى : ياخته گليايى
glialکلمات مرتبط(glial):
glib-tonguedچرب زبان
gliblyبروانى ،روان ،باسانى ،بسهولت ،ازروى چرب زبانى
glibnessطلاقت زبان ،چرب و نرم ،تر زبانى
glide bombبمب يا موشک لغزنده در هواعلوم نظامى : بمب لغزنده
glide modeروش پرواز ازادعلوم نظامى : روش پرواز با مسير باد
glide pathمسير فرود ازادعلوم هوايى : مسير پرواز در حال سر خوردنعلوم نظامى : مسير حرکت ازاد يا پرواز ازاد هواپيما يا موشک
glide planeعمران : سطح لغزش
glide ratioورزش : نسبت مسافت طى شده به هر پاى فرود با هواپيماى بى موتورعلوم هوايى : نسبت سريدن
glide slopeعلوم نظامى : زاويه فرود ازاد هواپيما يا موشک
glideslopeعلوم هوايى : شعاع راديويى سيستم فرود با الات دقيق براى ايجاد يک راهنماى قوى
glidingسر خوردن
glidinglyباسرخوردن ،بروانى ،بنرمى ،باهستگى ،بتدريج
glimmeringروشنايى ضعيف ،نورکم ،پرتوضعيف ،فهم اجمالى
glioblastomaروانشناسى : غده گليايى
gliomaروانشناسى : غده مغزى
glisteninglyبطور درخشان
glycogenگليکوژنشيمى : نشاسته حيوانىروانشناسى : گليکوژن
glycogenicتوليدکننده شکردربافته هاى حيوانى ( بويژه جگر)
glycolالکل دهنى
glycophyteگياه نمک گريززيست شناسى : نمک گريز
glycosideشيمى : گليکوزيد
glycosuriaوجودقند درپيشاب ،ماده قندى درادرار
glitchيک اشتباه کوچک که باعث ايجاد اشتباه در انتقال اطلاعات مى شود،خرابى تصادفى يا موقتى در سخت افزار گير در برنامهکامپيوتر : يک اشکال کوچک که خصوصا "به وسيله موج ولتاژ يا اختلال الکتريکى که باعث خطايى در ارسال داده مى شود ايجاد مى گردد
glitteringعلوم مهندسى : درخشنده
glittersکلمات مرتبط(glitters):
glmورزش : روش اموزش اسکى به بزرگسالان با اسکى کوتاه
gloatinglyبا نگاه خيره ،با نگاه ،حسرت اميز،از روى چشم چرانى
global backupکامپيوتر : پشتيبانى کلى
global characterکامپيوتر : کاراکتر سراسرى
global formatکامپيوتر : فرمت کلى
global knowledgeکامپيوتر : اطلاع سراسرى
global learningروانشناسى : يادگيرى يکپارچه
global maximumبازرگانى : حداکثر مطلق
global minimumبازرگانى : حداقل مطلق
global operationکامپيوتر : عمليات سراسرى
global search and replaceکامپيوتر : جستجو و جايگزينى سراسرى
global searchکامپيوتر : جستجوى سراسرى
globateکروى ،گرد،روى همرفته ،کامل
globe masterعلوم نظامى : نوعى هواپيماى بارى سنگين چهار موتوره
globe valveعلوم مهندسى : سوپاپ کروىشيمى : شير سوپاپى
globe-amaranthگل مخمل
globe-daisyيکجورگل مرواريد
globe-fishيکجورماهى که ميتواندبادکرده خودراگردسازد
globe-lampچراغ حباب دار
globe-likeکروى ،گرد،گوى مانند،داراى گلوله هاى ريز
globe-trotterجهانگرد،سياح
globe-trottingجهانگردى وسياحت باشتاب
globemasterکلمات مرتبط(globemaster):
globose(تقريبا )گردياکروى
globular clusterخوشه کروىنجوم : خوشه ستاره اى کروى
globular proteinشيمى : پروتئين کروى
globular seedsزيست شناسى : دانه هاى گوى سان
globularityگردى ،کرويت
globulinکلمات مرتبط(globulin):
globulousکروى
globus hystericusگلوله هيستريايىروانشناسى : گلوگرفتگى
globusکلمات مرتبط(globus):
globyکروى ،گرد،گوى مانند،داراى گلوله هاى ريز
gloomilyبطور تيره ،با دلتنگى
gloominessتيرگى ،دلتنگى
gloomingاخم ،سيماى عبوس
gloominglyبا اخم يا سيماى تيره
gloriationفخر،افتخار،لاف
glorifiedتجليل يافته ،مجلل
glorioleتاج اسمانى که نصيب نفس کشندگان ميشود
gloriosusکلمات مرتبط(gloriosus):
gloriouslyبطور مجلل ،بطور با شکوه
gloriousnessبزرگى ،جلال ،شکوه
glossalمربوط به زبان ،زبانىروانشناسى : زبانى
glossarialمربوط به فهرست معانى اى که درپايان کتاب باشد،تفسيرى
glossatorتفسيرنويس ،مفسر
glosserپرداخت گر
glossilyبطور براق و جلا داده
glossinessپرداختگى ،براقى
glossitisورم زبان
glossographerتفسيرنويس ،مفسر،شارح
glossographyتفسيرنويسى ،طبقه بندى و،شرح زبانها
glossolaliaروانشناسى : غريبه گفتارى
glossologyزبان شناسى ،علم زبان ،اصطلاح شناسى
glossopharyngeal nerveروانشناسى : عصب زبانى - حلقى
glossopharyngeusکلمات مرتبط(glossopharyngeus):
glostلعاب( درظرف سفالين)
glotticزبانى
glottologyزبان شناسى ،علم زبان ،اصطلاح شناسى
glove anesthesiaروانشناسى : بى حسى دست
glove-fightمشت بازى بادستکش
glove-orangeنارنگى
glove-stretcherاسباب گشادکردن پنجه هاى دستکش
glovesکلمات مرتبط(gloves):
glow discharge lampعلوم مهندسى : لامپ تخليه کنتاکتى
glow dischargeالکترونيک : تخليه تابناکعلوم هوايى : تخليه تابنده
glow lampعلوم مهندسى : لامپ کنتاکتىالکترونيک : لامپ نئون
glow tubeعلوم مهندسى : لامپ کنتاکتىالکترونيک : لامپ مشتعل
glow-discharge cold-cathode tubeالکترونيک : لامپ مشتعل
glow-discharge tubeالکترونيک : لامپ مشتعل
glow-wormکرم شب تاب
glowingتابان ،سوزانعلوم مهندسى : باحرارت
glowinglyبطور تابان ،با تب و تاب
gloze voerقانون ـ فقه : تاويل کردن
glozingتاويل ،پرده پوشى ،مداهنه
glozinglyتاويل کنان ،ازراه عيب پوشى ،ازروى مداهنه
glss-bellمردنگى( بر روى گل)
glssکلمات مرتبط(glss):
gluconicکلمات مرتبط(gluconic):
glucopyranoseکلمات مرتبط(glucopyranose):
glucosuriaقندپيشاب ،وجودقند درادرار
glueyچسب دارعلوم مهندسى : چسب دار
glumlyبطور کدر
glumnessتکدر،اوقات تلخى ،سکوت
glumpyافسرده ،رنجيده ،ملول ،خاموش وکدر
glutamicکلمات مرتبط(glutamic):
glutinateچسباندن ،بهم پيوستن ،جمع کردن ،جوش دادن( زخم)
glutinosityچسبندگى
glutinousچسبنده
gluttonouslyاز روى پرخورى
glyacidاسيدگليسيريک
glycerateنمک اسيدگليسريک ،ملح اسيدگليسريک
glycericگليسرينى
glycitolشيمى : گليسيتول
ground resolutionعلوم نظامى : قدرت نشان دادن قسمتهاى کوچک زمين نشان دادن جزئيات زمين
ground return circuitالکترونيک : مدار تک سيم
ground returnبازتاب زمينىالکترونيک : برگشت زمينىعلوم نظامى : انعکاسات سطح زمين روى صفحه رادار امواج انعکاسى زمين
ground seaخيزاب درياکه علت نمايانى نداشته باشد
ground speedسرعت دويدن هواپيما در روى باند سرعت دويدن روى باندعلوم هوايى : سرعت زمينىعلوم نظامى : سرعت گرفتن هواپيما روى زمين
ground strokeورزش : ضربه پس از تماس توپ تنيس با زمين
ground suppressorالکترونيک : برطرف کننده کوتهمدارى
glycosuricدچاربيمارى اى که ازوجودقند درپيشاب پيداميشود،وابسته بماده قند
glyptalعلوم هوايى : رزين مصنوعى ساخته شده از گليسيرين و اسيد فتاليک
glypticمربوط به حکاکى
glypticsحکاکى ،قلم زنى ،کنده کارى در روى سنگهاى گران بها
glyptographنقش روى جواهر
glyptographyشناسائى نقش هاى جواهر،حکاکى در روى جواهر
gnarledگره دار،پيچ دار
gnarlyگره دار،پيچ دار
gnat-snapperمرغ مگس خور،مرغ پشه خور
gnat-strainerادم زيادخرده گير،ادم زيادوسواسى ،پشه صاف کن
gnathitisاماس ارواره بالا،ورم فک اعلى ،اماس گونه
gnatlingپشه خرد،چيزبسيارکوچک
gnawingجونده ،قراضه ،مالش
gneissگنيسعمران : نوعى سنگ دگرگون شدهمعمارى : گنيس
gnomicalموجز،مختصر،کوتاه ،لب نويس ،کوته سخن
gnomishجنى
gnomonicوابسته به شاخص( سازى)
gnomonicsفن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص
gnosticizeبافى کردن ،عرفان گفتن ،ازراه عرفان تشريح کردن
gnp (gross national product)روانشناسى : توليد ناخالص ملى
gnp gapشکاف توليد ناخالص ملىبازرگانى : اختلاف بين توليد ناخالص ملى واقعى وتوليدناخالص ملى بالقوه
gnpکلمات مرتبط(gnp):
go (= stand) bailکفيل شدنقانون ـ فقه : کفالت کردن
go aboutگشتن ،دور زدن ،تغيير جهت دادن ،(مج ).شايع بودن ،تقلا کردن ،مشغول شدن بهعلوم مهندسى : تغيير جهت دادنعلوم دريايى : - tack 2
go adriftرها شدنعلوم نظامى : ول شدنعلوم دريايى : ول شدن
go and see himبرويداوراببنيد
go and they will kill youبرويدتاشمارابکشند،اگربرويدشماراخواهندکشت
go around modeعلوم نظامى : روش کنترل مخصوص کندن هواپيما از زمين روش کنترل صعود هواپيما
go atجدا مشغول شدن به
go away withبردن ،ربودنعلوم مهندسى : بردنقانون ـ فقه : ربودن
go backبرگشتنعلوم مهندسى : برگشتن
go backdoorورزش : جاگيرى در پشت مدافع براى دريافت پاس
go badضايع شدن ،خراب شدنعلوم مهندسى : ضايع شدن
go bail for someoneکفالت کسى را کردنقانون ـ فقه : کفيل کسى شدن
go bankruptقانون ـ فقه : ورشکست شدن
go baselineورزش : حرکت کردن در امتداد خط پايانى براى دريافت پاس
go by the boardعلوم نظامى : از ناو پرت شدنعلوم دريايى : از ناو پرت شدن
go dan baraiورزش : رد کردن از پايين
go dan kumiteورزش : مبارزه با ضربه هاى 5 تايى
go danورزش : دان 5 کاراته
go for a walkگردش رفتن
go for nothingهيچ به حساب نيامدن
go for(رفتن و )اوردن ،مورد حمله قرار دادن
go headپيش برويد،ادامه بدهيد،بفرمايد
go henceبروگمشو
go hungryگرسنه ماندن
go in forداوطلب( امتحانى )شدن
go into liquidationقانون ـ فقه : حساب بدهيهاى خود را واريز کردن
go intoرسيدگى کردن ،شرکت کردن در،پوشيدن
go longتلاش درپاس طولانى بجلو( فوتبال امريکايى)ورزش : تلاش درپاس طولانى بجلو
go near to do somethingتقريبا کارى را کردن
go no goعلوم نظامى : اچار تنظيم فاصله سر تير بار کاليبر 12/7 اچار تنظيم فاصله پيشانى گلنگدن
go on strikeاعتصاب کردنقانون ـ فقه : اعتصاب کردن
go onبفرماييد،سخن خود را ادامه دهيد،برويد پى کارتان
go throughمرور کردن ،بحث کردن ،انجام دادن
go to extremeافراطى شدنقانون ـ فقه : افراط و تفريط کردن
go to head ofقانون ـ فقه : مست کردن
go to hellبروگم شو،جهنم شو
go to lawبه دادگاه عارض شدن ،اقامه دعوى کردن دادخواهى کردن ،(به دادگاه )عارض شدنقانون ـ فقه : عارض شدن
go to piecesخرد شدن
go to restاستراحت کردن ،خوابيدن
go to seaملوان شدن ،ملاح شدن
go to sleepکامپيوتر : اصطلاحى براى توقف کاميپوتر يا عدم امکان انجام عملى توسط کامپيوتر به دليل گرفتار شدن در يک حلقه نامحدود
go to the barقانون ـ فقه : وکالت کردن در دعاوى
go to wasteهرز رفتن
go wrongبد کار کردن ،خراب شدن
go-as-you-pleaseول ،ازاد،بى قيد
go-behindبه پشت حريف رفتن( کشتى)ورزش : رد شدن يک موج سوار از نفر ديگر
go-betweenکارچاق کن ،دلال ،ميانجىقانون ـ فقه : دلال
go-byعدم توجه ،عذر،انحراف ،طفره ،اغفال ،ولگردى
go-cartچرخ بچگانه ،تخت روان
go-roundورزش : مسابقه دوره اى گاوسوارى
goaاهوى تبت
goadsmanگاوچران ،سيخک زن
goal areaورزش : منطقه دروازه
goal averageگل اواژورزش : گل شمارى
goal boxروانشناسى : جعبه هدف
goal creaseمحوطه دروازهورزش : نيمدايره جلو دروازه لاکراس
goal gamesورزش : بازيهاى دروازه دار
goal gradientروانشناسى : شيب هدف
goal judgeداور پشت دروازه لاکراسورزش : داور دروازه واترپولو
goal kickضربه ازاد مستقيم روى دروازهورزش : شوت بسوى دروازه
goal lightورزش : چراغ قرمز پشت دروازه لاکراس براى نشان دادن امتياز در هر بار
goal mouthورزش : دهانه دروازه
goal objectروانشناسى : شيئى هدف
goal predicates blacknessزغال از سياهى خبر ميدهد
goal programmingبازرگانى : برنامه ريزى ارمانى
goal tenderورزش : دروازه بان
goal tendingورزش : خطاى اثر گذاردن روى توپ حلقه
goal throwورزش : پرتاب ازاد دروازه بان واترپولو
goal umpireورزش : دروازه بان واترپولو
goal-area-lineخط منطقه دروازه( خط 6 مترى در هندبال)ورزش : خط منطقه دروازه
goal-directedروانشناسى : هدف گرا
goal-keeper-lineخط دروازه بان( خط 4 مترى در هندبال)ورزش : خط دروازه بان
goal-keeperورزش : دروازه بان
goal-lineخط دروازه( خط عرضى زمين)ورزش : خط دروازه
goal-postsپايه هاى دروازه( هندبال)ورزش : پايه هاى دروازه
goalarورزش : دروازه بان
goalieورزش : دروازه بان
goallessورزش : بدون گل
goalpost mastعلوم دريايى : دکل دو پايه
goalsکلمات مرتبط(goals):
goalthrowپرتاب دروازه بان( هندبال)ورزش : پرتاب دروازه بان
goat leatherتيماج
goat-figانجيروحشى
goat-rootعجرم
goatishlyبطورشهوانى
goatishnessبزخويى ،شهوانيت
goatlingبزيکساله تادوساله
goats' thornگون
goats-beardشنگ ،ريش بز
goats-rueسداب التيس ،سداب بز
goatsکلمات مرتبط(goats):
goatyشهوانى ،شهوتى ،بزخو،بزمانند،بودهنده
gobangيکجوربازى ژاپنى که روى صفحه شطرنجى بازى ميشود
gobemoucheادم زودباور،ساده لوح
god and magogياجوج وماجوج
god blest meاستغفرالله
god defendخدا نکند
god f.خدانکند،حاشا
god forbidخدانکند
god granted her wishخدامرادش راداد،خداحاجت اورابراورد
god is singleخدا يکتايا واحد است
god isخداهست ،خداوجود دارد
god knowsخداميداند،خداگواه است
god rest his soulروانش اسوده باد،خدا او را بيامرزد( يا بيامرزاد)
god sae the markاستغفرالله
god speed youخدا بهمراه ،کامياب شويد،موفق باشيد
god the fatherخداى پدر
god willingاگرخدابخواهد،انشا الله
god wotخداميداند
god's messengerفرستاده خدا،رسول خدا،پيغمبر،پيمبر
god's ordinaceفرمان خدا،مشيت الهى
god-childبچه تعميدى ،فرزندتعميدى
god-daughterدختر تعميدى
god-fearingخداترس
god-parentپدريامادرتعميدى ،نام گذاربچه
god-speedخدا بهمراه ،به امان خدا
godetمرغک ،تيکه
godilleورزش : پيچهاى مارمولکى
godlessnessخدانشناسى ،بى دينى
godlinessديندارى ،خداشناسى
godmanانسان خداوار( لقب حضرت مسيح)
godroonاشکال محدب حاشيه بشقاب وظروف قديمى که براى زينت ترسيم ميشود
gods acreگورستان ،قبرستان ،مزار
godsکلمات مرتبط(gods):
godshipخدائى ،الوهيت
godwardروبخدا،سوى خدا
godwardsسوى خدا،روبخدا
goesکلمات مرتبط(goes):
goest operating systemکامپيوتر : سيستم عامل مهمان
goestکلمات مرتبط(goest):
goethکلمات مرتبط(goeth):
goferکلوچه اى که درميان دواهن بشکل شان عسل ميپزندوهمان شکل رابر
gofferچين دادن ،مجعدکردن ،برجسته کردن ،اهنى که با ان تورى راچين ميدهند
gog and magogياجوج و ماجوج
gogکلمات مرتبط(gog):
gogletغلغلک
going awayورزش : پيش افتادن
going toقصد داشتن ،خيال داشتن
goingsکلمات مرتبط(goings):
gold 18 carats f.زرهيجده عيار
gold amalgamجيوه اميخته بازر
gold backing systemنظام پشتوانه طلابازرگانى : نظام پايه طلا
gold barبازرگانى : شمش طلا
gold beaterعلوم مهندسى : زرورق ساز
gold bullion standardپايه شمش طلابازرگانى : پايه طلاى غير مسکوک
gold clothزربفت ،زرى
gold crisisبازرگانى : بحران طلا
gold currency systemبازرگانى : نظام پولى طلا
gold embroideryزردوزى
gold exchange standardبازرگانى : پايه ارز طلا
gold export pointقانون ـ فقه : قيمت کالاى خارجى با ارز خريدارى شده خوددارى مى کند
gold flowجريان طلابازرگانى : انتقال طلا
gold import pointنقطه ورود طلا،حالتى است که کشور خريدارى کننده کالا به جاى ارز يا پولقانون ـ فقه : طلاى خالص به فروشنده مى دهد
gold leaf electroscopeالکترونيک : الکتروسکپ با برگه هاى طلا
gold marketبازرگانى : بازار طلا
gold medalورزش : مدال طلا
gold miningبازرگانى : استخراج طلا
gold oak leaf (jf)علوم دريايى : برگ خرما
gold or silverگلابتون
gold palmنوعى نشان جنگىعلوم نظامى : نشان شرکت در جنگهاى ازادى امريکا
gold parityبازرگانى : برابرى طلا
gold partingعلوم مهندسى : تصفيه طلا
gold poolبازرگانى : صندوق مشترک طلا
gold refineryعلوم مهندسى : واحد تصفيه طلا
gold refiningعلوم مهندسى : تصفيه طلا
gold reserveبازرگانى : اندوخته طلا
gold solderعلوم مهندسى : لحيم طلا
gold standardsسيستم پشتوانه طلاقانون ـ فقه : حالتى که پشتوانه اسکناس يا پول کشورى طلا باشد
gold threadگلابتون زر
gold tisaneزر بافت ،زربفت
gold-beatingزرکوبى ،زرورق سازى
gold-beetleسوسک طلايى
gold-bugسوسک طلايى
gold-dustخاک زر،خاک طلا
gold-feverحرص زرجويى ،اتش حرص که درجويندگان زرافروخته ميشود
gold-fieldناحيه زرخيز
gold-fishماهى طلايى ،ماهى قرمز
gold-foilزرورق کلفت
gold-washerکسيکه خاک زردار رابراى زرجويى ميشويد،لاوک خاکشويى
gold-worked steelعمران : فولاد اصلاح شده
goldcupگل الاله
golden aعصرطلايى
golden eagleيکجوردال ياعقاب بسيارنيرومند،سکه ده دلارى زر
golden gateورزش : پرتابى در بولينگ که ميله هاى 4 و 6 و 7 و ¹ 1را باقى مى گذارد
golden keyکليدزرين( يعنى پول که کليد درهاى بسته وگره گشاى همه اموراست)
golden rainيکجوراتش بازى که ماننداست به باران اتش ،اتش باران
golden rimتاج( زرين)
golden ruleروانشناسى : قاعده زرين
golden sectionروانشناسى : برش زرين
golden shoeکفش طلايىورزش : بهترين جايزه گلزن فصل اروپا
golden weddingجشن پنجاهمين سال عروسى
golden-leafعلوم مهندسى : زرورق
goldie lockعلوم نظامى : فرمان پست رادار زمينى به هواپيما داير بر اينکه رادار کنترل زمينى هدايت هواپيما را بعهده گرفته است
goldieعلوم نظامى : علامت درگير شدن سيستم کنترل پرواز خودکار و پرتاب بمب خودکار هواپيما با هدف و انتظار هواپيما براى دريافت فرمان کنترل از زمين
goldilocksادم موطلايى
goldsmith beetleيکجورسوسک طلايى
goldstein-scheerer testsروانشناسى : ازمونهاى گلدشتاين - شيرر
goldsteinکلمات مرتبط(goldstein):
goldworkingطلاکارى ،زرگرى
golf bagورزش : کيف وسايل گلف
golf carورزش : وسيله باطرى دار براى حرکت دو بازيگر در زمين گلف
golf cartورزش : گارى دوچرخه براى حمل وسايل بازيگران در زمين گلف
golf courseورزش : زمين بازى گلف داراى 18 بخش و فاصله بين هر دو بخش در حدود ¹¹ 27تا ¹¹¹ 3متر است
golf world cupورزش : جام جهانى گلف
golfdomورزش : جهان گلف و گلف بازان
golfingورزش : بازى گلف
golgi-mazzoni corpuscleروانشناسى : ذره کلجى - مازونى
golgiکلمات مرتبط(golgi):
golgothaگورستان
golgy tendon organاندام گلژىورزش : اجسام گلژى
golgyکلمات مرتبط(golgy):
goloptiousلذت بخش ،خوشى اور
goluptiousلذت بخش ،خوشى اور
gombeenرباخوارى ،حرام خوارى
gonadotropic hormoneروانشناسى : هورمون محرک غده جنسى
gonalgiaزانودرد
gone awayورزش : رانده شده از پناهگاه
gone byگذشته
goniameterعلوم هوايى : زاويه سنج
gonimeterکلمات مرتبط(gonimeter):
goniometricalمعمارى : وابسته به زاويه سنجى
goniometryزاويه سنجى ،مبحث زواياالکترونيک : زاويه يابىمعمارى : مبحث زوايا
gonorrhoeaسوزاک ،سوزنک ،اتشک
gonorrhoealسوزاکى ،سوزنکى
good aعصر شمابخير
good after-noonعصرشمابخير
good and evilروانشناسى : خير و شر
good and svfficient bailضامن معتبر
good bightشب شماخوش
good birthاصيل
good conductخوش رفتارى کردنعلوم نظامى : حسن اخلاق
good continuationروانشناسى : امتداد خوب
good d.صبح شما بخير،بامدادنيک
good debtقانون ـ فقه : طلب وصول شدنى
good deedsکردارهاى نيک ،افکار نيکو
good deptطلب وصول شدنى
good eveningشب بخير
good excuseقانون ـ فقه : عذر موجه
good f.خوش قلبى ،مهربانى
good faithبا حسن نيتقانون ـ فقه : حسن نيتبازرگانى : از روى حسن نيت
good fellowshرفاقت ،معاشرت
good for nothingبى مصرف ،بى عرضه ،بى ارزش
good fortuneخوشبختى ،بخت خوب ،بخت مساعد
good geniusروح يافرشته اى که رستگارى شخص رافراهم ميکند
good gestaltروانشناسى : گشتالت خوب
good godاى داد،عجب ،اى خدا
good graciousاى داد،عجب ،اى خدا
good healthتندرستى ،صحت مزاج
good heavensاى داد،عجب ،اى خدا
good humourخوش خويى ،خوش خلقى ،خوش طبعى ،خوش حالتى ،خوش مشربى
good lookخوش نما
good looksزيبايى ،قشنگى
good luck to youخدا به همراه
good luckخوش بختى
good mannersاداب ،حسن سلوک ،نيک روشى
good marksنمره هاى خوب
good mindحسن نيت
good morningصبح شمابخير
good natureخوش خويى ،خوش خلقى
good neigbourly relationsقانون ـ فقه : روابط حسن همجوارى
good newsمژده ،خبر خوش
good nightشب شما خوش ،شب بخير
good officeقانون ـ فقه : مساعى جميله
good officesمساعى جميلهقانون ـ فقه : عبارت است از دخالت دولت ثالث به منظور پايان دادن به اختلافات دو دولت
good omenفال نيک ،شگون
good payادم خوش بده ،ادم خوش حساب
good performance bond guarnteeقانون ـ فقه : وثيقه انجام تعهد
good performance guaranteeقانون ـ فقه : ضمانت حسن انجام کار
good relationsروابط حسنهقانون ـ فقه : روابط حسنه ،مناسبات حسنه
good senseشعور،عقل سليم
good speedکاميابى ،موفقيت
good temperخوش خلقى ،خوش خويى
good tidingsمژده ،بشارت
good understandingقانون ـ فقه : حسن تفاهم
good willسرقفلى ،حسن نيت ،رضامندى ،ميلقانون ـ فقه : حق کسب و پيشه و تجارت
good wine needs no bushچيزخوب نيازمند به معرفى نيست
good wishesشادباش ،تبريکات ،ادعيه خير،ارزوى خوبى
good-breedingتربيت ،اصالت
good-fellowshipخوش مشربى ،قابليت معاشرت
good-henryاسفناج صحرايى
good-humorخوش خلقى ،تحمل
good-humouredخوش خلق ،متضمن خوش خلقى ،خوشخو
good-humouredlyبه خوش خلقى ،با صبر و،تحمل ،به شوخى ،از روى خوش طبعى
good-kingاسفناج صحرايى
good-lookingخوشگل ،زيبا،شکيل ،خوش منظر
good-naturedlyبا خوش طبعى ،به خوش اخلاقى
good-temperedخوش خو،ملايم ،ديرغضب
good-temperedlyباخوش خويى ،باملايمت
goodenough draw-a-man testروانشناسى : ازمون نقاشى ادمک گودايناف
goodenoughکلمات مرتبط(goodenough):
goodfellowکلمات مرتبط(goodfellow):
goodlinessزيبائى ،خوبى
goodnaturednessخوش طبعى
goodness knowsمن چه ميدانم ،خداميداند
goodness of fitميزان انطباق( در منحنيها)روانشناسى : ميزان انطباق
goodnessنيکى ،خوبى ،مهربانى ،من چه ميدانم خدا،ميداند
goods afloatبازرگانى : کالاى در راه
goods and chattelsبازرگانى : اموال و دارائيهاى منقول
goods and servicesبازرگانى : کالاها و خدمات
goods in pledgeکالاى گروى
goods in transitبازرگانى : کالاهاى عبورى
goods intakeکالاهاى دريافتىبازرگانى : کالاهاى در حال تحويل
goods inwards sheetبازرگانى : برگ تحويل کالا
goods inwardsکالاهاى دريافتىبازرگانى : کالاهاى در حال تحويل
goods of perishable natureقانون ـ فقه : اموال سريع الفساد
goods on approvalتحويل کالا به شرط قبولىبازرگانى : کالاهاى مشروط
goods on consignmentبازرگانى : کالاهاى امانى
goods received noteبازرگانى : برگه دريافت کالا
goods receivingکالاهاى دريافتىبازرگانى : کالاهاى در حال تحويل
goods trainقطار باربرىبازرگانى : قطار حمل کالا
goodsامتعه ،کالاها،کالا،جنس ،اجناسعلوم مهندسى : کالاقانون ـ فقه : کالابازرگانى : اجناس ،امتعه
goofy footورزش : موج سوارى که بجاى پاى چپ پاى راست را روى تخته بجلو مى گذارد
goofyکلمات مرتبط(goofy):
googlyورزش : توپ پيچدار که در تماس با زمين از توپدار دور مى شود
goolکلمات مرتبط(gool):
goose-fleshترکيدگى پوست بدن در اثر سرما،يا ترس
goose-footقازاباغى
goose-grassعلف ماست ،رشدوک ،گورکک
goose-neckزانويى
goose-skinترکيدگى پوست ازسرمايابيم
goose-stepقدم اهسته ،رژه بابدن راست وبدون خم کردن زانوچنانکه درپياده ن
gooseberry-bushدرخت انگور وحشى
goosegogخارتوت ،يکجورانگور فرنگى
gooseherdغاز چران
goosewingعلوم دريايى : دو پهلو بادبان
gopher-woodچوبى که کشتى نوح ازان ساخته شدوحدس ميزنندسروياکاج باشد
gor-belliedداراى شکم بزرگ
gorکلمات مرتبط(gor):
gorcockبا قرقره قرمز
gordianوابسته به پادشاه فريجيه ،لاينحل ،پيچيده
gordonکلمات مرتبط(gordon):
gorerجانورشاخ زن
gorge portionعمران : محل مناسب براى ايجاد سد در بستر رودخانه
gorgeouslyبطورمجلل يامزين ،بطورنمايش دار،بازرق وبرق
gorgeousnessشکوه ،طنطنه
gorgerپرخور
goring gambitورزش : گامبى گورينگ در بازى شطرنج اسکاتلندى
goringکلمات مرتبط(goring):
gormandخوش سليقگى در خوراک ،پر خورى
gormandizerخوش سليقه درخوراک ،خوب چيزخور،پرخور
gospel oathسوگندبه انجيل
gospel of matterانجيل متى
gospellerانجيل خوان ،کسيکه( دسته )خودراتنهاصاحب انجيل ميداند
gosplanسازمان برنامه ريزى شوروى( گوپسلان)بازرگانى : سازمان برنامه ريزى شوروى
gossameryبندشيطان ،لعاب خورشيد،پارچه بسيارنازک ،خفيف ،لطيف
gosseneck processعلوم مهندسى : فرايند دوخمى
gosseneck toolعلوم مهندسى : ابزار دوخمى
gosseneckعلوم مهندسى : دوخم
gossiperکسيکه شايعات بى اساس ميدهد،حرف مفت زن ،درى ورى نويس
gossipryشايعات بى اساس ،اراجيف
gossypiumدردتندکن ،داروى فشار
got through (the bill got through the maقانون ـ فقه : لايحه از مجلس گذشت
goteborg variationورزش : وارياسيون گوتبورگ در دفاع سيسيلى شطرنج
goteborgکلمات مرتبط(goteborg):
gothaيکجورهواپيماى بزرگ المانى
gotham(نام )شهرنادانان
gothic defenceورزش : دفاع گوتيک در بازى سه اسب شطرنج
gothic vaultطاق گوتىمعمارى : طاق گوتيک
gothicismاصطلاح گتيک ياگتها،وحشى گرى
goto less programming
goto statementکامپيوتر : دستورالعملى در يک زبان سطح بالا
goto
gottschaldt's figuresروانشناسى : شکلهاى گوتشالت
gottschaldtکلمات مرتبط(gottschaldt):
gouge bitمعمارى : مته قاشقى
gouging chiselمغار گلويىمعمارى : مغار لوله
gougingکلمات مرتبط(gouging):
goungکلمات مرتبط(goung):
gourd bottleقمقمه اى که ازکدوى قليانى بسازند،قمقمه
goutiesروکفشى ،گالش ،گلش
goutilyبطور نقرسى ،بطور متورم
goutinessابتلا به نقرس ،تورم ،حالت نقرسى
govermentکلمات مرتبط(goverment):
governableقابل حکومت ،فرمانبردار،قابل اداره
governanceطرز حکومت ،اعمال قوه ،اختياردارى ،نظارت
governedکلمات مرتبط(governed):
governerعلوم هوايى : گاورنر
governing lawقانون ـ فقه : قانون حاکم
governing modeروش کنترل خودکارعلوم نظامى : روش کنترل
governingکلمات مرتبط(governing):
government bondsبازرگانى : اوراق قرضه دولتى
government broadcastingالکترونيک : پخش برنامه هاى دولتى
government budgetبازرگانى : بودجه دولت
government circlesقانون ـ فقه : دواير حکومتى
government controlنظارت دولتىبازرگانى : کنترل دولتى
government departmentsقانون ـ فقه : دواير دولتى
government dificit surplusقانون ـ فقه : کسر بودجه
government enterpriseبازرگانى : موسسات توليدى دولتى
government expendituresبازرگانى : هزينه هاى دولت
government officialsمامورين دولتى
government owned industriesصنايع دولتىبازرگانى : صنايع متعلق بدولت
government propertyقانون ـ فقه : مال دولتى
government regulationبازرگانى : مقررات دولتى
government sectorبازرگانى : بخش دولتى
government securitiesبازرگانى : اوراق بهادار دولتى
government stockسهام دولتبازرگانى : اوراق بهادار دولتى
government transfer paymentsبازرگانى : پرداختهاى انتقالى دولت
government treasuryقانون ـ فقه : خزانه دولت
government-houseاداره حکومتى ،اقامتگاه رسمى فرماندار
governmentalديوانى ،دولتى ،حکومتىقانون ـ فقه : حکومتى
governor (= gaverner)گاورنر،رگولاتور،تنظيم کنندهعلوم مهندسى : ناظم
governor balance weightعلوم مهندسى : وزنه تعادل رگولاتور
governor carburettorعلوم مهندسى : کاربراتور گاورنرى
governor of a rural districtقانون ـ فقه : دهدار
governor's officeقانون ـ فقه : فرماندارى
governor's seatحکومت نشينقانون ـ فقه : حاکم نشين
governor-generalshipاستاندارى
governorsکلمات مرتبط(governors):
governorshipفرماندارى ،استاندارى ،حکومتقانون ـ فقه : حکمرانى
gowkساده لوح ،ادم خل يانادان ،ابله
gpکامپيوتر : همه منظوره
gpibکامپيوتر : مسير ميانگير همه منظوره
gpssکامپيوتر : زبان برنامه نويسى مسئله گرا براى توسعه سيستم هاى شبيه سازى بکار مى رود
graafian follicleکيسه گراف( نام کيسه کوچکى است درتخمدان)
graafianکلمات مرتبط(graafian):
grab a railورزش : خارج شدن از موج با گرفتن ميله تخته موج
grab bucket craneعلوم مهندسى : جرثقيل با بيل مکانيکى
grab bucketبيل مکانيکىعلوم مهندسى : سطل قلاب دار
grab chainعلوم مهندسى : زنجير قلاب دار
grab craneعلوم مهندسى : بيل مکانيکى
grab excavatorعلوم مهندسى : بيل مکانيکى
grab ropeطناب اويزعلوم نظامى : طناب مخصوص اويزان شدن از ناوعلوم دريايى : طناب مخصوص اويزان شدن از ناو
grabber handکامپيوتر : دست گيرنده
grabberکامپيوتر : قلاب
grabblingورزش : ماهى گرفتن با دست
grabbyسرباز پيادهعلوم نظامى : نفر پياده نظام
grace of godقانون ـ فقه : موهبت الهى
grace periodعمران : دوره مهلت
graceful degradationکامپيوتر : تنزل مطبوع
gracefullyموقرانه ،به زيبائى
gracefulnessزيبائى ،رعنائى ،خوش اندامى
gracelessزشت ،بى نزاکت ،هرزه ،بى ظرافت ،قبيح
gracelesslyبه زشتى ،از روى قباحت
gracelessnessزشتى ،قباحت ،هرزگى ،بى نزاکتى
gracile nucleusروانشناسى : هسته باريک
gracilis nucleusروانشناسى : هسته باريک
gracilisکلمات مرتبط(gracilis):
gracilityباريکى ،سادگى( انشاء)
graciouslyلطفا"،دقيقا"،از روى بخشندگى
graciousnessتوفيق ،بخشندگى
gradمعمارى : گراد
gradation methodروانشناسى : روش گام به گام
gradationalتدريجى ،به ترتيب درجه
gradationallyتدريجا"،به ترتيب درجه ،به طريق تصاعد
gradatoryتدريجى ،درخور راه دفتن
grade equivalentروانشناسى : معادل کلاسى
grade normروانشناسى : هنجار کلاسى
grade of channelکامپيوتر : درجه کانال
grade scaleروانشناسى : مقياس کلاسى
grade scoreروانشناسى : نمره کلاسى
grade-lineعمران : خط مبنا
gradeabilityعلوم نظامى : قابليت عبور خودرو از شيبها
graded potentialروانشناسى : پتانسيل مدرج
graded rullerمعمارى : خط کش اندازه دار
graded sandعمران : شن درهم
gradesکلمات مرتبط(grades):
gradiantکلمات مرتبط(gradiant):
gradient circuitمدار حساس به تغيير ميزان قدرت مکانيسم عامل انفجارعلوم نظامى : مدار حساس به تغيير قدرت چاشنى مين
gradient elution analysisشيمى : تجزيه شويشى گراديانى
gradienterشيب سنج ،ترازنما
grading curveنمودار دانه بندىمعمارى : منحنى دانه بندى
grading envelopeمنطقه دانه بندىمعمارى : پوش دانه بندى
gradingطبقه بندى ،ترکيب دانه اى ،نمره گذارىعلوم مهندسى : دسته بندىمعمارى : دانه بندىروانشناسى : درجه بندى
gradiometer(درمهندسى کشورى )شيب پيما
gradometerشيب پيما
gradualismرعايت اصول تدريج
gradualityتدريج ،تدريجى بودن
gradualnessتدريج ،تدريجى بودن
graduate collarعلوم مهندسى : حلقه يا طوقه درجه بندى شده
graduate educationروانشناسى : اموزش بعد از ليسانس
graduate record examination (gre)امتحان ورودى بعد از ليسانسروانشناسى : جى ار اى
graduate studentروانشناسى : دانشجوى بعد از ليسانس
graduate studyمعمارى : تحصيلات دانشگاهى
graduateتغيير تدريجى کردن ،مدرج يا درجه بندى کردن ،پيمانه ،درجه دار،فارغ التحصيل شدن ،درجه گرفتن ،درجه دادن ،بدرجات تقسيم ،طبقه بندى کردن ،مرتب کردنعلوم مهندسى : تقسيم بندى کردنقانون ـ فقه : درجه بندى کردنشيمى : استوانه مدرجعلوم نظامى : ترفيع دادن
graduated circle of an alidadeدايره مدرج زاويه يابمعمارى : صفحه درجه دار زاويه سنج
graduated cylinderشيمى : استوانه مدرج
graduated dialعلوم مهندسى : صفحه مدرج
graduated rodمعمارى : ميله مدرج
graduated steel straight edgeعلوم مهندسى : شينه سنجش
graduatedکلمات مرتبط(graduated):
graduation lineخط مدرجعلوم مهندسى : خط درجه بندى شده
graduatorدرجه گذار،خط تقسيم کن
gradutionکلمات مرتبط(gradution):
graecismاصطلاح يونانى ،فرهنگ يونانى
graet grandfatherقانون ـ فقه : جد
graetکلمات مرتبط(graet):
graft copolymerشيمى : همبسپار پيوندى
grafting-knifeچاقوى پيوندزنى
graftingعمل پيوند زدن ،پيوند،قلمهشيمى : پيوندزنى
graham's lawشيمى : قانون گراهام
grahamکلمات مرتبط(graham):
grain boundaryعلوم مهندسى : مرز بلورها
grain by grainدانه دانه
grain orientationعمران : طرز قرار گرفتن ذرات نسبت به يکديگر
grain sideعلوم مهندسى : سمت مويى
grain size classificationعمران : طبقه بندى خاک از نظر اندازه ذرات
grain structureعلوم مهندسى : ساختار بلورى
grain tinعلوم مهندسى : قلع بلورى
grainedدانه دار،بافته ،ريز باف ،درشت باف
grainerنقاش منظره ها و پرده هاى نمايش ،و غيره ،تيغ پشم تراشى ،دانه دانه کننده
grainsنيزه ماهى گيرى که داراى چهارپنجه يابيشترباشد،نيزه چنگالى
grainyدانه دانه ،دانه اى ،دانه دار،مانندرگه چوب
grallochاحشاى گوزن مرده
gram (me)الکترونيک : گرم
gram(me)علوم هوايى : گرم
gram-atomشيمى : اتم - گرم
gram-atomic weightوزن گرمى اتمشيمى : وزن اتمى به گرم
gram-equivalent weightوزن گرمى هم ارزشيمى : وزن هم ارز - گرم
gram-equivalentشيمى : هم ارز گرمى
gram-formula weightشيمى : وزن فرمولى به گرم
gram-moleعلوم هوايى : مول - گرم
gram-molecular volumeشيمى : حجم مولکول - گرم
gram-moleculare weightشيمى : وزن مولکول گرم
gramaryجادويى ،سحر،دانش ،علم دستوزبان
gramaryeجادويى ،سحر،دانش ،علم دستورزبان
gramdfatherکلمات مرتبط(gramdfather):
graminaceousعلفى ،علف دار،علف مانند
graminivorousعلفخوار
grammalogueنشان ،رمز،مختصر،مخفف
grammatical errorکامپيوتر : اشتباه دستور زبانى
grammatical mistakeکامپيوتر : grammatical error
grammatical senseمعنى دستورى
grammatical termاصطلاحات دستورى
grammaticallyازروى دستور،مطابق ايين دستورياصرف ونحو
grammaticizeبه ايين دستوردراوردن ،صرف ونحوى کردن ،درنکات دستورى بحث کردن
gramme equivalentالکترونيک : هم ارز گرمى
gramme moleculeالکترونيک : مولکول گرم
gramme-atomالکترونيک : اتم - گرم
gramme-ionالکترونيک : يون گرم
grammerکامپيوتر : دستور زبان
grand conanicalشيمى : بندادى بزرگ
grand divisionتقسيمات بزرگ طبلهعلوم نظامى : مقياس درجه بندى بزرگ طبلک
grand inquisitorرئيس دادگاه رسيدگى در برخى کشورها
grand prixيک دوره مسابقه بين المللى بين اسبهاى سه ساله در فرانسهورزش : مسابقه حرکات و پرش اسب بين سوارکاران ماهر بصورت انفرادى ياگروهى
grand touring carورزش : نوعى اتومبيل مسابقه مسافتهاى طولانى
grand vizierصدراعظم ،نخست وزير
grand-auntخاله پدرى ،خاله مادرى ،عمه پدرىقانون ـ فقه : عمه مادرى
grand-childقانون ـ فقه : نوه
grand-daughterقانون ـ فقه : دختر دختر
grand-fatherپدر بزرگقانون ـ فقه : جد
grand-motherمادر بزرگقانون ـ فقه : جده
grand-nephewنوه برادر يا خواهرقانون ـ فقه : نوه برادر يا خواهر
grand-nieceنوه برادر يا خواهرقانون ـ فقه : نوه برادر يا خواهر
grand-parentقانون ـ فقه : جد و جده
grand-sonپسر پسرقانون ـ فقه : پسر دختر
grand-uncleدايى پدر،دايى مادر،عموى پدر،عموى مادر
grandadپدربزرگ( درزبان کودکان)
grandam(e)مادر بزرگ ،پيرزن ،ننه جان
granddadپدربزرگ( درزبان کودکان)
grandeur delusionروانشناسى : هذيان عظمت
grandiloquentlyبا اب وتاب ،باطمطراق ،بطورغلنبه
grandioselyبا اب وتاب ،بطورغلنبه ،چنانکه بزرگ نمايد
grandlyبا عظمت ،بطور عالى
grandma(mma)مادر بزرگ
grandmammaمادبزرگ( بزبان کودکان)،نه نه جان ،بى بى
grandmasterورزش : استاد بزرگ شطرنج
grandmotherlyمادربزرگ وار،جده وار
grandnessبزرگى ،عظمت
grandpa(pa)پدر بزرگ
grandpapaباباجان ،بابابزرگ
grandstand playورزش : بازى مهيج
granfather fileفايل پدر
granfatherکلمات مرتبط(granfather):
granger roadقطارغله ،راه اهنى که ازايالات غربى غله بارکرده مياورد
granger sharesسهام راه اهن غله
grangerرعيت ،ضابط ده ،عضو انجمن پشتى بانان کشاورزى
grangerismارايش کتابى باموادچاپى ياعکس هايى که ازکتابهاى ديگرببرند
grangeriteکسيکه موادچاپى وعکس ازکتابهاى ديگربريده درکتاب تاليفى خودگذا
grangersسهام راه اهن غله
graniferousغله خيز
graniformدانه وار،دانه مانند
granillaفرمزدانه وازده
granite-wareسفالينه خارارنگ ،چينى خارايى ،اهن لعابى خارارنگ
granitic waterابى که ازخاک خارادارامده باشد
graniticخارا مانند،سخت
graniticalخارايى:خارامانند،خارادار
granitiformخارامانند،خاراشکل
granitoidخارانما
granny knotگره عامىعلوم نظامى : گره غلطعلوم دريايى : گره غلط
granoکلمات مرتبط(grano):
granofatherکلمات مرتبط(granofather):
grant a creditبازرگانى : اعتبارى را اعطا کردن
grant a period of graceمهلت دادن ،ضرب الاجل تعيين کردن تمهيلقانون ـ فقه : امهال
grant aidکمک بلاعوضعلوم نظامى : کمک پيشکش
grant godخداکند،خدابکند
grant probate of a willقانون ـ فقه : صحت وصيتنامه اى را گواهى کردن
granted that ...........فرض ميکنيم که.......
grantedکلمات مرتبط(granted):
granting a prayerقانون ـ فقه : استجابت دعا
grantingقانون ـ فقه : استجابت
granular snowورزش : برف سفت با دانه هاى درشت
granularlyبطور دانه دانه يا جودانه
granularyدانه دانه ،جودانه ،دان دان ،داراى دانه هاى ريز
granulated glassشيشه اج دار،شيشه دان دان
granulated metalعلوم مهندسى : فلز دانه دانه
granulated sugarشکر
granulatedريز،خرد،دانه دانه
granulating hammerمعمارى : تيشه سنگ تراشى
granulating plantعلوم مهندسى : تاسيسات يا واحد گرانولاسيون
granulatingسنگ خردکنىمعمارى : دانه بندى
granulatorخردکننده ،دانه دانه کننده ،ماشين خردکردنعمران : دستگاه دانه بندى
granulesکلمات مرتبط(granules):
granuletدانه دانه ،دان دان ،گوشت نوبالا اورده
granuliferousدان اور،دانه دار
granuliformدانه وار،دانه مانند
granulithic concreteبتن سختعلوم مهندسى : بتن گرانوليتيک
granulithicکلمات مرتبط(granulithic):
granuloseماده اصلى نشاسته که اب دهان انراشيرين ميسازد
granulousدان دان ،دانه دانه ،جودانه
grapکلمات مرتبط(grap):
grape-eaterمرغ انگورخور( دراستراليا)
grape-hopperشته مو
grape-houseگرمخانه مو
grape-louseشته مو
grape-shotگلوله هاى بهم چسبيده چون خوشه انگورکه يکباردرتوپ گذارند
grape-stoneدانه انگور،هسته انگور
grape-sugarماده قندى انگور
graperyتاکستان
grapesکلمات مرتبط(grapes):
grapevine throwپس لنگ( کشتى)ورزش : پس لنگ
graph invariantsشيمى : ناورداهاى گراف
graph theoryکامپيوتر : تئورى گرافشيمى : نظريه گرافها
graphesthesiaروانشناسى : حس نگاره اى
graphic analysisروانشناسى : تحليل نگاره اى
graphic data structureکامپيوتر : ساختار داده گرافيکى
graphic display modeکامپيوتر : مد نمايش گرافيکى
graphic display resolutionکامپيوتر : وضوح نمايش گرافيکى
graphic displayکامپيوتر : يک ترمينال کامپيوتر براى نمايش نقاشى ها و تصاوير روى يک صفحه
graphic fittingخط کش ت شکلعلوم نظامى : خط کش طراحى
graphic input deviceکامپيوتر : دستگاه ورودى گرافيکى
graphic limitsکامپيوتر : حدود گرافيکى
graphic methodروانشناسى : روش نگاره اى
graphic output deviceکامپيوتر : دستگاه خروجى گرافيکى
graphic outputکامپيوتر : خروجى گرافيکى
graphic portfolioعلوم نظامى : نقشه هاى ترسيمى دستى زمينى يا دريايى
graphic rating scaleروانشناسى : مقياس درجه بندى نگاره اى
graphic scaleمقياس خطى( نقشه)علوم نظامى : مقياس مصور
graphic scoreروانشناسى : نمره نگاره اى
graphic training aidچارت اموزشىعلوم نظامى : پوسترهاى اموزشى
graphical firing tableعلوم نظامى : خط کش تير
graphical site tableعلوم نظامى : خط کش تراز
graphical terminalکامپيوتر : ترمينال گرافيکى
graphical training aidsچارت اموزشىعلوم نظامى : چارت
graphical user interfaceکامپيوتر : ميانجى نگاره اى کاربر
graphicalکلمات مرتبط(graphical):
graphicallyبا نمايش هندسى ،نوشته يا منقوش ،بطور برجسته
graphicistکلمات مرتبط(graphicist):
graphics digitizerکامپيوتر : ديجيتالى کننده گرافيکى
graphics displayکامپيوتر : نمايش گرافيکى
graphics file formatکامپيوتر : فرمت فايل نگاره اى
graphics input hardwareکامپيوتر : سخت افزار ورودى گرافيکى
graphics modeکامپيوتر : حالت نگاره سازى
graphics printerکامپيوتر : چاپگر گرافيکى
graphics programکامپيوتر : برنامه گرافيکى
graphics resolationکامپيوتر : وضوح گرافيکى
graphics scannerکامپيوتر : پويشگر نگاره اى
graphics screenکامپيوتر : صفحه گرافيکى
graphics spreadsheetکامپيوتر : صفحه گسترده نگاره اى
graphics tabletلوح گرافيکىکامپيوتر : تخته نگاره سازى
graphics terminalکامپيوتر : ترمينال گرافيکى
graphics, businessگرافيککامپيوتر : تجارت
graphite crucibleعلوم مهندسى : بوته گرافيت
graphite lubricantعلوم مهندسى : روغن گرافيت
graphitic clayعلوم مهندسى : خاک گرافيتى
graphitic corrosionعلوم مهندسى : خوردگى گرافيتى
graphiticگرافيتى
graphitiferousگرافيت دارعلوم مهندسى : سرب دار
graphitizingعلوم مهندسى : تاباندن و گرافيتى کردن
graphitoidمانندسرب سياه يامغزمداد،گرافيت نما
graphodyneروانشناسى : فشارنگار نوشتارى
grapholiteتخته سنگ نوشتنى
graphomaniaروانشناسى : شهوت نوشتن
graphometerگونياى زمين پيمائى
graphopathologyروانشناسى : اسيب شناسى خط شناختى
graphorrheaروانشناسى : بى ربط نويسى
graphospasmروانشناسى : گرفتگى دست
graphyکلمات مرتبط(graphy):
graph_etcکلمات مرتبط(graphٹetc):
grapnel ticksعلوم نظامى : چنگال چهارشاخه
grapsکلمات مرتبط(graps):
grasکلمات مرتبط(gras):
grasping reflexروانشناسى : بازتاب چنگ زدن
graspingحريص ،خسيس
graspinglyحريصانه
grass machineورزش : ماشين چمن زنى
grass skiingورزش : اسکى روى چمن
grass thatchسقف گاليپوش( گيلان)معمارى : سقف گاليپوش
grass-plotچمن ،سبز
grass-snakeمارحلقه دار
grasshopper beamتيرى که يک سران درماشين لولايى پيوسته است وازاين جهت مانندملخ
grassinessپوشيدگى از علف
gratکلمات مرتبط(grat):
grataکلمات مرتبط(grata):
gratefullyبا تشکر،از روى حق شناسى
gratefulnessحق شناسى ،امتنان ،سپاسگذارى
gratiaالتفات ،بخشش
graticule ticksعلوم نظامى : نقاط تقاطع خطوط شبکه بندى نصف النهارات و مدارات روى نقشه
gratifyingموجب خوشنودى ،لذت بخش
gratifyinglyبطورلذت بخش ،چنانکه خوشى دهد،چنانکه خوشنودسازد
gratinخوراک ته ديم دار
grating to the heartدلخراش
gratlingکف اهنى( چوبى)علوم نظامى : نرده فلزى
gratuitous issueاماد پيشکشىعلوم نظامى : لباس پيشکش
gratuitouslyتبرعا"،مجانا"،بلاعوض ،بيجهت ،مفتقانون ـ فقه : مجانا"،بلاعوض
gratuitousnessرايگان بودن ،مجانى بودن
gratulatoryتبريک اميز،تهنيت اميز
grave-clothesکفن ،خلعت ،رخت گور
grave-diggerقبرکن
grave-stoneسنگ قبر
gravedکندن ،نقش کردن ،نشاندن ،جايگير،منقوش ساختن
gravel asphaltعلوم مهندسى : اسفالت شنى
gravel concreteعلوم مهندسى : بتن شنىمعمارى : بتن شنى
gravel filterعمران : صافى شنى
gravel packعمران : پوشش شنى
gravel passمعمارى : شن گير
gravel pitشنگاه ،کان شن ،شن چالمعمارى : گودال شن
gravel roadمعمارى : راه شنى
gravel-blindتقريباکور
gravel-stoneريگ ،سنگريزه
gravel-walkجاده سنگ فرش ،سنگ فرش
gravelessبى گور،بى قبر
gravellingسنگ ريزى ،شن ريزى
gravellyداراى سنگ ريزه
gravelyموقرانه ،بطور سنگين ،به شدت ،سخت
gravenتراشيده ،کنده
gravenessسنگينى ،وقار،عبوسى ،سختى
graves registrationثبت قبورعلوم نظامى : عمليات ثبت و ضبط قبور
graves'diseaseروانشناسى : بيمارى گريوز
gravesکلمات مرتبط(graves):
gravimeterروانشناسى : حساسيت سنج وزن
gravimetric analysisشيمى : تجزيه وزنى
gravimetric factorشيمى : ضريب وزنى
gravimetricوابسته به ثقل سنجى
gravimetrical analysisمعمارى : تجزيه وزنى
gravimetricalوابسته به ثقل سنجى
graving toolمعمارى : قلم حکاکى
gravingکنده کارى
gravitate (to)گرانيدنمعمارى : سنگينى کردن
gravitational attractionگرانششيمى : جاذبه گرانشىزيست شناسى : جاذبه گرانشى
gravitational collapseفرو ريزش گرانشىنجوم : رمبيدن
gravitational constantثابت گرانشنجوم : ثابت جاذبه
gravitational energyشيمى : انرژى گرانشى
gravitational fieldشيمى : ميدان گرانش
gravitational forceمعمارى : نيروى جاذبهشيمى : نيروى گرانشىزيست شناسى : نيروى گرانشى
gravitational massشيمى : جرم گرانشى
gravitational potential energyانرژى پتانسيل گرانشىشيمى : پتانسيل گرانشى
gravitational potentialشيمى : پتانسيل گرانشى
gravitational wavesامواج گرانشىنجوم : امواج جاذبه
gravitationalمعمارى : گرانشى
gravitativeجاذبه اى ،جاذبه اى ،کششىمعمارى : کششى
gravitometerزيست شناسى : چگالى سنج
gravitonنجوم : گراويتونعلوم هوايى : واحد بنيادى فرضى گرانش
gravity abutmentگرانپايه سنگينمعمارى : گرانپايه وزنى
gravity arch damعمران : سد قوسى وزنىمعمارى : سد قوسى وزنى
gravity batteryالکترونيک : باترى وزنى
gravity chronometerروانشناسى : زمان سنج گرانشى
gravity dam of triangular sectionمعمارى : سد وزنى با نيمرخ مثلثى
gravity damعمران : سد وزنىمعمارى : سد وزنى
gravity davitقايق بالابر گرانشىعلوم دريايى : جرثقيل گرانشى
gravity die-castingعلوم مهندسى : ريخته گرى حديده اى ثقلى
gravity dropالکترونيک : زنگ احضار وزنىعلوم نظامى : پرتاب بار يا بارريزى از هواپيما با استفاده از نيروى سقوط ازاد
gravity extractionعلوم نظامى : بيرون ريختن يا پرتاب بار از هواپيما با استفاده از سقوط ازاد
gravity lubricationعلوم مهندسى : روغنکارى سقوطى
gravity meterالکترونيک : گرانى سنج
gravity spillway damمعمارى : سد سرريز وزنى
gravity wallمعمارى : ديوار وزنى
gravity wavesعلوم نظامى : امواج ثقلى
gravleکلمات مرتبط(gravle):
gravy soupابگوشت تنقاب
grawingکلمات مرتبط(grawing):
gray air cityزيست شناسى : شهر با مه دود اکسيدى
gray cast ironعلوم هوايى : چدن خاکسترى
gray or mercurial unguentروغن خاکسترى
gray oral reading testروانشناسى : ازمون بلند خوانى گرى
gray ramusروانشناسى : شاخه خاکسترى
gray scaleاندازه خاکسترىکامپيوتر : مقياس سايه زنى
gray-beardedريش سفيد،رنگ خاکسترى
graylyبطور خاکسترى
graynessخاکسترى بودن ،رنگ خاکسترى
graze burstترکش زمينىعلوم نظامى : ترکش روى زمين
graze sensitiveماسوره مخصوص تير کمانهعلوم نظامى : ماسوره مخصوص ترکش کمانه اى
grazerچرنده ،علف چر
grazing fireتير تراشنده ،اتش تراشعلوم نظامى : تير سطحى
grazing food chainزيست شناسى : زنجيره غذايى چرندگان
grazing groundقانون ـ فقه : چراگاه
grazing pointنقطه اى که مسير گلوله به مانع برخورد مى کندعلوم نظامى : نقطه تماس با مانع
grazingعلف چرى ،علف چرانى ،چراگاه
grcen wineشراب تازه ،شراب نارس
grcenکلمات مرتبط(grcen):
gre (graduate record examination)جى ار اىروانشناسى : امتحان ورودى بعد از ليسانس
greکلمات مرتبط(gre):
grean aراز دار
greanکلمات مرتبط(grean):
grease cupعلوم مهندسى : گريس خور
grease injectorعلوم مهندسى : تزريق کننده گريس
grease nippleعلوم مهندسى : گريس خور
grease potروغندانعلوم مهندسى : ظرف گريس
grease trapعلوم مهندسى : بازيابى چربىمعمارى : چربى گير
grease-boxروغن دان
grease-gunتلمبه گيس کارى
grease-paintرنگ روعنى براى رنگ کردن صورت بازيگران
greaserروغن زن ،مکزيکى يا اسپانيولى امريکايى
greasilyبا چربى ،به شکل روغن يا،چربى
greasinessچربى ،روغنى بودن
great (or long) hundredيک سد وبيست
great and smallخردوبزرگ
great chamberlainقانون ـ فقه : خزانه دار کل
great circle routeکمان دايره عظيمهعلوم نظامى : مسير قوس دايره عظيمه سماوى
great dangers impend over usخطرهاى بزرگى مارا تهديد مى کند،خطرهاى بزرگى متوجه ما هستند
great dangers overhang usخطر هاى بزرگى مارا تهديدمى کند،خطرهاى بزرگى متوجه ما است
great depression (1929-1935)رکود بزرگبازرگانى : بحران بزرگ
great diurnal rangeعلوم نظامى : حداکثر اختلاف جذر و مد بيست و چهار ساعته
great goامتحان نهايى در دانشگاه براى گرفتن درجه
great grand fatherقانون ـ فقه : جد اعلى
great grandfatherپدرجد،فرجد
great grossقراص بزرگ
great mindsمردمان با کله يا فکور
great or big toeشست پا
great personsمردمان بزرگ ،اشخاص بزرگ ،بزرگان
great prickly cupped oakگز علفى
great primerحروف 18 پونط( در چاپخانه)
great red spotنجوم : لکه سرخ بزرگ
great tropic rangeعلوم نظامى : حداکثر اختلاف جذر و مد استوايى
great white ox eyeگل داودى چمنى
great white spotنجوم : لکه سفيد بزرگ
great-heartedبزرگ منش
greater magellanic cloudنجوم : ابر ماژلانى بزرگ
greater plantainبارهنگ ،تخم سفيد
greater rosaryتسبيح 165 دانه اى
greater thanکامپيوتر : بزرگتر از
greaterکلمات مرتبط(greater):
greatest common measureبزرگترين بخش ياب مشترک
greatestکلمات مرتبط(greatest):
greatlyبه زيادى ،زياد،بطور،بزرگ و عمده ،شرافتمندانه
greatnessبزرگى ،عظمت ،زيادى
greatsامتحان نهايى دردانشگاه براى گرفتن درجه
greavesتفاله ،پس مانده پيه
grecizeيونانى ماب کردن ،يونانى وارکردن ،يونانى ماب يايونانى وارشدن
greco counter gambitگامبى متقابل گرکوورزش : گامبى لاتويايى شطرنج
greco-romanورزش : کشتى فرنگى
greeرضا،ميل
greedilyحريصانه ،از روى طمع
greedinessحرص ،از
greedy of horoursجاه طلب
greedy of waterحريص مال
greek churchکليساى خاور،کليساى شرقى
greek fireماده اتشگيرى که يونانيان استانبول ساخته بودندوزيراب ميسوخت
greek giftهديه يونانىورزش : قربانى فيل شطرنج درخانه اچ7
greek textکامپيوتر : متن يونانى
green barley for fodderخصيل ،قصيل
green beltزيست شناسى : کمربند سبز
green biceرنگ سبزى که از لاجوردو زرنيخ زرد درست شده باشد
green concreteبتن ترعلوم مهندسى : بتن تازهعمران : بتن تازه ريخته شدهمعمارى : بتن تازه
green cropعلف تازه ،عليق سبز
green eyeرشک( ورزى)،حسد
green flagورزش : پرچم ازاد بودن مسير مسابقه اتومبيلرانى
green gunالکترونيک : لوله پرتاب سبز
green houseگلخانهمعمارى : گرمخانه
green jaundiceسبزى ،يرقان سبز
green lightعلوم دريايى : چراغ سمت راست
green meatگوشت کهنه ،سبزى ،گياه خوراکى
green old ageپيرى باتندرستى وزنده دلى
green old woundزخمى که گوشت نوبالانياورده باشد،زخم تازه
green peaنخود سبز،نخود اتابکى
green revolutionزيست شناسى : انقلاب سبزبازرگانى : انقلاب سبز
green runعلوم هوايى : اولين گردش موتور نو يا تازه تعمير
green sand moldعلوم مهندسى : قالب تر
green sand moldingعلوم مهندسى : قالب ريزى تر
green sandعلوم مهندسى : ماسه تر
green stuffسبزى ،سبزيجات
green teaچاى سبز،چايى سبز
green vitriolشيمى : زاج سبز
green with a blue tintسبز مايل به ابى
green woodعلوم مهندسى : چوب تر
green(s) feeورزش : مبلغ پرداختى براى بازى گلف
green-blindنابينادربرابر رنگ سبز،سبزکور
green-boneنيزه ماهى
green-bookکتاب سبز( اعلاميه رسمى دولت هندوستان)
green-eyedحسود
green-peakدارکوب سبز
green-room(درتماشاخانه )انتظارگاه ياخلوتگاه بازيگران
green-stickشکستگى استخوان درکودکان بدان گونه که يک سوى استخوان شکسته سو
greener (بيگانه ) تازه کار
greenfield conductorالکترونيک : کابل گرينفيلد
greenfieldکلمات مرتبط(greenfield):
greenhose effectعلوم هوايى : پديده گلخانه اى
greenhoseکلمات مرتبط(greenhose):
greenhouse effectشيمى : اثر گلخانه اىزيست شناسى : اثر گلخانه اىعلوم هوايى : پديده گلخانه اى
greenieورزش : ضربه در اغاز هر بخش با رسيدن به هدف
greenlanderگرينلندى ،اهل جزيره گرينلند
greenlessبى سبزه ،بى سبزى
greenlyبطور تازه و سبز،از روى ،بى تجربگى
greennessسبزى ،تازگى
greensسبزيجات
greensandمعمارى : ماسه سبز
greenshankيکجورياوه بزرگ
greensicknessيزقان سفيد،کم خونى زنان
greensideورزش : در مجاورت زمين
greenstuffسبزى ،گياه
greenthسبزه ،سبزى ،تازگى
greenwich hour angleعلوم نظامى : زاويه ساعتى بين نصف النهار سماوى گرينويچ و نصف النهار محل
greenwich meridian (g)نصف النهار گرينويچعلوم دريايى : نصف النهار مبدا
greenwich meridianنجوم : نصف النهار گرينيچعلوم هوايى : نصف النهار گرينويچ
greenwich sidereal time (gst)علوم دريايى : زمان نجومى گرينويچ
greenwichعلوم هوايى : گرينويچ
greenyمايل بسبز،بسبزى زننده ،سبزفام
greenyardپاوند( سنگى که برابر با 95/354 گرم است)
greffکلمات مرتبط(greff):
greffierسردفتراسنادرسمى
gregariouslyاجتماعا"،با جمعيت ،جمعا"،از روى جمعيت دوستى
gregariousnessروانشناسى : جمع گرايى
gregeارده اى مايل به خاکسترى
gregoجامه کوتاه باشلق دارازپارچه هاى کلفت
gregorian calenderعلوم هوايى : گاهنامه گريگوريان
gregory-powderگردريوند
gregoryکلمات مرتبط(gregory):
gremialپارچه اى که اسقف هنگام اجراى برخى ايين هاروى دامن مياندازد
gremieبى تجربه و ناشى( موج سوارى)ورزش : بى تجربه و ناشى
grenade courtعلوم نظامى : ميدان تير يا ميدان اموزش پرتاب نارنجک
grenadierيکان نارنجک انداز،سرباز هنگ پيادهعلوم نظامى : پياده نظام
grenet cellالکترونيک : پيل گرنت
grenetکلمات مرتبط(grenet):
gresham's lawقانون گرشامقانون ـ فقه : پول بد پول خوب را از جريان خارج مى کند از دو نوع پول با ارزش قانونى يکسان انکه پشتوانه اش طلاست در جريان مى ماند
greshamکلمات مرتبط(gresham):
greshams lawقانون گرشام ،اصلى است که بر طبق ان پول بد( ياگران مثل طلا)،اصلى است که بر طبق ان پول بد( يا ارزان مثل نقره)بازرگانى : زيرا مردم پول بد را خرج ميکنند و پول خوب را نگاه مى دارند
greshamsکلمات مرتبط(greshams):
grevhoundکلمات مرتبط(grevhound):
grey cast ironعلوم مهندسى : چدن خاکسترىعمران : چدن خاکسترى
grey cupورزش : مسابقه قهرمانى و جايزه اتحاديه فوتبال کانادايى
grey iron foundryعلوم مهندسى : ريخته گرى خاکسترى
grey iron scrapعلوم مهندسى : قراضه اهن خاکسترى
grey matterبافته خاکسترى رنگ که جرم اصلى مخ ومغزتيره ازان درست شده است
grey partridgeکبک چيل
grey pollموى سفيدشده سر
grey propagandaتبليغات خاکسترىعلوم نظامى : تبليغات منفى
grey unguentروغن خاکسترى
grey-headedپير،موسفيدکرده ،سابقه دار
grey-henباقرقره سياه ماده
grey-tinعلوم مهندسى : قلع خاکسترى
greybeardريش سفيد،کوزه سنگى براى باده
greyhoundجست و خيز ماهى اسيرشده در اب ،تازى ،در اجاق ،غربال سيمى ،در تاوه پختن ،غربال کردنورزش : نوعى تازى
greyishمايل به خاکسترى
greylyبارنگ خاکسترى
greynessخاکسترى بودن ،رنگ خاکسترى ،کبودى
grid anode capacityظرفيت بين شبکه و اندعلوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و پلاک
grid anode characteristicعلوم مهندسى : منحنى مشخصه شبکه - جريان اند
grid azimuthعلوم نظامى : گراى شبکه
grid batteryعلوم مهندسى : باطرى باياس شبکه
grid bearingعلوم نظامى : گراى شبکه
grid bias batteryپيل پلاريزاسيون شبکه ،باطرى شبکه پيل پلاريزاسيونعلوم مهندسى : باطرى باياس شبکه
grid bias modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون شبکه
grid bias resistanceمقاومت کاتدعلوم مهندسى : مقاومت پلاريزاسيون شبکه مقاومت باياس شبکه
grid bias supplyتوليد ولتاژ شبکهعلوم مهندسى : منبع ولتاژ شبکه
grid bias voltage generationعلوم مهندسى : توليد ولتاژ باياس شبکه
grid biasپلاريزاسيون شبکه ،پتانسيل شبکه ولتاژ شبکهعلوم مهندسى : ولتاژ پلاريزاسيون شبکه باياس شبکهالکترونيک : ولت شبکه
grid biasing voltageعلوم مهندسى : ولتاژ باياس شبکه
grid blocking capacitorعلوم مهندسى : خازن شبکهالکترونيک : خازن شبکه
grid blockingعلوم مهندسى : مسدودکنندگى شبکه
grid branchعلوم مهندسى : مدار شبکه
grid capاتصال شبکهعلوم مهندسى : ترمينال شبکه
grid capacitorعلوم مهندسى : خازن شبکهالکترونيک : خازن شبکه
grid cathode capacityعلوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و کاتد
grid characteristicمنحنى مشخصه جريان شبکهعلوم مهندسى : منحنى مشخصه لامپ
grid chartکامپيوتر : نمودار شبکه اىعمران : شبکه مختصات
grid chokeعلوم مهندسى : سلف شبکه
grid circuit capacitanceعلوم مهندسى : ظرفيت مدار شبکه
grid circuit modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون مدار شبکه
grid circuitعلوم مهندسى : مدار شبکه
grid clipترمينال شبکهعلوم مهندسى : اتصال شبکهالکترونيک : گيره
grid coilعلوم مهندسى : بوبين
grid condenserالکترونيک : خازن شبکه
grid control voltageعلوم مهندسى : ولتاژ کنترل شبکه
grid controlعلوم مهندسى : کنترل شبکه
grid convergenceعلوم نظامى : تقارب نصف النهارات يا کجى شبکه انحراف شبکه
grid coordinatesمختصات شبکهعلوم نظامى : مختصات
grid current characteristicمنحنى مشخصه جريان شبکهعلوم مهندسى : منحنى مشخصه شبکه
grid current dampingعلوم مهندسى : ميرايى جريان شبکه
grid current detectionيکسوسازى شبکهعلوم مهندسى : اشکارسازى جريان شبکه
grid current limitingعلوم مهندسى : محدود کردن جريان شبکه
grid current modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون جريان شبکه
grid current rectifierاشکارساز شبکهعلوم مهندسى : يکسوکننده جريان شبکه
grid current starting pointعلوم مهندسى : نقطه راه اندازى جريان شبکه
grid current testerعلوم مهندسى : ازمايش کننده جريان شبکه
grid cutoff voltageالکترونيک : ولتاژ قطع شبکه فرمان
grid d.c. modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون جريان دائم شبکه
grid d.c.علوم مهندسى : جريان دائم شبکه
grid declinationعلوم نظامى : انحراف شبکه
grid detectionعلوم مهندسى : اشکارسازى شبکه
grid detectorاشکارساز شبکهعلوم مهندسى : يکسوساز شبکه
grid dissipationعلوم مهندسى : بار شبکه
grid glow tubeعلوم مهندسى : لامپ کنتاکتى
grid humعلوم مهندسى : صداى وزوز شبکه
grid insulationعلوم مهندسى : ايزولاسيون شبکه
grid intervalفاصله خطوط شبکهعلوم نظامى : فواصل شبکه بندى نقشه اى
grid leadکابل شبکهعلوم مهندسى : سيم شبکه
grid leak resistanceعلوم مهندسى : مقاومت نشت شبکه
grid leakتراوش شبکهعلوم مهندسى : نشت شبکهالکترونيک : مقاومت نشتى شبکه
grid linesعلوم نظامى : خطوط شبکه
grid magnatic angleزاويه شبکه مغناطيسىعلوم نظامى : زاويه انحراف شبکه مغناطيسى
grid meshعلوم مهندسى : حلقه شبکه
grid modulationعلوم مهندسى : مدولاسيون شبکه
grid navigationناوبرى از روى نقشهعلوم نظامى : ناوبرى از روى خطوط شبکه نقشه
grid noiseنويز شبکهعلوم مهندسى : پارازيت شبکه
grid northعلوم نظامى : شمال شبکه
grid number nالکترونيک : شبکه شماره ان
grid of a batteryالکترونيک : شبکه باترى
grid pitchالکترونيک : گام شبکه
grid plate capacityعلوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و اند
grid plateعلوم مهندسى : صفحه شبکه
grid polarization voltageعلوم مهندسى : ولتاژ پلاريزاسيون شبکه
grid potentialپتانسيل شبکهعلوم مهندسى : ولتاژ باياس شبکه
grid pulsingالکترونيک : ضربه گرى شبکه
grid rectificationعلوم مهندسى : يکسوسازى شبکه
grid rectifierعلوم مهندسى : يکسوساز شبکه
grid resistanceعلوم مهندسى : مقاومت شبکه
grid returnعلوم مهندسى : سيم برگشت شبکهالکترونيک : سيم برگشت
grid signalعلوم مهندسى : سيگنال شبکه
grid startورزش : حرکت اتومبيلها با هم در اغاز
grid strengthعلوم مهندسى : سيگنال شبکه
grid suppressorمقاومت ميرايى شبکهعلوم مهندسى : مقاومت شبکه سوپرسور شبکه
grid sweepعلوم مهندسى : تغيير يا نوسان ولتاژ شبکه
grid tankعلوم مهندسى : مدار نوسان شبکه
grid terminalترمينال شبکهعلوم مهندسى : اتصال شبکه
grid ticksعلايم شبکه بندى نقشهعلوم نظامى : علايم مخصوص نشان دادن چند شبکه اى بودن نقشه
grid to-plate capacityعلوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و اند
grid transparencyعلوم مهندسى : فرانمايى يا شفافيت شبکه
grid tuningعلوم مهندسى : تنظيم مدار شبکه
grid voltage dividerعلوم مهندسى : مقسم ولتاژ شبکه
grid voltage swingعلوم مهندسى : تغيير يا نوسان ولتاژ شبکه
grid voltageولتاژ شبکهعلوم مهندسى : پتانسيل پلاريزاسيون شبکه
grid zoneمنطقه شبکه بندى نقشهعلوم نظامى : منطقه نقشه اى
grid-anode transconductanceالکترونيک : رسانايى متقابل
grid-bias cellالکترونيک : پيل ولت شبکه
grid-driving powerالکترونيک : توان تحريک شبکه
grid-leak condenser detectorالکترونيک : اشکارسازى با خازن و مقاومت نشتى
grid-pool tubeالکترونيک : لامپ مايع شبکه دار
griddedمشبکعلوم نظامى : شبکه بندى شده
gridderورزش : فوتباليست
griddingکامپيوتر : محدوديت ساختمان يک تصوير گرافيکى که مستلزم افتادن نقاط پايانى خطوط روى نقاط شبکه است
grideبريدن ،سوراخ کردن ،فرورفتن ،خراشيده شدن( باصداى تيز)
griderکلمات مرتبط(grider):
griditionورزش : زمين فوتبال
gridsheetکامپيوتر : صفحه شبکه
grief reactionروانشناسى : واکنش سوگ
grieflessبيغم ،بى غصه
grieflessnessبيغمى
grievancesقانون ـ فقه : مظالم
grievedمحزون ،مغموم
grievouslyبطور تالم اور،شديدا"
grievousnessتالم ،سختى ،شدت
griff fifiورزش : فى فى بزرگ کوهنوردى
griffچنگال ،پنجه
grignard reagentشيمى : واکنشگر گرينيارد
grignardکلمات مرتبط(grignard):
grillage foundationعمران : پى شبکه اى
grille clothالکترونيک : پارچه بلندگو
grilledپنجره دار،مشبک
grilseماهى ازادکوچک که براى نخستين بارازدريابرودخانه امده باشد
grimilyبطور سياه و کثيف
griminessچرکى ،سياهى
grimlyبطور مهيب ،عبوسانه
grimnessقيافه سبع ،ترشروئى
grind (to)معمارى : سمباده کردن
grind cylindricalعلوم مهندسى : گرد ساييدن
grind internallyعلوم مهندسى : داخل را ساييدن
grind outورزش : پيشروى مختصر
grind stoneسنگ چاقو تيزکنىعلوم مهندسى : سنگ سمباده
grindableعلوم مهندسى : قابل سايش
grinderyتيزگرخانه ،کارخانه تيزکنى ،افزارکفش دوزى
grinding arborعلوم مهندسى : محور سنگ سمباده
grinding attachmentعلوم مهندسى : تجهيزات سنگ سمباده
grinding capacityعلوم مهندسى : ظرفيت سنگ سمباده
grinding machineعلوم مهندسى : دستگاه سنگ سمباده
grinding stoneسنگ سمبادهمعمارى : سنگ سائى
grinding wheelچرخ سنگ زنىعلوم مهندسى : چرخ سمبادهعمران : چرخ سمبادهعلوم هوايى : چرخ سنباده
grindingتراشيدن سوپاپ ،سمباده زدنمعمارى : ساييدنعلوم نظامى : تراش فلز
grinnerنيش واکننده ،نيشو
grintedکلمات مرتبط(grinted):
grip lengthعلوم هوايى : طول قسمت رزوه نشده ساقه پيچ که معادل حداکثر ضخامت قطعات متصل شونده ميباشد
grip wrenchعلوم مهندسى : اچار لوله
gripedمحکم گرفتن ،شکم را پيچ دادن ،زور اوردن ،گير يا گيره ،قبضه ،مشت ،فشار
gripesشکم درد
gripper edgeعلوم نظامى : کاغذ گير ماشين چاپ
gripperکلمات مرتبط(gripper):
gripping applianceعلوم مهندسى : وسايل بست و مهارکنندگى
gripping deviceعلوم مهندسى : متعلقات گيره و بست
gripping jawفک مهار کنندهعلوم مهندسى : فک گيره
gripping powerچسبندگىعلوم مهندسى : قدرت مهارکنندگىمعمارى : دوسيدگى
grippingکلمات مرتبط(gripping):
gripplingمعمارى : لهيدگى
grisailleنقاشى برجسته نماروى شيشه برنگ خاکسترى
grisonيکجورموش خرمادرامريکاى جنوبى ،يکجوربوزينه درامريکاى جنوبى
gristledغضروفى
gristlyغضروفى
grit blastingعمران : سنگ ريزه
grit chamberمعمارى : اطاق اخال گيرى
gritsبلغور جو،ارد درشت ،جو پوست کنده
gritstoneسنگ ريگى دان دان ،سنگ سياه زبر
gritterعمران : شن پخش کن
grivationزاويه شبکه مغناطيسىعلوم نظامى : زاويه انحراف دستگاه
grizetteدخترکارگردرفرانسه( که بيشترجامه خاکسترى مى پوشيد)
grizzledخاکسترى رنگ ،داراى موهاى سفيد( شده)
grizzly kingمگس ماهى گيرى
grizzlyخاکسترى يا مايل به خاکسترىعمران : سرند مخصوص مواد ريزدانه
grnishمزين کردن ،نقش رنگارنگ ،رنگ و روغن( غذا دار)،زياد کردن ،زينت ،تجمل
grnisherزينت کننده
groaninglyناله کنان
groatsبلغورجو،گندم ياجوپوست کنده
grobianلوده شلخته
grog-blossomجوش ياقرمزى روى بينى که ازخوردن نوشابه زيادپيداميشود
groggery(دکان )نوشابه فروشى ،ميخانه
grogginessقانون ـ فقه : مستى
grogshopدکان مشروب فروشى
groined vaultمعمارى : طاق متقاطع
groinedکلمات مرتبط(groined):
groinsکلمات مرتبط(groins):
grommet stropعلوم دريايى : حلقه بافته
grommetورم تمرکز گلولهالکترونيک : پولک لاستيکىعلوم نظامى : حلقه روپوش کمربند گلوله ،حلقه ضامن
grontedکلمات مرتبط(gronted):
groomedکلمات مرتبط(groomed):
groomingارايش ،تميز کردن( در حيوانات)روانشناسى : تميز کردن
groonمهترى کردن ،تيمار کردن ،(اسب)
groove 1شيار( چرخ قرقره)علوم دريايى : شيار
groove 2 (artill,gun)خان لوله سلاحعلوم دريايى : خان
groove and tongueفاق و زبانهعلوم مهندسى : کام و زبانه
groove recessing toolعلوم مهندسى : اسکنه کام کنى
grooved drumعمران : قرقره شياردار
grooved pulleyصفحه شياردارعلوم مهندسى : پولى شياردار
grooved railعلوم مهندسى : ريل شياردار
grooved rollغلطک شياردارعلوم مهندسى : نورد شياردار
grooved sleeperعلوم مهندسى : تراورس شياردار
grooved tieعلوم مهندسى : بست شياردار
groovedمعمارى : دنده دار
groovesکلمات مرتبط(grooves):
grooving planeرنده کام کنىعلوم مهندسى : رنده شيار
grooving toolعلوم مهندسى : ابزار کام کنى
groovingکلمات مرتبط(grooving):
groovyيک نواخت ،جارى ،عادى
gropinglyبا کورمالى ،کورکورانه
grosکلمات مرتبط(gros):
groschen (نام ) سکه سيم المانى که پيشتر رواج داشت
gross amountعمران : مبلغ ناخالص
gross areaمعمارى : پهنه ساختمان
gross capacityمعمارى : ظرفيت ناويژه
gross densityچگالى غير خالصعلوم مهندسى : چگالى خام
gross domestic product (g.d.p)بازرگانى : توليد ناخالص داخلى
gross earningsعوايد ناخالصبازرگانى : درامد ناخالص
gross expenditureبازرگانى : هزينه ناخالص
gross f.عين فاحش ،کلاه بردارى بزرگ
gross fraudقانون ـ فقه : غبن فاحش
gross incomeبازرگانى : درامد ناخالص
gross investmentقانون ـ فقه : سرمايه گذارى ناخالصبازرگانى : سرمايه گذارى ناخالص
gross motor activityورزش : فعاليت حرکت عمده
gross motor skillsروانشناسى : مهارتهاى حرکتى درشت
gross national expenditureبازرگانى : هزينه ناخالص ملى
gross national income (g.n.i)بازرگانى : درامد ناخالص ملى
gross national product (g.n.p)بازرگانى : توليد ناخالص ملى
gross national product (gnp)روانشناسى : توليد ناخالص ملىبازرگانى : محصول ناخالص ملى
gross national productمحصول ناخالص ملىقانون ـ فقه : توليد ناويژه قيمت توليد يک کالا در بازار خاص ظرف يک سال مالىزيست شناسى : توليد ناخالص ملىبازرگانى : محصول ناخالص ملى
gross national qualityزيست شناسى : کيفيت ناخالص ملى
gross negligenceتقصير در نگهدارى مال ،اشتباهات کلى ناشى از بى دقتيها بى دقتى کلىقانون ـ فقه : اهمال فاحش ،تعدى و تفريطعلوم نظامى : اشتباه دقت کلى
gross primary productزيست شناسى : توليد ناخالص نخستين
gross product per capitaروانشناسى : توليد ناخالص سرانه
gross profitروانشناسى : سود ناخالصبازرگانى : سود ناخالص
gross rate of returnبازرگانى : نرخ بازده ناخالص
gross revenueدرامد فروش ناخالصبازرگانى : دريافتى ناخالص
gross scoreروانشناسى : نمره خام
gross spaceفضاى کلى ،جاى کلىعلوم نظامى : حجم کلى
gross tonnageبازرگانى : ظرفيت ناخالص به تنعلوم دريايى : گنجايش حجمى
gross valueبازرگانى : ارزش ناخالص
gross weightوزن ناخالص ،وزن ناويژه ،وزن کلمعمارى : وزن ناخالصبازرگانى : وزن با ظرفعلوم نظامى : وزن کل هواپيما يا خودرو با بار وزن خالص
gross yieldبازده ناخالصبازرگانى : محصول ناخالص
grosslyبطور درشت يا برجسته ،بطور غيرخالص
grossnessدرشتى ،برجستگى ،خشونت ،کلفتى ،کودنى
ground surfaceمعمارى : کف زمين
ground surveillanceمراقبت زمينىعلوم نظامى : تجسس زمينى
ground surveyمعمارى : نقشه بردارى زمينى
ground tackleورزش : وسيله مهار کردن قايقعلوم نظامى : زنجير لنگر و متعلقات ان
ground timberتير طولىمعمارى : تير کف
ground torpedoاژدرپيوسته بته دريا
ground trackعلوم هوايى : مسير زمينى
ground visibilityميزان ديد زمينىعلوم نظامى : قابليت ديد زمينى
ground water basinعمران : حوزه اب زيرزمينى
ground water flowمعمارى : فرورفت
ground water runoffمعمارى : جريان زيرزمينى
ground water storageمعمارى : اب انباشت زيرزمينى
ground water tableسفره ابخوان ،سطح اب زيرزمينىعمران : سطح اب زيرزمينىمعمارى : سفره اب زيرزمينى
ground water trenchمعمارى : بريدگى اب زيرزمينى
ground waterعلوم مهندسى : ابهاى زيرزمينىعمران : اب زيرزمينىمعمارى : اب زيرزمينىزيست شناسى : اب زيرزمينى
ground waveالکترونيک : موج زمينىعلوم هوايى : موج زمينى
ground wavesامواج زمينىعلوم نظامى : امواج سطحى رسيده به رادار يا دستگاههاى مخابراتى
ground wireالکترونيک : سيم زمين
ground workاجراى فن در خاک( کشتى)ورزش : اجراى فن در خاک
ground zero (gz)صفر زمينعلوم نظامى : محل تماس گوى اتشين بمب اتمى با زمين
ground-adjustable propellerعلوم هوايى : ملخى که گام انرا تنها از خارج و روى زمين ميتوان تغيير داد و نه در حال پرواز
ground-colourرنگ زمينه
ground-gudgeonماهى تيان
ground-hogموش خرماى کوهى( درامريکا)
ground-jointed flaskشيمى : بالن سرسنباده اى
ground-noteنت زمينه
ground-nutبادام زمينى
ground-rentحق الارض ،اجاره عرصهقانون ـ فقه : اجاره عرصه
groundageحقى که بابت ايستادن کشتى درلنگرگاه گرفته ميشود،حق لنگراندازى
grounded (his complaint was not groundedقانون ـ فقه : شکايت او بى اساس بود
grounded fieldالکترونيک : سيم پيچ متصل به زمين
grounded neutralالکترونيک : سيم ميانى زمين
grounded primaryالکترونيک : مدار ورودى زمينى
groundedورزش : توپ به زمين خورده
grounding brushالکترونيک : زغال زمين
grounding conductorالکترونيک : سيم زمين
groundingعلوم مهندسى : زمين کردنکامپيوتر : ايجاد زمين
groundlesslyبطور بى اساس
groundlessnessبى اساسى ،بيخودى
grounds for inheritanceقانون ـ فقه : موجبات ارث
groundsتفاله ،نخاله ،حياط
groundskeeperورزش : متصدى زمين
groungکلمات مرتبط(groung):
grounmassعلوم مهندسى : خميره
group acceptanceروانشناسى : پذيرش گروهى
group analysisروانشناسى : تحليل گروه
group atmosphereروانشناسى : جو گروهى
group captainعلوم دريايى : سرهنگ هوايى
group castingريخته گرىعلوم مهندسى : ريخته گرى گروهى
group consciousnessروانشناسى : اگاهى گروهى
group contagionروانشناسى : سرايت گروهى
group contractsقراردادهاى کلىبازرگانى : قراردادهايى که دران کالاهاى مختلف مورد معامله قرار ميگيرد
group discussionروانشناسى : بحث گروهى
group driveعلوم مهندسى : محرکه گروهى
group factorsروانشناسى : عاملهاى گروهى
group flashing light(چراغ)
group frequencyشيمى : بسامد گروهى
group identificationروانشناسى : همانند سازى گروهى
group indexانديس گروهعمران : شاخص گروهمعمارى : شاخص گروه
group interviewروانشناسى : مصاحبه گروهى
group membershipروانشناسى : عضويت گروهى
group normsروانشناسى : هنجارهاى گروهى
group occulating lightعلوم نظامى : چراغ ناپيوسته گروهىعلوم دريايى : چراغ ناپيوسته گروهى
group of battery platesالکترونيک : دسته صفحات باترى
group of targetsگروه اماجهاعلوم نظامى : گروه هدفها
group pressureروانشناسى : فشار گروهى
group printingکامپيوتر : چاپ گروهى
group rendezvousعلوم نظامى : نقطه الحاق گروهى يا قسمتى
group selectorعلوم مهندسى : سلکتور گروهى
group structureروانشناسى : ساخت گروهى
group teaming plateعلوم مهندسى : صفحه ريخته گرى گروهى
group teamingعلوم مهندسى : ريخته گرى گروهى
group testروانشناسى : ازمون گروهى
group therapyروانشناسى : گروه درمانى
group velocityالکترونيک : سرعت گروهىشيمى : سرعت گروهى
groupageدسته بندى ،ادغام نمودن بارهاى مختلف جهت حملبازرگانى : دسته بندى کردن ،ترکيب در حمل
groupsکلمات مرتبط(groups):
groupwareابزار گروهىکامپيوتر : گروه ابزار
grout curtainعمران : لايه سيمانى تزريق شده اى که در زير پى سد مانع تراوشات ميگرددمعمارى : پرده تزريق
grout holeسوراخ تزريقمعمارى : چاه تزريق
grout stopعمران : اب بندى بوسيله تزريق دوغاب
grouted alluviumمعمارى : ابرفت تزريق شده
grouted macadamماکادام نفوذىمعمارى : ماکادام ملاتى
groutedکلمات مرتبط(grouted):
grouterعلوم مهندسى : دستگاه متراکم کننده سيمان
grouting galleriesعمران : مجارى تزريق
grouting galleryمعمارى : دالان تزريق
groutingعمران : تزريق دوغاب سيمانمعمارى : دوغاب ريزى
grove cellالکترونيک : پيل گراو
guides postفرمان راهنماها به جاى خودعلوم نظامى : نفر هادى مستقر شويد
guidesکلمات مرتبط(guides):
guidewayشيارعلوم نظامى : شيار هدايت کننده
guidewaysکلمات مرتبط(guideways):
guidingورزش : عضلات کمکى مجاور
guild economyبازرگانى : اقتصاد صنفى
guild-hallعمارت شهردارى که اصناف يارسته هادران انجمن مى کنند
guilderنام سکه سيمين هلندى ،نام سکه زرهلندى که اکنون درکارنيست
guilefullyاز روى حيله و تزويرقانون ـ فقه : مزورانه
guilelesslyبدون تزوير،صادقانه
guilford-zimmerman aptitude surveyروانشناسى : استعدادسنج گيلفورد - زيمرمن
guilford-zimmerman temperament surveyروانشناسى : خوى سنج گيلفورد - زيمرمن
guilfordکلمات مرتبط(guilford):
guillemin lineالکترونيک : خط گييمن
gypso-halophytesگياهان شوراگچىزيست شناسى : شوراگچيان
grovelingسينه مال رونده ،پست ،خوار،فرومايه
grovellingپست ،خوار،فرومايه ،سينه مال رونده
grow a beardريش گذاشتن
grow in yearsسالخورده شدن
grow into a habitعادت شدن
grow oldبزرگ شدن ،پير شدن
grow rifeفراوان يا متداول شدن
grow upبزرگ شدن ،بالغ شدنقانون ـ فقه : به سن بلوغ رسيدن
growerروياننده ،عمل اورنده
growingروينده ،نمو کننده
growlinglyخرخرکنان ،غرغرکنان
growth areasبازرگانى : نواحى رشد
growth centersبازرگانى : مراکز رشد
growth companyبازرگانى : شرکت در حال گسترش
growth curveروانشناسى : منحنى نمو
growth effectsبازرگانى : اثار رشد
growth factorsبازرگانى : عوامل رشد
growth motivesروانشناسى : انگيزه هاى رشددهنده
growth polesبازرگانى : قطبهاى رشد
growth rateبازرگانى : نرخ رشد
growth reactionشيمى : واکنش رشد
growth ringدايره ساليانهزيست شناسى : دايره رشد
growth stocksبازرگانى : سهام پر سود
growthmanshipرشد سالارىبازرگانى : طرفدارى از رشد
groyneموج شکنعلوم نظامى : سد يا ديواره ساحلى
grssکلمات مرتبط(grss):
gruکلمات مرتبط(gru):
gruardکلمات مرتبط(gruard):
grub screwعلوم مهندسى : ميله دنده دار
grub-streetشاعرخانه ،اشغال ،گذرنويسندگان
grubberکلمات مرتبط(grubber):
grubbinessگرم گرفتگى ،چرکى ،شلختگى
grubbing upمعمارى : ريشه کنى
grubbingعمران : ريشه کنى گياهان در زمين
grudزيست شناسى : لجن
grudgingبى ميل ،لج دار
grudginglyاز روى کينه يا لج
gruesomelyترسناکانه ،بطورمخوف ،مهيبانه ،چنانکه وحشت اورد
gruesomenessترسناکى ،مهيبى
grufflyبه زمختى ،به درشتى
gruffnessزمختى ،درشتى ،خشونت
gruisنجوم : درنا
grumbler (ادم ) غرغرو،لندلندکن
grumbling in the stomachغرغرشکم ،غراغر
grumblingلندلند،غرغرو
grumblinglyبا لندلند،شکايت کنان
grumeخون بسته ،دلمه خون ،لخته خون ،مايع چسبناک
grumousبسته ،غليظ،دلمه( شده)
grumpilyعبوسانه ،با ترشروئى
grumpinessبدخوئى ،ترشروئى
grumpishبدخو،عبوس ،ترشرو،درشت
grunfeld's defenceورزش : دفاع گرونفلد شطرنج
grunfeldکلمات مرتبط(grunfeld):
grunterخرخرکننده ،خوک ،يکجورماهى که هنگام گرفتارى خرخرميکند
grus (gru)جرثقيلعلوم دريايى : درنا
grusنجوم : درنا
gruyereپنيرسوراخ سوراخ سويسى که ازشيرگاو ميسازند د
grysbokبزکوهى کوچک وخاکسترى رنگ درافريقاى جنوبى
gsr (galvanic skin response)جى اس ار( پاسخ برقى پوست)روانشناسى : جى اس ار
gsrکلمات مرتبط(gsr):
gstکلمات مرتبط(gst):
gtکامپيوتر : بزرگتر از
guageکلمات مرتبط(guage):
guagesکلمات مرتبط(guages):
guanidineشيمى : گوانيدين
guarantee a contractقانون ـ فقه : اجراى قراردادى را ضمانت کردن
guarantee fundقانون ـ فقه : سپرده تضمينى
guarantee periodدوره ضمانتبازرگانى : مدت تضمين
guaranteed loanقانون ـ فقه : عاريه مضمونه
guaranteed pricesبازرگانى : قيمت هاى تضمين شده
guaranteedکلمات مرتبط(guaranteed):
guaranteeingقانون ـ فقه : تکفل
guaranteesکلمات مرتبط(guarantees):
guard assemblyمحفظه ،الات محافظعلوم نظامى : روپوش جنگ افزار مجموعه روپوش
guard houseپاسدارخانهعلوم نظامى : پاسگاه
guard lineورزش : خط اغاز مسابقه شمشيربازى
guard mountعلوم نظامى : مراسم تعويض پاسدار قديم يا جديد
guard of honorگارد احترامعلوم دريايى : پاسدار تشريفات
guard of honourپاسدار تشريفاتىعلوم نظامى : گارد احترام
guard plankعلوم مهندسى : تخته محافظ
guard postمعمارى : پايه نگهبان
guard railجان پناهعمران : نرده هائيکه در دو طرف پل جهت عابرين ساخته ميشودمعمارى : نرده دست انداز راه پله
guard shipعلوم دريايى : - active mission ship
guard-roomپاسدارخانه ،زندان
guardedمحفوظ،احتياط اميز،ملاحظه کار
guardedlyاز روى محافظه کارى
guardian by natureقيم طبيعى ،پدر
guardian by nurtureقيم بعلت پرورش( پدروپس ازمرگ اومادرتاهنگامى که صغيربزرگ شود)
guardian councilقانون ـ فقه : شوراى نگهبان
guardians of the peaceقانون ـ فقه : ضابطين عدليه
guardiansکلمات مرتبط(guardians):
guarding subsidy (=fees)قانون ـ فقه : حق الحفاظت
guarding subsidyحق الحفاظه ،حق نگهدارى
guardingکلمات مرتبط(guarding):
guardlessبى پناه ،بى ضامن ،بى گيره ،غافل ،بى احتياط
guardlyکلمات مرتبط(guardly):
guardrailسيم حفاظ( دور پل)علوم دريايى : سيم حفاظ
guardsکلمات مرتبط(guards):
guardshipعلوم نظامى : ناو يا کشتى نگهبان يا مسئول گشت زنى دريايى
guarnteeکلمات مرتبط(guarntee):
gucleyعلوم مهندسى : ابگذر
gudedکلمات مرتبط(guded):
gudgeanعلوم نظامى : گاژنعلوم دريايى : گاژن
gudgeon pinعلوم مهندسى : گژن پين
guebreگبر،زردشتى ،اتش پرست
guekورزش : ابديت
guelderکلمات مرتبط(guelder):
guerreکلمات مرتبط(guerre):
guerrilla warfareجنگ چريکىعلوم نظامى : جنگ غيرمنظم
guess-workحدس زن ،حدس
guessedکلمات مرتبط(guessed):
guesserکلمات مرتبط(guesser):
guessingروانشناسى : حدس زدن
guest chamberمعمارى : اطاق مهمان
guest computerکامپيوتر : کامپيوتر مهمان
guest elementشيمى : عنصر کم مقدار
guest houseمهمانخانهعمران : مهمانسرامعمارى : مهمانکدهعلوم نظامى : مهمانسراى نظامى
guest roomمعمارى : اطاق مهمان
guest-nightشب مهمانى( دردانشکده ودانشگاه ومانندانها)
guggleغلغل زدن ياکردن ،جوشيدن ،جوش زدن ،شرشرکردن ،غلغل ،شرشر
guide (to)معمارى : راهنمايى کردن
guide bankعمران : ديوار هادى سد
guide boardتابلو راهنما( در راهها)معمارى : تابلو راهنما
guide camعلوم مهندسى : بادامک راهنما
guide collarعلوم مهندسى : طوقه راهنما
guide columnعلوم مهندسى : ستون راهنما
guide cylinderعلوم مهندسى : استوانه راهنما
guide drumعلوم مهندسى : طبلک راهنما
guide flagپرچم راهنماعلوم نظامى : پرچم هادى
guide left (right)علوم نظامى : فرمان نفر راهنما به راست يا به چپ فرمان نفر هادى به راست يا چپعلوم دريايى : فرمان نفر راهنما به راست يا به چپ فرمان نفر هادى به راست يا چپ
guide linesدستورالعملهاعلوم نظامى : خط مشيها
guide nutعلوم مهندسى : شيار راهنما
guide on lineراهنماها به خطعلوم نظامى : راهنماها بخط شويد
guide on meفرمان پشت سر من پيشعلوم نظامى : مرا تعقيب کنيد فرمان پشت سر من
guide pinعلوم مهندسى : پين راهنما
guide pipesمعمارى : لوله هاى راهنما
guide postنشان راهمعمارى : ميل
guide railريل راهنماعلوم مهندسى : شينه راهنما
guide rodعلوم مهندسى : ميله راهنما
guide rollerعلوم مهندسى : غلطک راهنما
guide ropeمهارمعمارى : طناب
guide slotعلوم مهندسى : شيار راهنما
guide vaneتيغه راهنماعلوم هوايى : تيغه هادى
guide wallمعمارى : ديواره راهنما
guide wayمسير هدايتعلوم مهندسى : مسير لغزش
guide-bookکتاب راهنما،راهنماى مسافران
guideboardتخته راهنما،صفحه راهنما
guided missile cruiser (cgn)زره شکن حامل موشک ،هدايت شونده( موشک يا مرمى)علوم نظامى : هدايت شونده
guided missile destroyer (ddg)علوم نظامى : ناوشکن حامل موشک هدايت شونده
guided missile destroyerعلوم دريايى : ناو شکن موشک انداز
guided missileعلوم نظامى : موشک هدايت شونده
guided propagationتبليغات پيش بينى شدهعلوم نظامى : انتشار امواج رادار در مسير پيش بينى شده رديابى هدايت شده رادار
guided weaponعلوم دريايى : جنگ افزار هدايت شونده
guidedکلمات مرتبط(guided):
guidelessبى راهنما،بى سرپرست
guidelinesبازرگانى : رهنمودها
guidenپرچم کوچک ،پرچم يکانعلوم نظامى : پرچم نماينده يکان
guilleminکلمات مرتبط(guillemin):
guillocheارايشى که ماننداست به نوارهاياقيطان هاى بهم تابيده
guillotin plate shearقيچى ورق اهن برىعلوم مهندسى : گيوتين ورق برى
guillotinکلمات مرتبط(guillotin):
guilt feelingروانشناسى : احساس گناه
guiltilyمقصرانه
guiltinessمجرميت ،محکوميت ،بزهکارى
guiltlesslyبيگناهى ،برائت
guiltlessnessبى گناهى ،برائتقانون ـ فقه : بى تقصيرى
guilty of a minor offenceخلاف کارقانون ـ فقه : مرتکب جرم خلافى
guilty of fraudقانون ـ فقه : محکوم به علت کلاهبردارى
guinea-cornذرت جاروبى ،ذرت جارويى
guinea-henمرغ شاخدار
guineasکلمات مرتبط(guineas):
guiserبازيگرنقاب پوش
guitaristسه تارزن ،عودزن ،قيطارزن
guizeظاهر،هيئت ،شکل ،روبند،عنوان ،بهانه ،طرز،عادت
gujaratگجرات
gukکلمات مرتبط(guk):
gulaگلو
gularlyکلمات مرتبط(gularly):
guldberg and waage lawقانون گولدبرگ و واگشيمى : قانون اثر جرم
guldbergکلمات مرتبط(guldberg):
gulf streamعلوم نظامى : جريان اب گرم گلف استريم
gulfyپر گرداب
gulistan of sadiگلستان سعدى
gulistanکلمات مرتبط(gulistan):
gulley suckersعمران : لجن کش
gulleyکلمات مرتبط(gulley):
gully erosionعمران : فرسايش خندقى
gulpinglyغورت غورت کنان ،نفس نفس زنان
gum benjaminحسن لبه
gum copalسندروس بلورى
gum deagonکتيرا
gum elasticقندران
gum juniperسندروس
gum lacquerعلوم مهندسى : لاک صمغ
gum of wild almondازدو
gum sandaracسند روس
gum senegalيکجورصمغ عربى که ازسنگال مى اورند
gum shieldورزش : لثه
gum-treeدرخت انگم دار،درخت صمغ دار،يکجوردرخت اوکاليپتوس
gummatousازجنس ورم سفليسى ياکوفتى ،وابسته به دمل سفليسى
gumminessخاصيت صمغى ،چسبندگىشيمى : چسبناکى
gummosityشيمى : چسبناکى
gun bagجعبه توپعلوم نظامى : کيسه وسايل توپ
gun barrelلوله توپعلوم نظامى : لوله تفنگ
gun boatناوچه توپ دارعلوم نظامى : قايق توپ دارعلوم دريايى : ناوچه توپ دار
gun bookدفترچه خدمت توپعلوم نظامى : دفتر يادداشت سوابق توپ
gun boreداخل لوله توپعلوم نظامى : قسمت خان دار لوله توپ
gun bronzعلوم مهندسى : برنز توپ ريزى
gun buttته تفنگ ،ضربه زدن با قنداق تفنگعلوم نظامى : کف قنداق
gun captainرئيس قبضهعلوم نظامى : رئيس توپعلوم دريايى : رئيس توپ
gun carriageعلوم نظامى : قنداق توپ
gun cotton (artill)علوم دريايى : طناب ماشه
gun director (gun)علوم دريايى : برج کنترل توپ
gun displacementتصحيح جاى توپعلوم نظامى : جابجايى توپها گسترش توپها
gun dogورزش : سگ شکارى
gun lapورزش : شليک اخرين دور مسابقه دو
gun metalمفرغعلوم مهندسى : فلز توپ ريزىعمران : الياژ مس و قلعمعمارى : مفرغ
gun pitسنگر توپعلوم نظامى : مزغل توپ
gun pointing dataعلوم نظامى : عناصر مربوط به روانه کردن توپعلوم دريايى : عناصر مربوط به روانه کردن توپ
gun postعلوم نظامى : سوراخ محل استقرار لوله توپعلوم دريايى : مزغل توپ يا تفنگ
gun powderعلوم مهندسى : باروتمعمارى : باروتعلوم نظامى : باروت
gun saluteتير سلامعلوم نظامى : سلام با تيراندازى توپخانه اداى احترام با شليک توپ
gun sectionيک قبضه توپ با نفراتعلوم نظامى : رسد توپ
gun shield (mil,gun)علوم دريايى : سپر توپ
gun shotدر تيررسعلوم نظامى : گلوله توپ
gun shyترسنده از صداى تفنگعلوم نظامى : کسى که از صداى تيراندازى مى ترسد
gun sightدوربين توپ ،زاويه ياب توپعلوم نظامى : دستگاه نشانه روى
gun slideدستگاه سرسره کشو توپعلوم نظامى : دستگاه کشوى عايد و دافع توپ
gun smithعلوم نظامى : تفنگ ساز
gun stockقنداقعلوم نظامى : قنداق تفنگ
gun stoneعلوم نظامى : گلوله توپ
gun target lineعلوم نظامى : خط توپ هدف
gun waveموج دهانه لوله توپعلوم نظامى : موج ضربت دهانه لوله
gun's crewعلوم دريايى : خدمه توپ
gun-busهواپيماى توپ انداز
gun-cottonباروت پنبه
gun-fireشليک توپ ،توپ بامدادياشام ،تيراندازى( باتفنگ ياتوپ)
gun-harpoonزوبينى که باتوپ ياتفنگ پرت شود
gun-houseپناه گاه توپ ياتوپچى
gun-portمزغل
gun-roomاطاق افسران جزء درکشتى هاى جنگى بزرگ ،مخزن مهمات درکشتى
gun-runningواردکردن اسلحه درکشورى بطورقاچاق
gun-stickسنبه
gunkholdingورزش : قايقرانى در اب کم عمق
gunnedداراى توپ هاى زيادياسنگين
gunner (gun)علوم دريايى : توپچى
gunner's mateمکانيسين توپعلوم نظامى : تعمير کار توپعلوم دريايى : تعمير کار توپ
gunner's partyعلوم دريايى : گروه توپخانه
gunner's quadrantعلوم نظامى : تراز ربعى ،دستگاه تراز توپ
gunner's ruleعلوم نظامى : روش تخمين مسافت صحيح در تيراندازى با تيربار يا تفنگ بدون عقب نشينى
gunnersکلمات مرتبط(gunners):
gunnery-shipعلوم دريايى : ناو اموزشى توپخانه
gunningشکار با تفنگ ،تيراندازىورزش : تمرين تيراندازى
gunny-bag(کيسه ) گونى
gunpowderousباروتى
gunrackمقر تفنگعلوم نظامى : مقر گلوله هاى توپ سکوى جاى گلوله
gunreachتوپ رس
guns free (tight)توپها اتش باختيار،(توپها اتش بس يا اتش قطع)
gunsکلمات مرتبط(guns):
gunshot woundزخم تير،زخم گلوله
gunsightکلمات مرتبط(gunsight):
gunsmitتفنگ ساز
gunsmithتفنگ ساز
gunsmitheryدکان ياکارخانه تفنگ سازى
gunter's chainعمران : متر فلزى نقشه بردارى
gunterکلمات مرتبط(gunter):
gunters chainزنجيرزمين پيمايى
guntersکلمات مرتبط(gunters):
guntersscaleخطکش رياضى
gup shimsa pyonفرم ازمون درجه تکواندوورزش : گاپ سيمساپيو
gupکلمات مرتبط(gup):
gurantee periodدوره نگهدارى تاسيساتعمران : مدت زمانيکه قبل از تحويل نهائى پيمانکار ساختمانى موظف است خسارات ساختمان را رفع نمايد
guranteeتضمينعمران : ضمانتقانون ـ فقه : عبارت از ان است که دولت يا دولتهايى طى معاهده اى متعهد شوند که انچه را قادر باشند جهت انجام امر معينى انجام دهند
gurdyکلمات مرتبط(gurdy):
gurgitationغلغل ،صداى موج يا جوش
gurnetسرخ ماهى ،ماهى سرگنده
gusherجوش زن ،چاه خودجوش
gushingجارى ،روان ،سرشار
gushinglyبطور روان ،بطور سرشار
gusset needlesميلهاى کنارى( درجوراب بافى)
gusset plateورق نبشىعلوم مهندسى : صفحه سه گوشعمران : صفحه اتصال
gust alleviationعلوم هوايى : سيستم ديناميکى براى کاهش اثر تندبادهاى قائم روى هواپيما
gust lockعلوم هوايى : قفل داخلى سطوح فرامين که از حرکت انها در اثر باد شديد جلوگيرى مى کند
gustatory hallucinationروانشناسى : توهم چشايى
gut opacaاب مرواريد
gut serenaنزول اب سياه تام
gutsکلمات مرتبط(guts):
gutta-perchaالکترونيک : گوتا - پرشا
gutter ballورزش : گويى که به شيار مى افتد
gutter bracketمعمارى : بست ناودان
gutter pressنگارش هايامطبوعات پست
gutter-birdگنجشک ،ادم فرومايه
gutter-childبچه موچه گرد
gutter-manدوره گرديکه چيزهاى ارزان وکهنه مى فروشد
gutter-snipeبچه کوچه گرد،کناس
guttiferousصمغ اور،انگم دار،صمغ دار
guttiformچکه وار،قطره مانند
guttlerپرخور،حريص
guttman scaleروانشناسى : مقياس گاتمن
guttman scalogramروانشناسى : مقياس تراکمى گاتمن
guttmanکلمات مرتبط(guttman):
guttulaچکه ريز،قطره خرد
gutturallyازگلو،ازحلق
gutturo-maxillaryوابسته به گلووارواره ،گلوارواره اى
gutturo-nasalوابسته بگلووبينى
gutturoکلمات مرتبط(gutturo):
guy 1سيم مهار،syn : stay 1علوم دريايى : : shroud
guy 2مهار کردنعلوم دريايى : syn : stay 2
guy wireالکترونيک : سيم مهار
guyed towerعمران : برج مهارشده
guyedکلمات مرتبط(guyed):
guzzlerميگسار،باده خور،باده خوار،شراب خور
gyakuورزش : مخالف
gybeازيک سوبسوى ديگرجنبيدن ،تغييرجهت دادن ،جنبش ،تغييرجهت
gyle-fatظرفى که درابجوسازى براى تخميربکارميرود،ظرف تخمير
gyle-tunظرفى که درابجوسازى براى تخميربکارميرود)
gyle(درابجوسازى )مقدارابجوى که دريک وهله ساخته ميشود
gymnasialدانشکده اى ،گيمنازى
gymnasiarchگماشته اموزشگاه هاى بازى وورزش که ازاهل اتن بود،ورزشکاربزرگ
gymnasiastدانشجوى دانشکده ياگيمنازدرالمان ياکشورهاى ديگر
gymnastic chackورزش : پودرى از کربنات منيزيوم که ژيمناستها به دستها مى مالند
gymnasticalورزشى ،ورزش ،تمرين ،زورخانه اى
gymnasticallyازراه ورزش ،ازلحاظ ورزش
gymnasticsورزشورزش : ورزش ژيمناستيک
gymnocarpousبازدانه ،برهنه ميوه
gymnogynousبرهنه تخمدان
gymnopaedicدرباب رقص هايى گفته ميشدکه بچه هاى برهنه درجشن هاى همگانى مى
gymnopterousبرهنه بال
gymnosophyاصول وطرز زندگى فيلسوفان ومرتاض هاى برهنه هندى
gymnospermousبازدانه
gymnostomousبرهنه دهان
gymnotusمارماهى برقى
gynaeceumمعمارى : خانه اندرونى
gynaecicزنانه
gynaecocracyحکومت زنانقانون ـ فقه : حکومتى که در دست اناث باشد
gynaecologicalوابسته بناخوشى هاى زنانه
gynaecologistمتخصص امراض زنانه
gynaecologyعلم امراض زنانه
gynaecophysiologyعلم ووظايف جهازتناسلى زنان
gynandromorphousنروماده
gynandromorphyروانشناسى : ريخت دو جنسى
gynandryروانشناسى : مردنمايى
gynarchyقانون ـ فقه : حکومت زن
gynarcologistويژه کاردرناخوشى هاى زنانه
gynecicزنانه
gynephobiaروانشناسى : زن هراسى
gyniolatryزن پرستى
gynocracyحکومت زنان ،حکومت زن
gynoidکامپيوتر : نوع زن ادم ماشينى
gyoradiusشيمى : شعاع چرخش
gypsoکلمات مرتبط(gypso):
gypsographyمعمارى : قلمزنى روى گچ
gypsum burnerمعمارى : گچ پز
gypsum burning kilnمعمارى : کوره گچ پزى
gypsum burningمعمارى : گچ پزى
gypsum mortarملاط گچعلوم مهندسى : ملاط گچ و خاک
gyralگردگرد،گردنده ،چرخ زن
gyrantگردنده ،دوار
gyratory breakerعمران : سنگ شکن دورانى
gyratory crusherعلوم مهندسى : ماشين سنگ شکن دوارمعمارى : سنگ شکن دورانى
gyratory trafficامد و شد چرخندهمعمارى : شد امد چرخشى
gyratoryچرخ زن ،گردگرد،چرخى ،گردنده
gyrectomyروانشناسى : شکنج بردارى
gyringlyچرخ زنان ،گردش کنان
gyro angleسمت پرتاب اژدرعلوم نظامى : زاويه ژيروسکوپى سمت نجومى
gyro compassقطب نماى ژيروسکوپىعلوم نظامى : قطب نماى نجومىعلوم دريايى : قطبنماى الکتريکى
gyro magnetic compassعلوم نظامى : قطب نماى ژيروسکوپى ناو ژيروسکوپ مغناطيسى
gyro pilotسيستم هدايت خودکار ناو،هدايت ژيروسکوپى ناوعلوم نظامى : هدايت نجومى خودکار ناو
gyro planeعلوم نظامى : سطح مبناى ژيروسکوپى يا هدايت خودکار ناو
gyro repeaterعلوم نظامى : تکرار کننده سمت ژيروسکوپى ناو تکرار کننده سمت هدايت نجومى ناوعلوم دريايى : تکرار کننده قطبنماى الکتريکى قطبنماى ثانوى
gyro rotorچرخ دوار قطبنماى الکتريکىعلوم دريايى : syn : gyro wheel
gyro wheelعلوم دريايى : - gyro rotor
gyroژايرو،ژيروسکوپ ،وسيله اى که از اندازه حرکت زاويه اى يک جرم دوار( رتور)شيمى : ژيروسکوپعلوم هوايى : وسيله اى که از اندازه حرکت زاويه اى يک جرم دوار
gyrodyneعلوم هوايى : رتورکرافتى که رتورهاى ان هنگام برخاستن شناورماندن فرود و جلو رفتن تنها در دامنه معينى از سرعت توسط موتور کار ميکند
gyrographعلوم نظامى : نمودارهاى تصحيحات قطب نماى مغناطيسى ناو
gyrohorizonافق ژيروسکوپىعلوم نظامى : افق ژيروسکوپ سطح مبناى ژيروسکوپ
gyroidalمارپيچى ،مارپيچ
gyrologعلوم نظامى : دفترچه ضرايب ژيروسکوپى يا جدول تصحيح قطب نماى مغناطيسى ناو
gyromagnetic ratioشيمى : نسبت ژيرومغناطيسى
gyromancyفال زنى بوسيله گردش درحلقه اى وگيج شدن وافتادن وديدن اينکه ش
gyroscopic effectشيمى : اثر ژيروسکوپى
gyroscopic inertiaعلوم هوايى : اينرسى ژيروسکوپى
gyroscopicشيمى : ژيروسکوپى
gyrostatالتى که جنبش وضعى جسمى رانشان ميدهد،چرخ
gyrostaticsمبحث چرخش اجسام ،گفتار در جنبش وضعى
gyrostatocsگفتاردرچرخيدن جسم ها،مبحث گردش
gyukکلمات مرتبط(gyuk):
gyyeپا بند زدن
gzکلمات مرتبط(gz):
general agreement on tariff & trade (gatبازرگانى : موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت
general aptitude test battery (gatb)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
general assembly (of united nations)مجمع عمومى سازمان ملل متحدقانون ـ فقه : يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل که همه اعضا در ان نماينده دارند
general assmbly of the united nationsقانون ـ فقه : مجمع عمومى سازمان ملل متحد
got through (the bill got through the maقانون ـ فقه : لايحه از مجلس گذشت
graduate record examination (gre)امتحان ورودى بعد از ليسانسروانشناسى : جى ار اى
gravity dam of triangular sectionمعمارى : سد وزنى با نيمرخ مثلثى
gre (graduate record examination)جى ار اىروانشناسى : امتحان ورودى بعد از ليسانس
grounded (his complaint was not groundedقانون ـ فقه : شکايت او بى اساس بود
guilford-zimmerman aptitude surveyروانشناسى : استعدادسنج گيلفورد - زيمرمن
guilford-zimmerman temperament surveyروانشناسى : خوى سنج گيلفورد - زيمرمن
gas fired hardening tempering furnaceعلوم مهندسى : کوره سخت گردانى و بازپخت گازسوز
gas mixture-shielded metal arc weldingعلوم مهندسى : جوشکارى قوسى با ماسک محافظ - مخلوط گاز
gas-liquid partitions chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع
gatb (general aptitude test battery)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
gas fired hardening tempering furnaceعلوم مهندسى : کوره سخت گردانى و بازپخت گازسوز
gas mixture-shielded metal arc weldingعلوم مهندسى : جوشکارى قوسى با ماسک محافظ - مخلوط گاز
gas-liquid partitions chromatographyشيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع
gatb (general aptitude test battery)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
general agreement on tariff & trade (gatبازرگانى : موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت
general aptitude test battery (gatb)روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى
general assembly (of united nations)مجمع عمومى سازمان ملل متحدقانون ـ فقه : يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل که همه اعضا در ان نماينده دارند
general assmbly of the united nationsقانون ـ فقه : مجمع عمومى سازمان ملل متحد
got through (the bill got through the maقانون ـ فقه : لايحه از مجلس گذشت
graduate record examination (gre)امتحان ورودى بعد از ليسانسروانشناسى : جى ار اى
gravity dam of triangular sectionمعمارى : سد وزنى با نيمرخ مثلثى
gre (graduate record examination)جى ار اىروانشناسى : امتحان ورودى بعد از ليسانس
grounded (his complaint was not groundedقانون ـ فقه : شکايت او بى اساس بود
guilford-zimmerman aptitude surveyروانشناسى : استعدادسنج گيلفورد - زيمرمن
guilford-zimmerman temperament surveyروانشناسى : خوى سنج گيلفورد - زيمرمن
ترجمه های خود را به مترجمان ما واگذار كنيد >> ****** ثبت سفارش ترجمه متن ******
تدریس خصوصی >> ** ثبت درخواست **
 * ايميل دوست شما:
:ايميل شما
FA عنوان ايميل:
FA پيغام شما:
دیکشنری | ترجمه | مترجم | دارالترجمه